Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

SQL - Gdynia

VIEWS: 3 PAGES: 52

									  SQL – Strukturalny język
  zapytań


Wprowadzenie do systemów baz danych
Historia
 Prace nad językiem rozpoczęto w 1982 roku
 1986 – standard ANSI (American National Standards
  Committee) – SQL-86
  1987 – standard ISO (International Standards Organization) –
  SQL-87 (SQL1)
  1992 – SQL-92 (SQL2)
  1999 – SQL-99 (SQL3)
  2003 – SQL2003
Funkcje języka
 Język definiowania danych (ang. Data Definition Language –
 DDL)
    Definiowanie struktury bazy danych
    Kontrola integralności
 Język zarządzania (manipulowania) danymi (ang. Data
 Manipulation Language – DML)
    Wprowadzanie, modyfikacja i kasowanie danych
    Przeszukiwanie danych
 Język kontroli danych (ang. Data Control Language – DCL)
    Nadawanie i odbieranie uprawnień do korzystania z
    bazy danych
Typy danych - napisowe
 CHARACTER(n) – tablica znaków o stałej długości n
   Skrót CHAR
 CHARACTER VARYING(n) – tablica znaków o zmiennej
 długości – liczba n określa długość maksymalną
   Skróty: VARCHAR, CHAR VARYING
 NATIONAL CHARACTER(n)
   Skróty: NATIONAL CHAR, NCHAR
 NATIONAL CHARACTER VARYING(n)
   Skróty: NATIONAL CHAR VARYING, NCHAR VARYING,
   NVARCHAR
Typy danych - liczbowe
 EXACT NUMERIC (stałoprzecinkowe)
   INTEGER – liczba całkowita
   NUMERIC(m,n) – liczba dziesiętna o długości m z n
   miejscami po przecinku (m – precision, n – scale)
   DECIMAL(m,n) – liczba dziesiętna o długości m z n
   miejscami po przecinku (rzeczywista długość liczby może
   być większa od n)
 APPROXIMATE NUMERIC (zmiennoprzecinkowe)
   FLOAT[(m)] – liczba zmiennoprzecinkowa
   REAL – liczba zmiennoprzecinkowa (krótka)
   DOUBLE PRECISION – liczba zmiennoprzecinkowa
   podwójnej precyzji
Typy danych określające czas
  DATE – data
     DATE '1999-12-12' - DATE '1900-01-01' = 36504
  TIME – czas
     TIME '12:00:00' - TIME '15:10:00' = -03:10:00
  TIMESTAMP – data i czas (stempel czasowy)
     TIMESTAMP '2001-01-01 12:20:10'
     TIMESTAMP '2007-12-31 23:59:59' - TIMESTAMP '2007-01-01 00:00:00 ' = 364
     days 23:59:59 = 364 23:59:59.0
  INTERVAL – różnica czasu
     DATE '1900-01-01' + 36504 = 1999-12-12
     DATE '2007-01-01' + 1 YEAR = 07/01/02 (Oracle)
     DATE '2007-01-01' + INTERVAL '1 YEAR' = 2008-01-01 00:00:00 (PostgreSQL)
     DATE '0000-01-01' + INTERVAL '2001 YEAR 3 MONTH 10 DAY' = 2001-04-11
     00:00:00 (PostgreSQL)
     TIMESTAMP '2007-01-01 00:00:00' + INTERVAL '2 month 5 day 15:10:00' =
     2007-03-06 15:10:00 (PostgreSQL)

  Funkcje czasu i daty:
  CURRENT_DATE, CURRENT_TIME[()], CURRENT_TIMESTAMP[()]
Tworzenie tabeli
 CREATE TABLE nazwa_tabeli
 (nazwa_kolumny typ_kolumny [ograniczenia_kolumny],
  nazwa_kolumny typ_kolumny [ograniczenia_kolumny],
 ..............,
 [ograniczenia_tabeli])
Ograniczenia kolumny
 PRIMARY KEY
 NOT NULL
 UNIQUE
 CHECK (warunek)
 REFERENCES tabela_zewnętrzna(nazwa_kolumny)
 [ON DELETE reakcja]
 [ON UPDATE reakcja]

 DEFAULT wartość
    Aby wpisać wartość domyślną, w instrukcji INSERT INTO,
    należy wpisać DEFAULT
Ograniczenia tabeli
  PRIMARY KEY (nazwa_kolumny [, ...])
  UNIQUE (nazwa_kolumny [, ...])
  CHECK (warunek)
  FOREIGN KEY (nazwa_kolumny [, ...])
  REFERENCES tabela(nazwa_kolumny [, ...])
  [ON DELETE reakcja]
  [ON UPDATE reakcja]
 Ograniczenia tabeli można poprzedzić nazwą:
  CONSTRAINT Nazwa_ograniczenia Ograniczenie tabeli
Naruszenie integralności referencyjnej
 Można określić reakcję systemu na próbę naruszenia zasad
 integralności referencyjnej poprzez usunięcie bądź zmianę
 wartości „klucza rodzica” w powiązanej tabeli
 Reakcje to:
    Odmowa wykonania modyfikacji (domyślna) – NO ACTION,
    RESTRICT
    Kaskadowa aktualizacja wierszy powiązanych – CASCADE
    Kaskadowe usunięcie wierszy powiązanych – CASCADE
    Wstawienie do wierszy powiązanych wartości NULL – SET NULL
    Wstawienie do wierszy powiązanych wartości domyślnej – SET
    DEFAULT
    Klucz obcy – związek jeden do wiele

Diagram standardu Integration DEFinition (IDEF1X)

                          MS Access
       Diagram MS SQL Server
Ograniczenie CHECK
 Ograniczenie CHECK powoduje sprawdzanie warunku podczas
 wprowadzania lub uaktualniania danych.
 Operacja jest wykonywana, jeśli wartość logiczna warunku jest
 TRUE
 Klauzula CHECK wymusza integralność dziedziny
 Przykłady
    CHECK (wzrost BETWEEN 50 AND 250)
    CHECK kierunek IN ('KSS', 'SiST', 'EO', 'EM')
    Warunek powinien być stały, nie zależeć od zmiennych, danych w
    innych tabelach ani od bieżącej daty (czasu)    Porównania wpisywanej daty z datą bieżącą można dokonać przez
    procedurę wyzwalaną
Odraczanie sprawdzania więzów
 Więzy można zadeklarować jako możliwe do odroczenia
 DEFERRABLE lub jako niemożliwe do odroczenia NOT
 DEFERRABLE (wartość domyślna).
 Odroczenie sprawdzania więzów możliwe jest na czas trwania
 transakcji i stosowane w przypadkach więzów zapętlonych.
 Więzy odraczane można dodatkowo zadeklarować jako
 odraczane od początku INITIALLY DEFERRED lub
 natychmiastowe od początku INITIALLY IMMEDIATE
 Określenie trybu sprawdzania ograniczeń
 SET CONSTRAINS {nazwa_ograniczenia | ALL}
 {DEFERRED | IMMEDIATE}
Przykład
 CREATE TABLE studenci
 (pid CHAR(4) PRIMARY KEY,
 imię VARCHAR(15),
 nazwisko VARCHAR(15) NOT NULL,
 imię_ojca VARCHAR(15),
 semestr INTEGER CHECK (semestr<10))

 CREATE TABLE studenci1
 (id_studenta CHAR(4),
 nazwisko   VARCHAR(25) NOT NULL,
 imie     VARCHAR(25),
 imie_ojca  VARCHAR(25),
 CONSTRAINT Klucz_glowny_studenci PRIMARY KEY(id_studenta));
Przykład
 CREATE TABLE oceny
 (pid CHAR(4) REFERENCES studenci(pid),
 przedmiot VARCHAR(15),
 ocena VARCHAR(10),
 data DATE,
 PRIMARY KEY (pid, przedmiot))
Zmiana struktury bazy danych
 ALTER TABLE nazwa_tabeli
  ADD [COLUMN] nazwa_kolumny typ_kolumny
  ALTER TABLE nazwa_tabeli
  ALTER | RENAME [COLUMN]
  stara_nazwa TO nowa_nazwa
  ALTER TABLE nazwa_tabeli
  DROP [COLUMN] nazwa_kolumny [RESTRICT | CASCADE ]
  ALTER TABLE nazwa_tabeli
  ADD definicja ograniczenia tabeli
  ALTER TABLE nazwa_tabeli
  DROP CONSTRAINT nazwa_ograniczenia
   Diagram (IDEF1X) prostej bazy danych
   i skrypt SQL tworzący tą bazę


(PostgreSQL)

Skrypt SQL tworzący tab. Oceny

skrypt SQL tworzący bazę danych
  Diagram (MS SQL Server) prostej bazy danych
  i skrypt SQL tworzący tą bazę(MS SQL Server)

Skrypt SQL tworzący tab. oceny

skrypt SQL tworzący bazę danych
   Diagram prostej bazy danych  HR


(Oracle)

skrypt SQL tworzący tabelę
EMPLOYEES
Diagram prostej bazy danych  HR (kurze łapki)
 Narzędzia graficzne do tworzenia tabel
 baz danych


SQL Server
Enterprise Manager
 Narzędzia graficzne do tworzenia tabel


Oracle
Indeksy
 Krotki są zapisywane w pliku w kolejności pojawiania się
 Przeszukiwanie dużego pliku w poszukiwaniu krotki może zająć
 wiele czasu
 W celu przyspieszenia wyszukiwania krotek, na podstawie
 wartości atrybutu, tworzy się indeks na tym atrybucie
 Stosowanie indeksów przyspiesza wyszukiwanie danych, ale
 spowalnia ich zapis
Tworzenie indeksu
 CREATE [UNIQUE] INDEX nazwa_indeksu
 ON nazwa_tabeli(nazwa_kolumny [, ...])
 Przykłady:
   CREATE UNIQUE INDEX indeks_studenci
   ON studenci(nazwisko, imię)
   CREATE INDEX indeks_przedmioty
   ON oceny(przedmiot)
 Usuwanie tabel i indeksów

 DROP TABLE nazwa_tabeli
 DROP INDEX nazwa_indeksu
 Przykłady:
    DROP TABLE studenci
    DROP INDEX indeks_studenci
Wprowadzanie danych do tabel
 INSERT INTO nazwa_tabeli[(nazwa_kolumny [,..])]
 VALUES (wartość [, ...])
 INSERT INTO nazwa_tabeli[(nazwa_kolumny [,..])]
 zapytanie SELECT
 Przykłady:
   INSERT INTO studenci
   VALUES (’0001’, ’Jan’, ’Papkin’, ’Jan’)
   INSERT INTO studenci(pid, nazwisko)
   VALUES (’0002’, ’Ramzes’)
   INSERT INTO studenci
   SELECT pid, nazwisko, imie, imie_ojca FROM kandydaci
   WHERE …
 W miejsce wartości można wpisać: DEFAULT lub NULL
Wybieranie danych
 SELECT [DISTINCT]
 wyrażenie [AS nazwa_kolumny] [,...]
 [FROM źródło_elementów]
 [WHERE warunek]
 [GROUP BY wyrażenie [,...]]
 [HAVING warunek]
 [{UNION | INTERSECT | EXCEPT} instrukcja_SELECT]
 [ORDER BY wyrażenie [ASC | DESC]
Proste przykłady SELECT
 SELECT * FROM studenci
 SELECT * FROM oceny
 WHERE pid = ’0001’
 SELECT * FROM studenci NATURAL JOIN oceny
 SELECT * FROM studenci NATURAL JOIN oceny
 WHERE pid='0017'
 SELECT DISTINCT studenci.nazwisko, studenci.imie, oceny.
 przedmiot, oceny.ocena, oceny.data
 FROM studenci, oceny
 WHERE oceny. przedmiot = ‘OiSA'
 AND studenci.pid = oceny.pid
 ORDER BY studenci.nazwisko
Klauzula SELECT
 Klauzula SELECT określa wynikowe kolumny, i może zawierać
    Nazwy kolumn wynikowych
    Wyrażenia zawierające funkcje, nazwy kolumn i stałe
    Stosując AS można nadać wynikowym kolumnom nazwy
    inne od domyślnych
    Symbol * oznacza wszystkie kolumny
    Dyrektywę DISTINCT likwidującą powtórzenia wierszy

 Nazwy kolumn:
    nazwa_tabeli.nazwa_kolumny
    nazwa_kolumny – jeśli nazwa kolumny jednoznacznie
    określa tabelę, z której pochodzi (brak w źródle
    elementów kolumn o tych samych nazwach)
 Wyrażenia arytmetyczne
 Operatory: +, -, *, /
 Funkcje matematyczne: ABS(x), POWER(x,y), SQRT(x),
  RAND() – generuje liczbę losową z zakresu od 0 do 1
 Funkcje zaokrąglania liczb:
   CEILING(x) – funkcja zaokrągla swój argument w górę do
   najbliższej liczy całkowitej (Oracle – CEIL(x))
   FLOOR(x) – funkcja zaokrągla swój argument w dół do
   najbliższej liczy całkowitej
   ROUND(x,n) – zaokrągla liczbę x do n miejsc po przecinku

 Jeśli w wyrażeniu matematycznym choć jeden z
 argumentów jest NULL, to wynik tego wyrażenia zawsze
 jest NULL
 Wyrażenia tekstowe (napisowe)
 Łączenie (konkatenacja) łańcuchów
   Operator konkatenacji || (Oracle, dB2, PostgreSQL)
    'tekst' || NULL = NULL

    SELECT nazwisko || ' ' || imie FROM

   Funkcja CONCAT(x,y) (Oracle, dB2, MySQL)
   Operator + w MS SQL Server
   Operatory: +, & w MS Access
    'tekst' + NULL = NULL

    'tekst' & NULL = 'tekst'
Funkcje tekstowe
  LOWER(x), UPPER(x)
  CHARACTER_LENGTH(x), LENGTH(x)
  SUBSTRING(x FROM n FOR m)
  POSITION(x1 IN x)
  TRIM(ltb wzorzec FROM napis)
    ltb – LEADING, TRAILING, BOTH
 COALESCE(x1, x2, …) – funkcja zwraca pierwszy
  argument, który jest różny od NULL (używana przy
  łączeniu łańcuchów, z których jeden lub więcej może
  być NULL)


    x, x1, x2 – wyrażenie łańcuchowe (napis)
Konwersje typów
 CAST(wyrażenie AS typ_danych)


 CAST(ocena AS NUMERIC(2, 1))
CASE (2 formy)
                    Forma 1
CASE
     lista klauzul WHEN
     ELSE wyrażenie skalarne
END

Klauzula WHEN ma postać:
 WHEN wyrażenie_warunkowe THEN wyrażenie_skalarne

                    Forma 2
CASE wyrażenie_skalarne
     lista klauzul WHEN
     ELSE wyrażenie skalarne
END

Klauzula WHEN ma postać:
 WHEN wyrażenie_skalarne THEN wyrażenie_skalarne

Klauzule WHEN są wykonywane kolejno, pierwszy spełniony warunek określa wynik końcowy
i sprawdzanie klauzul zostaje zakończone
Przykład użycia CASE (2 formy)
SELECT ocena,
CASE
 WHEN ocena > 4 THEN 'gratuluję'
 WHEN ocena > 3 THEN 'dobrze'
 WHEN ocena > 2 THEN 'nienajlepiej'
 WHEN ocena = 2 THEN 'może następnym razem'
END AS "komentarz 1",
CASE ocena
 WHEN 5 THEN 'gratuluję'
 WHEN 4.5 THEN 'też gratuluję'
 WHEN 4 THEN 'dobrze'
 WHEN 3.5 THEN 'no średnio'
 WHEN 3 THEN 'nienajlepiej'
 ELSE   'może następnym razem'
END AS "komentarz 2"
FROM oceny
Funkcje agregujące
 Funkcje agregujące wyznaczają jedną wartość z grupy wartości
 w kolumnie – grupy wierszy określa klauzula GROUP BY
   COUNT – zlicz ilość wszystkich wartości (w kolumnie)
   różnych od NULL
      COUNT(*) – zlicza wszystkie wiersze
    AVG – oblicza średnią ze wszystkich wartości
    SUM – sumuje wartości
    MAX – zwraca wartość największą
    MIN – zwraca wartość najmniejszą


      W przypadku użycia jednocześnie wyrażeń i funkcji agregujących
      wszystkie wyrażenia muszą wystąpić w klauzuli GROUP BY
  Klauzula FROM
  Klauzula FROM zawiera „wyrażenie tabelowe” określające źródło danych dla
  zapytania
  Wyrażenie tabelowe klauzuli FROM może zawierać
     Listę tabel i perspektyw źródłowych
        A, B – oznacza iloczyn kartezjański (złączenie krzyżowe) tabel A i B
  A, B = A CROSS JOIN B
    Złączenia tabel
        A NATURAL [typ] JOIN B – złączenie naturalne (po kolumnach o tych samych nazwach w
        obu tabelach)
        A [typ] JOIN B ON warunek
        A [typ] JOIN B USING (kolumna [,...])
     Typy złączeń zewnętrznych:
     {LEFT | RIGHT | FULL} [OUTER]
     Podzapytania – umieszczone w nawiasach i z nadanymi aliasami
  Tabelom można nadać zastępcze nazwy nazywane: aliasami, nazwami
  skorelowanymi i zmiennymi zakresu
    format: nazwa_tabeli_źródłowej [AS] alias
    nadawanie aliasów tabelom źródłowym stosuje się przy „samozłączeniach”
    tabel
    alias trzeba nadać wynikowi podzapytania, które może być użyte w zastępstwie
    tabeli
 Przykład samozłączenia

select
   "PRACOWNICY"."FIRST_NAME" as "Imię",
   "PRACOWNICY"."LAST_NAME" as "Nazwisko",
   "SZEFOWIE"."FIRST_NAME" as "Imię(szefa)",
   "SZEFOWIE"."LAST_NAME" as "Nazwisko(szefa)"
 from
  "EMPLOYEES" "PRACOWNICY" LEFT JOIN
  "EMPLOYEES" "SZEFOWIE" ON
  "PRACOWNICY"."MANAGER_ID"="SZEFOWIE"."EMPLOYEE_ID"
  Klauzula WHERE
 Zawiera warunek selekcji wierszy tabeli wynikowej nazywany
  często wyrażeniem ograniczającym
  Warunek (predykat) jest wyrażeniem logicznym (funkcją
  zdaniową) – w tabeli wynikowej znajdą się tylko wiersze
  spełniające warunek
  Predykat może zawierać: nazwy kolumn, wyrażenia logiczne,
  operatory porównań, funkcje i zagnieżdżone instrukcje SELECT
  (podzapytania)
  Predykaty mogą mieć wartość logiczną TRUE, FALSE lub NULL
  Na logicznym rachunku predykatów opiera się rachunek
  relacyjny – w przypadku języka SQL jest to rachunek relacyjny
  na krotkach
  Predykaty - przykłady
 Porównania: =, <, >, <=, >=, <>
    a >= b; a <b; itp.
 BETWEEN: x BETWEEN 23 AND 143  x >= 23 AND x <= 143
 IN: x IN (1, 2, 3); x IN (SELECT y FROM tabela_A)
 LIKE: nazwisko LIKE ’Kowal%’
 ’_’ – zastępuje dowolny pojedynczy znak
 ’%’ – zastępuje ciąg pusty lub składający się z dowolnej ilości
 znaków
 W programie MS Access znaki ’_’, ’%’ są zastąpione przez ’?’, ’*’
 NULL: x IS NULL; y IS NOT NULL
 EXISTS:
 EXISTS (SELECT * FROM zakupy WHERE id_klienta=’0123’)
 OVERLAPS
 Porównania z wynikami podzapytań

 ANY, SOME
   X > ANY (SELECT … )
   X > ANY (1,2,3) ≡ X >1
   X <= ANY (1,2,3) ≡ X <=3

 ALL
   X > ALL (SELECT … )
   X > ALL (1,2,3) ≡ X >3
   X <= ALL (1,2,3) ≡ X <=1

 UNIQUE (podzapytanie)
 MATCH
Klauzule GROUP BY i HAVING
 Klauzula GROUP BY jest używana do definiowania grup
 wyjściowych wierszy
 Dla grup wierszy można używać funkcji agregujących (COUNT,
 MIN, MAX,SUM, AVG)
 Klauzula HAVING (podobnie jak WHERE) odrzuca grupy
 wierszy nie spełniające warunku (predykatu)
Przykład zapytania grupującego
SELECT studenci.nazwisko || studenci.imie AS student,
 srednie."średnia"

FROM
 (SELECT oceny.id_studenta, AVG(oceny.ocena) AS "średnia"
 FROM oceny
 GROUP BY oceny.id_studenta) srednie

 NATURAL JOIN studenci
 UNION, INTERSECT, EXCEPT, ORDER BY UNION – operator sumowania wyników dwóch instrukcji
 SELECT
 INTERSECT – operator przecięcia wyników dwóch instrukcji
 SELECT
 EXCEPT – operator różnicy wyników dwóch instrukcji SELECT
 ORDER BY – klauzula określająca kryterium sortowania
   ASC – oznacza kolejność sortowania rosnącą (domyślna)
   DESC – oznacza kolejność sortowania malejącą
Przykład UNION

SELECT 'student' AS funkcja, nazwisko AS "Nazwisko", imie AS "Imię"
FROM studenci
UNION
SELECT "Stopien_naukowy", "Nazwisko", "Imie"
FROM wykladowcy
ORDER BY 2
Tworzenie perspektyw
 CREATE VIEW nazwa[(lista kolumn)]
  AS (instrukcja_SELECT)
  Perspektywa (widok) jest tabelą wirtualną
  Perspektywa jest traktowana jak tabela, ale jej definicja zawiera
  instrukcję SELECT
  Kiedy w instrukcji używa się perspektywy, wynik zapytania staje
  się jej zawartością na czas trwania instrukcji
  Przykład
Tworzenie schematu
 Obiekty bazy danych mogą być grupowane w schematy
 Nazwy obiektów muszą być unikalne w obrębie schematu,
 ale nie muszą się różnić miedzy schematami
 CREATE SCHEMA nazwa_schematu AUTHORIZATION
 identyfikator_uprawnień

 CREATE SCHEMA student1 AUTHORIZATION student1
Usuwanie danych
 DELETE FROM nazwa_tabeli
 WHERE wyrażenie_ograniczające
 Przykłady:
   DELETE FROM studenci
   WHERE pid = ’0001’
   DELETE FROM studenci
   WHERE pid < ’0009’
Aktualizacja danych
 UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny = wyrażenie [,…]
 WHERE wyrażenie_ograniczające
 Przykłady
   UPDATE płace SET płaca = płaca * 2
   WHERE nazwisko = ’Kowalski’
   UPDATE płace SET płaca = płaca + 10
   WHERE nazwisko LIKE ’Kow%’
Obsługa dużych obiektów
 Współczesne bazy danych często muszą przechowywać duże
 obiekty takie jak
   Obiekty graficzne – fotografie osób, odcisków palców, wzory
   podpisów itp.
   Pliki dźwiękowe
   Programy
   Duże obiekty tekstowe
 Do przechowywania dużych obiektów służą typy danych
   BLOB (Binary Large Object)
   CLOB (Chracter Large Object)
   NCLOB (National Chracter Large Object)
Nawiązanie połączenia z SZBD
 CONNECT TO {DEFAULT |
 nazwa_serwera
 [AS nazwa połączenia]
 [USER nazwa_użytkownika] }
 Przykłady
   CONNECT student/hasło@localhost:1521/XE  (ORACLE)
   PSQL [opcje] [nazwa_bazy_danych [nazwa_użytkownika]]
   (PostgreSQL)
   \connect [nazwa_bazy_danych [nazwa_użytkownika]]

								
To top