131 - PDF by pengxiang

VIEWS: 171 PAGES: 58

									                      21                                          TE-TO prvi put je bila na mre`i. Uru~ene su nagrade
            POGLED UNATRAG                       Zaklade "Hrvoje Po`ar", nagrade Hrvatske elektropri-
                                          vrede nadarenim u~enicima iz matematike i fizike, a uz
                                          Svjetski dan okoli{a i nagrade i priznanja za za{titu
            Na kraju smo jo{ jedne poslovne godine. Kada bi se     okoli{a. Odr`ana je Osma me|unarodna dispe~erska
            zapitali koja je temeljna zna~ajka 2001., mogli bi     jedrili~arska regata.
            uop}eno re}i da je ta godina pro{la u i{~ekivanju na-
            javljenih promjena. Ali, mogli bi i re}i da to nije     Hrvatski sabor je 19. srpnja prihvatio energetske zako-
            zna~ajno utjecalo na ritam doga|aja vezanih za HEP.     ne, u Bonnu je odr`ana Konferencija stranaka okvirne
            Da je tomu tako, pogledajmo {to se zna~ajnije dogodi-    konvencije o promjeni klime, a potpisan Ugovor o iz-
            lo u 2001. godini.                     gradnji TS Dobri u Splitu. Pu{ten je u rad DV 110 kV
            Po~etkom godine sindikati HEP-a su poru~ili da zbog     Buje-Buzet te TS 30/10(20) kV Rogoznica, a poja~ana
            otkazivanja Kolektivnog ugovora ne jam~e socijalni mir.   je TS 110/35/10 kV Makarska. Po`ari su ponovno pu-
            U Puli se 19. sije~nja dogodila sna`na eksplozija u plin-  sto{ili Dalmacijom.
            skoj mre`i, Kon~ar je obilje`io 80 godina postojanja,    Krajem kolovoza obilje`eno je 106 godina HEP-a i 75
            zapo~ela je izgradnja dalekovoda 110 kV Buje-Buzet.     godina javne elektrifikacije i elektri~nog tramvaja u
Ður|a Sušec,      U velja~i su odr`ani skupovi zaposlenika o otkazivanju   Osijeku. Jezero Lokve je - nakon 22 godine - ispra`nje-
Glavni i odgovorni   Kolektivnog ugovora i daljnjim akcijama sindikata      no zbog sanacije. Goran Ivani{evi} osvojio je Wimble-
urednik HEP Vjesnika  HEP-a. U organizaciji Sektora za toplinarstvo HEP-a     don, a pra}enje izlu~nog susreta i do~eka u Splitu
            predstavljeni su novi projekti primjene mjera energet-   odrazilo se na dijagram potro{nje elektri~ne energije.
            ske u~inkovitosti u toplinskoj djelatnosti, prvi plin-
                                          Ve} u rujnu je zapo~ela ogrjevna sezona, odr`ana je
            sko-turbinski   agregat  Kombi   kogeneracijskog
                                          Donatorska konferencija za financiranje novih projeka-
            postrojenja TE-TO sinkroniziran je s mre`om, a zima je
                                          ta za{tite okoli{a te znanstveno stru~ni skup Za{tita
            pokazala zube u Lici gdje su zabilje`ene velike {tete
                                          zraka. Obavljen je najve}i remont u povijesti HE Senj,
            na elektroenergetskim postrojenjima. Kulminirala je
                                          u Europi su 14. rujna u 12 sati zaustavljene sve aktiv-
            kalifornijska energetska kriza.
                                          nosti u znak su}uti za poginule u teroristi~kom napadu
            U o`ujku je obilje`eno uspostavljanje sustava mjerenja   na New York.
            kakvo}e zraka u Zagrebu, potpisan je Ugovor s ino-
            zemnim konzultantom Vlade Republike Hrvatske za re-     Umro je Vojmir Dvornik - dijete, u~enik i u~itelj Hrvat-
            strukturiranje i pripremu privatizacije HEP-a Norton    ske elektroprivrede. Pu{ten je u pogon dalekovod 110
            Rose. Na izvanrednoj Skup{tini SUDEL-a odlu~eno je     kV Osijek - Beli Manastir, polo`en je podmorski 20 kV
            da }e HEP predsjedati SUDEL-om od 2005. do 2007.      kabel Su}uraj-Drvenik. Ribogojili{tu HE Gojak dodije-
            godine, u Splitu je pao prvi snijeg 2001.          ljeno je priznanje za najljep{i okoli{.

            Krajem travnja Vlada Republike Hrvatske uputila je na    Studeni je mjesec sje}anja na tragediju Vukovara. U
            raspravu Hrvatskom saboru pet prijedloga energetskih    tom je mjesecu odr`ano Peto savjetovanje HK CIGRÉ te
            zakona, HEP je za financijsku stabilnost dobio novi     medijsko predstavljanje izvje{}a "Hrvatska elektropri-
             me|unarodni sindicirani kredit od 120 milijuna eura,   vreda i okoli{ 1999. - 2000.". Odr`an je 18. Svjetski
             potpisan je Memorandum o razumijevanju izme|u       energetski kongres te Sedma konferencija stranaka ok-
      54      USAID i HEP-a o financiranju obnove elektrodistribu-
             cijske mre`e u povratni~kim naseljima. Predstavljene
                                          virne konvencije o promjeni klime. U Lici ponovno
                                          o{te}eni dalekovodi, TE Rijeka radi punom parom.
             su mjere energetske u~inkovitosti na javnoj rasvjeti
                                          U prosincu je zabilje`ena rekordna potro{nja u Hrvat-
             grada Zagreba, Vlada kraljevine Norve{ke dodijelila
                                          skoj, a na europskom tr`i{tu rekordne cijene elektri~ne
            je HEP-u tre}u donaciju za izgradnju 45 kabelskih TS
                                          energije. Potpisani su Me|udr`avni ugovor i Dru{tveni
            10(20)/0,4 kV.
                                          ugovor za NE Kr{ko izme|u hrvatske i slovenske stra-
            U svibnju su obilje`ene obljetnice CIGRÉ, spojeni su    ne, HEP-u je potvr|en kreditni rejting za 2001. godinu.
            sustavi svjetlovodnih magistralnih veza izme|u HEP-a i   Odr`an je Dan potro{a~a HEP-a te 10. forum HED-a.
            ELES-a, HEP je postao jedan od 33 osniva~a iz 20 eu-    Sindikati su prosvjedovali ispred sjedi{ta HEP-a u Za-
            ropskih zemalja UCTE. Obilje`eno je stolje}e elektrifi-   grebu. Nadzorni odbor je prihvatio dokument "Preobli-
            kacije Dubrovnika.                     kovanje HEP-a u HEP - Grupu".
            Po~etkom lipnja utemeljen je HEP - Plin d.o.o. Osijek,   Godina i{~ekivanja zavr{ava, zna~i, utvr|enom koncep-
            parna turbina Kombi kogeneracijskog postrojenja       cijom promjena.
            U OVOM BROJU
       29     Podivljala cijena na kratkoro~nom tr`i{tu elektri~ne energije (Lajpcig)                    4, 5
            Stabilno stanje elektroenergetskog sustava                                   6
            Nadzorni odbor HEP-a d.d. prihvatio dokument "Preoblikovanje HEP-a u HEP-Grupu"                7
            Utvr|eni sporazumni odnosi Hrvatske i Slovenije o NE Kr{ko                           7
            Dan potro{a}a Hrvatske elektroprivrede                                     8-11
            10. forum HED-a: Idealnog modela - nema                                    12, 13
            Bankrotirao ENRON                                               14
            Telekomunikacijski boom u Dalmaciji                                      16, 17
            Prosvjedovali sindikati HEP-a                                         19
                                                                               budnost

                                                    HRVATSKI ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
OSIGURANA UREDNA OPSKRBA POTRO[A^A
ZIMSKO razdoblje je uobi~ajeno razdoblje pove}ane
potro{nje elektri~ne energije, topline i plina. U odnosu
na pro{lu godinu kada je bila blaga zima, ova je zima s
puno ni`im temperaturama zraka, pa je sukladno tomu i
pove}ana potro{nja. Primjerice, 17. prosinca o.g.
ostvarena je maksimalna dnevna potro{nja elektri~ne
energije od 56886 MWh i trenutna snaga od 2796 MW.
Valja napomenuti da je po~etkom prosinca ENRON pre-
stao isporu~ivati HEP-u 4 milijuna 200 tisu}a kWh elek-
tri~ne energije dnevno, a sredinom prosinca do{lo je do
porema}aja u plinoopskrbnom sustavu, koji je trajao
nekoliko dana. Tada su, na zahtjev INE, termoelektrane
koristile alternativno gorivo.
Unato~ svim nabrojenim lo{im okolnostima, hrvatski
elektroenergetski sustav osiguravao je dovoljne koli~ine
elektri~ne energije i opskrba potro{a~a je bila uredna.
Promijenjena je struktura proizvodnje, jer zbog izostan-
ka o~ekivanih ki{a u akumulacijskim jezerima je puno
manje vode nego pro{le godine. Usporedbe radi, spo-
menimo da je po~etkom pro{le godine u akumulacij-       Dnevna potro{nja tijekom prosinca 2000. i 2001. godine
skim jezerima bilo 945 milijuna kWh, odnosno 51,7
posto ukupne njihove popunjenosti i hidroelektrane su
u strukturi proizvodnje ~inile 82 posto, a termoelektrane
18 posto. Izvoz i uvoz elektri~ne energije bili su uravno-
te`eni.
Krajem ove godine, sadr`aj akumulacija je 343 milijuna
kWh, odnosno popunjenost je 18,7 posto, tako da pro-
izvodnja hidroelektrana ~ini 23 posto, termoelektrana
pribli`no 52 posto i uvozi se 25 posto elektri~ne ener-
gije. Valja naglasiti zna~aj dalekovoda 400 kV Ma|arska
- Hrvatska, preko kojeg se uvozi vi{e od 1.100 MW!
Mo`e se sa sigurno{}u tvrditi da bi, da nema tog Dale-
kovoda, imali te{ko}a u sustavu jer su ograni~eni kapa-
citeti tranzita preko slovenskog elektroenergetskog
sustava.
Najve}i teret u sustavu nose temeljni elektroenergetski
objekti - termoelektrane. Sve termoelektrane proizvode
punim kapacitetom, osim TE Plomin 1 gdje je u tijeku
kapitalni remont, koji }e trajati do polovice sije~nja.
                                Struktura proizvodnje i uvoza elektri~ne energije kojima su zadovoljene potrebe hrvatskih potro{a~a za elek-
Spomenimo sretnu okolnost da je TE Rijeka, nakon pet
                                tri~nom energijom
mjeseci neprekidnog rada, pravodobno zaustavljena
zbog ~i{}enja postrojenja i pravodobno zapo~ela rad i
bitno pobolj{ala stanje u elektroenergetskom sustavu.    Mogli bi zaklju~iti da }e i dalje hrvatski elektroenergetski
Odnosno 16. prosinca bila je na mre`i, upravo dan prije   sustav za potro{a~e osiguravati dovoljne koli~ine elek-
rekordne potro{nje. Povremeno se koristi i TE Jertovec,   tri~ne energije uz maksimalnu proizvodnju termoelektrana,
koja koristi ekstra lako lo`ivo ulje. Dakako da su zbog   proizvodnju hidroelektrana ovisno o dotocima vode i uvoz
svega toga pove}ani tro{kovi proizvodnje, a i elektri~na   elektri~ne energije. Istina, kada su postrojenja termoelek-
energija na europskom tr`i{tu je bila 20 puta skuplja.    trana kojih je najve}i broj na zavr{etku svog `ivotnog vijeka
                               - prenapregnuta, postoji mogu}nost poreme}aja u proiz-
Za idu}u godinu dugoro~nim je ugovorom osiguran       vodnji. Kratkotrajni bi se mogli premostiti, a pote{ko}u bi
uvoz za {est mjeseci i jo{ dodatni ugovor za tri mjese-   mogli stvoriti dugotrajniji poreme}aji.
ca. S obzirom da su pale velike koli~ine snijega, zato-
pljenje }e donijeti i ve}e koli~ine vode u akumulacije    Naglasimo jo{ jedanput vrijednost temeljnih elektroener-
hidroelektrana. Plinoopskrbni sustav je stabiliziran, a   getskih objekata u na{em sustavu i spremnost i spretnost
                               zaposlenika koji o njima skrbe. Jednako tako, naglasimo      Tijekom bo`i}nih blagdana, najve}i teret u sustavu
dovoljne su zalihe teku}eg goriva. Odnosno, u Rijeci su                                    nosile su termoelektrane, a ostatak je podijeljen
                               umije{nost i profesionalnost zaposlenika Sektora za
zalihe ve}e od potreba TE Rijeka, tako da }e se prema                                     izme|u proizvodnje hidroelektrana i iz uvoza
                               vo|enje i gospodarenje elektroenergetskim sustavom
potrebi teku}e lo`ivo ulje dopremiti za TE Sisak. Dovo-
                               koji su sustav pripremili i na ovakve okolnosti.
ljne su i zalihe ugljena za proizvodnju termoelektrana
                                                               izvanredne okolnosti. Njihova budnost i znanje pokazalo
Plomin. Sektor za vo|enje i gospodarenje elektroener-    Puno je puta potvr|ena ~injenica da su, zahvaljuju}i
                                                               se puno puta i potvrdilo ~injenicu da su ljudi najve}e
getskim sustavom o~ekuje po~etkom srpnja ove godine     dobrim elektroprivrednim vukovima, postrojenja Hrvat-
                                                               bogatstvo Hrvatske elektroprivrede.
u hrvatskom elektroenergetskom sustavu i proizvodnju     ske elektroprivrede raspolo`iva sustavu, da je sustav
iz NE Kr{ko.                         dobro vo|en i spreman za ovakve - mogli bi ih nazvati -                        \ur|a Su{ec


                                                                   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.          3
   fenomeni

  PODIVLJALA CIJENA NA KRATKORO^NOM TR@I[TU ELEKTRI^NE ENERGIJE (LAJPCIG)
  ^AK 627 EURA ZA MWh!
         Dijagram ostvarene potro{nje elektri~ne energije
             dana 17. prosinca 2001. godine              Ponedjeljak 3. prosinca i 10. prosinca 2001. godine
                          DOSAD NAJVE]E
                          OPTRE]ENJE "[PICA"
   Slika 1.                              Slika 2.
   Slika 3.                              Slika 4  OD 10. DO 17. PROSINCA 2001. GODINE NASTAVLJEN JE RAST
  CIJENA IZ PRETHODNOG TJEDNA I DOSTIGAO VRLO VISOKE
  VRIJEDNOSTI, KAKVE DOSAD NISMO BILI U PRIGODI VIDJETI NA
  OVOM IZVORNIKU, A STANJE NA LAJPCI[KOJ BURZI MIJENJA SE IZ
  DANA U DAN, PA KAD BUDETE U RUKAMA IMALI OVAJ HEP VJESNIK,
  TKO ZNA [TO ]E BITI S CIJENOM

4  HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                            nagovje{taj

                                 IZVANREDNA KONFERENCIJA ZA NOVINAREKRATKORO^NO tr`i{te elektri~ne energije (~esto se naziva
i spot tr`i{te) po~etkom prosinca ove godine bilje`i velike   NE O^EKUJU SE POTE[KO]E U OPSKRBI
skokove cijena. Ono je ina~e, prema svom ustrojstvu,
promjenljivo, {to zna~i da cijenom brzo prati doga|aje na    ELEKTRI^NOM ENERGIJOM I PLINOM
tr`i{tu. Na cijenu elektri~ne energije odra`avaju se, prim-
jerice, zahla|enje ili obilnije dugotrajne padaline i sli~ni   U NEDJELJU, 16. prosinca o.g. je u Hrvatskoj elektropri-   tine tisu}a USD?!). U INI o~ekuju da }e se primjenom no-
meteorolo{ki utjecaji. Razlozi za ove prosina~ke rekordne    vredi odr`ana izvanredna konferencija za novinare, nakon   vih energetskih zakona stvoriti uvjeti da se kroz razumne
skokove cijena su razli~iti. Ovom prigodom }emo grafiko-     koordinacijskog sastanka predstavnika INE i HEP-a o     prihode omogu}i razvoj plinoopskrbnog sustava.
nima prikazati dnevni porast cijena, s tim da napominjemo    pote{ko}ama u energetskom sustavu i dogovoru kako da-
da u ovom prikazu nisu razmatrani dugoro~ni aran`mani.      lje u zimskom razdoblju. Naime, zbog zahla|enja je      BEZ POTE[KO]A UZ NEKOLIKO "AKO"
Slika 1. sastoji se iz dva dijela. U gornjem dijelu je dnevni  pove}ana potro{nja plina i elektri~ne energije i ula`u se  S opskrbom potro{a~a elektri~nom energijom u Hrvatskoj
dijagram potro{nje elektri~ne energije, a ispod njega su     napori za urednu opskrbu potro{a~a u Hrvatskoj.       ne o~ekuju se pote{ko}e ako }e bez poreme}aja raditi ter-
prikazani blokovi ponude elektri~ne energije na Laj-       Novinare su o trenuta~nom stanju izvijestili Mato Pa`i},   moelektrane i prijenosni putovi, osobito DV 400 kV povez-
                                 ~lan Uprave HEP-a za proizvodnju, Jakov Sinov~i}, direk-   nica s Ma|arskom i preko njega s europskim tr`i{tem, ako
pci{kom spot tr`i{tu. Ti blokovi su funkcionalno vezani za
                                 tor Sektora za vo|enje i gospodarenje EES-a, Darko      }e biti uredna opskrba termoelektrana gorivom, te ako }e
svaki dio dijagrama potro{nje energije. Oni su definirani
                                 Kara~i}, direktor Slu`be komercijalnih poslova INE i Mla-  se na europskom tr`i{tu - unato~ visokoj cijeni - mo}i ku-
nazivom i vremenom trajanja svakog bloka. Definirano je i
                                 den Puljiz, zamjenik direktora veleprodaje INE.       piti elektri~na energija. Uz TE Sisak, TE Rijeka je tog jutra
vrijeme trajanja svakog bloka ponude elektri~ne energije.
                                                               nakon zastoja po~ela proizvodnju sa 125 MW i o~ekivalo
Iz grafi~kog prikaza u doljnjem dijelu slike 1, o~ito je za
                                  HEP UDOVOLJIO ZAHTJEVU INE ZA               se da }e dosti}i 320 MW. Ako se stabilizira tlak plina u
koji dio dijagrama (odnosno dana - 24 sata) se oni funkcio-      NEKORI[TENJEM PLINA U                 plinoopsrbnom sustavu, u elektroenergetski sustav }e se
nalno ve`u.                               TERMOELEKTRANAMA                   uklju~iti plinska postrojenja u TE-TO i EL-TO, a dragocjen
Tako termin base (01-24) ozna~ava cjelodnevnu ponudu       Zbog iznimno hladnog vremena, potro{nja elektri~ne      je i uvoz spomenutim 400 kV dalekovodom od 1000 MW.
elektri~ne energije, a peak (09-20) definira ponudu ener-    energije u Hrvatskoj dosegla je rekordnih 55 milijuna kWh  Dakako da bi u takvim okolnostima bila dragocjena ki{a,
gije u najoptere}enijem dijelu dnevnog dijagrama. Svi      dnevno! Prema zahtjevu INE, zbog pote{ko}a u plino-     koja bi omogu}ila pove}ani rad hidroelektranama.
ostali blokovi upotrebljeni i nabrojani na ovoj slici grafi~ki  opskrbnom sustavu, termoelektrane su prestale koristiti   HO]E LI BITI DOVOLJNO ELEKTRI^NE
su razumljivi sa slike 1.                    plin kojeg su zamijenile alternativnim gorivom - teku}im       ENERGIJE I PLINA?
                                 lo`ivim uljem. Odnosno, zaustavljena je proizvodnja elek-
Valja izdvojiti samo jo{ jedan termin: rush hour (17-20)*,                                  Uz novinarska pitanja, koja su se odnosila na teku}e gori-
                                 tri~ne energije u plinskim termoelektranama u Zagrebu i u
koji se odnosi na sate maksimalnog dnevnog optere}enja.                                    vo lo{e kvalitete i utjecaje na postrojenja zbog kojih se
                                 Osijeku. Uz rad postoje}ih termoelektrana i bri`ljivo
Taj termin obuhva}a dnevnu {picu i uop}e sate maksimal-                                    ~esto mora zaustaviti proizvodnja termoelektrana, remont
                                 kori{tenje vode iz akumulacijskih jezera hidroelektrana,
nih optere}enja. Upravo je cijena energije ponu|ene na                                    Rafinerije Sisak, strukturu elektroenergetskog sustava koji
                                 koje su puno manjeg kapaciteta od uobi~ajenog u ovom
kratkoro~nom tr`i{tu (Lajpcig) tog bloka najvi{e porasla u                                  bi mogao funkcionirati neovisno o hidrolo{kim okolnosti-
                                 razdoblju godine, uvozi se 30 posto elektri~ne energije.
proteklom razdoblju. Svi ostali blokovi ponude elektri~ne    Na taj na~in, potro{a~ima se osigurava uredna isporuka    ma, mogu}e pove}anje cijene elektri~ne energije, lo{e
energije, tako|er, su imali malo manji porast cijena u od-    elektri~ne energije. Valja napomenuti da su okolnosti s   stanje plinoopskrbnog sustava, odnos INE i HEP-a i njihov
nosu na spomenuti blok.                     potro{njom sli~ni i u drugim zemljama Europe, pa je cije-  odnos prema energetskom sustavu - najva`nije je bilo pi-
                                 na elektri~ne energije na europskom tr`i{tu dosegla rekor-  tanje ho}e li biti dovoljno elektri~ne energije i plina.
Slika 2. prikazuje cijenu svih kategorija ponude elektri~ne
energije. Na ovoj slici razmatrano je razdoblje od 3. do 10.   dne iznose, {to dodatno ote`ava njenu nabavu.        HEP je u proteklih nekoliko godina dovr{io izgradnju TE
prosinca. Najve}i porast su ostvarili blokovi ponude u                                    Plomin 2, PTE EL-TO, Kombi kogeneracijskog bloka TE-TO
                                 OSIGURATI DODATNI UVOZ PLINA I               i DV 400 MW Heviz - @erjavinec. Me|utim, valja napome-
dnevnim satima, dok je porast cijena ostalih blokova po-     PRIMJERENE SKLADI[NE KAPACITETE
nude energije malo ni`i. Energija ponu|ena u ovom raz-                                    nuti da je Hrvatska ostala bez 1000 MW izgra|enih u dru-
                                 S obzirom da je zbog neuobi~ajeno niskih temperatura -    gim republikama. Ali, od 1995. godine nije bilo prekida u
doblju za no}ne termine je manje porasla.
                                 nezabilje`enih u proteklih 50 godina - pove}ana potro{nja  isporuci elektri~ne energije potro{a~ima u Hrvatskoj. Uz
Na slici 3. su prikazane cijene energije samo dvije vrste    plina, do{lo je do poreme}aja u plinoopskrbnom sustavu.   zna~ajan uvoz i stabilan rad, istina, starih termoelektrana
ponude, a to su base (01-24) i pojedina~ne satne ponude.     Osim zahtjeva HEP-u, da bi stabilizirali sustav, INA je   te urednu opskrbu gorivom, potro{a~ima se ne}e uskratiti
(iz sata u sat- pojedina~ni sati). Tankom crvenom crtom     uskratila opskrbu plina odre|enim ve}im potro{a~ima -    zadovoljavanje potreba za elektri~nom energijom.
ozna~ena je cjelodnevna energija (za 10. prosinac), a de-    du`nicima.                          Jednako tako, nakon {to je prevladana kriza plino-
belom crtom promjena satnih cijena elektri~ne energije na    Naime, plinoopskrbni sustav nije prilago|en ovakvim     opskrbnog sustava, ne}e biti redukcija u isporuci prirod-
istom izvorniku. Zelenom linijom ozna~en je ponedjeljak     okolnostima, koje bi se mogle nazvati iznimnima. INA raz-  nog plina. S obzirom da je plinoopskrbni sustav bio
3. prosinac, s jednakim na~inom ozna~avanja kao 10. pro-     mi{lja o osiguranju dobave koja }e i u takvim uvjetima    izgra|en za vrijeme doma}e proizvodnje nafte koja je sta-
sinca.                              mo}i odgovoriti zahtjevima tr`i{ta, odnosno o uvozu i    gnirala, a plin se razvijao - sustav je zaostao u razvoju.
Slika 4. prikazuje kretanje cijena elektri~ne energije za sve  primjerenim skladi{nim kapacitetima. Jer, tr`i{te se sve   Kako se ne mo`e primjereno razvijati iz svoje cijene na
                                 vi{e pove}ava, a osobito na razini lokalne distribucije s  tr`i{tu, vjeruje se da }e Vije}e za regulaciju Vlade Repu-
blokove ponude elektri~ne energije od 10. do 17. prosinca
                                 izra`enim sezonskim oscilacijama. Zbog poznatih op}ih    blike Hrvatske uravnote`iti sustav cijena i na taj }e na~in
2001. godine. U tom tjednu se nastavio rast cijena iz pret-
                                 okolnosti u svezi s cijenom plina i politikom prema razvo-  biti stvoreni uvjeti za razvoj plinskog sustava.
hodnog tjedna i dostigao vrlo visoke vrijednosti, kakve do-
                                 ju plinskog sustava, to nije u~injeno do sada, a zahvati   Kako je re~eno, svi ~ekamo 1. sije~nja 2002. godine i gle-
sad nismo bili u prigodi vidjeti na ovom izvorniku.
                                 nisu ostvarivi u kratkom vremenskom roku i bez zna~ajnih   damo u Vije}e za regulaciju i rje{avanje sudbine cijena
Na istoj slici se prema iznimno velikom skoku cijene ener-    financijskih sredstava (za skladi{te plina valja izdvojiti  elektri~ne energije i plina.
gije na spot tr`i{tu isti~u blokovi ozna~eni peak (09-20) i   120 do 150 tisu}a USD, a za dodatni cjevovod daljnje sto-
rush hour (17-20).                                                                              \. Su{ec

Sve cijene iskazane su u eurima. Stanje na Lajpci{koj bur-                                           Mato Pa`i}, ~lan Uprave HEP-a za proiz-
zi mijenja se iz dana u dan, pa dok budete imali u rukama                                           vodnju, Jakov Sinov~i}, direktor Sektora
HEP Vjesnik i ~itali ovaj tekst, tko zna {to }e biti s cije-                                          za vo|enje i gospodarenje EES-a, Darko
nom.                                                                      Kara~i}, direktor Slu`be komercijalnih
Znamo da trenuta~no ula`emo svi zajedno (zaposlenici u                                             poslova INE i Mladen Puljiz, zamjenik di-
pogonima, elektranama kao i na svim ostalim radnim mje-                                            rektora veleprodaje INE, nakon koordina-
stima) maksimalne napore za normalno funkcioniranje                                              cijskog sastanka o trenuta~nom stanju u
hrvatskog elektroenergetskog sustava. To }emo ~initi i dalje.                                         EES-u i plinskom sustavu, te dogovora
                                                                        kako dalje u zimskom razdoblju, odgova-
                      Niko Mandi}
                                                                        rali su na pitanja novinara


                                                                                               5
    poruke

  POSLJEDNJA OVOGODI[NJA KONFERENCIJA ZA NOVINARE U HEP-u                                                        ^ESTITKA


                                           STANJE JE STABILNO                                 PREDSJEDNIK
                                            va`na izgradnja doma}ih kapaciteta, jer se elektri~na energija mo`e u
                                                                                     UPRAVE
                                            svako doba kupiti na tr`i{tu, naglasio je Predsjednik Uprave HEP-a.
                                                                                     Dragi zaposlenici Hrvatske
                                            Kako je re~eno na ovoj konferenciji, u HEP-u se ula`u napori za pove}anje     elektroprivrede,
                                            produktivnosti, tako da su u 2000. godini tro{kovi, koji nisu vezani uz naba-
                                                                                     DOLAZI Bo`i}, najradosniji blagdan u
                                            vu goriva, smanjeni za 100 milijuna kuna, a s time se nastavilo i u 2001.go-
                                            dini. Tako|er, za 200 milijuna kuna su smanjeni tro{kovi osoblja, {to se
                                                                                     na{em iskustvu, kada se obitelji
                                            odrazilo na pla}e 2800 radnika s visokom stru~nom spremom koliko ih ima      okupljaju u svojim toplim domovima,
    ^lanovi Uprave HEP-a na konferenciji za novinare                u HEP-u, koje su ispod prosjeka pla}a hrvatskog gospodarstva, s ~ime - na-     kada na{i gradovi svijetle posebnim
                                            glasio je I. ^ovi} - Uprava HEP-a nije zadovoljna. Istodobno je ovom prigo-    sjajem, blagdan kojega svatko `eli
  POSLJEDNJA ovogodi{nja konferencija za novinare Hrvatske elektropri-        dom izrazio nadu da }e u HEP-u uskoro biti potpisan kolektivni ugovor.       sebi i svojim bli`njima u~initi sve~anim
  vrede odr`ana je 28. prosinca 2001. godine u sjedi{tu HEP-a u Zagrebu.                                                i jedinstvenim. U tomu im poma`emo
                                            Nadzorni odbor HEP-a, rekao je, prihvatio je koncept Uprave HEP-a o preo-
  "Stanje u HEP-u je stabilno, i u tehnolo{kom i u financijskom pogledu",                                                i mi - Hrvatska elektroprivreda, svim
                                            blikovanju Hrvatske elektroprivrede u HEP-Grupu, te uskoro valja o~ekivati
  ocijenio je na konferenciji Ivo ^ovi}, predsjednik Uprave HEP-a. Tako|er      uspostavljanje novog poduze}a - Nezavisnog operatora sustava i tr`i{ta.      onim {to redovnim ispunjavanjem
  je rekao da idu}a tri do ~etiri mjeseca ne}e biti pove}anja cijene elek-                                               svojih zada}a kroz godinu,
  tri~ne energije, napomenuv{i kako je HEP svjestan socijalnih okolnosti u      ^lan Uprave i direktor Direkcije za ekonomske poslove HEP-a mr.sc.Darko      elektroenergetski sustav i opskrbu
  zemlji, te trenuta~no ima cijenu koja je me|u najni`ima u Europi (iza       Beli} upoznao je novinare s ~injenicom da je agencija Standard&Poor's i      energijom ~ini sigurnima i
  Hrvatske su, naveo je, tek Rumunjska, Jugoslavija i Bugarska). No, kako      ove godine Hrvatskoj elektroprivredi potvrdila me|unarodni investicijski kre-
                                                                                     pouzdanima, ~ak i ovih dana, uz
  postoje}a cijena nije dostatna za ostvarenje investicija i osuvremenjivanje    ditni rejting, koji joj omogu}uje nastup na tr`i{tu kapitala uz povoljne uvjete.
                                                                                     iznimnu hladno}u i te{ko}e s
  sustava HEP-a, najavio je da u idu}oj godini valja o~ekivati njezinu korek-    Na novinarski upit o rezultatima poslovanja HEP-a u ovoj godini, I. ^ovi} je    energentima. Posebno `elim izdvojiti
  ciju (pritom je demantirao navode da su usluge Hrvatskih `eljeznica po-      odgovorio da je jo{ prerano za izno{enje to~nih podataka ali je, podsjetiv{i    one na{e zaposlenike - dispe~ere,
  skupjele zbog pove}anja cijene elektri~ne energije, napomenuv{i da se       na lanjski gubitak od 691 milijun kuna, rekao da se o~ekuje dobit od 10 mi-    uklopni~are, interventne ekipe, koji }e
  ona nije mijenjala od listopada 2000., kada je, {tovi{e, za velike potro{a~e    lijuna kuna. Na pitanje o privatizaciji HEP-a, odgovorio je kako se trenuta~no   se odre}i dijela Bo`i}nog ozra~ja da bi
  pojeftinila 8 posto!).                               ne mo`e govoriti ni o na~inu ni o tajmingu, uz zaklju~ak: "Tijekom 2002. go-    u njemu mogli u`ivati drugi. Upravo ta
  Osvrnuv{i se na elektroenergetske okolnosti, I. ^ovi} je izdvojio podatak     dine HEP ne}e biti privatiziran, ali su provedene odre|ene pripreme".
                                                                                     na{a zada}a mo`e nas ispunjavati
  kako je 17. prosinca zabilje`ena dosad najve}a dnevna potro{nja elektri~ne     Odgovaraju}i na upit o tijeku obnove TS 400/110 kV Ernestinovo, ~lan        osje}ajem zadovoljstva i ponosa.
  energije u Hrvatskoj: 56866 milijuna kWh, te najve}a trenutna snaga - 2769     Uprave i direktor Direkcije za prijenos HEP-a, mr.sc. Ivica Toljan, napome-
  MW! No, unato~ pove}anim potrebama za elektri~nom energijom u po-                                                   Iza nas je jo{ jedna te{ka poslovna
                                            nuo je kako je trenuta~no ve}ina projekata HEP-a koncentrirana u Slavoniji.
  sljednje vrijeme, ne o~ekuju se pote{ko}e u opskrbi tijekom novogodi{njih                                               godina, koju smo unato~ nepovoljnim
                                            Izme|u ostalog, tu je zavr{ena sanacija 110 kV mre`e {to je preduvjet, od-
  blagdana, niti u duljem razdoblju, rekao je, odav{i pritom priznanje svim za-                                             okolnostima, zahvaljuju}i trudu i
                                            nosno prva etapa u projektu TS Ernestinovo. Krajem studenog, podsjetio je,
  poslenicima HEP-a, koji su - kako je zaklju~io - omogu}ili besprijekorno      objavljen je me|unarodni natje~aj za izvo|a~e radova, a 14. sije~nja 2002.     odgovornom pristupu na{ih
  funkcioniranje elektroenergetskog sustava u proteklom razdoblju.          godine planira se otvaranje ponuda. Europa, rekao je, jako vodi ra~una o      zaposlenika uspje{no okon~ali.
  Pribli`no 4,4 posto ve}a potro{nja elektri~ne energije u usporedbi s jedna-    tom projektu, pa }e se i sljede}a skup{tina UCTE vjerojatno odr`ati u Zagre-    Zahtjevna }e biti i nova, 2002.
  kim razdobljem pro{le godine ocijenjena je kao rezultat njenog pove}anog      bu. "Projekti u Slavoniji iznad svega su u interesu Slavonije i Hrvatske", na-   godina, u kojoj, upravo podsje}aju}i
  kori{tenja u ku}anstvima te znakovit pokazatelj o`ivljavanja gospodarstva.     glasio je mr.sc. I. Toljan.                            se obiteljskog zna~aja Bo`i}a, `elim
  Ipak, u ostvarenju elektroenergetske bilance u ovoj godini nije bilo nikakvih                                             da se i Hrvatska elektroprivreda
                                            Govore}i o NE Kr{ko, I. ^ovi} je rekao da je to za HEP iznimnno va`an ob-
  posebnih te{ko}a.                                 jekt u koji se HEP kao polovi~ni vlasnik - {to je nepobitna ~injenica - `eli
                                                                                     potvrdi kao sna`na obitelj znalaca
  I. ^ovi} je iskoristio ovu prigodu da opovrgne ~este tvrdnje u javnosti kako    vratiti. U slu~aju da ne do|e do ratifikacije sporazuma o NE Kr{ko u dr`av-    koji }e graditi i sa~uvati ugled na{e
  je Hrvatska iznimno ovisna o uvozu elektri~ne energije: "To~no je da je uvo-    nim parlamentima, HEP }e - rekao je - tra`iti me|unarodnu arbitra`u.        tvrtke u budu}nosti.
  zimo 25 posto, ali je razlog tomu optimiranje ekonomskih u~inaka i na{ stav    Tako|er, HEP je u stalnim pregovorima i s BiH u svezi s elektroenergetskim     Uz takva razmi{ljanja, svima vama -
  da se elektri~na energija uvozi u slu~aju kada je jeftinija od one iz       objektima na teritoriju te dr`ave ~iju je izgradnju financirala hrvatska strana.  zaposlenicima Hrvatske
  doma}ih izvora. A doma}i izvori dovoljni su za hrvatske potrebe."         Tijekom proteklih godina pribli`ila su se udaljena stajali{ta dviju strana, tako  elektroprivrede i va{im obiteljima,
                                            da postoji vjerojatnost postizanja sporazuma u kratkom roku, ocijenio je I.
  No, kako je rekao, o~ita ~injenica rasta potro{nje elektri~ne energije ukazuje                                            uime ~lanova Uprave i svoje osobno
                                            ^ovi}. Kako je napomenuo, HEP u tim objektima pola`e svoja prava na
  na potrebu za izgradnjom novih kapaciteta te unaprje|enjem zna~ajki posto-                                              ime, `elim mirne, svijetle i radosne
                                            energiju, a ne na vlasni{tvo, te se trenuta~no razgovara o uvjetima preuzi-
  je}ih, prije svega zbog energetske neovisnosti, koja je jedan od bitnih ele-                                             Bo`i}ne blagdane, te osobni i
                                            manja elektri~ne energije iz tih izvora.
  menata dr`avne neovisnosti. Na zna~aj energetske neovisnosti najbolje su                                               profesionalni uspjeh, zdravlje i sre}u u
  upozorili doga|aji u prosincu, demantiraju}i mi{ljenja prema kojima nije                                 Tatjana Jalu{i}       novoj, 2002. godini.


    GODINA REFORMA                             njezine odrednice, realnost se seli negdje drugdje. Bitno je
                                       ostati pri sebi, u sebi, uz ono {to ~uva cjelinu, prepoznatljivost,
    DOK prelazimo konvencionalizirani prag Nove godine, mo`da ni      {to je iskustvom potvr|eno.
    u {to nismo sigurni {to bi, osim iznena|enja, moglo karakterizi-
    rati eto, tu novu, 2002. godinu. Unato~ svim visokoegzaktnim      Svijet poznajemo kroz njegove imperative, njegove interese
    analizama, komparativnim podacima, fajlovima s iskustvima,       koji ga primarno pokre}u. Moramo se ~uvati lakonske i na-
    prognozerima pa i profetama sviju vrsta, tek se mo`emo nadati     dobudne doslovnosti o poznavanju tog svijeta dok nam
                                       istodobno izmi~e poznavanje vlastitih okolnosti i vlastite           Prigodom 2. Dana potro{a~a, 11. prosinca 2001.,
    da repertoar iznena|enja u 2002. godini, ne}e dovesti u pitanje
    op}i dnevni ritam {ireg (svjetskog) a potom i na{eg okru`enja.
                                       domovine. I njezinih interesa. Hrvatska elektroprivreda            Hrvatska elektroprivreda je uru~ila priznanje za redo-
                                       mo`e, u vremenu ispred nas, artikulirati interese i svaku           vito pla}anje obveza za isporu~enu elektri~nu energi-
    No godina koja kre}e, puna je svakojakih vrsta na{ih planova,
                                       budu}nost Hrvatske - govore}i najdoslovnije.                  ju u 2001. godini:
    shema, o~ekivanja. Ona je puna zami{ljenih promjena, reforma.
    Filozofi bi odmah upitali: je li rije~ o promjenama (reformama)    Pri tomu, Hrvatska, u svojoj potpunosti i {irini, mora biti
                                       novi izazov i novo obvezuju}e iskustvo za svakog od nas,
                                                                               KU]ANSTVIMA - KUPCIMA ELEKTRI^NE
    koje }e donijeti vi{e sre}e svima?! Tko ih i za{to inicira?! Komu
                                                                               ENERGIJE
    one slu`e?! Ovi su upiti vi{e ukrasne naravi no {to bi se o njima   iskustvo kojeg, realno, nismo mogli izgraditi kroz ovo krat-
    bavio ovaj kratak zapis.                        ko vrijeme njezina postojanja.                         Milan Mu`ini}, Kri`evci; Josip Tarandek, Mala Su-
                                       Mi `ivimo u vremenu koje se ne}e zaustaviti, koje se ne}e           botica; Niko Butijer, Pridvorje; Mile ^a~i}, Gospi};
    Svaka reforma, prije svega tra`i ljude koji }e ju provoditi. No ona
    tro{i ljude, ona tro{i energiju. Zna~ajno je stoga da ljudi razumi-  vra}ati na mjesto propusta. Bitno je stoga da reagiramo sna`nim        Mato Zeba, Ozalj; Josip Vitelj, Koprivnica; Vlado
    ju realnost koju mijenjaju, ali i da mogu anticipirati realnost koja  instinktom vlastite mudrosti, ponosa, znanja. Bez ikakve fraze,        Danjek, Daruvar; Karlo Vujkovi}, Osijek; Katica
    }e promjenama nastati. Stoga je vrlo va`no ne potro{iti vrijeme,    Hrvatska elektroprivreda, hepovci imaju mogu}nost raditi tako u        @uro, Po`ega; Mladen Ka{tela, Buzet; Vesna Pe-
    ne potro{iti ljude - uzalud. Jer, nema iza zavjese reformi nikakvih  novoj 2002. godini. Pomo}i, da se stoljetna tradicija nametne         harda, Rijeka; Pavao Mar~inkovi}, Dvor; Valentin
                                       kao hrvatska elektroprivredna marka, da oja~a svoj autoritet no-
    senzacionalnih uspjeha (kao {to ina~e nema senzacija!). U tom                                             Hlevnjak, Slavonski Brod; Vladimir Ozreti}, Split;
    smislu dobro je za`eljeti da nam 2002. ne bude u znaku realno-     vom me|unarodnom univerzalno{}u. Ali da ostane svoja, istin-
                                                                               Dijana Gracin, [ibenik; Ru`a Toma{i}, Vara`din;
    sti kojom sami ne}emo znati ili ne}emo mo}i upravljati. Ina~e,     ska hrvatska i Hrvatska elektroprivreda. Koristim privilegij da
                                       vam (u ovom digresivnom zapisu) svima to za`elim u recima           Ivan [tivi}, Vukovar; Janica Jak{a, Suhopolje; Ma-
    prejasna je ~injenica da smo izlo`eni velikoj brzini zbivanja,                                            rijan Juri{a, Zlatar; Vesna Kne`evi}, Zadar; Stje-
                                       na{eg HEP Vjesnika.
    zna~i, pritisku zahuktalog vremena (~itaj: interesa). A pod priti-
                                                                               pan Petan, Samobor
    skom, realnost postaje afektivna i ona zapravo izmi~e, gube se                               M. B. M.


6   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                                 odnosi
UTVR\ENI SPORAZUMNI ODNOSI HRVATSKE I SLOVENIJE O
NE KR[KO


NA REDU SU DR@AVNI PARLAMENTI
                                                             NADZORNI ODBOR HRVATSKE
UZ nazo~nost predsjednika vlada Hrvatske i Slovenije,                                   ELEKTROPRIVREDE D.D.
                                                    Ivo ^ovi},
Ivice Ra~ana i Janeza Drnov{eka, u NE Kr{ko je 19.
                                                    predsjednik
prosinca o.g. potpisom potvr|en paket sporazumnih
odnosa s dodacima, {to je sve bilo usugla{eno
                                                    Uprave
                                                    HEP-a
                                                             PRIHVA]ENO
izme|u dva premijera i parafirano u Oto~ecu po~etkom
srpnja ove godine. Istodobno je potpisan i
                                                    prigodom
                                                    potpisivanja
                                                             PREOBLIKOVANJE
Me|udr`avni ugovor za NE Kr{ko te Dru{tveni ugovor
za NE Kr{ko d.o.o.
                                                    Dru{tvenog     HEP-a U HEP - GRUPU
                                                    dogovora o
Me|udr`avni ugovor su potpisali ministar gospodar-                           NE Kr{ko      Nadzorni odbor je odr`ao svoje sjednice 17. i 27. prosinca
stva Republike Hrvatske Goranko Fi`uli} i ministar                           d.o.o.       o.g. Na sjednici od 17. prosinca odr`ana je tematska raspra-
okoli{a Republike Slovenije Janez Kopa~. Temeljne                                     va o restrukturiranju poslovnog sustava HEP-a, odnosno pre-
zna~ajke Ugovora su: suvlasni{tvo i raspodjela snage i                                  oblikovanju HEP-a u HEP - Grupu, kada je odlu~eno da se
energije 50 : 50, ravnopravnost u upravlja~kim struk-                                   utvr|uje Nacrt dokumenta o kojem Uprava HEP-a treba tra`iti
turama i konsenzus odlu~ivanja, kao i ravnopravnost u                                   mi{ljenje Ministarstva gospodarstva, a nakon toga }e se
anga`iranju hrvatskih poduze}a, {kolovanju, stipendi-                                   kona~an tekst dokumenta utvrditi na sjednici 27. prosinca.
ranju, zapo{ljavanju, utjecaj na tro{kove poslovanja,                                   Nadzorni odbor je prihvatio informaciju o poslovanju Dru{tva
sprje~avanje jednostranog pove}anja tro{kova dr`av-                                    u razdoblju od 1. sije~nja do 31. listopada 2001. godine i
nim mjerama sa slovenske strane, rad NE Kr{ko do                                     Projekciju rezultata poslovanja do kraja godine. Jednako
                              ja nego na dan dono{enja Uredbe i isklju~ivanja
najmanje 2023. godine uz mogu}nost produljenja                                      tako, prihva}en je Nacrt gospodarskog plana i Nacrt plana in-
                              HEP-a iz NE Kr{ko, a slovenski investicijski krediti za
radnog vijeka, odlaganje otpada na lokaciji NE Kr{ko                                   vesticija za 2002. godinu, s tim da }e odluku o njihovu prih-
                              izgradnju NE Kr{ko se isklju~uju iz NE Kr{ko. Dru{tve-     va}anju donijeti na sjednici 27. prosinca o.g. Odgo|ena je
do najmanje 2020. godine, skupljanje sredstava za
dekomisiju i radioaktivni otpad u hrvatskom fondu pod   nim ugovorom je utvr|eno da }e HEP po~eti preuzi-       rasprava o Prijedlogu odluke o otpisu potra`ivanja za skupinu
hrvatskim nadzorom, utvr|ena naknada kapitala HEP-u    mati elektri~nu energiju iz NE Kr{ko 1. srpnja 2002.      potro{a~a djelatnosti zdravstva, a prihva}en je Prijedlog
u slu~aju jednostranih slovenskih pravnih mjera. Osim   godine. Protokolom o prijelaznim odredbama su         odluke o izmirenju me|usobnih potra`ivanja otpisom po-
toga, povla~e se sve sudske tu`be izme|u osniva~a i    utvr|eni datumi za o~ekivano ratificiranje Me|udr`av-     tra`ivanja za kamate H@-a te na taj na~in je provedena Odluka
NE Kr{ko, a za rje{avanje budu}ih sporova predvi|a se   nog ugovora i to do 1. travnja 2002. godine te za for-     Vlade Republike Hrvatske od 25 lipnja 2001. godine. Nad-
arbitra`a.                         miranje svih tijela Dru{tva od 1. srpnja 2002. godine.     zorni odbor prihvatio je Izvje{}e o kontinuiranom popisu u
                              Zajedni~ka radna skupina }e odmah po~etkom idu}e        razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, donio odluku o manjkovi-
Dru{tveni dogovor za NE Kr{ko d.o.o. potpisali su pred-  godine po~eti s pripremama koje su nu`ne za po~etak      ma i vi{kovima dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine,
sjednik Uprave HEP-a Ivo ^ovi} i direktor ELES-GEN     rada novog dru{tva. Osim toga, valja revidirati Plan      te obvezi da se u poslovnim knjigama organizacijskih dijelo-
Vjekoslav Koro{ec.                     poslovanja NE Kr{ko za 2002. godinu, kojeg je prihva-     va provedu odgovaraju}a knji`enja. Jednako je tako prihvatio
                              tila slovenska strana.                     Izvje{}e o rashodovanju dotrajale i neupotrebljive nemateri-
Osim odredbi koje se preuzimaju iz Me|udr`avnog
                                                             jalne i materijalne imovine i otpisu potra`ivanja i obveza
ugovora, Dru{tveni ugovor utvr|uje i: temeljni kapital
                              Prigodom potpisivanja spomenutih dokumenata, pre-       HEP-a na dan 30. rujna 2001. godine.
dru{tva od pribli`no 800 milijuna njema~kih maraka,
                              mijeri Hrvatske i Slovenije izrazili su zadovoljstvo {to su
paritetne odnose ~lanova uprave i nadzornog odbora                                    Na sjednici odr`anoj 27. prosinca, Nadzorni odbor je utvrdio
                              Hrvatska i Slovenija nakon deset godina uspjele, bez      tekst dokumenta Uprave Dru{tva Preoblikovanje HEP-a u HEP
NE Kr{ko, arbitra`no rje{avanje sporova nastalih u
                              vanjske pomo}i, rije{iti otvoreno pitanje NE Kr{ko.      - Grupu, uz razmotrene primjedbe i prijedloge Ministarstva
upravi ili nadzornom odboru Dru{tva. [to se ti~e finan-
                              Me|utim, o tomu }e odlu~iti dr`avni parlamenti, koji ih    gospodarstva te djelomi~nu primjenu Gospodarskog plana i
cijskih odnosa, oni se ure|uju tako da HEP nema ni-
                              trebaju ratificirati.                     Plana investicija za 2002. godinu.
kakvih dugova prema slovenskoj strani, a NE Kr{ko ne
smije u podru~ju kratkoro~nih zadu`enja biti zadu`eni-                              UR                               UR

KU]ANSTVIMA - KUPCIMA OGRJEVNE TOPLINE           Babina Greda; Mikleu{evci d.o.o., Mikleu{; Hrvatski      Brodogradili{te Viktor Lenac d.d., Rijeka; Segestica
Mirko Ramljak, Zagreb; Ana Jakovac, Osijek         zavod za zdravstveno osiguranje, ispostava Krapina;      d.o.o., Sisak; Drvna industrija S. Sekuli} d.o.o., Nova
                              Pekara Zimaj Tom, Zadar; Kika-Graf d.o.o., Zagreb       Gradi{ka; Dalmacijacement d.d., Split; Girk Kalun
KU]ANSTVIMA - KUPCIMA PRIRODNOG PLINA                                          d.d., Drni{; Metalska industrija Vara`din d.d.,
Ivica Lenard, Josipovac                  PRAVNIM OSOBAMA - MALIM KUPCIMA                Vara`din; PZ Jankovci, Stari Jankovci, OMCO d.d.,
                              TOPLINSKE ENERGIJE
                                                             Hum na Sutli; TCG Metalni lijev d.o.o., Benkovac; Kli-
PRAVNIM OSOBAMA - MALIM KUPCIMA              Hotel Osijek d.d., Osijek
ELEKTRI^NE ENERGIJE                                                   nika za plu}ne bolesti Jordanovac, Zagreb

Grgi} d.o.o., Bjelovar; Grad Prelog; Pekara Antunovi},   PRAVNIM OSOBAMA - MALIM KUPCIMA                VELIKIM KUPCIMA INDUSTRIJSKE PARE
Ku}i{te; Zvonimir d.o.o., Oto~ac; Madig d.o.o. Ogulin; I  PRIRODNOG PLINA
                                                             Zagreba~ka pivovara
& M, Trgovina prehrambenih proizvoda, Klo{tar Podrav-   Arbanas d.o.o., Osijek
ski; Mlinoprom, Dubrava; Mijok magazin d.o.o., Osi-                                   VELIKIM KUPCIMA PRIRODNOG PLINA
jek; Autoprometno poduze}e, Po`ega d.d.;          VELIKIM KUPCIMA ELEKTRI^NE ENERGIJE
                                                             Wienerberger Cetera d.d., \akovo
Erman-Komerc d.o.o., @minj; Protektor Bandag Ka-      Esco d.o.o., Bjelovar; ^akove~ki mlinovi d.d., ^akovec;
talini} d.o.o., Gerovo; GP Nina Marakovi}, Hrvatska    Hotel Lapad d.d., Dubrovnik; Div d.o.o., Pilana, Vrhovi-   Dobitnicima priznanja zahvaljujemo na korektnoj par-
Kostajnica; Zanatska radionica za preradu drveta      ne; Jamnica d.d., Zagreb; Ciglana Kova~i} d.o.o., Lud-    tnerskoj suradnji, a svim kupcima i korisnicima na{ih
Sli{uri}, Re{etari; Jan d.o.o. Split; Auto-Ga{perov    breg, Brestovac d.o.o., Gare{nica; Na{icecement d.d.,     usluga `elimo sretan Bo`i} i novu 2002. godinu!
d.o.o., [ibenik; Branka d.o.o., Vara`din; Dru`ba d.o.o.,  Na{ice; Spin valis d.d., Po`ega; Schott-Boral d.d., Pula;      HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.                                                                 HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.             7
    doga|aj

  DAN POTRO[A^A HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
  UREDNI PLATCI - PRIMJER ISTINSKOG PARTNERSTVA
  OVE su godine, drugi put po redu, 11. prosinca prigo-
  dom Dana potro{a~a Hrvatske elektroprivrede, pro-
  gla{eni najuredniji platci ra~una za elektri~nu energiju,
  toplinu i plin u Hrvatskoj te su im na sve~anosti uru~ene
  nagrade i priznanja. Me|u njima su potro{a~i kategorije
  ku}anstvo, obrtnici i ustanove te industrijski potro{a~i.
  Da podsjetimo, Dan potro{a~a ustanovljen je 2000. go-
  dine prigodom obilje`avanja 105. obljetnice prvog
  elektroprivrednog sustava na tlu Hrvatske i 10. obljetni-
  ce Javnog poduze}a u vlasni{tvu Republike Hrvatske.
  I ove je godine, ovaj Doga|aj bio izniman za partnere -
  Hrvatsku elektroprivredu i njene potro{a~e. To je u poz-
  dravnom slovu iskazao Mihovil Bogoslav Matkovi}, ru-
  kovoditelj Odjela za odnose s javno{}u HEP-a, koji je
  prigodnim rije~ima otvorio ovu sve~anost.

        PARTNERSKI ODNOSI S
         RAZUMIJEVANJEM
                                   Mihovil Bogoslav Matkovi}, rukovoditelj Odjela za     Ivo ^ovi}, predsjednik Uprave Hrvatske elektropri-
  Predsjednik Uprave HEP-a Ivo ^ovi}, za`elio je svim       odnose s javno{}u Hrvatske elektroprivrede prigo-     vrede: ova prigoda ispunjava nas zadovoljstvom
  nazo~nima, koji su pristigli iz svih kutaka Hrvatske,      dom otvaranja sve~anosti Dana potro{a~a Hrvatske      zbog spoznaje da smo odradili jednu kalendarsku i
  srda~nu dobrodo{licu, posebno je pozdravio ~lanove        elektroprivrede naglasio je iznimnost ovog Doga|aja    poslovnu godinu, i to odradili kao partneri koji su
  Nadzornog odbora HEP-a, poslovne partnere HEP-a, ko-       za partnere - Hrvatsku elektroprivredu i njene po-     sura|ivali, koji su s razumijevanjem shva}ali upravo
  lege suradnike i predstavnike hrvatskih medija i rekao.     tro{a~e                          taj partnerski odnos
  - Posebno `elim pozdraviti predstavnike svih kategorija
  na{ih potro{a~a: kategorije ku}anstvo, srednjih te pred-
  stavnike velikih potro{a~a, jer su oni - na{i potro{a~i, ili  BEZ OBZIRA NA POSTOJE]E POTE[KO]E U NA[EM UKUPNOM
  novim statusom u budu}nosti kupci, sredi{nji povod       GOSPODARSTVU, PRIMJER KORISNIKA NA[IH USLUGA KOJI SU
  ovog na{eg poslovnog, ali i prijateljskog dru`enja. Ovo    DANAS OVDJE IZ SVIH DIJELOVA NA[E DR@AVE I KOJE MI
  shva}amo, a `elimo da i vi to shvatite, kao razgovor, jer
  kao {to je jedanput netko rekao, tko ne razgovara stalno
                                  DANAS JAVNO IZDVAJAMO, A SA ZADOVOLJSTVOM IZDVAJAM
  sa svojim klijentima o njegovim potrebama, uskoro ne}e     ONE S RATOM RAZORENIH I OSIROMA[ENIH PODRU^JA, IZ
  mo}i ni{ta dati ni tr`i{tu.                  VUKOVARA, VRHOVINA, DVORA, BENKOVCA... GOVORI I O
  Ovaj datum u mjesecu prosincu, kad se ovako          JEDNOJ PO@ELJNOJ POSLOVNOJ KULTURI, POSLOVNOJ ETICI - U
  na|emo, ispunjava nas zadovoljstvom zbog spoznaje       NJIHOVU PRIMJERU, UREDNOM PLA]ANJU OBVEZA,
  da smo odradili jednu kalendarsku i poslovnu godinu i     PREPOZNAJEMO KANDIDATURU ZA USPJE[AN I POVJERLJIV
  to odradili kao partneri koji su sura|ivali, koji su s razu-  ODNOS U BUDU]NOSTI
  mijevanjem shva}ali upravo taj partnerski odnos. U
  Hrvatskoj elektroprivredi smo u~inili sve da svi na{i po-   za obnovu TS Ernestinovo, priprema se natje~aj za iz-    od 50 posto. Prema sada{njim saznanjima, rije~ je o
  tro{a~i, svi na{i kupci, imaju sigurnu opskrbu elek-      gradnju TS @erjavinec, ugovorena je izgradnja projekta    prolaznom poreme}aju, koji se odrazio na cijene zbog
  tri~nom energijom te toplinom i plinom u dijelu na{e      Split, odnosno TS Dobri i projekta Rijeka, odnosno TS    bankrota ENRONA i kvarova u nekim elektranama, kao i
  dr`ave. Kad govorimo o ovoj poslovnoj godini koja       Su{ak, obnavlja se elektroenergetska mre`a na po-      neo~ekivano velikog zahla|enja. U svim je europskim
  upravo zavr{ava, uz brojne poslovne i pogonske         dru~jima dr`avne skrbi, snairaju se naponske okolnosti...  dr`avama znatno pove}ana potro{nja elektri~ne energi-
  doga|aje u sustavu, svakako bitnu odrednicu na{eg                                      je, koju je u ovim uvjetima te{ko podmirivati. Mi mora-
  poslovanja ~ine nenapla}ena potra`ivanja od na{ih ku-     @ELIMO BITI USPJE[NA I RENTABILNA              mo stvoriti mehanizme pra}enja cijena na tr`i{tu
  paca. I bez obzira na realne postoje}e pote{ko}e u          TVRTKA SA SIGURNOM                   elektri~ne energije na{eg okru`enja. Cijena elektri~ne
  na{em ukupnom gospodarstvu, primjer korisnika na{ih           BUDU]NO[]U
                                                                energije u Hrvatskoj je ni`a od cijena u zemljama-~lani-
  usluga koji su danas ovdje iz svih dijelova na{e dr`ave i   Posebnu je pozornost I. ^ovi} posvetio preoblikovanju    cama Europske unije, a dvostruko ni`a nego u drugim
  koje mi danas javno izdvajamo - izme|u kojih bih sa      poslovnog sustava HEP-a. Spomenuo je i kratko obraz-     zemljama. Mi mo`emo biti zadovoljni zbog tako niske ci-
  zadovoljstvom izdvojio one s ratom razorenih i osiro-     lo`io energetske zakone, te komentirao nacrt organiza-    jene, ali i mo`emo biti svjesni ~injenice da nas to ogra-
  ma{enih podru~ja, iz Vukovara, Vrhovina, Dvora, Ben-      cije HEP - Grupe. Osobito je naglasio temeljne ciljeve    ni~ava u razvoju. No, bez obzira na tako niske cijene,
  kovca... - govori i o jednoj po`eljnoj poslovnoj kulturi,   Hrvatske elektroprivrede: osiguranje dovoljnih koli~ina   veliki je nenapla}eni prihod od proizvedene i isporu~ene
  poslovnoj etici. U njihovu primjeru - urednom pla}anju     elektri~ne energije za postoje}e i budu}e potro{a~e u    elektri~ne energije potro{a~ima. Reformom energet-
  svojih obveza, prepoznajemo kandidaturu za uspje{an i     Hrvatskoj, pobolj{anje usluga, uspje{no financijsko po-   skog sektora `eli se posti}i da svaki kupac pla}a ono {to
  povjerljiv odnos u budu}nosti. Ovo mo`emo shvatiti i      slovanje tvrtke, pove}anje u~inkovitosti rada i smanjenje  preuzima. Premda svaka reforma i promjena kod ljudi
  kao simboli~an predlo`ak novih okolnosti koje nas       tro{kova i zadr`avanje klju~ne uloge na budu}em dere-    izaziva skepsu i strah, mo`da i otpor, vjerujemo da }emo
  ~ekaju, nas kao isporu~itelja energije i vas kao po-      guliranom i liberaliziranom hrvatskom tr`i{tu elektri~ne   na{im znanjem te promjene iskoristiti za zajedni~ko do-
  tro{a~e, kao kupce.                      energije.                          bro. Jer, Svijet, koji je organiziraniji i vrlo ~esto racional-
  Uz kratku prezentaciju o Hrvatskoj elektroprivredi, Ivo    - Ako `elimo biti uspje{na i rentabilna tvrtka sa sigurnom  niji od nas, ne bi krenuo u takve procese ako oni ne bi
  ^ovi} je izdvojio najzna~ajnije aktivnosti HEP-a u 2001.    budu}no{}u, koja }e jam~iti sigurnu elektroenergetsku    bili u~inkoviti. Va`no je da dobro odmjerimo sve korake i
  poslovnoj godini. Naime, dovr{ena je izgradnja i probni    budu}nost na{e dr`ave, moramo imati realnu cijenu      vrijeme kada }emo ih u~initi. Na{e ka{njenje u provedbi
  pogon Kombi-kogeneracijskog bloka TE-TO Zagreb od       na{eg proizvoda - kilovatsata. Upravo je ovih dana, cije-  tog procesa ne mora zna~iti i ne{to lo{e za nas. Napro-
  200 MWe i 150 MWt, objavljen je me|unarodni natje~aj      na elektri~ne energije na europskom tr`i{tu porasla vi{e   tiv, va`nija je kvaliteta nego brzina. HEP mora ostati


8   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                           dustrijski potro{a~i predsjednik Hrvatske gospodarske
                                                           komore Nadan Vido{evi} i predsjednik Uprave HEP-a
                                                           Ivo ^ovi}.
                                                           Jedan od nagra|enih potro{a~a ove kategorije iz ^ako-
                                                           ve~kih mlinova d.d., DP Elektra ^akovec, obratio se
                                                           nazo~nima rije~ima:
                                                           - Na{a je tvrtka povezana s HEP-om od davnina, jer je
                                                           1893. godine ^akove~ki paromlin opskrbljivao elek-
                                                           tri~nom energijom ^akovec i okolicu. Raduje nas da je
                                                           ova suradnja nastavljena do dana{njih dana i uime tvrtke
                                                           `elim svima, cijeloj Hrvatskoj elektroprivredi, mnogo
                                                           uspjeha i u budu}em radu.
                                                           Prigodom uru~ivanja priznanja najve}im potro{a~ima
                                                           HEP-a Dalmacijacementu d.d. Split i Na{icecementu
                                                           d.d. I. ^ovi} je skrenuo pozornost na ~injenicu da oni
                                                           imaju pravo slobodnog odabira dobavlja~a elektri~ne
                                                           energije od po~etka idu}e godine. Uz najavu skorog sa-
                                                           stanka s njihovim predstavnicima, I. ^ovi} je napome-
                                                           nuo da se nada da to svoje pravo ne}e iskoristiti.
                                                           Uz diskretnu ali i dinami~nu voditeljicu programa Dana
                                                           potro{a~a Hrvatske elektroprivrede Barbaru Kolar, koja je
                                                           primjerenim dosjetkama popratila izostanak odre|enog
                                                           broja nagra|enih, te uz primjereno odabrani glazbeni pro-
                                                           gram nama poznate klape Elektrodalmacija i nastup Vinka
Kao i pro{le godine, i na ovom Danu potro{a~a Hrvatske elektroprivrede zabilje`en je veliki odziv sudionika      Coce - ovaj i ina~e lijepi doga|aj koji upotpunjuje poslov-
                                                           nu kulturu tvrtke, bila je jo{ jedna prigoda da se osje}amo
                                             Primjereno odabrani
                                                           zadovoljno i ponosno {to pripadamo Hrvatskoj elektropri-
                                             glazbeni   program
                                                           vredi. Prema brojnim ugodnim reakcijama, i nagra|eni po-
                                             nama poznate klape
                                                           tro{a~i toga dana osje}ali su to nagla{enije nego ina~e.
                                             Elektrodalmacija i na-
                                                           Naglasimo na kraju, drugi Dan potro{a}a, neporecivo je
                                             stup Vinka Coce - ovaj
                                                           osigurao pravo glasa i pokazao se vrsnom podlogom iz-
                                             i   ina~e  ugodan
                                                           gradnji odnosa tvrtke i njenih partnera - kupaca
                                             doga|aj koji upotpun-
                                             juje poslovnu kulturu                         \ur|a Su{ec
                                             tvrtke, bio je jo{
                                             ugodniji           ILIJA RKMAN, GLASNOGOVORNIK
                                                            UDRUGE "POTRO[A^"
sna`na tvrtka, mora ostati hrvatska tvrtka i mora jam~iti  - HEP nam je omogu}io da u ovakvim susretima, uime
svojim kupcima da ne}e biti dramati~nih promjena.      potro{a~a, iska`emo njihova prava, jer mi se time bavi-   - Ovaj Dan potro{a~a Hrvatske elektroprivrede je zapra-
Na kraju svog obra}anja, I. ^ovi} je zahvalio najboljim   mo vrlo ozbiljno i ve} dulje vrijeme i nastojimo pro-    vo pokazatelj po~etka otvaranja putova onoga {to je je-
platcima, uz uvjerenje da je njihovo iskustvo s HEP-om   mi{ljati takva prava kakva imaju potro{a~i u Europi.    dan od ciljeva na{e Udruge, a to je uspostavljanje
u godini koja prolazi bilo ugodno i korektno.        Ovom prigodom `elim ukazati izme|u brojnih anomali-     partnerstva izme|u potro{a~kih udruga, davatelja uslu-
                              ja u Hrvatskoj, na jo{ jednu kada mi umjesto da javno    ga poput HEP-a, a u tom interesnom mnogokutniku bi
   HEP PRIMJER OSTALIM JAVNIM               prozivamo neplatce, mi javno nagra|ujemo uredne       se jo{ morala na}i i Hrvatska gospodarska komora, sin-
      PODUZE]IMA                   platce. To je jo{ jedna specifi~nost ovog na{eg po-     dikati, ministarstva i Vlada Republike Hrvatske te Hrvat-
Potro{a~ima kategorije ku}anstvo, priznanja su uru~ili   dru~ja, s kojom se ba{ ne sla`em. Me|utim, drago mi     ski sabor kao zakonodavno tijelo. Kada uspostavimo taj
                              je da HEP ovom svojom nagradom izdvaja one koji       interesni mnogokutnik, dr`imo da }emo puno br`e
predsjednik Dru{tva za za{titu potro{a~a Hrvatske "Po-
                              mogu biti primjer ostalima. ^estitam vam Dan po-      ostvariti zahtjeve Europske unije, odnosno da }emo u
tro{a~" Jadranka Kolarevi} i predsjednik Hrvatske
                              tro{a~a, koji se odr`ava pravodobno, jer je ju~er obil-   na{u svakodnevnicu kona~no implementirati za{titu po-
udruge za za{titu potro{a~a Vesna Br~i} Stip~evi}, uz
                              je`en Svjetski dan ljudskih prava, a pravo potro{a~a je   tro{a~a, kao jedno od temeljnih obli~ja za{tite temeljnih
direktore distribucijskih podru~ja HEP-a. Tom je prigo-
                              jedno od temeljnih ljudskih prava, rekla je V. B.      prava osoba i obitelji. HEP je na najboljem putu. Poka-
dom V. B. Stip~evi} pozdravila nazo~ne uime po-                                     zao je i HT-u i INI i komunalnim poduze}ima kako se, u
tro{a~a Hrvatske koji su se organizirali oko dvije     Stip~evi}.
                                                            relativno kratkom vremenu, mo`e kvalitativno promije-
udruge. Izrazila je zadovoljstvo da je monopolist, ka-   Potro{a~ima kategorije pravne osobe - mali i srednji    niti odnos prema potro{a~ima svojih usluga. Ovakvim
      ,
kav je HEP prona{ao na~in za primjerenu suradnju s     potro{a~i, nagrade su uru~ili predsjednik Hrvatske go-   pona{anjem HEP je pokazao da nije monopolist u kla-
potro{a~ima i da je prema takvim postupcima prepoz-     spodarske komore Stjepan [afran i ~lan Uprave HEP-a     si~nom smislu te rije~i.
natljiv.                          za distribuciju [ime Balabani}, a kategorije veliki in-


                                                               HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.            9
    doga|aj   Rekli su...
   GP NINA MARAKOVI] iz Hrvatske Kostajnice, DP         veze. Bez obzira {to sam `ena, slovim kao vrlo strog di-    jednosti poklonjenog mi bona. Na{e doma}instvo je
   Elektra Sisak, kategorija Pravne osobe - mali i sred-     rektor, jer tra`im red, rad i disciplinu, a zaposlenici mo-  malo pa malo i tro{imo, ali usprkos skromnim primanji-
   nji potro{a~i                         raju dobiti sve {to im pripada. @eljela bih ovom        ma, redovito podmirujemo ra~une, zapravo, ~esto ih
   Priznanje je preuzeo Muris Arnautovi}, direktor        prigodom pohvaliti Elektru Vara`din i njezine ~elne ljude,   pla}amo unaprijed.
                                  jer se vodi briga da imamo dovoljno kvalitetne elektri~ne   VALENTINA HLEVNJAK iz Slavonskog Broda, DP
   - Odmah nakon                         energije, a kvarove brzo otklanjaju. Nadam se da }e nam
   Oluje   ponovo                                                      Elektra Slavonski Brod, kategorija Ku}anstva
                                  ona i dalje dobro svijetliti, jer ja ostajem i nadalje hepov
   smo    aktivirali                     potro{a~. Naime, dr`im se na~ela - novo je samo novo,
   poduze}e, koje                        a staro je uvijek dobro, poput starog vina.
   je prije rata bilo
   na ~etvrtom mje-                       PZ JANKOVCI iz Starih Jankovaca, DP Elektra Vin-
   stu prema bruto                        kovci, kategorija Veliki industrijski potro{a~i
   proizvodu u gra-                       Priznanje je preuzeo Ivan [imuni}, upravitelj Poljopri-
   fi~koj grupaciji                       vredne zadruge Jankovci
   Hrvatske. Deva-                        - Na{a zadruga po-
   stirano poduze}e                       stoji vi{e desetlje}a i
   osposobili smo i                       pro{la je u tom raz-
   pokrenuli proiz-                       doblju     brojne                     - Odu{evljena sam ovim va{im postupkom. Prvi put sam
   vodnju kreditom HBOR-a i ono je sada u vlasni{tvu ma-     neda}e. U njihovu                       ~ula da stimulirate "uredne" platce kada su va{i radnici
   lih dioni~ara. Radimo grafi~ke usluge tiskanja blokovske   svladavanju uvijek                       do{li kontrolirati brojilo. Imam ~etvero~lano doma}in-
   robe i uvez knjiga. Prije rata ovdje je radilo 230 zaposle-  smo imali razumije-                      stvo, ne tro{imo puno, ali na{ obiteljski stav je da sve
   nika, a sada nas je samo 12. Na{i ljudi primaju redovito,   vanje HEP-a, koji                       ra~une podmirujemo u roku, ~ak i unaprijed.
   istina minimalne, pla}e. Sve svoje obveze, pa tako i     nam je osiguravao                       MLINOPROM iz Dubrave, DP Elektra Kri`, kategorija
   podmirenje ra~una za elektri~nu energiju ostvarujemo     uredno napajanje.                       Pravne osobe - mali i srednji potro{a~i
   na vrijeme, jer smo svjesni toga da bez nje ne smijemo    Nakon poslijeratnog
   ostati. A ako mi u ovim uvjetima `ivota i rada u Hrvatskoj                                  Priznanje je preuzela Gordana @ibrin, vlasnica tvrtke
                                  povratka, pove}ali
   Kostajnici mo`emo redovito pla}ati elektri~nu energiju,    smo svoju produk-
   onda ne znam tko ne mo`e...                  tivnost i postali smo
   MILAN MU@INI] iz Kri`evaca, DP Elektra Bjelovar,       nositelji proizvodnje za isto~no podru~je biv{e op}ine
   kategorija ku}anstvo                     Vinkovci, osigurav{i posao brojnim povratnicima i brani-
                                  teljima.
                                  MATO ZEBA iz Ozlja, DP Elektra Karlovac, kategorija
                                  ku}anstvo
                                   - Nakon {to smo
                                  prognani iz Kotor
                                  Varo{i u Bosni i
                                  Hercegovini 1992.
                                  godine, supruga i ja
                                                                 - Mlinoprom je tvrtka koja se bavi preradom `itarica.
                                  s na{e dvoje djece
                                                                 Osnovani smo prije deset godina, nastavljaju}i deset-
                                  dolazimo `ivjeti u
                                                                 lje}ima dugu obiteljsku tradiciju u ovoj djelatnosti. Ima-
                                  Ozalj, gdje smo do-
                                                                 mo deset zaposlenika i sve obveze redovito
                                  bro    primljeni.
                                                                 podmirujemo, tako da nam je nepoznata stavka "nepod-
                                  Na`alost i supruga i
                                                                 mirena dugovanja". Ovo priznanje me ugodno iznenadi-
                                  ja smo nezaposleni
                                                                 lo kao lijepa poslovna gesta prema partnerima. Bila bih
                                  i k tomu smo pod-
                                                                 sretna kada bi se i u na{oj bran{i na vrijeme podmirivali
   - Ra~un za struju uvijek platim i prije navedenog datu-    stanari. Unato~ to-
                                                                 ra~uni, pa da i mi uvedemo ovako ne{to. Dali ste mi ide-
   ma, takav je pristup ve}ine nas umirovljenika. Jako mi je   mu i ~injenici da sam invalid od djetinjstva (udar groma
                                                                 ju o kojoj }u razmisliti.
   drago da vi to po{tujete i da sam za to od vas i na-     ozljedio mi je {aku desne ruke), snalazim se i radim {to
   gra|en. Ovdje mi je danas u dru{tvu hepovaca vrlo       god mogu da bih prehranio obitelj. Jednako tako, uvijek    ERMAN-KOMERC d.o.o. iz @minja, DP Elektroistra Pula,
   ugodno.                            na vrijeme pla}am ra~une za elektri~nu energiju. Ako      kategorija Pravne osobe - mali i srednji potro{a~i
   BRANKA d.o.o. iz Vara`dina, kategorija Pravne oso-      ustreba, ja posudim, samo da podmirim re`ije.
   be - mali i srednji potro{a~i
   Priznanje je preuzela Branka Jakovljevi}, direktor tvrtke   KATICA @URO
    - Branka d.o.o. obiteljska je prehrambena tvrtka stara   iz Po`ege, DP
   11 godina, registrirana za uvoz i izvoz - od igle do loko-  Elektra   -
   motive. Postojimo kao lanac, a radimo ve} i u inozem-     Po`ega, kate-
   stvu. Imamo 80                        gorija Ku}an-
   zaposlenih, a sve                       stva:
   svoje obveze, pa tako                     - Nagrada nas
   i ra~une za elektri~nu                    je, mislim na
   energiju, pla}amo na                     supruga i sebe,
   vrijeme. Dr`im se                       iznenadila i raz-
   na~ela da dobar pri-                     veselila, s obzi-
   vrednik mo`e biti                       rom da moja
   samo onaj tko ozbi-                      pla}a iznosi ma-
   ljno shva}a svoje ob-                     lo vi{e od vri-


10   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                          Rekli su...
Priznanje je preuzela Erika Erman, k}erka vlasnice tvrtke               - Me|u nagra|enima smo je-                      Ina~e sam u mirovini od
Marice Erman.                                     dini grad, odnosno jedini                      1996. godine. Dragovo-
- Erman - komerc je trgovinska tvrtka iz mjesta @minj,                predstavnici lokalne uprave.                     ljac sam Domovinskog
deset kilometara udaljenog od Pazina, koja se bavi vele-               Mi imamo svoje prihode i na-                     rata i ratni vojni invalid.
prodajom i maloprodajom vo}a i povr}a, kao i pre-                   stojimo uredno ostvarivati                      Bio sam i u logoru u Mi-
ra|evina od vo}a i povr}a. Radimo od 1995. godine i                  svoje obveze. Svih ovih godi-                    trovici - sje}am se da je
imamo deset zaposlenih. Priznanje sam preuzela umje-                 na to nije bilo upitno. U                      tamo bilo puno va{ih rad-
sto svoje majke, vlasnice tvrtke. Ja sam studentica prve               na~elu, idemo toliko naprijed i                   nika. Ja sam se me|u
godine ekonomije, ali sam u tvrtki zadu`ena za podmiri-                toliko u izgradnju koliko ima-                    prvima vratio u Vukovar.
vanje ra~una. Ovo priznanje je stimulacija, ne samo za    mo novaca. Mi unaprijed planiramo i terminski nikad     Dobiven bon stigao je u pravo vrijeme darivanja. Dat
individualne potro{a~e, nego i za nas, pravne osobe.     ne kasnimo u podmirivanju svojih obveza. Ova nagrada     }u ga svojoj k}erki kao bo`i}ni poklon - njoj }e, odno-
Obe}ajem da }emo ra~une za elektri~nu energiju i ubu-     }e mi, u vrijeme kada smo bili prisiljeni poduzeti brojne  sno mojim trima unucima, svakako dobro do}i.
du}e pla}ati na vrijeme.                   nepopularne mjere poput ovrhe zbog nepla}anja ko-
                               munalne naknade, poslu`iti za uvo|enje dobrog        Ana Jakovac, iz Osijeka, HEP Plin Osijek, kategorija
SEGESTICA d.o.o. iz Siska, DP Elektra Sisak, katego-     obi~aja nagra|ivanja urednih plataca.            ku}anstvo
rija Veliki industrijski potro{a~i                                                              - Doista sam ugodno izne-
                               Dalmacijacement d.d. Split, DP Elektrodalmacija
Priznanje je preuzela direktor Ana Cvjeti~anin.        Split, kategorija veliki industrijski potro{a~i                        na|ena ovim priznanjem,
                                                                               nagradom i cjelokupnim
                               Priznanje je preuzeo direktor Vinko Janjak.                          programom danas u Zagre-
                                            - Ovo je prva nagrada koju sam                    bu. No, to nije moj prvi ugo-
                                            dobio, pa mi je stoga doista                     dan susret s HEP-om: ve}
                                            draga. Napominjem da je raz-                     sam u nekoliko puta bila u
                                            voj Dalmacijacementa vrlo                       va{em dru{tvu. Kao najbolji
                                            va`an za dr`avu i zajednicu.                     platac elektri~ne energije od
                                            Na{ izvoz postaje sve ve}i, {to   Elektroslavonije sam jednom prigodom dobila elektri~nu
                                            nije dobro samo za tvrtku nego   fritezu, a bila sam pozvana i na obilje`avanje obljetnice
                                            i za dr`avu Hrvatsku. Planiramo   HEP-a i Elektroslavonije ovog ljeta u Osijeku. Sve su mi to
                                            pove}ati na{e kapacitete, {to    nezaboravni doga|aji, jer sam u mirovini, pa su mi to sve
                               zna~i da }emo postati jo{ ve}i potro{a~ elektri~ne ener-   rijetke i lijepe prigode za izlazak. I dana{nji je doga|aj doi-
                               gije. Prisutni smo sa skoro 60 posto aktivnosti u Luci    sta lijepo osmi{ljen, jako se ugodno osje}am, premda -
                               Split, a namjeravamo na lokalnoj razini, u konkurenciji s  moram priznati - imam malu tremu. Ve} sam razmi{ljala o
                               ostalim hrvatskim tvrtkama, pro{iriti na{e usluge. Radi-   tomu da se i mi potro{a~i nekako zahvalimo HEP-u na go-
                               mo s brojnim hrvatskim tvrtkama i nadamo se da }e ta     stoprimstvu.
                               suradnja i u budu}e biti uspje{na. @elio bi izraziti zado-  Ina~e sam udovica, u mirovini. Sve ra~une pla}am redo-
                               voljstvo {to u svom razvoju uspje{no sura|ujemo s      vito, poneke i unaprijed, ne ~ekaju}i zadnji rok. Ono {to
- Segestica je stara tvrtka, osnovana jo{ 1918. godi-     Hrvatskom elektroprivredom.
ne, poznata po proizvodnji alkoholnih pi}a. Do 1997.                                    se potro{ilo, mora se i platiti - moj je stav i ne razumijem
godine poslovali smo u okviru kombinata Podravka, a      TCG - Metalni lijev d.o.o. Benkovac, DP Elektra Za-     kako netko mo`e razmi{ljati druk~ije.
potom smo se osamostalili i privatizirali tako da ne-     dar, kategorija veliki industrijski potro{a~i        Kao ~ovjek u mojim godinama nemam velikih `elja, tako
mamo ve}inskog vlasnika. Zapo{ljavamo 145 radnika       Priznanje je primio direktor suvlasnik @eljko Uzelac.    da }u poklon-bon kao bo`i}ni dar dati djeci, jer njima je
i uspje{no poslujemo. Drago nam je da ste nas, na                   - Mogu re}i da je na{a tvrtka    sigurno potrebniji.
opse`nom popisu va{ih potro{a~a, zamijetili kao re-                  uspje{na, {to je va`no jer je    Samo jedna molba: po{aljite mi va{e novine, jer ja svima
dovitog platca. Mi smo svijetli primjer da se takav od-                Benkovac u podru~ju od po-     pri~am kako me je HEP nagradio - i u du}anu, i kod frize-
nos prema obvezama vra}a dobrim, kao {to je to u                    sebne dr`avne skrbi. Poduzet-    ra... ali mi mnogi ne vjeruju. Pa }u im pokazati da je to
ovom slu~aju.                                     ni~ki projekt - tvornica      istina!
VIKTOR LENAC, DP Elektroprimorje Rijeka, kategori-                   aluminijskih proizvoda, pokre-   Kika-Graf d.o.o. Zagreb, vlasnik Zlatko Crnek, kate-
ja veliki industrijski potro{a~i                            nuo sam s inozemnim partne-     gorija mali i srednji potro{a~i
Priznanje je preuzeo rukovoditelj Pogona energetika.                  rom. Imamo 120 zaposlenika,
                                            s velikim dijelom visoko-                      - Kad su moji radnici ne-
             - Ova nagrada me doista izne-    stru~nih ljudi, imamo suvremenu tehnologiju, a sve                      davno primili telefonski
             nadila i ne shva}am je samo     svoje obveze - na op}e iznena|enje - ostvarujemo                       poziv iz HEP-a i obavijest
             kao priznanje dobrim platcima,    na~elom dobrog gospodara. U Hrvatskoj je puno rad-                      da je moja tvrtka dobitnik
             nego kao priznanje nama koji     nika, ali rijetko tko ho}e raditi. Smatram da bez ino-                    priznanja, bio sam ugod-
             vodimo brigu o racionalizaciji i   zemnog partnera nema napretka, jer mi nemamo ni                       no iznena|en.
             potro{nji elektri~ne energije u   tr`i{ta ni razvoja. Jednako tako, valja prihva}ati njihov               Poduze}e Kika Graf se
             Brodogradili{tu. Brodogradi-     know how bez pitanja, jer je rije~ o proku{anim isku-                 bavi grafi~kom djelat-
             li{te je investiralo u pove}anje   stvima. Mi sve na{e proizvode izvozimo, premda je bilo                 no{}u, za sada dobro po-
             elektroenergetske efikasnosti,    te{ko osvojiti inozemno tr`i{te. Na{a je tvrtka dokaz da   slujemo, pa je razumljivo da sve obveze redovno
tako da smo efikasno rije{ili vr{ni teret u veli~ini do 1,5  se mo`e naprijed. Ovo priznanje Hrvatske elektropri-     podmirujemo.
MW. Ovo priznanje nam je poticaj da tako radimo i dalje    vrede me veseli.
i da nastavimo uspje{nu suradnju s Hrvatskom elektro-                                   Na{a suradnja s HEP-om je dobra, no imam zamjerku
privredom i njenim DP Elektroprimorje. Sve tehni~ke      Ivan [tivi}, iz Vukovara, DP Elektra Vukovar, katego-    na iznimno skupe priklju~ke - smatram da je iznos od
te{ko}e na koje nailazimo nastojim rije{iti na obostrano   rija ku}anstvo                        dvije tisu}e kuna po kilovatu previsok. Tako, `elim li
zadovoljstvo.                         - Ovo priznanje me jako iznenadilo i obradovalo, posebi-   poja~ati pogon, moram izdvojiti jako puno novaca.
                               ce jer je to prvi put da sam nagra|en. Sve ra~une redo-   Kako za moje novce to postaju HEP-ova sredstva rada,
Grad PRELOG, Prelog, DP Elektra ^akovec, kategori-                                     smatram da je takav sustav i jako nepravedan.
ja pravne osobe - mali i srednji potro{a~i          vito pla}am, pa tako i za potro{enu elektri~nu energiju.
                               Odnos prema nama potro{a~ima u vukovarskoj Elektri      Pripremili: \ur|a Su{ec, Dragica Jurajev~i},
Priznanje je preuzeo gradona~elnik Milan Logo`ar.       oduvijek je bio korektan, mogu re}i i odli~an.          Marica @aneti} Malenica, Tatjana Jalu{i}


                                                                  HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.             11
    10. forum Hrvatskog energetskog dru{tva

   LIBERALIZACIJA I PRIVATIZACIJA ENERGETSKOG SEKTORA U ZEMLJAMA TRANZICIJE
   EUROPSKE UNIJE
   IDEALNOG MODELA - NEMA
   HRVATSKO energetsko dru{tvo je za svoj 10. forum odr`an        DEREGULACIJA - PREDUVJET ZA                   skim partnerstvima vezao sa {panjolskim Iberdrolom te tali-
   7. prosinca o.g. u Zagrebu odabralo temu koja posljednjih     DISTRIBUCIJU ENERGIJE U ZEMLJAMA                  janskim ENI-jem te zbog njegova specifi~nog zemljopisnog
   godina dominira u energetskom sektoru. Rije~ je o liberali-       EKONOMSKE TRANZICIJE                     izdvojenog polo`aja, konkurencija je na tr`i{tu elektri~ne
   zaciji i privatizaciji europskog energetskog sektora. Ti pro-   Dr. Klaus Brendow iz Svjetskog energetskog savjeta iznosi      energije svedena na Endesu. Te`i{te je na pove}anju efika-
   cesi su razli~iti u dr`avama Europe i svijeta i ne postoji    tezu da deregulacija, odnosno restrukturiranje, konkurencija    snosti energetskog sektora.
   model primjenjiv u svim okolnostima, tako da je dragocjena    i privatizacija, zajedno ~ine osnovni preduvjet za izra`eniji
   razmjena iskustava i suradnja na ovom podru~ju, {to su po-                                       LIBERALIZACIJA SEKTORA ELEKTRI^NE
                                    razvoj distribucije energije u zemljama ekonomske tranzici-
   kazali pristigli radovi.                                                          ENERGIJE U [PANJOLSKOJ
                                    je sredi{nje i isto~ne Europe. No, potom je upitno do kamo
                                    je stigla proizvodnja elektri~ne energije, plina, pare i topline  Nove odnose u elektroenergetski sustav [panjolske unio je
   Nazo~ne je pozdravio predsjednik Hrvatskog energetskog
                                    u postizanju tr`i{no orijentiranih okvira, konkurencije i pri-   Zakon o elektri~noj energiji koji je stupio na snagu po~et-
   dru{tva dr. sc. Goran Grani}. Podsjetio je da je HED
                                    vatnog vlasni{tva. Dobro mjerilo u ocjeni razvoja jest posto-    kom 1998. godine. Premda je u~injeno puno kako bi se
   zapo~eo radom u prolje}e 1992. godine i zahvaljuju}i razu-
                                    janje - ili odsustvo - i narav regulacijskog re`ima koji      omogu}ila konkurencija i transparentnost elektroenerget-
   mijevanju Svjetske energetske konferencije, ubrzo je postao
                                    omogu}uje ravnopravnu konkurenciju me|u velikim centra-       skog sektora, jo{ preostaje puno posla, ocjenjuje Pablo Ro-
   njenim ~lanom. Od po~etka svog rada, HED svakog prosin-
                                    liziranim i malim decentraliziranim snagama, kao i izme|u      mera Alonso (Energia Hidroelectrica de Navarra,
   ca - ve} deset godina - organizira Dan energije u Hrvatskoj,
                                    proizvo|a~a i distributera na veliko, s jedne strane, te klije-   [panjolska) Glavna zapreka potpunoj liberalizaciji je aktua-
   izabiru}i uvijek za energetski sektor aktualne teme. Suklad-
                                    nata "samostalnih proizvo|a~a" ili prodavatelja energije s     lan sastav sudionika na tr`i{tu. To }e se promijeniti kada u
   no tomu, za ovaj je Forum izabrana tema o liberalizaciji i
                                    druge strane. Dr. Klaus Brendow je opisao regulacijske mo-     zemlju u|u novi vanjski ~imbenici i kada okomita integraci-
   privatizaciji energetskog sektora, koja }e zaokupljati ener-
                                    dele primijenjene ili razmatrane u zimi 2000/2001. godine                                    .
                                                                      ja postoje}ih jedinica po~ne biti djelotvorna, zaklju~ak je P
   geti~are i u budu}nosti.
                                    u zemljama sredi{nje i isto~ne Europe. U svezi s distribuci-    Romera Alonsa.
   - Doga|aju se dobra i lo{a iskustva. Iz njih se izvla~e poruke  jom energije, u zaklju~ku se navodi da se zna~ajniji zaokret
   i mogu}i stavovi prema promjenama u uvjetima kada jo{       ne o~ekuje prije 2005. - 2008. godine. Tehnolo{ke opcije
                                                                         LIBERALIZACIJA I PRIVATIZACIJA
   nije definiran novi na~in trgovanja elektri~nom energijom.    su brojne, a o institucijskim se okvirima za konkurentne su-
                                                                          ENERGETSKOG SEKTORA U
   Nema ni odgovora na pitanje ravnote`e izme|u utjecaja       stave energetske distribucije u vlasni{tvu potro{a~a tek raz-
                                                                             [VICARSKOJ
   dr`ave i privatnog poduzetni{tva u sektoru energije, osobito   mi{lja i vrlo ih se rijetko nalazi u uporabi. U pitanju je,     Jurg E. Bartolome ([vicarski energetski forum, [vicarski
   u budu}nosti, ni rizika kojeg treba preuzeti. Bez obzira na    zaklju~uje autor, institucijska promjena, a ne promjena teh-    energetski savjet) predstavio je proces liberalizacije i priva-
   takva otvorena pitanja, najlo{ija je varijanta ne ~initi ni{ta,  nologija. Preduvjet - tr`i{no orijentiran regulatorni re`im,    tizacije {vicarskog energetskog sektora kroz tri razdoblja
   ni{ta ne mijenjati. Ili, s druge strane o~ekivati da }e tr`i{te  jo{ nije postignut u tranzicijskim zemljama.            (kasne devedesete: razdoblje o~ekivanja; razdoblje stvara-
   rije{iti sve, samo po sebi. Na{a je obveza razmotriti                                         nja zakona: otvoreno tr`i{te elektri~ne energije i elementi
   mogu}nosti, koje }e posredstvom tr`i{ta pove}ati efikasnost          REFORMA DANSKOG                     odr`ivog razvoja kao olak{avaju}i ~imbenici; nova svijest:
   i konkurenciju, one koja ne}e "zatvoriti" budu}nost. Napo-          ENERGETSKOG SEKTORA                   javna usluga). Napomenuo je kako bi gra|ani [vicarske tre-
   minjem da energija nije samo roba, ona predstavlja civiliza-   Govore}i o procesu preobrazbe danskog energetskog tr`i{ta,     bali prihvatiti zakon kojim se osniva otvoreno tr`i{te elek-
   cijsku obvezu da je svaki ~ovjek ima, rekao je dr. sc. G.     Peter Hoffman iz Udruge danskih energetskih kompanija na-      tri~ne energije u lipnju ili rujnu 2002. godine. U jo{ uvijek
   Grani}.                              pomenuo je da se u toj zemlji ona provodi od 1998. godine i     mogu}em slu~aju odbijanja zakona, autor izla`e odgovara-
                                    to uvo|enjem konkurencije i gospodarske regulacije uteme-      ju}i prijedlog i tri realna scenarija.
   Napomenuo je da Forum sve vi{e postaje me|unarodni, jer
   danas je skoro polovica radova inozemnih autora. Uz `elju     ljene na poticajima. Danska je formulirala svoju vlastitu verzi-
                                    ju dereguliranog tr`i{ta elektri~nom energijom. S jedne        LIBERALIZACIJA TR@I[TA ELEKTRI^NE
   da rad Foruma bude konstruktivan i uspje{an, dr. sc. G.                                            ENERGIJE U AUSTRIJI
   Grani} je ovom prigodom izrazio posebnu zahvalnost dr.      strane, uzeti su u obzir specifi~ni danski politi~ki ciljevi u
   Klausu Brendowu, koji je od prvog dana s Hrvatskim ener-     svezi s energijom i za{titom okoli{a kao i povijesni razvoj     U radu Herberta Lechnera iz EVA, Austrijske energetske
   getskim dru{tvom i koji je uvijek bio iznimna potpora i      sektora dok se, s druge strane, poku{avaju pomiriti danska     agencije, opisuju se zna~ajne promjene nastale na po-
   pomo} da i hrvatska energetika sa svojim idejama bude pri-    "pravila igre" s onima njezinih najva`nijih trgova~kih partnera.  dru~ju austrijskog tr`i{ta elektri~ne energije. Ono je,
   sutna u Europi. Direktor Energetskog instituta "Hrvoje Po`ar"   Zakonodavstvo je daleko od savr{enog, previ{e je detaljizira-    ina~e, potpuno liberalizirano od 1. listopada 2001. godi-
   mr. sc. Damir Pe{ut uru~io je kao znak zahvalnosti prigodan    na, napominje autor ali, dodaje, zakonodavci su se usudili     ne. Novi regulatorni i organizacijski okvir austrijskog
   poklon prijatelju hrvatske energetike dr. Klausu Brendowu.    pozabaviti s nekoliko kontroverznih pitanja. Pravni temelji }e   tr`i{ta elektri~ne energije zahtijevao je seriju dalekose`nih
                                    se kontinuirano unaprje|ivati i u budu}nosti. Svako zakono-     promjena, a u Austriji su kori{tena uspje{na iskustva ve}
                                    davstvo je u stvari, "tranzicijsko", zaklju~uje.          liberaliziranih tr`i{ta elektri~nom energijom, posebno onih
   REFORMA HRVATSKOG ENERGETSKOG                                                     u Skandinaviji.
   SEKTORA - DOSADA[NJI REZULTATI                     U^INCI LIBERALIZACIJE TR@I[TA
   Govore}i o reformi energetskog sektora u Hrvatskoj, Roman        ENERGENATA U PORTUGALU                    LIBERALIZACIJA I OTVARANJE TR@I[TA
   Nota iz Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske je na-    U izlaganju skupine autora (Neven Dui}, Fakultet strojarstva      VERSUS - PRIJEDLOZI ENERGETSKE
   glasio da taj sektor posljednjih deset godina zahva}aju      i brodogradnje - Zagreb, Tomislav Jurekovi}, Gradska plina-      POLITIKE I REGULACIJE: ISKUSTVA IZ
   promjene koje obuhva}aju klju~ne tr`i{ne, gospodarske,      ra - Zagreb, Maria da Graca Silva Carvalho, Instituto Supe-
                                                                             NJEMA^KE
   zakonodavne i institucijske vidove njegova poslovanja. U     rior Tecnico - Portugal) zaklju~uje se da, nakon uspje{nog     Dr. Jürgen Wieneers (RWE Aktientesellschaft Group Deve-
   skladu s ciljem - integracijom Hrvatske u Europsku uniju -    restrukturiranja i privatizacije elektroenergetskog sustava u    lopment, Njema~ka) nagla{ava kako je Njema~ka 1998. go-
   reforma energetskog sektora mora se provoditi u skladu s     Portugalu te liberalizacije tre}ine tr`i{ta elektri~ne energije -  dine svoje tr`i{te elektri~ne energije potpuno otvorila
   procesima razvoja tr`i{ta u EU, istodobno zadovoljavaju}i     nije do{lo do velikih promjena. Ipak, jedan je manji dio po-    konkurenciji te su cijene za sve potro{a~ke skupine znatno
   sve zahtjeve sigurnosti. Stoga je u srpnju ove godine i do-    vla{tenih potro{a~a promijenio dobavlja~a, do{lo je do       pale. Opslu`uju}i centri su prihvatili te mjere zbog sma-
   nesen paket energetskih zakona, koji predstavljaju po~etak    zna~ajnog porasta proizvodnje elektri~ne energije u koge-      njenja tro{kova i nove strategije. No, Njema~ka vlada stavila
   reforme energetskog sektora u Hrvatskoj, ~ime se uvode      neraciji i iz obnovljivih izvora, te je do{lo do okrupnjavanja   je na prvo mjesto za{titu okoli{a u odnosu na ekonomsku
   tr`i{ni odnosi i omogu}uje postupna liberalizacija tr`i{ta.    energetskog sektora vlasni~kim povezivanjem elektroprivre-     djelotvornost. S novom regulacijom tr`i{ta elektri~nom
   Me|utim, napominje R. Nota, ovim zakonima se ne prejudi-     de i naftno-plinske privrede. Okomitim i vodoravnim pove-      energijom uvedene su velike dotacije u obnovljive izvore
   cira ni kona~an zavr{etak restrukturiranja na{ih energetskih   zivanjem nafte, plina i elektri~ne energije, Portugal se      energije te u kombiniranu proizvodnju toplinske i elektri~ne
   kompanija, HEP-a i INE, niti odabir modela njihove privati-    odlu~io za strategiju nacionalnog prvaka te je polo`aj kon-     energije, {to je imalo destabiliziraju}i utjecaj na sve u{tede
   zacije, {to je tako|er sastavni dio spomenute reforme.      kurencije prepustio inozemnim tvrtkama. Kako se strategij-     u cijeni kod konkurencije.


12   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                              dan energije u Hrvatskoj
      REFORMA HRVATSKOG                  Hrvatskoj posti`u i zna~ajnije u{tede u pogledu                                  Goran Grani},
      ENERGETSKOG SEKTORA                 investicija u nove elektrane te nabave potrebne elek-                               predsjednik
                                tri~ne energije. Interkonkcija hrvatske prijenosne mre`e,                             Hrvatskog
Mr. sc. Ivica Toljan iz Hrvatske elektroprivrede naglasio je
                                osobito 400 kV, sa svim susjednim sustavima omo-                                 energetskog
da je od svih gospodarskih sektora, najte`e i najslo`enije
                                gu}uje konkurentski pristup pri tranzitu te nabavi i izvozu                            dru{tva: s li-
provesti promjene u energetskom sektoru. Jedan od naj-
                                elektri~ne energije, eliminiraju}i pri tomu monopoli-                               beralizacijom
ve}ih razloga tomu je slo`enost i isprepletenost odnosa
                                sti~ke polo`aje, pritiske i ucjene. Da bi se postigli svi                             i privatizaci-
izme|u politi~kih, socijalnih, ekonomskih i tehni~kih sub-
jekata uklju~enih u njegov rad. Kako u ve}ini zemalja      `eljeni u~inci, nu`no je, uz dovr{enje i izgradnju novih                             jom energet-
energetski sektor zauzima pribli`no 30 posto ukupnog go-    interkonekcija, oja~ati i postoje}i prijenosni sustav (na-                            skog sektora
spodarstva, i najmanja njegova promjena ima veliki utje-    pona 110, 220 i 400 kV), te poduprijeti obnovu prijeno-                              doga|aju se
caj na nacionalnu ekonomiju. Kako je strategijski cilj     snog, odnosno elektroenergetskog sustava u susjednim                               dobra i lo{a
Republike Hrvatske ulazak u Europsku uniju, jedan od pre-    zemljama te povezivanje s njima.                                         iskustva i iz
duvjeta tomu je organizacijska i zakonodavna prilagodba                                                              njih se izvla~e
gospodarstva, te unutar njega energetskog sektora. Direk-      OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE                                          poruke     i
tive Europske unije nala`u financijsko i pravno razdvajanje    U OKVIRU NOVOG ENERGETSKOG                                           mogu}i sta-
proizvodnje od prijenosa, odnosno i distribucijske mre`e i      ZAKONODAVNOG OKVIRA                                             vovi prema
prodaje elektri~ne energije. @eli se odvojiti tehni~ki od ko-      REPUBLIKE HRVATSKE                                            promjenama
mercijalnog dijela poslovanja. Iz toga proizlaze razli~iti   U zajedni~kom radu dr. sc. Branke Jelavi} iz Energet-
modeli organizacije odnosa izme|u svih subjekata u elek-    skog instituta "Hrvoje Po`ar" i Igora Raguzina iz Mini-
troenergetskom sektoru, a organizacija operatora ima pri    starstva gospodarstva, zaklju~uje se kako }e
tomu va`nu ulogu. U TSO modelu, operator je zajedno s      predvi|ene promjene na tr`i{tima umre`enih energet-
prijenosnom kompanijom, dok je u ISO modelu on samo-      skih sustava u Republici Hrvatskoj imati zna~ajan utje-
stalan. Ve}ina zemalja u Europi je izabrala TSO model, no    caj na mogu}nost uvo|enja i pove}anog kori{tenja
praksa }e pokazati koji je model prihvatljiviji, napominje   obnovljivih izvora energije. No, predstoji zahtjevan po-
mr. sc. I. Toljan. S obzirom da je Hrvatska kasnije krenula s  sao oko dono{enja brojnih podzakonskih akata, koji }e
procesom liberalizacije energetskog sektora, imat }e za to   precizno urediti sve instrumente dr`avne politike u po-
puno manje vremena od onih zemalja koje su to u~inile      gledu obnovljivih izvora energije. Tada }e projekti
prije deset godina (Velika Britanija, [vedska, Norve{ka),    kori{tenja tih energetskih izvora u Hrvatskoj dobiti pot-
pa je stoga i njezin put puno te`i i zahtjevniji, a mogu}nost  pun i stabilan zakonodavni okvir i potporu kroz potica-
pogre{aka ve}a, ocjenjuje mr. sc. I. Toljan.          nje mjere koje }e pravedno vrednovati ekolo{ke i druge
                                oblike kori{tenja obnovljive energije. No, nagla{avaju
     TRANZIT PRIJENOSNOM                  autori, razvoj obnovljivih izvora energije ne}e biti
     MRE@OM HRVATSKE U                   mogu}e realizirati bez sna`ne promocije i uvo|enja raz-
   UVJETIMA OTVORENOG TR@I[TA                 nolikog sustava poticajnih mjera.
U referatu mr. sc. Zdenka Tonkovi}a, Gorana Jerbi}a i mr.
sc. Davora Neve~erela iz Instituta za elektroprivredu i      PRILAGODBA VELIKIH POTRO[A^A
energetiku navodi se kako liberalizacija tr`i{ta elektri~ne     ENERGIJE LIBERALIZACIJI TR@I[TA
energije pretpostavlja tranzite koji, u pravilu, zahva}aju
                                Vlado Re{kovi} iz INE-Rafinerije nafte Sisak i Sa{a
prijenosnu mre`u svih sudionika koji su u sinkronom po-
                                Re{kovi}, student FER-a - Zagreb, prikazali su
gonu. Autori navode kako otvoreno tr`i{te elektri~ne
                                mogu}nosti smanjenja tro{kova kontinuiranim prila-
energije aktualizira i potencira pitanja tranzita, a time i
                                godbama stanjima neure|enog tr`i{ta u prvim fazama
veleprijenosne mre`e. Op}enito govore}i, mo`e se re}i
                                provedbe liberalizacije. Analizirani su potro{a~i koji      Dugogodi{njem prijatelju hrvatske energetike Klausu
da je upravo ona klju~ tr`i{ta. Pitanje tranzita su u po-
                                imaju mogu}nost zatvaranja u vlastiti sustav kupnje si-      Brendowu, direktor Energetskog dru{tva mr. sc. Damir
dru~ju European Transmission System Operators
                                rovine, preradu i proizvodnju goriva te vlastitu proizvod-    Pe{ut u znak zahvalnosti uru~io je prigodan poklon
(ETSO), Union pour la Coordination de la Production et
                                nju toplinske i elektri~ne energije u cilju smanjenja
du Transport de l'Electricite (UCTE) i Europske energet-
                                ukupnih tro{kova poduze}a. Analizom nekoliko          UTJECAJ LIBERALIZACIJE ENERGETSKOG
ske povelje, odnosno Protokola energetske povelje o
                                mogu}ih scenarija, pokazana je va`nost brzog sna-        TR@I[TA NA POLITIKU I MJERE GLEDE
tranzitu. Nastoji se utvrditi zajedni~ka metodologija koja
                                la`enja na liberaliziranim tr`i{tima, a to je - zaklju~uju      ENERGETSKE EFIKASNOSTI
bi svakom sudioniku omogu}avala da utvrdi utjecaj tran-
                                autori - posebno zna~ajno za po~etne faze liberalizaci-
zita na njegovu mre`u. S obzirom da su pristupi ETSO i                                     Rastu}a liberalizacija i tr`i{te preoblikuju, kako energetsku in-
                                je, kada se o~ekuje neure|ena ponuda i potra`nja. Izla-
Europske energetske povelje jo{ u razvoju, autori su                                      dustriju, tako i energetske potro{a~e, naglasio je mr. Kre{imir
                                ga~i su predlo`ili na~ine pronala`enja dobiti za velike
obradili temeljna na~ela UCTE-ovog postupka s primje-                                     Cerovac iz Ministarstva gospodarstva. Energija se proizvodi,
                                potro{a~e energije koji imaju mogu}nost izbora.
nom na Hrvatsku.                                                        trguje i tro{i poput svih ostalih roba, a konkurencija i novi po-
                                 LIBERALIZACIJA TR@I[TA I SIGURNOST              ticaji imaju zna~ajan utjecaj na politiku i mjere vezane uz
   ULOGA VISOKONAPONSKE
                                 OPSKRBE ENERGIJOM U HRVATSKOJ                energetsku efikasnost. Istodobno je ukazao na neke u~inke li-
  PRIJENOSNE INTERKONEKCIJSKE
 MRE@E SA SUSJEDNIM ZEMLJAMA U                                                 beralizacije vezane uz energetsku efikasnost i na mogu}e ut-
                                Mr. sc. Vladimir Poto~nik osvrnuo se na energetsku krizu    jecaje na energetsku politiku. Rije~ je o pitanju energetske
 RE@IMU LIBERALIZIRANOG TR@I[TA                2000. godine u SAD i drasti~ni rast cijena prirodnog pli-
 ELEKTRI^NE ENERGIJE U HRVATSKOJ                                                efikasnosti u cijelom energetskom ciklusu od proizvodnje i
                                na i nafte, koji su aktualizirali pitanje sigurnosti opskrbe  prijenosa do potro{nje. Promjene koje donosi liberalizacija
Da bi se u jednoj maloj zemlji, kao {to je Hrvatska, mo-    energijom. To pitanje je aktualno i u Hrvatskoj, koja je
                                                                tr`i{ta elektri~nom energijom mogu dovesti do razmi{ljanja
gla ostvariti liberalizacija tr`i{ta elektri~ne energije,    uvozno energetski ovisna sli~no kao EU, gdje je zapo~ela
                                                                prema kojima se razvitak energetske efikasnosti treba prepu-
nu`no je postojanje kvalitetnih prijenosnih putova prema    liberalizacija energetskih tr`i{ta. Problem sigurnosti
                                                                stiti tr`i{nim mehanizmima, zaklju~uje. To bi, smatra on, bilo
elektroenergetskim sustavima - tvrdi Bo`idar Radmilovi}     opskrbe energijom potaknuo je ozbiljne rasprave i aktiv-
                                                                pogre{no, posebice zbog visokih zahtjeva koje nama}e po-
iz Zagreba. Tomu je razlog nabava elektri~ne energije      nosti u Europskoj uniji i SAD-u o poduzimanju mjera za
                                                                treba za za{titom okoli{a, {to je izravno povezano s pove}an-
pod povoljnim uvjetima i plasman dijela doma}e proiz-      smanjenje energetske uvozne ovisnosti i to pove}anjem
                                                                jem energetske efikasnosti. Autor smatra da je mogu}a
vodnje, u prvom redu iz hidroelektrana na vanjska tr`i{ta.   kori{tenja doma}ih energetskih resursa, uklju~uju}i ob-
                                                                pojava sukoba izme|u onog {to donosi liberalizacija energet-
Zaklju~uje kako je ja~anjem elektroenergetske povezano-     novljive izvore energije, te pobolj{anjem energetske
                                                                skog sektora i sve stro`ih zahtjeva za za{titu okoli{a.
sti sa susjednim elektroenergetskim sustavima, osim       u~inkovitosti. Sli~ne aktivnosti preporu~ljive su i za
poznatih tehnoenergetskih i elektropoliti~kih prednosti, u   Hrvatsku, zaklju~uje V. Poto~nik.                         Tatjana Jalu{i} i \ur|a Su{ec


                                                                    HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.              13
    skandal

   ENRON - NAJVE]A KOMPANIJA KOJA JE IKAD BANKROTIRALA
   UZALUD POTRO[ENA ENERGIJA
   KRAJ nije bio neo~ekivan, ali je bio spektakularan.   ranju nekog poduze}a. No, svakim novim skandalom      njegovih banaka ne snizuju}i Enronov rejting, budu}i
   Enron, nekad sedma po veli~ini ameri~ka kompanija,    raste javna dvojba prema takvoj praksi. Nakon Enro-     da bi to bio siguran znak da kompanija ide prema
   proglasila je 2. prosinca bankrot, u skladu s poglav-  na, SEC bi trebao u~initi ono {to je Arthur Levitt, biv{i  bankrotu. Stoga, agencije za ocjenu kreditnog rejtin-
   ljem 11. Ameri~kog saveznog zakona (US Code,       predsjednik ove Komisije odavno tra`io: zabraniti re-    ga moraju tako|er poraditi na ponovnom stjecanju
   Chapter 11). Samo koji dan ranije, Enronove obvez-    vizorskim ku}ama da svojim klijentima istodobno       povjerenja, ako ne `ele da njihov ugled do`ivi sudbi-
   nice postale su bezvrijedne {to je iskoristio Dynegy -  pru`aju i konzultantske usluge.               nu tr`i{nih analiti~ara.
   jedno od manjih konkurentskih poduze}a za kupopro-    Ra~unovodstvena pravila tako|er se trebaju mijenjati.
   daju elektri~ne energije i preuzeo Enron. Enron je    Jedan od razloga za{to investitori nisu razumjeli         LEKCIJA ZAKONODAVSTVU
   tako postao najve}a kompanija koja je ikad bankroti-   Enronove knjige jest i taj {to je Enron mnoge svoje     Posljednja lekcija upu}ena je zakonodavstvu. Naime,
   rala.                          dugove prebacio u izvanbilan~ne stavke. U ve}ini ze-    javlja se rizik da svaki bankrot bude opravdan velikim
   Razmatanje nastale zavrzlame i brojne tu`be,       malja takva se zadu`enja prikazuju u bilancama, tako    brojem novih propisa. Pojedinci obrazla`u kako je
   zajam~ile su posao legijama odvjetnika jo{ ~itav niz   da se Enron morao dogoditi upravo u Americi. Jedno-     energija previ{e va`na da bude ostavljena tr`i{tu one
   godina. Enronovim "ograni~enim" revizorima jo{ i     stavno, SEC mora postro`iti i javno objaviti pravila za   vrste kojoj je Enron bio predvodnik. Ili, budu}i da je
   sad nije jasno za{to je sve tako zavr{ilo, je li uzrok  sva javna poduze}a koja se nalaze na burzi. Istodob-    Enron bio upleten u financijske {pekulacije, da treba
   lo{a sre}a ili jo{ ne{to lo{ije. Uska povezanost Enro-  no, treba obeshrabriti praksu investiranja imovine     biti ure|en kao banka. Niti jedan zaklju~ak nema
   nova predsjednika Kennetha Laya i Georga Busha      ~lanova mirovinskih fondova u dionice vlastitih po-     opravdanje. Deregulacija energetskog tr`i{ta donijela
   dr`at }e aferu jo{ dugo i u politi~kom sredi{tu pozor-  duze}a.                           je veliku korist kroz ni`e cijene i pove}anu sigurnost
   nosti. Enronovi zaposlenici, ~iji mirovinski fond je                                 opskrbe - trgovina energijom nastavit }e rasti, bez ob-
                                    LEKCIJA WALL STREETU
   ulagao na inzistiranje kompanije prete`ito u vlastite                                zira na slom Enrona. Tako|er ne bi bilo mudro kompa-
   dionice, tako|er zaslu`uju javnu simpatiju zbog ~i-   Sljede}a lekcija odnosi se na Wall Street, osobito
                                                             nije opremiti financijskim oru`jem kako bi se ugu{ili
   njenice da dionice, za razliku od svojih {efova, nisu  banke i agencije za ocjenu kreditnog rejtinga. Brojni
                                                             propisi banaka. Ipak, Enronova energetsa razmjena bila
   smjeli prodavati. Stoga, ako ameri~ka tr`i{ta kapitala  visoko pla}eni analiti~ari Wall Streeta izgledali, su
                                                             je eksplicitno oslobo|ena nadzora financijskih regula-
   `ele i dalje ostati uzorom u svijetu, moraju brzo    nakon Enronova bankrota, jadno. Sve do tjedan dana
                                                             tora. Ta ~injenica se mora nu`no mijenjati.
   nau~iti neke lekcije.                  uo~i bankrota, analiti~ke ku}e velikog ugleda (UBS
                               Warburg, Goldman Sachs, Lehman) i dalje su prepo-
     LEKCIJA POSLOVIMA REVIZIJE             ru~ale kupnju i zadr`avanje Enronovih dionica. Po-         NAJBOLJA LEKCIJA SVIMA
   Najva`nija lekcija se odnosi na poslove revizije rada  novno se javlja sumnja na sukob interesa: preporuke     Na kraju, najbolja lekcija dolazi iz samog Enronova
   poduze}a. Enron je objavio prepravljene podatke o    su motivirane `eljom da se utana~i financijski vrije-    bankrota. Ulaga~i i bankari mogu nau~iti kao ne treba
   profitu u posljednjih pet godina, koji su umanjeni za  dan posao ili da se za{tite veliki du`nici. Sre}om,     vjerovati kompanijama koje iskazuju tajnovit i spekta-
   600 mln USD u odnosu na ranije izvje{taje. Arthur    protekle dvije godine nau~ile su investitore da rezul-   kularan profit; revizori }e biti oprezniji kod pritisaka
   Andersen, Enronova revizorska ku}a sada je cilj broj-  tate istra`ivanja vrijednosti dionica promatraju s     svojih nadre|enih da potpisuju krivotvorene financij-
   nih tu`bi. Protekle godine Enron je platio Andersenu   dvojbom. Slu~aj Enrona samo }e jo{ vi{e potaknuti      ske izvje{taje; agencije za ocjenu kreditnog rejtinga i
   masnu revizorsku naknadu od 25 mln USD, a tako|er    takav pristup.                       zakonodavci trebaju biti ~vr{}i u radu s kompanijama
   je toj revizorskoj ku}i platio i 27 mln USD na ime    Agencije za ocjenu rejtinga, tako|er, su odlu~ne      ~ije djelatnosti nisu potpuno jasne. U drami zvanoj
   konzultantskih usluga. Zanimljivo je da je u lipnju   suo~iti se s izgubljenim povjerenjem. Financijska      kapitalizam, bankrot ima glavnu ulogu - sve do slje-
   Anderson isplatio 7 mln USD za nagodbu u sudskom     tr`i{ta sve vi{e ovise o njima. Novi Bazelski sporazum   de}eg buma.
   sporu pokrenutom od strane ameri~ke Komisije za     o kapitalu banaka, agencijama daje ~ak i ve}u ulogu     Prenosimo iz ~asopisa The Economist od 8. prosinca
   vrijednosne papire i mjenice (Securities and Exchan-   u odre|ivanju odnosa izme|u kapitala banaka i ukup-     2001.
   ge Commission, SEC) zbog revizije jednog drugog     nog iznosa danih kredita. Ipak, postoje opravdani raz-
   poduze}a (Waste Management Co) koje je, poput      lozi za sumnju da su i one podlegle pritisku Enrona i          Prijevod: mr. sc. Josip Lebegner
   Enrona, prepravilo podatke o profitu. U tom slu~aju,                                           i mr. sc.Ka`imir Vranki}
   Andersonova revizorska naknada iznosila je 48 mln
   USD, a prihod od konzultantskih usluga 31 mln USD.
   Revizorske tvrtke ustraju na obja{njenju kako ne po-
   stoji sukob interesa u istodobnoj reviziji i konzulti-
14   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                                bo`i}

                                                                          @IVOT I VJERA
HO]E LI KRIZA SVIJETA SLOMITI TEMELJE VJERE?
AKO ra~unamo vrijeme po godini ro|enja Isusa        kona~nog raskola izme|u zapadne (rimokatoli~ke) i      vjerom ona mogu uzdignuti. Nije samo Isus to
Krista, Sina Bo`jega, ali i povijesne osobe, dva su     isto~ne crkve. Tako se srednjovjekovno jedinstvo      posvjedo~io svojim mu~eni~kim ali svetim `ivotom i
tisu}lje}a minula, tre}e je nastupilo. U njemu je      zapadne crkve raspalo u reformaciji u 16. stolje}u,     neusporedivom `rtvom, ve} su se u to uvjerili i na
`i}em i bi}em {est milijardi ljudi, {to ozna~ava      {to je dovelo do nastanka razli~itih evangelisti~kih    svoj na~in o vlastitu iskustvu zborili mnogi u vjeri
vrhunac, ali nikako i zavr{etak goleme i dramati~ne     crkava.                           dosljedni i od vjere odvojeni velikani i mislioci kao i
napu~enosti ljudskim rodom tre}eg unutra{njeg        Unutar kr{}anstva danas se razlikuju ~etiri temeljne    drugi nebrojeni obi~ni smrtnici ljudskog roda.
planeta Sun~eva sustava, vjerojatno jedinstvene i      skupine: katoli~ka crkva, pravoslavne crkve,        Rimski filozof, pisac i govornik Marko Tulije Ciceron,
uvijek zagonetne Zemlje.                  evangeli~ke crkve (luteranske, reformatorske ili      je na temelju misli Sokrata, Platona i Aristotela
Isus Krist ro|en je kao pripadnik `idovskog naroda     reformirane crkve; protestantizam) i anglikanska      zaklju~io: Bogu nas vodi sama narav. Vjera nam je
7. godine na{eg brojanja godina. No, osniva~ je       crkva te niz manjih crkava. Pribli`avanju razli~itih    zato priro|ena. Nikoga nema tko ne bi imao u
kr{}anstva, najbrojnije i najra{irenije religije na     kr{}anskih crkava te`i ekumensko gibanje {to ga       svojoj du{i ideje o bo`anstvu. Kod onih u kojima
svijetu, koja ima skoro dvije milijarde vjernika.      osobito danas poti~e Sveti Otac Papa, Ivan Pavao II.
                                                            vladaju krive predod`be o Bogu, krive su tomu
Kr{}anstvo se oblikovalo unutar `idovsko-kr{}anske                                   njihove strasti. U djelima spoznaje{ Boga. Kad
zajednice u 1. stolje}u, a prema zapovjedi Kristovoj       U POTRAZI ZA ODGOVORIMA
                                                            pogledamo na nebo, zar mo`emo posumnjati u to
"Idite i nau~avajte sve narode..." {irili su ga       Bo`i}, veliki kr{}anski blagdan u slavu ro|enja       da postoji vi{nji Duh koji je vladar svega. Bez Boga
apostoli i u~enici Kristovi, osobito poslije Duhova,    Isusa Krista, svetkuje se skoro na svim           nije mogu}e pojmiti du{e.
odnosno u~enjem o silasku Duha Svetoga. Usuprot,      kontinentima. Mo`da je taj blagdan danas prigodan
brojnim protivnicima kr{}anska se vjera ubrzo        i za jedno sveop}e pitanje o tomu gdje je i kamo      Sveto nam pismo kazuje: "Oko ljudsko nije vidjelo,
ra{irila po Rimskom Carstvu, a potom, za seobe       ide suvremeni svijet, svijet na{eg vremena i        uho ljudsko nije ~ulo, jezik ljudski nije progovorio
naroda (4-8. st.), po skoro ~itavu tada poznatom      ovoplanetarnog prostora, u uvjetima kada se na       ono {to je Bog pripravio onima koji ga ljube".
svijetu. Kr{}anstvo se {iri putem vjerskih misija, ali i  svim stranama govori o sukobu civilizacija umjesto     Sredinom 20. stolje}a po~elo se ja~e nagla{avati:
kroz razdoblje osvaja~kih ratova kr{}anskih zemalja.    o kristolo{koj pobjedi civilizacijske ljubavi.
                                                            "Sve je materija i nema ni{ta osim materije. Sve {to
Rimske vlasti su iskazale otpor novoj vjeri. Zaredali    Naime, kako navodi jedan od suvremenih hrvatskih      nas okru`uje; bi}a oko nas, ~ovjek je sam skup
su progoni koji su ve}om ili manjom `estinom        bogoslova dr. Josip Kribl, nikad ~ovje~anstvo nije     besmrtnih atoma... ]udorednost, moral je ostatak
potrajali do Milanskoga edikta 313. godine. Ali,      raspolagalo tolikim bogatstvom, mogu}nostima i       dru{tvenih nazora. Bog je ideja nikla iz ljudske
ediktom cara Teodozija, kr{}anstvo je 380. godine      ekonomskom mo}i, pa ipak jo{ veliki dio pu~anstva      domi{ljatosti pod utjecajem prirodnih pojava".
postalo dr`avnom vjerom.                  u svijetu trpi glad i oskudicu kao i potpuni        Pobornik tog modernog nazora bio je Büchner i
                              analfabetizam velikog postotka ljudi. Nikad ljudi      drugi sljedbenici Marxova pogleda na `ivot i svijet.
Zajedni~ko je svim kr{}anima da priznaju bo`ansku
                              nisu imali toliko izo{tren smisao za slobodu kao      Ali sam Büchner je otvoreno kazao da se istoj
narav Isusovu i svetost Biblije, pripadnost Crkvi kao
                              danas, dok istodobno nastaju novi oblici          doktrini protivi "sedam zagonetki svijeta". Taj,
zajednici vjernika i Bo`jeg naroda, {tovanje i
                              dru{tvenog i psihi~kog ropstva. Svijet tako `ivo      zna~i, nazor ne mo`e odgovoriti otkuda `ivot,
po{tivanje zapovijedi da se ljubi Boga i bli`njega.
                              osje}a svoje jedinstvo i uzajamnu ovisnost         osje}anje i inteligentno djelovanje; ne mo`e
@idovskom vjerovanju u svevi{njost, onosvjetskost i
                              pojedinca u nu`noj solidarnosti, a ipak je zbog sila    odgovoriti otkuda red u svemiru, {to je sa
nepristupa~nost Boga, kr{}anstvo je dodalo
                              koje se me|usobno bore te{ko rastrgan; jo{ traju      slobodnom voljom i }udorednim zakonom. Ne
vjerovanje u Sveto Trojstvo. Nastavljaju}i se na
                              o{tri, politi~ki dru{tveni, ekonomski, rasni i       mo`e odgovoriti kako se ostvaruje te`nja za
Stari zavjet, Novi zavjet pak donosi tekstove o
                              ideolo{ki razdori, a stalno prijeti opasnost
Isusovu `ivotu i nauku te o spasenjskom zna~enju                                    sre}om, barem malo sre}e?!
                              posvema{njeg svezatornog rata. Istina je da raste
njegova dolaska, njegove smrti na kri`u, njegova
                              izmjena misli, no same rije~i kojima se izri~u vrlo     Eucken je nadasve cijenio znanost, ali je priznao:
uskrsnu}a i ponovnog dolaska na sudnji dan.
                              va`ni pojmovi u razli~itim ideologijama poprimaju      "Ovaj je `ivot nesavr{en; s najve}im naporom
Temeljnim prvobitnim elementima, kasnija je
                              potpuno razli~ito zna~enje. Napokon, marljivo se      ~ovjek u~ini tek slabe osnovne poteze... Svojom
teologija na prvim koncilima dodala druge istine
                              nastoji ostvariti savr{eniji vremeniti poredak, a da    nesavr{eno{}u, svojim suprotnostima ovaj `ivot ne
vjere, koje se ponajprije ti~u odnosa izme|u Isusa
                              se ne postizava jednako duhovni napredak.          mo`e biti sva istina, niti se mo`e u sebi zavr{iti; on
Krista, Oca i Duha Svetoga te odnosa izme|u
                              U tako zamr{enim okolnostima, mnogi na{i          mora imati ne{to {to prodire do ve}ih dubina i se`e
ljudske i bo`anske naravi Kristove osobe, a to je
                              suvremenici nisu u stanju raspoznati vje~ne         do ve}ih visina, ako ho}e da ima neki smisao.
sa`eto u Vjerovanju (Credo). U njemu se ispovijeda
vjera u Boga, Oca i stvoritelja ~ovjeka i svijeta, u    vrijednosti niti su ih sposobni valjano uskladiti s     Tako|er na{e djelovanje ne mo`e u tom svijetu
njegova sina Isusa Krista. On je ~ovjeka iskupio od     novim. Otuda ih spopada nemir i oni se trzaju        punom kontrasta svoje zadnje ciljeve izvr{iti,
praiskonskog grijeha svojim utjelovljenjem,         izme|u nade i tjeskobe kad se pitaju o sada{njem      ostvariti... sve to nu`no vodi problemu
mu~eni~kom i dragovoljnom smr}u te misterijskim       tijeku doga|aja. Taj tijek ljude izaziva, {tovi{e sili ih  besmrtnosti".
uskrsnu}em, kao `ivotvornom potvrdom svekolike       da tra`e odgovor.                      Gdje ima `ivota, govorio je velikan ruske i svjetske
Bo`je mo}i te ljubavi spram ljudskom bi}u          Kriza svijeta nije od danas ni od ju~er ve} od       knji`evnosti Lav Nikolajevi~ Tolstoj, tu ima i vjere.
otvaraju}i mu vrata vje~nog `ivota. Sveto Trojstvo -    samog po~etka pa i postanka svijeta. Pitanje je       Vjera je `ivotna snaga, ali se ne iscrpljuje na{im
Otac, Sin Bo`ji i Duh Sveti - ozna~ava jednoga       ho}e li ta ista kriza slomiti temelje vjere, oli~ene u   zemaljskim putom i putovanjima.
Boga, koji ne odbacuje ~ovjeka unato~ njegove        razli~itim religijama, razli~itim svetkovinama, pa i u
grje{nosti ve} mu, `rtvuju}i i najvoljenijeg Sina,                                   Prema Kriblovim rije~ima, vjera upu}uje na jedan
                              samom Bo`i}u kao uzvi{enom i sjetnom
osvjetljava put oprosta i spasenja. U tomu je sr` i                                   drugi sadr`aj `ivota. On se ispunjava kad nas sve
                              kr{}anskom blagdanu, ili }e pak vjera zbli`iti svijet
neizreciva veli~ina Bo`je ljubavi.                                           zemaljske snage potpuno napuste. Jama~no to nije
                              pod ra{irenim krilima spoznaje i zahvalnosti
                                                            trenutak radosna Bo`i}a ni nostalgi~nih prijelaza iz
Kr{}ansko se u~enje, zna~i, oblikuje kroz dva        trojednom, a ustvari zajedni~kom Bogu spasitelju i
                                                            jedne u drugu, iz Stare u Novu godinu. Sadr`aj
minula tisu}lje}a te u vjeri, ali i stalnoj borbi, nalazi  univerzalnom stvoritelju?
                                                            vjere je kada nas i sve zemaljske snage obuzmu
svoj put rasta kao i stvaranja kr{}anske kulture i
civilizacije, nikako na u{trb drugih ve} na op}e
                                    RIJE^I KROZ VIJEKOVE               onako kako nas obzme cio `ivot u svoj svojoj
                                                            punini - kako bi brazilski pjesnik Silveira rekao:
dobro ~itavog ~ovje~anstva. Istina, izgradnja i zrenje   Kako od iskona ljudsko bi}e tra`i sebe, kako ~ovjek
                                                            "sve dok se ne svede (taj `ivot, zemaljski, na{) na
slo`enije teologije, u odnosu na prvobitne         tra`i smisao `ivota, tako se i ovo pitanje {iri
                                                            preponiznu pra{inu {to tako sitna i laka kadra je
elemente, stvori{e uvjete za nastanak manjina        njegovim obitavali{tem, u kojem ~as ja~a, a ~as
                                                            uzi}i na nebo".
unutar kr{}anstva koje jesu ili nisu prihva}ale nove    slabi jeka vjere ali i dramati~ni jecaj ljudskih
kanonske istine vjere. Godine 1054. do{lo je do       stvorenja u vlastitoj dolini suza iz koje se samo                 Pripremio: Josip Vukovi}


                                                                HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.          15
    novo

   DIGITALNA KOMUTACIJSKA MRE@A I LAN MRE@A NA PODRU^JU DALMACIJE
   TELEKOMUNIKACIJSKI BOOM U DALMACIJI
   DJED Bo`i}njak je ove godine bio posebno dare`ljiv pre-    HE Zaku~ac, TS Konjsko - TS Bilice, TS Benkovac - TS     Zaku~ac, a sljede}e godine digitalnoj telefonskoj mre`i
   ma svim djelatnostima splitskog dijela HEP-a i krajem     Zadar i TS Dugi Rat - HE Zaku~ac.              pridru`it }e se i drugi objekti, me|u kojima su najzna~aj-
   poslovne i kalendarske godine razveselio ih uspje{nom     Oprema iz programa SDH mre`e montirana je u objekti-     niji: RHE Velebit, TS Knin, TS Konjsko i TS Bilice.
   realizacijom digitalne komutacije i LAN mre`e (Local     ma: TS Novalja, TS Pag, TS Nin, TS Zadar centar, TS Za-   Prema njenim rije~ima, nove digitalne telefonske centra-
   Area Network) HEP-a, ~ije je sve~ano otvorenje obavlje-    dar, ZS Benkovac, TS Bilice, TS Konjsko, TS Knin i DC    le omogu}avaju znatno smanjenje tro{kova telekomuni-
   no 17. prosinca u Splitu.                   Vrboran.                           kacijskih usluga HT-a i ostalim operatorima IT.
   Direktor PrP-a Split, nositelj ovih poslova Marko Lovri},   PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) oprema je mon-       JEDNOSTAVNIJI I BR@I PRISTUP
   pozdravio je prisutne rekav{i da }e digitalna komutacij-   tirana na dionici TS Nin - TS Obrovac, a do kraja sije~nja        PODACIMA
   ska mre`a i LAN mre`a na podru~ju Dalmacije doprinijeti    2002. godine bit }e montirana i na dionici TS Obrovac -
   unaprje|enju poslovanja u elektroprivrednoj djelatnosti,                                  Uvodnu rije~ o realizaciji {ire lokalne LAN mre`e Splita dao
                                  RHE Velebit, kao i veza na dionici TS Komolac - DC
   po~ev{i od upravljanja EES-om, pa do njegova nadzora,                                   je @eljko Kova~, rukovoditelj SPI PO Split, naglasiv{i da je
                                  Vrboran, koja }e raditi po iznajmljenom kanalu. U tijeku
   mogu}nosti postavljanja novog procesnog informacij-                                    ova LAN mre`a temeljena na Gigabit ethernet tehnologiji te
                                  je polaganje opti~kog kabela na dionici: Upravna zgrada
   skog sustava, pobolj{anja postoje}eg poslovnog sustava                                   da predstavlja utemeljenje za konsolidaciju IT (Information
                                  HEP-a u Sinju - KZ Trilj, koje bi trebalo biti dovr{eno do
   kao i sustava svekolike za{tite, ali i novih mogu}nosti u                                 Technology) na podru~ju Dalmacije. Potom je prisutnima
                                  kraja ove godine.
   unaprje|enju sustava mjerenja elektri~ne energije, bez                                   prezentirao sljede}e tehni~ke Intranet WEB aplikacije:
                                  Tako|er je postavljen i nadzorni sustav mre`e, koja }e se
   kojih se tr`i{te elektri~ne energije ne mo`e ni zamisliti.                                 - Proizvodnja i prijenos elektri~ne energije u Dalmaciji
                                  prometno aktivirati uz istodobno otkazivanje iznajmljenih
                                  HT kapaciteta u prvom tromjese~ju idu}e godine.       - Pra}enje pogonske spremnosti postrojenja, i
       UMJESTO TRO[KOVNE -
      PROFITABILNA DJELATNOST!
   U jubilarnoj, 45. godini Prijenosnog podru~ja Split bili
   smo u rijetkoj prigodi napraviti povijesni iskorak u nove
   digitalne tehnologije s ciljem podizanja pogonske
   spremnosti EES-a ovog dijela HEP-a, rekao je Marijo Re-
   meta, rukovoditelj Odjela za telekomunikacije, koji je dao
   uvodne napomene o ovoj zna~ajnoj investiciji.
   Nazvav{i obavljene poslove svojevrsnim telekomunika-
   cijskim boomom na podru~ju Dalmacije, precizirao je
   {to sve podrazumijeva nova digitalna tehnologija. A, to je
   kako slijedi.
   - Monta`u, kabliranje, parametriranje te pu{tanje u po-
   gon korporacijske transmisijske mre`e prema prih-
   va}enom projektu SDH (Sinchronous Digital Hierarchy)
   mre`e magistralnih i privodnih trasa.
   - Realizaciju HEP-ove digitalne komutacije u Splitu na
   lokacijama: I. Gunduli}a 42, TS Meterize, DC Vrboran i
   DP Elektrodalmacija, koja izravnava nesklad digitalne
   transmisije i analogne komutacije uz sve pozitivne
   u~inke takve odluke.                      Branimir Deli}, direktor Sektora za poslovnu informatiku HEP-a, prvi je imao "net meeting" s DC Vrboran u Splitu
   - Realizaciju {ire lokalne LAN mre`e Splita (I. Gunduli}a
   42, Lj. Posavskog 5, DC Vrboran, TS Meterize i HE
   Zaku~ac).
                                  NOVA TELEKOMUNIKACIJSKA MRE@A PREDSTAVLJA TEMELJ NA
                                  KOJI SE OSLANJA CJELOKUPNA ELEKTROPRIVREDNA
   - Po~etak realizacije projekta TS Dobri i kabelske 110 kV
   mre`e Splita, koja }e dodatno obogatiti TK rje{enja ovog
                                  DJELATNOST, A ELEKTROPRIVREDNICI DALMACIJE, SAGLEDAV[I
   podru~ja uz optimalno zadovoljavanje potreba svih kori-    VIZIJU NOVIH TELEKOMUNIKACIJSKIH MOGU]NOSTI, OKUPILI
   snika (S.P SDV, za{tita i {ire).
       .I.,                         SU NAJBOLJE KADROVE IZ DJELATNOSTI PROIZVODNJE,
   Marijo Remeta iznio je i realna o~ekivanja da }e upravo    PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE I U VRLO KRATKOM ROKU, UZ
   TK usluge u HEP-u biti prepoznate kao conditio sine qua    POTPORU UPRAVE HEP-a, OSMISLILI I REALIZIRALI OVU NOVU
   non u procesima restruktuiranja, reorganizacije i privati-  TK MRE@U S VRHUNSKOM SVJETSKOM TEHNOLOGIJOM
   zacije te da }e vrlo skoro od tro{kovne stavke postati pro-
   fitabilna djelatnost HEP-a. Potkrijepio je to i brojnim
   projektima koji su u fazi izrade i realizacije, kao {to su:
                                     SMANJUJU SE RA^UNI HT-A                - Sustav upravljanja poslovima odr`avanja po KKS-u,
   TK Dubrovnik, TK veze na podru~ju Dalmacije, RR veze     S digitalnim komutacijskim sustavom uzvanike je       koje se sada mogu na jednostavniji i br`i na~in koristiti u
   objekta Vidova gora, Promina, opti~ke veze HEP-a s elek-   iscrpnije upoznala Sandra Kopr~ina iz Odjela za informa-   ovakvoj mre`i.
   troprivrednim objektima BiH (Mostar i Trebinje).       tiku i telekomunikacije Tehni~ke slu`be PP HE Jug. Na-    Konkretne primjere o pra}enju pogonske spremnosti HE u
                                  stavljena je zapo~eta digitalizacija telefonske mre`e kroz  PP HE Jug predstavila je Ilinka Luki} iz SPI PO Split, a o
     AKTIVIRANJE MRE@E U PRVOM                zamjene analognih centrala u Splitu, koje se nalaze na    sustavu upravljanja poslovima odr`avanja izvijestila je Ve-
       TROMJESE^JU 2002.                  HEP-ovim lokacijama: I. Gunduli}a 42, Polji~ka cesta bb,   sna Bura iz SPI PO Split i @ivana Novakovi} iz Odjela za in-
   Iscrpnije o transmisijskom sustavu govorio je Milan      DC Vrboran i TS Meterize, a digitalne telefonske centrale  formatiku i telekomunikacije Tehni~ke slu`be PP HE Jug.
   Kova~evi} iz Projektnog biroa Split, jednog od suradnika   u Pogonu HE Dubrovnik, DP Elektrojug i TS Komolac
   na izvo|enju ovog projekta. Tako smo doznali da su      me|usobno su povezane, i posredstvom DC Vrboran in-        HALO TOMI]U, ^UJEMO LI SE?
   zavr{eni radovi na polaganju OPGW (Optical Power       tegrirane u komutacijsku mre`u HEP-a. U tijeku je zamje-   Sredi{nji doga|aj - ~in pu{tanja u rad Digitalnog centra
   Ground Wire) i uvodnih kabela na dionicama: TS Meterize -   na analogne telefonske centrale digitalnom u Pogonu HE    HEP-a u Splitu pozivom dispe~era iz DC Vrboran, za sve


16   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                  Marko Lovri}, direktor PrP-a Split, nostelj projekta
                                                                  - Nova telekomunikacijska mre`a predstavlja temelj na
                                                                  koji se oslanja cjelokupna elektroprivredna djelatnost.
                                                                  Elektroprivrednici Dalmacije, sagledav{i viziju novih te-
                                                                  lekomunikacijskih mogu}nosti, okupili su najbolje ka-
                                                                  drove iz djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije i
                                                                  u vrlo kratkom roku, uz potporu Uprave HEP-a, osmislili
                                                                  i realizirali ovu novu TK mre`u s vrhunskom svjetskom
                                                                  tehnologijom.
                                                                  Tijekom posljednjih deset godina brojne elektroprivrede,
                                                                      ,
                                                                  pa i HEP su zapo~ele {irenje svojih aktivnosti na podru~ju
Marko Lovri}, direktor      Marijo Remeta, rukovoditelj
                                                                  telekomunikacija, kao rezultat procesa deregulacije TK
PrP-a Split: Uspje{na TK     Odjela za telekomunikacije
                                                                  usluga. Stupanj deregulacije TK tr`i{ta razli~it je od ze-
ulaganja zahtijevaju podu-    PrP-a Split: Ovo je pravi te-
                                                                  mlje do zemlje, ali je prisutan op}i trend ka {irenju ele-
zetan management HEP-a!      lekomunikacijski "boom" na
                                                                  ktroprivredne djelatnosti izvan osnovne djelatnosti,
                 podru~ju Dalmacije!
                                                                  pru`anjem vanjskih komercijalnih usluga kao {to su: iz-
                                                                  najmljivanje opti~kih vlakana, iznajmljivanje kapaciteta
                                                                  prijenosa, osiguranje komercijalnih mobilnih TK usluga,
                                                                  osiguranje infrastrukture za instaliranje TK medij,i osigu-
                                                                  ranje javnih operatorskih usluga i drugo.
                                                                  Op}enito, elektroprivrede su vrlo zainteresirane za isko-
                                                                  ri{tavanje prednosti poslovanja na liberaliziranom TK
                                                                  tr`i{tu, prije svega radi mogu}nosti pove}anja svoje vri-
                                                                  jednosti osiguranjem novih servisa i pove}anja efika-
                                                                  snosti te stvaranjem novih prihoda. Osim toga, TK
                                    Zeljko Kova~, rukovoditelj SPI PO Split: Teh-        usluge br`e napreduju i pru`aju ve}u dobit od klasi~ne
Sandra Kopr~ina je najavila skoro sni`enje tro{kova za tele-      ni~ke Intranet WEB aplikacije nude nam ne-         elektroprivredne djelatnosti. Dok su prepreke za ulazak
komunikacijske usluge                         slu}ene mogu}nosti                     netelekomunikacijskih kompanija velike, odnosno po-
                                                                  trebno je puno investirati u infrastrulturu, svladavanje
                                                                  regulatornih prepreka i istra`ivanja tr`i{ta- elektroprivre-
sudionike bio je i najuzbudljiviji. Prvi "net meeting" s     sticiranije poslove pripreme i odr`avanja proizvodnih po-    de sa {irokom infrastrukturom imaju prednost. Mogu
glavnim dispe~erom za Dalmaciju Goranom Tomi}em          strojenja EES-a, {to ~esto nazivam "osvje`enjem" a ne      svladavati prepreke investiranja i mogu objediniti zna-
imao je mr. sc. Branimir Deli}, direktor Sektora za po-      "sukobom" nara{taja.                       nja, istra`ivanje i partnere u poslovima regulacije i
slovnu informatiku HEP-a. Iz tog prvog razgovora od di-                                      istra`ivanja tr`i{ta. Stoga je prisutan rastu}i trend u vla-
spe~era smo doznali da je upravo 17. prosinca bio                UJEDINJENI NA                   dama mnogih zemalja ka odvajanju funkcija TK regula-
jedan od najhladnijih dana u mjesecu, {to je za poslje-           ZAJEDNI^KOM PROJEKTU                  tive od osiguranja TK servisa, osiguranju uvjeta
dicu imalo i pove}anu dnevnu potro{nju od pribli`no                                        uspje{nog postojanja javnih dobavlja~a TK servisa u
                                 Kao posebna vrijednost ovog projekta nagla{ava se vrlo
13 milijuna kWh.
                                 intenzivna i uspje{na suradnja proizvodnog, prijenosnog     vlasni{tvu dr`ave, stvaranju konkurentnog okru`enja za
 IT RADIONICA U RUKAMA MLADIH                  i distribucijskog podru~ja Dalmacije, kako me|usobno,      osiguranje TK infrastrukture, servisa i potrebne TK opre-
      STRU^NJAKA                      tako i sa SPI PO Split. Od vanjskih projektanata i        me za korisnike.
                                 izvo|a~a, najzna~jniji su: Projektni biro Split, Itel - Split,
O obuci kadrova za obavljanje poslova pripreme i                                          Shvativ{i va`nost potencijalnog doprinosa Hrvatske
                                 te Siemens i Computer Systems iz Zagreba.
odr`avanja postrojenja EES-a pomo}u IT govorio je Mar-                                       elektroprivrede u pobolj{anju informacijske infrastruktu-
ko Znaor, rukovoditelj Odjela za informatiku i telekomu-     Zagreba~ki izvo|a~i radova iskoristili su ovu prezentaciju    re i servisa cijele zemlje, Uprava HEP-a poti~e da se na
nikacije Tehni~ke slu`be PP HE Jug.                da se ukratko predstave svojim splitskim doma}inima.       tr`i{tu TK usluga ponudi iznajmljivanje infrastrukture za
- Zbog zastarjelosti tehnologije i dotrajalosti postoje}e     Mr. sc. Marijan Gr`an, glavni manager za Dalmaciju, iznio    instaliranje TK medija, aktivira u razvoju TK infrastrukture
(analogne) telekomunikacijske opreme u sjedi{tu PP        je nekoliko zna~ajnih podataka iz osobne iskaznice tvrtke    i izi|e na to tr`i{te osiguravaju}i razli~ite TK servise.
HE Jug, instaliran je i pu{ten u rad digitalni telekomu-     Siemens d.d.
                                                                  Uspje{na TK ulaganja zahtijevaju poduzetan manage-
nikacijski ~vor HEP-a i LAN mre`a na koju je priklju~ena     - U Hrvatskoj smo osnovani 1991. godine i imamo tisu}u      ment u HEP-u koji je spreman preuzeti rizike poslovanja
radionica IT - laboratorij. Cilj joj je kompjutorizirano     zaposlenika, od ~ega 400 u proizvodnji. Sjedi{te nam je u    i uspostaviti strukturu i organizaciju elektroprivrede koja
analiziranje pogonskog stanja elektroenergetskih po-       Zagrebu, s uredima u Splitu i Osijeku, a uskoro i u Rijeci.   se mo`e brzo transformirati i odgovoriti na promjenu
strojenja i obavljanja poslova pripreme i odr`avanja       Mo`emo s ponosom re}i da prodajemo "hrvatsku pamet"       uvjeta na TK tr`i{tu.
prema stanju i parametrima hidroelektrana u PP HE         na instalacijama koje rade posvuda u svijetu. HEP je sa
Jug. Istodobno, s opremanjem laboratorija pristupilo                                        U uvjetima dereguliranog i konkurentnog tr`i{ta elek-
                                 svojim kapacitetima, poslovnim i ljudskim potencijalima,
se realizaciji suvremenog sustava za prijenos podataka      uz HT, na{ najzna~ajniji kupac, a posebno nas raduje {to     tri~ne energije, TK razvoj informacijske i komunikacijske
na dionice: Radionica IT, Split - Informati~ki centar za     smo prepoznati i u telekomunikacijama kao kvalitetan i      infrastrukture je prioritetan zadatak. TK infrastruktura u
obradu podataka SPI PO Split - CDU Vrboran - HE          pouzdan partner.                         HEP-u temelji se prete`ito na analognim sustavima pri-
Zaku~ac.                                                              jenosa malog kapaciteta, koji ni izdaleka ne mogu zado-
                                 Drugog ve}eg izvr{itelja na ovom poslu, Computer         voljiti slo`ene komunikacijske zahtjeve dereguliranog
Nabavom informati~kih komponenti i dogradnjom starih       Systems d.o.o., predstavio je Pa{ko Labura, rukovoditelj     tr`i{ta. Izgra|ena osnovna TK infrastruktura s opti~kim
PC-a, te instaliranjem sistemske i aplikacijske program-     prodaje, kao suvremenu tvrtku s dvanaestogodi{njim        kabelima i SDH sustavima prijenosa treba zadovoljiti
ske potpore s vlastitim kadrovima u IT radionici PP HE      iskustvom, 38 zaposlenika i vi{e od 100 razli~itih certifi-   sve TK zahtjeve i sve TK servise, ~ija je realizacija u
Jug, za sada su zadovoljeni osnovni preduvjeti za kom-      kata za specijalizacije.                     HEP-u ve} zapo~ela, Dio toga je i ova mre`a koju danas
pjutorizirano obavljanje svih poslova pripreme i
                                 - Kao jedan od pet vode}ih System Integratora u Hrvat-      pu{tamo u pogon. Time bi se ispunili komunikacijski
odr`avanja proizvodnih objekata i postrojenja hidroelek-
                                 skoj, ponosni smo {to mo`emo, kao mala tvrtka, ovako       zahtjevi koji se postavljaju pred HEP u uvjetima tr`i{ta
trana u PP HE Jug, kako prema dinamici, tako i prema
                                 uspje{no sura|ivati s HEP-om.                  elektri~ne energije, kako za potrebe tehni~kih tako i
kvaliteti. To je dobar primjer brige o osposobljavanju mla-
                                                                  tr`i{nih komunikacija.
dih kadrova koji postupno preuzimaju sve slo`enije i sofi-                 Marica @aneti} Malenica


                                                                     HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.             17
                                       ~istija Hrvatska                           obveza

   OSNOVAN "HRVATSKI CENTAR ZA ^ISTIJU PROIZVODNJU"
   PREVENTIVNO DJELOVANJE                                                          ME\UNARODNA
                                                                       DEKLARACIJA ZA
   U ZA[TITI OKOLI[A                                                            ^ISTIJU PROIZVODNJU
                                                                       SVJESNI smo zajedni~ke odgovornosti za postizanje
   POVODOM uspje{nog zavr{etka projekta Vlade Republike                                           odr`ivog razvitka. Akcija za za{titu globalnog okoli{a mora
   Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski raz-                                     uklju~ivati prihva}anje unaprje|enih odr`ivih postupaka
   vitak (UNIDO) "Stvaranje preduvjeta za ~istiju proizvodnju" te                                      proizvodnje i potro{nje.
   osnivanja nevladine neprofitne ustanove, Hrvatskog centra za                                       Vjerujemo da su ~istija proizvodnja i ostale za{titne strate-
   ~istiju proizvodnju, odr`ana je 11. prosinca 2001. godine u Mi-                                     gije, kao ekolo{ka u~inkovitost, "zelena" proizvodnja i
   nistarstvu gospodarstva prigodna sve~anost.                                               sprje~avanje one~i{}enja, bolji izbor. U tom je cilju potreb-
                                                                       no razvijati, podupirati i provoditi odgovaraju}e mjere.
        "^ISTIJA PROIZVODNJA" -
        PREVENTIVNA AKTIVNOST                                                     Shva}amo da ~istija proizvodnja podrazumijeva stalnu
                                                                       primjenu cjelovite, za{titne strategije koja se provodi nad
   Ovaj projekt, koji je zapo~et 1997. godine, ostvaren je u su-
                                                                       postupcima, proizvodima i uslugama u cilju postizanja go-
   radnji Ministarstva gospodarstva i Ministarstva za{tite okoli{a i    Mato Pa`i}, direktor Direkcije za proizvodnju HEP-a, potpi-   spodarske, socijalne, zdravstvene, sigurnosne koristi, kao i
   prostornog ure|enja Republike Hrvatske, dok je njegovu pro-       sao je Me|unarodnu deklaraciju za ~istiju proizvodnju      o~uvanja okoli{a.
   vedbu osigurao APO Zagreb, a s UNIDO-ve strane ^e{ki centar
   za ~istiju proizvodnju. O osnovnim zna~ajkama i rezultatima                                       U tom smo se cilju obvezali:
                                     ga provode donosi prednosti u dobivanju zajmova kod banaka.
   njegove provedbe govorio je Marijan Host, ravnatelj Hrvatskog                                      VODSTVO
                                     Ne manje va`no je to {to je nai{ao na dobar prijem u industrij-
   centra za ~istiju proizvodnju. Kako je naglasio, njegov osnovni
                                     skim pogonima, izdvojio je njegove prednosti D. Suba{i}.      koristiti na{ utjecaj
   cilj bio je osposobljavanje doma}ih stru~njaka za predava~e i
   konzultante u promoviranju koncepta i primjeni ~istije proiz-    Uime Ministarstva za za{titu okoli{a i prostornog ure|enja,     • kako bi potaknuli prihva}anje odr`ivih postupaka proiz-
   vodnje u industriji i gospodarstvu te za kontinuirano pro-      skupu se obratila An|elka Bedrica, naglasiv{i kako }e to Mini-   vodnje i potro{nje kroz na{e odnose sa zainteresiranim
   vo|enje konkretnih projekata ~istije proizvodnje.          starstvo i ubudu}e davati potporu projektu ~istije proizvodnje.   stranama.
   Osposobljavanjem 58 doma}ih stru~njaka, provedbom 21 de-       Du{ko ^uri} iz Ministarstva gospodarstva ocijenio ga je pozi-    JA^ANJE SVIJESTI,
   monstracijskog (oglednog) projekta u industrijskim tvrtkama,     tivnim primjerom, te izdvojio hvalevrijednu ~injenicu da su
                                                                       ja~ati sposobnosti
   te osnivanjem Hrvatskog centra za ~istiju proizvodnju i njego-    brojne tvrtke uo~ile korist od sudjelovanja u njemu. Nakon {to
   vim uklju~ivanjem u UNIDO/UNEP mre`u nacionalnih centara,      je Hrvatski centar za ~istiju proizvodnju proglasio otvorenim,   OBRAZOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE
   taj cilj je i ostvaren, zaklju~io je M. Host.            predstavnici hrvatskih tvrtki i institucija potpisali su Me|una-  • razvijanjem i provedbom programa za ja~anje svijesti,
   Ina~e, uspje{nost oglednih projekata ocjenjivala se kroz eko-    rodnu deklaraciju o ~istijoj proizvodnji, me|u njima iz Hrvat-   obrazovanje i stru~no usavr{avanje u okviru na{e organiza-
   nomske u~inke, odnosno u{tede te kroz pozitivne u~inke na      ske elektroprivrede Mato Pa`i}, direktor Direkcije za        cije;
   okoli{ (smanjenje otpada i emisija, racionalnu potro{nju ener-    proizvodnju HEP-a i Milan Rajkovi}, direktor Termoelektrane
                                                                       • poticanjem uklju~ivanja koncepata i na~ela u obrazovne
   gije, vode i sirovina).                       Sisak.
                                                                       programe na svim razinama.
   - Va`no je naglasiti da 30 posto projekata nije zahtijevalo nikak-  Polaznicima koji su uspje{no zavr{ili program osposobljavanja    INTEGRIRANJE
   va ulaganja, nego tek manje popravke i modifikacije u procesu,    u projektu ~istije proizvodnje, ovom prigodom su dodijeljene
                                     me|unarodne svjedod`be za stru~njake u sustavnom gospo-       poticanje integriranja za{titnih strategija
   a o njihovoj isplativosti govori podatak da se skoro polovica
   projekata isplati odmah, a veliki dio za manje od {est mjeseci,   darenju okoli{em i ~istijoj proizvodnji u industriji. Iz Hrvatske  • na svim razinama na{e organizacije;
   rekao je M. Host.                          elektroprivrede, svjedod`be su dobili: mr. sc. Zoran Stani} iz
                                                                       • u okviru sustava za gospodarenje okoli{em;
                                     Sektora za razvoj HEP-a, te Gordan Malinar i Ivo Malovi} iz Ter-
   "^istija proizvodnja", nagla{eno je ovom prigodom, preventiv-    moelektrane Sisak.                         • kori{tenjem alata kao {to su ocjena primjene mjera
   na je industrijska strategija, koja donosi i financijske u{tede, a                                    za{tite okoli{a, ra~uni za{tite okoli{a i utjecaj na okoli{,
   obuhva}a tehni~ke i organizacijske mjere za rje{avanje uzroka                         Tatjana Jalu{i}      `ivotni ciklus i ocjenu ~istije proizvodnje.
   nastajanja otpada te smanjenje otpada i emisija u samom pro-                                       ISTRA@IVANJE I RAZVOJ (R&D)
   izvodnom procesu.                           POZITIVNI U^INCI OGLEDNIH PROJEKATA
                                                                       pronala`enje inovacijskih rje{enja
                                      Kroz ogledne projekte ~istije proizvodnje postignuti su
       HRVATSKI CENTAR ZA ^ISTIJU                   zna~ajni pozitivni u~inci na okoli{, kao i financijske      • promicanjem prioriteta s krajnjih rezultata na za{titne
          PROIZVODNJU                       u{tede.                              strategije u okviru na{ih politika i aktivnosti istra`ivanja i
   - APO se usmjerio prema integralnoj za{titi okoli{a i to u prvom                                     razvoja;
                                      U 21 projektu postignuta su smanjenja utjecaja na
   redu prema preventivnom djelovanju, a glavni na{ cilj je - ~isti-   okoli{:                              • pru`anjem potpore razvitku onih proizvoda i usluga koji
   ja Hrvatska, napomenuo je Damir Suba{i}, direktor Agencije                                        su u~inkoviti za okoli{ i zadovoljavaju potrebe potro{a~a.
                                      - smanjenje volumena otpadnih voda: za 2,4 milijuna
   za posebni otpad, tvrtke koja je osniva~ Hrvatskog centra za                                       PRIOP]AVANJE
                                      m3 godi{nje,
   ~istiju proizvodnju. Govore}i o osnivanju i zada}i te nevladine i
   neprofitne ustanove, naglasio je kako je njen cilj {irenje ideje    - smanjenje optere}enja otpadnih voda (kemijske po-        {irenje na{eg iskustva
   o ~istoj proizvodnji, u svrhu unaprje|enja za{tite okoli{a. Uz     tro{nje kisika): za 54,6 t O2/g,                 • unaprje|ivanjem dijaloga o provedbi za{titnih strategija i
   institucijsko ja~anje, primarnu zada}u Hrvatskog centra za       - smanjenje emisija u zrak (organska otapala, dimni        obavje{tavanjem doma}ih zainteresiranih strana o predno-
   ~istiju proizvodnju, kao njegov dugoro~ni cilj D. Suba{i} je iz-    plinovi, ~estice): za 33,2 t/g,                  stima.
   dvojio promoviranje i ja~anje "odr`ive potro{nje", odnosno ori-                                     PROVEDBA
                                      - smanjenje ukupne koli~ine krutog tehnolo{kog otpa-
   jentiranje potro{a~a prema odabiru onih proizvoda koji su
                                      da: za 16540 t/g (od toga opasnog otpada za 264          poduzimanje akcije za prihva}anje ~istije proizvodnje
   dobiveni na okoli{u prijateljski na~in.
                                      t/godi{nje, ambala`nog otpada za 216 t/godi{nje).
   Istodobno, ukazao je na zna~aj preventivne za{tite okoli{a, koja                                     • postavljanja poticajnih ciljeva i redovitim izvje{tavanjem
                                      Pobolj{anjem iskori{tenja sirovina i internim recikli-      o napretku putem sustava gospodarenja;
   se temelji na pronala`enju samog izvora zaga|enja, za razliku
                                      ranjem godi{nje je u{te|eno 2,37 milijuna m3 svje`e
   od uobi~ajene prakse tretiranja otpada na kraju procesa. Kao                                       • poticanjem novih i dodatnih izvora financiranja i investi-
                                      (~iste) vode i 1564 t ostalih sirovina, a ostvarene su i
   jednu od prednosti strategije ~istije proizvodnje izdvojio je                                      cijama u opcije preventivne tehnologije i promicanjem su-
                                      u{tede energenata (plina, pregrijane pare i mazuta).
   ~injenicu da ona ne zahtijeva nabavu nove tehnologije, ve} u                                       radnje i razmjene tehnologija prihvatljivih za okoli{ izme|u
   obzir uzima postoje}u, na kojoj se malim zahvatima nastoji       Istodobno je tijekom provedbe projekata ostvarena         zemalja;
   smanjiti njen negativan utjecaj na okoli{.               godi{nja financijska u{teda od 3,89 milijuna USD (pri-
                                                                       • suradnjom s UNEP i ostalim partnerima i svim zainteresi-
                                      bli`no 27,6 milijuna kuna) uz prosje~no vrijeme povra-
   - Ovaj projekt temelji se na preventivnom djelovanju, zahtijeva                                     ranim stranama koje podupiru ovu Deklaraciju te su sprem-
                                      ta ulo`enih sredstava od 1,1 godinu.
   mala ulaganja, povrati ulaganja su vrlo brzi, a poduze}ima koji                                     ni nadzirati njenu uspje{nu provedbu.18   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                                      sindikat

MIRNI PROSVJEDI
ZAPOSLENIKA HEP-a
ILI OSTVARENJE
ZAHTJEVA ILI
OP]I [TRAJK
                                     Prosvjednici poja~ani bubnjarima, koji su glasno popratili svaki zahtjev
ISPRED sjedi{ta Hrvatske elektroprivrede u Ulici grada Vukovara
37 u Zagrebu, 18. prosinca ove godine, na temperaturi znatno
ni`oj od ni{tice, stotinjak najhrabrijih zaposlenika iz razli~itih di-
jelova HEP-a odr`alo je svoj prvi mirni javni prosvjed. Organiza-
tora prosvjeda, Hrvatski elektrogospodarski sindikat, poduprla
su i druga dva sindikata HEP-a - Nezavisni sindikat radnika
HEP-a i TEHNOS, kao i Udruga hrvatskih branitelja HEP-a. Okup-
ljenim prosvjednicima, kao i brojnim novinarima, najprije se
obratio Dubravko ^orak, predsjednik HES-a, naglasiv{i da ni
hladno}a nije sprije~ila prosvjednike u izra`avanju svog neza-
dovoljstva postupcima Uprave HEP-a i Vlade Republike Hrvat-
ske. Osvrnuo se i na vrlo malo prisutnih zaposlenika iz sjedi{ta
HEP-a, ustvrdiv{i da je njima izgleda dobro i toplo, pa ne
osje}aju potrebu dati sindikatima potporu za obranu interesa
svih zaposlenika HEP-a. Orlando Ortile, predsjednik Nezvisnog
sindikata radnika HEP-a, izrazio je veliko zadovoljstvo postignu-
tim konsenzusom hepovih sindikata u izra`avanju svog nezado-
voljstva na ovom povijesnom prvom javnom mirnom prosvjedu
hepovaca, dok je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata
                                     Dubravko ^orak, predsjednik Hrvatskog elektrogospodarskog       Orlando Ortile, predsjednik NSR HEP-a
Kre{imir Sever izrazio potporu ovdje izra`enim opravdanim zah-
                                     sindikata, na kraju prosvjeda pro~itao je zahtjeve upu}ene      dana{nji je prosvjed nazvao povijesnim
tjevima.
                                     Upravi HEP-a
Na kraju je D. ^orak pro~itao sedam zahtjeva, upu}enih Upravi
HEP-a, s ovog mirnog prosvjeda. Prvi je zahtjev za isplatu
bo`i}nice od 1.500 kuna sukladno Kolektivnom ugovoru. Drugi
se zahtjev odnosi na uspostavu stvarnog socijalnog dijaloga
izme|u Vlade Republike Hrvatske, Uprave HEP-a i sindikata s ja-
sno definiranim ciljevima, na~inom i dinamikom provedbe pro-
cesa resturkturiranja Hrvatske elektroprivrede d.d. Tre}i zahtjev
je zahtjev za provo|enje {iroke rasprave o preoblikovanju HEP-a
d.d. u HEP - Grupu. ^etvrti zahtjev je zaustavljanje popunjava-
nja novih d.o.o. - k}eri s postoje}im radnicima HEP-a, bez imo-
vine i jasno utvr|ene socijalne klauzule izme|u Uprave HEP-a i
sindikata. Petim zahtjevom tra`i se potpisivanje novog Kolektiv-
nog ugovora za radnike HEP-a najkasnije do 20. sije~nja 2002.
godine. [esti zahtjev odnosi se na sudjelovanje predstavnika
radnika HEP-a u radu Nadzornog odbora HEP-a d.d. i svim nad-
zornim odborima novoosnovanih d.d. i d.o.o. u vlasni{tvu
HEP-a. Neispunjenje navedenih zahtjeva najkasnije do 20.
sije~nja 2002. godine bit }e razlogom za op}i {trajk u Hrvatskoj
elektroprivredi 20. sije~nja idu}e godine.                Kre{imir Sever dao je potporu Nezavisnih hrvatskih sindikata     Zahtjevi su bili ispisani i na brojnim transparentima
                    Dragica Juraj~evi}        ovom mirnom prosvjedu


                                                        PROSVJED NEZAVISNIH HRVATSKIH
                                                        SINDIKATA

                                                        ZA GLOBALIZACIJU
                                                        DOSTOJANSTVA I BLAGOSTANJA
                                                        NEKOLIKO stotina ~lanova sindikata udru`enih u Nezavisne hrvatske sindikate, me|u
                                                        kojima su bili i ~lanovi Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata predvo|eni njegovim
                                                        predsjednikom Dubravkom ^orkom, mirnim su prosvjedom, koji je zapo~eo na Trgu
                                                        burze (gdje je sjedi{te MMF-a), poru~ili Vladi da mora re}i ne lancima MMF i Svjet-
                                                        ske banke, odnosno globalizaciji koja bi bila po mjeri i diktatu te dvije me|unarodne
                                                        financijske institucije. Ono {to Nezavisni sindikati Hrvatske i njezin predsjednik
                                                        Kre{imir Sever tra`e od Vlade jest osiguranje globalizacije dostojanstva i blagostanja
                                                        u solidarnosti i socijalnoj pravdi. Prosvjednici su se potom, predvo|eni sindikalnim
                                                        ~elnicima u lancima, uputili na Trg sv. Marka.
                                                                                               D. J.


                                                                       HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.              19
     zadarski poluotok sigurniji

   POLO@EN PODMORSKI KABEL OD TS 10/0,4 kV
   JADRANKA DO TS 10/0,4 kV GRAD 5 U ZADRU
   KABEL DOPLIVAO
   DO SVOG ODREDI[TA
   DVIJE zadarske rive, onu priko mosta i onu na poluotoku na
   kojemu je smje{tena stara gradska jezgra, jo{ od 1984. go-
   dine spaja 320 metara dug 20(10) kV podmorski kabel. On je
   jedan od tri kabela koji napajaju taj dio grada. Kako se dogo-
   dilo da je tijekom izgradnje novog lukobrana, premda je in-
   vestitoru bila poznata njegova trasa, ovaj kabel pretrpio
   mehani~ka o{te}enja na tri mjesta, to je od rujna gradska
   jezgra ovisila o preostala dva kabela. Koliko je to nesigurno,
   pokazalo se po~etkom prosinca kada je, zbog kvara na jed-
   nom od njih, zadarski poluotok bio uskra}en u normalnoj
   opskrbi elektri~nom energijom. A, ovaj je mjesec zadarski
   DP do~ekao i u vrtoglavoj izmjeni transformatora, pa svakod-
   nevno one od 630 kVA mijenjaju u one od 1.000 kVA u svim
   gradskim trafostanicama, jer im zbog preoptere}enja prijete
   redukcije. Primjerice, danas u Varo{i, potro{a~i na niskom
   naponu biti }e sat - dva bez napajanja. Prema rije~ima ruko-
   voditelja Odjela za odr`avanje Elektre Zadar, Branka Bur~ula,
   polaganje spomenutog kabela je posao iznimne va`nosti, a
   njegov popravak na vratima luke bio bi preskup posao, "jer bi
   nas vi{e ko{talo zatvoriti luku na najmanje deset sati dok
   ugradimo spojnice, nego izmjena kabela na koju smo se
   odlu~ili. Ovako }e luka biti zatvorena samo sat i pol vremena i
   za to ne}emo ni{ta platiti. Naime, dogovorili smo njeno zatva-
   ranje u 13,00 sati kada je luka u praznom hodu."          Sve je spremno - ~eka se zatvaranje luke


          ZAVR[NI DIO AKCIJE
          UZ ZAPUHE BURE                    POLAGANJE PODMORSKOG KABELA 20(10) KV
   Ovaj posao, vrijedan 540.000 kuna, Zadrani }e izvesti za-      KOJI SPAJA DVIJE ZADARSKE RIVE JE POSAO
   jedno sa Slu`bom za izgradnju splitske Elektrodalmacije,
   koja je Mati Miji}u povjerila rukovo|enje nad radovima. A,
                                     IZNIMNE VA@NOSTI, A NJEGOV POPRAVAK NA
   on je odgovoran za cjelokupnu tehnologiju rada i izvedbu      VRATIMA LUKE BIO BI PRESKUP POSAO, PA JE
   polaganja. Danas, 18. prosinca dok smo od ranih jutarnjih
   sati pratili zavr{ni dio ove akcije, M. Miji} je imao prste do-   ODLU^ENO DA GA SE ZAMIJENI
   slovce u svakom od prate}ih poslova: spu{tao u more ja-
   stuke, davao naloge roniocima, a kako je iz Splita
   doputovao vozilom pretrpanim svim i sva~im, tako je prema
   potrebi vadio `eljezne cijevi, pile, ~avle, bu{ilice, konopce,
   kantu s benzinom... I vikao je, u mobitel, radiostanicu, i bez
   njih. "Ve`i se bilo di, ina~e }u ja sko~iti u more i vezat se", u
   {to nitko nije dvojio, jer je more toga jutra bilo vrlo ugodno
   toplo, ~ak 13 stupnjeva. U odnosu na jedan stupanj u zraku,
   a {to su oni komentirali "jutros je vrime omek{alo", i buru
   koja se u 10 sati raspuhala i koja je krivac za smrznute prste
   i pucanje filma pri premotavanju, ronila~ka ekipa Stipe Ra-
   dasa te{ko se odlu~ivala na izranjanje.
   Jutro je proteklo u raskopavanju dviju obala, privezivanju ka-
   bela za vodilice, napuhavanju ku{ina i dovla~enju kabela do
   kraja lukobrana. Klju~ni dio posla izvela je ekipa Odsjeka za
   kabelske mre`e pod nadzorom Slavka [are, koordinatora u
   odsjeku i glasnim vodstvom simpati~nog me{tra Janka, "naj-
   boljeg me{tra na svitu", kojim je od svojih ljudi progla{en. U
   13 sati luka je zatvorena i jastuci su zaplivali prema polu-
   oto~noj obali. Iz trafostanice 10/0,4 kV Jadranka, podmorski
   kabel XHE 49/23, 3 x 120 mm2 Cu, te`ak 12,5 kg/m i proiz-
   vo|a~a Elke Zagreb, doplivao je do svog odredi{ta prema TS
   10/0,4 kV Grad 5. I, sve to uz pomo} jednog gumenjaka, jer
   je zadarska mornarica bila zauzeta otocima. A, reporteru koji
   jo{ uvijek tra`i smrznute i otpale u{i po gradu svog dje-
   tinjstva, ostaje nada da }e Slavkova ekipa uva`iti ispriku zbog
   neuspjelih i neobjavljenih fotografija.
                                     Mate, Branko i Slavko daju upute kako privezati jastuke
                       Vero~ka Garber


20   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
 I glavnu zadarsku rivu trebalo je probu{iti     Pomo}na mornarica vodi kabel preko lu~ke uvale
Evo ga, sti`e, za koju minutu kabel }e biti polo`en
 Kabel je stigao privu~en sajlom           Na ovoj strani obale kabel }e u}i u TS 10/0,4 kV Grad 5                                              HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.  21
    rije~ju i slikom

   NA TERENU S PULSKO-ROVINJSKOM EKIPOM
   ZA KVALITETNIJU OPSKRBU
                                                                                   Sve
                                                                                   intenzivnija
                                                                                   stambena
                                                                                   izgradnja i
                                                                                   otvaranje
                                                                                   brojnih
                                                                                   manjih
                                                                                   proizvodno-
                                                                                   uslu`nih
                                                                                   sadr`aja u
                                                                                   Rovinjskom
                                                                                   selu tra`e i
                                                                                   kvalitetniju
                                                                                   opskrbu
                                                                                   elektri~nom
                                                                                   energijom -
                                                                                   polaganje
                                                                                   20 kV
                                                                                   kabela i
                                                                                   spajanje
                                                                                   nove TS
                                                                                   10/20(0,4)
                                                                                   kV i TS
                                                                                   Hladnja~a   ROVINJSKO selo svojim polo`ajem i mogu}nostima {irenja
   postaje atraktivna lokacija za raznovrsna ulaganja. Stambena
   izgradnja je sve intenzivnija, kao i otvaranje brojnih manjih
   proizvodno-uslu`nih sadr`aja. Upravo stoga, naselja oko Ro-
   vinjskog sela poprimaju prigradski tretman grada Rovinja.
   Sukladno tomu raste potreba za ve}om opskrbom elek-
   tri~nom energijom na tome podru~ju.
   Za kvalitetnije napajanje koristit }e se nova trafostanica
   10/20(0,4) kV Vi~ani, koja }e se priklju~iti na polo`eni 20
   kV kabel od TS Hladnja~a (Rovinjsko selo), u duljini od
   716 metara kroz kabelsku kanalizaciju, do nove trafostani-
   ce Vi~ani.
   U polaganju 20 kV kabela sudjelovala je ekipa za izgradnju
   iz Pule i doma}a rovinjska ekipa, iz DP Elektroistra Pula.
   No, to nije dostatno, pa se ubudu}e planira izgradnja jo{
   jedne nove trafostanice, za koju je ve} dobivena lokacijska
   dozvola, tako da }e na podru~ju Rovinjskog sela biti {est    Dean Brusi} iz Pule: uvodnica je pod nadzorom          Kabel na svom putu kroz kabelsku kanalizaciju
   trafostanica za kvalitetno napajanje potro{a~a elektri~nom
   energijom.
                         Ru`a @mak


    Bruno Paljuh, poslovo|a izgradnje iz Pule i Edi
    Bari}, elektromonter kod vitla
                                   Vladimir Herak, brigadir iz Pogona Rovinj - pri pripremi kabe-  Diego Levak iz grupe za izgradnju TS i polaganje
                                   la                                kabela NN i VN iz Pule - teku}ina za podmazi-
                                                                   vanje kabela potrebna je da se ubla`i trenje22
                                                                                izravno

                                                 POGONSKI URED HRVATSKA KOSTAJNICA
 [etali{te dr. Franje Tu|mana...                                                               ...za koje su elektra{i napravili novu javnu rasvjetu

APEL ZA U[I KOJE ^UJU,
O^I KOJE VIDE!
NAKON kratke jutarnje posjete Elektri Sisak i nekoliko   vornik ro|eni Kostajni~anin, koji je ovdje pro`ivio sve
snimaka obavljanja radova na preure|enju njihove dotra-   svoje `ivotne va`ne doga|aje - kako ka`e - od prvih lju-
jale poslovne zgrade, u dru{tvu Igora Grgi}a, mladog    bavi do braka, a izvan svog Grada `ivio je samo onoliko
tehni~ara Pogonskog ureda Hrvatska Kostajnica, kre}em    koliko je bilo nu`no, tijekom {kolovanja u Zagrebu i tije-
prema svom odredi{tu - Hrvatskoj Kostajnici. Kod      kom rata, kada je bio na prvoj crti u Sunji. Ina~e, kao
Blinjskog puta, gdje se svaki puni sat zatvara cesta radi  elektra{ko dijete (njegov je otac umirovljeni elektra{),
razminiravanja, uspijevamo pro}i u posljednji trenutak. S  bilo je logi~no da nastavi tu tradiciju, {to je i u~inio dola-
nestrpljenjem i{~ekujem ponovni susret s ovim zanimlji-   skom 1997. godine za upravitelja ovog Pogonskog ure-
vim povijesnim gradi}em na prekrasnoj Uni, kojeg sam    da. ^lan je Gradskog poglavarstva za komunalnu
prvi put posjetila ujesen 1995. godine, nakon njegove    infrastrukturu, {to djelomice      pojednostavljuje i
kalvarije. Svakog sljede}eg dolaska bili su zamjetni mali  rje{avanje problematike Pogonskog ureda.
pomaci naprijed, pa sada nakon tri i pol godine o~eku-   Hrvatska Kostajnica smjestila se uz prekrasnu rijeku Unu
jem malo vi{e. Ali, nije ba{ tako...            podno brda Djed, gdje je ve} u rimsko doba postojalo
 Sve zanimljivosti i novosti o `ivotu u gradu i na{em Po-  naselje. Ime Kostajnica prvi se put spominje u povelji iz-
gonskom uredu doznajem iz prve ruke od Damira Atlije,    danoj u Dubici 1240. godine. Najslavniji vladar Kostajni-
upravitelja, ~iji zaposlenici dijele sudbinu svog Grada i  ce je Nikola III Zrinski, otac sigetskog junaka Nikole IV
osje}aju sve njegove te{ko}e i brige. Ina~e, moj je sugo-  Zrinskog, a oni je dr`e klju~em i vratima Hrvatske. Turci


OVDJE JEDINO ^EGA (JO[ UVIJEK) IMA DOVOLJNO JEST
DOBRA VOLJA, ZAHVALJUJU]I KOJOJ IPAK NA[I
ELEKTRA[I NEKAKO USPIJEVAJU RIJE[ITI TE[KO]E KAO
[TO SU NEPOUZDANO NAPAJANJE, STARI VODOVI,
LO[E NAPONSKE OKOLNOSTI, MANJAK LJUDI,
SPECIJALNIH VOZILA, INFORMATI^KE OPREME...A SVE
TO U OKRU@JU GRADA KOJEM, OPET, PRIJETI PUSTO[

                                                                                           23
    izravno

   POGONSKI URED HRVATSKA KOSTAJNICA   1555. godine osvajaju kostajni~ki ka{tel (stari grad na    `iteljima? Naime, ovda{nju osnovnu {kolu poha|a 800      dovr{ena je, a na redu je izgradnja prve faze prilazne ce-
   unskom otoku) i njome vladaju, s prekidima, 130 godi-     u~enika, a srednju njih 450. Mnogi mladi uklju~eni su u    ste, a druga faza - nastavak dr`avne ceste D 47 o~ekuje
   na. Pod carsku upravu, kao i ~itava Banovina, potpada     rad limene glazbe, djevoj~ice i djevojke su aktivne u     se u prolje}e. Otvorenje mosta i glavnog grani~nog pri-
   1699. godine, a 1778. godine poveljom Josipa II Kostaj-    ma`oretkinjama, a dio mladih djeluje u kostajni~koj al-    jelaza predvi|eno je u sije~nju 2002. godine. Na`alost,
   nica postaje slobodan kraljevski grad. Kostajnica za ~et-   ternativnoj sceni KAOS, udruzi mladih, osnovanoj pro{le    ve}u dobrobit od toga, kao {to ka`e D. Atlija, imat }e Bo-
   vorogodi{nje vladavine Napoleona postaje va`no        godine s nakanom da se aktiviraju mlade snage u kultur-    sanska Kostajnica, gdje su cijene puno ni`e nego u
   trgova~ko sredi{te, a nakon toga u nju se uvodi gra|an-    no umjetni~kom `ivotu Grada (javne tribine za mlade,     Hrvatskoj. Radi toga, kako ka`e, za o`ivljavanje ovog Gra-
   ska uprava. Prvi statut grada tiskan je 1893. godine.     glazbene ve~eri, izlo`be, {portska dru`enja i ekolo{ke ak-  da itekako bi bilo po`eljno kada bi se u njemu prodavala
                                  cije). Posljednjih je mjeseci KAOS anga`iran. zajedno     roba bez PDV. Tada bi ovaj gradi} doista o`ivio i postao
      DEPRESIVNA GOSPODARSKA                 sa sisa~kom udrugom R.O.D.A.. u borbi za o~uvanje       hrvatski Leibniz, kako je ve} bilo najavljeno. Gradu u sva-
         SLIKA GRADA                    okoli{a, pa su tako organizirali i brojne manifestacije    kom slu~aju treba ja~a financijska injekcija, jer donacije
                                  protiv odlagali{ta radioaktivnog otpada na Trgovskoj     koje dobivaju kao podru~je od posebne dr`avne skrbi i
   Biv{a op}ina Hrvatska Kostajnica brojila je 15.000 du{a,
                                  gori.                             od kojih se Grad financira - nedostatne su. Planova ima-
   a sada u gradu Hrvatska Kostajnica i o}inama Hrvatska
                                                                 ju, ali ne i financijske potpore. Tako ovdje, doznajem,
   Dubica, Donji Kukuruzari i Majur `ivi samo 10.000 ljudi.   Grad je u srpnju ove godine potpisao sporazum s ame-
                                                                 planiraju izgradnju jo{ jednog vrti}a, nove tr`nice, spa-
   Sam grad, gdje je prije rata `ivjelo {est tisu}a stanovni-  ri~kom donatorskom organizacijom USAID za izgradnju
                                                                 janje kolektora gornjeg dijela grada na kolektorsku mre`u
   ka, sada ima malo manje od ~etiri tisu}e. U razdoblju     infrastrukture. Prvi je na redu projekt izgradnje novog vo-
                                                                 te naposlijetku izgradnju gradskog kupali{ta duljine jed-
   okupacije Grada od 12. rujna 1991. godine do 5. kolovo-    dovoda u naselju ^ukur i sanacija vodocrpili{ta Pa{ina
                                                                 nog kilometra u Kavrlji.
   za 1995. godine, Kostajni~ani su prognani i `ivjeli su na   vrela. Jednako tako, u sije~nju 2002. godine bit }e otvo-
   117 razli~itih lokacija diljem Hrvatske. Zanimljivost ovog  ren i natje~aj za sanaciju srednjenaponskog dalekovoda    Grad o`ivi i poprimi `eljenu sliku, na`alost, samo za vri-
   gradi}a jest da su se njegovi prognani `itelji u vrlo veli-  Majur - Komogovina i niskonaponske mre`e Panjani -      jeme Kestenijade tijekom listopada, kada brojni turisti
   kom broju vratili odmah nakon Oluje, {to dovoljno govori   Rosulje i Dubi~ka brda. Vrijednost ovih infrastrukturnih   pohode Kostajnicu i u`ivaju u prekrasnom jesenjskom
   o njihovoj ljubavi i vezanosti za svoj Grad.         radova iznosi 10 milijuna kuna. Ina~e, grad se obnavlja    krajobrazu kostajni~kog kraja. Prema rije~ima D. Atlije,
                                  korak po korak. Budu}i da je dvije tre}ine gradske jezgre   grad najve}e {anse vidi upravo u poticanju razvoja turiz-
   Kako danas `ivi ovaj Grad koji je pro{ao svoju kalvariju i
                                  pod za{titom spomenika kulture, za sve radove - pa tako i   ma, prije svega lovnog (divlje svinje, srnda}i i jeleni) i
   kako se ponovno ra|a iz pepela ? Prema rije~ima D. Atli-
                                  one elektra{ke - potrebna je suglasnost konzervatora.     ribolovnog, pa se obnavljaju i brojne postoje}e lova~ke
   je, obnovljeno je 80-90 posto ku}a u gradu, a {to se ti~e
                                  Crkva sv. Antuna obnovljena je u cijelosti, postavljena su  ku}e. Pritom, svakako treba iskoristiti prednosti ~iste i
   obnove gospodarstva slika je, na`alost, vrlo depresivna.
                                  nova zvona i elektrificirana je, a sada je na redu unu-    bistre Une, navodno pune joda i jedinstvene sedre, zbog
   DIP Majur i Tvornice obu}e Una su u ste~aju, dok Gra-
                                  tra{nja obnova. U tijeku je sanacija Gradske galerije,    ~ega bi - kako ovdje misle - trebala postati i za{ti}enom
   fi~ko poduze}e Nina Marakovi} i Tvornica trikota`e Poun-
                                  gdje je predvi|en i prostor za Radio Hrvatska Kostajnica i  rijekom pod okriljem UNESCO-a.
   je rade sa znatno smanjenim kapacitetima. Najve}i broj
                                  Kostajni~ki list, te zgrade Gradskog poglavarstva.
   malobrojnih zaposlenih radi u dr`avnim institucijama, a
   samo njih 500 je zaposleno u privredi. U gradu rade
                                                                 MALI POGONSKI URED, TE[KO]E VELIKE
   trgovine i ugostiteljski objekti, a Grad je pokrenuo i tzv
                                   USKORO OTVORENJE GRANI^NOG                 Dvadeset{est zaposlenika PU Hrvatska Kostajnica skrbi o
   PINK - poduzetni~ki inkubator, s tim da daje besplatan
                                       PRIJELAZA                     3.286 potro{a~a ku}anstva, 97 virmanskih i 36 velepo-
   prostor novootvorenim poduzetnicima. Imaju kino, ali     Jedna od velikih novosti koju odmah opa`ate u obilasku    tro{a~a u gradu Hrvatska Kostajnica i op}inama Hrvat-
   nema kinopredstava, a jedanput mjese~no ovdje dolazi     grada jest novi most, kojim su opet povezane dvije obale   ska Dubica, Donji Kukuruzari i Majur, te dijelu op}ine
   Kazali{te u gostima. [to grad ina~e nudi svojim mladim    Une. Izgradnja mosta, zapo~eta u travnju ove godine,     Dvor. Na svom podru~ju odr`avaju 70 kilometara 20 kV

                                                                                  Jakov Radni} i De-
                                                                                  nis Majnari} uz svoj
                                                                                  jedini (neumre`eni)
                                                                                  kompjutor
    Damir Atlija, upravitelj Pogonskog ureda Hrvatska Ko-
    stajnica: bio bih sretan da imam jo{ pet montera

                                                  Ivanka Abramo-
                                                  vi}, referent, Ilka
                                                  [abi}, admini-
                                                  strator,   Rifet
                                                  Sedi}, tehni~ar i
                                                  Snje`ana Bi{}an,
                                                  ~ista~ica - s ove
                                                  su strane {altera,
                                                  na usluzi po-
                                                  tro{a~ima                                                              Igor Grgi}, tehni~ar, ispred TS 35/20/10 kV Majur, sredi{nje
                                                              to~ke napajanja ~itavog Pounja24   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
Novi most ponovno povezuje dvije hrvatske obale Une. U pozadini se vidi utvrda kostajni~kog starog grada Ka{tel
Kostajnice na unskom otoku

DV, 124 kilometra 10 kV DV, 286 kilometara niskona-       Velikih te{ko}a imaju i zbog manjka montera. D. Atlija
ponskih mre`a, te 102 TS 10(20)/04 kV i sredi{nju TS       ka`e da ima samo 10 montera za sve radove, budu}i da
35/20/10 kV.                           su dvojica anga`irana u TS Majur kao uklopni~ari, dvoji-
                                 ca su pridodani Slu`bi za prodaju i odnose s potro{a~ima
Sve do sada nisu imali osigurana financijska sredstva za                                     Crkva sv. Antuna obnovljena je u cijelosti, postavlje-
                                 radi zamjene mjernih ure|aja, a jedan je na vi{ego-
ovogodi{nje investicije, pa sada u zimskim uvjetima rade                                     na su nova zvona i elektrificirana je, a na redu je i ob-
                                 di{njem bolovanju. Zbog toga i ovdje njeguju na~elo: svi
srednjenaponsku i niskonaponsku kabelsku mre`u na de-                                      nova njene unutra{njosti
                                 rade sve i sre}a je da imaju isklju~ivo mlade montere,
snoj obali Une i nove trafostanice. U okviru odr`avanja,
                                 koji jo{ nekako trpe ovaj tempo. Usporedbe radi, prije
ove su godine zamijenili 55 visokonaponskih i 47 nisko-
                                 rata ovdje je radilo 38 zaposlenika, a upravitelj D. Atlija  ina~e lijepog gradi}a. Obnovljen je hotel Central,
naponskih stupova, te ugradili dva linijska rastavlja~a na
                                 napominje da bi mu puno zna~ilo imati barem jo{ pet      zavr{eno je ove godine i novoizgra|eno [etali{te dr
10 kV DV Komogovina. Kako nisu imali vlastitih investicij-
                                 montera. Sve ipak nekako funkcionira i ovdje znaju da u    Franje Tu|mana, s novom javnom rasvjetom, a novi most
skih radova, pomogli su kolegama iz Pogona Glina, gdje
                                 tomu i jest kvaka, jer da nije tako, vjerojatno bi napokon  zaokru`uje tu ljep{u sliku grada.
su izgradili 8,8 kilometara srednjenaponskog voda i 5,7
                                 dobili poja~anje.
kilometara niskonaponske mre`e te tri nove ~eli~no-re{et-                                   Nakon povratka u Pogonski ured razgovaram sa svojim
kaste trafostanice u naselju Gornje Tabori{te.          Ovda{nje elektra{e mu~i i manjak informati~ke opreme,     starim znanicama iz Slu`be za prodaju i odnose s po-
Idu}e godine planiraju izgradnju novog 10 kV DV Komo-      pa tako jedan in`enjer i tri tehni~ara Slu`be za tehni~ke   tro{a~ima - Ivankom Abramovi}, referentom, ovdje od
govina duljine 17,5 kilometara, izgradnju novog 20 kV      poslove, koji rade elaborate sanacije i obnove elektroe-   1995. godine i Ilkom [abi}, administratorom, ovdje od
DV Hrastovac i dio niskonaponskih mre`a, predlo`enih       nergetskih postrojenja, projektne zadatke, elektroener-    1996. godine, dok je Antonija Zec, blagajnica, slu`beno
od strane op}ina.                        getske suglasnosti i sli~no, imaju samo jedan         odsutna. Tu je i Rifet Sedi}, tehni~ar koji ovdje radi od
                                 neumre`en PC. Zbog toga hvataju slobodne trenutke dva-    1996. godine, sada na izdavanju energetskih suglasnosti
Ovaj mali Pogonski ured bori se s brojnim te{ko}ama,       ju umre`enih PC Slu`be za prodaju i odnose s po-       (u zadnjih {est mjeseci ih je izdano 600 i na njih se, kao i
koji im ote`avaju normalno funkcioniranje. Problem broj     tro{a~ima. Jednako tako, u PU nemaju dovoljno         na priklju~ke, dugo ~eka). Razgovaramo u prostoriji gdje
jedan, nagla{ava D. Atlija, je privremeno (jo{ od 1995.     potrebnih specijalnih alata i ure|aja, dok su im specijal-  se odvija `ivot sa strankama. Ivanka ka`e da sve poslove
godine) napajanje cijelog Pounja putem umrtvljenog        na vozila stara 25 godina, nemaju nu`na terenska vozila i   stignu obaviti, a da raditi na {alteru, zna~i sa strankama,
voda Jajce - Mraclin, koji vozi pod naponom 35 kV i u      komunikacijsku opremu. Pitam se {to na{i kolege ovdje,    nije nimalo lako. Znaju potro{a~i biti neugodni, ali
vlasni{tvu je zagreba~kog Prijenosnog podru~ja. Prije-      osim mladosti i (jo{ uvijek) dobre volje, imaju?       sre}om - ka`e - jo{ ih nitko ne tu~e, jer nastoji prona}i
ratno ~evorostrano napajanje Pounja svedeno je na ovo
                                                                kompromisno rje{enje. Mala prostorija s neprikladnim
jedno jedino i ne treba puno rije~i tro{iti {to to zna~i za    SMIJEMO SE KADA NAM SE PLA^E                ormarom prepunim registratora s arhivom svih njihovih
ovaj Pogonski ured i njegove potro{a~e. Ali recimo u dvi-
                                 U uvjetima velikog broja nezaposlenih, puno starih      potro{a~a, skromnim {alterom za rad sa strankama na-
je rije~i - sveop}u nesigurnost.
                                 doma}instava i prognanika iz Bosne i Hercegovine te ve-    pravljenim prije dvije godine (o~ekivale su ipak ne{to
Rasklopi{te u Sunji jo{ je minirano i nedostupno, a u planu   like migracije stanovni{tva, nemogu}e je imati dobru na-   suvremenije), s dotrajalom stolarijom i flekovima na
imaju da pu{tanjem u pogon DV Jajce - Mraclin pod napon     platu. Elektra{i se trude pobolj{ati je, maksimalno su    zidu - djeluje odve} sumorno. Jedinu toplinu daju joj
od 110 kV, njihova TS Majur prije|e s 35 na 110 kV napon, a   susretljivi i fleksibilni, samo da naplate isporu~enu elek-  njene stanarke, jer Ivanka ka`e: "Mi se smijemo i kada
u Sunji i Hrvatskoj Dubici da se izgrade rasklopnice. Tako bi  tri~nu energiju, a kao posljednju mogu}nost koriste      nam se pla~e". Ovdje doznajem i za to da kada ustreba,
dobili bolje i sigurnije napajanje. Nadalje, glavobolje im za-  iskap~anja. Do prije dvije godine izra`en problem neo-    na o~itanja idu i - kolegice.
daje i polustoljetna starost srednjenaponskih dalekovoda na   vla{tene potro{nje ove je godine sveden na jednog otkri-
drvenim stupovima, koje kostajni~ki elektra{i poku{avaju                                    ^itava poslovna zgrada ovog Pogonskog ureda vapi za
                                 venog takvog potro{a~a.
odr`avati u `ivotu uz minimalna sredstva (PU za sva                                      adaptacijom i uljep{avanjem, {to zbog dojma, a jo{ vi{e
                                 U Hrvatskoj Dubici, udaljenoj 25 kilometara, nekad je     radi ugodnijeg i lak{eg rada njegovih zaposlenika. Jed-
odr`avanja godi{nje ima 300.000 kuna). Ove vatrogasne
                                 postojala pogonska ispostava, ali upravo zbog nedostat-    nako tako, i Grad treba puno vi{e nego {to dobija, a nje-
mjere i golemi trud elektra{a ne mogu sprije~iti ~este ispade
                                 ka montera ona je uga{ena, pa tamo{nji potro{a~i mora-    govi `itelji to s pravom i o~ekuju. Od povratka iz Hrvatske
iz pogona. Jedino ispravno opredjeljenje jest njihova sko-
                                 ju za sve (osim za pla}anje, koje mogu obaviti u po{ti)    Kostajnice razmi{ljam {to bi mi zajedno, ili kao pojedin-
ra{nja rekonstrukcija. Sre}a je za njihove potro{a~e, kvarove
                                 dolaziti u PU u Hrvatsku Kostajnicu. D. Atlija je itekako   ci, mogli u~initi za ovaj Grad? Za ljep{i i bolji `ivot nje-
naj~e{}e otklanjaju u roku od nekoliko sati, a pritom im je
                                 svjestan da bi bilo potrebno opet tamo uspostaviti ispo-   govih velikih i malih stanovnika.Za ono najva`nije -
najve}i problem locirati kvar bez specijalnog vozila za tu
                                 stavu, upravo zbog potreba potro{a~a, ali u postoje}im    o`ivljavanje gospodarstva, ~ime bi sve krenulo naprijed,
namjenu, koje postoji samo u sjedi{tu distribucijskog po-
                                 uvjetima to je nemogu}e.                   treba pomo} dr`ave. Ako pomo} pravodobno ne stigne
dru~ja i slu`i ~itavom DP-u. Najkriti~niji su im dalekovodi za
Komogovinu i Hrastovac, a kada }e do}i na red, opet ovisi o   Grad smo zbog uporne i dosadne ki{e obi{li automobi-     na adresu Hrvatska Kostajnica, imat }emo jo{ jedan
novcima. Nadalje, i naponske okolnosti na cijelom podru~ju    lom, izlaze}i samo nakratko zbog snimanja zanimljivosti.   ostarjeli i napu{teni pograni~ni Grad.
Pogonskog ureda su lo{e, pa se potro{a~i ~esto `ale.       Jo{ ima puno razru{enih ku}a, koje kvare sliku ovog                       Dragica Jurajev~i}


                                                                    HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.            25
    obljetnica

   UZ 95 GODINA RADA HE MILJACKA
   JU^ER, DANAS I SUTRA
   NA[E STARE DAME
                               SKORO devedeset godina zvali smo je HE Manojlovac,
                               posljednjih {est HE Miljacka. Zna~i li to da joj, nadomak             RAT I MIR
                               stote, vi{e odgovara bapsko nego mu{ko ime - ne znam.      Pune ~etiri godine HE Miljacka je bila okupirana i
                               Ali znam da se, pri spomenu njena novog imena, koje je     prisilno je slu`ila tada{njoj fantomskoj tvorevini
                               dobila prema istoimenu slapu kraj kojeg uzima vodu,       zvanoj SAO Krajina. Ali, svaka sila za vremena, pa
                               uvijek sjetim poznatije mi sarajevske rijeke.          tako i ova. Nakon vojne operacije Oluja, u kolovozu
                                                               1995. godine, vra}a se u ruke svom vlasniku.
                                 NEKAD VRHUNSKO TEHNI^KO
                                                               Vo|ena iskusnom rukom Marka Pokrovca s novim
                                    POSTROJENJE
                                                               imenom kre}e u nastavak svog `ivota. Ve} 11. kolo-
                               HE Miljacka (tada Manojlovac), najve}i hidroenergetski     voza elektrana je 35 kV dalekovodom
                               objekt Pogona HE na Krki, u probni pogon je pu{tena       Knin-Miljacka, a preko 110/35 kV TS Vrbnik i TS
                               1905., a u redovitu eksploataciju 1906. godine, Uz znat-    Bilice, spojena na elektroenergetski sustav zemlje.
                               no slabiju HE Jaruga, najstarija je hidroelektrana u Hrvat-
                               skoj koja jo{ i danas obavlja svoju proizvodnu funkciju. U
                               vrijeme izgradnje ova derivacijska elektrana, s dovodnim   meljita rekonstrukcija. Ovom obnovom dobivena je pot-
                               gravitacijskim tunelom duljine 1620 m i ~etiri tla~na     puno nova elektrana, koja je bez ve}ih problema radila
   Uljep{ana devedesetpetogodi{nja elektrana jo{ uvi-   cjevovoda duga po 168 m, koji su bili izravno vezani na    do prije deset godina. Po~etak rata na ovom podru~ju
   jek dobro izgleda, kad se uzme u obzir da je pregrmi-
   la mnoge bure i opasnu Oluju!              PREMDA JE HE MILJACKA (TADA HE MANOJLOVAC) POSLJEDNI
                               PUT MODERNIZIRANA 1956. GODINE, ILI TO^NO PRIJE 45
                               GODINA, ONA I DALJE S MAKSIMALNOM SNAGOM OD 21,5
                               MW (U ODNOSU NA INSTALIRANIH 24 MW), PROIZVODI
                               PLANOM ZADANE VELI^INE. TAKO JE OD PO^ETKA
                               POSLIJERATNOG RADA, TO^NIJE OD 12. KOLOVOZA 1995.
                               GODINE, PA DO 1. PROSINCA OVE GODINE ISPORU^ILA
                               UKUPNO 909,7 GWh ELEKTRI^NE ENERGIJE HRVATSKOM
                               ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU
                               dvostruke Francisove turbine, bila je vrhunsko tehni~ko    do~ekala je u OOUR-u HE na Krki i Zrmanji u sastavu
                               ostvarenje. Njome je skoro pedeset godina rukovodio      tada{nje RO Elektroprivreda Dalmacije, odnosno
                               tehni~ar Josip Franzotti, koji je tijekom tog vremena bio   ZEOH.
                               jedini kvalificirani radnik u elektrani. Imala je samo jed-
                               nog potro{a~a, i to lu~ne pe}i u tvornici karbida u [ibe-
                                                                    PRVA U HRVATSKOJ
   Agregati u oku ugodnim pastelnim bojama         niku, a obje su bile u vlasni{tvu istog poduze}a, najprije  Devedeseti ro|endan do~ekala je, te prve poratne 1996.
                               SUFID-a, a kasnije La Dalmatienne-a. Poslije Drugog      godine, u novom ruhu i s novom posadom, novom
   Drago Burna}, koordinator odr`avanja strojarskog di-  svjetskog rata, 1945. godine, sve elektrane prelaze u     upravnom zgradom u neposrednoj blizini strojarnice (do
   jela opreme: mirovina je na vidiku...          dru{tveno vlasni{tvo tada{nje dr`ave, pa se tako i HE     po~etka rata kori{tena je poslovna zgrada u sredi{tu Kni-
                               Miljacka uklju~uje u elektroenergetski sustav.        na) i novim direktorom. Zvonko Mrdulja{ preuzeo je kor-
                               Od godine 1947. pa do 1956. elektrana je opremljena s     milo elektrane u vrijeme kada su joj prethodili zna~ajniji
                               tri nova agregata, a na agregatu broj 2 je obavljena te-   zahvati. Po~elo se s promjenom dotrajalog sustava tur-


                               @eljko Zeli}, vo|a smjene i [ime D`apo, de`urni uklopni~ar: nigdje im nije tako dobro kao ovdje!
26
[ime Valid`i}, pogonski strojar i @eljko Vuku{i}, pogonski elektri~ar, u dru{tvu sa svojim ljubimcem i pokusnim kuni}em, agregatom 2

binske regulacije, polo`en je svjetlosni kabelski prije-   pa do 1. prosinca ove godine isporu~ila ukupno 909,7      Tako je djelomi~no promijenjen sustav istosmjernih bateri-
nosni sustav izme|u elektrane i HPT (ATC) u Oklaju, a    GWh elektri~ne energije.                    ja i razvod (aku-baterije), popravljena dizali~na staza u
pristupilo se i izradi projekta o ure|enju okoli{a i adap-  U rujnu 1999. godine za direktora Pogona HE na Krki, pa    strojarnici, te postavljena nova gromobranska instalacija
taciji svih objekata elektrane. U studenom 1998. godi-    tako i HE Miljacka, imenovan je Kajo Krstulovi}.        na zgradi strojarnice i uklopnice. Obavljeno je ispitivanje
ne dovr{eno je suvremeno rje{enje turbinske regulacije                                   sva ~etiri transformatora uljnog gospodarstva te su po-
i upravljanje turbinom i aktiviran sredi{nji kompjutorski  - Kada sam do{ao na ovo mjesto imao sam, i jo{ imam,      pravljene uljne jame kao i sabirna uljna jama (mastolov)
sustav. Brodarski institut je prvi put u Hrvatskoj, upravo  sljede}i pristup: sigurnost ljudi i objekta, te pogonska    kako ne bi do{lo do incidentnog izlijevanja ulja u Krku, a
u HE Miljacka, primijenio ovu najsuvremenu tehnologi-    spremnost. Tako je, slijedom na~ela sigurnosti, tijekom    saniran je krov na aneksu strojarnice.
ju.                             2000. godine, ispitana betonska re{etka koja dr`i vodnu
                               komoru i pregledani su cjevovodi iznutra. Izvana to nismo   Da se tijekom posljednje dvije godine puno toga u~inilo,
                               mogli obaviti jer je podru~je oko njih progla{eno minira-   vidi se ve} pri prilazu uljep{anoj zgradi strojarnice u ko-
  POGONSKI SPREMNA I SIGURNA                nim. Uz velike napore razminiran je pojas duljine 160 m i   joj zeleno`uti agregati na modrim postoljima rade svoj
                               {irine 100 m od ~eli~nih tla~nih cjevovoda na kojima su    svakodnevni posao. Premda je stara koliko je stara, jer
Premda je posljedni put modernizirana 1956.godine, ili                                   dami nije zgodno pre~esto spominjati godine, ova elek-
to~no prije 45 godina, ona i dalje, s maksimalnom sna-    obavljeni najosnovniji pregledi i popravci, odnosno vanjska
                               antikorozijska za{tita. Tako|er je u potpunosti izmijenjena  trana se jo{ uvijek nije odrekla nekih svojih izvornih dije-
gom od 21,5 MW (u odnosu na instaliranih 24 MW),                                      lova ugra|enih u godini ro|enja, a to su tla~ni cjevovod i
proizvodi planom zadane veli~ine. Tako je od po~etka po-   stara rashlada na lijevoj obali Krke u duljini od 160 m. U
                               ovoj godini obavljeni su i brojni drugi radovi na objektu.   agregat 2 koji, malo prera|en, jo{ uvijek stoji na temelju
slijeratnog rada, to~nije od 12. kolovoza 1995. godine,                                   od suhozida.

Blok-transformatori 6/35 kV: premda amortizirani, jo{ uvijek su u funkciji odolijevaju}i svim vremenskim uvjeti-      Tomislav Mileti}, rukovoditelj Tehni~kog odjela, pokazuje
ma                                                             jedan od ~etiri blok-transformatora kojima je istekla `ivotna
                                                              dob: nisu razrije{ene dvojbe oko podizanja razine napona
                                                                                              27
    obljetnica
   Izmijenjeni sustav dobave rashladne vode na lijevoj obali Krke u duljini od 160 m

                                                              Premda su sva ~etiri agregata bila spremna za rad, na dan
                                  "POKUSNI KUNI]" ZA SVE [TO SE RADI           posjeta vozila su samo dva, snage 12 do 13 MW, koji su
                                 De`urni dio posade ~esto obavi ophodnju agregata,    davali 300 do 350 MWh elektri~ne energije dnevno. - Krka
                                 uvjeri se da je sve O.K., i izgubi se u susjednim,    je buji~na rijeka, obja{njava mi ovaj prepolovljeni rad @eljko
                                 pomo}nim prostorijama. Otvaram jednu po jednu, i     Zeli}, vo|a smjene, pa nam zadnjih dana studenog hidro-
                                 pozivam ih da se ovjekovje~e s agregatima slavlje-    lo{ke okolnosti nisu osobito naklonjene. On je u HEP-u
                                 nice. Koordinator strojarskog dijela odr`avanja Dra-   to~no dvadeset godina, a HE Miljacka je napustio samo u
                                 go Burna} ne voli se fotografirati, ali u ovih pet    vrijeme okupacije, kada je radio u HE Zaku~ac i u Interven-
                                 godina, koliko mu je ostalo do mirovine morat }e,    tnim elektranama. Od 1996. godine ponovno je tu gdje mu
                                 obe}ajem mu, barem jo{ jednom. Zadnji put smo      je, kako sam priznaje, najbolje s obzirom na uvjete rada, a i
                                 porazgovarali nakon Oluje. Elektrana i sve oko nje    blizinu mjesta stanovanja. Uz @. Zeli}a, rad agregata nadzire
                                 bilo je u jadnom stanju. Bilo je to vrijeme kada su   i kompjutor, a pogledava i de`urni uklopni~ar [ime D`apo,
                                 ljudi izgubili povjerenje u ljude, a ovo postrojenje   koji je tu tek {estu godinu. Njegov smje{ak govori vi{e od
                                 slikovito govorilo o nebrizi, bezo~noj eksploataciji i  onih nekoliko rije~i koje sam uspjela i{~upati iz njega. Dija-
                                                              gnoza: ~ovjek je potpuno zadovoljan i poslom, i uvjetima
                                 zlo}i. [to mi sada ima za re}i o toj istoj elektrani?
                                                              rada, i lokacijom, tek nekoliko kilometara udaljenom od
                                 - Stanje je zadovoljavaju}e dok nema problema      rodnog mu Oklaja.
                                 koji bi onemogu}avali redovitu proizvodnju.
                                 Otklonjeni su brojni nedostaci, ali ostaje ona `alo-   Oko agregata broj dva, miljenika posade, zati~em pogon-
                                 sna ~injenica da se za teku}e odr`avanje strojarske   skog elektri~ara @eljka Vuku{i}a i pogonskog strojara [imu
                                 i elektro opreme dobivaju nedostatna sredstva.      Valid`i}a. Ka`u da je najstariji agregat njihov pokusni kuni}
                                                              pa je tako on prvi, prije tri godine, dobio automatsku regula-
                                 Kada se elektrana, poput ove, bli`i stolje}u rada,
                                                              ciju. Obojica su do{li poslije oslobo|enja da popune
                                 onda je potrebno u njezino odr`avanje ulo`iti
                                                              smanjenu posadu. [ime je prije radio u Kon~aru, a @eljku je
                                 zna~ajnija sredstva nego na mla|em objektu. Mi
                                                              ovo prvo zaposlenje. U knjigu `albi jo{ nisu ni{ta zapisali pa
                                 joj nastojimo produljiti radni vijek, a u tu svrhu se
                                                              izvla~im jedini mogu}i zaklju~ak: I njima je ovdje dobro!
                                 osposobljava i noviji dio na{e posade.

                                                                DVOJBE OKO RAZINE NAPONA
 @enski dio ekipe: Ana   Kajo Krstulovi}, di-                                      I dok je ljudima dobro, blok-transformatorima 6/35 kV,
 (kadrovik), Dragica    rektor Pogona HE na                                      8MVA, a ima ih ~etiri, je malo manje dobro zbog najmanje
 (doma}ica, i to vrlo    Krki kojemu su po-                                       dva razloga: nalaze se na otvorenom, a prije dvije godine im
 vje{ta), Rajka (likvida-  vjerene dvije najsta-                                     je istekla i `ivotna dob, {to je puno va`nije, i na {to me je
 tor) - sjede, te Marija  rije elektrane u PP                                      upozorio rukovoditelj Tehni~kog odjela Tomislav Mileti}.
 (tajnica) i Dijana (bla-
              HE Jug                                             - Ne znam za{to ih se ne zamjenjuje, ali pretpostavljam da
 gajnica) - stoje, a jo{
 su dvije kolegice, ko-                                                  ulaganja u 35 kV stranu ne}e biti dok se ne razrije{i dvojba
 jih nema na fotografiji                                                  oko mogu}nosti podizanja razine HE na 110 kV, za {to po-


28
stoje opravdani razlozi. S obzirom da je posljednja revita-    dogodi, premda te optu`be naj~e{}e nemaju argumente u
lizacija objekta obavljena 1956. godine, a od tada samo      onom {to mi radimo. Smatram da treba iskoristiti preostali
zamjena turbinske regulacije, uvo|enje sustava dobave       potencijal ove rijeke, bilo revitalizacijom postoje}e elektra-
vode, te revitalizacija sustava dobave rashladne vode, bilo    ne, bilo izgradnjom nove. Projekt "HE Miljacka II", kojim bi
bi potrebno zna~ajnije investirati u njenu obnovu, suklad-     se dobila zamjenska elektrana s ve}im zahvatom i padom
no zna~aju koji ovaj pogon ima u proizvodnji elektri~ne      vode, je napu{ten kao vrlo skup, pa nam preostaje raz-
energije. On je na ~etvrtom mjestu od sedam proizvodnih      mi{ljati o modernizaciji i revitalizaciji postoje}e. Tu
postrojenja u PP HE Jug. Mislim da je ovaj Pogon, koji       mo`emo odabrati dva mogu}a puta: s istim instaliranim
ima najstarije objekte malo zanemaren.               protokom od 24 m3/s, koliki je kapacitet dovodnog tunela
Dakako, T. Mileti}, koji je tu do{ao kao mladi in`enjer iz     jo{ od 1906. godine, ili pove}anje instaliranog protoka do
Zagreba privu~en obe}anjima o rje{enju stambenog pro-       50 m3/s, {to bi vjerojatno bilo opravdanije.
blema, nije mogao, a da ne spomene kako HEP jo{ nije        A dok se dvojbe ne razrije{e, Miljacko, sretan ti 95. ro|en-
ispunio svoje obe}anje dano ovda{njim zaposlenicima,        dan!
ve} je rje{avanje problema preusmjerio na dr`avne insti-                   Marica @aneti} Malenica
tucije.                                                               Nedavno popravljena dizali~na staza u strojarnici

 [to im jo{ donosi ova, ve} tako blizu, 2002. godina?
 - Po~eli bismo s izradom dokumentacije za projekt
 "Revitalizacija HE Miljacka", obja{njava direktor
 Krstulovi} i nastavlja. Okosnoca svih tih zahvata su tri
 10kV izvoda koja mi izravno napajamo. Naime, uz
 osnovnu proizvodnu funkciju obavljamo jo{ nekoliko
 zadataka. Tako je elektrana i izvor elektri~nog napa-
 janja za vodovod mjesta Kistanje i Promina, a i izvod
 za DV 10 kV Oklaj i DV 10 kV Razvo|e. Kako se ne zna
 vrijeme obnove poru{ene TS 35/10/0,4 kV Oklaj, bili
 smo prisiljeni popraviti za{tite na }elijama i nabaviti
 transformator 35/10 kV, na {to smo tako|er utro{ili
 odre|ena sredstva. U okviru revitalizacije razmi{ljamo
 i o naponskoj razini elektrane. Upravo je u listopadu
 obavljena recenzija "Studije opravdanosti uklju~ivanja
 u mre`u 110 kV HE Miljacka", koju je izradio Energet-
 ski institut "Hrvoje Po`ar". Ukoliko HE zadr`i jednaku
 razinu snage (21 MW), vjerojatno bi ostala na
 sada{njoj naponskoj razini od 35 kV, a ukoliko bi revi-
 talizacijom znatnije pove}ala snagu, opravdano bi
 bilo prije}i na 110 kV napon. Dakako, sve to u vre-
 menskoj ovisnosti o prelasku TS Kalun u blizini
 Drni{a na ovaj napon.
                                   Buji~na rijeka Krka zna biti i te kako hirovita
 DO TEMELJITE OBNOVE - POSTUPNO                   Pogled na elektranu s druge obale i iz drugog kuta
       "KRPANJE"
Stari objekti poput ovog vape za radikalnijim zahvatima. Ali,
dok se razra|uje strategija razvoja, s obzirom na polo`aj u
NP Krka i oskudna financijska sredstva, manji zahvati i
krpanja nastavit }e se i sljede}e godine, osobito tijekom re-
monta. Uz ve}e zahvate na rotorima, gdje }e se obaviti do-
varivanje, i manje koji }e se obaviti pri pregledu le`ajeva,
popravit }e se krovi{te strojarnice, koje je tako|er u vrlo
tro{nom stanju.

 "DE@URNI KRIVAC" ZA SVE EKSCESE U
   NACIONALNOM PARKU KRKA
Premda energetski potencijal Krke, za razliku od drugih
rijeka, nije dovoljno iskori{ten - to ne zna~i da }e u do-
gledno vrijeme biti. Naime, cijelo njeno korito je u istoi-
menom Nacionalnom parku, i tu nastaje blokada u
razmi{ljanju. Za razliku od onih koji izbjegavaju tu pro-
blematiku, direktor K. Krstulovi} polazi u svom raz-
mi{ljanju malo druk~ije.
- Neka nam stru~njaci doka`u koliko je, u ovih skoro stotinu
godina, ova HE negativno utjecala na temeljne fenomene ri-
jeke Krke, primjerice sedru. Ovo jest Nacionalni park, ali ne
i rezervat. Po{tuju}i zakonitosti prirode, Park, Elektrana i Ri-
bogojili{te mogu ostvariti uspje{an su`ivot. HE je ~esto
"de`urni krivac" za pucanje sedre, ugro`avanje biolo{kog
minimuma, ili pak za neku drugu katastrofu koja se u Parku


                                                                     HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.        29
     produljen `ivot

   HE JARUGA
   NE]E BITI MUZEJ!
   POSLJEDNJA elektrana u slivu rijeke Krke, HE Jaruga, na{e
   je najstarije proizvodno postrojenje koje je po~elo proizvod-
   nju 1895., odnosno 1903. godine, kada je premje{teno na
   sada{nju lokaciju. Izgra|ena samo dvije godine iza prve hi-
   droelektrane na slapovima Niagare, ubraja se u tipi~ne pro-
   to~ne objekte derivacijskog tipa, ukupne instalirane snage
   5,6 MW. Prema snazi i prosje~noj godi{njoj proizvodnji, dru-
   ga je u mati~nom pogonu HE na Krki.

     NAJTE@E JE PRVIH STO GODINA
   Premda je do svoje stote godi{njice bila zanemarena, ula-
   skom u drugo stolje}e sta`a ne{to se ipak mijenja na bolje.
   Obavljeni su radovi i zapo~eti projekti koji govore da se s
   njom, i s njenih prosje~nih 35 GWh godi{nje, jo{ uvijek
   ra~una u planovima proizvodnje.
   Zna~ajniji zahvati zapo~eli su pro{le godine. Tada je, prvi put
   nakon 1937. godine o~i{}eno pribli`no 200 kubi~nih metara
   sedre iz difuzora i tla~nih cjevovoda, ~iji su popravak, kao i
   unutra{nja antikorozijska za{tita, zavr{eni ove godine.
   Tijekom pro{loljetnog remonta, koji je trajao od srpnja do li-
   stopada, obavljena je kompletna demonta`a turbina oba
   agregata kako bi se snimila postoje}a o{te}enja, stvarne di-
   menzije i revizija stanja turbinskih regulatora.          Demonta`a radijalno-aksijalnog le`aja
   Cilj ovih poslova, prema rije~ima nadzornog in`enjera i vodi-
   telja ovih zahvata Gorana Lau{i}a, bio je utvrditi stvarno sta-  OD VI[E PREDLO@ENIH RJE[ENJA ZA REVITALIZACIJU HE
                                    JARUGA, ODABRANA JE VARIJANTA ZAMJENE
   nje opreme u smislu kvalitete i postoje}ih dimenzija, kako bi
   se mogla izraditi i uspje{no montirati nova hidromehani~ka i
   hidrauli~ka, odnosno regulacijska oprema.             CJELOKUPNOG SADR@AJA INSTALIRANIH PELTON-FRANCIS
   Istodobno je obavljena i zamjena le`ajeva (prelijevanje bijele
   kovine) na oba agregata. Tako|er su vodenim topom
                                    TURBINA U POSTOJE]IM TURBINSKIM BA^VAMA, A
   (UHWPJ metoda), odnosno ~istim ekolo{kim postupkom,        PO^ETKOM PROSINCA POTPISAN JE UGOVOR S
   o~i{}ene unutra{nje povr{ine tla~nih cjevovoda 1 i 2 i unu-
   tra{nja povr{ina ba~vi turbina, kao priprema za uspje{no
                                    TURBOIN[TITUTOM U LJUBLJANI ZA IZRADU ROTORA
   izvo|enje antikorozijske za{tite.                 TURBINE, PRIPREMLJEN JE I TENDER ZA IZRADU I
   Uz posadu elektrane i stru~njake iz Tehni~ke slu`be PP HE     ISPORUKU TURBINA I TURBINSKE REGULACIJE, ^IME JE
   Jug, navedene specijalisti~ke poslove izvodile su tvrtke:
   In`injering-Strojarstvo, BIS, Retico i Dekorater, Geodetski za-
                                    ZAPO^EO PROCES OBNOVE, KOJI ]E HE JARUGA
   vod iz Splita, Turboin{titut iz Ljubljane i PKL iz Duge Rese.   OMOGU]ITI DA UMJESTO TEHNI^KOG MUZEJA I NADALJE
   U STARIM "BA^VAMA" NOVI SADR@AJ
                                    BUDE PROIZVODNO POSTROJENJE
   Kao i kod drugih hidroelektrana u sastavu PP HE Jug koje
   proizvode dugo godina, tako se i u slu~aju HE Jaruga ozbi-
   ljno razmi{lja o revitalizaciji postrojenja. Od vi{e predlo`enih
   rje{enja odabrana je varijanta zamjene cjelokupnog sadr`aja
   instaliranih Pelton-Francis turbina u postoje}im turbinskim
   ba~vama. Po~etkom prosinca potpisan je ugovor s Turbo-
   in{titutom u Ljubljani za izradu rotora turbine, a pripremljen
   je i tender za izradu i isporuku turbina i turbinske regulacije.
   Time bi zapo~eo proces obnove, koji }e HE Jaruga omogu}iti
   da umjesto tehni~kog muzeja i nadalje bude proizvodno po-
   strojenje.
   Prema izjavi direktora Pogona HE na Krki Kaje Krstulovi}a,
   o~ekivano pove}anje instalirane snage svake turbine je sa
   sada{njih 2,8 MW na 3,5 do 3,8 MW.
   - Ova varijanta je najprihvatljivija s obzirom na lokaciju elek-
   trane u srcu Nacionalnom parku "Krka", jer za zadane gabarite
   nije potrebno obavljati nikakve gra|evinske radove izvan po-
   stoje}eg objekta. Mi i ne smijemo obavljati dodatna dubin-
   ska iskapanja, s obzirom da se ispod na{eg objekta nalazi
   izvori{te pitke vode. Naime, prigodom pro{logodi{njeg
   ~i{}enja sedre u oba difuzora otkriveni su izvori pitke vode.
   Tijekom ove i idu}e godine {ibensko komunalno poduze}e
   "Vodovod" obavit }e kapta`u tih izvora, dragocjenih za
   opskrbu vodom grada [ibenika.
                                     Rastavljena turbina za potrebe snimke dimenzija ba~vi  U tijeku je rasprava o na~inu monta`e novog sadr`aja turbine
                Marica @aneti} Malenica


30   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
31
    pothvat

   DP ELEKTROPRIMORJE RIJEKA - POGON SKRAD: IZGRA\EN DALEKOVOD KRA[I]EVICA -
   GORNJI OKRUG
   UNIVERZALNI SAMONOSIVI KABEL
   DOKIDA (SVE) NEPOGODE
   ELEKTROPRIMORJE JE U
   IZGRADNJI OVOG
   DALEKOVODA, ME\U PRVIMA
   U HEP-u U TOLIKOM OPSEGU
   I PRESJEKU PRIMIJENILO
   UNIVERZALNI SAMOSTOJE]I
   KABEL PROIZVO\A^A
   ERICSSONA IZ [VEDSKE KOJI
   IMA ZNA^AJNE PREDNOSTI
   NAD KLASI^NIM KABELIMA.
   PREDSTAVNIK PROIZVO\A^A
   KABELA KURT MATTISSON,
   NAKON [TO JE OBI[AO
   TRASU DALEKOVODA
   OBAVLJENI POSAO OCIJENIO
   JE RIJE^IMA: "VRLO DOBRO,
   VRLO DOBRO..."
   U PRVOJ polovici prosinca 2001. godine, radnici Pogo-
   na Skrad DP Elektroprimorje Rijeka, uz pomo} stru~nih
   slu`bi DP-a, izgradili su dalekovod 20 kV Kra{i}evica -
   Gornji Okrug u Gorskom kotaru, koji prolazi rubom Na-     Stru~na, hrabra i marljiva ekipa koja je gradila dalekovod nakon jo{ jednog uspje{nog okon~anog radnog dana.
   cionalnog parka Risnjak. Ovaj dalekovod, koji }e zami-     Slijeva na desno: Valter Marinac, Edo [tajduhar, Kristijan Ra~ki, Sa{a Gorupi}, Dalibor Abramovi}, Dragan [te-
   jeniti 2,2 kilometra nadzemne niskonaponske mre`e,       fan~i}, Bo`idar Ru`i}, Vladimir Buri} i praktikant Slaven Jakovac
   omogu}uje puno kvalitetnije napajanje elektri~nom
   energijom sela Gornji Okrug, a u budu}nosti }e biti i dio
   magistralnog voda izme|u dvije napojne trafostanice.
   No, ovo nisu jedine posebnosti ovoga dalekovoda. Nai-
   me, dalekovod je podignut na iznimno te{kom i nepri-
   stupa~nom terenu s ispresijecanim brojnim usjecima,
   jarcima i vodotocima, u podru~ju s iznimno o{trom kli-
   mom i u neposrednoj blizini za{ti}enog prirodnog po-
   dru~ja. Obilne oborine, snijeg i led, ~este grmljavine,
   bujno raslinje... zahtijevali su suvremeniju tehnologiju
   od do sada kori{tene. Zbog toga su u Elektroprimorju,
   nakon dugog, temeljitog promi{ljanja i priprema
   odlu~ili primijeniti univerzalni samonosivi kabel (USK)
   proizveden u [vedskoj, koji je malo poznat i malo
   kori{ten u Hrvatskoj.
   Slu`beni naziv kabela je AXCES, 24 kV, 3x70/16 mm2.
   Izvedbe vodova s ovim kabelom, odnosno njegova obi-
   lje`ja daju mu prednost nad klasi~nim izvedbama. Ovaj
   kabel mo`e se polagati podzemno, podvodno i nadzemno
   ili kombinirano. Odli~no se prilago|ava razli~itoj konfigu-
   raciji terena, tehnologija gradnje je jednostavna i brza {to
   smanjuje tro{kove, a prekidi u isporuci elektri~ne energije
   morali bi biti minimalni. Osim toga, u ekolo{kom smislu,
   univerzalni samonosivi kabel predstavlja zna~ajan iskorak
   u odnosu na klasi~ne izvedbene vodove. Odli~no se ukla-
   pa u prirodni okoli{, minimalno utje~e na one~i{}enje, {titi
   ptice i male `ivotinje, a u slu~aju pada na zemlju ostaje
                                  Upravo je u tijeku izrada spojnice na univerzalnom kabelu nakon ~ega se kabel podi`e na stup
   neo{te}en i dalje prenosi elektri~nu energiju.
   - Kada smo se u Elektroprimorju odlu~ivali za ovu teh-
   nologiju, razmotrili smo prethodno i druge mogu}nosti.


32   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
Lijevo je niski napon, a desno i niski i visoki na istom stupu. A sve u istoj trasi!

                                                   Dalekovod prolazi kroz divlje i surovo, ali prekrasno podru~je
                                Stru~njaci u nadzoru: Ivan \ura-
                                novi}, Elektra Zagreb, Valter Mari-
                                nac, Elektroprimorje Rijeka -
                                Pogon Rijeka, Kurt Mattisson -
                                Ericsson Cabels AB, Mladen Ma-
                                koter, tvrtka Mar-ko ING, Davorin
                                Grenko, DP Elektroprimorje - Po-
                                gon Skrad i Zvonimir Toma,
                                Mar-ko-ING


                                Josip Tvrtkovi}, koji je za dugog
                                radnog sta`a u Elektroprimorju,
                                vodio projektiranje i izvedbu vi{e
                                od 400 objekata pokazuje Eric-
                                ssonov   univerzalni   kabel
                                obja{njavaju}i njegove prednosti

                                                                                    33
   pothvat
   Te{ko pristupa~an teren s visinskom razlikom izme|u po~etne i krajnje to~ke od 250 metara nadmorske visine34  HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
 Novoizgra|ena trafostanica na jednom kraju 2,2 kilometra dugog dalekovoda

Podzemni vod bio bi zbog konfiguracije terena znatno
                                                                       Ovi   lijepi
dulji i time zna~ajno skuplji. Nadzemni vod s golim
                                                                       predmeti pri-
vodi~ima istog presjeka bio bi malo jeftiniji u po~etnoj
                                                                       padaju
investiciji, ali dugoro~no zbog tro{kova odr`avanja i traj-
                                                                       pro{losti
nosti kabel koji smo koristili je isplativiji. Osim toga,
                                                                       Gorskog ko-
prednosti novoga kabela su u brzini i jednostavnosti iz-
                                                                       tara, a u
vedbe, smanjenju opasnosti od po`ara, potrebi manjih
                                                                       budu}nost
{umskih prosjeka i {teta, prihvatljivijem uklapanju u oko-
                                                                       vodi univer-
li{, odnosno u ukupnoj ekolo{koj prihvatljivosti, saznaje-
                                                                       zalno samo-
mo o univerzalnom {vedskom kabelu od Josipa
                                                                       nosivi kabel
Tvrtkovi}a, voditelja projektnih poslova na gradnji dale-
                                                                       koji su ugra-
kovoda Kra{i}evica - Gornji Okrug.
                                                                       dili elektra{i
- Izvedba dalekovoda i nije predstavljala veliki problem                                           Elektropri-
na{im iskusnim in`enjerima i monterima iz Pogona                                               morja
Skrad. Nova tehnologija, me|utim, zahtijevala je dugo-
trajne i temeljite pripreme, uskla|en timski rad, uz su-
radnju s proizvo|a~em i osmi{ljavanje najsitnijih
potankosti. Za po~etak je bilo potrebno premjestiti dvi-
je trafostanice, pripremiti trasu voda te izvesti nova    ze}i teren s mladim in`enjerom Valterom Marincem, iz
stupna mjesta i ugraditi ovjes. Zatim je trebalo dopre-    Elektroprimorja, tako|er jednim od stru~nih suradnika
miti kabele u tri dijela (tri kabelska bubnja) jer bi do-   na projektu. Zato se mora naglasiti da su in`enjeri i
premanje, razvla~enje i ugradba cijele koli~ine na      monteri Pogona Skrad i Stru~nih slu`bi DP Elektropri-
jednom bubnju u planinskim uvjetima bila nemogu}a,      morje Rijeka posao obavili kvalitetno i brzo, rade}i u
budu}i da je rije~ o {est tona materijala velikoga opse-   te{kim vremenskim uvjetima, po ki{i i snijegu uz nadzor
ga. U ovom dijelu posla bila su nam korisna iskustva iz    i monitoring proizvo|a~a opreme Ericsson iz [vedske i
Slovenije, gdje je USK primijenjen prije nego u Hrvat-    njihova predstavnika u Hrvatskoj tvrtke Mar-Ko-Ing
skoj. Ovomu treba dodati jednu potankost, a to je da     d.o.o. Nakon uspje{no obavljenog posla i pohvala koje
smo novi vod gradili u postoje}oj trasi kojom prolazi     su stigle od proizvo|a~a kabela monteri Pogona Skrad,
niskonaponski vod, a da su lokalni potro{a~i tijekom ci-   kojima naporan rad nije uni{tio poznatu goransku duho-
jelog trajanja rada, uz kra}e prekide, imali elektri~nu    vitost, poru~ili su da su spremni po}i u [vedsku te
energiju premda nema dvostranog napajanja, objasnio      tamo jeftinijom ponudom, a jednakom kvalitetom posla
nam je J. Tvrtkovi}.                     konkurirati [ve|anima u poslovima ugradnje njihova
                               kabela.
U iznimno te{ke uvjete rada na nepristupa~nom terenu i
surove klimatske uvjetime, uvjerili smo se i sami obila-                       Ivica Tomi}


                                                            HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.    35
    inicijativa

   UNIVERZALNI SREDNJENAPONSKI KABEL ZA POVE]ANJE POGONSKE SIGURNOSTI I
   RASPOLO@IVOSTI U SVIM VREMENSKIM UVJETIMA
   PRVI SAMONOSIVI SKLOP JO[ 1989. NA
   PODRU^JU POGONA TROGIR
   BROJNE SU PREDNOSTI UGRADBE SAMONOSIVOG KABELA, OD O^UVANJA
   ZDRAVLJA I SIGURNOSTI ZAPOSLENIKA DO U[TEDE NA TRO[KOVIMA KOJI
   NASTAJU ZBOG GUBITAKA ELEKTRI^NE ENERGIJE, TAKO DA JE RIJE^ O
   REVOLUCIONARNOM OTKRI]U I VELIKOM ISKORAKU U PLANIRANJU,
   PROJEKTIRANJU, IZGRADNJI I KORI[TENJU VODOVA SREDNJEG NAPONA
                                                                 Miroslav Bem uz TS Arbanija 5 na ^iovu
    Novi na~in ovjesa samonosivog sklopa                                           Novi na~in spajanja vodi~a na betonskom stupu


   U STRU^NOM ~asopisu za elektrotehniku - Elektro,      ponukao nas da se zapitamo u kojim se potankostima      na sudu. Posolica i po`ari dodatno su ote`avali rad.
   upravo u vrijeme odr`avanja Petog savjetovanja HK      razlikuje ovaj opisani od na{eg ugra|enog te kako je     Kopati i kablirati cijelom duljinom nismo mogli zbog
   CIGRÉ na{u je pozornost privukao rad pod naslovom      uop}e do{lo do primjene rje{enja koje se i danas jo{     zgrada, a sedam kilometara imovinsko-pravnih odnosa
   "Novi na~ini gradnje srednjenaponskih vodova primje-    uvijek smatra novim. U tra`enju odgovora pomogao       nije nam se ~inilo rje{ivo. Osim toga, zbog svakojakih
   nom univerzalnih kabela". O ovoj je temi odr`ano i pre-   nam je Miroslav Bem, koji je u vrijeme izgradnje kabel-    kvarova bili smo godi{nje barem mjesec dana izvan po-
   davanje na spomenutom Savjetovanju. U radu je autor     skog sklopa, 1989. godine, obavljao poslove tehni~kog     gona. Razmi{ljao sam, tra`io, ~itao stru~nu literaturu i
   naglasio da je izgradnja i projektiranje srednjenapon-   rukovoditelja Pogona Trogir, a o spomenutom rje{enju     zaklju~io kako ni{ta drugo ovdje ne mo`emo napraviti
   skih vodova vrlo zahtjevan zadatak te da su optimalni    odr`ao brojna predavanja. Rekao nam je da tih, sada      nego na postoje}a mjesta postaviti nove stupove i pri-
   dosezi u ovom podru~ju postignuti u naprednim gospo-    ve} davnih, godina nisu postojali kod nas nikakvi teh-    mijeniti ovakvo rje{enje. To je bio prvi samonosivi sklop
   darstvima, uz primjenu univerzalnog srednjenaponskog    ni~ki propisi. Tada se na podstrek zagreba~kog Daleko-    na cijelom Balkanu i svi su ga dolazili gledati. Zagre-
   kabela koji se, bez ikakvih te{ko}a, mo`e polo`iti u    voda organizirao posjet Italiji da bi se u`ivo mogla     ba~ka je Elka na ovom CIGRÉ-u prikazala model univer-
   zemlju, zrak i pod vodom. Kutovi savijanja takvom ka-    prou~iti zami{ljena primjena. Ta je tvrtka izvela projek-   zalnog kabela i on se od ovog na{ega razlikuje samo po
   belu omogu}uju potpunu fleksibilnost, a prolasci kroz    tiranje, a zajedno s TEP-om i Elkom spojnice, kabel i     tomu {to ima dodatnu poja~anu izolaciju od prodora
   {umu ne zahtijevaju koridore. Tako|er su odlike kabel-   nosivi 10 kV sklop. M. Bem je od tada{njeg Komiteta za    vode i otporniju na malo vi{e temperature. Na{ samo-
   skog sklopa pove}anje pogonske sigurnosti i raspo-     energetiku ishodio uvjete gra|enja, a od ZEOH novac za    nosivi kabel, naime, polo`en je u zraku i u zemlji.
   lo`ivosti u svim vremenskim uvjetima, smanjenje       probni pogon. Uslijedile su recenzije, komisije, pa ze-
   mogu}nosti nastanka po`ara jer nema golih vodi~a i                                    Zna~i, trogirski samonosivi kabelski sklop sastoji se od tri
                                 leno svjetlo. U prolje}e 1989., gradnja je zapo~eta, a u
   izolatora, mogu}nost izgradnje i na najte`im trasama,                                   upletena vodi~a i ~eli~nog u`eta koji sve to nosi, udaljeno-
                                 ljeto te godine samonosivi kabelski sklop Pogona Tro-
   pa je stoga pogodan za podru~ja Dalmacije, Like i Pri-                                  sti izme|u vodi~a vi{e nema, pa je tako smanjen prostor
                                 gir ve} je bio u radu. Uporabna dozvola izdana je uz ob-
   morja.                                                          kroz koji dalekovod prolazi. Kabel je XHP-A 3 x 95 mm2.
                                 vezu da se izradi program pla}anja rada takvog sustava
                                                                Kabliranje trase pod zemljom izvedeno je samo na jednom
   PREDNOSTI SAMONOSIVOG KABELA                sa svim potankostima, posebice za zra~ni dio trase (na-
                                                                manjem dijelu u duljini od 430 metara, nakon ~ega vodi~i
                                 ginje li se stup i vodi~ spu{ta ili proklizava i sli~no), a
   Autor navodi brojne prednosti ugradbe samonosivog                                     opet idu zrakom. Vrlo ga se jednostavno mo`e ovjesiti o
                                 podaci su se dostavljali u Zagreb.
   kabela, od o~uvanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika do                                 zid ku}e, a oktogonalni ~eli~ni stupovi rije{ili su te{ko}e s
   u{tede na tro{kovima koji nastaju zbog gubitaka energi-   - Kada smo se odlu~ili za primjenu ovog rje{enja - saz-    posolicom i po`arima. Na jednom takvom stupu mogu se
   je, te zaklju~uje da je rije~ o revolucionarnom otkri}u i  najemo od M. Bema - imali smo na podru~ju otoka        nalaziti ~ak tri napona, 0,4 kV, 10/20 kV i 35 kV, a to opet
   velikom iskoraku u planiranju, projektiranju, izgradnji i  ^iovo, od Slatina do Trogira, dalekovod duljine sedam     zna~i veliku u{tedu prostora i materijala. Premda
   kori{tenju vodova srednjeg napona. Ovaj tekst podsjetio   kilometara, na drvenim stupovima i golih vodi~a. Trasa    mogu}nost zapaljenja ne postoji, vrlo je va`no znati da je
   nas je da na dijelu trogirskog pogonskog podru~ja Elek-   je i{la uz 32 bespravno izgra|ena objekta koji su "nicali"  potrebno dalekovod polijevati i hladiti ako je dulje vrijeme
   trodalmacije Split, ve} vi{e od deset godina postoji    kako im se prohtjelo. Na{i su vodi~i doticali balkone i zi-  izlo`en djelovanju vatre, jer se uslijed dugotrajne topline
   srednjenaponski (10 kV) samonosivi kabelski sklop i     dove, a zbog dva smrtna slu~aja bili smo bezbroj puta     po~ne otapati izolacija.


36   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                           na kraju poslovne godine

                                U ELEKTRODALMACIJI UBRZANO
                                ZA KVALITETNIJU I POUZDANIJU
                                OPSKRBU POTRO[A^A
                                DISTRIBUCIJSKO podru~je splitske Elektrodalmacije po-             ... POGONA PLO^E
                                sljednji je mjesec ove radne godine do~ekalo doslovce na    Na{i Plo~ani jo{ dovr{avaju kopneni dio posla preosta-
                                nogama. Radi se punom parom u ve}ini pogonskih po-       log nakon nedavnog polaganja podmorskog kabela
                                dru~ja, kako brdskih, tako i priobalnih i oto~nih. Daleko bi  Drvenik - Su}uraj, ali, kako smo ve} rekli, svi ostali po-
                                nas odvelo sve te poslove popisati, pa smo odlu~ili spo-    goni imaju pune ruke posla na sanaciji naponskih okol-
                                menuti samo najzna~ajnije.                   nosti, odnosno izgradnji i obnovi niskonaponskih
                                                                mre`a.
                                 TROGIRANI I KA[TELANI NAPOKON
                                DO^EKALI POUZDANIJE I KVALITETNIJE                    NEMA KI[E, ALI IMA BURE
                                      NAPAJANJE
                                                                - Nu`no je naglasiti - rekao nam je rukovoditelj Odjela in-
                                Na prvom mjestu, ne samo zbog svoje energetske va`nosti    vesticija, Mirko Ramljak - da ula`emo iznimno velike napo-
                                i broja ljudi anga`iranih na izvo|enju radova, nego i zbog   re kako bi poslove priveli kraju i utro{ili novac koji je tek
                                mjesta na kojemu se oni izvode, stoje poslovi polaganja    nedavno pristigao. Temelj svega ovoga uvijek je jednako
                                35 i 20 kV kabela na potezu izme|u Trogira i Ka{tela. Ka-   pitanje - za{to treba ~ekati kraj poslovne godine za
                                beli se, naime, pola`u uz Jadransku prometnicu i to na     isho|enje odobrenja za izgradnju. Treba znati da je na{e
                                jednom od njenih najzagu{enijih dijelova. Kabel 35 kV, u    podru~je specifi~no, da su nam radovi uz prometnice za-
                                duljini od 13 kilometara (13 x 3), povezat }e dvije po-    branjeni od 15. lipnja do 15. rujna, a da su radovi na cesta-
                                dru~ne trafostanice, trogirsku TS 110/35 i ka{telansku TS   ma jednako nepo`eljni i u ovo predblagdansko vrijeme.
                                35/10 kV i zamijeniti postoje}i dotrajali dalekovod male    Zbog toga je iznimno va`no da se investicijski planovi do-
                                prijenosne snage. U istom se kanalu pola`e i kabel 20 kV,   nose po~etkom godine i da tada zapo~ne i njihovo ostva-
                                ukupne duljine 34 kilometra, koji }e povezati ka{telanske   renje. Sre}om, ovih smo dana bili po{te|eni ko{e i moglo
                                trafostanice 10/04 kV. Postoje}i potro{a~i dijela grada Tro-  se neometano raditi.
                                gira i svih sedam Ka{tela napokon su do~ekali, prije svega,
                                                                Sre}a s ki{ama ba{ i nije neko olak{anje, jer umjesto njih
                                pouzdanije ali i kvalitetnije napajanje elektri~nom energi-
                                                                ovih dana bilo je bure u izobilju. A, ona je ve} pri~a za sebe
                                jom. Premda su svi poslovi koje }emo spomenuti rezultat
                                                                i ne trpi nikakvu usporedbu. I ona na plus 5 i ona na minus
                                zajedni~kog rada svih stru~nih slu`bi DP-a, ipak treba na-
                                                                5 jednako je neugodna.
                                glasiti da su na izvo|enju anga`irani prete`ito zaposlenici
                                Slu`be za izgradnju i usluge. Ovdje, na magistrali, na ~elu  - Ne mo`e se opisati kako je na{im ljudima koji gore u brdi-
                                s Teom Brada{i}em kao voditeljem posla te poslovo|ama     ma, Zelovu, Bra~evi}ima, Ramljanama, Pribudama, koji na
Umjesto dva drvena stupa, danas stoji samo stupna        Jozom Vojkovi}em i Ivanom Plazoni}em, radi stalnih pet-    olujnom vjetru i temperaturama ispod ni{tice di`u stupove
trafostanica                          naest ljudi, a u ispomo} priska~u i drugi. Istodobno se u   za niskonaponsku mre`u - ka`e rukovoditelj Odjela izgrad-
                                predgra|u Splita, a za potrebe EKO-projekta "Ka{telanski    nje, Neven Favro. - Ni{ta bolje nije ni ekipama koje rade na
                                zaljev", izmije{ta trasa od 0,5 km za polaganje 35 kV kabe-  magistrali, s jedne strane hladno}a, a s druge neprekidni
  SKUPLJI U IZVEDBI, NAJJEFTINIJI U              la. U isti }e se kanal polagati i dva na{a kabela, jedan od  promet. A, posla toliko da se radi svaki dan do 17,00 sati,
      EKSPLOATACIJI                    35 i drugi od 20 kV.                      pa ni na marendu ne dolaze nego im se iz na{eg restorana
                                                                nose sendvi~i. Zbog velike hladno}e odlu~ili smo nakratko
- [ve|ani imaju podatke koji su rezultat desetgodi{njeg
                                       KABELI NA OTOCIMA                 zaustaviti neke brdske radove i "spustiti" ljude dolje da po-
pra}anje svih dalekovoda, onih golih vodi~a, izoliranih i
                                Na otoku Bra~u u duljini 8 kilometara, takav kabel se     mognu ovima {to rade na kabliranju.
samonosivih kabelskih sklopova - nastavlja M. Bem. -
Izra~unali su svaku stavku izvedbe, ali i svaki pregled     pola`e izme|u Postira i Supetra i rije{it }e dobro nam     U mjesecu darivanja, ovo zajedni{tvo poslu`it }e samo
zbog ispada ili po`ara i utvrdili da je SKS u izvedbi bio    poznat problem dotrajalog zra~nog voda i nesigurnog      jednoj svrsi - darivanju svojih potro{a~a kvalitetnijom i
najskuplji, ali tijekom godina nije imao prekida, {to je nji-  napajanja ovih mjesta, posebice u turisti~koj sezoni. U    pouzdanijom opskrbom elektri~nom energijom.
ma iznimno va`no, pa je zaklju~ak da je on u eksploataciji   mjestu Pu~i{}u jedan kilometar 20 kV kabela povezat                          Vero~ka Garber
najjeftiniji. Mi smo taj zanat na terenu ispekli. Danas zna-  }e mjesne 10 kV trafostanice. Na otoku Hvaru u gradu
mo da se na taj dalekovod ne hvata snijeg i led, da na     Jelsi pola`u se visokonaponski i niskonaponski kabeli,
                                obavlja se monta`a dviju 10/0,4 kV trafostanica te gradi     Polaganje 35 kV i 20 kV kabela izme|u Trogira i
njemu nema gromova. Nije zabilje`en ni jedan slu~aj da
                                pripadaju}a niskonaponska mre`a, a sve to za potrebe       Splita uz jadransku prometnicu
je u nj udario grom, a na{i ljudi tako imaju puno manje
                                potro{a~a ove op}ine.
posla. Poznato mi je da je jo{ 1995. godine u HEP-u sa-
stavljena komisija koja je trebala ispitati mogu}nosti prim-       RADI SE NA TLU OMI[KOG
jene SKS-a, ali mi rezultat ispitivanja nije poznat. Tako|er       I SINJSKOG POGONA...
je u Elektrodalmaciji postojala jedna zamisao da bi se kroz
                                Spomenimo tako|er da se zna~ajni radovi odvijaju na tlu
najvrjedniju splitsku {umu - Marjan, proveo SKS, ali i to je
                                omi{kog i sinjskog pogona. Primjerice, zamjena iznimno
ostalo samo na zamisli. Vjerujem da je razlog nedostatak
                                dotrajalog i izgradnja novog 20 kV dalekovoda Naklice -
novca, ali se nadam da }e to, kao i {ira primjena samono-
                                Tugare - Srinjine, u duljini od blizu 8 kilometara. Omi{ani
sivog srednjenaponskog kabelskog sklopa jednom po~eti
                                jo{ posla imaju u Ruskamenu, Borku, Zadvarju te na re-
`ivjeti - zaklju~io je M. Bem. Po ovomu {to smo ~uli i
                                konstrukciji 10 kV dalekovoda Kostanje-Ku~i}i-Omi{. Po-
pro~itali mo`e se zaklju~iti da je rije~ o kabelskom sklo-
                                gon Sinj zapo~eo je posao iznimne energetske vrijednosti,
pu koji, ne samo da sam sebe nosi, nego i sam sebe vrlo
                                a na koji se godinama ~ekalo - rekonstrukciju prastare TS
brzo isplati. Jer uvijek se poka`e jeftinijim onaj proizvod
                                35/10 kV, smje{tene u samom pogonskom dvori{tu, a o
koji je izveden za dugoro~no razdoblje. O njegovoj {iroj    ~emu }e jo{ biti rije~i u sljede}em broju na{eg glasila. U
primjeni, zna~i, ne bi trebalo dvojiti.             mjestu Otoku pola`e se 1,3 kilometra 20 kV kabela i gradi
                   Vero~ka Garber      TS 10/0,4 kV za potrebe mjesnih potro{a~a.


                                                                                              37
     na{i partneri

   TURBOIN[TITUT D.D. - LJUBLJANA (SLOVENIJA)
   SURADNJA U PORASTU
   KADA me je putni nalog odveo u glavni grad susjedne
   dr`ave, to~nije u Turboin{titut, moja lai~ka o~ekivanja svo-
   dila su se na susret sa znanstvenim i stru~nim timom koji, u
   lancu istovrsnih kompjutoriziranih ureda, na ekranima
   rje{ava slo`ene nacrte slo`enih strojeva, kakvima se sma-
   traju turbine. Ali, prevarila sam se. Umjesto da obavim op-
   hodnju uniformiranih radnih soba, odmah su me bacili u
   vatru, odnosno uveli u golemi laboratorij, sredi{nji i glavni
   radni prostor Instituta. Kada bih opisivala taj prvi dojam,
   onda bih rekla da sam u{la u strojarnicu kakve se ne bi za-
   sramila ni elektrana poput one u Zaku~cu. A u njoj puno
   malih rotora i drugih dijelova hidro i ostalih postrojenja koji,
   opet, izgledaju poput igra~aka u odnosu na one koje
   vi|amo u strojarnicama. Ti modeli simuliraju rad pravih
   strojeva na stanicama za ispitivanje svih vrsta turbina: Fran-
   cisovih, Kaplanovih, Peltonovih i cijevnih. Ovaj laboratorij
   je i svojevrstan izlo`beni prostor modela prema kojima su

   HEP JE PRISUTAN U RADU
   TURBOIN[TITUTA IZ LJUBLJANE VE]
   TRIDESET GODINA, ALI INTENZIVNIJA
   SURADNJA USPOSTAVLJENA JE U
   RAZDOBLJU OD OSAMDESETIH DO
   DEVEDESETIH GODINA PRO[LOG
   STOLJE]A. POTOM DOLAZI RAT I TIH
   NEKOLIKO GODINA PRIMJETAN JE
   ZASTOJ U POSLOVNIM ODNOSIMA,
   KOJI SU OBNOVLJENI RADOM NA
   ZAJEDNI^KIM PROJEKTIMA 1994. I
   1995. GODINE, S TIM DA
   POSLJEDNJU GODINU HEP POSTAJE
   VRLO ZNA^AJAN PARTNER
   TURBOIN[TITUTA
   ra|eni strojevi, koji uspje{no proizvode u na{im hidroelek-
   tranama primjerice na Dravi, Cetini, Krki, Rudi, Kupi, Lici,
   Mre`nici... Za one manje upu}ene i podatak da su u na{im
   hidroelektranama najzastupljenije Francisove turbine i to u:
   Zaku~cu, Dubrovniku, Orlovcu, Peru~i, Velebitu, Kraljevcu,
   Jaruzi, Senju, Sklopama, Gojaku, Rijeci i Ozlju 1.

   JEDAN OD TRI NEZAVISNA INSTITUTA
                                     Pogled odozgo na dio laboratorija
   Dojmljivo i zanimljivo. Ali, nisam tu da se i{~u|ujem,
   nego da predstavim na{eg uva`enog poslovnog partnera -
   Turboin{titut d.d. iz Ljubljane.
   Turboin{titut je osnovan 1948. godine kao centar znanstvenih
   i industrijskih istra`ivanja za hidrauli~ke strojeve u biv{oj Ju-
   goslaviji. Razvijao se u Sloveniji, zemlji s dugom tradicijom
   u proizvodnji vodnih turbina, koja po~inje jo{ sredinom


                           Dr.sc.
                           Vladimir
                           Kercan,
                           direktor je
                           Turboin{ti-
                           tuta ve}
                           20. godina
                                     Zidovi laboratorija oki}eni su modelima rotora turbina38   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
pro{log stolje}a. Premda prvotno osnovan kao Savezni insti-
tut za turbine, 1952. godine postaje Akademski institut, a po-
tom - dvije godine poslije - i nezavisni Institut, ~iji su
osniva~i bili Slovenska akademija znanosti i umjetnosti,
Ljubljanski univerzitet i Slovenska vlada. Zapravo, od samih
po~etaka bio je nezavisna institucija koja se bavila: znanstve-
nim istra`ivanjima, hidrauli~kom konstrukcijom turbinskih
strojeva, ispitivanjem modela pri preuzimanju i na mjestu
ugradnje, te istra`iva~kim radovima za poslijediplomsku izo-
brazbu. Danas je to suvremeno opremljen institut za
istra`ivanja hidrauli~nih strojeva. Kao jedan od tri nezavisna
instituta ove vrsti u svijetu, ovla{ten je za testiranje modela      Spirala za ispitivanje HE Gojak
prema me|unarodnim IEC 60193 standardima. Njegove
komparativne prednosti uklju~uju suvremenu tehnologiju
ispitivanja, kao i uporabu suvremenih ra~unskih metoda i
CNC tehnologije za izradu vrlo slo`enih proizvoda.
Institut je posebno posljednjih godina usmjerio svoje na-
pore na primijenjena istra`ivanja i razvoj, na revitalizaciju,
razvoj malih turbina, automatizaciju i optimizaciju pogona
turbina, na opremanje malih hidroelektrana, na razvoj i pro-
izvodnju specijalnih crpki, niskotla~nih kompresora i aero-
dinami~kih ure|aja. Time su se njihove aktivnosti znatno
pro{irile, {to je rezultiralo brojnim me|unarodnim referen-
cama i pove}anom konkurentno{}u na vanjskom tr`i{tu, te
suradnjom s isporu~iteljima hidrauli~ke opreme, proiz-
vo|a~ima elektri~ne energije, kao i sa sli~nim istra`iva~kim
institucijama u Sloveniji i u inozemstvu. Posebno treba na-
glasiti njihovu desetlje}ima dugu i uspje{nu suradnju s
tvornicom turbina Litostroj.
Turboin{titut je organizirao nekoliko me|unarodnih konfe-
rencija i radionica s temama o turbinama, a njegovi
                                      Oprema za male hidroelektrane
stru~njaci dobitnici su presti`nih doma}ih i inozemnih
znanstvenih priznanja i nagrada.
                                    Direktor V. Kercan pohvalio je me|usobnu suradnju i izra-
     U VE]INSKOM VLASNI[TVU                     zio uvjerenje da }e ona i dalje rasti i razvijati se za dobro-
        ZAPOSLENIKA                       bit obje "ku}e".
Turboin{titut je organiziran po odjelima. Najve}i i naj-
zna~ajniji je Odjel Turbine koji se dijeli na Istra`ivanje i raz-      OSVAJANJE INOZEMNIH TR@I[TA
voj te In`enjering i koji je u pro{loj godini ostvario 75 posto     Pro{la, 2000. godina, bila je va`na prekretnica u povijesti
realizacije na tr`i{tu. Odjel Pumpe je prihodu, ostvarenom u      Turboin{tituta, jer se tada po~ela ostvarivati dugoro~na po-
2000., doprinio s 12 posto, Odjel Aerodinamika s 4 posto,        slovna politika uklju~ena u ~etvorogodi{nji plan poslovanja,
a Servis sa 6 posto. Posebno mjesto ima neprofitabilni         donesen za razdoblje 2000. - 2004. Organizacijska struktura
Odjel za temeljna istra`ivanja i izobrazbu.               Instituta se promijenila, a uspostavljeni su i poslovni odnosi
Sukladno zakonskim aktima o vlasni~koj pretvorbi tvrtki u        na duge staze s raznovrsnim partnerima na perspektivnim
Sloveniji, 1998. godine postaju dioni~ko dru{tvo. Privatiza-      tr`i{tima.
cija je obavljena tako da zaposlenici posjeduju 46,22 posto       - Tijekom pro{le godine u~vrstili smo na{ polo`aj na
dionica, a ostale su u vlasni{tvu Dravskih, Savskih i So{kih      tr`i{tima sjeverne Italije, Gr~ke i Irana. Zapo~ev{i prve
elektrana, te Nacionalne financijske organizacije i Sloven-       va`nije poslove, postali smo prisutni i na tr`i{tima Indije, Ira-
ske agencije za razvoj.                         ka i Srednje Amerike, pohvalio se V. Kercan, i dodao.
  HEP PRISUTAN U ISTRA@IVANJU I                    - Tako|er smo obavili i ve}i dio postupka glede kontrole
     REALIZACIJI OPREME                       kvalitete kao utemeljenja za pribavljanje certifikata ISO 9001.
                                    Spremni smo udovoljiti potrebama i zahtjevima na{ih po-
Direktor dr.sc. Vladimir Kercan rukovodi Turboin{titutom                                          Stanica za ispitivanje cijevnih turbina kakve imaju
                                    slovnih partnera nude}i im najbolja rje{enja uz razumne ci-
ve} dvadeset godina. Kako je u njemu od 1974. godine,                                            HE Dubrava i HE ^akovec. Sada je na ispitivanju
                                    jene. Svjesni smo i ponosni {to kroz na{e aktivnosti
vjerodostojan je svjedok desetlje}ima duge i vrlo uspje{ne
                                    doprinosimo ~istijem Planetu na kojem `ivimo i smanjenju      model za HE Bhavani u Indiji
suradnje s Hrvatskom elektroprivredom.
                                    {tetnih emisija u procesu proizvodnje i potro{nje energije.
- HEP je prisutan u na{em radu ve} trideset godina, ali inten-                                       Stanica za ispitivanje Kaplan turbina kakve koriste HE
                                    Uvjereni smo da }e na{ Institut biti sposoban uspje{no od-
zivnija suradnja uspostavljena je u razdoblju od osamdesetih                                        Vara`din, HE \ale, HE Ozalj 2...
                                    govoriti svim izazovima tr`i{ta i integracijskim procesima u
do devedesetih godina pro{log stolje}a. Potom dolazi rat i tih     svjetskoj ekonomiji. Ovaj optimizam temelji se na stru~nosti
nekoliko godina primjetan je zastoj u na{im poslovnim odno-       i motivaciji na{ih zaposlenika, bogatoj tradiciji Instituta i
sima. Obnavljamo rad na zajedni~kim projektima 1994. i         ~vrstom tr`i{nom polo`aju, u kojeg smo ulo`ili golemu ener-
1995. godine, s tim da posljednju godinu HEP postaje na{        giju u pro{loj godini.
vrlo zna~ajan partner, koji je prisutan i u istra`ivanju i u realiza-
ciji opreme za male HE. S HEP-om smo zapo~eli, odnosno u        Od aktualnih projekata u inozemstvu, osim ovih u Hrvatskoj,
tijeku je realizacija nekoliko projekata, i to: HE Zaku~ac model    spomenut }u samo one najzna~ajnije poput: obnove {est
- izrada i nezavisno ispitivanje modela i obnova ku}nih agre-      MHE u Makedoniji, obnove HE u Dominikanskoj Republici,
gata, HE Jaruga - projektna dokumentacija i izrada rotora tur-     izrade predturbinskih zatvara~a za HE u Iranu i brojni projekti
bine, HE Senj - idejni projekt, HE Gojak - razvoj i ispitivanje     MHE u Gr~koj i Italiji.
modela i HE Fu`ine - idejni projekt.                                Marica @aneti} Malenica


                                                                                                   39
      novi projekti

   HE ZAKU^AC - MODEL
   NOVI PRISTUP PREMA
   PROIZVO\A^IMA OPREME
   U LJUBLJANSKOM Turboin{titutu izra|ena su dva mo-       to naprave, a to traje nekoliko mjeseci, oba modela
   dela turbina za prvu fazu HE Zaku~ac i obavjena su ispi-   vra}aju Institutu. Tu se ponovno ispituju i jedan i drugi
   tivanja na ispitnoj stanici za Francis turbine.        model i donosi kona~na tehni~ka odluka. Novost ovog
   Demonstracija rada prvog modela obavljena je 16. stu-     postupka je u tomu {to nijedan od proizvo|a~a nije pre-
   denog, a drugog 3. prosinca, i to pred predstavnicima     feriran jer istodobno dobijaju, razvijaju i vra}aju modele.
   HEP-a: Stjepanom Ma~kovi}em iz Sektora za HE, Ivi-      Na nama je da ustanovimo jesu li proizvo|a~ 1 i 2 doista
   com ^uljkom iz PP HE Jug i Jozom ^urlinom iz Pogona      i izveli ono {to su jam~ili svojom ponudom. Dakako,
   HE Zaku~ac. Demonstracija rada prvog modela ponov-      odluka o izboru najpovoljnijeg proizvo|a~a, koja uz teh-                  TBS - tvornica betonskih stupova d.o.o. Jastrebarsko
   ljena je i 21. studenog, a na njoj su prisustvovali: Mato   ni~ke zna~ajke uklju~uje i druge relevantne ~imbenike, u                  mješovito je društvo s po 50 posto hrvatskog i tali-
   Pa`i}, direktor Direkcije za proizvodnju sa svojim surad-   ovlasti je HEP-a.                                     janskog kapitala
   nicima Josipom Gabelom i Josipom Vitezicom, Stipan                          Marica @aneti} Malenica
    Model 2 turbine bez rotora HE Zaku~ac 1 na ispitnoj stanici za Francis turbine simulira rad od
    ulaza u spiralu do izlaza u difuzor                                                          Ispitivanje stupa u TBS-a 2000. godine

   Lovri}, direktor PP HE Jug i Stjepan Ti~inovi}, direktor
                                                                         PROIZVODNJA ZA RUJAN
   Pogona HE Zaku~ac.                                140

   Na modelima su, pred predstavnicima investitora, obav-
   ljena ispitivanja zna~ajki modela kod pada izvedbe od                                                                             121
                                                                                                       116     118
   250 i 260 m i kod kavitacijskih uvjeta rada elektrane, a             120                                      116
   Institut je obavio i iscrpna ispitivanja zna~ajki modela i                               110                            108
                                                        106           108                    106
                                                  104                         104
   na padovima izvedbe od 240 i 270 m. Zaklju~eno je da                                             101
                                                                                                     96
   se rezultati ispitivanja korisnosti drugog modela razlikuju           100                                                  95
   za manje od 0,1 posto u odnosu na rezultate ispitivanja                       101
   prvog, {to dokazuje da su modeli iznimno to~no montira-                                   94
                                                                       93
                                               90
                                    BROJ STUPOVA
   ni na ispitnu stanicu, kao i da ispitna stanica potvr|uje             80
   visoku ponovljivost rezultata ispitivanja. Kod drugog mo-                                                       56
                                                            56                                                    65
   dela obavljena su i ispitivanja pulzacija tlaka na usisnoj                                                 49                 52    61  61  60
   strani. Sljede}e godine HEP i Institut }e zajedni~ki                                     58                  59
                                                              56                          56  56                       54
                                            60           54           54        54
   utvrditi podru~je rada u kojem se pojavljuju najve}e pul-                   53  51                   52                     51
                                               51                       50                             50
   zacije tlaka, {to }e se posebno iscrpno istra`iti tijekom                                                     57                      60  58
                                                                                      56                55         40
                                                  51  50 52   52        54                       52                       54
   ispitivanja modela s korigiranim rotorom.                                       54             50   49        50         52
                                                                         49                           46
                                            40                                                  44
   Taj tzv. kompetitivni model testing, kako ga je nazvao di-                                       43
                                               39
   rektor Instituta dr. sc. Vladimir Kercan, je poznati postu-                                 36
   pak, s tim da je novina u tomu da su izra|ena dva
                                            20                                                                    25
   potpuno jednaka modela. Nakon objavjenog natje~aja i                               4
   evaulacije investitor, HEP, odabrat }e dva najpovoljnija
   ponu|a~a s kojima }e potpisati ugovore za razvoj mode-
   la rotora i eventualne modifikacije predvode}eg kola i               0
                                               1   2   3  4    5  6   7  8   9  10  11   12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22   23  24
   sprovodnih lopatica. Institut }e odabranim ponu|a~ima
                                                                          BROJ PROIZVODNIH DANA
   istog dana poslati model 1 i 2 turbina bez rotora. Svaki                I SMJENA = 1172 STUPOVA
                                              II SMJENA = 1047 STUPOVA                                       I SMJENA  II SMJENA     UKUPNO
   od njih }e u svom laboratoriju obaviti razvoj i ispitivanje
                                              UKUPNO = 2219 STUPOVA
   novorazvijenog kola ugra|enog u dobiveni model. Kada


40    HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                                   na{i partneri

                                  TBS - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. JASTREBARSKO
U^ENIK POPUT U^ITELJA
NEDALEKO Zagreba, u Jastrebarskom, prije pet godina
zapo~ela je radom tvrtka TBS-tvornica betonskih stupova
                                   Uz direktora I.
d.o.o. Ideja za pokretanje proizvodnje armirano-betonskih       Puhara, nje-
centrifugiranih stupova za potrebe distribucijske djelatnosti     govi su naj-
Hrvatske elektroprivrede, potekla je 1995. godine od Ivana      bli i suradnici
Puhara, in`enjera elektrotehnike, sada{njeg direktora TBS-a,     Branka Kopiæ,
ina~e dugogodi{njeg elektroprivrednika koji je radio u DP       rukovoditelj
Elektroistra Pula i DP Elektra Zagreb. Sukladno ste~enom       raèunovodstva
iskustvu, I. Puhar je bio svjestan da se za takvu proizvodnju     i   financija,
kod transfera tehnologije valja osloniti na europskog partnera     eljko Bo iæ,
koji u tom poslu ima dugu tradiciju. Odabrana je talijanska      voditelj pro-
tvrtka SCAC SpA iz Milana. Naime, ta je tvrtka projektirala      daje,   Josip
prvi armirano-betonski centrifugirani stup jo{ 1921. godine.     Špoljar, vodi-
Tim vi{e {to su 10(20) kV zra~ni dalekovodi na betonskim
                                   telj osiguranja
stupovima tog proizvo|a~a, ugra|eni u Istri izme|u dva
                                   kvalitete i Lji-
svjetska rata - i danas u normalnom pogonu.
                                   ljana Mavraèiæ,
                                   administrator
   SUVLASNI[TVO S TALIJANSKIM
       PARTNEROM
- Nije bilo jednostavno uvjeriti inozemnog partnera u potrebu
joint venture ulaganja u Hrvatskoj neposredno nakon uspo-
stave mira, jer hrvatsko tr`i{te je bilo investicijski nesigurno.
Ipak smo u tomu uspjeli i 1996. godine je utemeljeno
mje{ovito dru{tvo TBS d.o.o. s po 50 posto hrvatskog i tali-        SURADNJA HEP-a I TBS - BOLJA                  isho|enje certifikata ekolo{ke norem ISO 14000. od iste
janskog kapitala. Talijanski partner je osigurao strojeve i pok-        TEHNI^KA RJE[ENJA                      certifikacijske ku}e kao i za ISO 9001, SGS Zürich.
retanje proizvodnje, a hrvatski infrastrukturu, tehni~ku
dokumentaciju, radnu snagu i upravljanje Dru{tvom, saznaje-     Iz suradnje sa stru~njacima Hrvatske elektroprivrede i TBS-a      Za razliku od drugih tvornica armirano-betonskih stupova, TBS
mo od I. Puhara o prvim koracima ove Tvornice.           proiza{ao je vrlo vrijedan Projekt primjene armirano-betonskih     se bavi isklju~ivo specijaliziranom proizvodnjom armira-
                                  stupova u niskonaponskoj i srednjenaponskoj mre`i HEP-a,        no-betonskih centrifugiranih stupova. Postoje}i proizvo|a~i u
Nakon osiguranja po~etnih uvjeta, u rekordnom je roku od      kao i Uputstvo za transport i skladi{tenje stupova. Kao rezultat    Hrvatskoj i Sloveniji, primjerice, uveli su centrifugirani proiz-
godinu dana ostvarena prava green field investicija i u iz-     dobre suradnje HEP-a i TBS-a su stupovi za niskonaponsku        vod u svrhu pro{irenja ve} uhodanog proizvodnog programa
gra|enoj Tvornici u Novakima Petrovinskim na broju 100 u      mre`u, koji su dimenzionirani tako da mogu biti ukopani 160      vibriranih elemenata, s tim da centrifugirani elementi ~ine iz-
Jastrebarskom prvi je stup centrifugiran ve} 19. rujna 1997.    cm, za razliku od granskom normom predvi|enih 200 cm.         nimno mali dio ukupnog prihoda.
godine. Tijekom dva mjeseca, uprava sastavljena od hrvat-      Provedena ispitivanja pokazala su da se stup jednakih meha-
skih ~lanova i zaposlenici proizvodnje uspjeli su posti}i no-                                       Osim transfera tehnologije u ovoj je tvrtki prisutan transfer
                                  ni~kih zna~ajki mo`e koristiti s ve}om korisnom visinom. Spo-
minalne proizvodne parametre. Odnosno, u~enik je postao                                          know how, osim u proizvodnom dijelu i u upravljanju tvrtkom.
                                  menut }emo jo{ jedan dobar primjer koji se odnosi na na~in
bolji od u~itelja, jer danas se uz pobolj{anja i inovacije u                                        Ono se temelji na pozitivnoj (i provjerenoj) europskoj tradiciji.
                                  izvedbe srednjenaponskog 10(20) kV dalekovoda. Umjesto
ovoj Tvornici posti`e ve}a proizvodnost od proizvodnosti                                          S obzirom na hrvatsko zakonodavno i obi~ajno poslovno
                                  kori{tenja betonskih konzola proizvedenih postupkom vibriran-
jednakih takvih pogona u Italiji. Prila`emo dijagram proiz-                                        okru`je, zanima nas koliko je to provedivo. I. Puhar je odgovo-
                                  ja, prihva}en je model ~eli~nih konzola za betonske stupove
vodnje u rujnu, gdje se mogu vidjeti proizvodni rezultati u                                        rio primjerima.
                                  talijanskog distributera ENEL-a. Naime, u talijanskoj su distri-
dvije smjene.                            buciji betonske konzole zamijenjene ~eli~nima jo{ 1980. go-      - Mo`ete li zamisliti zada}u direktora tvrtke da Skup{tini dru{tva
- Pobolj{anja koje smo proveli u Tvornici rezultat su vlastita   dine. Tako je, uz suradnju s tvrtkom Metal Elektro d.d. iz Donje    obrazlo`i poslovanje Dru{tva u uvjetima hrvatskog tr`i{ta? Na-
razvoja, ali i suradnje s vrhunskim stru~njacima iz Hrvatske    Zeline razvijen program ~eli~nih konzola za srednjenaponsku      pominjem da Skup{tinu ~ini 50 posto ~lanova talijanskog su-
elektroprivrede, Fakulteta za energetiku i ra~unarstvo i      distribucijsku mre`u, koji je tako|er certificiran i homologizi-    vlasnika koji imaju najmanje 30 godina poduzetni~kog sta`a u
Gra|evinskog fakulteta sveu~ili{ta u Zagrebu. Na{i rezultati,    ran u Direkciji za distribuciju HEP-a.                 Europi. Pitanje discipline u platnom prometu u Hrvatskoj za njih
zna~i, postignuti su zahvaljuju}i oslanjanju na osamdesetgo-                                        je neshvatljivo, jer u razvijenom svijetu poslovni subjekt koji ne
                                  Osim toga, prisustvo stru~njaka u Tvornici, osobito onih iz
di{nju tradiciju na{ih talijanskih partnera i vlastito petogo-                                       mo`e pla}ati svoje obveze ide u ste~aj. Model okvirnih ugovo-
                                  HEP-a, pri ispitivanju ili preuzimanju stupova, dobra je prigoda
di{nje iskustvo, na ustrajnosti u radu i osiguranju kvalitete                                       ra, koji se primjenjuje u nas, je za njih pravno-financijski prese-
                                  da se iz prve ruke do|e do novih savjeta ili primjedbi.
proizvoda, trajnoj i uspje{noj suradnji sa stru~njacima HEP-a i                                      dan kojeg oni ne mogu shvatiti niti prihvatiti. Nezamislivo im je
kvalitetnom upravljanju tvrtkom, obrazlo`io je postignute re-    Za cjelokupan je proizvodni program TBS proveo sva predvi|ena     da ugovorna strana, koja provede postupak javnog natje~aja,
zultate I. Puhar.                          ispitivanja u organizaciji Instituta gra|evinarstva Hrvatske i, nak-  objavi rezultate natje~aja, odabere ponu|a~a i potpi{e s njim
                                  nadno, Gra|evinskog fakulteta iz Zagreba. Ona su pokazala da su    ugovor, kojeg je specifikacija sastavni dio, nakon svega toga
                                  zna~ajke proizvedenih stupova daleko iznad zahtjevanih para-      naru~i od njega samo dio stavki iz specifikacije ili ni{ta ne
        PO[TUJE SE STRUKA
                                  metara, {to zna~i marke betona, faktora sigurnosti primjene u     naru~i?!
Naime, tehni~ku dokumentaciju, stati~ki prora~un i dimen-      izuzetno agresivnim sredinama i drugog. Na temelju toga je
zioniranje izradili su stru~njaci elektroenergetske struke, uz                                       Bez obzira na te{ko}e spomenute naravi, TBS je na poslovnoj
                                  isho|en dvostruki Certifikat sukladnosti i provedena je homolo-
suradnju sa specijaliziranim projektantima gra|evinske stru-                                        sceni Hrvatske i Bosne i Hercegovine prona{ao svoje mjesto i u
                                  gizacija proizvodnog programa za potrebe Hrvatske elektropri-
ke. Cilj takvog pristupa bio je da se proizvedeni stupovi {to                                       takvim, ponekad neprimjerenim, uvjetima tr`i{ne utakmice. To
                                  vrede, odnosno isho|ena je Ovjera skladnosti HEP-a.
bolje uklope u granske norme Hrvatske elektroprivrede,                                           dokazuje i uvr{tenje u Zlatnu knjigu poduzetnika, ~lanstvo u Hrvat-
                                                                      skoj gospodarskoj komori i drugim poslovnim institucijama.
po{tuju}i pritom zakonom predvi|ene standarde.                ZAPISANI U ZLATNOJ KNJIZI
- Pokrenuli smo proizvodnju nakon revizije tehni~ke doku-
                                          PODUZETNIKA                      Osim svega {to je ovdje re~eno, valja naglasiti i ~injenicu da
                                                                      jedan takav zdravi gospodarski subjekt, koji posti`e dobre po-
mentacije i sa zadovoljstvom mogu re}i da proizvodnjom       Strategijska koncepcija TBC-a je, naime, ponuda iznimno
                                                                      slovne rezultate, osim {to u sustavu jednosmjenskog rada osi-
skoro bez ikakvog "{karta" zadovoljavamo sve projektne stan-    kvalitetnog proizvoda uz prihvatljivu cijenu i uz trajno osi-
                                                                      gurava posao i egzistenciju za 25 svojih zaposlenika i njihovih
darde. Jer TBS sura|uje s brojnim ovla{tenim institucijama     guranje kvalitete. TBS je, uz anga`iranje eminentnih certifi-
                                                                      obitelji, jednako to posredno ~ini i za zna~ajan broj zaposleni-
poput IGH, Gra|evinskog fakulteta, Instituta Kon~ara i drugih    katora, proveo certifikacijski postupak u cijelosti i
                                                                      ka i obitelji njihovih kooperanata i isporu~itelja.
u smislu trajne kontrole sirovina, odnosno armaturnog ~elika,    implementirao norem u svakodnevnu praksu i kao uzorna
cementa, agregata, aditiva i vode, ka`e I. Puhar.          tvrtka ishodila Certifikat ISO 9001. U postupku je i                                 \ur|a Su{ec


                                                                          HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.               41
    mi i potro{a}i

   INFO KIOSK U PULI
   ISKORAK PREMA POTRO[A^IMA
                                                                PROBNI
                                                                OBRA^UN I NA
                                                                INFOHEP-u
                                                                REZULTATI provedene ankete pokazali su zaintere-
                                                                siranost korisnika Infohepa za mogu}nost dobiva-
                                                                nja uvida u stanje zadu`enja za potro{enu
                                                                elektri~nu energiju. Smatraju}i da bi ovakav uvid
                                                                omogu}en i gra|anstvu bio zna~ajan iskorak HEP-a
                                  U sjedi{tu DP Elektroistra Pula, u Puli, instaliran je    ka pribli`avanju potro{a~ima, Infohep-web tim je
                                  INFO kiosk kao pomo} potro{a~ima koji mogu vid-       pripremio projekt uvo|enja Internet kioska u "{alter
                                  jeti stanje odre|enog datuma na temelju           sale" DP Elektra Zagreb i DP Elektroistra Pula. Pro-
                                  zadu`enja po akontacijama i obra~unu i usluga        jekt je ostvaren uz potporu Slu`be za prodaju i od-
                                  obra~una prema stanju brojila                nose s potro{a~ima te aktivnu suradnju s
                                                                informati~arima iz distribucijskih podru~ja Elektra
                                                                ^akovec, Elektra Zagreb te Elektroistra Pula.
                                 INFO kiosk ima dvije osnovne usluge: potro{a~ putem
                                 njega mo`e doznati stanje odre|enog datuma, na te-       Rije~ je, zapravo, o osobnim ra~unalima smje{te-
                                 melju zadu`enja po akontacijama i obra~unu, a druga      nim u specijalno dizajnirano ku}i{te. Komunikacija
                                 mu je mogu}nost - usluga obra~una prema stanju bro-      s ra~unalom odvija se putem ekrana osjetljivog na
                                 jila. Naime, potro{a~ ukuca svoje stanje i to~no zna      dodir, preko kojeg korisnik pritiskom prsta bira je-
                                 koliko je do datuma ukucavanja svog stanja potro{io      dnu od ponu|enih mogu}nosti. Korisnicima je
                                 elektri~ne energije.                      ponu|en uvid u stanje zadu`enja i uplata, te
                                                                mogu}nost izrade probnog obra~una. Ovaj pilot
                                 INFO kiosk pripojen je na ALFU (glavni kompjutor u
                                                                projekt poslu`it }e i kao priprema za prikaz na inter-
                                 kojem je baza svih potro{a~a). Kada potro{a~ ukuca
                                                                netu, s kona~nim ciljem da se potro{a~ima omo-
                                 {ifru, INFO se spaja s ALFOM i na ekranu se mo`e vi-
                                                                gu}i pla}anje ra~una elektroni~kim putem.
                                 djeti tra`ena informacija.
                                                                Djelomice modificirana varijanta onog {to je do-
                                 Na upit koliko je puta do danas kori{tena usluga INFO
                                                                stupno na Internet kiosku nalazi se i na Infohepu,
INFO kiosk prete`ito koriste mla|i ljudi             kioska, nismo mogli dobiti odgovor, jer za to nema
                                                                pa Infohep-web tim poziva njegove korisnike koji
                                 evidencije, niti se to mo`e uvesti (nije ni potrebno jer
                                                                su potro{a~i DP Elektra Zagreb i DP Elektra ^ako-
                                 je isklju~ivo namijenjeno potro{a~ima).
                                                                vec da tim putem provjere stanje svog zadu`enja i
   U KOLOVOZU ove godine u Puli je instaliran INFO       Saznali smo da ju posebice koriste mla|i ljudi, a jedan    obave probne obra~une, te mu na taj na~in pomo-
   kiosk, jedan od dva na probnom radu u HEP-u (drugi     mla|i gospodin koji je upravo koristio INFO, rekao je da    gnu u testiranju. Ukoliko nai|ete na te{ko}e ili
   je u sjedi{tu DP Elektra Zagreb). "Ericsonov" kiosk     to ~ini ~esto. Danas je `elio doznati stvarno stanje po-    utvrdite neku pogre{ku obratite se na e-mail adre-
   pripojen je na internet i intranet radi veze s bazom    tro{nje, jer mu je rata mala, a on je `eli uskladiti sa    su: zoran.frlan@hep.hr.
   podataka.                          stvarnom potro{njom.
                                                                                      I. Ogui}
                                                      Ru`a @mak

   [ALA MALA IZ POGONA KNIN


   DOSJETKOM DO NAPLATE
   NEMA ~ega nema u Kninu! Masa nezadovoljnih         ca s njihova popisa. Vlasnika radnje, {jor [imu, dobro    nismo ni isklju~ili", izgovore monteri uglas, jedan tenor
   gra|ana, puno sivo-crnih doga|aja i okolnosti, ali tu i   poznaju, pa vidjev{i da upravo izlazi iz radnje, Boris iz-  drugi bas.
   tamo i pone{to {aljivo kao, primjerice, crtica nastala   nese, a Marko prihvati ideju. Uvuko{e se polako u
                                                               "Kako niste? Pa nije mi valjda Vodovod isklju~ija stru-
   jednog kninskog jutra ispunjenog jugom i laganom      praznu radnju, izi|o{e nakon nekoliko sekundi i vrati{e   ju?", {jor [ime }e ljutito.
   ki{om, koju mi je prepri~ao upravitelj Pogona Knin Zo-   se u kafi}. Odmah potom u radnju se vrati {jor [ime,
   ran Radak.                         pa opet iza|e i gledaju}i Elektrino vozilo u ljutnji     "Ma nismo Vas isklju~ili, samo smo van za {alu ugasili
                                 zabe{tima kako najbolje zna, sjedne u svoj Golf i odju-   radio i svitlo", odgovori mu Boris. Prasak smijeha
   Monteri Boris i Marin obavili su nekoliko, za Knin,
                                 ri prema kninskom pogonu, a monteri za njim...        pro{iri se toga trena od kninskog {altera do ~itatelja
   tipi~nih isklju~enja, naslu{ali se svega i sva~ega, ali
                                                               HEP Vjesnika.
   ih sre}om nitko nije napao bombom ili no`em. U doba
   odmora, umjesto marende, jer su na dijeti (vi{e Boris    "Vrag Van odnija va{ih iljadu i sedan stotina! K'o da    Eh, da je vi{e ovakvih pri~a, `ivot bi na bio ljep{i, a na-
   nego Marin), sjeli su u kafi} i naru~ili sok (tako ka`u).  Vam pla}a o njima ovisi! [ta, jo{ i uklju~enje triba pla-  plata bolja (radi bo`i}nice).
   Usput Boris gleda popis du`nika i ~ita ime vulkanizera   tit?", gun|a vulkanizer s vanjske strane {altera, vade}i
                                                               Da ste mi zdravi i {aljivi!
   ~ija je radnja bila nasuprot kafi}a. Duguje samo (da    kune iz svih svojih d`epova, kad eto ti na{ih montera.
   samo!) 1.700,00 kuna, puno manje od ostalih neplata-    "[jor [ime, nemojte platiti tro{kove uklju~enja jer Vas                        Dra`en Nini}


42   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                          (ne)poznanica

EDUKACIJSKI PROGRAM
"NUKLEARNA FIZIKA JU^ER -
DANAS - SUTRA"
NE KR[KO
IZBLIZA
Da nestabilni i jo{ uvijek neure|eni politi~ki odnosi izme|u
Hrvatske i Slovenije glede NE Kr{ko ne moraju nu`no zna~iti i
potpuni prekid svih poslovnih kontakata izme|u HEP-a i Nuk-
learne elektrane Kr{ko, zorno pokazuje i sljede}i primjer.
Rije~ je o edukacijskom programu posjeta djece NE Kr{ko
pod nazivom "Nuklearna fizika ju~er-danas-sutra" kojega
  ,
HEP Tehni~ki muzej Zagreb i NE Kr{ko zajedno provode
ve} trinaestu godinu. Prvi poticaj dala je Bo`ica [kulj, rav-
natelj Muzeja jo{ davne 1989. godine i zahvaljuju}i
spremnosti HEP-a i NE Kr{ko da financiraju program, or-
ganizirani posjeti {kolske djece Nuklearnoj elektrani Kr{ko
traju i danas. Suradnja HEP-a, NEK-a i Muzeja na ovom
projektu zna~ajno je doprinijela da osnovni pojmovi nuk-
learne energetike, kao i rad nuklearnih elektrana - nisu      Obilazak okolice reaktorske zgrade
vi{e potpuna nepoznanica za otprilike 7 000 u~enika, pre-


POJMOVI NUKLEARNE ENERGETIKE, KAO I RAD NUKLEARNIH
ELEKTRANA - NISU VI[E POTPUNA NEPOZNANICA ZA
OTPRILIKE 7 000 U^ENIKA, PRETE@ITO ZAGREBA^KIH
SREDNJO[KOLACA I GIMNAZIJALACA KOJI SU OD 1989.
GODINE POSJETILI NE KR[KO
te`ito zagreba~kih srednjo{kolaca i gimnazijalaca koji su    lja. Ve} prvi kontakti s nuklearkom - provjera osobnih poda-
od 1989. godine posjetili NEK.                  taka, podjela propusnica, ulazak u krug elektrane kroz najsu-
                                 vremeniji sustav za{tite i stalna pratnja naoru`anih za{titara,
   POLAZAK IZ DVORI[TA                     izazivaju kod u~enika ozbiljan dojam. Ipak, ima puno smijeha
ZAGREBA^KOG TEHNI^KOG MUZEJA                   i dobacivanja, osobito kod stavljanja na glavu kaciga, obvez-
Da bi ovaj napis za HEP Vjesnik bio napisan iz "prve ruke",   nih u proizvodnim postrojenjima elektrane.
jedne srijede ujutro u 8 sati uputio sam se u Tehni~ki mu-
                                 U~enici se nakon ulaska u krug elektrane dijele u dvije
zej, prvu stanicu na putu prema NE Kr{ko. Svjesno zaka-
                                 skupine, dobivaju stru~ne vodi~e - hrvatske in`enjere, za-
sniv{i na video projekciju o izgradnji i pogonu NEK-a
                                 poslenike NEK-a i obilazak mo`e po~eti. Tijekom malo
(nakon desetog gledanja ipak postaje manje zanimljiva,
                                 vi{e od jednog sata koliko on traje, vodi~i nam pokazuju
tim vi{e {to je hrvatska verzija snimana jo{ davne 1995.
                                 vanjski razmje{taj objekata, nekoliko elevacija turbinske
godine, a postoje}i HEP-NEK odnosi ipak nisu na toj razini
                                 zgrade, kontrolnu sobu, a razgledavanje je ponekad prila-
da bi ponukali elektranu pripremiti nove propagandne ma-
                                 go|eno i budu}em zanimanju djece (primjerice budu}im       Posjet NEK-u zapo~inje video projekcijom i razgleda-
terijale na hrvatskom jeziku), pridru`io sam se u~enicima
                                 kemi~arima je omogu}eno i razgledavanje kemijskog la-
3. zagreba~ke gimnazije u razgledavanju dviju stalnih                                       vanjem izlo`bi u Tehni~kom muzeju
                                 boratorija).
izlo`bi u prostorima muzeja: Osobna karta Nuklearne elek-
trane Kr{ko i Od urana do radioaktivnog otpada. Cijelo vri-
jeme u~enici su u prigodi postaviti pitanja Renatu Filipinu,
                                   RAZGLEDAVANJE UZ DUHOVITE
kustosu muzeja zadu`enom za realizaciju programa. ^er-
                                     DOSJETKE VODI^A
nobil, aktualni politi~ki odnosi, mogu}nost zaposlenja u     Savr{eni red, ~isto}a, ljubaznost osoblja, veli~ina i visoka
nuklearci, samo su neka od pitanja na koja R. Filipin, a ako   tehnolo{ka razina objekta, samo su neke od ~injenica koje
gdje zapne, i ja, poku{avamo {to preciznije odgovoriti. Do-   obi~no impresioniraju posjetitelje nuklearke. Osim toga,
lazak slu`benog autobusa Elektrane, koji besplatno vozi     razgledavanje uvijek prolazi u opu{tenoj atmosferi potak-
djecu 20 puta godi{nje u Kr{ko i natrag u Zagreb u dvo-     nutoj zalaganjem i povremenim duhovitim dosjetkama do-
ri{te Muzeja, zna~i da se pribli`ava 9 sati i da je vrijeme za  dijeljenih vodi~a, pa im se ovom prigodom i javno
polazak u Sloveniju. Tijekom jednosatnog puta, djeca po-     zahvaljujem u ime svih sudionika programa.
punjavaju odgovaraju}i anketni upitnik kojeg su pripremili
                                 Povratak prema Zagrebu prigoda je da se srede svi dojmo-
~lanovi HEP-ova Tima za NE Kr{ko. Muzej planira sljede}e
                                 vi i da se po~ne razmi{ljati o nuklearnim elektranama i
godine publicirati rezultate dosada{njeg anketiranja i na
                                 nuklearnoj energiji na druk~iji na~in nego dosad. Slike
taj na~in po prvi put objaviti stav mlade populacije (15-18
                                 elektrane }e s vremenom izblijediti, no trud predstavnika
godina) prema nuklearnim temama.
                                 elektrane (Mirana Pribo`i}a, Predraga [irole,...), Teh-
 POSEBNE UPUTE O PONA[ANJU U                  ni~kog muzeja i HEP-a pokazat }e jedanput u budu}nosti
    KRUGU NUKLEARKE                      svoju opravdanost. Osobito ako svi zajedno budemo u pri-
                                 godi odlu~ivati o gradnji nuklearne elektrane na teritoriju
Vo`nju do Kr{koga, osim ankete prekidaju i upute R. Filipina
                                 Republike Hrvatske.
o pona{anju u elektrani, koja zbog svojih specifi~nosti zahti-
                                                                  U~enici uz atraktivno turbinsko postrojenje
jeva dodatne mjere sigurnosti i ozbiljno pona{anje posjetite-                 Mr.sc. Josip Lebegner


                                                                    HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.          43
    iskorak

   USKORO OSTVAREN PLAN REALIZACIJE SDH TRANSPORTNOG SUSTAVA HEP-a NA
   PODRU^JU PRP OPATIJA
   PU[TENA U RAD PRVA SDH VEZA
   BRZINE 622 MBIT/S U HEP-U
   Na podru~ju Prijenosnog podru~ja Opatija sredinom stu-     prsten (protection ring na slici prsten B; objekti     PrP-a Opatija na SDH razini nu`no prolazio podru~jem PrP
   denog 2001.godine pu{tene su u promet SDH veze brzine     L8-L10-L29). Postignuta je bolja za{tita telekomunikacij-  Zagreb. Zatvaranjem spomenutog SDH prstena, skoro cje-
   155Mbit/s na dionicama CDU/TS Pehlin - HE Vinodol -      skog prometa PrP Opatija, ali i ~itavog SDH prometa     lokupan promet li~kih trafostanica mo`e se preusmjeriti
   RP Brinje. Zna~ajno je {to je time zatvoren 155 Mbitni     HEP-a. Do sada je dobar dio telekomunikacijskog prometa   preko HE Vinodola u CDU na Pehlinu.
                                                                Prigodom pu{tanja u rad SDH stanice u HE Vinodol,
                                                                osim 155Mbitnih brzina na dionicama CDU/TS Pehlin -
                                                                HE Vinodol i HE Vinodol - RP Brinje, testirana je i ostva-
                                                                rena SDH veza brzine 622Mbit/s na dionici CDU/TS Peh-
                                                                lin-HE Vinodol. No, za sada je samo u probnom radu.
                                                                Ovo je prva veza na 622Mbit/s pu{tena u rad u HEP-u.
                                                                Do kraja 2001.godine zatvorit }e se i prsten C na Slici 1.
                                                                i to 155 Mbitnim vezama izme|u HE Vinodol - TS Krk te
                                                                TS Krk - TS Novalja, ~ime }e biti skoro ostvaren plan rea-
                                                                lizacije SDH transportnog sustava HEP-a na podru~ju PrP
                                                                Opatija, pokrenut prije nekoliko godina.
                                                                                       I. Po{~i}

                                                                 Zadovoljstvo
                                                                 nakon
                                                                 pu{tene
                                                                 SDH veze od
                                                                 622Mbit/s iz
                                                                 HE Vinodol
                                                                 prema TS
                                                                 Pehlin
    SDH transportni sustav HEP-a


   IZ DP ELEKTRA SISAK


   URE\UJE SE POSLOVNA ZGRADA
   Poslovna zgrada sisa~ke Elektre, stara vi{e od ~etiri desetlje}a, ve} odavno vapi za
   preure|enjem. Njezini stanari nisu vi{e smjeli, zbog vlastite sigurnosti, niti prozore ot-
   varati, a posebna su pri~a dostrajale instalacije. Zbog toga su ovdje jo{ pro{le godine
   odlu~ili zgradu dotjerati, kat po kat, prema mogu}nostima. Tako su pro{le godine pre-
   ure|eni ulaz i nova blagajni~ka dvorana, a sada su u tijeku radovi na krovu koji pro-
   ki{njava i ure|enju prvog kata. Osim toga, uredit }e se krov na pomo}nim
   radionicama, stare instalacije i pro~elje prema ulici. Tre}a i posljednja faza obuhvatit
   }e preure|enje drugog kata, ~ime }e njihova poslovna zgrada poprimiti lijepo lice i
   elektra{i }e napokon raditi u primjerenim uvjetima.
                                       D. Jurajev~i}
                                                   Ure|enje krova na pomo}nim radionicama i...

                                                   ...zamjena prozora na prvom katu poslovne zgrade
    Elektra{i na neuobi~ajenom radnom zadatku - blagdanskom ki}enju bora ispred
    svoje poslovne zgrade44   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                 prigode                             reagiranje

PLAKETA GRADA VARA@DINA DISTRIBUCIJSKOM PODRU^JU                                       SLOVENCI KUPUJU
ELEKTRA VARA@DIN                                                       VRIJEME?!
PRIZNANJE RADU I SURADNJI                                                  U EUROPU SE NE ULAZI
                                                               NACIONALIZIRANJEM
OVE je godine, prigodom Dana grada Vara`dina, 6. prosinca - blagdana Sv. Nikole, za{titnika Grada, Poglavarstvo       TU\E IMOVINE
grada dodijelilo priznanja i plakete zaslu`nim osobama i poduze}ima.
                                                               REPUBLIKA Hrvatska i Republika Slovenija zaklju~ile su 1970.,
Takvu plaketu dobilo je i na{e Distribucijsko podru~je Elektra Vara`din za uspje{nost pru`anja usluga gradu na
                                                               1974. i 1982. godine ugovore o NE Kr{ko. Tim ugovorima pre-
odr`avanju javne rasvjete, kao i ure|enju javne rasvjete u sredi{njem gradskom parku i u okolici Hrvatskog narodnog
                                                               cizno su definirane obveze obje strane vezane za izgradnju i po-
kazali{ta Vara`din. To je prigoda da posjetimo vara`dinsku Elektru, pa to najavljujemo za na{ sije~anjski broj.       gon NE Kr{ko. Republika Hrvatska (ZEOH) se obvezuje da }e
                                                           Ur.   zajedni~ki sa Republikom Slovenijom (ELES) izgraditi NE na lo-
                                                               kaciji Kr{ko i sudjelovati u financiranju izgradnje s 50% (polovi-
                                                    Zvonimir       ca ukupnih tro{kova opreme, monta`e, transporta, carinjenja i
                                                    Ro`mari}, di-    drugo). Slovenija, pak, se obavezuje sudjelovati u izgradnji dru-
                                                               ge budu}e NE na lokaciji na podru~ju Republike Hrvatske - jed-
                                                    rektor   DP
                                                               nako tako u odnosu 50%. Tako|er je utvr|eno tim ugovorima da
                                                    Elektra
                                                               se tro{kovi pogona NE, odr`avanja NE, tro{kovi kadra za stru~no
                                                    Vara`din   s    vo|enje NE i {kolovanje kadra, tro{kovi nuklearnog otpada iz NE
                                                    Plaketom Gra-    i njegovog definitivnog odlaganja, te raspremanje NE Kr{ko na-
                                                    da Vara`dina     kon njezina `ivotnog vijeka financira u odnosu 50% - 50%.
                                                               Hrvatska elektroprivreda (tada ZEOH) je financirala istra`ivanja
                                                               lokacija za NE kako bi osigurala mogu}nost izgradnje druge
                                                               budu}e NE koja se trebla izgraditi na podru~ju Hrvatske. Istra`ni
                                                               radovi su obavljeni na dva lokaliteta. Jedna lokacija je na lijevoj
                                                               obali Save (pribli`no 30 km isto~no od Zagreba) oko naselja
                                                               Prevlaka, a druga lokacija je kod Erduta, na desnoj obali Duna-
                                                               va. Lokacije su nazvane NE Prevlaka i NE Tanja (po istoimenom
                                                               otoku na Dunavu). Za svaku lokaciju na~injeno je vi{e od 40
                                                               studija i elaborata (po jedan primjerak posjeduje HEP). Studije
                                                               su obuhvatile iscrpna istra`ivanja koja su izveli Institut Ru|er
                                                               Bo{kovi}, Institut za elektroprivredu, Geolo{ki fakultet, Geoteh-
                                                               nika Zagreb, Hidrometeorolo{ki zavod, Pedago{ki fakultet i dru-
PLAKETA OP]INE @MINJ                      UKRATKO IZ DP ELEKTRA                     gi. Sve studije su revidirali na{i eminentni stru~njaci i stru~njaci
                                                               iz drugih republika i dobile su pozitivnu ocjenu. Provedenim
POGONU ROVINJ                         PO@EGA                            istra`ivanjima dobili smo dvije dragocjene lokacije za budu}u
                                                               izgradnju NE na podru~ju Hrvatske.


NAGRADA ZA   PROSINA^KI                                                  Slovenija je nacionalizirala na{ dio NE Kr{ko, prekr{ila naprijed
                                                               navedene ugovore o NE Kr{ko, prekinula isporuku elektri~ne


DOBRU SURADNJU DOGA\AJI
                                                               energije Hrvatskoj i time Hrvatskoj u~inila golemu materijalnu
                                                               {tetu. Ako znamo da ukupna godi{nja proizvodnja NE Kr{ko iz-
                                                               nosi 4 TWh (na pragu), nama pripada dio od 2 TWh godi{nje.
                                KAKO nam se sve br`e primi~e kraj godine, preostaje      Budu}i da Slovenija ve} pune tri godine ne isporu~uje Hrvatskoj
PLAKETU - Za uspje{an rad na razvoju energetike Op}ina     nam tek da `urno i telegrafski zabilje`imo posljednje     elektri~nu energiju iz NE Kr{ko, njen dug iznosi 6 TWh. Nedavno
@minj dodjelila je ove godine, Pogonu Rovinj.         ovogodi{nje doga|aje u DP Elektra Po`ega. Tako, od pro-    potpisani Sporazum izme|u dvaju predsjednika vlada (Hrvatske
U POVODU dodjele Plakete re~eno je kako je DP Elektroi-    sina~kih zbivanja ovdje izdvajamo: rje{ava se plan za     i Slovenije) omogu}uje Sloveniji jo{ godinu dana neispo-
                                2001. i priprema prijedlog plana za 2002. godinu, u`ur-    ru~ivanja elektri~ne energije iz NE Kr{ko Hrvatskoj, {to njen dug
stra, odnosno Pogon Rovinj, na podru~ju @minj{tine imala
                                bano se radi na ure|enju Nastavno-obrazovnog centra u     pove}ava na 8 TWh. Kako je danas cijena elektri~ne energije
i ima zna~ajan utjecaj na kupni razvoj, ponajprije u stva-
                                Velikoj te se taj objekt privodi svojoj svrsi, a u pripremi  pribli`no 12,5 pf/kWh ili 0,5 kn/kWh, to je ukupni financijski
ranju kvalitetnih uvjeta `ivljenja na tom podru~ju, zna~a-
                                su gra|evinski radovi za dogradnju i rekonstrukciju TS    gubitak Hrvatske oko 4 milijarde kuna ili pribli`no 1 milijarda
jnim ulaganjima u izgradnji i rekonstrukciji novih                                      njema~kih maraka. Takav Sporazum je suprotan potpisanim
trafostanica i niskonaponskih mre`a.              Po`ega 2. Uz to, DP Elektra Po`ega i Elektroslavonija Osi-
                                                               ugovorima za NE Kr{ko, nepravedan je, nepo{ten i nekorektan,
                                jek, Pogon i distribucija plina, Pogonski ured Po`ega,
Od daleke 1928. godine, zapo~inju prvi koraci elektrifikaci-                                 pa time i neprihvatljiv.
                                u`urbano rade na naplati dugovanja, a saznajemo kako
je na tom podru~ju, pu{tanjem u pogon TS 50/10 kV Sve-     unato~ niskim temperaturama, s opskrbom plina ne bi      Takvo prebijanje dugova i slo`enih energetskih problema "preko
tvin~enat, te 10 kV dalekovodi prema Rovinju i @minju. Na   trebalo biti nikakvih (neugodnih) iznena|enja.        koljena" dovest }e do jo{ te`ih i zamr{enijih posljedica. Taj potez
podru~ju @minj{tine u pogonu je 56 TS 20/10/0,4 kV                                      ne jam~i ~iste ra~une i dalje }e remetiti obostrane dobrosusjed-
                                Ako nismo ove, u idu}oj }emo godini, to si svi redovito    ske odnose, kojima jednako i bez zlih namjera, trebaju doprinositi
(samo u razdoblju od 1980. do 2000. godine po raznim se-
                                obe}ajemo, vi{e pozornosti posvetiti svom zdravlju. Kre-   oba susjeda. Razumljivo je da i HEP mora platiti svoja dugovanja
lima izgra|eno je 19 trafostanica). Godine 1980. izgra|eno
                                tanje donosi zdravlje - stoga na vje`banje! Zaposlenici    prema NE Kr{ko (parogenerator i drugo). Ako neki ljudi u Slove-
je Rasklopi{te @minj koje je omogu}ilo zna~ajnije po-
bolj{anje kvalitete napajanja tog podru~ja. U posljednjih 20
                                DP Elektra Po`ega za to imaju prigodu i ove godine, sva-   niji misle da se u Europu ulazi nacionalizacijom tu|e imovine,
godina proteklog stolje}a u 18 sela i zaseoka rekonstruiran  kog ponedjeljka u dvorani Tehni~ke {kole u Po`egi (akci-   nepriznavanjem vlasni{tva, kr{enjem potpisanih ugovora, onda
je 21 kilometar mre`e, a ukupno je izgra|eno 110 kilometa-   ja je spomenimo, pokrenuta jo{ u rujnu).           takav put Hrvatska ne treba prihvatiti, a ne}e ni Europa. Na Zapadu
                                                               se cijene i po{tuju potpisani ugovori.
ra zra~ne niskonaponske mre`e. Skoro cijelo podru~je      Najmla|ima je ovaj posljednji mjesec svakako najdra`i u
@minj{tine "pokriveno" je javnom rasvjetom. Na podru~ju    godini, a tomu je u Po`egi doprinio i Hrvatski elektrogo-   Predla`em stoga, da se ustanovi skupina stru~njaka (tri iz HEP-a
Grada @minja postoji i 20 kV kabelska mre`a u duljini od    spodarski sindikat, organizirav{i po~etkom prosinca u     i tri iz ELES-a) i odredi im rok od 10 dana u kojem trebaju doni-
dva kilometra, a jednako toliko je i niskonaponske kabelske  po`e{kom Gradskom kazali{tu za djecu radnika DP Elek-     jeti stru~no i zadovoljavaju}e rje{enje o dugovanjima HEP-a i
mre`e. U tijeku je izgradnja dviju trafostanica s pripada-   tra Po`ega prigodan program za Sv. Nikolu uz podjelu     ELES-a u svezi s NE Kr{ko, kako bi se razrije{io taj "gordijski
ju}im 20 kV i niskonaponskim kabelima. Uvjereni su i u     poklona. A i velikima i malima, ne zaboravimo zabilje`iti,  ~vor" i uklju~ila NE Kr{ko u na{ elektroenergetski sustav.
budu}u kvalitetnu suradnju na razvoju i kvaliteti napajanja  HES je ovdje osigurao mogu}nost nabave ukusne         U protivnom je pokretanje me|unarodnog arbitra`nog spora
elektri~nom energijom svih potro{a~a Op}ine @minj.       pastrve za blagdanski stol.                  nu`no.
                        R. @mak                        Ivan Maruszki       Eduard Kuzmi}, dipl. ing., umirovljenik


                                                                  HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.               45
    udruga hrvatskih branitelja HEP-a 1990. - 1995.
   IZBORNA SKUP[TINA UHB HEP-a, TEMELJNOG OGRANKA SLAVONSKI BROD


   BRANITELJI ZABRINUTI ZA BUDU]NOST HEP-a
   U SJEDI[TU DP Elektra Slavonski Brod odr`ana je 9. stu-
                                                         @eljko
   denog ove godine redovita Izborna skup{tina Udruge
   hrvatskih branitelja HEP-a, Temeljnog ogranka Slavonski
                                                         Kova~evi},
   Brod. Skup{tinu je otvorio predsjednik ogranka Stjepan
                                                         novi pred-
   Baboselac. U izvje{taju o radu ogranka je naglasio da                            sjednik
   Ogranak danas broji 28 ~lanova, da su ga napustila dva
   ~lana, a tako|er i da od ukupnog broja sudionika u Domo-
   vinskom ratu iz DP Elektra Slavonski Brod nije ni polovica
   u~lanjena u Udrugu branitelja zbog nezainteresiranosti.
   Unato~ svim te{ko}ama i neda}ama, ispunjene su sve
   zacrtane zada}e. Naglasio je da je upravo brodski Ogranak     tost za budu}nost, zbog predstoje}e privatizacije HEP-a.  Marinko Stojkov, dopred-   [tefo Dulj, tajnik
   imao va`nu ulogu u ra{~i{}avanju nepravilnosti rada Re-      Ne}e se podle}i nikakvim ucjenama i ne}emo dopustiti ni-  sjednik
   gionalnog odbora za isto~nu Hrvatsku {to je izazvalo raz-     komu da nas obespravljuje i prodaje u bescjenje. Protiv
   dor u Udruzi i ne male te{ko}e u radu. Sada je stanje       toga }emo se boriti svim zakonitim sredstvima koja nam
   dobro, izabrano je novo rukovodstvo, ali poneki jo{ uvijek    stoje na raspolaganju, rekli su branitelji.
   poku{avaju uime Udruge voditi "neke svoje bitke", rekao je
                                    Potom je izabrano novo rukovodstvo Temeljnog ogranka:
   S. Baboselac. Temeljni ogranak Slav. Brod uspio je, una-
                                    za predsjednika @eljko Kova~evi}, za dopredsjednika Ma-
   to~ skromnim sredstvima kojima raspola`e, dodijeliti pet
                                    rinko Stojkov, te za tajnika [tefo Dulj.
   jednokratnih nov~anih pomo}i ~lanovima kao i dvije
   posmrtne pomo}i. Nije neva`no spomenuti da su se ~la-       U nastavku je Skup{tina prihvatila kandidate koje je pre-
   novi Ogranka natjecali i u mnogim {portskim disciplina-      dlo`ilo predsjedni{tvo Regionalnog odbora za isto~nu
   ma, u kojima su neki imali vi{e, a neki manje uspjeha, {to    Hrvatsku za novo rukovodstvo Regionalnog odbora.
   i nije toliko va`no koliko je to dru`enje i razmjena iskusta-   Na kraju je Stjepan Baboselac u ime Temeljnog ogranka
   va s drugima. Naglasio je da ima jo{ puno mjesta za raz-     podijelio pisane zahvalnice za potporu i svesrdnu pomo}
   li~ite aktivnosti i dru`enja, kako u okviru Ogranka tako i na   u radu Temeljnog ogranka Slavonski Brod. Njih su dobili:  Izborna skup{tina bila je prigoda za raspravu o
   razini regije.                          Zdenko Veir, Ivan [}ukanac, Franjo Matija{evi}, Ivan    budu}nosti HEP-a i njegovih zaposlenika
   U raspravi koja je uslijedila iskazana je te`nja za obranu pra-  Daid`i}, Darko Larva i Vlado Novoseli}.
   va kako branitelja tako i svih zaposlenika HEP-a, te zabrinu-                    Stjepan Krajnovi}

    IZBORNA SKUP[TINA UHB HEP-a,                  REGIONALNI ODBOR ZA SREDI[NJU HRVATSKU UDRUGE HRVATSKIH
    PODRU@NICE DP                          BRANITELJA HEP-a
    ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

                                    PRIPREMAJU]I SE ZA IZBORNU SKUP[TINU
               NOVI
                                    KRAJEM listopada Elektra Kri`
               PREDSJEDNIK                bila je doma}in sastanka                                     Dodijelje-
                                                                                    ne su jed-
               DENIS                   pro{irenog predsjedni{tva Re-
                                    gionalnog odbora za sredi{nju                                  nokratne

               SMOJVER                  Hrvatsku Udruge hrvatskih bra-
                                    nitelja HEP-a. Na ovom redovi-
                                                                                    nov~ane
                                                                                    potpore
                                    tom okupljanju ROSH-a UHB                                    branitelji-
              NA REDOVITOJ Izbornoj skup{tini
                                    HEP-a sudjelovalo je ~etrdeset                                  ma
              UHB HEP-a 1990. - 1995., Regio-
              nalnog odbora Zapadna Hrvatska,      branitelja i predsjednika ogra-
    Podru`nica DP Elektroprimorje Rijeka, za novog pred-      naka koje je na po~etku aktiv-
    sjednika Podru`nice izabran je Denis Smojver, projek-      nog dru`enja, ispred Elektre
    tant u Slu`bi za izgradnju i usluge. Dopredsjednik }e      Kri`, pozdravio direktor Branko
    biti Dubravko Beretin, a tajnik Mladen Zuzi}. U pogoni-     Kolari} te doma}in ovog skupa
                                    Dra`en Komar, predsjednik
    ma }e branitelje predvoditi Silvano Zorzenon u Opatiji,
                                    Ogranka DP Elektra Kri`.
    Anton Volari} na Krku, @arko Grguri} u Skradu uz sa-                                                        Pred-
    bornika Mi{ela Beljana, Mladen ]elap u Pogonu          Izme|u ostalog, na skupu je i                                    sjed-
    Cres-Lo{inj i Dubravko Beretin u Pogonu Rijeka i        ovog puta bilo rije~i o aktual-                                   ni{tvo
    Stru~nim slu`bama. U pogonima Rab i Crikvenica na        nom stanju i pravima branitelja                                   ROSH
    ~elu braniteljske udruge do izbora ostaju Ivan [kari} i     unutar HEP-a u nadolaze}oj                                     UHB
    Ivica @irovec.                         privatizaciji. Ipak, budu}i da                                   HEP-a na
                                    jo{ nitko sa sigurno{}u ne                                     ~elu sa
    Na Skup{tini je prihva}eno Izvje{}e o radu, razrje{eni     mo`e re}i {to }e reforma doni-                                   Stjepa-
    su ~lanovi stare te izabrani novi ~lanovi Skup{tine, a     jeti, najve}i dio ovog sastanka                                   nom
    donesena je i odluka da se sredi{nja proslava Dana       bio je posve}en pripremama za                                    Tvrdi-
    Udruge na razini DP-a odr`i 14. prosinca 2001. godine      tre}u   izbornu  skup{tinu                                   ni}em i
    u prostorijama DP Elektroprimorje Rijeka.            ROSH-a.                                               Emilom
                        Ivica Tomi}                                                        Korenom
                                           Alen Petra~


46   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
IZBORNA SKUP[TINA                      OBILJE@EN DAN UHB HEP-a PODRU@NICE DP
REGIONALNOG ODBORA                     ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
ZAPADNA HRVATSKA
UHB HEP-a
                              PRIMJER U MIRU KAO I U RATU
NOVI PREDSJEDNIK                      ^LANOVI Udruge hrvatskih branitelja HEP-a iz DP Elektro-
                              primorje Rijeka, obilje`ili su 14. prosinca o.g. Dan formi-
                                                              skih vitezova Milana Katalini}a i Dejana Luki}a koji su
                                                              polo`ili `ivote za Domovinu. @elim vam danas, {est godina
IVICA BRKLJA^I]                       ranja Podru`nice. Prije sve~ane sjednice polo`eni su
                              vijenci i upaljene svije}e na spomen plo~i za dvojicu po-
                                                              nakon zavr{etka rata, poru~iti da mi u Hrvatskoj elektropri-
                                                              vredi i Elektroprimorju, jednako kao i u ratnim vremenima,
                              ginulih branitelja iz Elektroprimorja, Dejana Luki}a i Mila-  po{tujemo hrvatske branitelje i sve ono {to su tijekom rat-
                              na Katalini}a. O radu braniteljske udruge na prigodnoj     nih godina dali za obranu i oslobo|enje Republike Hrvat-
                              sve~anosti govorio je nedavno izabrani novi predsjednik     ske i na{eg kraja. Mi koji smo preuzeli odgovornost
                              Podru`nice Denis Smojver:                    upravljanja radnim procesima u na{oj tvrtki, uvijek smo bili
                                                              i uvijek }emo biti spremni pomo}i va{oj Udruzi kako bi ona
                              - Na{a podru`nica trenuta~no okuplja 198 ~lanova, {to
                                                              o~uvala i njegovala svijetle uspomene na Domovinski rat.
                              zna~i da je najbrojnija u na{em Regionalnom odboru za za-
                              padnu Hrvatsku. U povodu Dana dr`avnosti, na{i su ~lano-    Istina, vremena su te{ka. Pred nama je proces restrukturi-
                              vi sudjelovali na {portskom susretu u Karlobagu,        ranja HEP-a, liberalizacija elektroenergetskog tr`i{ta, a
                              osnovno{kolskoj djeci ~lanova Udruge osigurali knjige za    mo`da i privatizacija, a i sami ste svjesni da se sve to odvi-
                              {kolu, a bili smo prisutni i na Memorijalu "Branko Andro{".   ja u ne ba{ najpovoljnijem okru`ju. Ne}e biti lako, ali
                              Ove smo godine kod poslovodstva DP-a pokrenuli pitanje     promjene su nu`ne. Uvjeren sam da }ete se vi, hrvatski
                              rje{avanja radnih mjesta hrvatskih ratnih vojnih invalida u   branitelji zaposlenici Elektroprimorja u te procese uklju~iti
                              smislu njihova zbrinjavanja prigodom izrade nove sistema-    ozbiljno i odgovorno, kao {to ste bili ozbiljni i odgovorni u
                              tizacije radnih mjesta. Dobili smo ~vrsta jamstva da }e se o  izvr{avanju ~asne obveze obrane na{e domovine Hrvatske.
                              njima voditi posebna skrb.                   Dr`im da i va{a Udruga mo`e doprinijeti boljitku i napretku
                              D. Smojver je rekao i to da je Udruga branitelja udruga     na{e tvrtke u cijelini i na{eg distribucijskog podru~ja gdje
Sudionici Izborne skup{tine ROZH UHB HEP-a 1990.                                      su prete`ito mladi, {kolovani i stru~ni ljudi u naponu sna-
                              jednakih ~lanova, pozivaju}i sve ~lanove da svojim prije-
- 1995. odaju minutom {utnje po~ast poginulim i       dlozima pomognu boljem radu te se zahvalio poslovod-      ge. Pozivam vas da na poslu budete jednako odgovorni i
umrlim hrvatskim braniteljima                stvu DP Elektroprimorje Rijeka na pomo}i.            uzorni kao {to ste bili u va{im ratnim postrojbama te da
                                                              nam i dalje svima budete dobar primjer.
                              Uime slu`beno sprije~enog direktora DP-a Vitomira Kome-
NA REDOVITOJ Izbornoj skup{tini Regionalnog odbora                                     ^estitam vam od srca Dan udruge Hrvatskih branitelja
                              na, nazo~ne je pozdravio rukovoditelj Ureda direktora Ro-
Zapadna Hrvatska UHB HEP-a 1990. - 1995. odr`anoj u     meo Galovi}:                          HEP-a i svima vama kao i va{im obiteljima `elim ~estit i
prostorima DP Elektroprimorje Rijeka, za novog pred-                                    blagoslovljen Bo`i}, mnogo sre}e i uspjeha u radu te obi-
sjednika Odbora izabran je Ivica Brklja~i} iz DP Elektro-  - ^ast mi je i zadovoljstvo sve vas pozdraviti na ovom pri-
                                                              teljskog mira i ljubavi u privatnom `ivotu u dolaze}oj 2002.
lika Gospi}, za tajnika Ivica Erebi}, tako|er iz      godnom skupu organiziranog u povodu Dana Udruge
                                                              godini.
                              hrvatskih branitelja HEP-a 1990. - 1995. Posebno `elim
Elektrolike, dok su dopredsjednici Omero @ivoli} iz DP
                              pozdraviti roditelje (rodbinu) na{ih pokojnih kolega, hrvat-                             I. Tomi}
Elektroistra Pula, Mladen Olbina iz PrP Opatija i Nevio
Bu~i} iz TE Plomin. U Nadzorni odbor izabrani su Davor
Tomljanovi} i Denis Smojver iz Elektroprimorja te Rodi   IZBORNA SKUP[TINA REGIONALNOG ODBORA UHB HEP-a ZA ISTO^NU
[toki} iz TE Rijeka.                    HRVATSKU
Skup{tina nije kandidirala nikoga za predsjednika Udru-
ge na razini HEP-a, dok su za Sredi{nji odbor kandidira-
ni Igor Kalac iz Elektroprimorja i Dario [krgati} iz HE
                              POVE]AVA SE BROJ ^LANOVA
Senj. Za Nadzorni odbor kandidiran je Ivan Tomljanovi}   U PO@EGI je 14. prosinca 2001. godine odr`ana redovita     je zaklju~eno da nije bilo nepravilnosti i da su sredstva
iz HE Senj, a za Sud ~asti Pero Mage iz TE Rijeka. Prema  Izborna skup{tina UHB HEP-a 90.-95., Regionalnog odbora     utro{ena u skladu sa Statutom UHB, kao i s Pravilnikom o
broju ~lanova ROZH ima pravo na 23 sabornika za glav-    za isto~nu Hrvatsku. Ponovno je ukazano povjerenje dosa-    radu ROIH-a i odlukama predsjedni{tva ROIH-a.
nu Izbornu skup{tinu UHB HEP-a.               da{njem predsjedniku Ivanu [}ukancu i tajniku Darku Larvi, a
                                                              Iz izvje{}a o radu izdvajamo slijede}e. Ukupan broj ~lanova u
                              izabrana su i tri nova dopredsjednika: Ivica Kopf, Zvonimir
Ina~e, Skup{tina ROZH je jednoglasno usvojila izvje{}a                                   proteklom mandatu se pove}ao za 20 posto i vjerojatno }e se
                              Kova~ i Darko Mikuli}.
o radu i materijalnom-finacijskom poslovanju u razdob-                                   jo{ pove}avati. Sada u sastavu ROIH-a djeluje 12 ogranaka, a
                              U nadzorni odbor ROIH-a izabrani su: Danijel Jerkovi}, Brani-  najmla|i je ogranak Na{ice koji je osnovan u studenom 2001.
lju izme|u dva zasjedanja.
                              mir Ratkov~i} i Josip Sabljo. Za obna{anje du`nosti u sre-   godine. Nagla{ena je potpora Uprave HEP-a i razumijevanje za
                       I. Tomi}   di{njem odboru UHB HEP-a 90.-95. izabrani su Stjepan      branitelje {to, na`alost, ne prate i financijska sredstva koja su u
                              Baboselac i An|elko Radi}, za ~lana suda ~asti Vlado Novose-  odnosu na dosada{nja smanjena 50 posto.
                                               li}, a za ~lana nadzornog
                                               odbora Miro Marijanovi}.   Najve}i dio sredstava ROIH-a, 80 posto, utro{en je za dodje-
                                                              lu pomo}i ~lanovima udruge, a preostali manji dio za poslo-
                                               Za predsjednika UHB      vanje ROIH-a.
                                               HEP-a, ispred ROIH-a pre-
                                               dlo`en je Stjepan Tvrdini}.  Nagla{eno je da, unato~ ulo`enom trudu, jo{ uvijek nisu do
                                               Tako|er je izabrano i 15   kraja ra{~i{}ene nepravilnosti koje su se o~itovale u radu
                                               predstavnika za izbornu    ROIH-a u tijeku 2000. godine, ali se aktivnosti oko toga pro-
                                               skup{tinu UHB HEP-a koja   vode i dalje.
                                               je planirana za po~etak
                                                              Podr`ana je akcija HES-a u organizaciji prosvjednog skupa
                                               2002. godine u Zagrebu.
                                                              ispred Uprave HEP-a 18. prosinca 2001. godine, u svezi sa
                                               Prihva}ene su izmjene i    zahtjevom za potpisivanjem Kolektivnog ugovora i sudjelo-
                                               dopune Pravilnika o radu   vanjem radnika HEP-a u procesu restrukturiranja tvrtke, te je
                                               ROIH-a, kao i prijedlog iz-  zaklju~eno da }e na skupu sudjelovati i branitelji.
                                               mjena i dopuna Statuta
                                                              Na kraju radnog dijela Skup{tine, dodijeljene su zahvalnice
                                               UHB HEP-a i Izvje{}e o
                                                              ROIH-a pojedincima koji su svojim djelovanjem i potporom
                                               radu za protekli skra}eni
                                                              Udruzi branitelja doprinijeli radu i promid`bi UHB HEP-a
                                               mandat koje je podnio
                                                              90.-95. Poslije Skup{tine su predstavnici Predsjedni{tva
                                               predsjednik ROIH-a Ivan
                                                              UHB HEP-a i ROIH-a polo`ili vijenac ispod sredi{njeg kri`a
                                               [}ukanac. Jednako tako je
                                                              na gradskom groblju u spomen na sve poginule branitelje u
                                               prihva}eno i Izvje{}e nad-
                                                              Domovinskom ratu.
                                               zornog odbora o financij-
Novoizabrano predsjedni{tvo Regionalnog odbora za isto~nu Hrvatsku
                                               skom poslovanju u kojem                       Stjepan Krajnovi}


                                                                   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.               47
     umirovljenici

   KOORDINACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA HEP-a
   DANAS STVARAJU TEMELJE ZA
   SUTRA[NJE UMIROVLJENIKE
   KOORDINACIJA udruga umirovljenika Hrvatske elektroprivre-      prihvati i ove umirovljenike, koji }e im - kako
   de, na sastanku odr`anom 4. prosinca o.g., najprije je ra-     je u {ali re~eno - popraviti umirovljeni~ki
   spravila o stanju u svojim udrugama u Splitu, Rijeci, Osijeku,   standard.
   Zagrebu i Puli. Iz izlaganja predsjednika pojedinih udruga,
   proizlazi da je najte`e zainteresirati ve}i broj ~lanova za rad,  UMIROVLJENICI MOGU UVIJEK
   pa se ~esto sve aktivnosti svode na nekolicinu doborovolja-      RA^UNATI NA HRVATSKI
   ca. Suradnja udruga sa svojim podru`nicama negdje je bo-       ELEKTROGOSPODARSKI
   lja, a negdje je skoro niti nema. [to se ti~e financijske strane,      SINDIKAT
   najve}e su potrebe za pomo}i socijalno najugro`enijim ~la-     Najvi{e zanimanja pobudila je rasprava o re-
   novima.                               strukturiranju i privatizaciji HEP-a. Sastanku     Koordinaciji umirovljenika HEP-a prisustvovali su predsjednik Upra-
   Kako je naglasio Marko Juri{i}, umirovljeni~ka organizacija     su prisustvovali i ~elnici Hrvatskog elektrogo-    ve Ivo ^ovi} i ~elnici HES-a Dubravko ^orak i Mirko Marinovi}
   trajnog je zna~aja i potrebno je ulo`iti jo{ ve}e napore kako    spodarskog sindikata Dubravko ^orak i Miro
   bi uhvatila korijen. Osnovno je osmisliti takve programe, koje   Marinovi}, a o ovj temi prvi je uzeo rije~ D.
                                     ^orak, predsjednik HES-a. Najprije je usporedio pote{ko}e     i objasnio {to to zna~i. [to se ti~e konkurencije, naglasio je da
   }e umirovljenici najbolje prihvatiti i koji }e ih zainteresirati,
                                     zbog neaktivnosti ~lanova umirovljeni~ke i njihove sindikal-    je prednost HEP-a u tomu {to postoji odavno, ali ga konkuren-
   ovisno o podneblju i mentalitetu svojih ~lanova. Nadalje je
                                     ne organizacije, jer i kod njih aktivnost poglavito vodi samo   cija mora poticati da bude jo{ bolja tvrtka. Glede zakona o pri-
   poru~io kako bi umirovljenici trebali vi{e koristiti prostor u
                                     nekolicina. Naglasio je da umirovljenici uvijek mogu ra~unati   vatizaciji HEP-a, koji }e se uskoro na}i pred saborskim
   HEP Vjesniku i pisati o svojim te{ko}ama i umirovljeni~kim
                                     na ovaj Sindikat. Upoznao je ovaj skup i s vrlo zna~ajnom     zastupnicima, Uprava HEP-a poduprijet }e interese sada{njih
   temama. Ivan Sokoli}, predsjednik Koordinacije, rekao je da
                                     problematikom oko (ne)potpisivanja Kolektivnog ugovora za     i biv{ih zaposlenika HEP-a za povla{tenim dionicama. S priva-
   je stanje u udrugama bolje nego ranije, te da su umirovljeni-
                                     zaposlenike HEP-a, ~ije je postojanje najva`nije, osim radi    tizacijom HEP-a ne}e se, procjenjuje, krenuti jo{ idu}e
   ci HEP-a, njih 5.500, organizirani uz minimalne tro{kove. Pri-
                                     pla}a, i zbog socijalne sigurnosti svih zaposlenika. Sindikatu   tri-~etiri godine, osim mo`da s deset-petnaest posto dionica,
   tom su udruge tehni~ki servis, a sve aktivnosti proizlaze iz
   interesa podru`nica.                        je u interesu posti}i Kolektivni ugovor, ali ne pod svaku cije-  a za tvrtku je uvijek bolje da ima puno malih dioni~ara. Za od-
                                     nu, ve} takav koji ne}e ugroziti niti zaposlenike niti Upravu.   marali{ta je rekao da je to za Upravu manje va`no pitanje i na-
     KORDINACIJA POJA^ANA NOVIM                   Danas najve}i broj zaposlenika HEP-a ne zna u kojoj }e orga-    glasio kako osobno ne bi imao ni{ta protiv da se daju
                                     nizacijskoj cjelini raditi, a razlog tomu D. ^orak vidi u nepo-  sindikatima i(li) umirovljenicima bez naknade.
      ^LANOVIMA IZ NE KR[KO
                                     stajanju jo{ uvijek socijalnog dijaloga u odnosu Uprave i
   Koordinacija umirovljenika HEP-a broj~ano je poja~ana i za                                       U daljnjoj raspravi re~eno je da je svako rije{enje bolje od
                                     sindikata. HEP ima budu}nost i treba biti ozbiljna nacionalna
   50 hrvatskih umirovljenika Nuklearne elektrane Kr{ko, o       tvrtka, ali D. ^orak ka`e da se pri tomu boji krivih poteza po-  rasprodaje odmarali{ta u koja su ulagali i biv{i i sada{nji za-
   ~emu je skup izvijestio predsjednik novoosnovane Udruge       jedinaca iz vlasti.                        poslenici. S tim u svezi, umirovljenici }e uputiti svoj zahtjev
   umirovljenika NEK Ivan Medvedec. Njihov je slu~aj osobito                                       Upravi HEP-a, a HES je svoj zahtjev ve} uputio za preuzima-
   zanimljiv, zbog toga {to su grani~ni (dvojni) umirovljenici, a                                     nje odmarali{ta za jednu kunu.
   takvih }e biti sve vi{e. Ti umirovljenici dr`e da ih je potrebno
                                       ZA HEP JE DOBRO DA IMA PUNO
   konzultirati pri sklapanju me|udr`avnih sporazuma, kako ne
                                          MALIH DIONI^ARA                     Na kraju je Koordinacija raspravila o izvje{tajima udruga o
                                                                       kori{tenju financijskih sredstava za ovu godinu, kao i o zah-
   bi bili (kao sada) zakinuti u ostvarenju svojih prava. Nadalje,   Ivi ^ovi}u, predsjedniku Uprave HEP-a, koji se naknadno pri-
                                                                       tjevu Upravi HEP-a za financijskom potporom za rad udruga
   zainteresirani su za uklju~enje u Koordinaciju umirovljenika    dru`io ovom skupu, Ivan Sokoli} je uputio pitanje o daljnjoj
                                                                       u 2002. godini.
   HEP-a i rad u njoj radi za{tite svojih umirovljeni~kih interesa.  sudbini HEP-a, dionicama, odmarali{tima... Ivo ^ovi} upoznao
   Koordinacija se jednoglasno slo`ila da u svoju organizaciju     je nazo~ne s koncepcijom preoblikovanja HEP-a u HEP- Grupu                        Dragica Jurajev~i}

   GODI[NJA SKUP[TINA PODRU@NICE UMIROVLJENIKA DIREKCIJA I STRU^NIH SLU@BI

   PRAVO NA DIONICE I DALJE NAJZANIMLJIVIJE
   Podru`nica umirovljenika direkcija i stru~nih slu`bi odr`ala je   Marko Juri{i} je govorio o organiziranosti umirovljenika      Skup{tini se odazvao i Ivo ^ovi}, predsjednik Uprave, koji je
   14. prosinca ove godine svoju Godi{nju skup{tinu, na kojoj     HEP-a, ustvrdiv{i kako zagreba~ki umirovljenici ne koriste     nazo~ne umirovljenike ukratko informirao o stanju u Hrvatskoj
   je najprije Du{an Borsky, njezin predsjednik, podnio Izvje{taj   dovoljno prednosti koje Zagreb pru`a. Zbog toga treba        elektroprivredi, predstoje}em restrukturiranju i opse`nim
   o radu Podru`nice u proteklom jednoipolgodi{njem razdob-      oslu{kivati potrebe i `elje svojih ~lanova i poku{ati im to     zada}ama koje treba ostvariti u kratkim rokovima. U tvrtki se na-
   lju. Sukladno planiranim aktivnostima, poduzimali su akcije     ostvariti u okviru mogu}nosti. U svezi s privatizacijom, M     pravilo reda, rekao je, svoje obveze pla}a redovitije i status
   u svezi s isplatom zaostalih mirovina - u ~emu su djelomice     Juri{i} je ponovino govorio o umirovljeni~kim zahtjevima      HEP-a je jasan. [to se ti~e predstoje}e konkurencije na tr`i{tu
   uspjeli - pomagali su svojim bolesnim i socijalno ugro`enim     na povla{tene dionice, na ~emu }e umirovljenici HEP-a i       elektri~ne energije (veliki potro{a~i birat }e od koga }e kupovati
   ~lanovima, a Podru`nica je dobila i svoju prostoriju na istoj    nadalje inzistirati, izme|u ostalog, i lobiranjem kod sabor-    elektri~nu energiju), naglasio je da ne o~ekuje da }e ona biti
   lokaciji, opremljenu kompjutorom i telefaksom. Nisu uspjeli     skih zastupnika. Pritom trebaju sura|ivati s najbrojnijim he-    dramati~na za HEP prvih nekoliko godina, a HEP }e kao vlasnik
   organizirati preventivne lije~ni~ke preglede za svoje ~lanove    povim sindikatom HES-om, sindikatima INE i njihovim         mre`e i dalekovoda dobivati naknadu za njihovo kori{tenje. Na
   zbog nedostatnih raspolo`ivih sredstava, a objekte dru{tve-     umirovljenicima, kao i umirovljeni~kim udrugama na razini      kraju je ~estitao svim umirovljenicima predstoje}e blagdane -
   nog standarda nisu organizirano koristili. Od ukupno 190      dr`ave. Za brojne objekte dru{tvenog standarda, koji }e u      Bo`i} i Novu 2002. godinu, napomenuv{i da }e se njihov broj
   umirovljenika, samo je njih 85 u~lanjeno u ovu Podru`nicu.     prvoj fazi biti u vlasni{tvu dr`ave, umirovljenici }e tra`iti da  uskoro pove}ati provo|enjem poticajnih mjera za umirovljenje
   Nagla{en je i problem osiguranja punog sastava Upravnog       pri njihovoj privatizaciji oni i sindikati dobiju dio tih objeka-  zaposlenika HEP-a.
   odbora ~emu su razlog. uz zdravstvene tegobe i pomanjkanje     ta.
                                                                                          Dragica Jurajev~i}
   motiviranosti.
   U raspravi prije prihva}anja ovog Izvje{taja, bila je nagla{ena    Dobar odziv umirovljenika na Godi{njoj skup{tini
   nu`nost pronala`enja na~ina kako da umirovljenici budu {to
   bolje povezani sa svojom mati~nom ku}om, a postavljeno je
   i pitanje ho}e li umirovljenici dobiti iskaznice za ulazak u po-
   slovnu zgradu sjedi{ta HEP-a, kako ne bi morali nakon ovdje
   provedenog ~itavog radnog vijeka dokazivati tko su na re-
   cepciji zgrade.48   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                                               novo

SUSTAV NADZORA U SJEDI[TU HEP-a
SUSTAV REGISTRIRA
ULAZ I IZLAZ
SUSTAV nadzora prolaza za kompleks zgrade sjedi{ta HEP-a (Access
Control System) pu{ten je u probni rad 13. prosinca o.g., a omogu}uje
nadzor prolaska osoba kroz glavni, sjeverni, kolni ulaz, ulaz na parkira-
li{te isto~no od kompleksa zgrada u sjedi{tu HEP-a te ulaz u prostor
Uprave na drugom katu zgrade 1.
Ideju o takvom sustavu nadzora, koja ve} postoji u mnogim vode}im
tvrtkama u Hrvatskoj, potaknuo je Sektor za poslovnu informatiku HEP-a.
Sustav se temelji na uporabi beskontaktnih kartica, kliznih vrata s
mogu}no{}u automatskog otvaranja, rampi s automatskim podizanjem
i elektri~nih brava. Beskontaktne kartice o~itavaju ~ita~i, koji su kontro-
lorima spojeni na sredi{nji kontrolni ure|aj i sredi{nje ra~unalo susta-
va. Uspje{no o~itavanje rezultira otvaranjem odgovaraju}ih vrata,
rampe ili brave, te zapisom podataka u bazu podataka sredi{njeg
ra~unala o prolasku.
Svi zaposlenici HEP-a, tvrtke Dalekovod d.d., Ekonerg Holding d.o.o.
ili Instituta za elektroprivredu i energetiku d.d., koji rade u kompleksu
zgrade u sjedi{tu HEP-a dobivaju beskontaktnu karticu s jedinstvenim
kodom. Korisnici kartice mogu koristiti glavni ulaz, sjeverni ulaz i kol-
ni ulaz na parkirali{te, isto~no od kompleksa zgrada HEP-a. Ostala
mjesta obuhva}ena sustavom nadzora prolaza mogu koristiti samo
ovla{teni radnici. Podaci o kori{tenju kartice i njegovim ovla{tenjima
kartici su dodijeljeni programski, te se podaci o korisniku nalaze na
samoj kartici.
Karticu je dovoljno samo na odgovaraju}oj udaljenosti, 30 do 60 cm,
pribli`iti ~ita~u i uspje{no o~itavanje signalizira se paljenjem zelene
lampice. Sustav registrira podatke o svakom prolasku uklju~ivo smjer
"ulaz" za o~itanje na ulaznim ~ita~ima, te "izlaz" za o~itanja na izlaznim
~ita~ima, dan, vrijeme i identitet korisnika kartice.
U slu~aju gubitka kartice, korisnik je du`an u roku 48 sati prijaviti gubi-
tak Slu`bi za op}e poslove. Dobit }ete novu, ali na vlastiti tro{ak. Sto-
ga, oprez!
                                  Silva Prpi}

              IZ PERA BUDU]IH
              UMIROVLJENIKA
                                                ODLAZAK NIJE RASTANAK
              PONOSNA SAM [TO                                             NAKON 25 godina rada u Hrvatskoj elektroprivredi, do{ao je trenutak

              SAM RADILA U HEP-U                                           zavr{etka mog radnog vijeka. Tih 25 godina obavljala sam poslove
                                                                  obra~una pla}a. To radno mjesto omogu}ilo mi je da upoznam puno ljudi,
                                                                  s kojima sam uvijek uspje{no sura|ivala. Kako volim ljude i volim poma-
              MOJ radni vijek od 1962. godine pa do danas vrlo brzo je
                                                                  gati, uvijek sam bila zadovoljna kada nekomu mogu izi}i u susret, a to ni-
              pro{ao. Prvog o`ujka 1976. godine zaposlila sam se na Hidro-
                                                                  sam u~inila jedino kada je bila rije~ o ne~em neostvarivom.
              elektrani Vara`din, gdje sam ostala sve do danas kada sam
              stekla uvjete za odlazak u mirovinu.                                 Nakon toliko godina `ivota s mojim HEP-om, nije mi lako oti}i. Imam unu-
                                                                 ke, imam obiteljske obveze, ali HEP je svih tih godina bila moja velika
Vrijeme je prolazilo uz vesele i tmurne dane, smjenjivala se radost i tuga, no i{lo je bez
                                                                 obitelj. Ipak, danas mogu biti zadovoljna sama sa sobom {to mi je dragi
zastoja i jednostavno do{lo je blizu {to nam se nekad ~inilo jako, jako dalekim.
                                                                 Bog dao snage da izdr`im svih tih 25 godina onako kako sam najbolje
Svi zajedno radili smo, slavili praznike, ro|enje djece, a kasnije i unu~adi, uvijek smo                     znala i umijela. Sje}am se dana kada sam no}ima ustajala da bi obavila
pronalazili razlog za veselje, a {to je najva`nije imali smo volje za rad, radovali se svakom  posao obrade podataka na, tada, iznajmljenim strojevima. Nije mi bilo te{ko. Drago mi je {to sam svoje
uspjehu i svakom dobro zavr{enom remontu postrojenja.                      znanje mogla prenijeti mladim ljudima, koji su naj~e{}e to znali cijeniti.
Kakva sam bila kao zaposlenica i kao `ena - to moji suradnici najbolje znaju. Tko o meni    Stoga, u trenutku odlaska u mirovinu, svima `elim zahvaliti za lijepe, ljudske odnose, za lijepu rije~. Ne `elim
misli dobro, neka me tako zadr`i u uspomeni, a tko lo{e - neka zaboravi. Ja }u o svakom     se sje}ati onih koji se nisu prema meni tako pona{ali, jer nisu bili svjesni toga {to ~ine.
kolegi pamtiti samo ono {to je bilo najljep{e.
                                                Moj odlazak ne prihva}am kao rastanak s mojim HEP-om. Jer, kada 25 godina `ivite `ivot HEP-a, on postaje
A {to sada drugo preostaje nego re}i HVALA ZA SVE, za me|usobne odnose, po{tovanje,       dio vas i ne mo`ete za sobom zatvoriti vrata.
sa `eljom da svaki do~eka ovakav trenutak s ponosom, trenutak rastanka, jer vrijeme
`ivotnog radnog vijeka ima svoj kraj.                              Vjerujem da }u raditi i dalje, ovog puta u umirovljeni~koj udruzi HEP-a, jer imam znanja, iskustva i volje jo{
                                                doprinositi HEP-u.
Smatram potrebnim re}i da sam pomalo tu`na {to odlazim, ali i da sam vrlo ponosna {to
sam svoj radni vijek odradila u HEP-u, kojeg }u se s rado{}u sje}ati i ~ijim ~lanom }u se    Sve moje poznate molim da me zadr`e u lijepoj uspomeni, kako ja zadr`avam i njih. Nemojte me zaboraviti
uvijek smatrati.                                        zato {to nisam vi{e s vama, jer ja }u uvijek biti s vama.

             Ivanka Merka{, zaposlenica HE Vara`din                                                           Biserka Stilinovi}


                                                                             HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.              49
    u svijetu knjiga

   ANNE WILSON SCHAEF: "MEDITACIJE ZA ONE KOJI SE (MO@DA) PREVI[E BRINU"
   NEKA TE NI[TA NE BRINE...
               "NIKADA NE]E[ PREORATI NJIVU AKO JE SAMO PREOKRE]E[ U SVOM UMU."
                                       (IRSKA POSLOVICA)

   ISTRA@IVANJA pokazuju kako vi{e od trinaest milijuna
   odraslih Amerikanaca pati od kroni~nog stanja zabrinu-
   tosti. Istodobno, statistike potvr|uju da su du{evne
   smetnje i poreme}aji mentalnog zdravlja uzrokovani
   kroni~nom tjeskobom i zabrinuto{}u jedan od
   naj~e{}ih oblika du{evnih bolesti danas u Americi -
   saznajemo u knjizi Anne Wilson Schaef: "Meditacije za
   one koji se (mo`da) previ{e brinu". Stanje je, pretpo-
   stavljamo, sli~no posvuda u suvremenom zapadnom
   svijetu, pa tako i u Hrvatskoj (bez obzira ubrajamo li se
   u taj svijet ili ne). Zar niste ve}i dio vremena i vi zabri-
   nuti - bilo zbog novca ili posla, zdravlja, budu}nosti,
   djece, vremenskih okolnosti... Ne proizlazi li iz toga
   tu`na ~injenica da zapravo ve}inu svog `ivotnog vijeka
   provedemo - brinu}i se?
   Upravo zabrinutost, to nepodno{ljivo breme za ljude u ci-
   jelom svijetu, oduzima ~ovjeku mogu}nost i sposobnost
   spontanog i slobodnog `ivota, zaklju~ak je autora. Ipak, za-
   nimljivo je kako se u tom na{em "svijetu vje~ito zabrinutih
   ljudi" nitko opsjednut brigom ne `eli brinuti jo{ i o tomu -
   brine li se previ{e?! To je i potaknulo A. W. Schaef da
   napi{e knjigu "za ljude koji se mo`da previ{e brinu", ali ne
   `ele}i pritom, kako sama navodi, pojavi zabrinutosti pri-
   stupiti na previ{e znanstven na~in, ve} upozoriti na proce-
   se, teme i sklonosti koje ljude navode na zabrinutost. Ona
   se s tom pojavom, tako ozbiljnom stvari za one koji se bri-
   nu, osobito za one koji to ~ine neprestance, odlu~ila poi-
   grati, uvjerena da je: "najdjelotvornije iscjeljivanje ono uz
   pomo} smijeha i prepu{tanja neobuzdanoj igri samih sa
   sobom". Jer ako je tjeskoba, prema jednoj izreci Normana
   Mailera, doista postala prirodno du{evno stanje ~ovjeka na
   kraju tisu}lje}a, mo`da je upravo to znak, napominje A. W.
   Schaef, kako je vrijeme poduzeti ne{to potpuno druk~ije
   na po~etku dvadesetprvog stolje}a.
   Knjiga, izdana u nakladi Biovege, donosi 365 meditacija,
   svaku za jedan dan u godini. Svako poglavlje obra|uje
   razli~itu temu povezanu sa zabrinuto{}u (Zabrinutost,
   Tjeskoba, Neprestana kriza, Prepu{tanje, Novac, U`ivanje
   u `ivotu, Spokoj...) te kao svoj moto nosi zanimljivu izre-
   ku o zabrinutosti. Meditacijama je cilj pomo}i nam u
   ja~anju samopouzdanja i vra}anju radosti `ivljenja, kako
   bi se `ivjelo "ovdje" i "sada". Knjiga je poticaj samo-
   istra`ivanju, a svrha joj je pru`iti mogu}nost spontanog,    MEDITACIJAMA JE CILJ POMO]I NAM U JA^ANJU
   slobodnog i bezbri`nog `ivota, zbog kojeg - na kraju kra-
   jeva - tvrdi autor i jesmo na ovom svijetu.           SAMOPOUZDANJA I VRA]ANJU RADOSTI
   Dr. Anne Wilson Schaef stekla je me|unarodni ugled za      @IVLJENJA, KAKO BI SE @IVJELO "OVDJE" I
   svoj rad na podru~ju teorije feminizma, psihologije i sa-    "SADA"
   moiscjeljenja. Nakon stjecanja doktorata iz psihologije te
   vi{egodi{nje prakse na tom podru~ju, prekinula je s ra-
   dom prema metodama klasi~ne psihoterapije. Putuju}i
   svijetom, upoznavala je domoroda~ke duhovne u~itelje i
   iscjelitelje koji su je uputili u mudrost svojih kultura. Ova
   ameri~ka psihologinja razvila je novi pristup iscjeljivanju
   koji je nazvala "@ivljenje u procesu", a u nizu njenih knji-
   ga najpoznatija je "Meditacija za `ene koje previ{e rade",
   svjetski bestseler prodan u tri milijuna primjeraka.
                      Tatjana Jalu{i}


50   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
THOMAS P. HUGHES: "ELEKTROENERGETSKE MRE@E: ELEKTRIFIKACIJA U ZAPADNOM DRU[TVU"
DRU[TVENA SREDINA UTJE^E
NA TEHNI^KU PROMJENU
^ITAVE biblioteke knjiga, stru~nih i popularnih,      rastanjem mre`e u komercijalni pothvat. Edison se    je rat natjerao elektri~ne mre`e da se uzdr`e od
napisane su o elektricitetu, elektri~noj energiji i    prikazuje kao istinski "in`enjer sustava", kao in`e-  te`nje k autonomnom rastu i dobiti kako bi se za-
elektrifikaciji, kako u zapadnoj Europi tako osobito    njer koji je prou~avao ~itav proces proizvodnje,    dovoljile nacionalne potrebe, ve}ina ih se poslije
u Americi i Kanadi. Taj se dio svijeta ponosi da je    raspodjelu i kori{tenje elektri~ne energije, imaju}i  rata vratila na predratni na~in rada. Naime, nakon
kolijevka izuma elektriciteta, koji je doista klju~an   uvijek u vidokrugu uspje{nu konkurenciju plin-     1900. godine, managerski cilj usavr{avanja i
i prijeloman op}enito u suvremenoj povijesti. Bez     skom osvjetljenju.                   usavr{enog ~imbenika optere}enja udru`io se s
toga "~uda", za koji je zaslu`an i na{ izumitelj i     Drugu fazu elektrifikacije prikazao je kao "fazu teh-  golemim ulaganjima financijskih sredstava i
u~enjak, sigurno industrijska revolucija ne bi za-     nologije transfera". Hughes ukazuje na koji se     ljudske snage u jedinstvenu tehnologiju izmje-
dobila svoja divovska krila u proteklih 200 godina,    na~in Edisonov energetski sustav izmijenio da bi    ni~ne struje i stvorio elektri~ne mre`e dvadesetih
a ni danas kada se njezine varijante pretvaraju u     zadovoljio lokalne uvjete financiranja, kao i poli-   godina 20. stolje}a.
neslu}eni razvoj elektrotehnike i automatizacije.     ti~ke i kulturne potrebe, dok se prebacivao iz New   U toj zadnjoj fazi, koja je nastala Poslije prvog
U tom je okviru, na svoj na~in, zanimljiva i vrlo in-   Yorka u London, Berlin i druge gradove. Jedno-     svjetskog rata, pronalaza~i-poduzetnici iz ranijih
formativna knjiga ameri~kog pisca Thomasa P Hu- .     smjerna mre`a uspje{no je funkcionirala u New      dana izgubili su kontrolu nad rastom sustava.
ghesa "Elektroenergetske mre`e: Elektrifikacija u     Yorku na kratkim razdobljima, ali je - ometena par-   Umjesto njih, poduze}ima su po~eli dominirati fi-
Zapadnom dru{tvu" (Networks of Power: Electrifi-      lamentarnim mjerama - lo{e pro{la kad je bila      nancijeri i in`enjeri-savjetnici, time {to su osigu-
cation in Western Society) te bi je valjalo prevesti i   prenesena u Englesku.                  rali standardizaciju, koordinaciju i goleme izvore
na hrvatski jezik.
Knjiga pru`a vi{e od narativnog izlaganja o ljudi-     U POSLJEDNJOJ FAZI ELEKTRIFIKACIJE, IZA PRVOG
ma i strojevima. Autor promatra razvoj tehnike kao     SVJETSKOG RATA, PRONALAZA^I-PODUZETNICI
                              KOJI SU DOMINIRALI U PRVOJ FAZI IZGUBILI SU
reakcije na dru{tvene, politi~ke i ekonomske okol-
nosti. Izostavlja obja{njenja koja bi se temeljila
isklju~ivo na unutra{njoj dinamici strojeva. Mo`da     KONTROLU NAD RASTOM SUSTAVA, A UMJESTO
je i model kako Thomas P Hughes, jedan od
                 .
zna~ajnih znanstvenika koji se bave povije{}u teh-
                              NJIH SU PO^ELI DOMINIRATI FINANCIJERI I
nike, koncipira tehni~ke promjene glede njihova      IN@ENJERI-SAVJETNICI, TIME [TO SU OSIGURALI
razumijevanja. On se usredoto~uje na "sustave"       STANDARDIZACIJU, KOORDINACIJU I GOLEME
elektrifikacije u SAD, Velikoj Britaniji i Njema~koj
pola stolje}a nakon {to je Thomas Edison 1882.       IZVORE KAPITALA POTREBNE ZA STVARANJE
godine stvorio prvu uspjelu elektri~nu centralu.      ME\USOBNO POVEZANIH REGIONALNIH
Ovakva komparativna metoda, osobito je korisna
da bi se rasvijetlili kulturni ambijenti koji su potak-
                              ELEKTRI^NIH MRE@A
nuli i pospje{ili tehnolo{ki razvoj. Tako, primjeri-    U tre}oj fazi, takozvanom "sustav rastu", elektri~ne  kapitala potrebne za stvaranje me|usobno poveza-
ce, prije Prvog svjetskog rata u SAD, op}inske       kompanije nai{le su na ono {to Hughes naziva      nih regionalnih elektri~nih mre`a.
vlasti obi~no se nisu mije{ale u poslove gra|evi-     "obrnutim probojem", to jest na mjesta gdje na-
nara kakav je bio Samuel Insull, graditelj velike                                 Hughesova povijest elektroenergije zavr{ava s
                              predak u jednom dijelu mre`e zaostaje u odnosu
centrale u Chicagu, koja je koristila goleme kapa-                                 1930. godinom, kad su se elektroenergetski su-
                              na druge dijelove. Centrale su otkrile takvo mjesto
citete i opskrbljivala broj potro{a~a. I u Berlinu je                               stavi po~eli javljati u oblicima kakvi su nam danas
                              kada su poku{ale pro{iriti mre`u izvan malih
politi~ka tada{nja klima i{la na ruku razvoju velikih                               poznati. Nakon te godine, kako nagla{ava Hughes,
                              povr{ina, koje su opslu`ivale postaje jednosmjer-
i efikasnih elektrosustava. Me|utim, londonski                                   osnovna struktura elektrifikacije ostala je u kvali-
                              ne struje. Po{to su utvrdili u ~emu je "kriti~ni pro-
graditelji elektri~nih centrala nailazili su na pre-                                tetnom pogledu nepromijenjena, unato~ velikoj
                              blem" gubitka u prijenosu energije na velike
preke i zbog usitnjene gradske uprave i doma}eg      udaljenosti, in`enjeri su devedesetih godina 19.    ekonomskoj krizi, utjecajima vlade na regionalne
zakonodavstva koje je ometalo ulaganja u ovu in-      stolje}a uveli mre`e izmjeni~ne struje. Bitka      sustave (primjerice osnivanjem Uprave za dolinu
dustriju.                         izme|u ta dva pola trajala je nekoliko godina i     Tennessee), i svjetskom ratu.

          ^ETIRI FAZE               zavr{ila se vi{e kompromisom - zahvaljuju}i       Zna~i, dru{tvena sredina utje~e na tehni~ku prom-
                              uvo|enju transformatora - nego neposrednom       jenu. Ali utjecaji koji potje~u odatle su puno {iri i
Hughes stavlja naglaske na sustave i netehni~ke      pobjedom izmjeni~ne struje.               slo`eniji jer iz tih okvira zapravo potje~e i dominira
~imbenike. Ali, upotrebljava uz to i korisne kon-
                              U ~etvrtoj fazi elektri~ne su mre`e stekle       kretanje kapitala. On je prividno trka~ u funkciji
cepcijske metode da bi opisao ~etiri faze razvoja
                              zna~ajan "zamah". Polifazna izmjeni~na struja      razvoja tako da ne propu{ta biti "car" ili gospodar
kroz koje je pro{la elektrifikacija. U prvoj fazi, "pro-
                              bila je op}e prihva}ena i na njoj je izgra|ena     tehnologije. Ali start ne mo`e prikriti cilj - utrku za
nalaza~i-poduzetnici" dominiraju postavljaju}i te-
                              "kultura" jednoobraznoga in`enjeringa i poslovne    profitom bilo u nacionalnom ili svjetskom
melje nove mre`e. Junak te faze je Edison, budu}i
da je izumio ne samo `arulje, generatore, mjerne      prakse. Taj zamah poma`e da se objasne         tr`i{nom prostoru i vremenu.
aparate i podzemne kabele, ve} je i rukovodio pre-     doga|aji u vrijeme Prvog svjetskog rata. Premda                Pripremio: Josip Vukovi}


                                                              HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.          51
   kri`aljka
                    Odgonetka kri`aljke iz pro{log broja (vodoravno):
                    Bosanski lonac, usprotiviti se, carske mrvice, kotlar, Ancona, i, vatan, OAD, l,
                    nein, lo{, njoki, gic, povijest, hrast, oda, tim, A(lbert) E(instein), kiks, zlato, M,
                    ja~ati, olo{, stajali{te, rt. kos, ro, amok, r, ponori, A(nica) Z(ubovi}), Lam,
                    lupine, apatit, ~a{ica, anasar.
52  HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                na{i izvan HEP-a

              MIRJANA CRN^I], PJESNIKINJA
RIJE^I
UNOSE
POZITIVAN
NEMIR
I dok mi novinari pi{emo prozu iz broja u broj, dotle  novu publikaciju Kako se priklju~iti na elektrodistri-  nija. Uz voditelja Branka Uvodi}a, glazbenu pratnju
su se na{e kolegice i kolege opredijelili prete`ito   bucijsku mre`u, koja je promovirana putem HTV-a i    maestra Stjepana Mihaljinca na glasoviru i mlade
za stihove. Koje potom slo`e u zbirku i tiskaju,     OTV-a. U to vrijeme izlazi i publikacija-vodi~ Elek-   violinistice Sanje Variola-Kociper, te kriti~ki osvrt
beru}i tako vrhnje na{eg spisateljskog posla. Ali,    tri~na energija u Va{em domu prezentirana u mno-     knji`evnika An|elka Novakovi}a, sve je unaprijed bilo
                                                         "osu|eno" na uspjeh. Ljudi su `eljni lijepih trenutaka,

PJESME SAM PO^ELA PISATI ODAVNO, ALI SU
                                                         a ja sam poku{ala svojim pjesmama i na~inom na koji
                                                         su promovirane, nakratko osvje`iti one du{e koje su
^EKALE SVOJIH "PET MINUTA" - JESU LI IH                                      te prohladne ve~eri trenutke zadovoljstva i puno}e

DO^EKALE U PRAVOM TRENUTKU, NEKA
                                                         upijene u ovoj dvorani pretpostavili toplini doma i te-
                                                         levizoru.
PROSUDE ONI KOJI ]E IH ^ITATI. TRUDILA SAM                                    - Jesu li Va{e pjesme zalutale me|u ove stru~ne pu-
SE DA IH UOBLI^IM TAKO DA ^ITATELJIMA                                       blikacije ili je mo`da obrnuto?

PRENESEM NEKE @IVOTNE PORUKE KOJE BI NAS                                     - Iznenadit }ete se kada ka`em da su one, i na ovoj

SVE TREBALE OPLEMENITI
                                                         promociji, i{le "ruku pod ruku". Naime, sve publikacije
                                                         ~iji sam ja autor, a HEP izdava~, bile su izlo`ene i do-
                                                         stupne posjetiteljima. Ina~e, pjesme sam po~ela pisati
neka im bude. Nisam ljubomorna, tje{e}i se kako     gim dnevnim listovima. Posebno priznanje za ovo     puno ranije, ali su ~ekale svojih "pet minuta". Jesu li ih
jo{ nisam rekla svoju zadnju (pisanu) rije~. Nisam    izdanje do{lo je autoru iz Zavoda za {kolstvo Mini-   do~ekale u pravom trenutku, neka prosude oni koji }e
ljubomorna iz jo{ jednog razloga. Ne mogu si do-     starstva za kulturu, koji ga je 1993. godine prepo-   ih ~itati. Trudila sam se da ih uobli~im tako da ~itatelji-
pustiti takav osje}aj kada je u pitanju na{a kolegica  ru~io osnovnim {kolama kao pomo}nu literaturu u     ma prenesem neke `ivotne poruke koje bi nas sve tre-
MIRJANA CRN^I], koja ve} godinama dokazuje        nastavi iz predmeta Fizika i Tehni~ka kultura.      bale oplemeniti. Bilo da ih se mo`e svrstati u
svoju bliskost s rije~ima.                Slijedi publikacija Limitator, a potom i Elektri~na   rodoljubne, ratne, ili ljubavne. Kroz vlastito sazrijevanje
Slo`it }emo se odmah da ju nije potrebno posebno     energija i okoli{, promovirana na sajmu knjiga Inter-  spoznajemo da nigdje ne mo`emo tako lako prona}i
                             liber na Zagreba~kom velesajmu 2000. godine.       samoga sebe kao u nekom romanu ili pjesmi koja nas
predstavljati. Kao koordinator poslova u Odjela za
                             Upravo je u pripremi i posljednja u nizu, a zvat }e   poti~e na razmi{ljanje, razgaljuje du{u i unosi u na{
modernizaciju i racionalizaciju prodaje elektri~ne
                             se Na~ini komunikacije s potro{a~ima elektri~ne     `ivot neki pozitivan nemir. Bave}i se ovom vrstom po-
energije Slu`be prodaje u Direkciji za distribuciju,
                             energije.                        sla na svom radnom mjestu uspijevam djelomice za-
poznata je ne samo u HEP-u, ve} i izvan njega, po-
                                                         dovoljiti poriv za pisanjem, a ono {to ne iza|e tu,
sebno me|u potro{a~ima s kojima je ve`e dugogo-     Ovaj popis naslova, koji popularno i sa`eto
                                                         "ispliva" na povr{inu u bilo koje doba dana i no}i.
di{nja suradnja. Premda elektro struke, kolegica M.   obra|uju slo`enu elektroenergetsku problematiku,
Crn~i} se opredijelila za rad na promid`bi na{eg     upotpunit }emo i stru~nim napisima objavljenim u     - [to i kako dalje?
specifi~nog proizvoda koji je i civilizacijska tekovi-  ~asopisu Energija, te tekstovima u HEP Vjesniku i    - Nastavit }u pisati pjesme i pripremiti sljede}u zbir-
na, ali i roba koja se prodaje i pla}a, i dobro kojim  ~asopisu Zaposlena.                   ku koja }e okupiti emotivnije i intimnije stihove od
treba racionalno gospodariti. A promicati zna~i i                                 ovih upravo objavljenih. Laganim tempom pi{em i je-
                             Premda sve re~eno o kolegici M. Crn~i} daje dobar
educirati, savjetovati, pomagati u svakodnevnom                                  dan roman s tematikom o `ivotu na Bliskom istoku,
                             okvir za portret, ipak je povod ovom prilogu doga|aj
kori{tenju neupu}enima za koje su na{i tarifni su-    koji uvijek izazove posebnu pozornost i interes za    koji sam posjetila sa suprugom i koji mi je ostavio
stavi, brojila, limitatori, obra~unata snaga i sli~ni  osobu zbog koje se odigrao. A to je promocija njene   neizbrisiv trag.
pojmovi, blago re~eno, {panska sela. Da to ne bi     zbirke pjesama Dovi|enja u `ivotu, odr`ana 27. stu-
bili, pobrinula se M. Crn~i} na za svih primjeren                                 Pro~itav{i zbirku Dovi|enja u `ivotu, uvjerila sam se
                             denog o.g. u Staroj gradskoj vije}nici u organizaciji
na~in. Uzela je pero u ruku i postupno osloba|ala                                 da pjesme M. Crn~i}, ba{ kao ni ona, ni{ta ne skriva-
                             izdava~a Studija Hrg iz Zagreba.
svoj naslu}eni spisateljski nagon. Tako je sredinom                                ju. I kao {to njen vedar pogled i osmjeh zrcali njenu
osamdesetih godina objavljen njen prvi priru~nik     - Kako je glavna junakinja do`ivjela ovu promociju,   toplu du{u, tako njene pjesme zrcale njene puno
Racionalno kori{tenje elektri~ne energije u       pitam jo{ uvijek vidno uzbu|enu kolegicu M. Crn~i}.   puta promi{ljane i ne slu~ajno odabrane misli i
doma}instvu, prvi te vrsti i jedinstven za podru~je   - U svom poslu sam se ve} navikla na promocije, ali   osje}aje. Pa, dovi|enja do sljede}e zbirke!
cijele tada{nje dr`ave. Po~etkom devedesetih pi{e    ova je za mene osobno bila najdojmljivija i najemotiv-              Marica @aneti} Malenica


                                                             HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.            53
     na kraju godine

   PREDBLAGDANSKI DOGA\AJI U DP ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
   NAJVESELIJE NA DODJELI POKLONA
                                                   Zgrada    DP
                                                   Elektroprimorje
                                                   Rijeka blista u
                                                   blagdanskom
                                                   ruhu
                                                             Lutkica i lutkica: ovo je samo moje!   Oh, {to li nam je donio onaj barba
                                                             Ne diraj!                 {to ga neki zovu Svetim Nikolom,
    Na    podjeli
                                                                                  drugi Djedom Bo`i}njakom, a tre}i
    poklona djeci
                                                                                  Djedom Mrazom! Lutka!!! Ba{ super!
    u Elektropri-
    morju na po-
    zornicu    su
    sletjele i bijele
    pahuljice
   POSLJEDNJI dani 2001. godine u DP Elektroprimorje Rijeka protekli su u sve~anoj atmosferi, koja           Ista sam kao tata, samo puno       Gdje je moj poklon?
   nije utjecala na uobi~ajen radni ritam. Prostorije Upravne zgrade DP-a i pogona bile su, kao i svake         ljep{a, a jo{ dok mi ponovno nara-
   godine u predblagdansko vrijeme, posebno ukra{ene, a na kraju ove godine Upravna zgrada DP-a             stu zubi}i...
   Elektroprimorje u Ulici Viktora Cara Emina 2 u Rijeci imala je i izvana lijep blagdanski izgled, koji
   se mogao vidjeti izdaleka.
   Od sredine do kraja prosinca, u Elektroprimorju su sve~anosti pripremili darivatelji krvi i hrvatski
   branitelji, a organizirana je i dodjela poklona djeci zaposlenika te susret poslovodstva DP-a s novi-
   narima. Svi ovi doga|aji obilje`ili su, svaki na svoj na~in, kraj jo{ jedne godine u kojoj su zaposleni
   DP Elektroprimorje Rijeka, unato~ te{ko}ama, ipak postigli zna~ajne radne uspjehe te svim svojim
   potro{a~ima osigurali redovitu isporuku elektri~ne energije.
   Dakako, najljep{i od svih predblagdanskih doga|aja bio je susret djece zaposlenika Elektroprimor-
   ja s barbom snje`ne brade i brkova kojeg neki nazivaju Svetim Nikolom, drugi Djedom Bo`i}nja-
   kom, a tre}i Djedom Mrazom. ^ini se da to djeci nije va`no. Najva`nije je da Djed donosi darove.
                                                                                  Ja sam mala princeza iz Dru{tva
                                                        I. T.   Ja sam jako, jako ozbiljan dje~ak     "Na{a djeca", ali ple{em kao velika


                                                      SVE^ANO SREDI[TE KRI@A
   PRVOBO@I]NA [ALA U ELEKTRI KRI@
   I PRIJE 13. prosinca, kada je Sindikalna podru`nica HES-a DP Elektra Kri` svojim ~lanovima       NOVI STANOVNIK POKRAJ ELEKTRE
   zahvalila na iskazanom povjerenju daruju}i puricu i butelju vina kao poklon za Bo`i}, netko je od
                                                      BUDU]I da se iz starog obi~aja rodilo i postalo pravilo, i ove su godine elektra{i iz Pogona
   domi{ljatih elektra{a pokazao svu svoju ma{tovitost i hrabro se na{alio. Bolje re}i, potrudio se
                                                      Kri`, po~etkom prosinca, uz pomo} kamiona
   da razveseli Kri`ane od kojih je ve}ina nasjela na "sve ono {to pi{e". Jasno je da je za ovo trebalo
                                                      s dizalicom raznobojnim svijetle}im efekti-
   uhvatiti trenutak kada su svi zauzeti poslom i nitko ne gleda prema oglasnoj plo~i iza ulaznih vra-
                                                      ma ukrasili sredi{nji dio Kri`a. Postavili su
   ta u Elektru. Da je potpisnik uspio u svojoj namjeri, suglasna je i ve}ina elektra{a.
                                                      bo`i}ni i novogodi{nji bor na sredi{nji dio
   • "Izgleda zanimljivo. Samo da u na{em listu (HEP Vjesnik op. a.) biramo {alu mjeseca ova bi si-    Trga sv. kri`a. Osim {to ovo zimzeleno drvo
                                   gurno bila nominirana za prvo     uljep{ava izgled sredi{ta ovog malog mosla-
                                   mjesto".               va~kog mjesta, pokraj "novog osvijetljenog
                                    U svakom slu~aju, lijepo bi     stanovnika" najlak{e je ostaviti svoje vozilo i
                                    bilo osjetiti koju kunu vi{e u   ugrijati se u obli`njem kafi}u uz tople napit-
                                    d`epu da "sve ovo ne miri{i na   ke. Premda je u sredi{tu vozilima zabranjeno
                                    prevaru" ili...           zaustavljanje i parkiranje, jedno je sigurno -
                                    ... ovo ostaje samo elektra{ka   u ovo vrijeme i policija tolerira postupke
                                    utopija.              voza~a i priprema se za novogodi{nje dane.

                                              A. Petra~                    A. Petra~


54
                                                                           nadarena djeca

DEJAN BERGER, JEDAN OD NAJMLA\IH NOGOMETNIH
SUDACA U HRVATSKOJ
O^EVIM STOPAMA
ZOVE se Dejan Berger i uz to {to je dobar student              ULJU\ENOST U SPORTU
osje~koga Ekonomskoga fakulteta, s 22 godine ima ~ak       • Jo{ ponegdje vlada mi{ljenje kako {porta{i i nisu ba{
petogodi{nje suda~ko iskustvo. Rije~ je o nogometnom       obrazovani, no u posljednje vrijeme vrlo je uo~ljivo kako se
su|enju i va`no je napomenuti da je, kao i nekoliko njego-    stanje i tu bitno mijenja. To potvr|uje i primjer Zvoneta Bo-
vih kolega, pripadnik jedne od prvih nara{taja tako mladih    bana, kao jednoga od na{ih najelitnijih {porta{a, ali i stu-
suda~kih snaga, kojih - doznajemo - sada ima sve vi{e.      denta Zagreba~kog sveu~ili{ta. Mislim da je razlog,
No, ako se zna da mu je otac - Milan Berger, na ~elu       uvjetno re~eno, odgode nastavka {kolovanja i to {to daro-
Odsjeka za stalnu pogonsku slu`bu pri Pogonu Osijek,       viti {porta{i, obi~no, vrlo mladi ljudi potpisuju iznimno
osje~ke Elektroslavonije, {porta{ i dugogodi{nji sudac i to   va`ne ugovore, koji donose i puno novca - pa {kolovanje
posljednjih osam godina u prvoj ligi i pet na me|unarod-     ide u drugi plan. Kad je rije~ o dodirnim to~kama {porta,
noj, uop}e nije ~udno {to je Dejan krenuo o~evim stopa-

KAD JE RIJE^ O DODIRNIM TO^KAMA [PORTA, KONKRETNO NOGOMETA I
                                                                  Najve}i Dejanov uzor je pokojni Dra`en Petrovi}, ka`e
EKONOMIJE - PRVO [TO PADA U O^I JEST ^INJENICA DA JE U IGRI VELIK                                  nam - puno je trenirao, vrlo mlad postizao je svjetske re-
NOVAC I TO [TO JE I U PRVOM I U DRUGOM SLU^AJU BITAN PROFIT, ZBOG                                  zultate - i trebao bi biti uzor svima. Kad smo zamilili da
^EGA NERIJETKO [PORT GUBI SVOJU DRA@                                                otkrije svoje "naj{portove" bez dvoumljenja po~eo je s
PORU^UJEM PONAJPRIJE I PONAJVI[E MLADIMA DA SE U PRVOM REDU                                     nogometom, a uslijedili su ko{arka, rukomet, tenis, atle-
TREBAJU [KOLOVATI, A UZ TO BAVITI I [PORTOM, JER UVIJEK I SVIMA                                   tika i vaterpolo, a kao najelegantniju naveo je gimnastiku.
TREBAJU LJUDI DUHOVNO I TJELESNO ZDRAVI, ALI I ULJU\ENI SPORTA[I                                  O~ito je da su u vrhu top ljestvice {portovi s loptom, {to
                                                                  mu je oduvijek i bilo najdra`i poklon. To je puno puta
ma. Saznali smo da je jesenas polo`io za saveznog        konkretno nogometa i ekonomije - prvo {to pada u o~i je      osjetilo cvije}e mame Anice, a ni prozori nisu bolje pro-
nogometnog suca i trenuta~no sudi Prvu `upanijsku nogo-     ~injenica da je u igri velik novac i to {to je i u prvom i u    lazili.
metnu ligu. No, o~ekuje da bi od prolje}a mogao biti i u     drugom slu~aju bitan profit, zbog ~ega nerijetko {port gubi
Tre}oj hrvatskoj nogometnoj ligi, a za koju godinu planira    svoju dra`, ka`e Dejan Berger. Poru~uje svima, a ponajpri-           GLAS ZA TRIM-STAZU
do}i do prve lige u Hrvatskoj i potom u me|unarodni no-     je i ponajvi{e mladima, da se u prvom redu trebaju {kolo-
gometnosuda~ki svijet.                      vati, a uz to baviti i {portom, jer uvijek i svima trebaju ljudi  • U Osijeku ima puno talentirane djece i treba im dati
                                                                  {ansu. Pa, iz osje~ke {kole nogometa su ponikli [uker,
                                 duhovno i tjelesno zdravi, ali i ulju|eni {porta{i.
                                                                  Vlaovi}, Bjelica, [pehar... i dobro je poznata cijeloj Euro-
   PRIJATELJSTVA, PUTOVANJA...
                                                                  pi, naglasio je Dejan. Na pitanje {to misli o `enskom no-
• Do sada imam vi{e od stotinu odsu|enih utakmica. Prvo               O FAIR-PLAYU                  gometu, rekao je da je u Hrvatskoj sve zastupljeniji, pa i
su|enje je bilo doista neobi~no, jer sam oduvijek igrao no-   Kad smo mladoga sugovornika pitali o fair playu, {to je      osje~ke nogometa{ice posti`u lijepe rezultate - prvaki-
gomet, pa mi kretnje u ulozi suca ba{ i nisu bile uskla|ene.   nekako logi~an nastavak pri~e o ulju|enosti, rekao je da      nje su Hrvatske, puno se u njega ula`e i to je dobro.
No, s praksom sve lagano "sjeda" na svoje mjesto, {to      se u nekim trenucima te{ko posti`e, izdvojiv{i talijansku     Ipak, u Osijeku bi trebalo malo vi{e forsirati rukomet,
igra~i znaju cijeniti i mogu re}i kako se moje odluke      ligu gdje fair play doznajemo, jako promoviraju.          ko{arku...
naj~e{}e respektiraju i do sada nije bilo osobito neugodnih
                                 • Nogomet je gruba igra, tu se 11 igra~a bori za svoj klub i    Saznajemo da se {porta{ima najvi{e zamjera kad se ne
iskustava.
                                 ~esto bude o{trih startova, ali nedvojbeno ima i puno       pona{aju u skladu sa {portskim na~elima, a tu se misli na
Prema Dejanovim rije~ima, te`e je suditi nego igrati:      grubljih {portova poput rukometa ili vaterpola. To su nai-     preduge izlaske, ranojutarnja vra}anja s tuluma, dok kao
                                 me, u nekim svojim segmentima naporniji {portovi, a ima i     vrline izdvaja samopouzdanje, pouzdanost, ali i neposu-
• Ve}a je odgovornost, sam si na terenu, istina, s jo{ dva
                                 vi{e kontakta me|u igra~ima. No, sudac je taj koji smiruje     stajanje pred lo{im rezultatima. Svatko mo`e napredovati
pomo}nika, no svaka se odluka gleda kroz pove}alo. [port
                                 stanje kad se tako zao{tri i kad iskrice zaprijete vatrom.     uporno{}u i radom, ali porazi i lo{i rezultati su tako|er
op}enito, ali i su|enje povrh toga, izgra|uje i ja~a ~ovjeka,
                                 Jednako je, me|utim, te{ko i s publikom. To je, pri~a za      sastavni dio {porta, ba{ kao i dobri, ba{ kao i pobjede.
jer i to je va`an dio `ivotne {kole kroz koju treba pro}i. Sve
govorim iz iskustva jer se osje}am bitno samopouzdanje.     sebe i te{ko je na nju utjecati jer je rije~ poglavito o subjek-  Sve je to `ivot i iskustvo. Na posljednje pitanje: internet
Ljepota {porta su mnogobrojna prijateljstva i putovanja,     tivnim reakcijama gdje svatko ima svoje favorite. Ipak, su-    ili odlazak na trim stazu, Dejanov je izbor - staza.
kao njegov sastavni dio.                     dac se ne obazire na povike iz publike.                                  Ljerka Bobali}

USPUT ZABILJE@ENO


URED DOBRIH VIBRACIJA
KA@U da dana{nji mladi dalmatinski nara{taji umiru od straja kada trebaju izgovoriti onu
sudbinsku jednoslo`nu rije~ koja ih ve`e zavjetom odanosti, sno{ljivosti, zajedni{tva...
Strah se do te mjere uvukao u kosti da u splitskoj okolici postoje cijela naselja starih mo-
maka. Za suprotni spol nemamo podataka, jer tko bi se usudio `enu nazvati starom. Ali
ima jedna soba Odsjeka ra~unovodstva i financija Elektrodalmacijine Slu`be za izgradnju
s kojom spomenuta statistika nema nikakve veze. Nazvali smo je ured dobrih vibracija. U
njoj je Branka, kao starosjeditelj, do~ekivala ove mla|e. I kako bi koja do{la - tako bi se i
udala. Najprije Ivana, pa Jagoda, a evo na prolje}e i Ivana. I sve to u kratko vrijeme. Stoga
postoji mi{ljenje da Branka posjeduje ~udotvorni bra~ni virus, ali one tvrde da ona djeluje
osobnim primjerom. Pa, ih je tako zarazila i virusom ku}nih ljubimaca i ve} su tri psa
na{la svoj dom. Na{a poruka glasi: imate li hrabrosti umjesto gripe bolovati od nekih traj-
nijih i sretnijih virusa, do|ite u sobu 209. One znaju da protiv srca lijeka nema.

                                        V. Garber


                                                                      HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.            55
      ~ovjek ~ovjeku                                                       fotozapa`aj

     ODR@ANA GODI[NJA SKUP[TINA AKTIVA
     DDK ELEKTROPRIMORJA RIJEKA
                                                                 NARAN^A -
     ISPUNJEN PLAN DARIVANJA                                                 PONOS ISTARSKIH
     ZA 2001. GODINU                                                     UKLOPNI^ARA
                                                                  U prolje}e puna pupova, danas - uo~i Bo`i}a - ova
                                                                  je naran~a u TS 110/35/10 kV obdarila svoje
                                                                  bri`ne gospodare obiljem slatkih plodova, a nje-
                                                                  nim putom uskoro kre}e i limun

                                                                 U O@UJKU tijekom posjete TS 110/35/10 kV [ijana u
                                                                 Puli, obe}ala sam uklopni~arima da }u do}i fotografi-
                                                                 rati njihovu naran~u - maskotu i ljubimicu. U prolje}e
                                                                 je bila puna pupova, a sada - uo~i Bo`i}a - puna je ve-
                                                                 likih, lijepih, `utih plodova. Desno pokraj naran~e
                                                                 po~eo se srame`ljivo izvijati limun star dvije godine.
                                                                 Ove godine dao je prve velike plodove. Ovdje sve
                                                                 buja, sve je so~no, i ljupko, valjda sukladno s
                                                                 okru`enjem i ljudima oko kojih raste.
Novi ~lanovi Aktiva DDK Elektroprimorja: Dinko [imuni}, Sanjin Kli}, Tamara Mara{ i Ana Floridan                 Naran~a - puna plodova, ponosno na suncu sja. Rekli
                                                                 su da su ove godine plodovi manji (a ja ve}e nikada
     Dobrovoljni darivatelji krvi zaposleni u DP Elektropri-   Zato poku{ajmo svi na{im primjerima i individualnim     vidjela nisam), ali ih je zato vi{e. A kako naran~a raste
     morje Rijeka darovali su u 2001. godini 169 bo~ica      istupima u javnosti prenijeti toplinu na pribli`no ~ak 98  jo{ kada naraste i limun, uklopni~ari ka`u da ne}e
     krvi, ~ime su ispunili godi{nji plan, nagla{eno je na    posto ljudi koji jo{ ne daruju krv, da se i oni pridru`e  mo}i ulaziti na glavni ulaz.
     Godi{njoj skup{tini Aktiva DDK Elektroprimorja Rijeka.    nama i da zajedno postanemo plemenitiji i humaniji,     A, naran~a se skoro priljubila na glavni ulaz, pognula se
     - Odazvali smo se na sve akcije Savjeta DDK pri Grad-    uputio je apel D.Simone.                  od ploda, pa uklopni~ari razmi{ljaju kako je poduprijeti,
     skom dru{tvu Crvenog kri`a Rijeka. Zadr`ali smo       Treba naglasiti da su u 2001. godini ~lanovi Aktiva DDK   pomo}i njenim granama pod teretom plodova.
     pro{logodi{nji prosjek darivanja krvi, odnosno deset     Elektroprimorja Zoran Vukovi} i Frane [kari} zaslu`ili   "Zdigle" su se i mlade masline, njih deset i ve} godinu
     bo~ica mjese~no bez utjecaja na normalan proces rada.    priznanje Crvenog kri`a za 40 puta darovanu krv. Za 20   dana oplemenjuju elektroenergetsko okru`je. Kad stigne
                                                                 i njihova berba, zabilje`it }emo i to "okom kamere".
     POKU[AJMO SVI NA[IM PRIMJERIMA I                                                                 Ru`a @mak
     INDIVIDUALNIM ISTUPIMA U JAVNOSTI PRENIJETI
     TOPLINU NA PRIBLI@NO ^AK 98 POSTO LJUDI                                         LI^ANI POMA@U
     KOJI JO[ NE DARUJU KRV, DA SE I ONI PRIDRU@E
     NAMA I DA ZAJEDNO POSTANEMO PLEMENITIJI I
     HUMANIJI
     Tako|er smo se redovito odazivali na pozive za dariva-    puta darovanu krv priznanja }e primiti Dragutin Gecan,
     nje krvi rije~ke transfuzije, rekao je predsjednik Aktiva  Aladar Pfeifer i Bruno Stipi}, a za deset darovanja Alen
     DDK Elektroprimorja Davor Simone.              Velni} i Marius Kordi}.
     - Darovana je krv strategijsko dobro svake dr`ave, ali    Aktiv je u 2001. godini postao bogatiji za 13 novih ~la-
     na`alost darivatelj krvi ostaje izvan tog strategijskog   nova. To su: Zenil Oblak, Milan Volari}, Sanjin Kli},
     zna~aja. Darivatelj krvi mora biti cijenjen u dru{tvu, ali  Dean Nagli}, Nenad Banovi}, Aleksandar Hajdu, Dinko
     na`alost kod nas takvih mjerila nema. Postoje tu i tamo   [imuni}, Ljiljana Gr`eta, Melita O{tari}-Greblo, Ana     U glibu trase autoceste Zagreb-Split u pomo}
     primjerene "iskrice" koje od njega to ~ine, ali jo{ uvijek  Floridan, Ljiljana Sedlar-Ron~evi}, Tamara Maras i Da-    Bechtelu pri istovaru kontejnera prisko~ile su dvije
     nema primjerenog odziva, odnosno mogu}nosti da se u     vor Ga{parovi}.                        dizalice DP Elektrolika Gospi}.
     pravoj mjeri ta toplina prenese na ostale. Na sre}u, u                           I. Tomi}
     na{oj sredini postoji razumijevanje za takvu aktivnost.                                                      I. Brklja~i}


  56   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
                                                                       na{i izvan HEP-a

IVO VUKASOVI] - PARA, RUKOMETA[, ALKARSKI MOMAK - PRVAR
^OVJEK VELIKA SRCA
U JEDNO sam sigurna. Ivu Vukasovi}a mo`da ne zna ba{        je hrabro sinjski izdr`ala, uz ove spomenute, jo{ petnaesto-
svatko u Elektrodalmaciji i cijeloj sinjskoj krajini, ali kad    godi{nje ~lanstvo u upravi Nogometnog kluba i amatersko
ka`ete - Para, nadimak kojeg je je naslijedio od pokojnog      bavljenje potezanjem konopa i klipa na brojnim seoskim
oca, e, onda budite uvjereni da se glas o njemu ~uje i {ire.    olimpijadama odakle Ivo ~uva ~ak 32 medalje. I, sve to bez
Za{to je to tako, mo`da }e nam pomo}i otkriti i ovaj na{ na-    ikakve nov~ane koristi.
pis, ali tko jedanput upozna ovog visokog i od brda odvalje-    - Jer ja sam vrlo skroman ~ovik - zaklju~uje on - koji, kao i
nog, istodobno eksplozivnog i pitomog, ali uvijek          svi Dalmatinci, naglo planem i za tren me pro|e, ali preo-
gromoglasnog Sinjnina, te{ko }e ga ikad zaboraviti. On sam     sje}ajan, jer bez velikog srca ne bi se sve ovo moglo
s ponosom }e naglasiti da je sudionik Domovinskog rata sa      izdr`ati. Moji kolege ~esto ka`u da dokle }u ovako i ~ude se
spomenicom iz 1991. godine. Zaposlen ve} 23 godine u        da na sve mogu prispit.
tamo{njem Pogonu kao voditelj voznog parka i kao jedini
voza~ specijalnog vozila Ivo je, ne samo zbog toga uvijek na    A, ako vam svi nabrojeni hobiji nisu odgovor za{to je toliko
dohvatu, nego ga i svi njegovi hobiji tjeraju da bude u pok-    poznat i omiljen, onda }emo jo{ otkriti da Para voli pjesmu,
retu ne sedam, nego osam dana u tjednu. Neumorna ga je       da svaki slobodan trenutak, ako takvog uop}e na|e, iskoristi
narav prije 25 godina usmjerila ka rukometu, u kojemu je      za klapsko i izvanklapsko pjevanje.
ostao do danas. Dvanaest je godina bio lijevi bek i pivotman    - Evo i sino} sam piva u kumovu kafi}u. Pisma je bila prva
tada{njeg drugoliga{a, triljske Cetinke, s prosjekom od deset    liga. Jednostavno, volim dru{tvo.
golova po utakmici, tra`en i od poznatog trenera V. Srhoja da    A, pravo dru{tvo u ovom podneblju ne ide bez dobre kap-
prije|e u splitski prvoliga{ki klub. Ali {kola, obitelj, posao i  ljice i jo{ bolje spize. E, pa sad vi to izdr`ite.
ljubav prema doma}em okru`ju nisu mu dali. Iz tih vremena                                      Ivo - Para - alkarski momak
pamti putovanja, turnire, vi{ednevne pripreme i dru`enje.                         Vero~ka Garber
- Ostavio sam dio svoje mladosti - ka`e Ivo - a ta je mladost
bila lipa i puna do`ivljaja. Sada su ostala sje}anja. Kada je
osnovan mu{ki Rukometni klub Kami~ak u Sinju pre{ao sam
                                  @IVOTNI JE SAN SVAKOG SINJANINA DA POSTANE ALKAR ILI
tamo i ve} tri godine sam njihov trener. Igramo u II ligi - Jug,  MOMAK, A MENI SE TA @ELJA OSTVARILA, JER CILI SAM @IVOT
drugi smo na ljestvici i s dva poja~anja sigurno bi u{li u Prvu   PROLAZIO ALKARSKIM TRKALI[TEM U BRNAZAMA. SRETAN
ligu. Jer, ovi su momci po svojoj gra|i stvoreni za rukomet.    SAM {TO ME G. [IMLE[A ODABRAO I [TO SAM DANAS
Dokaz tomu je i to da smo u ove tri godine dali tri hrvatska ka-
detska reprezentativca, me|u kojima je i moj sin.
                                  POSTAO PRVAR. VRLO JE VA@NO PRIDR@AVATI SE KODEKSA
                                  PONA[ANJA I U "CIVILSTVU", JER MORA[ OSTATI ^ASTAN, NE
^etiri dana tjedno Ivo odr`ava trening, dva dana je rad u tere-
tani, a subotom i nedjeljom su utakmice. I onda na sve to do-
                                  SMIJE[ U^INITI NIKAKAV PREKR[AJ, NE SAMO ONAJ TE[KI -
laze jo{ alkarske obveze. Ve} je osam godina alkarski momak     KRIVI^NI, NEGO NE SMIJE[ SUDJELOVATI U TU^NJAVI NITI AKO
svog alkara, Ante [imle{e i svake godine, mjesec dana prije     SI IZAZVAN, JER BI TE SUD ^ASTI ODMAH IZBACIO IZ
Alke, prolazi kroz pripreme. Pripreme se sastoje od vje`banja    VITE[KOG ALKARSKOG DRU[TVA
hoda, dr`anja, primanja koplja kada alkar poga|a u alku...
- @ivotni je san svakog Sinjanina da postane alkar ili momak.
Meni se ta `elja ostvarila, jer cili sam `ivot prolazio alkarskim
trkali{tem u Brnazama di `ivim. Nas ima 32 momka, a samo
ih 17 dobije tu ~ast. Sretan sam {to me g. [imle{a odabrao i
{to sam danas postao prvar. To su ona tri {to idu prvi, desni,
livi i haramba{a u sredini - najvi{i ~inovi u moma~koj ~eti.
Vrlo je va`no pridr`avati se kodeksa pona{anja i u "civilstvu",
jer mora{ ostati ~astan, ne smije{ u~initi nikakav prekr{aj, ne
samo onaj te{ki - krivi~ni, nego ne smije{ sudjelovati u
tu~njavi niti ako si izazvan. Sud ~asti odmah bi te izbacio iz
Vite{kog alkarskog dru{tva.
Za Ivu se najdra`i alkarski do`ivljaj zbio 25. studenog 1998.
kada su svih 120 ~lanova ovog dru{tva otputovali u Rim i
bili primljeni kod Svetog oca. Sje}a se razgovora i njegove
upute da i nadalje ostanu primjerni. Drago mu se prisjetiti i
Oktoberfesta u Münchenu dvije godine ranije, kada je,
nose}i ponosno hrvatski stijeg, predvodio alkarsku povorku
i kada su do`ivjeli prave ovacije publike.
- Mislim da je ve} sama na{a pojava izazvala divljenje, jer al-
kari su bili na konjima, a svi mi u na{oj jedinstvenoj no{nji,
staroj tristo godina i s oru`jem iz tih davnih vremena.
A, kada je na{ Para pod punom alkarskom spremom onda je
oboru`an hand`arom (sabljom) i dvjema kuburama za poja-
som, pu{kom na ramenu i cvijetom na kapi. A, taj cvijet za
svaku Alku odabire supruga Mirjana, nedjeljiv dio njegova,
a kao rukovoditelj Odsjeka prodaje u Pogonu Sinj, i na{eg
hepovskog `ivota. Vje~ito ljubazna i nasmije{ena, Mirjana
                                   Ivo Vukasovi} - Para, trener Rukometnog kluba Kami~ak iz Sinja
je odraz dobre volje i razumijevanja za sve Ivine hobije. Ona                                                                     HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.  57
     obljetnica

   STOLJE]E NOBELOVE NAGRADE
   POVIJEST USPONA ^OVJEKA
   NA KRAJU prve godine novog stolje}a sve~ano su jo{ je-
   danput podijeljene Nobelove nagrade - to~no stotinu godi-
   na nakon njihova ustanovljenja. Na sve~anosti su pozvani
   svi `ivu}i nositelji tog najvi{eg znanstvenog i mirotvornog
   priznanja, ~ime se `eljela podcrtati retrospektiva pri-
   je|enog puta. Svakako je i povijest Nobelovih nagrada
   odre|eni presjek proteklog dvadesetog stolje}a i njegovih
   dostignu}a na podru~ju prirodnih znanosti, dijela umjetno-
   sti, dijela dru{tvenih znanosti i borbe za mir u svijetu.
   Premda je neke zaslu`nike ta najve}a nagrada mimoi{la
   (primjerice u knji`evnosti L. N. Tolstoja ili na{eg M. Krle`u,
   a u znanosti, primjerice, na{eg N. Teslu ili E. Tellera i druge),
   ipak se op}enito dr`i da je povijest te nagrade povijest
   uspona ~ovjeka u proteklom stolje}u. To mi{ljenje podupi-
   ru brojne manifestacije kao {to je velika izlo`ba u Muzeju
   Nobela, za koju je u planu svjetska turneja, potom brojni
   skupovi, intervjui nagra|enih, knjige i drugo. S druge stra-
   ne, prva nagrada u novom stolje}u otvara brojna pitanja za
   budu}nost, od kojih je za nas posebno zanimljivo pitanje
   odnosa te nagrade prema dostignu}ima u tehnologiji. Ako
   se uzme u obzir da je dvadeseto stolje}a dobrim dijelom
   obilje`eno velikim napretkom tehnike i tehnologije i njiho-
   vim utjecajem na svekolike `ivotne okolnosti, to se nemi-
   novno name}e pitanje opravdanosti izostanka jedne takve
   dodatne nagrade. Takvo pitanje otvoreno je i u nekim na{im
   medijima - {to nije puki slu~aj, kako }emo pokazati - ali
   bez dubljeg ili zadovoljavaju}eg odgovora. U seriji napisa
   poku{at }emo dati odgovor na to pitanje kroz primjere koji
   pokazuju da je i do sada velik tehnolo{ki napredak bio, na
   neki na~in, uva`avan - ali ne dostatno. Pri tomu }emo se
   ograni~iti na vezu Nobelovih nagrada i energetike ili, pak,
   njenog u`eg dijela - elektroenergetike. Prije pojedina~nih
   opisa, uputno je u prigodi stoljetnog jubileja, dati sa`etak
   nastanka, zna~ajke i hrvatske odjeke te najve}e i najugled-
   nije svjetske nagrade.
                                     Lik Alfreda Nobela na licu zlatne Nobelove medalje (nali~je medalje razli~ito je za pojedinu vrstu nagrade)
   Alfred Nobel (1833 - 1896.) ro|en je u obitelji in`enjera i
   velike in`enjerske tradicije, a i sam je bio tog zvanja, pa je
   tim zagonetnija njegova odluka u posljednjoj volji, kojom
   ne predvi|a nagra|ivanje velikana tehnike i tehnologije.      U DVADESETOM STOLJE]U, ALI VE] I U POSLJEDNJIM
   Otac mu je bio konstruktor mostova i zgrada, ali i nekih      GODINAMA @IVOTA ALFREDA NOBELA, POTPUNO JE JASNO
                                     DA UPRAVO RAZVOJ TEHNOLOGIJE UTEMELJENE NA
   oru`ja za rusku carsku vojsku, dok mu je jedan bliski predak
   smatran najve}im tehni~kim genijem [vedske 17. stolje}a
   (O. Rudbeck). Ro|en u Stockholmu, Alfred je u djetinjstvu      ZNANOSTI BIVA TEMELJEM BRZOG RASTA MATERIJALNIH
   dobio najbolju izobrazbu u susjednoj Rusiji i to u do danas
   ~uvenoj {koli prirodnih znanosti i matematike u St. Peter-
                                     DOBROBITI ^OVJE^ANSTVA, PA JE MO@DA KRAJNJA SVRHA
   sburgu. Premda je pokazivao interes za jezike, literaturu i     PROJEKTA NOBELOVE ZAKLADE, SPONZORIRANOG OD
   poeziju, prema o~evoj se `elji usmjerio na kemijsko in`en-     NEKOLICINE VELIKIH TEHNOLO[KIH TVRTKI, DA SE JEDNOG
   jerstvo, te je stjecao znanja u vi{e privatnih laboratorija u
   zapadnim zemljama. Presudnim }e se pokazati poznanstvo
                                     DANA UVEDE NOBELOVA NAGRADA ZA TEHNOLOGIJU
   u jednom pari{kom laboratoriju s mladim talijanskim
   kemi~arom A. Sobrerom, koji je upravo bio izumio visoko-       Sve~anost dodjele Nobelove nagrade u Stockholmskoj koncertnoj dvorani
   eksplozivnu teku}inu - nitroglicerin. Mladi Nobel si je za-
   dao da strahovito opasnu teku}inu - podlo`nu eksploziji
   ve} na promjenu topline, pritiska ili ~ak tre{nju - u~ini kon-
   troliranom ili eksplozivno upravljivom. Metodom pokusa i
   pogre{ke (pri ~emu }e izgubiti i vlastitog brata) utvrdio je u
   dobi od 34 godine da je smjesa nitroglicerina i silikatne
   zemlje sigurna za rukovanje i upaljiva u `eljenom trenutku
   elektri~nim detonatorom. Dobivena smjesa u obliku paste
   patentirana je 1867. godine pod nazivom dinamit. Bila je
   pogodna za umetanje u bu{otine upravo tada lako ostvarive
   razvitkom dijamantnih rotacijskih ili udarnih bu{ilica za sti-
   jene. Put za izgradnju tunela, kanala i drugih konstrukcijskih
   oblika bio je otvoren, ali bio je otvoren put i za razvoj mno-
   go ubojitijeg oru`ja od onog na barut. Nobel }e se pokazati
   ne samo velikim izmiteljem (vi{e od 350 patenata), ve} i
   umje{nim poduzetnikom koji je otvorio tvornice i laborato-
   rije na vi{e od 90 mjesta u vi{e od 20 zemalja. Sklon litera-58   HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.
HRVATSKI
DOBITNICI
NOBELOVE
NAGRADE

                               Lavoslav Ru`i~ka (1939. godine - ke-       Ivo Andri} (1961. godine - knji`ev-       Vladimir Prelog (1975. godine - ke-
                               mija)                      nost)                      mija)


turi, re}i }e u jednom od svojih aforizama: "Dom je ondje       svoje okru`je. Za usporedbu treba ipak re}i da Ma|ari u svo-    ba, ali ima jo{ definicija tog pojma (neki ka`u vi{e od 150).
gdje radim, a radim svugdje". Premda je bio doista bogat,       jim pregledima nabrajaju 12 nobelovaca, premda se i ve}ina     Me|utim, tehnologija (engl. technology) je odavno defini-
izjavit }e: "Zadovoljstvo je jedino stvarno bogatstvo". Posta-    njih u slu`benom {vedskom popisu navodi uz zemlje gdje su      rana (J. Beckamann, 1777. godine) kao "sveobuhvatna zna-
je jednim od najbogatijih ljudi svijeta, a Victor Hugo ga na-     oni ostvarili svoja glavna dostignu}a. Me|utim, Ma|ari s      nost o isprepletenosti tehnike, gospodarstva i dru{tva". U
ziva "najbogatijim europskim vagabundom" (mo`da bi se         pravom smatraju da njihova slava pripada i njihovoj zemlji     ne tako davnom eseju o postmodernisti~kom obrazovanju
danas reklo pripadnik "jet seta" ili sli~no). Ipak, do smrti }e    radi ro|enja ili podrijetla, a posebno radi formiranja kroz     (F. Turner, 1986. godine), tehnologija se definira kao vr{na
ostati samac bez nasljednika, a svoj imetak namijenit }e       {kolovanje na svim ili {kolama ili makar samo u ~uvenim nji-    znanost materijalne kulture u slikovitom modelu piramide
~ovje~anstvu kroz njegove najve}e sinove na podru~ju lite-      hovim gimnazijama. Jedan izvje{taj UNESCO-a ka`e "^ude-       znanja, u ~ijim temeljima jesu matematika, fizika, kemija i
rature, fizike, kemije, fiziologije i medicine, te borbe za mir.   sno u ma|arskom {kolstvu jest da lo{e pla}eni u~itelji       drugo. Ovo posljednje saznanje razvilo se u proteklom sto-
Zanimljiva je epizoda iz njegova privatnog `ivota, kada se      obrazuju odli~ne studente", a to se u mnogim slu~ajevima      lje}u kada je znanost definitivno stavljena u usku vezu s teh-
ve} istro{io od rada i putovanja u 43. godini, novinskim       moglo primijeniti i na hrvatsko {kolstvo nekad organizirano     nologijom. Ta ~injenica nije o~ito bila tako jasna u danima
oglasom je zatra`io pogodnu `ensku osobu za tajni~ke po-       prema jednakom na~elu. Dovoljno se prisjetiti na{ih stvarnih    Alfreda Nobela sredinom i krajem pretpro{log stolje}a, pa
slove i vo|enje doma}instva. Najprivla~nijom se pokazala       ili nesu|enih nobelovaca i njihovih {kola, primjerice gimna-    otud vjerovatno potje~a njegovo izostavljanje tehnolo{kog
austrijska grofica Bertha, ali koja }e se nakon nekog vreme-     zije u Osijeku (2 nobelovca), gimnazije u Karlovcu (Tesla i     doprinosa iz popisa onih koji su prema njegovoj definiciji
na vratiti u svoju zemlju i udati se za grofa von Suttnera.      njegov profesor fizike Martin Sekuli}, ina~e dopisni ~lan Aka-   "u protekloj godini najvi{e doprinijeli dobrobiti ~ovje~an-
Ipak usprkos tomu, Alfred i Bertha ostali su u vezi dopisi-      demije). Ovaj uvod je bio potreban da se ka`e ne{to o pojmu     stva". Treba imati u vidu da je Nobel bio tehni~ki inovator, a
vanjem desetlje}ima, a Bertha }e napisati ~uvenu knjigu        tzv. kreativnih miljea koji se sada sna`no nagla{avaju u pre-    u njegovo vrijeme po~etaka industrijske revolucije, malo
"Polo`i svoje oru`je" i postati prominentna osoba u mirot-      gledu povijesti Nobelovih nagrada. Govori se o kulturi krea-    njenih pionira su bili znanstvenici. Poticajna snaga tih prak-
vornom pokretu. Smatra se nedvojbenim da je to utjecalo        tivnosti, posebno izra`enoj u nekim sredinama, gdje su       ti~nih ljudi tada je bila znati`elja, pronicljivost i smisao za
da je u svojoj posljednjoj volji Alfred Nobel uklju~io i na-     stvarala~ki procesi poticani iznutra i izvana motivirali i inspi-  op}e dobro, a ne znanost u u`em smislu. Veliki eksperi-
gradu za osobe ili organizacije koje promoviraju svjetski       rirali pojedince ili skupine da poduzmu akcije koje su rezulti-   mentator, ali danas smatran i jednim od najve}ih znanstve-
mir. Nakon njegove smrti jednu od prvih Nobelovih nagrada       rale dobivanjem Nobelovih nagrada. Tra`e se odgovori na
                                                                     nika, Michael Faraday, na upit britanske vlade o koristi od
za mir dobit }e 1905. godine ba{ Bertha von Suttner.         pitanja "[to je kreativnost i kako se kreativna aktivnost naj-
                                                                     pokusa s elektricitetom sredinom tog istog devetnaestog
                                   bolje mo`e poticati?" ili "[to je va`nije za kreativan proces:
                                                                     stolje}a odgovara: "Ne znam, ali sam siguran da }e se jed-
       HRVATSKA I ZAGREB                    individualnost ili okolina?". U odgovoru na takva i sli~na pi-
                                                                     nog dana mo}i oporezivati". Stoga se mo`da ne treba ~uditi
      KAO "KREATIVNI MILJEI"                  tanja, istra`iva~i Nobelove ba{tine isti~u 15 kreativnih miljea
                                                                     Nobelovim stavovima oko va`nosti tehnologije, zbog ~ega
                                   zna~ajnih za formiranje i razvoj Nobelovih laureata. To nisu
Od prvih nagrada 1901. godine do prosinca 2001. godine,                                          primjerice otkri}a iz podru~ja elektroenergetike kao {to su
                                   nu`no sve veliki gradovi niti mnogoljudne zemlje, ve} je
pribli`no 700 osoba (od toga samo 20 `ena!) steklo je pre-                                        okretno magnetsko polje, transformator, asinkroni motor,
                                   mnogo va`nije da su te sredine stimulirale kreativna dosti-
sti`ni naziv nobelovca i to iz pribli`no 50 zemalja ili malo                                       volframova `arulja i mnogo toga - nikad nisu bila nagra|ena
                                   gnu}a i plodonosnu razmjenu ideja i iskustava. Spomenut
vi{e od 50 nacija. Obuhva}ene su zemlje i nacije od najve}ih                                       njegovom nagradom, premda su mo`da najvi{e doprinijela
                                   }emo nekad relativno maleni Copenhagen, pa Basel i druge,
(SAD, Velika Britanija i druge) do najmanjih ili onih u formi-                                      materijalnoj dobrobiti ~ovje~anstva.
                                   a za nas su od tih svjetskih kreativnih miljea posebno zanim-
ranju (Island, Santa Lucija i sl. ili Palestina, Isto~ni Timor, Ti-  ljivi Be~ i Budimpe{ta, nekad sredi{ta monarhije kojoj je pri-   U dvadesetom stolje}u, ali ve} i u posljednjim godinama
bet i sli~ne). Ipak, velik dio svjetske zajednice dr`ava i nacija   padala i Hrvatska sa svojim sredi{tem Zagrebom. Opravdano      `ivota Alfreda Nobela, postaje nedvojbeno jasno da upravo
nije kroz nekog svojeg pojedinca dobio takvo priznanje (da-      se mo`e iznijeti teza da Hrvatska, a posebno Zagreb, tako|er,    razvoj tehnologije utemeljene na znanosti biva temeljem
nas slu`beno postoje 192 dr`ave i mnogo vi{e razli~itih na-      spadaju u uski krug svjetskih kreativnih miljea, iz kojih su po-  brzog rasta materijalnih standarda ~ovje~anstva. Toga je
roda, koji govore 3000 jezika!). Zanimljivo je stoga pitanje,     tekli brojni dobitnici i kandidati za nobelovce. Dovoljno se    danas svjesna i Nobelova zaklada, pa od nedavno zapo~inje
kako u tom pogledu stoji hrvatski narod ili na{a nova nezavi-     podsjetiti da je I. Andri} bio zagreba~ki student (pola svojeg   jedan istra`iva~ki projekt pod oznakom "S&T" (Science &
sna dr`ava. Hrvatska u najnovijem popisu {vedskog Nobelo-       nezavr{enog studija), da je u Zagrebu objavio svoja prva dje-    Technology), koji }e osvijetliti najva`nije doga|aje koji su
va muzeja jo{ ne postoji, ali to je problem ve}ine muzeja u      la, da je bio suautor znamenite zbirke "Hrvatska mlada lirika".   doveli do prakti~nih primjena i industrijskih proizvoda.
svijetu i to bitno ni{ta ne mijenja. Nedvojbeno je da je hrvat-    Nadalje, V. Prelog je bio zagreba~ki maturant, a kasnije i     Mo`da je krajnja svrha tog projekta sponzoriranog od neko-
ski narod do sada dao tri nobelovca kao jedini od tzv. ju`no-     sveu~ili{ni profesor kemije i istra`iva~ u tvornici "Ka{tel"    licine velikih svjetskih tehnolo{kih tvrtki da se jednog dana
slavenskih naroda. Na{i dobitnici Nobelove nagrade do sada      (sada "Pliva"). Nakon odlaska u Zürich ostaje u stalnim veza-    uvede i Nobelova nagrada za tehnologiju. Pri tomu, ne bi
su Lavoslav Ru`i~ka (1939. godine, kemija), Ivo Andri}        ma sa Zagrebom, kao i njegov prethodnih Nobelovac L.        trebala biti smetnja ~injenica da u Nobelovoj oporuci takva
(1961. godine, knji`evnost) i Vladimir Prelog (1975. godine,     Ru`i~ka. Drugo je pitanje zbog ~ega Zagreb nije uspio        nagrada nije predvi|ena. Rje{enje bi se moglo na}i sli~no
kemija) pri ~emu je zanimljivo da dvojica od njih pripadaju      zadr`ati te negda{nje i mnoge suvremene velikane znanosti i     kao u nagradi za ekonomiju, koja je ustanovljena tek 1968.
svijetu tehnologije. Hrvatska je dala i nekoliko vrlo ozbiljnih    umjetnosti.                             godine iz jedne druge fondacije, pod slu`benim nazivom
kandidata od kojih se za neke govori da im je nagrada izmak-
                                                                     "Nagrada [vedske banke za ekonomske znanosti u spomen
la doslovno u zadnji trenutak (I. Brli}-Ma`urani}, knji`evnost;
prof. B. Horvat, ekonomija) ili se smatra da su je ~ak odbili
                                        ZNANOST I TEHNOLOGIJA I                  Alfreda Nobela", a u praksi se tretira jednako ostalima. Bez
(N. Tesla, fizika), a neki su prema op}em sudu neopravdano
                                         NOBELOVA NAGRADA                     obzira na "S & T" projekt, poku{at }emo nizom napisa upo-
izostavljeni (M. Krle`a, knji`evnost i drugi). Nije na nama da    U hrvatskom jeziku rije~i "tehnika" i "tehnologija" ~esto se    zoriti na vezu Nobelovih nagrada i razvoja tehnologije, ko-
procjenjujemo odluke Nobelovih komiteta, ali uz tri dobivene     zamjenjuju ili reduciraju na ovu potonju. Op}enito, tehnika i    jim }e jama~no biti obilje`eno i ovo na{e novo stolje}e.
nagrade i nekoliko iznimno jakih kandidatura, Hrvatska i       in`enjerstvo (engl. engineering) je skup umije}a kojima                       Ante Sekso-Telento
hrvatski narod stoje vrlo dobro u tom pogledu u odnosu na       ~ovjek svoje izume i otkri}a koristi za zadovoljavanje potre-                         (nastavit }e se)


                                                                          HEP VJESNIK 131, PROSINAC 2001.             59

								
To top