1646-2011 ΕΠΑΛ by ellhnikhaktofylakh

VIEWS: 300 PAGES: 56

									                                  ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
                            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

                            Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας

                            ΑΘΗΝΑ:  01/ 08 / 2011
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ
                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1646
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

Λεωφόρος Αθηνών 58
Τ.Κ 104 41 Αθήνα                    ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Πληροφορίες: Χ. Χατζιδάκη

Τηλ.: 210 5275061                   ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΕΩΝ

Φαξ: 210 5275096

Email: info_efd_alieias@mou.grΘΕΜΑ: «Ένταξη - Χρηµατοδότηση Πράξεων, στο µέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών
   δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρµογή της αλιευτικής
   Προσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :          1.1.1

ΚΩ∆ΙΚΟI ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α :     Οι αναφερόµενοι στους επισυναπτόµενους
                    καταλόγους του σηµείου Ζ της παρούσας
                    Απόφασης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ :            «∆ιάλυση των επαγγελµατικών αλιευτικών
                    σκαφών»

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ :           2011 ΣΕ 08680006

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ               Οι αναφερόµενοι στους επισυναπτόµενους
                    καταλόγους του σηµείου Ζ της παρούσας
                    Απόφασης               ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το
  Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας».

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη
  θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 του
  Συµβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας».


                                       1
                                     ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11.12.2007 που
  αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά και
  ειδικότερα του µέτρου 1.1.

4. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
  για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
  των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
  που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

7. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.06.2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
  Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
  β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των
  Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων
  Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
  Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης
  και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
  της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς», και ειδικότερα το άρθρο 4 για τη συγχώνευση
  των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων
  Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
  Ναυτιλίας.

8. Το Π.∆. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/27.06.2011) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα το διορισµό των Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του
  Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και
  Χαράλαµπου Παµπούκη του Παναγιώτη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

9. Την αριθµ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/01.12.2008) ΚΥΑ αναδιάρθρωση,
  αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία».

10. Την αριθµ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β/2008) ΚΥΑ «Σύστηµα δηµοσιονοµικών
  διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων
  ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του
  Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007−2013».

11. Την αριθµ. 1676/26.6.2009 (ΦΕΚ     1867/Β/03.09.2009) ΚΥΑ “Εκχώρηση
  αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις (Αξόνων - Μέτρων) του Επιχειρησιακού
  Προγράµµατος «Αλιεία» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας.

12. Την αριθµ. 71/29.11.2010 (ΦΕΚ 1874/Β/30.112010) ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασίας
  υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους
  για το Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα
  Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007−2013»

13. Την αριθµ. 123/29.12.2010 (ΦΕΚ 47/Β/24.1.2011) Υ.Α. «Πρόσκληση για υποβολή
  αιτήσεων στο Ε.Π. Αλιείας 2007−2013». Άξονας Προτεραιότητας1: «Μέτρα για την
  προσαρµογή του αλιευτικού στόλου», Μέτρο 1.1: «Μόνιµη παύση αλιευτικών
  δραστηριοτήτων», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.
14. Την αριθµ. 195/28.02.2011 (ΦΕΚ 399/Β/14.3.2011) Υ.Α. «τροποποίηση και
  κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23.10.2008) Υ.Α. για το
  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας 2007 − 2013.
15. Την αριθµ. 2133.3.1/01/2011/21.02.2011 εγκύκλιο του Τµήµατος Αλιείας της
  ∆/νσης Λιµενικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις

                                         2
                                    ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


  ενέργειες των αρµοδίων Λιµενικών Αρχών, στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων για
  ένταξη στο Μέτρο 1.1, του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007-2013.
16. Τη ΣΑΕ 0868, Κ.Ε 2011ΣΕ 08680006 του Π.∆.Ε.
17. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, που
  αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων
  Προτεραιότητας του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, καθώς και στην έγκριση του Σχεδίου
  Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας.

18. Τις αιτήσεις χρηµατοδότησης των ∆ικαιούχων µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
  έγγραφα, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας µέσω των αρµόδιων
  Υπηρεσιών Αλιείας, στα πλαίσια της 123/29.12.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 47/Β/24.01.2011)
  Πρόσκλησης.
19. Τα σχετικά ∆ελτία Αξιολόγησης Πράξεων, µε τα οποία τεκµηριώνεται η θετική
  αξιολόγηση των αιτήσεων και η ένταξή τους στο Μέτρο 1.1 του Άξονα
  Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007-2013.
20. Την αριθµ. Υ351/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11.07.2011) Απόφαση Πρωθυπουργού
  «Καθορισµός  αρµοδιοτήτων    του  Αναπληρωτή  Υπουργού Ανάπτυξης,
  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Χαράλαµπου Παµπούκη».


              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΑ. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013

1. Την ένταξη 315 (τριακοσίων δέκα πέντε) Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 « Μόνιµη παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων µε τη «∆ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού
στόλου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013.

2. Οι εντασσόµενες Πράξεις, των οποίων τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους
Καταλόγους του σηµείου Ζ της παρούσας, κατανέµονται στις περιοχές στόχου σύγκλισης
& εκτός στόχου σύγκλισης και εντάσσονται στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισµού (ΕΣΠ),
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ     : 231 πράξεις

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ : 84 πράξεις

1ο ΕΣΠ « Σκάφη κλειστών κόλπων»          : 116 Πράξεις

2ο ΕΣΠ « Σκάφη µικρότερα των 7 µέτρων ολ. Μήκους  : 54 Πράξεις

3ο ΕΣΠ « Σκάφη παλαιότητας µεγαλύτερης των 15 ετών : 145 ΠράξειςΒ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Τη χρηµατοδότηση των ∆ικαιούχων των ενταγµένων Πράξεων των Καταλόγων του
σηµείου Ζ της παρούσας µε τη µορφή δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, για τη µόνιµη
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη «∆ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελµατικών
αλιευτικών σκαφών τους.

2. Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.) των ενταγµένων πράξεων, η οποία
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.), ανέρχεται σε
18.768.647,88 € (δέκα οκτώ εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια

                                        3
                                     ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


σαράντα εφτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) και κατανέµεται στις περιοχές στόχου
σύγκλισης & εκτός στόχου σύγκλισης καθώς και στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισµού
(ΕΣΠ), ως ακολούθως:

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ       : 13.222.595,43 €

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ    :  5.546.052,45 €

 1ο ΕΣΠ « Σκάφη κλειστών κόλπων»           :  7.680.805,09 €

 2ο ΕΣΠ « Σκάφη µικρότερα των 7 µέτρων ολ. Μήκους :    826.546,30 €

 3ο ΕΣΠ « Σκάφη παλαιότητας µεγαλύτερης των 15 ετών: 10.261.296,49 €

3. Η εγκριθείσα µε την παρούσα Απόφαση, ∆ηµόσια ∆απάνη για την ολοκλήρωση των
ενταγµένων Πράξεων, έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ 0868 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων(Π.∆.Ε.), µε Κωδικό Έργου 2011ΣΕ 08680006.

4. Τα αναλυτικά στοιχεία των ∆ικαιούχων και των αλιευτικών σκαφών, όπως αυτά
βεβαιώθηκαν από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές µετά τη διασταύρωσή τους µε τα
ναυτιλιακά έγγραφα και το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και η δηµόσια οικονοµική
ενίσχυση εκάστου ∆ικαιούχου παρουσιάζονται στους καταλόγους του σηµείου Ζ της
παρούσας. Η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση υπολογίστηκε βάσει των: «ηµεροµηνία
έναρξης πλόων», «ολική χωρητικότητας σε GT», κατοχή ή µη άδειας χρήσης του
αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» και δεν επιδέχεται αναθεώρησης εκτός αν
συντρέχουν οι λόγοι των κατωτέρω σηµείων 5 & 6.

5. Η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση των ∆ικαιούχων µειώνεται :

  α) κατά το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται από την ασφάλεια,
(δηµοσιονοµική διόρθωση), σε περίπτωση απώλειας του αλιευτικού σκάφους µεταξύ της
ηµεροµηνίας της παρούσας Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης και της πραγµατικής
ηµεροµηνίας της οριστικής παύσης του αλιευτικού σκάφους (διάλυση),

  β) αναλογικά «prorate temporis», σε περίπτωση που το αλιευτικό σκάφος έχει
ενισχυθεί οικονοµικά στα πλαίσια του µέτρου 2.2 «Εκσυγχρονισµός αλιευτικών
σκαφών», του ΕΠΑΛ 2000-2006 και δεν έχει παρέλθει η δεσµευτική πενταετής περίοδος
από την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού.

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του σκάφους, όπως αυτά
παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σηµείου Ζ της παρούσας και ειδικότερα η
«ηµεροµηνία έναρξης πλόων», η «χωρητικότητα σε GT» και η κατοχή ή µη άδειας
χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» (βασικές παράµετροι για τον
υπολογισµό της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης), δεν ταυτίζονται µε τα πρωτογενή
στοιχεία του σκάφους που τηρούνται στο φάκελο της Λιµενικής Αρχής νηολόγησής /
λεµβολόγησής του, κατά τη χρονική περίοδο προετοιµασίας του αλιευτικού σκάφους για
τη διάλυσή του (έκδοση των απαιτούµενων αδειών ανέλκυσης και διάλυσης), το
γεγονός δε αυτό επιφέρει τη µείωση ή την αύξηση της εγκριθείσας µε την παρούσα
δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, ενηµερώνεται άµεσα ο ∆ικαιούχος, προκειµένου να
δηλώσει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη συνέχιση ή µη της διαδικασίας διάλυσης του
αλιευτικού σκάφους.

7. Σε συνέχεια του ανωτέρω σηµείου και σε περίπτωση συνέχισης των διαδικασιών
διάλυσης, εάν από τα νέα στοιχεία προκύπτει:

  α) µείωση της εγκεκριµένης δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, τότε ολοκληρώνεται η
διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας µαζί µε το φάκελο
πληρωµής, αίτηµα τροποποίησης από το ∆ικαιούχο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ


                                         4
                                      ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


71/29.11.2010 (άρθρο 9) και την ΥΑ 123/29.12.2010 (άρθρο12), συνοδευόµενο από τα
σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία βάσει των οποίων επαναπροσδιορίζεται και εγκρίνεται η
δηµόσια οικονοµική ενίσχυση µε την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωµής.

  β) αύξηση της εγκεκριµένης δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η
διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας αίτηµα τροποποίησης
από το ∆ικαιούχο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 71/29.11.2010 (άρθρο 9) και την ΥΑ
123/29.12.2010 (άρθρο12), συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, βάσει
των οποίων τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού της δηµόσιας
οικονοµικής ενίσχυσης, η οποία σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης
από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας, εγκρίνεται µε Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης
Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο ∆ικαιούχο για τη
συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της διάλυσης.

Σε περίπτωση µη αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας,
ισχύουν τα προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 71/29.11.2010.Γ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των Πράξεων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι 15.10.2011.

1. Ως ολοκλήρωση φυσικού αντικειµένου Πράξης, θεωρείται η διάλυση του σκάφους και
η έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό ∆ιάλυσης), από το
Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης(ΟΕΕ), κατά το άρθρο 10 της ΚΥΑ 71/29.11.2010.

Στην Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης προσδιορίζεται το φυσικό αντικείµενο της
ενίσχυσης που έχει επαληθευτεί - πιστοποιηθεί, καθώς και το οικονοµικό αντικείµενο που
αντιστοιχεί µε βάση την επιβεβαίωση των στοιχείων του σκάφους (ηµεροµηνία έναρξης
πλόων, χωρητικότητα σε GT, άδεια χρήσης αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα») που
είναι οι βασικές παράµετροι για τον υπολογισµό της οικονοµικής ενίσχυσης.

2. Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης πράξης είναι δυνατόν να παραταθεί το
µέγιστο για ακόµα (15) δεκαπέντε ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 30.10.2011
(καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης), κατόπιν υποβολής πλήρως τεκµηριωµένου
αιτήµατος του ∆ικαιούχου στην αρµόδια Υπηρεσίας Αλιείας, η οποία είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση και αποδοχή ή µη του αιτήµατος παράτασης, ενηµερώνοντας εγγράφως
το ∆ικαιούχο και την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας.

3. Η παρέλευση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ∆ικαιούχος να
έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή υποβολή
αιτήµατος δεκαπενθήµερης (15) παράτασης στην αρµόδια Υπηρεσίας Αλιείας, ή
αιτήµατος τροποποίησης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 71/29.11.2010 και στο
άρθρο12 της ΥΑ 123/29.12.2010, αποτελεί σοβαρό λόγο αναγκαιότητας ανάκλησης της
Απόφασης Ένταξης -Χρηµατοδότησης Πράξης και την ακύρωση της χρηµατοδότησης
από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας.∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, - ΥΠΟΒΟΛΗ
  ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1.  Ολοκλήρωση διοικητικών Πράξεων και υποβολή αιτήµατος επιτόπιας
   επαλήθευσης - πιστοποίησης από το ∆ικαιούχο.
                                          5
                                     ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


1.1 Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας µετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης -
  Χρηµατοδότησης Πράξεων µε τον κατάλογο των ενταγµένων Πράξεων της χωρικής
  αρµοδιότητας της,

   α) ενηµερώνει µε συστηµένη επιστολή τους ∆ικαιούχους για την ένταξή τους στο
   µέτρο 1.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013, καλώντας τους να προσέλθουν, εντός σύντοµου
   χρονικού διαστήµατος (ορίζεται από την Υπηρεσία Αλιείας) για την παραλαβή της
   Απόφασης και την υπογραφή (σε 2 αντίγραφα) σχετικού Πρακτικού παραλαβής -
   αποδοχής όρων, σύµφωνα µε το συνηµµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I.

   β) κοινοποιεί την Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης µε τον κατάλογο των
   ενταγµένων πράξεων στις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές νηολόγησης των σκαφών.

1.2 Η παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης από το ∆ικαιούχο σηµαίνει
  αυτόµατα και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή της
  οικονοµικής ενίσχυσης.

1.3 Η µη προσέλευση του ∆ικαιούχου για την παραλαβή, ή η µη υπογραφή του
  Πρακτικού παραλαβής εντός της ηµεροµηνίας που έχει τεθεί από την αρµόδια
  Υπηρεσία Αλιείας, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση του ∆ικαιούχου από τη
  χρηµατοδότηση.

1.4 Ο ∆ικαιούχος µετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης από
  την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την
  ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων που προηγούνται της οριστικής παύσης του
  σκάφους (σκάφος ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών, έκδοση απαραίτητων αδειών
  ανέλκυσης και διάλυσης από την αρµόδια Λιµενική Αρχή) και στη συνέχεια
  υποβάλλει αίτηµα επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης στην αρµόδια Υπηρεσία
  Αλιείας, συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

1.5 Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας ελέγχει τα δικαιολογητικά και προκειµένου να
  επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης - πιστοποίησης οµαδοποιεί, εφόσον είναι
  εφικτό, τα ενταχθέντα στην χωρική της αρµοδιότητα σκάφη σε σχέση µε τον τόπο
  διάλυσής τους και ενηµερώνει το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ)
  προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης -
  πιστοποίησης της Πράξης ή των Πράξεων (διάλυση του σκάφους ή διάλυση πολλών
  σκαφών στον ίδιο τόπο, που έχει προκαθοριστεί) και την έκδοση της Έκθεσης
  Επαλήθευσης –Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης αλιευτικού σκάφους) για κάθε
  Πράξη χωριστά, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 71/29.11.2010.2.  Επιτόπια Επαλήθευση - Πιστοποίηση Πράξης από το Όργανο Επιτόπιας

   Επαλήθευσης (ΟΕΕ)

- Το έργο της επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης εκτελείται από τα
Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ
Αλιείας, ή την Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης µε αρµοδιότητες δευτεροβάθµιας
Επιτροπής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 71/29.11.2010.

- Η εκτέλεση του έργου της ανωτέρω παραγράφου είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη
του ΟΕΕ, το οποίο συνεδριάζει κατ’ αρχήν µε τα τακτικά µέλη και σε περίπτωση
κωλύµατος µε τα αναπληρωµατικά.

2.1. Προετοιµασία επιτόπιας επαλήθευσης – πιστοποίησης:
                                         6
                                      ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


- Πριν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (διάλυση του σκάφους ή οµάδας
σκαφών), τα µέλη του αρµοδίου ΟΕΕ, οφείλουν να προβούν σε επιβεβαίωση της
ορθότητας και ακρίβειας, του αιτήµατος επαλήθευσης – πιστοποίησης από το ∆ικαιούχο,
όλων των στοιχείων του σκάφους και ειδικότερα της ηµεροµηνίας έναρξης πλόων, της
ολικής χωρητικότητας σε GT και της κατοχής άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου
«βιντζότρατα» (βασικές παράµετροι για τον υπολογισµό της οικονοµικής ενίσχυσης), της
άδειας αλιείας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρηµένη για το έτος που
πραγµατοποιείται η διάλυση), καθώς επίσης και στην ταυτοποίηση του σκάφους, µε βάση
τη φωτογραφία, που υποβλήθηκε µε το αίτηµα ένταξης από το ∆ικαιούχο.

- Στη συνέχεια, ενηµερώνεται εγγράφως ο ∆ικαιούχος ή οι ∆ικαιούχοι σε περίπτωση
οµάδας σκαφών, για την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την επικείµενη επαλήθευση -
πιστοποίηση, καθώς και για όλα τα στοιχεία που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του
οργάνου επαλήθευσης.

2.2. Επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση :

- Η επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου, πραγµατοποιείται
στην έδρα του ∆ικαιούχου ή στον τόπο διάλυσης του σκάφους και συνίσταται:

  •  στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου της ενίσχυσης, σύµφωνα ε τους
    όρους που περιλαµβάνονται στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης
    Πράξης.

  •  στη λήψη φωτογραφιών του σκάφους πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
    της διάλυσης.
- Τα προς επαλήθευση στοιχεία (σηµεία ελέγχου), αποτυπώνονται σε Λίστα Επιτόπιας
Επαλήθευσης Πράξης, σύµφωνα µε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II, η οποία συµπληρώνεται κατά
την επιτόπια επαλήθευση και φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης.
2.3. Σύνταξη Έκθεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Πράξης (Πρακτικό διάλυσης):
- Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης – πιστοποίησης του φυσικού
αντικειµένου και µε βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, το αρµόδιο ΟΕΕ συντάσσει
(σε 5 αντίγραφα) Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης), σύµφωνα
µε το συνηµµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ III, την οποία υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας
και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή.

- Στην Έκθεση προσδιορίζονται: το φυσικό αντικείµενο (διάλυση αλιευτικού σκάφους),
που έχει επαληθευτεί – πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονοµικό αντικείµενο µε
βάση τα διασταυρωµένα στοιχεία της «ηµεροµηνίας έναρξης πλόων», της «χωρητικότητα
σε GT» και της κατοχής άδειας χρήσης του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα». Η
Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης τηρείται στο φάκελο της Πράξης.

- Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης η αρµόδια Λιµενική Αρχή, κινεί
άµεσα τη διαδικασία οριστικής διαγραφής του σκάφους από τα Νηολόγια ή Λεµβολόγια
και την οριστική διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό και Κοινοτικό
Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), ενώ η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας προβαίνει στην
ακύρωση µε διάτρηση της συναφούς άδειας αλιείας.

- Οι αρµόδιες Λιµενικές Αρχές συµπληρώνουν οπωσδήποτε τα εξής πεδία του σχετικού
∆ελτίου 2 για τη διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το ΕΑΜ - ΚΑΜ:
ένδειξη «DES» στο πεδίο ’’Τύπος Γεγονότος’’,
ηµεροµηνία διαγραφής από τα νηολόγια/λεµβολόγια, στο πεδίο       «Ηµεροµηνία
Γεγονότος», η οποία µπορεί να συµπίπτει και µε «την ηµεροµηνία της Έκθεσης Επιτόπιας
Επαλήθευσης»,
ένδειξη «AC» στο πεδίο ’’Κωδικός Ενίσχυσης’’.

                                          7
                                    ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ3. Αίτηση ∆ικαιούχου για την καταβολή της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης

3.1 Αίτηση πληρωµής και απαιτούµενα δικαιολογητικά:
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω σηµείων ∆1 & ∆2 της παρούσας, ο
∆ικαιούχος υποβάλλει, στις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, αίτηση συνοδευόµενη από
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο κατωτέρω σηµείο 3.2, για την
καταβολή της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης (Κοινοτικής και Εθνικής), σε µια δόση.

3.2 Το αναλυτικό περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών πληρωµής είναι:

α. Αίτηση του ∆ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός λογαριασµού και η
Τράπεζα που επιθυµεί να κατατεθούν οι οικονοµικές ενισχύσεις.

β. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού, στην οποία
αναγράφεται ο αριθµός IBAN.

γ. Άδεια επαγγελµατικής αλιείας του αλιευτικού σκάφους, η οποία πρέπει να είναι σε
ισχύ (θεωρηµένη για το έτος που πραγµατοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους).

δ. Βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή του σκάφους
λόγω διάλυσης, από τα νηολόγια ή λεµβολόγια, καθώς και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες οριστικής διαγραφής του από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο Σκαφών.

ε. Αντίγραφο από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, του ∆ελτίου 2 «διαγραφής του σκάφους
από το ΕΑΜ».

στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

ζ. Απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. ανάλογα µε τη φύση της νοµικής
µορφής εκπροσώπησης της ιδιοκτησίας του σκάφους, την κατανοµή αξιωµάτων και
εξουσιοδότηση του προσώπου για την υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου σχετικού
µε την πληρωµή της πράξης.Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΙ           ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ


1. Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, αφού λάβει υπόψη την υποβληθείσα από το ΟΕΕ Έκθεση
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, εξετάζει λεπτοµερώς τα στοιχεία του φακέλου της
ενταχθείσας Πράξης και των υποβληθέντων µε την αίτηση πληρωµής δικαιολογητικών
και εφόσον διαπιστώσει πληρότητα αυτών, προβαίνει:

 α. Στην ακύρωση µε διάτρηση της άδειας αλιείας του σκάφους, την οποία και
  φυλάσσει εσαεί στο φάκελο του σκάφους.

 β. Στη σύνταξη «Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης», µε βάση τον πλήρη φάκελο της
  Πράξης και την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του ΟΕΕ σύµφωνα µε το
  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙV.

 γ. ∆ιαβιβάζει στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία
  υποβολής της αίτησης πληρωµής του ∆ικαιούχου, φάκελο πληρωµής µε τα κάτωθι
  δικαιολογητικά (πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση)
  και ενδεχόµενες παρατηρήσεις:

  •  Πρακτικό παραλαβής - αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης.
                                        8
                                       ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


  •  Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του ∆ικαιούχου (εις διπλούν).

  •  Αίτηση πληρωµής του ∆ικαιούχου (εις διπλούν).

  •  Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του ΟΕΕ (εις διπλούν).

  • ∆ικαιολογητικά (β) εις διπλούν, (δ), (ε), (στ), (ζ), του σηµείου ∆3.2 της
  παρούσας.

  •  Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν).

  • Συµπληρωµένο το συνοδευτικό κατάλογο δικαιολογητικών πληρωµής, σύµφωνα
  µε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ V.
 δ. ∆ιατηρεί τους φακέλους µε το σύνολο των δικαιολογητικών για κάθε ενταγµένη
  Πράξη της παρούσας, τουλάχιστον µέχρι το έτος 2020.2. Η Ε. ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας, µετά την παραλαβή του φακέλου πληρωµής, πραγµατοποιεί τον
οριστικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί µετά από
έλεγχο στα Μητρώα σκαφών ΕΑΜ - ΚΑΜ ότι έχει καταχωρηθεί ορθά η οριστική διαγραφή
του σκάφους (µε στοιχεία που συµφωνούν µε αυτά της Απόφασης Ένταξης), προβαίνει
σε εκτύπωση του ιστορικού του σκάφους από τα ΕΑΜ - ΚΑΜ και στην έκδοση
«Απόφασης − Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωµής Πράξης», µε την οποία:

  •  βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και

  •  ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης.

Στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάκελο δικαιολογητικών πληρωµής σύµφωνα
µε το άρθρο 12 της αριθµ. 71/29.11.2010 (ΦΕΚ 1874/Β/30.11.2010) ΚΥΑ).3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, (διαπιστευµένος φορέας πληρωµής για το ΕΠΑΛ 2007-2013), µετά το
διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης
πληρωµής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωµής προς
το τραπεζικό ίδρυµα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), για την εκτέλεση της πληρωµής στο ακέραιο και αποκλειστικά
στον ατοµικό τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται,
ούτε να παρακρατείται, ούτε να εκχωρείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως
αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, όπως αυτή έχει
εγκριθεί µε την Απόφαση Ένταξης-Χρηµατοδότησης Πράξης και την Απόφαση −
Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωµής Πράξης.

- Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρµόζονται οι
διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε την αριθµ. 2058/28.7.2008 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού
προϋπολογισµού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-
2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.ΣΤ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
                                          9
                                     ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


Οι ∆ικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων, των ενταγµένων πράξεων των Καταλόγων του
σηµείου Ζ της παρούσας, για τη µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη
διάλυση των σκαφών τους,

αποδέχονται τους ακόλουθους όρους:

1.  Να παραλάβουν την απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης από την
   αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας εντός της ορισθείσας ηµεροµηνίας, στην συστηµένη
   επιστολή της αρµόδιας Υπηρεσία Αλιείας (σηµείο ∆1.1 της παρούσας),
   υπογράφοντας το Πρακτικό Παραλαβής – Αποδοχής Όρων.

2.  Με την παραλαβή της Απόφασης αυτόµατα αποδέχονται τους όρους και τις
   προϋποθέσεις της παρούσας για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης.

3.  Η µη προσέλευση των ∆ικαιούχων για την παραλαβή, ή η µη υπογραφή του
   πρακτικού παραλαβής εντός της ηµεροµηνίας που έχει τεθεί από την αρµόδια
   Υπηρεσία Αλιείας, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση από την χρηµατοδότηση και
   επισύρει την ανάκληση της Απόφασης ένταξης Πράξης και την ακύρωση της
   χρηµατοδότησής της.

4.  Να ολοκληρώσουν άµεσα (µε την παραλαβή της Απόφασης), όλες τις διοικητικές
   πράξεις που σχετίζονται µε την επικείµενη διάλυση του σκάφους (σηµείο ∆1.4 της
   παρούσας) και να υποβάλουν το αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης στη Υπηρεσία
   Αλιείας, συνοδευόµενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειµένου να
   ολοκληρωθεί η Πράξη (διάλυση του σκάφους), εντός του χρονοδιαγράµµατος του
   σηµείου Γ, της παρούσας.

5.  Να υποβάλουν άµεσα (µετά τη διάλυση του σκάφους), αίτηση πληρωµής για την
   καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο
   δικαιολογητικών σύµφωνα µε το σηµείο ∆.3.2 της παρούσας.

6.  Να υποβάλουν αίτηµα τροποποίησης στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας για
   οποιαδήποτε παρέκκλιση (αλλαγή) στην παρούσα Απόφαση Ένταξης -
   Χρηµατοδότησης Πράξης, εντός των ορίων του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης
   και σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΚΥΑ
   71/29.11.2010 και το άρθρο12 της ΥΑ 123/29.12.2010.

7.  Την αναγκαιότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης,
   σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά:

   •  παραίτηση του ∆ικαιούχου της ενίσχυσης για διάφορους λόγους, πριν τη λήξη
     του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης,

   •  παρέλευση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ∆ικαιούχος
     να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή σε
     υποβολή αιτήµατος δεκαπενθήµερης (15 ηµέρες) παράτασης στην αρµόδια
     Υπηρεσίας Αλιείας, ή σε υποβολή αιτήµατος τροποποίησης κατά τα οριζόµενα
     στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 71/29.11.2010 και στο άρθρο12 της ΥΑ 123/29.12.2010,

   •    διαπίστωση προβληµάτων από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας, κατά το χρόνο
     ολοκλήρωσης της Πράξης, και αδυναµία του ∆ικαιούχου να συµµορφωθεί µε τις
     σχετικές συστάσεις,

   •    κατόπιν πορίσµατος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της
     ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας ή των ΟΕ. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής.

8.  Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και να διευκολύνει τις αρµόδιες Υπηρεσίες
   Ελέγχου (Εθνικές και Κοινοτικές) που παρακολουθούν και ελέγχουν την


                                         10
                                    ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


   ολοκλήρωση της Πράξης,    προσκοµίζοντας  οποιαδήποτε  δικαιολογητικά  ή
   πληροφορίες του ζητηθούν.

9. Την τήρηση, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2020, όλων των σχετικών µε τη
  συγχρηµατοδοτούµενη πράξη δικαιολογητικών εγγράφων.

10 Τη δηµοσιοποίηση στοιχείων του ∆ικαιούχου της Πράξης που εντάσσεται στο Ε.Π.
  Αλιείας καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.

11   Τις επιπτώσεις από τη µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων, της
   Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης µετά του Συµφώνου Αποδοχής και των
   προβλεποµένων στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ του Μέτρου 1.1, ιδίως δε τη δυνατότητα
   ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ακύρωσης της χρηµατοδότησης,
   χωρίς να απαιτείται η συµφωνία του ∆ικαιούχου.   Ζ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

   Οι εντασσόµενες πράξεις περιέχονται στους επισυναπτόµενους τριάντα εφτά (37)
   Καταλόγους, ανά χωρική αρµοδιότητα Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών
   Ενοτήτων.
                       Ο Αναπληρωτής Υπουργός

                  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςΣυνηµµένα:

Υποδείγµατα (I-II-III-IV-V)          Χάρης Παµπούκης
                                         11
                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

   1.   Τµήµατα Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων:

1.     Αιτωλοακαρνανίας   13.  Ζακύνθου        25.  Λευκάδας
2.     Αργολίδας       14.  Ηρακλείου       26.  Μαγνησίας
3.     Αρκαδίας       15.  Θεσσαλονίκης      27.  Μεσσηνίας
4.     Αθηνών        16.  Καβάλας        28.  Πειραιά & Νήσων
5.     Αν. Αττικής      17.  Κέρκυρας        29.  Πιερίας
6.     ∆υτ. Αττικής     18.  Κεφαλληνίας      30.  Πρέβεζας
7.     Αχαΐας        19.  Κορινθίας       31.  Ρεθύµνης
8.     Βοιωτίας       20.  Κυκλάδων        32.  Ροδόπης
9.     ∆ωδεκανήσου      21.  Νάξου         33.  Σάµου
10.    Καλύµνου       22.  Λακωνίας        34.  Φθιώτιδας
11.    Έβρου         23.  Λασιθίου        35.  Χαλκιδικής
12.    Ευβοίας        24.  Λέσβου         36.  Χανίων
                               37.  Χίου
έδρες τους


   2.   ∆ικαιούχοι: Μέσω των αρµόδιων Τµηµάτων Αλιείας Π.Ε.

   3.   Αρµόδιες Λιµενικές Αρχές: Μέσω των αρµόδιων Τµηµάτων Αλιείας Π.Ε.

   4.   ΟΠΕΚΕΠΕΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

   1. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας

   2. Γεν ∆/νση Αλιείας ΑΛΙΕΙΑΣ
     ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας

   3. ΥΠ. ΠΡΟ. ΠΟ.
     Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
     Κλάδος Αστυνοµίας & Τάξης
     ∆/νση Ελέγχου Αλιείας
έδρες τουςΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
   1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

   2. ΕΥ.ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας( Μονάδες Β & Γ)
                                           12
                           1.      ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΑΙΤ ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία   Υπηρεσία        Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.   Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  1/3/2011 Αιτωλοακαρνανίας  1)ΛΕΦΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    1)110755954  172510  GRC000009185   ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ Ν   ΝΛ37   4,39  55,13  9,79  1981   30   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  54.564,65
                       (50%)         2)074554110
                   2)ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ     ΒΟΝΙΤΣΑΣ
                     ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (50%)

 2  1/3/2011 Αιτωλοακαρνανίας 1)ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   1)049542217  172509  GRC000009169   ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΛΜ1142   0,8  13,23  7,25  1984   27     ∆ - Π (GNS)    8.856,00
                       (25%)         2)049542360
                2)ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   3)049542310
                       (25%)         4)049551078
                3)ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
                       (25%)
                 4)ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ
                       (25%)

 3  1/3/2011 Αιτωλοακαρνανίας   ΛΥΓΚ ΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ     074555327,  172416  GRC000009219    ΣΠΥΡΟΣ    ΛΠ1430   2,16  40,43  7,9  1971   40   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  27.949,60
                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ          ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 4  1/3/2011 Αιτωλοακαρνανίας  ΛΕΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   076773904,  172415  GRC000043797   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΝΜ41   4,79  41,17  9,65  1951   60   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  59.338,65
                                   ΑΣΤΑΚΟΥ

 5  1/3/2011 Αιτωλοακαρνανίας  ΒΟΣΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    050730188,   172414  GRC000009266    ΤΑΚΗΣ     ΛΝ197   1,75  30,18  7,35  1979   32   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  23.056,25
                                  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη           173.765,15
                              2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΑΡΓΟΛΊ∆ΟΣ                                      ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο     ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                       ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους         κόστος (€)      3

 1  24/2/2011  Αργολίδος  ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ  006025724,  172236  GRC000010124    Ι ΑΝΝΑ    ΛΝ894   0,9  7,35   5,8  1984   27   ∆ - Π (LLS)   9.758,00
                   Σ ΤΗΡΙΟΥ      ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 2  28/2/2011  Αργολίδος  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟYΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ  067688080,  172296  GRC000010859   ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΝΝ351   3,71  18,38  8,63  1998   13   ∆ - Π (GTR)   42.810,00
                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ       ΑΡΓΟΥΣ

                                                                     Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          52.568,00
                                  3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΑΡΚΑ∆ΊΑΣ                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                          ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Αρκαδίας  ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  044792844,  172293  GRC000012618  ΤΑΣΟΣ-ΗΛΙΑΣ Φ  ΛΛ114   1,38  7,35   6,55  1973   38     ∆ - Π (GNS)    13.314,50
                                ΛΕ ΝΙ∆ΙΟΥ

 2  28/2/2011  Αρκαδίας  ΛΙΟΝΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  043705743,  172294  GRC000012610  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ  ΝΝ108   6,9  36,76  10,8  1959   52   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  84.521,50
                                ΠΑΡΑΛΙΟΥ
                                 ΑΣΤΡΟΥΣ

 3  28/2/2011  Αρκαδίας   ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ   010143424,  172295  GRC000012602    ΜΑΤΙΝΑ    ΛΛ111   0,64  7,64   5,48  1972   39     ∆ - Π (LLS)   7.006,00
                                ΛΕ ΝΙ∆ΙΟΥ

 4  28/2/2011  Αρκαδίας  ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΣΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ  029685170,  172441  GRC000012598   ∆ΕΣΠΟΙΝΑ    ΛΛ329   0,57  3,68   5,17  1970   41     ∆ - Π (LLS)   6.409,25
                     ΜΙΧΑΗΛ         ΛΕ ΝΙ∆ΙΟΥ

 5  28/2/2011  Αρκαδίας  ΟΡΦΑΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ   030418452,  172298  GRC000012593   ΜΕΛΤΕΜΙ    ΛΛ176   3,06  36,75  8,8  1979   32     ∆ - Π (GNS)    27.636,50
                                ΛΕ ΝΙ∆ΙΟΥ

                                                                        Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            138.887,75
                                  4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΑΤΤΙΚΉΣ (ΑΘΗΝΏΝ)                                       ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία   Υπηρεσία         Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                                ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  14/2/2011 Αττικής (Αθηνών)    ΓΙΑΚΕΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ     015204632,   172193  GRC000003050   ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΙΙ   ΝΠ7455   5   36,76  9,43  1999   12   ∆ - Π (GNS)   57.000,00
                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 2  14/2/2011 Αττικής (Αθηνών)  ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ   050343637, Ν.  172195  GRC000000476   ΚΑΠΕΤΑΝ    ΝΠ4591   4   47,78  9,25  1982   29   ∆ - Π (GTR)   36.340,00
                                    ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 3  21/2/2011 Αττικής (Αθηνών)  ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   016506736, Α'  172204  GRC000038389  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΕ246   6,59  40,43  10,45  1968   43   ∆ - Π (GTR)   57.729,75
                                   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 4  25/2/2011 Αττικής (Αθηνών) ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     039881035,   172257  GRC000001638  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣ   ΛΠ25863  3,57  22,05   8,5  1978   33   ∆ - Π (GTR)   31.984,25
                                    ΜΟΣΧΑΤΟΥ

 5  1/3/2011 Αττικής (Αθηνών)  ∆ΕΜΠΟΝΟΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    043981504,   172427  GRC000002603   ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ Ν   ΝΠ6399  8,1  69,83  10,48  1990   21   ∆ - Π (GTR)   82.901,00
                                    ΚΟΡ ΠΙΟΥ

 6  1/3/2011 Αττικής (Αθηνών)    ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ     050199291, ΠΑΛ.  172428  GRC000000738  ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΛΠ25844  4,12  26,46  9,13  1968   43   ∆ - Π (GTR)   36.673,00
                       ΚΥΡΙΑΚΟΥ          ΦΑΛΗΡΟΥ

 7  1/3/2011 Αττικής (Αθηνών)   ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ    023335724, ΠΑΛ.  172429  GRC000000644   ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ    ΝΠ5139  3,64  24,63  8,25  1984   27   ∆ - Π (GTR)   34.472,80
                      ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ          ΦΑΛΗΡΟΥ

                                                                             Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          337.100,80
                             5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ                                             ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία   Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο         ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  1/3/2011  Ανατολικής  ∆ΗΜΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ     014740467,   172418  GRC000038883   ΚΑΛΥΨ   ΙΙΙ  ΝΚ11   10,69  52,92  12,5  1971   40     ∆ - Π (GTR)    89.473,75
         Αττικής                      ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 2  1/3/2011  Ανατολικής  1)ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ    1)056179402   172507  GRC000018331   ΜΑΡΙΑΝΝΑ    ΝΧ1182  6,57  25,73   9,9  1996   15     ∆ - Π (LLS)    74.270,00
         Αττικής         (25%)          2)141457566
                2)ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ     3)074241770
                      (25%)          4)128675888
                3)ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ    ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
                    ΑΝΕΣΤΗ (25%)
                4)ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
                      (25%)

 3  1/3/2011  Ανατολικής  SUGRUE-DAVID Mary Joan ΤΟΥ Denis  128673625, ΑΓΙΟΥ  172398  GRC000012298    ΤΖΟΑΝ     ΝΙ60  4,19  11,02  8,73  1999   12     ∆ - Π (LLS)    48.090,00
         Αττικής                      ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 4  1/3/2011  Ανατολικής  ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ    014894340, ΑΓΙΟΥ  172420  GRC000001941  ΚΑΠΤΑΙΝ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΝΧ890  4,17  52,93   9   1982   29     ∆ - Π (GTN)    37.817,30
         Αττικής       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ           ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 5  1/3/2011  Ανατολικής  ΛΑ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    107055510, ΑΓΙΟΥ  172421  GRC000001934    ΣΑΜΟΣ ΙΙ    Λ 340  6,19  55,13  10,05  1966   45   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   76.047,65
         Αττικής                      ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 6  1/3/2011  Ανατολικής  Ζ ΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤ ΝΙΟΥ     075578271,   172422  GRC000001014   ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ    ΝΛ62   24,42  132,3   14   1981   30   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   199.748,50
         Αττικής                      ΛΑΥΡΙΟΥ

 7  1/3/2011  Ανατολικής  ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   141458380, ΑΓΙΟΥ  172431  GRC000000989  ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ  Λ 218  4,45  66,16  8,95  1973   38     ∆ - Π (GTR)    39.486,25
         Αττικής                      ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 8  1/3/2011  Ανατολικής    ΜΑΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ       029620976,   172424  GRC000000708    Ι ΑΝΝΑ Μ    ΝΠ5818  10,19  91,89  11,6  1987   24     ∆ - Π (LLS)    97.701,75
         Αττικής       ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ           ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 9  1/3/2011  Ανατολικής    ΖΑΝΤΟΥΛΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ       031077823,   172419  GRC000000704   ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ΝΠ3763  5,1  68,36  10,4  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   63.038,50
         Αττικής       Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ         ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

10  1/3/2011  Ανατολικής  1)ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ     1)040362411   172512  GRC000000254  ΑΓΙΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ  ΝΛ156  12,32  110,3  12,4  1972   39   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   134.106,00
         Αττικής       ΓΕ ΡΓΙΟΥ (25%)       2)031077976
                2)ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ     3)040362400
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ (25%)       4)040362435
                3)ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ      ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ (25%)
               4)ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ (25%)

11  1/3/2011  Ανατολικής  ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    026332346,   172391  GRC000000089   ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΝΠ3488  13,84  107,3  12,41  1933   78   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   142.352,00
         Αττικής                      ΛΑΥΡΙΟΥ

                                                                            Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            1.002.131,70
                                  6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ∆ΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία         Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                                ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  21/2/2011  ∆υτικής Αττικής   1)∆ΟΥ∆ΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ    1)058903234   172449  GRC000001239  ΦΑΝΕΡ ΜΕΝΗ    ΝΠ3347  7,54  88,21  11,5  1950   61   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  92.159,90
                      ΝΙΚΟΛΑΟΥ (50%)       2)018107340
                  2)∆ΟΥ∆ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
                        (50%)

 2  22/2/2011  ∆υτικής Αττικής   ΓΑΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ    047698321,   172227  GRC000003001  ΑΝΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ   ΝΕ219   4,83  66,16   8,8  1998   13     ∆ - Π (GTR)    55.130,00
                                     ΜΕΓΑΡ Ν

 3  22/2/2011  ∆υτικής Αττικής  Φ ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    034803253,   172209  GRC000002348   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΝΕ72   4,47  72,77  9,25  1972   39     ∆ - Π (LLS)   39.656,75
                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 4  22/2/2011  ∆υτικής Αττικής  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    019278218,   172218  GRC000001317   ΑΓ.ΤΡΙΑΣ    ΝΙ98   6,38  66,16  10,97  1951   60   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  78.315,30
                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 5  22/2/2011  ∆υτικής Αττικής   ΜΕΝΤΖΕΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ      015596924,   172217  GRC000001110   ΘΕΟΠΟΥΛΑ    ΝΠ4708  6,33  38,23  9,98  1982   29     ∆ - Π (GTR)    56.587,70
                                     ΜΕΓΑΡ Ν

 6  24/2/2011  ∆υτικής Αττικής  ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ     068046172,   172232  GRC000002922   ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ    ΝΕ414   17   99,24  15,1  1996   15     ∆ - Π (GNS)   147.000,00
                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 7  24/2/2011  ∆υτικής Αττικής   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ    069835933, ΘΗΒΑΣ  172234  GRC000000063  ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΛΠΓ629  1,73  10,29   7   1967   44   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  22.817,55
                       ΓΕ ΡΓΙΟΥ

 8  28/2/2011  ∆υτικής Αττικής  ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   032139852,   172381  GRC000001237   ΓΕ ΡΓΙΟΣ    ΛΠΓ236  4,57  11,03  8,65  1988   23   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  64.396,64
                                    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 9  1/3/2011  ∆υτικής Αττικής  TZEMΠΕΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   063832514,   172388  GRC000039137    ΕΛΠΙΣ ΙΙ   ΝΠ7728  7,58  52,93  10,22  1958   53     ∆ - Π (GNS)    66.169,50
                                     ΜΕΓΑΡ Ν

                                                                              Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            622.233,34
                                    7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΑΧΑΪΑΣ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                            ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  16/2/2011   Αχαϊας  ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ  066930814, Β'  172199  GRC000013438  ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΝΠ779   3,51  11,03   8,4  1998   13     ∆ - Π (GTR)    40.610,00
                                 ΠΑΤΡ Ν

 2  16/2/2011   Αχαϊας   ΧΑΛΙ ΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   100433527, ΚΑΤ  172197  GRC000013050  ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΝΠ569   8,39  132,3  11,45  1973   38   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  102.304,65
                                  ΑΧΑΪΑΣ

 3  25/2/2011   Αχαϊας  ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   069888084, Γ'  172260  GRC000013449    ΣΠΥΡΟΣ    ΝΠ787   2,62  11,03   7,6  1999   12     ∆ - Π (GTR)    30.820,00
                                 ΠΑΤΡ Ν

 4  25/2/2011   Αχαϊας  ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ 051347554, ΚΑΤ  172264  GRC000013157   ΓΕ ΡΓΙΟΣ    ΝΠ607   7,29  132,3  12,4  1953   58   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  89.176,15
                                  ΑΧΑΪΑΣ

 5  25/2/2011   Αχαϊας   1)ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ    1)059370590   172460  GRC000013156    ΠΕΤΡΟΣ    ΝΠ794   15,96  147,0  13,8  1972   39   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  153.853,00
                   ΓΕ ΡΓΙΟΥ (50%)       2)075014895
              2)ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   ΚΑΤ ΑΧΑΪΑΣ
                     (50%)

 6  25/2/2011   Αχαϊας    1)ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ    1)100408266   172459  GRC000013058   ΑΡΙΣΤΟΣ    ΝΠ673   6,1  121,3  11,4  1930   81   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  74.973,50
                   ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η (50%)      2)100408254
                2)ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ     ΚΑΤ ΑΧΑΪΑΣ
                   ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η (50%)

                                                                          Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            491.737,30
                                   8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΒΟΙ ΤΊΑΣ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                             ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  14/2/2011  Βοιωτίας  ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ  054460845, ΘΗΒΑΣ  172192  GRC000042377   ΓΕ ΡΓΙΟΣ    ΝΑ40   7,56  88,21  10,4  1978   33   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  92.398,60


 2  22/2/2011  Βοιωτίας  ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   038265714,   172221  GRC000007559  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΑ911   2,77  17,64  7,7  1979   32     ∆ - Π (LHP)    25.164,25
                                 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

 3  22/2/2011  Βοιωτίας  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φ ΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ    105916827,   172230  GRC000007113   ΓΕ ΡΓΙΟΣ    ΛΑ867   2,4  11,03  7,02  1987   24     ∆ - Π (GTR)    24.566,00
                                 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη           142.128,85
                                  9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ∆ ∆ΕΚΑΝΉΣΟΥ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία       Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW   LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου   1)ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ     1)074863674   172452  GRC000035879   Α∆ΕΛΦΙΑ ∆ΥΟ   ΝΡ461  8,09  14,7  10,75  1971   40     ∆ - Π (LLS)   70.517,25
                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (50%)       2)040444754
                 2)ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ      ΡΟ∆ΟΥ
                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (50%)

 2  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου   Φ ΤΑΡΑ ∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   101670912, ΡΟ∆ΟΥ  172219  GRC000035986   ΤΡΙΑ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΛΣ808  3,08  11,03  7,99  1977   34     ∆ - Π (LLS)   27.807,00


 3  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου  1)Κ ΣΤΑΚΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ   1)036741360   172451  GRC000036508   ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ   ΝΡ496  2,94  11,03  8   1994   17     ∆ - Π (LLS)   33.309,80
                      (50%)         2)036565069
                2)Κ ΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ    ΡΟ∆ΟΥ
                      (50%)

 4  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΜΕΜΕΤ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ  064517980, ΡΟ∆ΟΥ  172213  GRC000036521   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΡ3662  3,51  11,03  8   1994   17     ∆ - Π (GTN)    39.391,70


 5  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου    ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ    034992871, ΡΟ∆ΟΥ  172214  GRC000036692    ΕΙΡΗΝΗ    ΝΡ499  3,49   11   7,95  1994   17     ∆ - Π (LLS)   39.178,30
                     ΡΟΥΣΕΤΤΟΥ

 6  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου   ΣΙΣΑΜΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    041939030,   172436  GRC000036533    ΓΑΛΗΝΗ     ΛΚ558  1,61  11,03  6,85  1982   29     ∆ - Π (GTR)    15.570,90
                                  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 7  22/2/2011  ∆ωδεκανήσου    ΑΚΑΪ ΧΟΥΣΕΪΝ ΤΟΥ ΑΣΛΑΝ    047817977, ΡΟ∆ΟΥ  172211  GRC000005723  ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΝΙΣΤΡΑ  ΛΡ4187  4,74  66,16  9,75  1956   55   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  58.741,90


 8  24/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ  071582300, ΡΟ∆ΟΥ  172242  GRC000035974    ΜΠΑΜΠΗΣ    ΛΣ800  1,18  7,35   5,8  1977   34     ∆ - Π (GNS)    11.609,50


 9  24/2/2011  ∆ωδεκανήσου    1)ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ    1)122251896   172455  GRC000036349  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΡ539  5,63  38,23  9,6  1968   43     ∆ - Π (GTR)    49.545,75
                     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (25%)      2)118131411
                 2)ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ     ΡΟ∆ΟΥ
                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ (18,75%)     3)122298951,
                  3)ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ    ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ
                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ (18,75%)     4)074012880, Γ'
                  4)ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ     ΠΑΤΡ Ν
                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ (18,75%)     5)101705596,
                 5)ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΥΟΥ   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ (18,75%)        ΗΣ

10  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 049440225, ΛΕΡΟΥ  172353  GRC000035020   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΝΛ241  7,03  58,81  10,2  1969   42   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  86.073,05


11  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου   ΑΓΟΥΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ   071187780, ΛΕΡΟΥ  172350  GRC000042696    ΕΙΡΗΝΗ ΙΙ   ΝΛ236  3,49  14,7   8,3  1994   17     ∆ - Π (LLS)   39.178,30


12  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΠΑΠΑΦ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 028548061, ΛΕΡΟΥ   172351  GRC000039038   ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ   ΝΛ39   10,37  80,86  12,25  1972   39   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  123.527,25


13  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  1)ΚΑΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   1)055813272   172487  GRC000035595   ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ    ΝΛ63   6,38  110,3  10   1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  78.315,30
                       (50%)        2)056175581
                  2)ΚΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ      ΛΕΡΟΥ
                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (50%)

14  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΝΤΕΛΗΓΙ ΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤ ΝΙΟΥ 045391420, ΛΕΡΟΥ  172345  GRC000042048   ΚΑΣΤΟΡΗΣ    ΝΛ230  4,67  40,43  8,9  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  57.906,45
                                                        ΜΑΝ ΛΗΣ

15  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ   073617416, ΛΕΡΟΥ  172352  GRC000035767   ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΝΛ29   7,55  60,28  11,38  1970   41   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  92.279,25
                     ΓΕ ΡΓΙΟΥ

16  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  1)ΝΑΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   1)025093425   172486  GRC000035021    ΓΕ ΡΓΙΟΣ    ΝΛ49   6,12  36,76  10,1  1980   31   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  75.212,20
                       (50%)         2)072450964
                  2)ΝΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΤΟΥ      ΛΕΡΟΥ
                     ΓΕ ΡΓΙΟΥ (50%)

17  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ 045391143, ΛΕΡΟΥ   172337  GRC000038026    ΡΕΝΟΣ     ΛΠ805  11,14  84,54  11,8  1970   41   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  127.704,50


18  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ 045391143, ΛΕΡΟΥ   172338  GRC000013179  ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΑΡΑΝΤΗΣ  ΝΠ33   9,95  197,0  12,1  1991   20   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  144.327,75


19  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΚΛΕΟΥ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  045391432, ΛΕΡΟΥ  172339  GRC000035100    ΓΙΑΝΝΗΣ    ΝΠ08   4,99  36,76  9,45  1986   25   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  67.699,10


20  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  033847203, ΛΕΡΟΥ  172340  GRC000035025   ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ   ΝΠ05   14,87  111,7  13,1  1974   37   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  147.939,75


21  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΕΡΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ Ν-Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ    076799458,   172341  GRC000036110   ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΛΚ969  3,19  36,76  7,65  1985   26     ∆ - Π (LLS)   30.970,15
                      ΜΙΚΕ          ΚΑΛΥΜΝΟΥ
                                  9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ∆ ∆ΕΚΑΝΉΣΟΥ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία       Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

22  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ    054631350, ΛΕΡΟΥ  172348  GRC000035540   ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ   ΝΛ41   3,52  32,34   9   1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   44.181,20
                     ΑΝΤ ΝΙΟΥ

23  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου    ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ     051731392, ΛΕΡΟΥ  172343  GRC000035478    ΠΟΠΗ ∆    ΝΛ101   3,25  25,73  7,48  1987   24     ∆ - Π (LLS)    32.653,75
                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

24  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ    043170850,   172336  GRC000035237    ΕΙΡΗΝΗ    ΝΚ146   21,56  73,51  12,8  1950   61     ∆ - Π (DRB)    131.595,00
                                   ΚΑΛΥΜΝΟΥ

25  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου   1)ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ     1)043171231   172489  GRC000035460   ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ   ΝΛ10   12,85  73,51  11,7  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   136.981,25
                     ΙΣΙ∆ ΡΟΥ (50%)       2)043171220
                2)ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΣΙ∆ ΡΟΥ    ΛΕΡΟΥ
                       (50%)

26  28/2/2011  ∆ωδεκανήσου  ΚΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ     059228916,   172356  GRC000035173  ΠΑΝΑΓΙΑ ΨΕΡΙΜΟΥ  ΛΚ889   2,1  13,23  6,18  1983   28     ∆ - Π (LTL)    20.205,50
                                   ΚΑΛΥΜΝΟΥ

                                                                             Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            1.782.421,85
                            10. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ∆ ∆ΕΚΑΝΉΣΟΥ - ΚΑΛΎΜΝΟΥ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία   Υπηρεσία        Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                               ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   Κ ΣΤΑΣ Παντελεηµων ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   071673676,   172379  GRC000042221    ΑΥΡ ΡΑ    ΝΚ575   2,7  26,46   7,8  1987   24     ∆ - Π (GNS)    27.420,50
         Καλύµνου                      ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 2  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  056043930, ΛΕΡΟΥ  172378  GRC000042046  ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ΝΛ227   6,99  26,46  10,2  1971   40   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  85.595,65
         Καλύµνου

 3  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ  033424882, ΛΕΡΟΥ  172371  GRC000036218    ΓΕ ΡΓΙΑ    ΝΛ163   2,97  16,91  7,45  1993   18     ∆ - Π (GTR)    33.109,85
         Καλύµνου

 4  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -  1)ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   1)072349898   172502  GRC000035770    ΠΑΥΛΟΣ    ΝΚ236   14,4  86,74   13   1978   33     ∆ - Π (LLS)   103.850,00
         Καλύµνου          (33,3%)        2)097928145
                 2)ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   3)072350049
                       (33,3%)        4)072349898
                3)ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   5)097928145
                       (33,3%)        6)072350049
                 4)ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΠΑΥΛΟΥ   ΚΑΛΥΜΝΟΥ
                       (33,3%)
                 5)ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
                       (33,3%)
                6)ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
                       (33,3%)

 5  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   1)ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   1)046476972   172503  GRC000035549   ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ   ΝΛ100   4,36  58,81  8,54  1968   43   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  54.206,60
         Καλύµνου           (20%)        2)108135186
                 2)ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΤΟΥ   3)108124983
                      ΜΙΧΑΗΛ (60%)        ΛΕΡΟΥ
                 3)ΠΑΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
                        (20%)

 6  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   ΦΛ ΡΕΝΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ   046477803, ΛΕΡΟΥ  172372  GRC000035475  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΛ37   6,42  74,25   10   1973   38   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  78.792,70
         Καλύµνου         ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 7  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -  ΣΚΕΥΟΣ ΠΑΠΑΦ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 056044925, ΛΕΡΟΥ   172383  GRC000035469   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΝΛ85    6   58,81  9,62  1959   52   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  73.780,00
         Καλύµνου

 8  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   1)ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ    1)035115048   172497  GRC000035452   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΛ36   10,53  132,3  11,9  1973   38   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  124.395,25
         Καλύµνου        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (50%)       2)059284508
                   2)ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ      ΛΕΡΟΥ
                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (50%)

 9  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -  ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   079426881,   172342  GRC000035338   ΤΡΗΛΗΣ Ν    ΝΚ316   4,28  36,76   8,9  1987   24     ∆ - Π (GTR)    42.454,20
         Καλύµνου                      ΚΑΛΥΜΝΟΥ

10  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -   ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ   073877460, ΛΕΡΟΥ  172361  GRC000026198    Φ ΤΕΙΝΗ    ΝΛ222   6,64  84,54  10,32  1990   21     ∆ - Π (LHP)    68.286,40
         Καλύµνου         ΝΙΚΟΛΑΟΥ

11  28/2/2011 ∆ωδεκανήσου -    Κ ΣΤΑΣ Μιχαήλ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ    075017664,   172346  GRC000005290   ΦΑΝΟΥΡΗΣ    ΝΚ578   6,14  19,85   10   1985   26     ∆ - Π (GNS)    58.065,90
         Καλύµνου                      ΚΑΛΥΜΝΟΥ

12  1/3/2011  ∆ωδεκανήσου -  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   028869970,   172402  GRC000036261  ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΝΚ472   4,6  11,03  8,48  1996   15     ∆ - Π (GTR)    52.600,00
         Καλύµνου                      ΚΑΛΥΜΝΟΥ

13  1/3/2011  ∆ωδεκανήσου -  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ  042815774, ΛΕΡΟΥ  172401  GRC000036279    ΦΙΛΙ     ΝΛ190   4,86  11,03  8,73  1996   15     ∆ - Π (LLS)   55.460,00
         Καλύµνου

14  1/3/2011  ∆ωδεκανήσου -   ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   017724147, ΛΕΡΟΥ  172400  GRC000035471    Φ ΤΕΙΝΗ    ΝΛ121   10,17  104,4  11,18  1988   23     ∆ - Π (LLS)   99.308,00
         Καλύµνου

15  1/3/2011  ∆ωδεκανήσου -  1)ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΘΕΟ∆ ΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ    1)043326153   172508  GRC000036280   ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ   ΝΚ425   3,31  7,35   7,95  1996   15     ∆ - Π (GTR)    38.410,00
         Καλύµνου           (25%)        2)130716028
                 2)ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ   3)108184285
                        (25%)        4)108195889
                  3)ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ     ΚΑΛΥΜΝΟΥ
                     ΦΙΛΙΠΠΟΥ (25%)
                 4)ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
                        (25%)

                                                                             Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            995.735,05
                                   11. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΕΒΡΟΥ                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011   Εβρου  ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   032534378,  172331  GRC000027201  ΑΓ.Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΑ954   0,61  11,03  7,5  1982   29     ∆ - Π (GTR)    6.880,90
                                ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
                                   ΗΣ

 2  28/2/2011   Εβρου   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΤΟΥ     077061007,  172314  GRC000026214    ΜΑΡΙΑ     ΛΣ234   3,3  69,83  8,6  1952   59   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  41.555,50
                    ΞΕΝΑΚΗ         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
                                   ΗΣ

 3  28/2/2011   Εβρου    ΑΧΕΙΛΑΡΟΥ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ     077799512,  172315  GRC000027375  ΓΙ ΡΓΟΣ-ΣΤΑΘΗΣ  ΝΑ153   3,46  18,38  8,12  1996   15     ∆ - Π (GTR)    40.060,00
                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
                                   ΗΣ

 4  28/2/2011   Εβρου    ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΤΟΥ      057899034,  172316  GRC000027094  ΑΓΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ  ΛΑ874   0,66  8,82   7,55  1981   30     ∆ - Π (GTN)    7.176,50
                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
                                   ΗΣ

 5  1/3/2011   Εβρου   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΤΟΥ     038814707,  172426  GRC000027283    ΓΕ ΡΓΙΑ    ΛΑ1352  0,61  18,38  7,86  1989   22     ∆ - Π (GTR)    7.795,45
                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ
                                   ΗΣ

                                                                         Συνολική ∆ηµ. δαπάνη           103.468,35
                                    12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΕΥΒΟΊΑΣ                                          ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία   Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο         ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  1/3/2011  Ευβοίας  1)ΤΣΑΚΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ (51%)   1)073138884   172511  GRC000005052   ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ   ΝΑ46   7,69  91,89  10,3  1965   46   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  93.950,15
               2)ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ (49%)   2)124254777
                                   ΚΥΜΗΣ

 2  1/3/2011  Ευβοίας  ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ     034844296,   172423  GRC000013376  Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΝΧ318   18   140,4  15,9  1989   22     ΓΡΙ ΓΡΙ (PS)   136.040,00
                                  ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ                  ΕΛΛΗ

 3  1/3/2011  Ευβοίας  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   044560375, ΚΥΜΗΣ  172417  GRC000005381  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ψ.   ΝΚ41   10,72  139,7  11,8  1980   31   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  125.426,00


 4  1/3/2011  Ευβοίας    ΒΛΑΜΗΣ Λινάρδος ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ     017212260,   172442  GRC000005111   ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ    ΝΚ96   10,28  91,8   12,3  1954   57   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  123.039,00
                                  ΚΑΡΥΣΤΟΥ

                                                                            Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            478.455,15
                            14. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία    Ονοµατεπώνυµο     ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                       ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Ηρακλείου  ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ  110113503, Β'  172332  GRC000033272   ΚΑΝΕΛΟΣ    ΝΑΝ10   7,65  128,6  10,84  1970   41   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   93.472,75
                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                     Συνολική ∆ηµ. δαπάνη             93.472,75
                                 15. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ                                          ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία       Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ      Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                               ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Θεσσαλονίκης  ΜΑΡΘΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   054002895,    172373  GRC000022357   ΒΑΣΙΛΗΣ    ΝΘ1542   3,11  44,11   8,5  1998   13   ∆ - Π (FPO)    47.396,65
                                   ΑΙΓΙΝΙΟΥ

 2  28/2/2011  Θεσσαλονίκης   1)ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ    1)039557118    172492  GRC000021032   ΣΑΚΚΗΣ     ΝΘ994   3,12  29,4   7,75  1984   27   ∆ - Π (GNS)    29.782,40
                     ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (50%)       2)064499551
                  2)ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
                     ΘΕΟΧΑΡΗ (50%)

 3  1/3/2011  Θεσσαλονίκης   ∆ΑΡΤΖΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ     019519565, Α'   172390  GRC000022364  ΑΓΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ  ΝΘ1543   9,06  73,51  11,15  1998   13   ∆ - Π (LLS)   101.660,00
                     ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ         ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 4  1/3/2011  Θεσσαλονίκης  1)ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ   1)048137287    172506  GRC000022256  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΘ778   18   119,1  15,62  1995   16   ΓΡΙ ΓΡΙ (PS)   149.720,00
                       (50%)         2)048137306
                 2)ΠΑΠΑΦΛ ΡΑΤΟΥ ΑΝΤ ΝΙΑ ΤΟΥ    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
                    ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (50%)

 5  1/3/2011  Θεσσαλονίκης   ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ      047084464,    172393  GRC000022195  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  ΝΘ1399   3,82  8,82   8,68  1994   17   ∆ - Π (LLS)    42.699,40
                     ΣΠΥΡΙ∆ ΝΑ         ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 6  1/3/2011  Θεσσαλονίκης   ΣΑΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ    044309627, Ι ΝΙΑΣ  172394  GRC000022044   ΝΑΥΤΙΛΟΣ   ΝΘ1168   4,87  80,86  9,71  1976   35   ∆ - Π (GTR)    43.066,75
                      ΓΕ ΡΓΙΟΥ         ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 7  1/3/2011  Θεσσαλονίκης   ΠΕΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ     044976830,    172395  GRC000021692   ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ   ΝΘ1143   5,01  99,24  9,42  1976   35   ∆ - Π (GTR)    44.260,25
                                  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 8  1/3/2011  Θεσσαλονίκης   ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ      037458250,    172396  GRC000021627   ΕΥΘΥΜΟΥΛΑ   ΛΘ11500  3,19  58,8   8   1986   25   ∆ - Π (LLS)    31.526,50
                     ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ         ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

                                                                             Συνολική ∆ηµ. δαπάνη           490.111,95
                                    16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΑΒΆΛΑΣ                                       ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                             ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους         κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Καβάλας  1)ΧΑΪΤΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   1)057749150   172491  GRC000026451   ΛΑΖΑΡΟΣ    ΝΚ630   2,51  51,46  7,87  1982   29   ∆ - Π (GTR)   23.391,90
                      (60%)         2)101542834
              2)ΧΑΪΤΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
                      (40%)

 2  28/2/2011  Καβάλας  ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ   074480546, Α'  172349  GRC000026221    ΤΟΥΛΑ     ΝΚ694   2,59  33,08  7,55  1968   43   ∆ - Π (GTR)   23.629,75
                                  ΚΑΒΑΛΑΣ

 3  1/3/2011   Καβάλας  Φ ΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ   045049153, ΘΑΣΟΥ  172397  GRC000026667    ΑΡΓ  III   ΛΠ451   0,78  8,82   5,4  1995   16   ∆ - Π (FPO)   10.421,30


 4  1/3/2011   Καβάλας   ΣΑΜ ΝΑΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    023588961, ΘΑΣΟΥ  172399  GRC000026107   ΝΑΥΣΙΚΟΥΛΑ   ΝΚ580   2,96  55,13  8,8  1950   61   ∆ - Π (FPO)   26.784,00


                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          84.226,95
                                  17. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΕΡΚΎΡΑΣ                                          ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  22/2/2011  Κερκύρας    ΜΠΡΕΤΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ     024849745, Β'  172215  GRC000602586   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ    ΛΚ3249  2,11  7,35   7,45  1975   36     ∆ - Π (GTR)    19.537,75
                   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ        ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 2  22/2/2011  Κερκύρας  ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ  025968977, Β'  172212  GRC000029623  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΛΚ7120  1,67  11,03  6,44  1993   18     ∆ - Π (GTR)    19.453,35
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 3  22/2/2011  Κερκύρας  ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ    075677365, Β'  172210  GRC000029498   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΛΚ6506  1,9  7,35   6,95  1957   54     ∆ - Π (GTR)    17.747,50
                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ         ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 4  22/2/2011  Κερκύρας   ΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   057424053, Β'  172222  GRC000029297   ΠΑΝΤΟΚΡΑΤ Ρ    ΛΚ1246  1,28  13,23   6,4  1950   61     ∆ - Π (GTN)    12.462,00
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 5  22/2/2011  Κερκύρας  ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ   107130482, Α'  172216  GRC000007139    ΜΑΡΙΑ     ΛΚ7633  3,11  47,78   8,5  1968   43     ∆ - Π (GTR)    28.062,75
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 6  28/2/2011  Κερκύρας  ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  027140900, Α'  172318  GRC000029642    ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΛΚ7253  1,1  11,03  5,77  1994   17     ∆ - Π (GTR)    13.677,00
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 7  28/2/2011  Κερκύρας  ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ  031116183, Α'  172322  GRC000029631    ΜΑΡΙΑ     ΛΚ1875  1,68  16,17   6,8  1962   49     ∆ - Π (GTR)    15.872,00
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 8  28/2/2011  Κερκύρας  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  024842523, Β'  172313  GRC000029565  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΚ1055  4,86  30,87  9,77  1979   32     ∆ - Π (GTR)    42.981,50
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 9  28/2/2011  Κερκύρας  ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ Ν   059544464, Α'  172330  GRC000029475    ΖΟΡΜΠΑΣ     ΝΚ981  8,62  46,31  11,3  1973   38     ∆ - Π (GTR)    75.035,50
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10  28/2/2011  Κερκύρας  ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ Ν  037061990, Β'  172329  GRC000029393   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ    ΛΚ5064  1,81  22,79   7,4  1983   28     ∆ - Π (LLS)   17.637,55
                                ΚΕΡΚΥΡΑΣ

11  28/2/2011  Κερκύρας  1)ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   1)047688260  172483  GRC000029225  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΚ1489  6,04  55,13  10,2  1974   37   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  74.257,40
                     (50%)         2)047688247
                 2)ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΤΟΥ    Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ (50%)

12  28/2/2011  Κερκύρας  1)ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ ΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   1)047439439  172471  GRC000029096  ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ   ΛΚ2325  3,07  40,43   8,6  1967   44   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  38.810,45
                      (50%)         2)045444073
                 2)ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ    Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (50%)

13  28/2/2011  Κερκύρας    1)ΙΣΕΡΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ   1)055508799  172470  GRC000029038  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΚ5424  7,04  69,83  10,3  1985   26   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  92.865,36
                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (50%)      2)052186635
               2)ΙΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                      (50%)

14  28/2/2011  Κερκύρας   ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ    044927718, Α'  172347  GRC000013301    ΠΑΝΑΓΙΑ     ΝΚ1403  7,41  52,92  11,35  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  90.608,35
                    ΣΠΥΡΙ∆ Ν         ΚΕΡΚΥΡΑΣ

15  28/2/2011  Κερκύρας  ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ    041987838,  172369  GRC000002639  ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΝΚ1553  3,05  11,03  8,05  1991   20     ∆ - Π (GTR)    32.883,75
                                ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                                          Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            591.892,21
                                  18. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑΣ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία       Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                             ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Κεφαλληνίας  1)ΒΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   1)044918943  172478  GRC000029816  ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ    ΝΙ427   4,96  66,16  10,75  1980   31   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  61.367,60
                       (25%)         2)058514321
                2)ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   3)024854189
                       (25%)         4)015774099
                3)ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
                       (25%)
                4)ΒΑΛΛΑΤΟΣ Ι ΣΗΦ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ (25%)

 2  28/2/2011  Κεφαλληνίας    ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ     076993600,  172319  GRC000029890   ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ   ΛΦ332   2,12  13,23   7,6  1980   31   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  27.472,20
                      ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ       ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 3  28/2/2011  Κεφαλληνίας   1)ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ    1)029778405  172479  GRC000029933   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΝΑ514   7,59  95,56  10,7  1945   66   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  92.756,65
                    ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (75%)       2)051468825
                2)ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ    ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
                    ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (25%)

 4  28/2/2011  Κεφαλληνίας  1)ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ Σ ΚΡΑΤΗ   1)043236320  172480  GRC000029967    ΒΑΣ  Α    ΝΑ560   8,33  141,7  11,1  1969   42   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  101.588,55
                       (33,3%)        2)029471708
                  2)ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ    3)058799360
                     Σ ΚΡΑΤΗ (33,3%)      ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
                  3)ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ
                     Σ ΚΡΑΤΗ (33,3%)

 5  28/2/2011  Κεφαλληνίας   ΓΚΙΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ Φ ΤΕΙΝΟΥ     068125243,  172320  GRC000029962   ΝΗΡΕΥΣ     ΝΑ572   3,93  38,23   8,8  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  49.074,55
                                  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 6  28/2/2011  Κεφαλληνίας    ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ     031792369,  172321  GRC000029759   ΑΓΓΕΛΙΚΑ Κ   ΛΛ413   2,35  20,58  7,63  1988   23     ∆ - Π (GTR)    24.508,00
                     ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ         ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 7  28/2/2011  Κεφαλληνίας   ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ     028556860,  172357  GRC000029919    ΜΑΡΙΑ     ΛΙ436   3,25  5,15   7,7  1992   19     ∆ - Π (GTN)    35.485,00
                     ΖΗΣΙΜΟΥ           ΙΘΑΚΗΣ

 8  28/2/2011  Κεφαλληνίας   ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ      075172676,  172311  GRC000029733   ΑΓΓΕΛΟΣ    ΛΑ1365   2,38  8,82   7,4  1970   41   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  30.575,30
                     ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ         ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            422.827,85
                               19. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία   Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο      ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                        ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  1/3/2011  Κορινθίας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ  071491788,  172430  GRC000012105   ΡΟΥΛΗΣ    ΛΚ3005   5,9  44,11  10,21  1965   46   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  72.586,50
                   Σ ΤΗΡΙΟΥ        ΚΙΑΤΟΥ

 2  1/3/2011  Κορινθίας  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ  065679688,  172410  GRC000010777   ΜΙΧΑΛΗΣ    ΝΚ172   7,13  35,6   9,9  1986   25     ∆ - Π (LLS)   68.365,50
                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ       ΚΙΑΤΟΥ

                                                                      Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            140.952,00
                                  20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΥΚΛΆ∆ Ν                                            ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο         ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW   LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  21/2/2011  Κυκλάδων   ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ     021334744, ΝΑΞΟΥ  172203  GRC000038620  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΝ93   5,28  18,1  8,75  1993   18     ∆ - Π (GTR)    57.376,40
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ

 2  28/2/2011  Κυκλάδων  ΑΪΒΑΛΙ ΤΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ    053714194,   172370  GRC000038149   ∆ΥΟ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΝΜ5   6,64  50,72  10   1972   39   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  81.418,40
                                   ΜΗΛΟΥ

 3  28/2/2011  Κυκλάδων  ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 050130830, ΣΥΡΟΥ   172366  GRC000038004   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΝΣ1087  4,74  38,23  8,9  1987   24     ∆ - Π (LLS)   46.831,10


 4  28/2/2011  Κυκλάδων  ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ     038036929,   172360  GRC000038012   ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ   ΛΣ355   1,27  11,76  6,15  1987   24     ∆ - Π (GNS)    13.814,05
                                   ΜΗΛΟΥ

 5  28/2/2011  Κυκλάδων  ΓΑΛΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     053779174,   172363  GRC000038015  ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΝ ΛΗΣ  ΝΠ5709  14,62  73,51  12,36  1987   24     ∆ - Π (GTR)   116.861,50
                                   ΜΗΛΟΥ

 6  28/2/2011  Κυκλάδων  1)ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    1)057853646   172498  GRC000038055  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΛΣ135   3,78  25,73  8   1962   49   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  47.284,30
                     (33,3%)         2)028941749
                2)ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ    3)025162921
                   Ι ΑΝΝΗ (33,3%)         ΜΗΛΟΥ
                3)ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ
                   Ι ΑΝΝΗ (33,3%)

 7  28/2/2011  Κυκλάδων  ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ    014119593,   172359  GRC000038071    ΜΑΡΑΚΙ    ΛΣ145   0,7  5,15  4,62  1965   46     ∆ - Π (LLS)   7.517,50
                                   ΜΗΛΟΥ

 8  28/2/2011  Κυκλάδων   ΦΥΣΣΑΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΣ     057512145,   172367  GRC000038088   ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ    ΝΣ1250  5,93  55,13  9,6  1964   47   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  72.944,55
                                   ΜΗΛΟΥ

 9  28/2/2011  Κυκλάδων  1)ΠΡΕΒΕΝΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ    1)031083043   172499  GRC000038091   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΜ242   4,51  36,76  9,4  1969   42   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  55.996,85
                      (75%)          2)109302730
                2)ΠΡΕΒΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ     ΜΗΛΟΥ
                      (25%)

10  28/2/2011  Κυκλάδων  ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ     034354559,   172368  GRC000038107   ΤΡΙΑ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΝΜ3   14,21  84,54  12,4  1980   31   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  144.359,25
                                   ΜΗΛΟΥ

11  28/2/2011  Κυκλάδων  1)ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ     1)021192749   172500  GRC000038132    ΚΛΕΙ     ΛΜ147   1,37  11,03  6,69  1958   53   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  18.520,95
                   ΠΑΝΤΕΛΗ (40%)        2)010749330
               2)ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ     3)020396158
                   ΠΑΝΤΕΛΗ (20%)         ΜΗΛΟΥ
                3)ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Ι ΣΗΦ ΤΟΥ
                   ΠΑΝΤΕΛΗ (40%)

12  28/2/2011  Κυκλάδων    ΣΑΡ∆ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ       053967622,   172382  GRC000001443    ΑΓΓΕΛΟΣ    ΝΜ50   9,78  83,07  11,62  1967   44   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  118.894,30
                    ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ           ΜΗΛΟΥ

13  28/2/2011  Κυκλάδων  ΜΑΡΙΝΙΤΣΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    035483320,   172325  GRC000038147    ΝΤΙΝΑ    ΛΜ288   1,22  14,7   6,2  1970   41     ∆ - Π (LLS)   11.950,50
                                   ΜΗΛΟΥ

14  28/2/2011  Κυκλάδων   ΜΟΣΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    025933511, ΣΥΡΟΥ  172335  GRC000039959    ΣΟΥΛΑ    ΛΣ1870  1,21  8,82   5,7  1987   24     ∆ - Π (GTN)    13.243,15


15  28/2/2011  Κυκλάδων   ∆ΟΥΛΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ    065634068, ΘΗΡΑΣ  172307  GRC000038265    ΝΤΙΝΑ    ΝΠ89   10,68  38,96  12   1973   38     ∆ - Π (GTN)    89.435,00


16  28/2/2011  Κυκλάδων  ∆ΕΝΑΞΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    050130017, ΣΥΡΟΥ  172297  GRC000038824    ΣΑΝΤΙΝΑ    ΝΣ959   8,81  54,4  11,4  1968   43     ∆ - Π (GTN)    76.655,25


17  28/2/2011  Κυκλάδων  1)ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤ ΝΙΟΥ   1)053714840   172472  GRC000039129  ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΜ03   7,34  69,83  10,52  1970   41   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  89.772,90
                       (51%)         2)074160876
               2)ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤ ΝΙΟΥ    ΜΗΛΟΥ
                       (49%)

18  28/2/2011  Κυκλάδων    1)Μ ΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ      1)053714249   172485  GRC000039190   ΦΑΝΕΡ ΜΕΝΗ   ΝΜ34   13,26  55,13  12,2  1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  139.205,50
                   Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (50%)      2)051664098
                2)Μ ΡΑΙΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ      ΜΗΛΟΥ
                    ΣΤΑΥΡΟΥ (50%)

19  28/2/2011  Κυκλάδων  1)ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤ ΝΙΟΥ    1)054631976   172482  GRC000039642   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   ΛΣ1257  1,22  6,43   6,4  1982   29     ∆ - Π (LLS)   12.181,80
                      (50%)          2)029927009
                2)ΝΟΜΙΚΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ      ΣΥΡΟΥ
                    ΑΝΤ ΝΙΟΥ (50%)

20  28/2/2011  Κυκλάδων  ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ 019914878, ΣΥΡΟΥ    172326  GRC000039851   ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ   ΝΣ1186  3,19  11,03  8,15  1996   15     ∆ - Π (GTR)    37.090,00
                                20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΥΚΛΆ∆ Ν                                            ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                            ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

21  28/2/2011  Κυκλάδων  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ  046920762, ΘΗΡΑΣ  172327  GRC000039859   ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ   ΝΘ46   4,84  11,03  8,6  1996   15     ∆ - Π (LLS)    55.240,00
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ

22  1/3/2011   Κυκλάδων  ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 034015814, ΠΑΡΟΥ   172406  GRC000038337   ΘΕΟΛΟΓΟΣ    ΝΣ1061  7,23  47,78  10,3  1982   29     ∆ - Π (LLS)    64.408,70


23  1/3/2011   Κυκλάδων  Κ ΒΑΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ 053154186, ΠΑΡΟΥ  172407  GRC000039104  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΠ242   4,97  19,85  8,1  1987   24     ∆ - Π (GTR)    49.019,55


24  1/3/2011   Κυκλάδων  ΣΑΡΑΜΑΣΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ    057853542,   172404  GRC000038076   ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΙ   ΛΣ390   6,39  58,81  9,9  1986   25     ∆ - Π (LLS)    61.446,50
                    ΑΝ∆ΡΕΑ           ΜΗΛΟΥ

25  1/3/2011   Κυκλάδων  ΠΑΡΟΥΣΗΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 026268530, ΠΑΡΟΥ   172408  GRC000039823  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΠ410   0,86  6,43   5,4  1976   35     ∆ - Π (GTR)     8.881,50


26  1/3/2011   Κυκλάδων  ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙ ΤΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  107346270, ΠΑΡΟΥ  172403  GRC000013208   ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ   ΝΠ225   3,63  16,17  8,9  1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   45.494,05


27  1/3/2011   Κυκλάδων  ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ  037124434, ΠΑΡΟΥ  172405  GRC000038258  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΠ31   22,91  110,3  14,4  1968   43   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   191.556,75


                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            1.727.400,30
                             21. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΚΥΚΛΆ∆ Ν - ΝΆΞΟΥ                                      ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία    Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT  kW   LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.           Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  22/2/2011  Κυκλάδων -  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ   033635650, ΝΑΞΟΥ  172220  GRC000010709  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΝ47   17  136  15,9  1962   49   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  159.495,00
          Νάξου       ΑΝΤ ΝΙΟΥ

                                                                       Συνολική ∆ηµ. δαπάνη           159.495,00
                                 22. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΛΑΚ ΝΊΑΣ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                            ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Λακωνίας   1) ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ    1)053481880   172473  GRC000014168  ΠΕΝΤΕ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΝΓ50   9,35  44,11  12   1974   37   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  113.762,25
                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (50%)      2)057491759
                2) ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ     ΓΥΘΕΙΟΥ
                   ΓΕ ΡΓΙΟΥ (50%)

 2  28/2/2011  Λακωνίας  ΜΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   075095760,   172310  GRC000014599    ΣΟΦΙΑ     ΝΓ48   6,72  58,81  8,7  1989   22     ∆ - Π (GTR)    67.948,40
                               ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚ ΝΙΑΣ

 3  28/2/2011  Λακωνίας  ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ   056356080,   172303  GRC000014314   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    ΛΝ466   0,44  3,68   4,35  1976   35     ∆ - Π (LLS)   5.301,00
                                 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
                               ΒΟΙ Ν (ΛΑΚ ΝΙΑΣ)

 4  28/2/2011  Λακωνίας  ΛΙΑΡΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ    073090442,   172302  GRC000014197  Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΝ1295   3,39  33,08  8,8  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  42.629,65
                                 ΜΟΛΑ Ν

 5  28/2/2011  Λακωνίας  ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ     075512896,   172301  GRC000014081  ∆ΥΟ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΛΝ525   2,97  33,08  8,99  1979   32   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  37.616,95
                                 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
                               ΒΟΙ Ν (ΛΑΚ ΝΙΑΣ)

 6  28/2/2011  Λακωνίας   ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝ Ν ΤΟΥ     077178295,   172300  GRC000016441   ΠΟΣΕΙ∆ ΝΑΣ   ΛΓ1572   2,96  51,45  8,2  1970   41     ∆ - Π (GTR)    26.784,00
                   ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ          ΜΟΛΑ Ν

 7  28/2/2011  Λακωνίας   ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ      300470959,   172299  GRC000010710   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΓ99   3,82  13,23  8,7  1992   19     ∆ - Π (GTN)    41.378,80
                    ΧΡΗΣΤΟΥ          ΓΥΘΕΙΟΥ

                                                                          Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            335.421,05
                                 23. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΛΑΣΙΘΊΟΥ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                             ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Λασιθίου   1)ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ     1)039881268   172476  GRC000034101  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ  ΝΗ179   3,24  17,64  8,65  1968   43     ∆ - Π (GTR)    29.171,00
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ (10%)       2)140026688
                 2)ΣΚΥΒΑΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (90%)

 2  28/2/2011  Λασιθίου  ΚΟΪΝΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   023327472, ΑΓΙΟΥ  172312  GRC000033137   ΓΙ ΡΓΟΣ Κ   ΝΑΝ26   5,64  69,83   9,5  1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  69.483,40
                                 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 3  28/2/2011  Λασιθίου  ΠΡ ΤΟΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    047855392,   172328  GRC000033133   ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ   ΛΣ671   2,37  9,36   8   1984   27     ∆ - Π (GTR)    23.017,40
                                  ΣΗΤΕΙΑΣ

 4  28/2/2011  Λασιθίου  1)ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ   1)072030066   172484  GRC000033085  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ  ΝΑΝ71   16,57  43,37  11,8  1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  157.162,25
                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (50%)      2)053742501
               2)ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ (50%)

 5  28/2/2011  Λασιθίου   1)ΚΑΡΡΑΣ ΜΥΡ ΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   1)032358643   172477  GRC000033069   ΣΤΡΑΤΗΣ    ΝΑΝ31   10,6  88,21  11,6  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  124.775,00
                      (50%)         2)077924630
               2)ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   3)110265897
                      (35%)         ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
               3)ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
                   Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (15%)

 6  28/2/2011  Λασιθίου  ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ    043363197,   172334  GRC000017106  ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ  ΝΙ06   5,44  73,51  9,98  1947   64   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  67.096,40
                                 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 7  28/2/2011  Λασιθίου  ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ    017305948, ΑΓΙΟΥ  172333  GRC000001436   ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΙ  ΝΑΝ224   12,92  54,4   11,87  1948   63   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  137.361,00
                    ΜΙΧΑΗΛ          ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            608.066,45
                               24. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΛΈΣΒΟΥ                                          ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                         ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011   Λέσβου  1)ΑΡΝΑΡΕΛΛΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΤΟΥ   1)074821542  172493  GRC000043987   ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΝΜ65   8,79  54,03  11,24  1979   32     ∆ - Π (GNS)    76.484,75
                  ΦΙΛΙΠΠΟΥ (50%)      2)045148616
               2)ΑΡΝΑΡΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ    ΛΗΜΝΟΥ
                  ΒΑΓΙΑΝΟΥ (50%)

 2  28/2/2011   Λέσβου  ΚΑΣΣΑΡΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  052256783,  172358  GRC000044824  ΑΓΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ  ΝΜ160   9,42  66,16  11,98  1993   18     ∆ - Π (GTN)   100.867,10
                               ΛΗΜΝΟΥ

 3  28/2/2011   Λέσβου    1)∆ΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (50%)    1)036179632  172494  GRC000044648    ΠΑΝΑΓΙΑ    ΝΜ1184  8,12  84,53  10,75  1969   42   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  99.082,20
                2)∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (50%)   2)301801843
                              ΜΗΘΥΜΝΑΣ

 4  28/2/2011   Λέσβου   1)ΓΡΟΥΒΑΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ (50%)   1)071829061  172490  GRC000044201  ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣ Ε   ΝΜ912   4,89  40,43  9,06  1982   29   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  61.703,74
               2)ΓΡΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (50%)   2)038048850
                              ΜΗΘΥΜΝΑΣ

 5  28/2/2011   Λέσβου  1)ΖΟΥΡΖΟΥΒΙΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (50%)  1)038049102  172495  GRC000044181   ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   ΝΜ955   5,63  69,83  10,1  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  69.364,05
              2)ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (25%)  2)056862608
               3)ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (25%)   3)071936757
                              ΜΗΘΥΜΝΑΣ

 6  28/2/2011   Λέσβου   ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     057590240,  172354  GRC000043584  ΑΓ.Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΜ864   12,36  99,24  12,15  1971   40   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  134.323,00
                              ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 7  28/2/2011   Λέσβου    ΣΑΜΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     057113970,  172355  GRC000043227    ΜΑΡΙΑ     ΛΜ1404  0,34   0    4,05  1979   32     ∆ - Π (GNS)    4.448,50
                              ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

                                                                       Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            546.273,34
                                 25. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΛΕΥΚΆ∆ΑΣ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  14/2/2011  Λευκάδας    1)ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ    1)301395965  172444  GRC000031164    ΝΙΚΟΣ     ΛΛ480   6,81  69,83  11,2  1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  83.447,35
                    ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ (50%)      2)029242475
               2)ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
                      (50%)

 2  1/3/2011   Λευκάδας    ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ     031786916,  172413  GRC000031089  ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΛΝ178   3,8  17,64  8,78  1972   39     ∆ - Π (GTR)    33.945,00
                    ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ        ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

 3  1/3/2011   Λευκάδας  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ ΝΑ  024858698,  172412  GRC000031044  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΝ146   3,05  11,03  8,52  1969   42   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  38.571,75
                                 ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

 4  1/3/2011   Λευκάδας  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ   301372480,  172411  GRC000003102   ΕΡΜΙΟΝΗ Σ    ΝΝ654   1,44  6,62   6,68  1985   26     ∆ - Π (GTR)    14.896,40
                                 ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

 5  1/3/2011   Λευκάδας  ΒΕΡΥΚΙΟΣ Μηνας ΤΟΥ ΣΠΥΡΑΝΤ ΝΗ   017223678,  172425  GRC000001071  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΛ274   5,91  73,5   10,53  1968   43   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  72.705,85
                                 ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

                                                                         Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            243.566,35
                                 26. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                            ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  21/2/2011  Μαγνησίας   ∆ΗΜΑΚΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ     051831563,   172205  GRC000017958    ΜΑΡΙΑ     ΝΒ1420  10,75  94,09  11,5  1983   28     ∆ - Π (GTN)    93.178,75
                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 2  21/2/2011  Μαγνησίας   ΡΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   001820061, Β'  172433  GRC000017042    ΣΟΦΙΑ     ΛΒ9128   0,8  5,88   5,5  1982   29     ∆ - Π (GTR)    8.532,00
                                  ΒΟΛΟΥ

 3  21/2/2011  Μαγνησίας  ∆ΑΓΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   026246155,   172450  GRC000018305  ΒΑΓΓΕΛΑΣ-ΕΛΕΝΗ  ΝΒ1586  3,47  23,52  8,45  1995   16     ∆ - Π (LLS)   39.567,45
                                  ΑΛΜΥΡΟΥ

 4  21/2/2011  Μαγνησίας   ΛΙΘΑ∆Ι ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ    031743824, Β'  172206  GRC000018302  ΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΟΣ   ΝΒ1578  3,84  26,46   8,7  1995   16     ∆ - Π (FPO)    43.576,40
                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ          ΒΟΛΟΥ

 5  21/2/2011  Μαγνησίας   ΣΙΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕ ΝΙ∆Α   055193588, Β'  172434  GRC000018285  ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΝΒ1581  4,95  11,03   9,5  1994   17     ∆ - Π (LLS)   54.756,50
                                  ΒΟΛΟΥ

 6  21/2/2011  Μαγνησίας    1)ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΟΥ    1)051742204   172448  GRC000017053  ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   ΛΑΚ236  3,84  21,32  8,28  1958   53   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  48.000,40
                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (33%)     2)057929528
                 2)ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΤΟΥ    3)059497680
                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (33%)     Β' ΒΟΛΟΥ
                3)ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
                     Κ Ν/ΝΟΥ (33%)

 7  21/2/2011  Μαγνησίας  ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  021616410, Ν.  172435  GRC000018359   ΠΑΝΑΓΙΑ    ΛΒ8105  1,58  8,23   6,6  1956   55     ∆ - Π (GTR)    15.019,50
                                  Ι ΝΙΑΣ
                                 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 8  21/2/2011  Μαγνησίας   ΜΟΣΧΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   020466442, Β'  172207  GRC000017021   Ι ΑΝΝΗΣ    ΛΒ2179  3,45  40,43  9,25  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  43.345,75
                                  ΒΟΛΟΥ

 9  25/2/2011  Μαγνησίας    ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ    051962920, Β'  172290  GRC000017124  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΒ6730  3,81  66,16   9   1968   43     ∆ - Π (GTR)    34.030,25
                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ         ΒΟΛΟΥ

10  25/2/2011  Μαγνησίας    ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ     071807843,   172275  GRC000017275  ΝΟΡΘ ΜΟΝΑΡΙΣ   ΛΓΣ285  2,14  12,06   7,6  1980   31     ∆ - Π (GTR)    19.793,50
                    Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ       ΣΚΟΠΕΛΟΥ

11  25/2/2011  Μαγνησίας    ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ     056032926,   172287  GRC000017372   ΘΕΟ∆ ΡΟΣ    ΝΣ22   6,24  58,81  9,75  1987   24     ∆ - Π (GTR)    61.103,60
                     ΘΕΟ∆ ΡΟΥ         ΣΚΙΑΘΟΥ

12  25/2/2011  Μαγνησίας   ΧΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ    013322980,   172282  GRC000017678   ΚΑΤΕΡΙΝΑ    ΛΣ532   1,51  7,35   6,7  1976   35     ∆ - Π (GTR)    14.422,75
                                  ΣΚΙΑΘΟΥ

13  25/2/2011  Μαγνησίας   1)ΒΑΛΜΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ    1)022127821   172467  GRC000018025    ΟΝΕΙΡΟ    ΝΣ10   9,79  121,3  11,94  1986   25     ∆ - Π (GTR)    93.236,50
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ (50%)      2)055816434
                2)ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ    ΣΚΙΑΘΟΥ
                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (50%)

14  25/2/2011  Μαγνησίας    ΚΟΥΜΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ     027140985,   172289  GRC000018031  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΣ584   0,89  5,88   5,5  1977   34     ∆ - Π (LTL)   9.137,25
                    Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ        ΣΚΙΑΘΟΥ

15  25/2/2011  Μαγνησίας   ΜΠΟΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ    049519392,   172268  GRC000018035    ΚΑΙΤΗ    ΛΣ658   1,06  14,7   6,5  1979   32     ∆ - Π (LTL)   10.586,50
                                  ΣΚΙΑΘΟΥ

16  25/2/2011  Μαγνησίας  ΚΑΡΑΦΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  024715940,   172279  GRC000018128    ΦΙΛΙ     ΛΣ743   1,43  14,7   6,2  1983   28     ∆ - Π (GTR)    14.272,65
                                  ΣΚΙΑΘΟΥ

17  25/2/2011  Μαγνησίας  1)ΖΗΣΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  1)052213015   172469  GRC000018346  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΝΒ1620  9,47  86,01  11,3  1997   14     ∆ - Π (GTR)   106.170,00
                      (50%)        2)116640129
                2)ΖΗΣΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ  Β' ΒΟΛΟΥ
                      (50%)

18  25/2/2011  Μαγνησίας   ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ    057969249, Β'  172280  GRC000017802  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Λ 305   6,92  44,11  11,02  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  84.760,20
                     ΓΕ ΡΓΙΟΥ          ΒΟΛΟΥ

                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            793.489,95
                                 27. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ                                            ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                             ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  28/2/2011  Μεσσηνίας  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    017933098,    172365  GRC000016449  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΠ492   3,05  44,11  7,15  1957   54     ∆ - Π (GTR)    27.551,25
                                 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝ Ν

 2  28/2/2011  Μεσσηνίας   ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ     035754786,    172323  GRC000016438  ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν  ΝΚ471   7,47  73,51  11,1  1926   85   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  91.324,45
                     ΓΕ ΡΓΙΟΥ         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 3  28/2/2011  Μεσσηνίας  ΧΡΗΣΤΕΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ   033693652,    172309  GRC000016058   ΑΝΤ ΝΙΑ    ΛΑΝ12   1,51  7,35   6,4  1960   51     ∆ - Π (LLS)   14.422,75
                                 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 4  28/2/2011  Μεσσηνίας   ΚΑΛΑΝΤ ΝΗΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ     012770593,    172308  GRC000016533   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΛΚ203   1   11,03  5,66  1988   23     ∆ - Π (GTR)    11.440,00
                    ΑΝΤ ΝΙΟΥ         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 5  28/2/2011  Μεσσηνίας  ΛΙΑΚΕΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ   019481560,    172306  GRC000016152   ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΝΚ478   10,75  110,3  10,47  1972   39     ∆ - Π (GNS)    89.706,25
                                 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 6  28/2/2011  Μεσσηνίας   1)ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ    1)074642331   172475  GRC000016541    ΜΑΡΙΚΑ    ΛΚ1806   1,44  10,66  6,42  1987   24     ∆ - Π (FPO)    15.431,60
                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (50%)      2)104019227
                2)ΣΚΑΦΙ∆Α ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΕΣΣΗΝΗΣ
                      (50%)

 7  28/2/2011  Μεσσηνίας  ΝΙΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 050731610, ΠΥΛΟΥ  172305  GRC000016494   ΤΑΣΟΣ ΙΙ    ΝΠ46   2,32  10,29  6,94  1992   19     ∆ - Π (LLS)   25.868,80


 8  28/2/2011  Μεσσηνίας   ∆ΡΑΚΑΚΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ   110581556, ΠΥΛΟΥ  172304  GRC000016498   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΝΠ48   2,86  9,78   7,4  1992   19     ∆ - Π (GTR)    31.452,40


 9  28/2/2011  Μεσσηνίας  1)ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   1)021858030   172474  GRC000016439   Ο Φ ΤΗΣ    ΝΚ269   19   169,1   15   1961   50   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  170.345,00
                      (50%)         2)021858042
                 2)ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ    ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
                     ΜΙΧΑΗΛ (50%)

                                                                            Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            477.542,50
                              28. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΠΕΙΡΑΙΆ - ΚΥΘΉΡ Ν                                             ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία       Ονοµατεπώνυµο         ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                               ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  22/2/2011  Πειραιά -  ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ    074586992,   172223  GRC000003148   ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ   ΛΚ240   1,07  7,35   5,75  1990   21     ∆ - Π (LLS)    12.530,70
         Κυθήρων                       ΚΥΘΗΡ Ν

 2  22/2/2011  Πειραιά -    1)ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ      1)111701894   172453  GRC000000228  ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΑΝΑΣΗΣ  ΝΝ50   8,65  80,86  11,2  1971   40   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   105.407,75
         Κυθήρων        ΦΙΛΙΠΠΟΥ (60%)        2)111701882
                2)ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ    ΚΥΘΗΡ Ν
                       (40%)

 3  25/2/2011  Πειραιά -  ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ 074455224, ΠΟΡΟΥ    172274  GRC000012072  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ   ΝΠ97   4   20,21  8,05  1975   36     ∆ - Π (GTR)    35.650,00
         Κυθήρων

 4  25/2/2011  Πειραιά -   ΧΑΜΠΕΡΗ ΑΡΓΥΡ  ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ     069190585, Ε'  172249  GRC000002913    ΤΟΝΙΑ    ΝΠ7257  3,12  14,7   7,45  1996   15     ∆ - Π (GTR)    36.320,00
         Κυθήρων                        ΠΕΙΡΑΙΑ

 5  25/2/2011  Πειραιά -   ΠΑΓ ΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ      075076850, ∆'  172265  GRC000003023   Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΝΠ7404  5,44  45,58  9,99  1998   13     ∆ - Π (GTR)    61.840,00
         Κυθήρων                        ΠΕΙΡΑΙΑ

 6  25/2/2011  Πειραιά -    1)ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ      1)023706238   172461  GRC000002892   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ    ΝΠ7209  5,32  10,44  9,05  1996   15     ∆ - Π (GTN)    60.520,00
         Κυθήρων      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (66,666%)       2)075896906
               2)ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
                     (33,333%)

 7  25/2/2011  Πειραιά -   ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ      067756100,   172272  GRC000031370   ΧΡΗΣΤΟΣ    ΝΠ7899  3,42  38,23  8,68  1974   37   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   42.987,70
         Κυθήρων                       ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 8  25/2/2011  Πειραιά -  ΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ    028460561, Ε'  172278  GRC000002647   ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ   ΝΠ6582  5,03  11,03  9,23  1991   20     ∆ - Π (GTN)    53.030,25
         Κυθήρων                        ΠΕΙΡΑΙΑ

 9  25/2/2011  Πειραιά -    ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ       059469908,   172270  GRC000001386  ΑΓΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ  ΝΠ3354  10,7  51,46  11,35  1951   60   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   125.317,50
         Κυθήρων        ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ           ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

10  25/2/2011  Πειραιά -   ΡΟΥΚΟΥΝΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ TOY     056939014, Γ'  172269  GRC000003003   ΓΛΑΡΟΣ 2    ΝΠ80   4,06  8,82   8,35  1998   13     ∆ - Π (GTR)    46.660,00
         Κυθήρων        ΛΑΜΠΡΟΥ            ΠΕΙΡΑΙΑ

11  25/2/2011  Πειραιά -   ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     123695106,   172244  GRC000001781  ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΛΠ24982  1,46  3,68   5,95  1951   60     ∆ - Π (GTR)    13.996,50
         Κυθήρων                       ΜΟΙΡ Ν

12  25/2/2011  Πειραιά -  ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ     025380021,   172440  GRC000001061  ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙ ΡΓΟΣ  ΝΠ4930  1,75  4,41   6,55  1983   28     ∆ - Π (GNS)    17.106,25
         Κυθήρων                       ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

13  25/2/2011  Πειραιά -   ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ     072735158, ΠΟΡΟΥ  172267  GRC000000070  ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΥ929   6,53  41,17  11,2  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   80.105,55
         Κυθήρων         Ι ΑΝΝΗ

14  25/2/2011  Πειραιά -  ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ TOY ΠΑΝΑΓΗ     055157320,   172266  GRC000000904   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ΛΑ1393  2,02  22,05  6,53  1980   31     ∆ - Π (LLS)    18.770,50
         Κυθήρων                        ΑΙΓΙΝΑΣ

15  25/2/2011  Πειραιά -  1)ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ     1)071369630   172463  GRC000002841    ΑΝΤ ΝΙΑ    ΛΑ2643  2,12  11,03   7,4  1995   16     ∆ - Π (LLS)    24.940,20
         Κυθήρων        ΓΕ ΡΓΙΟΥ (20%)        2)069409317
                  2)ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΑΝΤ ΝΙΑ ΤΟΥ       ΑΙΓΙΝΑΣ
                    ΘΕΟ∆ ΡΟΥ (80%)

16  25/2/2011  Πειραιά -  1)ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ     1)054280766   172466  GRC000001078   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΠ5647  6,88  29,4   10,6  1951   60   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   84.282,80
         Κυθήρων       ΝΙΚΟΛΑΟΥ (50%)        2)029383813
                2)ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥΤ     ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
                    ΖΑΧΑΡΙΑ (50%)

17  25/2/2011  Πειραιά -  ΚΕΡΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ    006195370, ΝΑΞΟΥ  172250  GRC000003013  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΙΙ  ΝΠ7397  14,08  44,11  14,1  1998   13     ∆ - Π (GTR)    132.400,00
         Κυθήρων

18  25/2/2011  Πειραιά -    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ      034590440, ΠΟΡΟΥ  172243  GRC000000878   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΜ143   4,59  32,38   9   1966   45   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   56.951,65
         Κυθήρων       Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

19  1/3/2011   Πειραιά -   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ      009594207,   172392  GRC000001560   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Τ   ΛΑ1107   1,2  8,82   5,96  1976   35     ∆ - Π (LLS)    11.780,00
         Κυθήρων                        ΑΙΓΙΝΑΣ

20  1/3/2011   Πειραιά -  1) ΡΑΙΟΖΗΛΗ ΓΚΛΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (85%)   1)142563742   172505  GRC000001402  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ  ΝΠ3398  7,19  110,3  10,7  1952   59   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   87.982,65
         Κυθήρων   2)ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   2)099898980
                       (15%)          ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

                                                                             Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            1.108.580,00
                                  29. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΠΙΕΡΊΑΣ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                             ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  28/2/2011   Πιερίας   ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ    039358873, Β'   172376  GRC000023459   ΒΑΓΓΕΛΗΣ   ΝΘ1350   3,49  44   7,9  1992   19   ∆ - Π (GTR)    37.966,60
                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ         ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 2  28/2/2011   Πιερίας  1)ΜΕΛΙ∆ ΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  1)014937448,   172496  GRC000022197  ΑΓΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ  ΝΘ838   24   172,8  17,4  1994   17   ΓΡΙ ΓΡΙ (PS)   176.540,00
                      (75%)         ΑΙΓΙΝΙΟΥ
                2)ΠΑΪΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ   2)050852456, Β'
                    ΑΧΙΛΛΕΑ (25%)       ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                                           Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          214.506,60
                                 30. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΠΡΕΒΈΖΗΣ                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  16/2/2011  Πρεβέζης  ΠΙΠΕΡΗΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ    051699793,  172198  GRC000019360  ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ  ΝΠ121   3,42  19,11   8,1  1996   15   ∆ - Π (GTR)   39.620,00
                                 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 2  25/2/2011  Πρεβέζης  ΜΑΡΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ    052500526,  172271  GRC000009534  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΠ190   3,67  80,86  9,22  1981   30   ∆ - Π (GTR)   32.836,75
                                 ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 3  28/2/2011  Πρεβέζης  1)ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (50%)  1)030977981  172501  GRC000019411   ΚΑΤΕΡΙΝΑ    ΝΠ177   2,43  11,03   7,5  1990   21   ∆ - Π (GNS)   26.144,30
               2)ΚΙΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (50%)  2)038912147
                                  ΠΑΡΓΑΣ

 4  28/2/2011  Πρεβέζης  ΜΠΑΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    125311332,  172364  GRC000019365    ΜΑΡΘΑ     ΝΠ122   3,88  11,03   8,3  1997   14   ∆ - Π (GTR)   44.680,00
                                 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 5  28/2/2011  Πρεβέζης  ΓΚΛΑΝΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ    302260141,  172362  GRC000019347   ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ    ΛΠ580   2,27  11,03   7,3  1994   17   ∆ - Π (GNS)   26.160,90
                                  ΠΑΡΓΑΣ

 6  28/2/2011  Πρεβέζης   ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ Ι ΣΗΦ     067227643,  172375  GRC000019325   ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ    ΝΠ91   3,49  11,03   7,9  1993   18   ∆ - Π (GTR)   38.572,45
                                 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 7  28/2/2011  Πρεβέζης   ΧΗΤΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ    071676119,  172377  GRC000019312  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΠ79   11   66,16  12,4  1991   20   ∆ - Π (LLD)   108.225,00
                                 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 8  28/2/2011  Πρεβέζης  ΑΓΡΑΦΙ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ    066321916,  172374  GRC000019088    ΚΟΣΜΑΣ    ΛΠ749   1,69  25,73  6,83  1973   38   ∆ - Π (LLS)   15.957,25
                                 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 9  28/2/2011  Πρεβέζης  1)ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ     1)043753728  172488  GRC000019062  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΠ56   7,23  80,86  11,07  1986   25   ∆ - Π (GTR)   69.300,50
                   ΣΠΥΡΙ∆ Ν (50%)       2)050368066
                2)ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ      ΠΡΕΒΕΖΑΣ
                   ΣΠΥΡΙ∆ Ν (50%)

10  28/2/2011  Πρεβέζης  ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ Θ ΜΑ     046531836,  172344  GRC000013406  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΠ739   9,19  11,03  11,5  1994   17   ∆ - Π (LLD)   99.997,30
                                 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
               ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ Θ ΜΑ

                                                                         Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          501.494,45
                               31. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΡΕΘΎΜΝΗΣ                                        ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                         ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  14/2/2011  Ρεθύµνης  ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  022123686,  172194  GRC000039300  ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΙΙ  ΝΧ577   13,99  95,56  12,5  1988   23   ∆ - Π (LLS)   116.116,00
                               ΡΕΘΥΜΝΟΥ

                                                                        Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          116.116,00
                               32. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΡΟ∆ΌΠΗΣ                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                         ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  23/2/2011  Ροδόπης  ΚΟΥΚΟΥ∆ΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ    013067871,  172231  GRC000025117  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΛ2381  1,85  58,81   7   1979   32   ∆ - Π (LLS)   17.321,25
                   ΑΝΕΣΤΗ        ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 2  23/2/2011  Ροδόπης  1)ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ   1)062439362  172454  GRC000028345  ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙ ΡΓΗΣ  ΝΛ39   7,17  88,21  11,77  1988   23   ∆ - Π (LLS)   71.165,60
                  ΓΕ ΡΓΙΟΥ (50%)      2)043610490
               2)ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
                  ΓΕ ΡΓΙΟΥ (50%)

 3  28/2/2011  Ροδόπης  1)ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ   1)024327212  172504  GRC000028300   ∆ΗΜΗΤΡΑ    ΛΛ597   0,82  29,4   6,8  1977   34   ∆ - Π (GNS)   8.540,50
                  Κ Ν/ΝΟΥ (50%)      2)071972295
              2)ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΡΥΦ Ν ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
                     (50%)

 4  28/2/2011  Ροδόπης  ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ    058802379,  172380  GRC000028397  ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   ΛΛ519   0,79  18,38  6,57  1977   34   ∆ - Π (GTR)   8.284,75
                  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ        ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 5  28/2/2011  Ροδόπης   1)ΠΑΓ ΝΙ∆ΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ    1)004613237  172481  GRC000028431   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ   ΛΛ1338  2,31  58,81  7,92  1984   27   ∆ - Π (LLS)   22.476,20
                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (50%)      2)018201506
               2)ΠΑΓ ΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (50%)

                                                                       Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          127.788,30
                                 33. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΣΆΜΟΥ                                          ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  25/2/2011   Σάµου    ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ    043417954, ΣΑΜΟΥ  172286  GRC000042162   ΠΑΝΑΓΗΣ    ΛΣ308   17,46  117,6  12,9  1974   37   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  161.990,50
                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 2  25/2/2011   Σάµου   ∆ΟΥΛ∆ΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΤΟΥ    053385714, ΣΑΜΟΥ  172248  GRC000042096  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΣ597   4,13  18,38  8,9  1961   50   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  51.461,55
                  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

 3  25/2/2011   Σάµου   ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ    044889304,    172252  GRC000042073  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΣ607   3,61  77,19  8,85  1964   47   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  45.255,35
                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

 4  25/2/2011   Σάµου   ΣΑΡΑΝΤΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ    040423851,    172251  GRC000042032  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΚ398   4,35  41,17  9,4  1970   41   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  54.087,25
                   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ        ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

 5  25/2/2011   Σάµου   1)ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ   1)057046953   172457  GRC000042014  ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  ΝΣ589   3,17   16   8,22  1958   53   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  40.003,95
                  ΑΧΙΛΛΕΑ (33,3%)      2)057047009
               2)ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ   3)033583149
                  ΑΧΙΛΛΕΑ (33,3%)       ΣΑΜΟΥ
               3)ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ
                  ΑΧΙΛΛΕΑ (33,3%)

 6  1/3/2011   Σάµου  ΠΕΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  072432020, ΑΓΙΟΥ  172409  GRC000042301   ΓΕ ΡΓΙΟΣ    ΝΣ647   7,53  55,13  10,5  1975   36   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  92.040,55
                              ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

                                                                          Συνολική ∆ηµ. δαπάνη           444.839,15
                                 34. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΦΘΙΏΤΙ∆ΟΣ                                       ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία      Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ   Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.             Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  22/2/2011  Φθιώτιδος     ΚΟΡ ΝΙ ΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      302541530,  172229  GRC000008681   ΚΑΠΕΤΑΝ    ΛΣ2540   0,88  5,88   5,22  1986   25   ∆ - Π (GNS)   9.928,00
                                 ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ               ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 2  22/2/2011  Φθιώτιδος  ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   033481932,  172228  GRC000008664   ΚΑΝΑΡΗΣ    ΛΑΚ1357  1,45  11,03  5,6  1998   13   ∆ - Π (LLS)   17.950,00
                                  ΛΑΜΙΑΣ

 3  22/2/2011  Φθιώτιδος  ΠΑΝΑΓΙ ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ Θ ΜΑ   057965158,  172226  GRC000008006    ΗΛΙΑΣ     ΝΣ47   2,86  25,73  7,7  1988   23   ∆ - Π (GNS)   29.444,80
                                  ΛΑΜΙΑΣ

 4  25/2/2011  Φθιώτιδος   ΚΛΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΤΟΥ     027957577,  172261  GRC000014605  ∆ΥΟ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΛΣ2862   3,11  73,51  8,46  1956   55   ∆ - Π (GNS)   28.062,75
                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

 5  25/2/2011  Φθιώτιδος  ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ  035107835,  172443  GRC000008625    ΚΙΚΗ     ΛΛ410   3,17  29   7,4  1994   17   ∆ - Π (GTR)   35.763,90
                                 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

 6  25/2/2011  Φθιώτιδος  ΜΠΑΜΠΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΤΟΥ     050040939,  172262  GRC000008273    ΜΑΡΙΑ    ΛΑΚ322   3,8  45,58  8,33  1973   38   ∆ - Π (LLS)   33.945,00
                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ         ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

 7  28/2/2011  Φθιώτιδος  ΤΙΛΙΓΑ∆ΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  047851516,  172317  GRC000008598    Ζ Η     ΝΣ68   8,52  55,13  11,2  1993   18   ∆ - Π (LLD)   91.412,60
                                 ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

 8  28/2/2011  Φθιώτιδος   ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ   038722849,  172324  GRC000008071    ΤΡΙΤ Ν    ΛΣ1539   1,28  99,27  5,7  1987   24   ∆ - Π (GNS)   13.909,20
                                 ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

                                                                         Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          260.416,25
                                  35. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΉΣ                                            ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία       Ονοµατεπώνυµο        ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                              ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  25/2/2011  Χαλκιδικής    ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΑΣ Σ ΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ     051579734,   172276  GRC000025006   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΝΙ52   39   219,8  20,35  1988   23     ΓΡΙ ΓΡΙ (PS)    216.304,00
                     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 2  25/2/2011  Χαλκιδικής    ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ    071309412, ΝΕ Ν  172273  GRC000024534  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΝΜ1108  5,85  69,83   9,8  1972   39   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   71.989,75
                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ         ΜΟΥ∆ΑΝΙ Ν

 3  25/2/2011  Χαλκιδικής    ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ     057050708, ΝΕ Ν  172256  GRC000024560   ΑΝΤ ΝΗΣ     ΝΘ1172  7,39  110,3  10,4  1988   23     ∆ - Π (GTR)    73.295,20
                    Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ        ΜΟΥ∆ΑΝΙ Ν

 4  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΛΕΜΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΤΟΥ Κ Ν/ΝΟΥ     031192597,   172258  GRC000024637    ΠΑΝΑΓΙΑ     ΝΣ15   13,95  169,1  12,56  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   142.948,75
                                  ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ

 5  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ    037544987,   172253  GRC000024833   ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ    ΝΘ691   12,52  69,83  11,3  1976   35   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   135.191,00
                                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 6  25/2/2011  Χαλκιδικής   ΜΗΤΣΟΚΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ      059789340,   172263  GRC000024978  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ    ΝΘ415   26,12  132,3  14,08  1977   34   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   207.998,84
                    ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ         ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 7  25/2/2011  Χαλκιδικής    1)ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ    1)024652555   172462  GRC000024982  ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ  ΝΣ9   10,1  80,86   11   1974   37   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   122.062,50
                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (50%)      2)071457390
                2)ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
                       (50%)

 8  25/2/2011  Χαλκιδικής   ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ     053575374,   172259  GRC000022227  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΝΜ28   3   11,03  7,87  1994   17     ∆ - Π (GTR)    33.950,00
                    Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ        ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ

 9  25/2/2011  Χαλκιδικής  1)ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    1)043439553   172464  GRC000024988    ΑΓ.ΑΝΝΑ     ΝΙ125  8,44  77,19  10,6  1970   41     ∆ - Π (GTR)    73.501,00
                      (50%)          2)056389988
                2)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ      ΑΡΝΑΙΑΣ
                   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (50%)

10  25/2/2011  Χαλκιδικής   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ      073067518,   172277  GRC000025442  ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ  ΛΝΜ1617  1,89  11,03   7   1996   15     ∆ - Π (LLS)    22.790,00
                     ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ         ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

11  25/2/2011  Χαλκιδικής  1)ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ   1)074133211   172456  GRC000025007    ΜΑΡΙΤΣΑ    ΝΘ1266  6,28  69,83   10   1957   54   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   77.121,80
                        (50%)        2)074133260
                  2)ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ    ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
                      ΑΝ∆ΡΕΑ (50%)

12  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ    028781159,   172245  GRC000025009    ΣΑΒΒΑΣ     ΛΝΜ284  4,79  77,19  8,95  1972   39   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   59.338,65
                                   ΑΡΝΑΙΑΣ

13  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   075756080,   172247  GRC000025053  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΣ8   10,18  132,3  11,6  1973   38   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)   122.496,50
                                   ΑΡΝΑΙΑΣ

14  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΛΥ∆ΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   054573888,   172255  GRC000025102   ΤΟΡ ΝΑΙΟΣ 2   ΛΝΜ1852  3,25  58,8   8   1984   27     ∆ - Π (GTR)    30.955,00
                                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

15  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΜΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    033895888,   172254  GRC000025327   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ    ΝΙ88   4,33  8,82   7,4  1986   25     ∆ - Π (GTR)    42.185,50
                                   ΑΡΝΑΙΑΣ

16  25/2/2011  Χαλκιδικής   Κ ΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ     077421287,   172246  GRC000025341  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΙ764  3,39  33,08   8   1993   18     ∆ - Π (GTR)    37.521,95
                      Ι ΑΝΝΗ          ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

17  25/2/2011  Χαλκιδικής  ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ  053231473, ΝΕ Ν  172288  GRC000025360   ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.   ΝΘ1381  4,33  7,35   8,25  1993   18     ∆ - Π (GTR)    47.396,65
                                  ΜΟΥ∆ΑΝΙ Ν

18  25/2/2011  Χαλκιδικής  1)ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   1)076604635   172458  GRC000025422  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΝΘ1458  3,13  11,03   8,2  1995   16     ∆ - Π (LLS)    35.883,55
                      (50%)          2)137411531
                2)ΠΕΤΡΗΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ   ΝΕ Ν ΜΟΥ∆ΑΝΙ Ν
                      (50%)

19  25/2/2011  Χαλκιδικής    1)ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ     1)022984695   172465  GRC000024985  ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΝΗ    ΝΙ53   53   470,5  22,05  1988   23     ΓΡΙ ΓΡΙ (PS)    268.048,00
                   ΓΕ ΡΓΙΟΥ (33,333333%)     2)032425082
                2)ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   3)022984738
                     (33,333333%)       ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
                 3)ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ
                   ΓΕ ΡΓΙΟΥ (33,333333%)

20  26/2/2011  Χαλκιδικής  ΤΑΤΑΝΑΡΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ    045029050,   172292  GRC000024541   ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ    ΛΝΜ1107  3,22  77,19  8,05  1988   23     ∆ - Π (GNS)    32.929,60
                                  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

                                                                             Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            1.853.908,24
                                 36. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΧΑΝΊ Ν                                         ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ    Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία  Αλ. Εργαλ.   Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                           ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους          κόστος (€)      3

 1  24/2/2011   Χανίων  ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΤΟΥ ΦΕΙ∆ΙΑ  071669478,   172241  GRC000032708  ∆ΥΟ Α∆ΕΛΦΙΑ   ΛΚ196   3,03  8,09   7,65  1991   20   ∆ - Π (GTR)   32.680,25
                               ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
                                ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 2  24/2/2011   Χανίων   ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ    047287704, Β'  172235  GRC000032224  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΧ504   4,14  8,82   8,6  1996   15   ∆ - Π (GTR)   47.540,00
                    ΓΕ ΡΓΙΟΥ         ΧΑΝΙ Ν

 3  24/2/2011   Χανίων  ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  144001243, Β'  172233  GRC000032221   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    ΝΧ490   4,79  29,4   9,2  1995   16   ∆ - Π (GTR)   53.869,65
                                 ΧΑΝΙ Ν

 4  24/2/2011   Χανίων   ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗ    065267252, Β'  172237  GRC000032213  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΧ475   3,53  11,03   8,4  1994   17   ∆ - Π (GTR)   39.605,10
                                 ΧΑΝΙ Ν

 5  24/2/2011   Χανίων   ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΝΤ ΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ   047287765, Β'  172238  GRC000032202   ΑΝΤ ΝΙΑ    ΝΧ361   3,51  11,03  7,85  1983   28   ∆ - Π (GTR)   32.691,05
                                 ΧΑΝΙ Ν

 6  24/2/2011   Χανίων   ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   073809499, Β'  172239  GRC000032194  Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΛΧ2503   2,49  11,03   7,1  1990   21   ∆ - Π (GTR)   26.744,90
                                 ΧΑΝΙ Ν

 7  24/2/2011   Χανίων  ΜΠΙΧΑΚΗΣ Φ ΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   033354433,   172240  GRC000032020  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΧ79   19,18  102,9  13,35  1945   66   ∆ - Π (GTR)   122.372,50
                               ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
                                ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 8  25/2/2011   Χανίων  ΦΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   041926175,   172285  GRC000032541   ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α  ΛΧ1199   2,81  18,38   7,9  1980   31   ∆ - Π (LLS)   25.505,25
                               ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
                                ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 9  25/2/2011   Χανίων  ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ  029311577, Β'  172283  GRC000032472   ΓΕ ΡΓΙΟΣ Σ   ΛΧ624   1,66  11,03   6,2  1967   44   ∆ - Π (LLS)   15.701,50
                                 ΧΑΝΙ Ν

10  25/2/2011   Χανίων  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ  006494805, Β'  172291  GRC000032391   ΠΗΝΕΛΟΠΗ    ΛΧ1718   2,78  36,76   7,6  1979   32   ∆ - Π (GTR)   25.249,50
                                 ΧΑΝΙ Ν

11  25/2/2011   Χανίων  ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ  014616954, Α'  172281  GRC000032132   ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ   ΝΧ406   3,73  25,73   8,6  1987   24   ∆ - Π (GTR)   37.220,95
                                 ΧΑΝΙ Ν

12  25/2/2011   Χανίων    ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ    045250021, Β'  172284  GRC000016553  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΧ567   3,81  11,03   8,2  1996   15   ∆ - Π (GTR)   43.910,00
                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ         ΧΑΝΙ Ν

13  25/2/2011   Χανίων  1)ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ   1)007236802   172468  GRC000000606    ΜΑΡΙΑ     ΝΧ601   7,13  45,58  10,1  1985   26   ∆ - Π (GTR)   67.159,05
                  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (75%)      2)110894388
                2)ΠΑΞΥΜΑ∆Α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ    ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
                  ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ (25%)      ΚΙΣΣΑΜΟΥ

                                                                         Συνολική ∆ηµ. δαπάνη          570.249,70
                                   37. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ Ν ΠΡΑΞΕ Ν ΧΊΟΥ                                           ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
αα  Ηµνία    Υπηρεσία     Ονοµατεπώνυµο       ΑΦΜ / ∆ΟΥ     Κ ∆    ΑΜΑΣ    Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. /  GT   kW    LOA Έναρξη   Ηλικία   Αλ. Εργαλ.    Επιλέξιµο ΕΣΠ1 ΕΣΠ2 ΕΣΠ
   Πρωτ.    Αλιείας                            ΟΠΣΑΑ                  Λεµβ.              Πλόων   Σκάφους            κόστος (€)      3

 1  14/2/2011   Χίου    1)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ    1)039519440   172445  GRC000041036  ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ  ΝΧ585   7,96  52,93  11,95  1966   45   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  97.172,60
                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (50%)      2)075173452
                2)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ      ΧΙΟΥ
                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (50%)

 2  15/2/2011   Χίου   ΒΟΡΡΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ   124601210, ΧΙΟΥ  172196  GRC000041667  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΧ715   1,67  11,03  7,15  1993   18     ∆ - Π (GTR)    19.453,35


 3  15/2/2011   Χίου  1)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ   1)029465843   172446  GRC000041034  ΑΓIA ΜΑΡΚΕΛΛΑ  ΝΧ221   6,41  80,88  10,9  1967   44   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  78.673,35
                     (50%)        2)034293236
              2)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ    ΧΙΟΥ
                     (50%)

 4  16/2/2011   Χίου  1)ΖΑΝΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  1)032284047   172447  GRC000041039   ΑΓ.Ι ΑΝΝΗΣ   ΝΧ580   4,98  38,23  10,5  1963   48   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  61.606,30
                     (33,34%)       2)052060946
                2)ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ    3)049597880
                   ΜΑΡΚΟΥ (33,34%)        ΧΙΟΥ
                3)ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
                     (33,34%)

 5  17/2/2011   Χίου    ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ     302679517, ΧΙΟΥ  172202  GRC000041727   ΠΑΝΑΓΙΑ    ΝΧ777   2,89  26,46   8,4  1959   52     ∆ - Π (GTR)    26.187,25
                   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

 6  17/2/2011   Χίου    ΜΟΝΙ ∆Η ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ    045965825, ΧΙΟΥ  172200  GRC000041518  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΛΧ794   0,96  3,68   5,7  1958   53     ∆ - Π (GTR)    9.734,00


 7  17/2/2011   Χίου   ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ Ι ΑΝΝΗ  025931505, ΧΙΟΥ  172201  GRC000041239   ΡΟΜΠΕΟΛΑΣ   ΛΧ1703   0,43  5,88   4,1  1980   31     ∆ - Π (LLS)   5.215,75


 8  21/2/2011   Χίου  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  077620203, ΧΙΟΥ  172208  GRC000041041   ΜΑΚΑΡΙΟΣ Α   ΝΧ566   5,66  88,21   10   1954   57   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  69.722,10


 9  22/2/2011   Χίου  ΧΑΤΖΑΘΑΝΑΣΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ   039394073, ΧΙΟΥ  172225  GRC000041031  ΑΓIΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΧ608   10,06  55,13  12,25  1968   43   ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB)  121.845,50
                   ΓΕ ΡΓΙΟΥ

10  1/3/2011    Χίου   ΣΑΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  036548270, ΧΙΟΥ  172387  GRC000041627  ΤΡΕΙΣ Α∆ΕΛΦΟΙ  ΛΧ571   0,17   0    3,2  1952   59     ∆ - Π (GTR)    2.999,25


                                                                          Συνολική ∆ηµ. δαπάνη            492.609,45
                                              ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
                   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I

ΠΕΡΙΦEREIAKH ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………………..
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
                ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
           ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
                   ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
             Τ Ν ΟΡ Ν ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ
          ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟ∆ΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Σήµερα ,ηµέρα …………………/……/ ….../ 201……….., ο / οι υπογράφων / φοντες
………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Ιδιοκτήτης / τες του αλιευτικού σκάφους, ………………......................................................
Νηολογίου/Λεµβολογίου………………………………………………………………….
ΑΜΑΣ……………………………………………………………………………………..

Παρέλαβα από τον υπάλληλο………………………………………………………………
του Τµήµατος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας……………………………...
την αρ………………………………….. Υπ. Απόφαση περί « Ένταξη - Χρηµατοδότηση
Πράξεων στο µέτρο 1.1, “Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων”, του Άξονα
Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007-2013», µε την οποία εντάχθηκε η ∆ΙΑΛΥΣΗ του
ανωτέρω σκάφους µου και δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους όρους και τις προϋποθέσεις της
ανωτέρω Απόφαση Ένταξης µετά του Συµφώνου Αποδοχής, καθώς και των
αναφεροµένων στις αρ. 71/29-11-2010 ΚΥΑ & 123/29-12-2010 ΥΑ, για την καταβολή της
δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης.

Ο ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ                            Ο/ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒ Ν/ΝΤΕΣ
Υπογραφή & Ονοµατεπώνυµο                      Υπογραφή/ες & Ονοµατεπώνυµο/α
                                                              ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ

                              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II


       Ημερομηνία:        ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

                            ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ        ∆ΙΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ , "…………………………………".Νηολ./Λεμβ……………...

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
                                                     ΑΛΛΟ
                                               ΝΑΙ

                                                  ΟΧΙ
                     ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ                               ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/Α
               Προπαρασκευαστικές Ενέργειες ∆ιάλυσης   Επιβεβαιώνεται η υποβολή:
 1 Πρακτικού Παραλαβής - Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης από τον ∆ικαιούχο


  Αίτησης Επιτόπιας Επαλήθευσης από τον ∆ικαιούχο ( με παράλληλη αντιπαραβολή των
  δηλούμενων σε αυτή και των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων στοιχείων του σκάφους,
 2
  κυρίως τηςημ/νιας έναρξης πλόων, της χωρητικότητας σε GTκαι της πιθανής ύπαρξης του
  αλιευτικού εργαλείου βιτζότρατα και των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης Πράξης).


 3 Άδειας Ανέλκυσης Σκάφους από αρμόδια Λιμενική Αρχή   Άδειας ∆ιάλυσης Σκάφους από αρμόδια Λιμενική Αρχή(προϋποθέτει ότι δεν εγγράφονται
 4
   πλέον βάρη στο σκάφος)
   Ενέργειες κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (διάλυση):
 1 Ταυτοποίηση σκάφους και αρχικά υποβληθείσας φωτογραφίας(ΑίτησηΈνταξης)   Επιβεβαίωση υποβολής Άδειας επαγγελματικής αλιείας σκάφους σε ισχύ (θεωρημένη για το
 2
   έτος που πραγματοποιήται η διάλυση).
 3 Λήψη φωτογραφιών πριν και κατά την διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης
 4 Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου (πλήρης διάλυση σκάφους και καταστροφή τρόπιδας)
                                    ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ                ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ III

      ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

             (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ)Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι:

α. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

β. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1. Αποτελούντες τα µέλη του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) πράξεων,
της Περιφερειακής Ενότητας ……………………………………………..,σύµφωνα µε την αρ.
πρωτ. ……………………………….Απόφαση του
……………………………………...........................................

2. Ενεργώντας στα πλαίσια της αρ. 71/29.11.2010 ΚΥΑ, του µέτρου 1.1 «Μόνιµη
παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ
2007-2013.

3. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της ενταχθείσας πράξης µε την
αρ………………………………….Υπουργική Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότης, µε τίτλο
«∆ιάλυση    επαγγελµατικού    αλιευτικού   σκάφους»   και   Κωδικό
ΟΠΣΑΑ……………………………………και αφού λάβαµε υπόψη τα σηµεία ελέγχου της
από……………………….. Λίστας Επιτόπιας Επαλήθευσης

Βεβαιώνουµε ότι:

Α.   Την    ………/………/     201..,    ηµέρα   ………………………………και
ώρα………στ……………………………………………………(τόπος διάλυσης),το επαγγελµατικό
αλιευτικό                 σκάφος               µε
όνοµα…………………………………………..Νηολ/Λεµβ………………………………ΑΜΑΣ………………
……………

Ολικής Χωρητικότητας σε GT…………, Ισχύ Μηχανής σε KW……….και Έτος Έναρξης
Πλόων…………………,        Εφοδιασµένο      µε    τα     αλιευτικά
                                            ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ


εργαλεία………………………………………,           Ιδιοκτησίας    (ονοµατεπώνυµο    /ποσοστό
κυριότητας)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….

 •  ∆ιαλύθηκε πλήρως και καταστράφηκε η τρόπιδα του, ενώπιον µας.

 •  Πριν  από   τη  διάλυση   του   σκάφους   ο   ιδιοκτήτης   αφαίρεσε  τον
   µηχανολογικό / ναυτιλιακό / τηλεπικοινωνιακό / αλιευτικό εξοπλισµό του
   σκάφους (διαγράφεται ανάλογα).

 •  Πριν από τη διάλυση λάβαµε φωτογραφίες του σκάφους.

Β. Με βάση τα διασταυρωµένα στοιχεία της «ηµεροµηνίας έναρξης πλόων», της
«χωρητικότητας   σε  GT»,  της  κατοχής   ή   µη   του  αλιευτικού  εργαλείου
«βιντζότρατα»   και  σε  περίπτωση    που  δεν    έχει  επέλθει  µείωση   λόγω
προηγούµενης ενίσχυσης εκσυγχρονισµού ή δηµοσιονοµική διόρθωση λόγω
απώλειας του σκάφους, µεταξύ ένταξης και ηµεροµηνίας διάλυσης

η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση της διάλυσης του αναφερόµενου σκάφους
ανέρχεται σε……………………………………ευρώ.

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα.
                             Το Ο.Ε.Ε

(Τόπος)…………………………                     α.
…………………………………………………………

Ηµεροµηνία…………………                     β.
………………………………………………………….
                                  ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
             ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ IV


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ……     ΠΡΟΣ: ΕΥ.ΕΦ.∆. ΕΠ.ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ………………………………………………..
………………………………………
……………………………………….

         ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μετά την λεπτοµερή εξέταση των στοιχείων του φακέλου της ενταχθείσας,
µε την αρ…………………….Υπουργική Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότης
Πράξης, µε τίτλο «∆ιάλυση επαγγελµατικού αλιευτικού Σκάφους» και
Κωδικό ΟΠΣΑΑ……………………………………και αφού λάβαµε υπόψη την από
…………………………………..υποβληθείσα από το ΟΕΕ «Έκθεση Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης Πράξης» (Πρακτικό ∆ιάλυσης) και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, µε την αρ. ……………………………………..αίτηση πληρωµής
δικαιούχου,

Βεβαιώνουµε ότι:

α. Το αντικείµενο της πράξης ολοκληρώθηκε µε τη διάλυση του αλιευτικού
σκάφους……..……………………………………………………………………………..Νηολ.           /
Λεµβ…………………………………,ΑΜΑΣ………………………,          ενώπιον     του
ΟΕΕ………………………………………………………….,την………………………………………… στην
περιοχή………………………………………………………………………………………………………………

β. Η επαγγελµατική άδεια αλιείας του σκάφους, σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η διάλυση, ακυρώθηκε εσαεί, µε
διάτρηση, και φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας µας, στο φάκελο
ένταξης του σκάφους.

γ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της µόνιµης διαγραφής του ΑΜΑΣ του
σκάφους από το Εθνικό ή και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο.


Ηµεροµηνία                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
                       (Ονοµατεπώνυµο/ υπογραφή/σφραγίδα)
                                     ΑΔΑ: 4Α5ΝΦ-5ΡΗ
              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ V

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………………..Ηµεροµηνία………………..
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
            ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
        ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ……………………………………………………………..
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ……………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗΣ…………………………………………………………………………………
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ……………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ……………………………………………………………………………..
ΝΗΟΛΟΓΙΟ/ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ……………………………………………………………………….
ΑΜΑΣ ………………………………………………………………………………………………………..
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ……………………………………………………………………………….
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ………………………………………………………………………………………………

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Το από …………………………....Πρακτικό παραλαβής - αποδοχής όρων της
Απόφασης Ένταξης Πράξης.

2.  Η αρ……………../…………201….,     Αίτηση   επιτόπιας   επαλήθευσης  του
∆ικαιούχου (εις διπλούν).

3.  Η αρ……………../…………201….,    Αίτηση πληρωµής     του ∆ικαιούχου  (εις
διπλούν).

4.  Η από …………………………....Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
του ΟΕΕ (εις διπλούν).

5.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού,
µε τον αριθµός IBAN (εις διπλούν).

6.  Βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή, από
τα νηολ. ή λεµβ. και το ΕΑΜ/ΚΑΜ.

7.  Αντίγραφο από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, του ∆ελτίου 2 «διαγραφής του
σκάφους από το ΕΑΜ».

8.  Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

9.  Απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. (όπου απαιτείται)

10.  Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν).


                        Ο Υπεύθυνος
                       (ονοµατεπώνυµο/υπογραφή)

								
To top