Docstoc

program_biologi

Document Sample
program_biologi Powered By Docstoc
					                 RANCANGAN PENGAJIAN
             BACELOR SAINS (KEPUJIAN) MAJOR BIOLOGI


I.   KURSUS UNIVERSITI (16 kredit)

    Kod       Nama Kursus                        Kredit

    SKP 2203     Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)      2(2+0)
    SKP 2204     Hubungan Etnik                      2(2+0)
    SKP 2101     Kenegaraan Malaysia                    3(3+0)
    SMM 2005     Pengenalan Kepada Multimedia               3(2+1)
    MTH 3003     Statistik bagi Sains Gunaan                4(3+1)
    PRT 2008     Pertanian dan Manusia                   2(2+0)

II.  KURSUS TERAS (62 kredit)

    a)  Asas (24 kredit)

       Kod    Nama Kursus                   Kredit

    BGY 3001     Biologi Sel dan Perkembangan               4(3+1)
    CHM 3010     Kimia Fizik dan Tak Organik                4(3+1)
    CHM 3201     Kimia Organik I                      4(3+1)
    BCM 3100     Biomolekul                        4(4+0)
    MCB 3101     Mikrobiologi 1                      4(4+0)
    CHM 2000*    Kimia Am                         4(3+1)
    atau
    PHY 2001**    Fizik Am                     4(3+1)

    Nota: *Pelajar lulusan Matrikulasi dan STPM tanpa Kimia dikehendaki mengambil CHM 2000
        **Pelajar lulusan Matrikulasi dan STPM tanpa Fizik dikehendaki mengambil PHY 2001

    b) Major (38 kredit)

       Kod    Nama Kursus                   Kredit

    BGY  3101    Biodiversiti Mikroorganisma dan Tumbuhan     4(3+1)
    BGY  3102    Biodiversiti Haiwan                    4(3+1)
    BGY  3201    Struktur dan Fungsi Tumbuhan               3(2+1)
    BGY  3202    Struktur dan Fungsi Haiwan                3(2+1)
    BGY  3301    Fisiologi Tumbuhan                    4(3+1)
    BGY  3302    Fisiologi Haiwan                 4(3+1)
    BGY  3401    Ekologi                          3(2+1)
    BGY  3501    Genetik                          4(3+1)
    BGY  3701    Biostatistik                       3(2+1)
    BGY  4999    Projek                          6(0+6)

III.  ELEKTIF (24 kredit)

    Pelajar dikehendaki mengambil 12 kredit dari kursus-yang disenaraikan di bawah dan untuk
    melengkapkan keperluan kredit elektif, pelajar boleh memilih mana-mana kursus peringkat
    ijazah dari mana-mana Jabatan atau
    Fakulti atas nasihat Jabatan Biologi.

    BGY  4101    Mikologi                     4(3+1)
    BGY  4102    Kimotaksonomi Tumbuhan              4(3+1)
    BGY  4105    Fikologi                         3(2+1)
    BGY  4106    Biologi Organisma Akuatik Komersil        4(3+1)
    BGY  4107    Biologi dan Propagasi Algal Komersil           4(3+1)
    BGY  4108    Parasitologi dan Entomologi Kesihatan           4(3+1)
    BGY  4109    Biosistematik Tumbuhan Berbiji              4(3+1)
    BGY  4301    Fisiologi Manusia                3(2+1)
    BGY  4302    Fisiologi Persekitaran (Tumbuhan)        3(2+1)
    BGY  4401    Hutan Tropika                       4(3+1)
    BGY  4402    Ekologi Hidupan Liar                   4(3+1)
     BGY  4403    Ekotoksikologi                         4(3+1)
     BGY  4404    Limnologi dan Oseanografi             4(3+1)
     BGY  4406    Biologi dan Ekologi Rumput Laut          4(3+1)
     BGY  4407    Pengurusan Ekosistem Akuatik                  4(4+0)
     BGY  4408    Limnologi Gunaan                        4(3+1)
     BGY  4501    Polimorfisme Genetik                      4(3+1)
     BGY  4502    Genetik dan Pembiakbakaan Organisma Akuatik          4(3+1)
     BGY  4503    Biologi Pembiakan Bandingan                  4(3+1)
     BGY  4504    Genetik Populasi                  4(3+1)
     BGY  4505    Genetik Kuantitatif                      4(3+1)
     BGY  4701    Prinsip Kuantitatif Dalam Pengurusan Ekosistem         4(3+1)
     BGY  4702    Pensampelan dan Analisis Data Dalam              4(3+1)
              Pengurusan Ekosistem


                    SKEMA PENGAJIAN
              BACELOR SAINS (KEPUJIAN) MAJOR BIOLOGI

                         Tahun 1

           Semester Pertama                     Semester Kedua

    Kod        Nama Kursus       Kredit      Kod         Nama Kursus  Kredit

BCM 3100     Biomolekul           4(4+0)   SKP 2204     Hubungan Etnik     2(2+0)
         Biologi Sel dan              SKP 2101     Kenegaraan Malaysia   3(3+0)
BGY 3001                     4(3+1)
         Perkembangan               MCB 3101     Mikrobiologi 1     4(4+0)
PRT 2008     Pertanian dan Manusia     2(2+0)   PHY 2001**    Fizik Am        4(3+1)

CHM3201*     Kimia Organik I        4(3+1)
                                       Kimia Fizik dan Tak
         Tamadun Islam dan             CHM 3010                 4(3+1)
SKP 2203                     2(2+0)            Organik
         Tamadun Asia (TITAS)

        Jumlah Kredit            16            Jumlah Kredit       17

Nota:  *Pelajar lulusan Matrikulasi dan STPM tanpa subjek Kimia dikehendaki mengambil CHM 2000
     sebelum mengambil mana subjek kimia seperti CHM 3201.
     **Pelajar lulusan Matrikulasi dan STPM tanpa Fizik dikehendaki mengambil PHY 2001.                         Tahun 2

           Semester Pertama                     Semester Kedua

    Kod        Nama Kursus       Kredit      Kod         Nama Kursus  Kredit
         Biodiversiti
 BGY 3101    Mikroorganisma     dan  4(3+1)   BGY 3701     Biostatistik      3(2+1)
         Tumbuhan
                              BGY 3301     Fisiologi Tumbuhan   4(3+1)
 BGY 3102    Biodiversiti Haiwan      4(3+1)   atau       atau
                              BGY 3302     Fisiologi Haiwan    4(3+1)
BGY 3201     Struktur   dan   Fungsi       BGY 3201     Struktur dan Fungsi
                         3(2+1)                        3(2+1)
         Tumbuhan                          Tumbuhan
atau       atau                   atau       atau
         Struktur   dan   Fungsi                Struktur dan Fungsi
                         3(2+1)                        3(2+1)
BGY 3202     Haiwan                  BGY 3202     Haiwan
         Pengenalan      Kepada
 SMM 2005                    3(2+1)
         Multimedia
                                       Elektif          8
         Statistik bagi Sains
MTH 3003                     4(3+1)
         Gunaan
      Jumlah Kredit        18         Jumlah Kredit       18                   Tahun 3

       Semester Pertama                Semester Kedua

  Kod        Nama Kursus  Kredit    Kod        Nama Kursus  Kredit
BGY3301   Fisiologi Tumbuhan   4(3+1)
atau     atau               BGY 3401   Ekologi         3(2+1)
BGY 3302   Fisiologi Haiwan    4(3+1)
BGY 3501   Genetik         4(3+1)  BGY 4999   Projek         3(0+3)

BGY 4999   Projek         3(0+3)
                              Elektif         10
       Elektif          6

      Jumlah Kredit        17         Jumlah Kredit       16

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:9/16/2011
language:Malay
pages:3