Docstoc

ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

Document Sample
ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) Powered By Docstoc
					ไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
   สาเหตุของโรค
   เกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู 4 สายพันธุ การติดเชื้อตรั้งแรกมักจะมีอาการไมรุนแรง แตถาติดเชื้อครั้งที่ 2 โดย
เชื้อที่ตางสายพันธุกับครั้งแรก อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อค หรือเสียชีวิต โรคนี้พบมาก ในเด็กอายุ
ต่ํากวา 15 ป


   การติดตอ
  โรคนี้ติดตอจากคนสูคน โดยมียุงลาย (Aedes aegypt ) เปนพาหะที่สําคัญ ยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของ
ผูปวยซึ่งมีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อจะเขาไปฟกตัวเพิ่มจํานวนในยุงหลังจากนั้นยุงจะมีเชื้อไวรัสอยูในตัวตลอดอายุของ
มัน (ประมาณ 1-2 เดือน) และสามารถถายทอดเชื้อใหคนที่ถูกมันกัดได ยุงลายเปนยุงที่อาศัยอยูภายในบานและ
                                                    ํา
บริเวณบาน มักจะกัดเวลากลางวัน แหลงเพาะพันธุ คือ น้ําใสที่ขังอยูตามภาชนะเก็บน้ําตางๆ เชน โองน้ แจกัน
ดอกไม ถวยรองขาตู จาน ชาม กระปอง หมอ กระถาง ยางรถ เปนตน โดยทั่วไปโรคนี้จะพบมากในฤดูฝน
เนื่องจากเด็กมักอยูในบานมากกวาฤดูอื่นๆ และยุงลายมีการแพรพันธุมากในฤดูฝน แตในเมืองใหญๆ เชน
กรุงเทพฯ อาจพบโรคนี้ไดตลอดป
   อาการ
    ในการติดเชื้อไวรัสแดงกีครั้งแรก ผูปวยสวนใหญ (80-90%) จะไมแสดงอาการ ผูมีอาการจะมีไขสูง ปวด
                                                  ธุ
ศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่นที่ผิวหนังได แตถาติดเชื้อครั้งที่สอง โดยเชื้อที่ตางสายพัน กับครั้งแรก
อาจเปนไขเลือดออก ซึ้งมีอาการสําคัญแบงแบงออกได 3 ระยะ คือ
   1. ระยะไข ผูปวยจะมีไขสูงเกือบตลอดเวลา เด็กบางคนอาจชัก เนื่องจากไขสูง เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
ปวดทอง มักมีหนาแดง และอาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามลําตัว แขน ขา ระยะนี้จะเปนอยูราว 2-7 วัน
   2. ระยะช็อค ระยะนี้ไขจะเริ่มลดลง ผูปวยจะซึม เหงื่อออก มือเทาเย็น ชีพจรเตนเบาแตเร็ว ปวดทอง
โดยเฉพาะบริเวณใตชายโครงขวา ปสสาวะออกนอย อาจมีเลือดออกงาย เชน มีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเปนเลือด
อุจจาระมีสีดํา ในรายที่รุนแรง จะมีความดันโลหิตต่ํา ช็อค และอาจถึงตายได ระยะนี้กินเวลา 24-48 ชั่วโมง
   3.ระยะพักฟน อาการตางๆจะเริ่มดีขึ้น ผูปวยรูสึกอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น ชีพจรเตน
แรงขึ้นและชาลง ปสสาวะมากขึ้น บางรายมีผื่นแดงและมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลําตัว
   การวินิจฉัย
   เกณฑขององคการอนามัยโลกในการวินิจฉัยโรคไขเลือดออก คือ มีไขสูง มีเลือดออกงาย (ทดสอบโดยการรัด
แขนแลวพบจุดเลือดออกตามรางกาย เชน เลือดกําเดา เลือดออกตามไรฟน) เจ็บชายโครงขวาเนื่องจากตับโต ช็อค
ตรวจเลือดพบเกล็ดเลือดต่ํา เลือดขนขึ้น และอาจตรวจน้ําเหลืองหรือเพาะเชื้อไวรัสจากเลือด เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
อยางไรก็ตาม ในระยะ 1-2 วันของไข อาจมีอาการไมชัดเจน ผลเลือดอาจจะยังปกติ จึงตองสังเกตอาการอยาง
ใกลชิดและเจาะเลือดซ้ําถาอาการไมดีขึ้น
   การรักษา
    เนื่องจากยังไมมียาตานเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสําหรับเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาตามอาการจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุด โดยใหยาพาราเซทตามอลในชวงที่มีไขสูง หามใหยาแอสไพริน เพราะจะทําใหเลือดออกรุนแรงขึ้น ถามี
อาการคลื่นไสอาเจียนใหยาแกคลื่นใสและใหดื่มน้ําเกลือแรหรือน้ําผลไมครั้งละนอยๆ แตบอยครั้ง และคอยสังเกต
อาการอยางใกลชิด เพื่อจะไดปองกันภาวะช็อคได ระยะที่เกิดช็อคสวนใหญจะเกิดพรอมๆกับชวงที่ไขลดลง
ผูปกครองควรทราบอาการกอนที่จะช็อค คือ อาจมีอาการปวดทอง ปสสาวะนอยลง มีอาการกระสับกระสายหรือซึม
ลง มือเทาเย็นพรอมๆกับไขลดลง หนามืด เปนลมงาย หากเปนดังนี้ตองรีบนําสงโรงพยาบาลทันที


   การปองกัน
    ปองกันไมใหยุงกัด โดยนอนในมุงแมในเวลากลางวัน
    กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงในบาน รวมทั้งบริเวณรอบๆบาน
    ควรเปลี่ยนถายน้ําในภาชนะที่ขังน้ําทุง 7 วัน เชน แจกัน
    กําจัดภาชนะแตกหักที่ขังน้ํา เชน ยางรถเกา กระถาง
    เลี้ยงปลากินลูกน้ําในอางบัวหรือแหลงน้ําอื่นๆ
    ปดฝาโองหรือภาชนะอื่นๆใหมิดชิด หรือใสทรายเคมี กําจัดลูกน้ํา (Temephos)ในภาชนะที่เก็บน้ําไวใช
    ใสเกลือหรือน้ําสมสายชูลงในจานรองขาตูกับขาว

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:141
posted:9/14/2011
language:Thai
pages:2
Description: ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)