Rapport_om_mannlig_p_99489a by yantingting

VIEWS: 6 PAGES: 22

									01/11
Menn soM selger
seksuelle tjenester
En kartleggingsrapport om mennene,
markedet og hjelpetilbudene i Bergen

RappoRten eR skRevet av Camilla Fonnes Haaland
UTEKONTAKTEN I BERGEN
MENN SOM SELGER
SEKSUELLE TJENESTER
En kartleggingsrapport om mennene,
markedet og hjelpetilbudene i Bergen
RAPPORTEN ER SKREVET AV CAMILLA FONNES HAALAND
                         1
  Kartlagt av:
  Solveig Berge
  Jannice Myrmel
  Mahmoud Sayyad
  Gudmund Ågotnes
  Jannicke Waage
           Ledet av:
           Astrid Gerdts

           Veiledet av:
           Liv Flesland

           Utgiver:
           Utekontakten i Bergen
                       Design:
                       Ian Holcroft

                       Takk til:
                       Alle bidragsytere; etater,
                       organisasjoner, enkeltpersoner
                       og ikke minst mennene som har
                                        01/11
                       delt kunnskap og erfaringer.
2
  INNHOLD

  01  4
     4
     4
       INNLEDNING
       BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN
       KARTLEGGINGENS MÅL
  02
     5  BEGREPSAVKLARINGER
     6  KARTLEGGINGSPROSSESEN, METODER OG KILDER
     7  INNLEDENDE OG AVSLUTTENDE KONSULTASJON
     7  INTERVJUER TJENESTER/ MAPPING
  03
     8  INTERVJUER NØKKELINFORMANTER
     8  INTERVJUER MÅLGRUPPE
     8  GJENNOMGANG AV FELTRAPPORTER

     9  FUNN FRA KARTLEGGINGEN
     9  MÅLGRUPPEN
     9  MENNENE
     10  ØKONOMISKE FORHOLD
     11  NETTVERK
     12  FORHOLD TIL KUNDENE
     13  KONTAKT MED HJELPEAPPARATET
     14  MARKEDET
     14  ULIKE MILJØER
     15  ARENA
  04
     15  ORGANISERING
     17  NÅVÆRENDE RESPONS/ KARTLAGTE INSTANSER


     18 TILTAKSPLAN     20 REFERANSER
1
                             3
  INNLEDNING
   BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN
   På bakgrunn av Bergen kommunes handlingsplan mot prostitusjon og
   menneskehandel 2009 – 2012 er Utekontakten gitt mandat av Byrådsavdeling for
   helse og inkludering om å foreta en kartlegging av mannlig prostitusjon i Bergen.
   Utekontakten i Bergen har tidligere gjennomført to kartlegginger vedrørende kvinner i
   prostitusjon1.

   I handlingsplanen fra 2009 har Bergen kommune som mål at fremtidige kartlegginger
   også må ha fokus på mannlig prostitusjon. I løpet av høsten 2009 fikk temaet offentlig
   oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Det ble fra ulike hold pekt på behovet for
   kunnskap om menn som selger seksuelle tjenester, samt på at hjelpetilbudet til gruppen
   er manglende.

   Med støtte fra Helsedirektoratet fullførte Pro Sentret i Oslo våren 2010 en
   feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex. Hovedformålet var
   å samle kunnskapen som finnes om mannlig prostitusjon i Norge, særlig vedrørende
   aktører, arenaer og eventuelle hjelpebehov. Rapporten «Et usynlig marked?»
   konkluderer med at sexsalg blant menn forekommer i Bergen, men at den mannlige
   prostitusjonen er lite synlig for lokalt hjelpeapparat (Bjørndahl, 2010).

   I Bergen rettet Stiftelsen Kirkens Bymisjon søkelys mot mannlig prostitusjon gjennom
   Felix-prosjektet i perioden 1999 – 2001. Formålet var å kartlegge omfanget og å
   etablere et relevant omsorgstilbud til målgruppen. Prosjektet konkluderte med at
   det ikke var mulig å anslå omfanget av mannlig prostitusjon i Bergen (Tonstad og
   Abrahamsen, 2001). Etter Felix-prosjektet ble avsluttet har det ikke vært arbeidet
   spesifikt med menn som selger seksuelle tjenester i Bergen.
                                          MÅL
   KARTLEGGINGENS MÅL

   Kartleggingens mål er å beskrive miljø og arenaer
   hvor mannlig prostitusjon forekommer. I tillegg skal
   kartleggingen oppnå økt kunnskap om mennenes
   livssituasjon og eventuelle behov for tiltak fra
   hjelpeapparatet.

   Målgruppen for kartleggingen er menn over 18 år
   som selger seksuelle tjenester i Bergen. Gruppen er
   avgrenset til menn som tilbyr seksuelle tjenester i
   mannsuttrykk, og inkluderer ikke transpersoner.
   1
     «Innendørsprostitusjon i Bergen» (01/06) og «Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen» (02/10).
4
Gjennom drøfting i innledende konsultasjon ble følgende nøkkeltema identifisert som
aktuelle for videre informasjonsinnhenting:

   • Prostitusjonshistorikk           • Nettverk og familie
   • Helse og rusmiddelbruk           • Organisering av sexsalg
   • Inntekt                   • Kontakt med hjelpeapparatet

Kartleggingen avsluttes med en handlingsplan.


BEGREPSDEFINISJONER
GATEPROSTITUSJON
«Kjennetegnes ved at kontakten mellom kjøper og selger skjer i det offentlige rom.
Selgeren har tradisjonelt oppholdt seg i et spesielt geografisk område som kjøperen
oppsøker for å komme i kontakt og inngå en avtale» (Nordli, 2009:4).

PROSTITUSJON PÅ INNEARENAEN/ INNEMARKEDET
«… all kjøp og salg av seksuelle tjenester som avtales et annet sted enn i det offentlige rom.
… I Norge er prostitusjon fra leiligheter, massasjeinstitutter og omreisende prostitusjon de
mest vanlige prostitusjonsformene på innemarkedet, men det finnes også eskorte, hotell-,
restaurant-, bar- og klubbprostitusjon» (Nordli, 2009:6).

ORGANISERING AV PROSTITUSJON
Med organisering av prostitusjon menes hvordan virksomheten planlegges og
gjennomføres. Selv om en forstår organiseringen som frivillig vil likevel en del av
organiseringen rammes av hallikparagrafen2 om tilrettelegging for prostitusjon.

KULTURFORMIDLER
En «person som har samme kulturelle bakgrunn som målgruppen og som snakker deres
språk. Samtidig er det en person som kjenner de kulturelle sammenhenger i vertslandet
og snakker vertslandets språk». Definisjonen er hentet fra Pro Sentrets hjemmeside3 og
bygger på TAMPEPs kulturformidlermanual.
2
  Straffeloven 1902 § 202.
3
  http://www.prosenteret.no/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=40 Lesedato: 23.09.2010.

                                                        5
KARTLEGGINGSPROSSESEN,
METODER OG KILDER
  Utekontakten i Bergen benytter metoden Hurtig Kartlegging & Handling (HKH) som
  en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger. HKH, opprinnelig Rapid
  Assessment & Response (RAR), er utviklet av Verdens Helseorganisasjon.
  Utekontakten i Bergen har i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene oversatt og
  tilpasset modellen til norske forhold.

  Metodens styrke er muligheten for hurtig belysning av ett eller flere problemområder
  samt å gi konkrete forslag til håndtering av disse. Ulike metoder for innhenting av
  data blir brukt, funn kryssjekkes og trianguleres på tvers av de ulike kildene. Det
  vektlegges bruk av eksisterende data, og nytt materiale innhentes kun dersom det
  mangler. For videre beskrivelse av HKH-metoden vises til manual utgitt av Stiftelsen
  Bergensklinikkene (Mounteney og Leirvåg, 2007).

  Figur 1.  HKH prosessen:                       BEHOV /
                      FORESPØRSEL
                      INNLEDENDE
                      KONSULTASJON

              ETABLERE
             REFERANSE- OG
             STYRINGSGRUPPE

                       UTVIKLE
                      PROSJEKTPLAN
              KARTLEGGE             KARTLEGGE
              PROBLEMET             NÅVÆRENDE
                               RESPONS                       ANALYSE
                       AV «HULL»
                      AVSLUTTENDE
                      KONSULTASJON
                      SKRIVE RAPPORT
                     OG HANDLINGSPLAN
6
Denne HKH-kartleggingen er den niende Utekontakten i Bergen har gjennomført.
Utekontakten har således opparbeidet seg god erfaring med bruk av metoden. Som en
av fire kommuner ble Bergen kommune i 2010 invitert av Kompetansesenter rus –
region vest Bergen5, Stiftelsen Bergensklinikkene, til å delta i en nasjonal satsning på
HKH-metoden. Kartleggingen «Menn som selger seksuelle tjenester i Bergen» inngår i
denne satsingen.

Kartleggingen har vært fulgt av en ressursgruppe med representanter fra Bergen
sentrum politistasjon, LLH6 Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Stiftelsen Kirkens
Bymisjon, samt Byrådsavdeling for helse og inkludering og Utekontakten i Bergen
kommune. Gruppen har fått presentert funn underveis og har kommet med innspill til
kartleggingsprosessen.

Figur 2.     Kilder og metoder:
               AVSLUTTENDE                   INNLEDENDE
               KONSULTASJON                  KONSULTASJON
                                           INTERVJUER
           INTERVJUER            KARTLEGGINGS-          TJENESTER /
           MÅLGRUPPE             RAPPORT             MAPPING
               OPPSUMMERING                  INTERVJUER
               FELTRAPPORTER                   NØKKEL-
                                       INFORMANTER
INNLEDENDE OG AVSLUTTENDE KONSULTASJON
Innledende konsultasjon, som er kartleggingens oppstart, ble avholdt 12. mai
2010. Hensikten med innledende konsultasjon er å gi kartleggingsteamet mulighet
til å innhente aktuell informasjon og å komme frem til kartleggingens endelige
problemstilling. Representanter fra ulike lokale og nasjonale hjelpetiltak og
organisasjoner deltok.

Avsluttende konsultasjon ble holdt 8. desember 2010. Funn fra kartleggingen ble
presentert og diskutert, og deltakerne kom med forslag til aktuelle tiltak.


INTERVJUER TJENESTER/ MAPPING
Offentlige tjenester, ideelle organisasjoner og næringsliv som kunne tenkes å ha
informasjon om kartleggingens tema ble kontaktet tidlig i kartleggingsprosessen.


5
  Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet.
6
  Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

                                                  7
  50 tjenester ble intervjuet om sin kontakt med målgruppen, eget tjenestetilbud og
  vurdering av eventuelle udekkete behov. Bidragsyterne fordeler seg i følgende grupper:

     • Helse/rus                    • Prostitusjon/menneskehandel
     • Sosial/integrering               • Næringsliv/det offentlige rom
     • Kontroll/jus                  • Ideelle/interesseorganisasjoner


  INTERVJUER NØKKELINFORMANTER
  En nøkkelinformant er en person som har «ekspertkunnskap» om feltet som skal
  belyses. Personen kan ha en sentral posisjon, eller en spesiell innsikt i kjernen av
  det som kartlegges, enten som fagperson/ profesjonell eller som privatperson.
  I denne kartleggingen er det gjennomført åtte semistrukturerte intervju med
  nøkkelinformanter.


  INTERVJUER MÅLGRUPPE
  For å rekruttere informanter fra målgruppen er det benyttet ulike strategier som
  annonsering på oppslagstavler i byen, i lokalaviser og på kommunens nettsider, samt
  distribusjon av flygeblader. I tillegg gjorde kartleggingsteamet regelmessige søk på
  aktuelle internettsider7. Det ble sendt 40 forespørsler via internett til menn om bidrag
  i kartleggingen. Forespørslene ble sendt til menn som opplyser at de er fra Bergen og
  kan tenkes å kjenne til mannlig sexsalg, og til menn som oppgir at de selv selger sex
  i Bergen. Utekontaktens kulturformidlere og samarbeidspartnere i ulike tjenester har
  også bidratt ved å videreformidle forespørsler om intervju.

  En av kulturformidlerne har arbeidet med asiatiske kvinner og transpersoner som tilbyr
  seksuelle tjenester på innearenaen i Bergen siden 2008. Personen har etter opplæring
  gjennomført flere intervjuer på oppdrag fra kartleggingsteamet. Disse intervjuene er
  ikke like utdypende som de kartleggingsteamet selv har gjennomført. Intervjuene er
  likevel innlemmet i materialet da de har gitt informasjon en ellers ikke ville fått innenfor
  kartleggingens tidsramme.

  Det er gjennomført 22 semistrukturerte intervjuer med menn som selger
  seksuelle tjenester. Ett intervju ble forkastet da mannen oppga at han ikke hadde
  prostitusjonserfaring fra Bergen. Totalt innholder bakgrunnsmaterialet i kartleggingen
  21 intervjuer.


  GJENNOMGANG AV FELTRAPPORTER
  Utekontakten har gjennomført 16 feltøkter der Utekontaktens målgrupper er spurt
  om sin kjennskap til mannlig prostitusjon. Det oppsøkende arbeidet har vært utført
  i det etablerte rusmiljøet i Bergen sentrum, på Bergen storsenter og på kvinnelige
  prostitusjonsarenaer i byen.
  7
    Realescort.eu, Escupido.com, gayromeo.com, luksusescort.com, gaysir.no, chattrulett.no, eros.no, crusingforsex,com,
    escorts.no, eskorte.net, hemmelig.com, crusinggays.com, escorteforum.com, escortedate.com, nakenprat.no, deiligst.no,
    faceporn.no, eroschatt.no, icallboys.com.8
FUNN FRA
 KARTLEGGINGEN
 I det følgende presenteres funnene fra kartlegging fordelt på målgruppen,
 markedet og nåværende respons på problemstillingen.

 MÅLGRUPPEN

 MENNENE
 Av de 21 mennene som er intervjuet i kartleggingen er seks norske, fire har tilknytning
 til andre europeiske land, i hovedsak i Øst-Europa, og elleve menn har bakgrunn fra
 asiatiske land. Menn intervjuet i kartleggingen er i alderen 19-45 år, de fleste er i
 20- og 30-årene. De asiatiske mennenes debutalder i prostitusjon er ikke kjent.
 Av de øvrige er det kun en mann, norsk, som oppgir å ha solgt sex før han var 18 år.

 Flere kilder i kartleggingen hevder at ung alder og ungdommelig utseende er
 ettertraktet og kan gi økt inntjening. Målgruppeintervjuene bekrefter påstanden
 om at deler av det mannlige prostitusjonsmarkedet dreier seg om yngre selgere
 og eldre kjøpere.

 Observasjoner på internett og kontakt med målgruppen gir inntrykk av at egen seksuell
 orientering ofte er underordnet hvem en tilbyr seksuelle tjenester. Menn selger sex til
 menn, kvinner eller par uavhengig av egen seksuell orientering. Ut ifra annonsene på
 internett kan det virke som om det er flere menn som selger sex til menn, enn det er
 menn som selger til kvinner og/eller par. Dette bekreftes av målgruppen.

 Et flertall av mennene som forteller om sin debut i prostitusjon, kom i kontakt med sin
 første kunde via nettet. Dette gjelder også en informant som debuterte som 14-åring.
 Et annet trekk som går igjen, er at ideen om prostitusjon som mulig inntektskilde
 oppsto i kontakt med venner/venninner som selv var eller hadde vært i aktiv
 prostitusjon.
                               RING
                               UMME
                               OPPSU


 OPPSUMMERING
 • Bakgrunn, alder og seksuell orientering
  er differensiert.
 • Egen seksuell orientering er underordnet
  hvilket kjønn en tilbyr seksuelle tjenester.
 • Flertallet av mennene i målgruppen selger
  sex til menn.
                                              9
   ØKONOMISKE FORHOLD
   Menn som er intervjuet oppgir ulike begrunnelser for å selge sex, og det er ikke mulig
   å peke på en faktor alene. Økonomi og inntjeningsbehov er likevel en sterk drivkraft for
   de fleste og oppgis som hovedårsak både i forhold til å starte med prostitusjon og for å
   opprettholde den.

   Alle de norske og noen av de utenlandske målgruppeinformantene har annen inntekt
   utover inntekten de får gjennom prostitusjon. Denne inntekten kommer fra offentlige
   stønader og sporadisk eller fast arbeid. Noen tjener også penger på illegalt arbeid
   eksempelvis innenfor håndverksfag. Mennene i kartleggingen har gjennomgående
   beskrevet sin økonomi som dårlig, og mange oppgir at de er avhengige av inntekten de
   får gjennom prostitusjon. Det finnes likevel unntak. En målgruppeinformant forteller at
   han har et godt betalt arbeid og ikke er avhengig av inntekt fra prostitusjon. Han velger
   likevel å opprettholde kontakt med kunder på bakgrunn av spenningen det gir ham.

   I likhet med enkelte kvinner i det etablerte rusmiljøet er det også menn med tilknytning
   til samme miljø som finansierer rusmidler gjennom prostitusjon. For disse personene
   er det en klar sammenheng mellom salg av sex og bruk av rusmidler. På den ene siden
   kan rusmiddelbruk være årsaken til at en starter med prostitusjonsvirksomhet. På den
   andre siden forklarer en målgruppeinformant at prostitusjon fører til fortsatt og/eller
   økende rusmiddelbruk. Ingen utenlandske menn i målgruppen forklarer at finansiering
   av illegale rusmidler er årsak til at de begynte å selge sex.

   Majoriteten av de utenlandske målgruppeinformantene oppgir å ha forsørgeransvar
   i hjemlandet og sier at de er avhengige av inntekt fra prostitusjon slik at de kan sende
   penger hjem. For noen av de utenlandske mennene er prostitusjonen motivert av
   ønsker om en bedre livssituasjon. Dette kan både handle om en fremtid i Norge eller i
   hjemlandet. Det kommer frem av målgruppeintervjuene at noen sparer opp inntekten
   for senere å kunne etablere bedrifter i hjemlandet. Andre oppgir å ha betalt nordmenn
   for å inngå/opprettholde ekteskap i Norge med målsetting om en varig oppholds- og
   arbeidstillatelse i landet, og at de tjener til sitt livsopphold gjennom prostitusjon. Som
   for utenlandske kvinner i prostitusjon kan en anta at også utenlandske menn har
   ulik oppholdsstatus i Norge og dette er avgjørende for deres mulighet for alternative
   inntektskilder8.

   Blant nøkkelinformantene i kartleggingen er det en oppfatning av at en del menn selger
   seksuelle tjenester for å oppnå og opprettholde en livsstil basert på høyt økonomisk
   forbruk. Det vises til at en fort blir vant til å ha mye penger mellom hendene, og
   inntjening gjennom ordinært arbeid er ikke nok til å finansiere eksempelvis fin leilighet,
   dyr bil og eksotiske utenlandsreiser. Ingen av målgruppeinformantene bekrefter dette,
   og kartleggingen kan ikke konkludere med et slikt funn.
                                               RING
                                               UMME
                                               OPPSU


   Flertallet av mennene i målgruppen oppgir at de ønsker å slutte med prostitusjon.
   Økonomiske forhold er avgjørende for om dette er mulig. Flere uttrykker at de ønsker
   annen inntekt og mulighet til å kvalifisere seg for ordinært arbeid.

   OPPSUMMERING
   • Behovet for inntekt er hovedmotivasjon for at menn
    selger seksuelle tjenester.
   • Flertallet av målgruppeinformantene vil slutte med
    prostitusjon, men mangler alternativer.

   8
     For utfyllende informasjon om ulike oppholdsstatuser blant kvinner i prostitusjon,
10    se Utekontaktens prosjektrapport «Prostitusjon Innearena 01/10».
NETTVERK
Gjennom intervjuer med virksomheter og nøkkelinformanter formidles et inntrykk av at
norske menn som selger sex ikke snakker med noen om prostitusjon. Videre beskriver
instansene menn som selger sex som ensomme og med lite kontakt med familie og
privat nettverk. Påstanden står i kontrast til at samtlige menn som er intervjuet oppgir å
ha kontakt med familie og/eller venner. Nesten alle av dem har noen i sitt nettverk som
kjenner til prostitusjonen og et flertall har også kontakt med andre som selger seksuelle
tjenester.

De asiatiske mennene i målgruppen skiller seg ut ved at det synes som om det innad
i det asiatiske miljøet er åpenhet om prostitusjon. Samtidig fremstår temaet som
tabubelagt ut mot samfunnet. Flere av målgruppeinformantene gir uttrykk for at de
er redd for at prostitusjonen skal bli kjent utenfor miljøet og at de derfor har vanskelig
for å stole på andre. Både blant europeiske og asiatiske menn i prostitusjon finnes de
som i særlig grad frykter for negative konsekvenser dersom virksomheten blir kjent for
myndighetene.

Sexsalg er sterkt skambelagt i rusmiljøet. Dette bekreftes av målgruppen og instanser
med bred kontaktflate til miljøet. Selv om prostitusjon generelt har liten status, synes
det å være større aksept for at kvinner i rusmiljøet har inntekt av sexsalg. Menn fra
samme miljø som selger sex er utsatt for omfattende stigma i egen omgangskrets.
Utekontaktens erfaring fra arbeid i rusmiljøet tilsier at det i dette miljøet også
forekommer seksualisert vold ved interne oppgjør og at dette er forbundet med sterk
fornedring og ydmykelse. Slike episoder kommer i liten grad frem til hjelpeapparatet.
Det kan tenkes at mannlig prostitusjon, så vel som å være offer for overgrep,
harmonerer dårlig med den kjønnsrollen som er tillagt menn i rusmiljøet og at dette
bidrar til tap av anseelse og utstøting.
                          RING
                          UMME
OPPSUMMERING
• Åpenhet om prostitusjonserfaring varierer i
 ulike miljøer.
• Utenlandske menn frykter at prostitusjonen
                          OPPSU
 avdekkes av myndighetene.
• I rusmiljøet er mannlig prostitusjon særlig
 skambelagt.
                                               11
   FORHOLD TIL KUNDENE
   Det fremkommer at kundene ofte setter premissene for mennenes ivaretakelse av
   egen helse. De fleste målgruppeinformantene synes å kjenne til betydningen av
   kondombruk. De sier de bruker kondom, men samtidig tas det forbehold om at
   kundens ønsker spiller inn. En informant forklarer det slik: «Jeg bruker alltid kondom,
   men ikke ved oralsex … selv om jeg skulle ønske jeg kunne det … men kunden ønsker
   ikke det.»

   Videre viser materialet at kundene tar initiativ til bruk av rusmidler sammen med
   selger. Kjøper har gjerne med seg rusmidler som alkohol, hasj og kokain, og det oppgis
   at kundene er villige til å betale mer for sextjenesten dersom selger ruser seg sammen
   med dem. Dette begrunnes med at selger er mer fleksibel og utholdende når han er
   ruspåvirket.

   Et lite antall målgruppeinformanter problematiserer at det kan være vanskelig å
   sette grenser ovenfor kunder. Det synes som om selger ikke alltid er tydelig ovenfor
   kjøper på at situasjonen oppleves som fornedrende eller som et overgrep. Det
   rapporteres i tillegg på klare voldsepisoder mot menn som selger sex i forbindelse med
   prostitusjonsvirksomheten.

   På bakgrunn av informasjon fra målgruppen synes det som om det er en
   sammenheng mellom det å ruse seg sammen med kunder og selgers opplevde
   volds- og overgrepsepisoder, i den forstand at kunden tar seg «seksuelle friheter».
   I hjelpeapparatet og blant nøkkelinformantene er det lite kunnskap om forekomst
   av vold og overgrep knyttet til menn som selger sex. Nøkkelinformanter har pekt på
   overgrep og seksuelt misbruk i barndom som en årsak til at noen menn selger seksuelle
   tjenester og har vansker med å sette grenser. Målgruppen har ikke selv fortalt om dette i
   intervjuene.

   Forståelsen av hva en legger i begrepene vold og overgrep kan variere på bakgrunn av
   språk og kultur. Å samtale om disse temaene kan også være en utfordring innenfor
   prostitusjonsmiljøene generelt. Dette bidrar sannsynligvis til at informasjon som blir
   gitt om dette ikke er helt dekkende. Inntrykket er at mennene i målgruppen ikke ønsker
   å involvere politi, og at bare et fåtall har kontaktet politiet på grunn av vold.
                            RING
                            UMME
                            OPPSU
   OPPSUMMERING
   • Kundene er premissleverandører i
    relasjonen mellom kjøper og selger.
   • Mye vold er skjult, eller
    underkjennes også av offeret.
12
KONTAKT MED HJELPEAPPARATET
Både nøkkelinformanter og ulike tjenester som er kartlagt antar at menn som selger
sex løper en risiko for å utvikle helseproblemer. Ingen av målgruppeinformantene
har rapportert om fysiske plager knyttet til prostitusjonsvirksomheten. Alle de norske
mennene har imidlertid fortalt om psykiske plager, mens færre utenlandske har
rapportert om dette. Av slike plager blir spesielt depresjon, angst, søvnproblemer
og selvmordstanker nevnt. Enkelte oppgir bruk av sovemedisin eller antidepressiva
for å dempe plagene. Informantenes psykiske vansker blir i varierende grad knyttet
til prostitusjonserfaringer. En informant fra målgruppen sa: «Psykisk sliter jeg mye.
Dette er på grunn av prostitusjonen. Jeg har holdt på med dette i mange år, og det er
ødeleggende».

Funn i kartleggingen viser at menn ikke tematiserer egen prostitusjonsvirksomhet
når de kontakter hjelpeapparatet. De har gjerne kontakt med offentlige tjenester på
grunn av andre problemstillinger som for eksempel rusrelaterte plager eller vanskelig
økonomi. Om prostitusjon i det hele tatt blir et tema, skjer ikke dette før kontakten er
godt etablert og da som en «bihistorie». Norske målgruppeinformanter har erfart at
de avvises av hjelpeapparatet og opplever å ikke nå frem også når prostitusjon er kjent
for tjenesten. Informanter fra ulike tjenester og organisasjoner bekrefter at prostitusjon
sjelden blir snakket om.

Blant målgruppeinformantene er det få personer utover de som tilhører et etablert
rusmiljø som selv definerer at de har et rusproblem. Det er imidlertid flere av dem
som oppgir daglig inntak av alkohol og noen opplyser også om bruk av illegale
rusmidler som hasj og kokain. Dette samsvarer med funn gjort i forhold til asiatiske
og europeiske kvinner på innemarkedet (Utekontakten, 2010). Blant informantene i
målgruppen er det kun en person som har kontakt med tjenester spesifikt rettet mot
rusmiddelavhengige.

Både norske og utenlandske menn har oppgitt at de benytter Legevakten i
Bergen og/eller Klinikk for seksuelt overførbare sykdommer ved Haukeland
universitetssykehus ved behov for helsehjelp som testing for infeksjoner og/eller
andre underlivsundersøkelser. Det kan synes som om menn i målgruppen bruker
helsetjenester uten timeavtale som alternativ til fastlege. Flertallet av de utenlandske
mennene oppgir imidlertid at de ønsker faste legetjenester i Norge.

En overvekt av de utenlandske målgruppeinformantene benytter helsetjenester i
hjemlandet. Dette kan i noen tilfeller dreie seg om langvarig oppfølging av ulike
sykdomstilstander. En nøkkelinformant peker på at språkbarrierer kan være en årsak til
at situasjonen er slik. Det er også sannsynlig at økonomi og frykt for at prostitusjonen
skal bli kjent for myndighetene er medvirkende årsaker. Medisiner og medisinsk
behandling er langt billigere i hjemlandet enn i Norge.
                               RING
                               UMME
                               OPPSU


OPPSUMMERING
• Menn tar ikke opp prostitusjonserfaring
 med hjelpeapparatet.
• Rusmiddelbruken er omfattende i alle miljøer.
• Menn i målgruppen benytter helsetjenester med
 høy tilgjengelighet.
                                               13
   MARKEDET
   ULIKE MILJØER
   Det finnes ulike miljøer for mannlig prostitusjon i Bergen. Det er imidlertid ikke
   alle menn som selger seksuelle tjenester som er, eller ønsker å definere seg, som
   en del av et prostitusjonsmiljø. Kartleggingsteamet har fått informasjon om at det
   finnes både enkeltpersoner og miljøer utover dem en har hatt kontakt med i denne
   kartleggingsprosessen. De funnene som presenteres er derfor kun representative for
   deler av den mannlige prostitusjonen i Bergen. Denne kartleggingen har ikke hatt som
   mål å beregne omfanget av prostitusjonsmarkedet.

   Flere av kildene i kartleggingen uttrykker en etablert oppfatning om at mannlig
   prostitusjon er et anliggende for homofile miljøer. Usikkerhet knyttet til egen seksuell
   orientering hevdes å ha betydning for at enkelte inngår i prostitusjon som selger
   og/eller kjøper. Sammenhengen mellom etablerte homofile miljøer og mannlig
   prostitusjon kan ikke påvises. Homofili er ikke en forutsetning for at menn selger
   sex til menn.

   Kartleggingens kilder bekrefter at norske menn tilknyttet det etablerte rusmiljøet i
   Bergen selger sex. Hovedsaklig sies denne gruppen å ha faste kunder, selv om også
   sporadisk sexsalg til tilfeldige kjøpere forekommer. Det er kjent at kvinner får betalt for
   seksuelle tjenester med rusmidler og det er sannsynlig at dette også gjelder for menn i
   samme miljø.

   Norske menn som selger sex i Bergen som ikke tilhører et etablert rusmiljø, er av
   nøkkelinformanter beskrevet som spenningssøkende. Blant målgruppeinformantene
   er det få som kan sies å være i denne gruppen. Bare en mann forklarer egen
   prostitusjonsvirksomhet ved at han «… er impulsiv, liker å leve spennende og tok
   utfordringen».

   Det asiatiske miljøet fremstår som relativt ensartet, og mennene har en del felles
   kjennetegn i forhold til livssituasjon og prostitusjonsvirksomhet. Nesten alle
   målgruppeinformantene i denne gruppen har solgt sex før de kom til Norge.
   Dette miljøet er tilsvarende, og til dels overlappende, med det asiatiske
   prostitusjonsmiljøet for kvinner og transpersoner (Utekontakten, 2010).

   Europeiske menn som selger seksuelle tjenester er ikke en del av et prostitusjonsmiljø
   tilsvarende det en finner blant asiatene. Flere oppgir imidlertid at de kjenner kvinner og
   menn fra eget hjemland som prostituerer seg i Norge. Flertallet av mennene har ikke
   solgt sex før de kom til Norge.
                                   RING
                                   UMME
                                   OPPSU

   OPPSUMMERING
   • Det finnes ulike miljøer innenfor det mannlige
    prostitusjonsmarkedet.
   • Ikke alle menn som selger sex har tilhørighet til et
    prostitusjonsmiljø.
14
ARENA
Mannlig prostitusjon er lite synlig i det offentlige rom. Markedet i Bergen er i hovedsak
begrenset til innearenaen. Kartleggingsmaterialet er entydig på at kontaktetableringen
mellom selger og kjøper hovedsaklig skjer gjennom internett. Etter at kontakten er
etablert, benyttes som oftest telefon/sms til å opprettholde kontakt og til å lage avtaler.
Målgruppeinformantene forteller at de utfører seksuelle tjenester der kundene måtte
ønske det.

Selv om det ikke finnes kjent mannlig gateprostitusjon i Bergen, hevder
nøkkelinformanter at menn i prostitusjon er tilgjengelige for sexsalg ulike steder der det
kan være potensielle kunder. Dette kan være i parker, på utesteder eller på kjøpesentre.
En informant i målgruppen bekrefter at noen selgere tilbyr seksuelle tjenester ved å
være oppsøkende på barer og utesteder. Det synes imidlertid som om dette gjelder noen
få menn og er et supplement til kontakt via nett og telefon.

Nøkkelinformanter nevner også homofile treffsteder som aktuelle arenaer for
kontaktetablering. I april 2010 aksjonerte politiet mot en sauna der det ble hevdet at
det foregikk prostitusjonsvirksomhet9. Slike miljøer synes ikke å være utbredt i byen og
en har ikke funnet at det foregår salg av sex fra menn på etablerte massasjeinstitutter i
Bergen. En målgruppeinformant forteller at han arbeider på et massasjeinstitutt i
en annen by, men at når han oppholder seg i Bergen har han faste kunder som han
bor hos.
                            RING
                            UMME
                            OPPSU
OPPSUMMERING
• Mannlig prostitusjon foregår i hovedsak
 på innemarkedet.
ORGANISERING
Prostitusjonen organiseres i hovedsak av selger selv, eventuelt i samarbeid med
bekjente som også tilbyr seksuelle tjenester. Internett benyttes aktivt til å rekruttere
kunder. Noen av nettsidene er eksplisitte og har en tydelig prostitusjonsprofil, mens
andre fremstår med en mer sosial og personlig profil. Flere av målgruppeinformantene
opererer med ulike annonser på ulike kontaktsider der ordinære kontaktannonser,
annonser for salg av sex og annonser knyttet til massasje står litt om hverandre.

Et navngitt nettsted for homofile nevnes i forbindelse med at en kan ha en profil
for å knytte prostitusjonskontakter i tillegg til en personlig profil for mer sosiale
kontakter. En profil for salg av sex kan være svært tvetydig og det kan være vanskelig for
utenforstående å forstå hva som skjer, da det mellom annet benyttes koder som bare
er kjent for de ulike aktørene i prostitusjonsmarkedet. Hensikten er at administrator av
nettsidene ikke skal registrere det som skjer og fjerne annonser/profiler.

Det finnes gråsoner mellom det som kan defineres som sjekking, uforpliktende sextreff
og prostitusjon. Dette ser ut til å være uavhengig av om kontakten skjer via internett
eller på ulike treffsteder. Ved slike møter forklarer informantene at det kan oppstå
situasjoner der det er uklart om det handler om kjøp og salg av seksuelle tjenester eller
uforpliktende sex uten vederlag. Om den ene parten skal betale i etterkant avgjøres på
bakgrunn av opplevelsen av møtet for de involverte.

9
  http://www.ba.no/nyheter/krim/article5084420.ece
                                               15
   Annonsene som henvender seg til mannlige prostitusjonskunder har gjerne en mer
   direkte profil og er mer eksplisitt i språk og bilder, enn de som retter seg mot kvinner
   og/eller par. De få annonsene som henvender seg spesifikt til kvinner og par er mer
   «innpakket» og fokuserer mer på nærhet og tillitsbygging.

   I tillegg til kontaktetablering via internett, forteller både norske og utenlandske
   målgruppeinformanter at de får kontakt med kunder gjennom bekjente som også
   selger sex. Det kan være å anbefale kunder til hverandre, eller å være med hverandre på
   oppdrag. Samarbeidet om kunder kan foregå både mellom menn og kvinner som selger
   sex. Utenlandske menn arbeider gjerne i nettverk ved at en reiser sammen, har felles
   annonser eller deler leilighet. Når det gjelder reisevirksomhet er det et generelt trekk
   at utenlandske menn er mer mobile enn norske. Norske menn i målgruppen tilbyr i
   hovedsak sex i Bergen og omegn. Til tross for at det også blant de norske mennene er
   noe samarbeid, kan det virke som om det innad i dette miljøet er mer konkurranse om
   kundene og at en arbeider mer på egenhånd.

   Utenlandske menn i prostitusjon organiserer til dels virksomheten for hverandre. Det
   er utbredt at også venner og kjærester er involvert i dette samarbeidet. Personer som
   har en «hjelperrolle» kan for eksempel bistå med å lage annonser og å organisere bolig
   for de som reiser i prostitusjonsmarkedet. Dette samsvarer med funn fra markedet for
   kvinner i prostitusjon. For noen er det vanskelig å forstå at denne type hjelp vil kunne
   knyttes til hallikparagrafen om tilrettelegging for prostitusjon10 (Utekontakten, 2010).

   Flertallet av mennene i målgruppen opplever at de selv valgte å starte med prostitusjon.
   Noen av dem stiller imidlertid spørsmål ved frivilligheten og peker eksempelvis på
   at de var rusavhengige og trengte penger, eller at de var for ung til å ta et selvstendig
   valg. En mann sa i intervju: «… hvor reelt var valget … hva visste jeg da jeg var 14
   år?». Et tilsvarende mønster er kjent fra kvinner i prostitusjon. Der finner en at
   rusmiddelavhengighet, forsørgeransvar og begrensede muligheter for annet arbeid er
   faktorer som leder til at prostitusjon fremstår som «eneste alternativ»
   (Utekontakten, 2010).

   I de utenlandske prostitusjonsmiljøene finnes det eksempler på trusler og tvang. En
   av målgruppeinformantene forklarer at frykt for represalier gjør at han opprettholder
   prostitusjonsvirksomheten mot sin vilje. I følge Koordineringsenheten for ofre for
   menneskehandel11 var utnytting til prostitusjon og andre seksuelle formål den vanligste
   utnyttingsformen for mulige mannlige ofre for menneskehandel identifisert i Norge i
   2009 (KOM, 2010). I forbindelse med politiets aksjon mot saunaen i Bergen i 2010
   ble en mann ivaretatt av hjelpeapparatet12. Det er grunn til å tro at det finnes flere menn
   som lever i tvangssituasjoner i Bergen og som ville ha rett på bistand og beskyttelse.
   Disse mennene kjenner sannsynligvis ikke til mulighetene for å søke hjelp på bakgrunn
   av dette.
                                   RING
                                   UMME
                                   OPPSU


   OPPSUMMERING
   • Kontaktetablering mellom selger og kunde foregår
    i hovedsak på internett.
   • Prostitusjon organiseres i hovedsak av selger selv.
   • Det finnes menn i prostitusjon som er utsatt for tvang.   10
    Straffeloven 1902 § 202.
   10
    Nasjonal enhet underlagt Politidirektoratet
   10
    http://www.ba.no/nyheter/krim/article5084431.ece
16
NÅVÆRENDE RESPONS/ KARTLAGTE INSTANSER
Prostitusjonstiltakene i Bergen retter seg i hovedsak mot kvinner. Menn i prostitusjon
ble på mange måter enda mer usynlige etter at utenlandske kvinner etablerte seg
i prostitusjonsmarkedet i Norge i løpet av 2000-tallet. Enkelte av de eksisterende
hjelpetiltakene er ment å inkludere menn, men mannsfokuset er lite uttalt. Noen av
målgruppeinformantene formidler at de ønsker lavterskeltilbud tilsvarende som for kvinner.
I Bergen har en ikke arbeidet konkret med å informere menn i målgruppen om hvilke
hjelpetilbud som finnes.

Erfaringer fra arbeid med kvinner i prostitusjon er at tjenester med helseperspektiv er en god
inngangsport for å etablere kontakt og ta opp spørsmål vedrørende salg av sex. Eventuelle
tilbud rettet mot menn må markedsføres tydeligere til målgruppen. Oppsøkende arbeid og
bruk av kulturformidler ovenfor målgruppen gir resultater, og er i flere sammenhenger nevnt
som nyttige for å nå ut med hjelpetiltak.

De fleste øvrige tjenester som har vært intervjuet, utelukker ikke at de har kontakt med menn
som selger seksuelle tjenester, men sier at prostitusjon ikke har vært et tema i tjenesten.
Utrygghet i forhold til å snakke om prostitusjon og forventninger om skam hos den andre
er nevnt som årsaker til dette. Mannlig prostitusjon er tabubelagt, men det synes som om
dette i større grad gjelder for ansatte i hjelpetjenestene enn for mennene selv. Videre mener
hjelpeapparatet at de mangler samtalekompetanse knyttet til menns prostitusjon. Det virker
som om den kunnskapen tjenestene besitter ikke oppleves å være gyldig ovenfor menn som
selger sex. Få instanser har konkrete planer om spesifikke tiltak rettet mot menn.

Flere instanser etterlyser at tjenester rettet mot barn og unge aktivt bidrar til forebygging av
prostitusjon. Prostitusjon bør være en del av det universelle forebyggingsperspektivet som
allerede er innarbeidet i skole, skolehelsetjeneste m.v.

Usynlighet kan medvirke til at menn som selger sex ikke mottar nødvendige tjenester.
På den andre siden bidrar også usynlighet til å beskytte prostitusjonsvirksomheten. I
motsetning til kvinner i prostitusjon løper menn liten risiko for å bli avslørt av omgivelsene
når de treffer kunder. Etter innføringen av sexkjøpsloven13 har mellom annet flere
hoteller og hotellkjeder innført kontrolltiltak for å forhindre sexsalg i egen virksomhet
(Utekontakten, 2010). Kvinner kan oppleve å bli avvist for eksempel fra hoteller og utesteder
kun på mistanke om prostitusjon. Kvinner har også opplevd å miste bolig som følge av
prostitusjonsvirksomhet. Også menn tilbyr seksuelle tjenester på utesteder, hoteller og i
egen leilighet, men det er det få som kjenner til. Bedrifter innen næringslivet opplyser at en
ville bortvist menn dersom prostitusjon ble avslørt. Samtidig oppgir ingen å ha kontrolltiltak
ovenfor menn i prostitusjon slik de har overfor kvinner.

I kartleggingen er det flere av kildene som mener at det er viktig med en helhetlig
tilnærming til prostitusjonsspørsmålet og at innsatsen også må rettes mot kundene. Utover
oppmerksomheten rettet mot kvinner i prostitusjon, ble det etterspurt økt oppmerksomhet
ovenfor de som kjøper seksuelle tjenester av menn. Politiet i Bergen har hatt anmeldelser
for kjøp av sex fra menn i forbindelse med den tidligere omtalte saunasaken og oppgør at de
ønsker å øke innsatsen på området.
                                   RING
                                   UMME
                                   OPPSU
OPPSUMMERING
• Mannlig prostitusjon er lite synlig for samfunnet.
• Etablerte hjelptilbud er ikke oppmerksomme på menn
 som selger seksuelle tjenester.


13
   Straffeloven (1902) § 202a, innført 1. januar 2009.                      17
    TILTAKSPLAN
   Kartleggingen viser at behovene blant menn i prostitusjon i stor
   grad overlapper med hva en finner blant ulike grupper kvinner
   i prostitusjon i Bergen. Ved å inkludere menn som selger sex
   i eksisterende tiltak kan mye være oppnådd. Et hovedmål i
   tiltaksplanen er derfor å formidle informasjon om temaet til
   hjelpeapparatet og informasjon om tilbudene til målgruppen.
18
MÅL               TILTAK            ANSVAR          ØKONOMI


Øke hjelpeapparatets kunnskap  Tematisere mannlig      Utekontakten v/ TOT
om prostitusjonsmarkedet    prostitusjon på halvårlige
og om menn som selger sex i   nettverksmøter for
Bergen             hjelpeapparatet i Bergen

                Sende rapporten til alle   Utekontakten
                fastleger, helsestasjoner
                for ungdom,
                fengselshelsetjeneste,
                legevakter og kommunale
                NAV-kontor i BergenInformere målgruppen om     Utarbeide og distribuere   Utekontakten og      Etter søknad
eksisterende tilbud       informasjon om det lokale   Bergen Røde Kors
                hjelpetilbudet


Øke tilgjengeligheten i     Tilpasse og profilere     Utekontakten       Etter søknad
hjelpeapparatet         tilbudet i Utekontaktens
                prostitusjonstiltak

                Profilere APS-plasser ved   ALF AS
                Klosterhagen hotell også
                for menn med rus- og/
                eller prostitusjonserfaring

                Tilby en egen         Bergen Røde Kors
                kontaktperson til menn
                tilsvarende ordningen
                for utenlandske kvinner
                gjennom prosjekt EVA

                Tematisere mannlig      Strax-huset, lavterskel
                prostitusjon ved       helsetjeneste
                helseundersøkelseKoordinerte tjenester til    Prosjekt som innebærer    Utekontakten       Etter søknad
utenlandske personer i     oppsøkende tjenester     (evt. samarbeid med
prostitusjon          på ute- og innemarked     Exit-gruppen)
                med fokus på helse og
                menneskehandelRedusere og forebygge kjøp av  Kampanje rettet mot      Byrådsavdeling for    Etter søknad
seksuelle tjenester       potensielle sexkunder     helse og inkludering

                Etablere temasider på
                Bergen kommunes portal
                                                    19
   REFERANSER
   Bergen kommune (2009)
   Handlingsplan mot prostitusjon 2009-2011

   Bjørndahl, U. E. (2010)
   Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex
   Pro Sentret

   Mounteney, J. og Leirvåg, S. (2007)
   Hurtig Kartlegging og Handling
   Stiftelsen Bergensklinikkene

   Norli, B. (2009)
   En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon
   Pro Sentret

   Politidirektoratet (2010)
   Rapport fra koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 2009

   Tonstad, A. og Abrahamsen, A. (2002)
   Felix-prosjektet: Mannlig prostitusjon i Bergen 1999-2001
   Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen

   Utekontakten i Bergen (2006)
   Innendørs prostitusjon i Bergen

   Utekontakten i Bergen (2010)
   Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen

   Utekontakten i Bergen (2010)
   Prosjektrapport Prosjekt Prostitusjon Innearena 2008/2009

   www.prosentret.no

   http://www.ba.no/nyheter/krim/article5084420.ece.
   Lesedato 13.01.11

   http://www.ba.no/nyheter/krim/article5084431.ece.
   Lesedato 13.01.11
20
UTEKONTAKTEN I BERGEN
   STRømGATEN 10, 5008 BERGEN
UTEKONTAKTEN@BERGEN.KOmmUNE.NO

								
To top