Family Monthly Budget Schedule - DOC by ReadyBuiltForms

VIEWS: 2,875 PAGES: 4

More Info
									ÐÏ à¡± á> þÿ 
  ` þÿÿÿþÿÿÿ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ì Í ÉÀ `á ° Á â\p GGeorge B ° a À =                         œ         ¯   ¼   =
 < "8 X @       "    ∙ Ú 1 Èÿ      ] Arial1 È ÿ ¼ ] Arial1 È ÿ            ] Arial1 È ÿ ¼ ]
  Arial1 Èÿ    ] Arial1      ÿ ¼ ] Arial1 @           ¼ ] Arial1 ð  ¼ ] Arial1 ´             ]
  Arial     "$"#,##0_);\("$"#,##0\)   ! "$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)      " "$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)
  ' ""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) 7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-                    0_);_(*
\(#,##0\);_(* "-               0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-           6+1_(* #,##0.00_);_(*
\(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)à õÿ À à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ 
à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à  À à +õÿ øÀ à               )õÿ øÀ à ,õÿ øÀ à     *õÿ øÀ à
õÿ øÀ à ,!  À à  @À à ,!  @À à         @  à       X    à   &X    à   &P  à      X   à    H
à   &X    à    ø ‰ à      ü ‰ à      ü ‰ à       ü` ‰
 “    € ÿ“   € ÿ“     € ÿ“    € ÿ“ €ÿ“       € ÿ’â8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€€€€€€€ÀÀÀ€€€€€ÿ€ 
`ÿÿÀ àà`€ÿ€€€ÀÀÀÿ€ÿÿÿÿÿÿ€€€€€ÿÌÿiÿÿÌÿÌÿÿ™¦ÊðÌœÌÌ™ÿããã3fÿ3ÌÌ3™3™™3™f3™ffff™–––
33Ì3ff333f3™3f33™BBB\       ÿÿÿ` … H Sheet1… U Sheet2… kŽ Sheet3…                  Sheet4… —
  Sheet5… ‘ Sheet6… Ã’ Sheet7… Ù“ Sheet8… ï” Sheet9…               – Sheet10…     — Sheet11…
 1˜ Sheet12… G™ Sheet13… ]š Sheet14… s› Sheet15… ‰œ Sheet16Œ                   Á Á "¾ ü| G8 FAMILY
MONTHLY BUDGET SCHEDULE Yearly January February March April May June July August
September October November December Total INCOME DESCRIPTION Wages (takehome) - partner 1 Wages
(takehome) - partner 2 Interest and dividends Miscellaneous TOTAL INCOME EXPENSE DESCRIPTION Auto
expense Auto insurance Auto payment Beauty shop and barber Cable TV Charity Child care Clothing Credit card
payments Dues and subcriptions Electricity Entertainment and recreation Gas company Gifts Groceries and outside
meals Health insurance Home repairs Household Income tax (additional) Laundry and drycleaning Life insurance Medical
and dental Mortgage payment Other debt payments Rent School expenses Telephone bill Tuition Vacations Water
Other TOTAL EXPENSES CASH (SHORT) EXTRAÿ: y Õ h. ÁÍ ` J Ý å x {                c c ò         ì Í ÉÀ
 $‡d ”1ðV8o€‡         d       ü©ñÒMbP?_      * + ‚ €       ÿ Á       Page &Pƒ „
 M hp LaserJet 1010 Series Driver < Ü4         ×     ,    SDDM      hp LaserJet
1012                          - €€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿddÞ Þ €       ¡" A     , , U }       Û 
      Column
A,  ‡T    Tÿ       T•       Th         Tÿ      T;        T;        Tÿ       Tÿ
Tÿ       Tÿ    
								
To top