Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

regnskap_mal

VIEWS: 39 PAGES: 52

									        Kassadagbok                  Eiendeler
                        1900          1920
                   Bilags
                     nr     Kontanter      Bankinnskudd
  Dato:     Tekst:             Debet   Kredit    Debet  Kredit
         RÅBALANSE              0     0      0     0
         Resultat
         Balanse                    0           0
         SUM                 0     0       0   0
0   01/01/2011 Inngående balanse    0                 0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    Egenkapital og gjeld                                In
2050         2900          3400          3440
            Annen kortsiktig
Annen formålskapital     gjeld      Offentlig tilskudd    Andre tilskudd
 Debet   Kredit   Debet    Kredit   Debet    Kredit   Debet   Kredit
    0     0     0      0     0      0     0      0
                           0           0
    0           0
    0     0     0      0     0      0     0      0
        0.00
             Inntekter
3900         3910         3930         3950
 Gaver/tiende fra  Kurs- og konferanse
   medlemmer       inntekter      Kontingenter      Gaver
 Debet   Kredit   Debet   Kredit   Debet   Kredit   Debet  Kredit
    0      0     0     0     0     0     0     0
    0           0          0          0

    0     0     0     0     0     0     0     0
3990          5000         5005        5300
               Lønn                 Honorarer - ikke
 Andre inntekter    formålsaktiviteter  Lønn administrasjon  oppgavepliktig
 Debet   Kredit   Debet   Kredit   Debet  Kredit   Debet   Kredit
    0     0      0      0     0     0     0     0
    0                 0          0          0

    0     0      0     0                0     0
                                       Utgifter
6300          6540         6550          7320

  Leie lokaler       Inventar      Driftsmateriale    Reklame/annonser
 Debet   Kredit    Debet  Kredit    Debet   Kredit    Debet  Kredit
    0      0      0     0      0     0      0     0
          0           0            0           0

                0    0      0     0
Utgifter
      7410          7420          7460         7770
         Bidrag til                  Faste bidrag til
       trossamfunnet      Bidrag til andre     misjonsarbeid     Bankgebyrer
       Debet   Kredit    Debet    Kredit   Debet   Kredit   Debet  Kredit
          0     0      0      0     0     0     0     0
                0             0           0          0

                                            0     0
7790          8040          Kommentar
   Andre
 admin.kostnader     Renteinntekter
 Debet   Kredit    Debet   Kredit
    0     0      0     0
          0      0

    0     0      0     0
                     Aktivitetsregnskap
Anskaffede midler
  Medlemsinntekter                                0.00
         Gaver/tiende fra medlemmer           3900    0.00
  Tilskudd
         Offentlig tilskudd               3400    0.00  0.00
         Andre tilskudd                 3440    0.00  0.00
  Innsamlede midler, gaver, mv.                         0.00
         Kontingenter                  3930    0.00
         Gaver                     3950    0.00
  Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
    Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål              0.00
         Kurs- og konferanse inntekter         3910    0.00
  Finans og investeringsinntekter                        0.00
         Renteinntekter                 8040    0.00
  Andre inntekter                                0.00
         Andre inntekter                3990    0.00
  Sum anskaffede midler                             0.00

Forbrukte midler
  Kostnader til organisasjonens formål
    Tilskudd, bevilgninger mv til oppfylelse av organisasjonens formål     0.00
         Faste bidrag til misjonsarbeid         7460    0.00
         Bidrag til andre                7420    0.00
    Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
      Lønnskostnader                             0.00
         Lønn formålsaktiviteter             5000    0.00
         Honorarer - ikke oppgavepliktig         5300    0.00
      Driftskostnader                            0.00
         Leie lokaler                  6300    0.00
         Inventar                    6540    0.00
         Driftsmateriale                 6550    0.00
         Reklame/annonser                7320    0.00
  Administrasjonskostnader                            0.00
         Lønn administrasjon               5005    0.00
         Bidrag til trossamfunnet            7410    0.00
         Bankgebyrer                   7770    0.00
         Andre admin.kostnader              7790    0.00
  Sum forbrukte midler                              0.00
Årets aktivitetsresultat                              0.00

                       Balanse
Eiendeler
  Omløpsmidler
    Bankinnskudd, kontanter o.l.                        0.00
       Kontanter                     1900    0.00
       Bankinnskudd                   1920    0.00
  Sum eiendeler                                 0.00

Formålskapital og gjeld
  Formålskapital
        Annen formålskapital              2050    0.00  0.00
  Gjeld
    Kortsiktig gjeld
        Annen kortsiktig gjeld             2900    0.00  0.00
  Sum formålskapital og gjeld                           0.00
                    Farshuset
                    Aktivitetsregnskap
                                      2011  2010
Anskaffede midler
  Medlemsinntekter                              0   0
  Tilskudd
    Offentlig tilskudd                           0   0
    Andre tilskudd                             0   0
  Innsamlede midler, gaver, mv.                       0   0
  Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
    Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål            0   0
  Finans og investeringsinntekter                      0   0
  Andre inntekter                              0   0

  Sum anskaffede midler                           0   0

Forbrukte midler
  Kostnader til organisasjonens formål
   Tilskudd, bevilgninger mv til oppfylelse av organisasjonens formål   0   0
   Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
     Lønnskostnader                           0   0
     Driftskostnader                           0   0
  Administrasjonskostnader                          0   0

  Sum forbrukte midler                           0   0

Årets aktivitetsresultat                           0   0

Tillegg/reduksjon formålskapital
   Annen formålskapital                           0   0


                       Balanse
                                      2011  2010
Eiendeler
  Omløpsmidler
    Bankinnskudd, kontanter o.l.                      0   0

  Sum eiendeler                               0   0

Formålskapital og gjeld
  Formålskapital
   Annen formålskapital                          0   0

  Gjeld
    Kortsiktig gjeld                            0   0

  Sum formålskapital og gjeld                        0   0
                        Veiledning
 Regnarket er satt opp til å være et enkelt regnskapssystem for en husmenighet i trossamfunnet Farshuset.
 Regnskapsoppstillingen er satt opp etter standarden “god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.

1 Bilag skal føres på første ark (Bilag) i kolonne B-D f.o.m. rad 10
   Kolonne B   Bilagsdato
   Kolonne C   Bilagsbeskrivelse
   Kolonne D   Bilagnr

2 Bilagsbeløpet skal føres 2 ganger, én gang i en debetkolonne og én gang i en kreditkolonne
   Innbetalinger føres som en debet til en eiendeler konto (f.eks. 1920 bankkonto) og som en kredit til en inntektskonto (f.eks
   Utbetalinger føres som en kredit til en eiendeler konto (f.eks. 1920 bankkonto) og som en debet til en utgiftskonto (f.eks. 74
   Beløpene kan spres over flere konti forutsatt at summen av kredit og debet er lik null. Kolonne A viser summen av kredit og
   De mest brukte konti er tatt med i kolonne E til AZ.
   For andre anbefalte konti, se siste ark (Kontoplan). Skal man legge til andre konti, må regnarket tilpasses. Kontakt trossam

3 Når fjorårets regnskap er ferdig utarbeidet skal følgende legges inn i regnarket
   Fjorårets balanse føres i bilag 0 (rad 9).
     Eiendeler føres som debet (kolonne E og G).
     Egenkapital/gjeld føres som kredit (kolonne J og L).
   Fjorårets regnskapstall føres i kolonne H på tredje ark (Formell)
   Riktig årstall føres i rad 6 og 37 på tredje ark (Formell)

 Det skal ikke være nødvendig å gjøre direkteføringer i den detaljert eller formelle oppstillingen (annet en fjorårets regnskapstall
 Disse holdes automatisk ajour basert på summeringsbeløpene (rad 5-8) på første ark
                         Page 45
                                    Veiledning
usmenighet i trossamfunnet Farshuset.
 skikk for ideelle organisasjoner”.
 gang i en kreditkolonne
 20 bankkonto) og som en kredit til en inntektskonto (f.eks 3900 medlemsinntekter)
20 bankkonto) og som en debet til en utgiftskonto (f.eks. 7420 bidrag til andre)
 it og debet er lik null. Kolonne A viser summen av kredit og debet til enhver tid.

ge til andre konti, må regnarket tilpasses. Kontakt trossamfunnet for hjelp med tilpasninger.
eller formelle oppstillingen (annet en fjorårets regnskapstall)
                                     Page 46
                        Kontoplan
Oppstilling for aktivitetsregnskap         Anbefalte regnskapskonto
  Punktet tas ikke med hvis både årets og fjorårets beløp er 0

       Aktivitetsregnskap
Anskaffede midler
  Medlemsinntekter
                          3900 Gaver/tiende fra medlemmer
                          3920 Kontingenter mv.
                          3300 Lønnsrefusjoner
  Tilskudd
    Offentlige                 3400 Offentlig tilskudd
    Andre                    3440 Andre tilskudd (herunder MVA refusjon)
  Innsamlede midler, gaver, mv.
                          3930 Kollekter
                          3950 Gaver
  Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
    Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
                           3200  Salgsinntekter utenfor MVA
                           3600  Leieinntekter
                           3910  Kurs- og konferanseinntekter
    Aktiviteter som skaper inntekter
                           3205  Salgsinntekter utenfor MVA
                           3605  Leieinntekter
                           3915  Kurs- og konferanseinntekter
  Finans og investeringsinntekter
                           8040  Renteinntekt
  Andre inntekter                 3990  Andre inntekter

Forbrukte midler
  Kostnader til anskaffelse av midler
                          4000  Varekostnad
                          7300  Salgskostnad
                          7325  Reklame/annonser (til anskaffelse av midler)
                          7390  Annen salgskostnad
  Kostnader til organisasjonens formål
    Tilskudd, bevilgninger mv til oppfylelse av organisasjonens formål
      Faste bevilgninger            7460 Faste bevilgninger misjonsarbeid mv.
      Andre bevilgninger
                           7420 Bevilgninger til andre
                           7450 Videreformidling av offentlig tilskudd
                           7455 Videreformidling av andre tilskudd
    Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
      Lønnskostnader              5000 Personalkostnader formålsaktiviteter
                           5180 Feriepenger formålsaktiviteter
                           5300 Honorarer – ikke oppgavepliktig
                           5400 Arbeidsgiveravgift formålsaktiviteter
                           5420 Obligatorisk tjenestepensjon formålsaktiviteter
                           7100 Bilgodtgjørelse
                           7140 Reisegodtgjørelse
                           7170 Andre godtgjørelse
      Driftskostnader menighetsarbeid      6300 Leie lokaler
                           6540 Inventar som ikke skal aktiviseres
                           6550 Driftsmaterialer (Menighetsmiddager, mv)
                           6820 Trykksaker
                           7320 Reklame/annonser (for møter/konferanser mv.)
  Administrasjonskostnader


                         Page 47
                         Kontoplan
      Lønnskostnader
                          5005  Personalkostnader administrasjon
                          5185  Feriepenger administrasjon
                          5405  Arbeidsgiveravgift administrasjon
                          5425  Obligatorisk tjenestepensjon administrasjon
                          7105  Bilgodtgjørelse
                          7145  Reisegodtgjørelse
                          7175  Andre godtgjørelse
      Bidrag til trossamfunnet
                          7410 Overføringer til trossamfunnet for administrasjon
      Andre administrasjonskostnader
                          6700  Regnskap og revisjonskostnader
                          6800  Kontorkostnader
                          6860  Styremøter, årsmøter, mv
                          6900  Telefon
                          6940  Porto
                          6990  Internett, websider, mv
                          7500  Forsikring
                          7770  Bankgebyrer
                          7790  Diverse kostnader

Årets aktivitetsresultat
Tillegg/reduksjon formålskapital
   Grunnkapital
   Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
   Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
   Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
   Annen formålskapital


           Balanse

Eiendeler
  Anleggsmidler
    Immaterielle eiendeler           1000 Immaterielle eiendeler
    Bevaringsverdige eiendeler         1110 Bevaringsverdige eiendeler
    Andre driftsmidler
                          1100 Tomter, bygninger, mv
                          1200 Transportmidler, inventar, maskiner, mv
    Finansielle anleggsmidler          1300 Finansielle anleggsmidler
  Omløpsmidler
    Beholdninger                 1400 Varer
    Fordringer
                          1500 Kundefordringer (utestående hos trossamfunnet, mv)
                          1700 Forskuddsbetalte kostnader
    Investeringer                1800 Investeringer
    Bankinnskudd, kontanter o.l.
                          1900 Kontanter
                          1920 Bankinnskudd
                          1950 Bankinnskudd skattetrekk
  Sum eiendeler

Formålskapital og gjeld
  Formålskapital
    Grunnkapital                2000 Bundet egenkapital
    Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 2001 Bundet egenkapital


                         Page 48
                      Kontoplan
                        2002
  Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  Bundet egenkapital
                        2
  Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 003  Bundet egenkapital
  Annen formålskapital            2050  Annen egenkapital
Gjeld
  Avsetning for forpliktelser         2100  Avsetning for forpliktelser
  Annen langsiktig gjeld           2200  Langsiktige lån (mer enn ett år)
  Kortsiktig gjeld
                        2400  Leverandørgjeld
                        2600  Skattetrekk
                        2780  Arbeidsgiveravgift
                        2900  Annen kortsiktig gjeld
                        2940  Feriepenger
Sum formålskapital og gjeld

    For andre konto henvises til Norsk standard kontoplan for idretten
    http://nif.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Buskerud/Norsk_standard_kontoplan.doc
                       Page 49
Kontoplan
Page 50
              Kontoplan
de hos trossamfunnet, mv)
              Page 51
            Kontoplan
tandard_kontoplan.doc
            Page 52

								
To top