DUPAK by dandanhuanghuang

VIEWS: 420 PAGES: 8

									GANTILAH DATA SESUAI CONTOH (TEKS WARNA MERAH)

                SMP SATU ATAP GEMBONG
Data Kepala Sekolah
Nama           :  CARIM, S.Ma.Pd.
NIP            :  131 442 621
Pangkat/Golongan Ruang  :  Pembina, IV/a
Jabatan          :  Kepala Sekolah
Nama dan Alamat Sekolah  :  SMP Satu Atap Gembong Kadangserang
MASA PENILAIAN      :  1 JANUARI 2007 S.D. 30 JUNI 2008

Data Guru
Nama           :  SUTOMO, S.Pd.
NIP            :  500 143 899
Tempat/Tgl. Lahhir    :  Pekalongan, 27 Maret 1975
Jenis Kelamin       :  Pria
Pangkat/Golongan Ruang  :  Penata Muda, III/a
TMT              01 Januari 2007
Jabatan Guru       :  Guru Madya
Jenis Guru        :  Guru Mata Pelajaran

Masa Kerja
Lama           :  02 tahun 00 bulan
Baru           :  03 tahun 06 bulan
Nama dan Alamat Sekolah  :  SMP Satu Atap Gembong Kec. Kadangserang
Tugas           :  Mengajar IPS
Alamat Kantor       :  Jl. Gembong Kadangserang 51163
Alamat Rumah       :  Perum GPI Blok B1/9 Ds. Tanjungsari Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Tanggal Pengajuan       Kajen, 19 Mei 2008

Mulai mengajar        1 2006/2007
               2 2007/2008
               3 ……………
/
   USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU

     MASA PENILAIAN 1 JANUARI 2007 S.D. 30 JUNI 2008


NAMA           :  SUTOMO, S.Pd.

NIP            :  500 143 899

TEMPAT, TGL. LAHIR    :  Pekalongan, 27 Maret 1975

JENIS KELAMIN       :  Pria

PANGKAT, GOL./RUANG    :  Penata Muda, III/a

JABATAN          :  Guru Madya

JENIS GURU        :  Guru Mata Pelajaran

UNIT KERJA        :  SMP Satu Atap Gembong Kec.
               Kadangserang

ALAMAT : KANTOR      :
               Jl. Gembong Kadangserang 51163

     RUMAH      :  Perum GPI Blok B1/9 Ds. Tanjungsari Kec.
               Kajen Kab. Pekalongan
                                    Lampiran I : Keputusan Mendiknas RI
                                    Nomor   : 025/0/1995
                                    Tanggal  : 8 Maret 1995

              DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
                    JABATAN GURU
             MASA PENILAIAN : 1 JANUARI 2007 S.D. 30 JUNI 2008
                   KETERANGAN PERORANGAN
 1.    NAMA                 : SUTOMO, S.Pd.
 2.    NIP / NOMOR SERI KARPEG       : 500 143 899
 3.    TEMPAT/TGL LAHIR           : Pekalongan, 27 Maret 1975
 4.    JENIS KELAMIN            : Pria
 5.    PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN :
     ANGKA KREDITNYA
 6.    PANGKAT/GOL/RUANG/TMT        : Penata Muda, III/a / TMT 01 Januari 2007
 7.    JABATAN GURU / TMT          : Guru Madya / TMT 01 Januari 2007
 8.    MASA KERJA GOLONGAN   LAMA     : 02 tahun 00 bulan
                 BARU     : 03 tahun 06 bulan
 9.    JENIS GURU              : Guru Mata Pelajaran
10.    TUGAS                : Mengajar IPS
11.    ALAMAT         SEKOLAH   : Jl. Gembong Kadangserang 51163

                   RUMAH        :  Perum GPI Blok B1/9 Ds. Tanjungsari Kec. Kajen Kab.
                               Pekalongan


                       UNSUR YANG DINILAI
                                   ANGKA KREDIT MENURUT
NO       UNSUR UTAMA DAN SUB UNSUR           SEKOLAH PENGUSUL     TIM PENILAI
                               LAMA  BARU  JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1   2             3                4   5    6   7   8    9

 I    UNSUR UTAMA

   A PENDIDIKAN
    1. Mengikuti pendidikan sekolah dan
      memperoleh gelar/ijazah/akta :
      - Ijazah Sarjana (S1) dan Akta IV            -   100.000  100.000
    2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan
      dan memperoleh STTPL :                 -    2.000   2.000

   B PROSES BELAJAR MENGAJAR
   1 1. Melaksanakan penyusunan program                 6.255   6.255
      pengajaran selama 3 semester 3 x 2,085       -
      3 smt x 2.085
    2. Melaksanakan penyajian program pengajaran            9.360   9.360
      atau praktik selama 2 semester
      3 smt X 3.1200                     -
    3. Melaksanakan Evaluasi belajar Selama 2             3.128   3.128
      semester
      3 smt X 1.0425                     -
    4. Melaksanakan Analisis hasil evaluasi belajar          2.070   2.070
      selama 2 semester
      3 smt X 0.6900                     -
    5. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan             2.070   2.070
      program perbaikan pengayaan selama 2 smt.
      3 smt X 0.6900                     -
    6. Kelebihan Penyajian Program Penyajian
      a. Th. Pelajaran 2006/2007 (24 jam)               1.040   1.040
       (6 : 18) x 3.120
      b. Th. Pelajaran 2007/2008 (20 jam)               0.347   0.347
       (2 : 18) x 3.120
     JUMLAH UNSUR UTAMA                    -  126.269  126.269
1  2             3              4    5     6    8  9
II    UNSUR PENUNJANG

   A Pengabdian pada Masyarakat               -    -     -

   B Pendukung Pendidikan                  -    -     -
    a. Mendapat tugas tertentu di sekolah sebagai
     Guru Piket 2 semester            -      0.500   0.500
     JUMLAH UNSUR PENUNJANG                -   0.500   0.500

     JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG           -  126.769  126.769
BAHAN YANG DINILAI :

Sesuai dengan Surat Keputusan, Surat Keterangan dan lain-lain
sebagaimana terlampir dalam berkas usulan ini                                Kajen, 19 Mei 2008
                                Kepala Sekolah
                                CARIM, S.Ma.Pd.
                                NIP 131 442 621


PENDAPAT TIM PENILAI
                                …………….., ……………………………..
                                Ketua Tim Penilai                                ………………………………………………
                                NIP. ……………………………………….


PERSETUJUAN                                ………………, ………………………………..

                                ………………………………………………….                                ………………………………………………….
                                NIP. ………………………………………..
                                   Lampiran II : Keputusan Mendiknas RI
                                     Nomor : 025/O/1995
                                    Tanggal : 8 Maret 1995

                     DAFTAR USULAN DAN PENILAIAN

 1.  NAMA                   : SUTOMO, S.Pd.
 2.  NIP / NOMOR SERI KARPEG          : 500 143 899
 3.  TEMPAT/TGL LAHIR             : Pekalongan, 27 Maret 1975
 4.  JENIS KELAMIN               : Pria
 5.  PENDIDIKAN YANG TELAH           :-
   DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA
 6.  PANGKAT/GOL/RUANG             : Penata Muda, III/a / TMT 01 Januari 2007
 7.  JABATAN GURU / TMT            : Guru Madya / TMT 01 Januari 2007
 8.  MASA KERJA GOLONGAN LAMA         : 02 tahun 00 bulan
              BARU        : 03 tahun 06 bulan
 9.  JENIS GURU                : Guru Mata Pelajaran
10.  TUGAS                   : Mengajar IPS
11.  ALAMAT        SEKOLAH       : Jl. Gembong Kadangserang 51163

                 RUMAH     : Perum GPI Blok B1/9 Ds. Tanjungsari Kec. Kajen Kab.
                        Pekalongan

 NO.                      ANGKA KREDIT MENURUT PENILAIAN
     UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR YANG DINILAI                        KET
URUT                       USULAN    P.I   P.II
 1              2          3      4     5          6

1.   Pendidikan sekolah dan memperoleh     100.000
    ijazah dan akta ( I.A.1 )
2.   Pendidikan dan pelatihan kedinasan     2.000
    yang memperoleh STTPL ( I.A.2 )
3.   Menyusun program pengajaran         6.255
    ( I.B.1 )
4.   Menyajikan program pengajaran        9.360
    ( I.B.2 )
5.   Melaksanakan evaluasi belajar        3.128
    ( I.B.3 )
6.   Melaksanakan analisis hasil evaluasi    2.070
    belajar ( I.B.4 )
7.   Menyusun dan melaksanakan program      2.070
    perbaikan ( I.B.5 )
8.   Kelebihan Jam Mengajar           1.387
9.   Unsur Penunjang               0.500


      JUMLAH                126.7692


                                   ………………………
         Penilai I                      Penilai II         ………………………                      ………………………
                 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
                     DINAS PENDIDIKAN
                  SMP SATU ATAP GEMBONG
                       Jl. Gembong Kadangserang 51163                 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
                 PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama             : CARIM, S.Ma.Pd.
NIP             : 131 442 621
Pangkat/Golongan Ruang    : Pembina, IV/a
Jabatan           : Kepala Sekolah
Nama dan Alamat Sekolah   : SMP Satu Atap Gembong Kadangserang

Menyatakan bahwa
Nama             :  SUTOMO, S.Pd.
Nip              :  500 143 899
Pangkat/Golongan Ruang    :  Penata Muda, III/a
Jabatan Guru         :  Guru Madya
Jenis Guru          :  Guru Mata Pelajaran
Nama dan Alamat Sekolah    :  SMP Satu Atap Gembong Kec. Kadangserang
Tugas             :  Mengajar IPS

Telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar atau praktIk mulai Tahun Pelajaran : 2006/2007 dan 2007/2008

                               2006/2007     2007/2008     ……………
 No.            KEGIATAN             Smt   Smt    Smt   Smt    Smt Smt    KET.
                               I    II     I    II    ……  ……
 1       2                      3    4     5    6     7  8

 1  Melaksanakan dg bimbingan penyusunan program    ………   ………    ………   ………    ………   ………
    pegajaran.

 2  Melaksanakan dg bimbingan penyajian program     ………    24     12    12   ………   ………
    pengajaran.                     jam   jam    jam   jam   jam   jam


 3  Melaksanakan dg bimbingan evaluasi belajar.     ……….   ………    ………   ………    ………   ……….
 4  Melaksanakan dg bimbingan analisis hasil evaluasi  ………   ……….    ……….  ……….   ……….   ………
    belajar.


 5  Melaksanakan dg bimbingan penyusunan dan      ………   ………    ………   ………    ………   ………
    pelaksanan progran perbaikan dan pengayaan
Demikian pernyatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                           Kajen, 19 Mei 2008
                                           Kepala Sekolah                                           CARIM, S.Ma.Pd.
                                           NIP 131 442 621

								
To top