Docstoc

Obrazac-PK-11

Document Sample
Obrazac-PK-11 Powered By Docstoc
					                                                        PK-11
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŢUPANIJA
Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam


                     ZAHTJEV ZA KREDIT
            temeljem Projekta "Poduzetnički krediti " za 2011. godinu

Upisati naziv poslovne banke
kojoj se zahtjev proslijeĎuje___________________________________________________________


I.   PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

1.   Naziv


2.   Sjedište (adresa, poštanski broj,
    mjesto)

3.   Oblik registracije (t.d., zadruga,
    obrt)

4.   Matični broj (8 znamenaka)

5.   OIB

6.   Djelatnost (prema NKD 2007)
    naziv


7.   Djelatnost (prema NKD 2007)
    oznaka

8.   Opis poslovanja subjekta malog
    gospodarstva
9.   Godina osnivanja:

10.  Ime i prezime vlasnika osnivača:


11.  Kategorija prema vlasniku/      a) branitelj, b) invalid, c) ţena, d) mlada osoba (do 30 godina)
    osnivaču (zaokruţiti)        e) poduzetnik posluje dulje od tri godine
12.  Ukupan broj zaposlenih u trenutku
    podnošenja zahtjeva
13.  Broj zaposlenih ţena:
14.  Izvoznik (zaokruţiti)                      da      ne
15.  % izvoza
16.  Drţave u koje se izvozi

17.  Odgovorna osoba


17.1  Osoba za kontakt


18.  Telefon, telefaks, e-mail


                                                         1
PODACI O ŢIRO RAČUNIMA
19. Broj ţiro računa

20.  Depozitna institucija

21.  Postotak prometa

PODACI O NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU
22. Lokacija

23.  Opis - naziv
          2
24.  Veličina (m )

25.  VrijednostII.  PODACI O GOSPODARSKOM STANJU PODUZETNIKA


                   TRGOVAČKA DRUŠTVA I ZADRUGE
         GODINA              2009.               2010.
1.  Ukupan prihod

2.  Bruto dobit

3.  Dobit tekućeg razdoblja

4.  Gubitak

5.  Ukupna aktiva / pasiva

6.  Ukupni kapital

7.  Potraţivanja

8.  Dugoročne obveze

9.  Kratkoročne obveze

10.  Postojeći dugoročni krediti     Poslovna banka:     Iznos kredita:11.  Postojeći kratkoročni krediti    Poslovna banka:     Iznos kredita:12.  Broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci                            OBRTI
          GODINA                 2009.           2010.
1.  Ukupni neto primici

2.  Ukupni izdaci

3.  Dohodak

4.  Gubitak


                                               2
5.   Vrijednost dugotrajne imovine (po
    popisu uz prijavu poreza na
    dohodak)
6.   Postojeći dugoročni krediti      Poslovna banka:       Iznos kredita:7.   Postojeći kratkoročni krediti     Poslovna banka:       Iznos kredita:8.   Broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseciIII.  PODACI O INVESTICIJSKOM PROJEKTU

1.   Naziv projekta, lokacija:


2.   Kratak opis projekta:
3.   Ukupna planirana vrijednost
    investicije

4.   Iznos traţenog kredita


5.   Iznos vlastitih sredstava ili
    dosadašnja ulaganja

6.   Ostali izvori financiranja


                      PLANIRANI UČINCI INVESTICIJE
7.   Planirani godišnji prihodi nakon
    investicije

8.   Planirani godišnji rashodi nakon
    investicije

9.   Trţište prodaje (% rasta domaćeg i
    inozemnog trţišta)

10.  Planirano povećanje izvoza (iznos i
    % rasta izvoza)

11.  Planirano povećanje proizvodnje
    (% rasta proizvodnje)

12.  Glavni kupci proizvoda/usluga
    (ugovori, predugovori i sl.)

13.  Planirano povećanje broja
    zaposlenih
                                              3
IV.  PODACI O TRAŢENOM KREDITU

1.  Traţeni iznos kredita

2   Rok otplate

3.  PonuĎeni zalog (vrsta, lokacija,
   vrijednost)
4.  Suduţnici /jamci                            da   ne

5.  Ostali ponuĎeni instrumenti
   osiguranja

Napomena:
1. Sve iznose upisati u kunama
2. Podnositelj zahtjeva vlastoručnim potpisom potvrĎuje istinitost podataka


Mjesto i datum:                                    Za podnositelja zahtjeva:
                            M.P.
                           (pečat)
                                             (ime i prezime, potpis)
                                              Za poslovnu banku

                                          _________________________
                                            (ime i prezime, potpis)
                                                          4
V.  DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŢE UZ ZAHTJEV - KONTROLNA LISTA (zaokruţiti priloţeno)

1.  Dokumentacija koju dostavljaju svi   1. ispunjeni obrazac zahtjeva PK-11
   podnositelji Zahtjeva          2. poslovni plan ili investicijski projekt
                       3. ispunjena i ovjerena od strane javnog biljeţnika Izjava o
                       korištenim drţavnim potporama male vrijednosti
                       4. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema drţavi (ne
                       starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

2.  Dokumentacija koju dostavljaju     1. obavijest Drţavnog zavoda za statistiku o razvrstavanju
   trgovačka društva i zadruge       poslovnog subjekta prema NKD-u 2007 (kao dokaz prihvatljive
                       proizvodne djelatnosti)
                       2. BON PLUS (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
                       Izdaje ga FINA). Ukoliko prijavitelj nije u mogućnosti priloţiti BON
                       PLUS, u zamjenu se moraju dostaviti: BON 1, BON 2, Bilanca te
                       Račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu, obrazac RS-m (ne
                       stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva, a izdaje ga
                       Regos) i Rješenje o upisu u sudski registar.
                       3. popis dioničara za dionička društva
                       4. popis zadrugara i potvrda članstva u Hrvatskom savezu zadruga
                       za zadruge

3.  Dokumentacija koju dostavljaju     1. preslika obrtnice
   obrti                  2. izvadak iz obrtnog registra s popisom registriranih djelatnosti
                       (djelatnost prema NKD 2007)
                       3. BON 2 ili SOL 2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja
                       zahtjeva)
                       4. preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2009. i 2010.
                       godinu, odnosno BON PLUS ili Prijava poreza na dobit za 2009. i
                       2010. godinu
                       5. preslika Obrasca R-Sm – strana A (za prethodni mjesec; izdaje
                       ga Regos.)Zahtjev s potrebnom dokumentacijom podnosi se Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Sisačko-moslavačke ţupanije, na adresu:

       Sisačko-moslavačka ţupanija
       Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
       S. i A. Radića 36
       44 000 Sisak.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava.

Informacije i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam Sisačko-
moslavačke ţupanije, S. i A. Radića 28/II, Sisak
telefon 044/540-048
elektronska pošta: gospodarstvo@smz.hr
www.smz.hr
                                                           5

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:110
posted:9/16/2011
language:Croatian
pages:5