HBEF1403 SMP SENI DALAM PENDIDIKAN by nuefail

VIEWS: 75,016 PAGES: 9

More Info
									NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI                R sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan
DALAM PENDIDIKAN                           R menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan
PENGENALAN KONSEP                          kaitannya dengan keselesaan hidup
R perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi,    R membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa
estetika dan kreativitinya.                     R mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang
R Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan      diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif,     kebangsaan.
inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni    R membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai
visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu         pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan
pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.           LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN
(a) Teori konstruktivisme -kanak-kanak membina pengetahuan      Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai
secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai     asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.
wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara      R guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan
bebas dan kreatif.                          menggunakan kelebihan diri mereka.
(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner       R guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk
terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan      memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar,
.Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan      mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran
kecerdasan minda kanak-kanak- dapat menjana kecerdasan        yang memberi inspirasi.
minda murid dengan lebih menyeluruh.                 Teori Kecerdasan Manusia
(c) Howard Gardner (1983) Pendekatan yang berintegrasi        R Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri
terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan       sebagai subjek teori pembelajaran.
pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.              R Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang
(d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang         membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.
mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa     R Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama
seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.  dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan
(e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang        sahsiah diri.
bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan       Teori Pembelajaran
untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan                (a) Teori Konstruktivisme
dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran      Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina
muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif ,     sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan
personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan    pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini
analitik, emosional dan fizikal dan intelektual.           menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat
(f) Leonardo da Vinci- Beliau adalah seorang seniman, jurutera,   beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.
anatomis dan saintis. Beliau                     CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk      1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru
keunggulan diri dalam kehidupannya.                 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama
Seni Dalam Pendidikan akan:                     penting dengan hasil pembelajaran
i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di    3. Menyokong pembelajaran secara koperatif
sekolah menjadi lebih seronok                    4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid
ii Membantu anda memahami diri sendiri                5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan
iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek       baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi
menyelesaikan masalah                        duni sebenar
iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka ,  6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan
berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional.    menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna
v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan          7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid
menyeluruh                              8. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid bejar
Matlamat                               sesuatu idea
R untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik     9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen
budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif,   Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan
kritis, kreatif, inovatif dan inventif.               dengan teori konstruktivisme?
R meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai      R Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan       RMenyusun atur maklumat dan pengetahuan
bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,       R Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru
keluarga, masyarakat dan negara                   R Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai
R Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen     cara dan bentuk
akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik    R Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan
tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh    persembahan
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku.      R Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan
Objektif / tujuan                          (b) Teori Kecerdasan Pelbagai
R menghargai keindahan ciptaan Tuhan                 R Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
R mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam      kehidupan sebenar
proses penghasilan                          R Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan
R meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta      R Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan
kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni       yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
pergerakan .                             Jenis-jenis kecerdasan:
R menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi    R Verbal – linguistik
untuk mengekspresikan hasilan kerja                 R Logik – Matematik
R membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap  R Visual – ruang
karya seni yang dibuat                        R Kinestetik
R mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata   R Muzik
Mata pelajaran lain                         R Interpersonal
R menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni         R Intrapersonal
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

R Naturalis                              atau apa yang dirasai.
Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan?         Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah:
1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI       ı Kefahaman – Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah
selaras dengan FPN                           dimuridi sebelum dia boleh menggunakan dalam situasi baru.
2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan        R Kesamaan – Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan
yang berbagai                             konsep yang dimuridi perlu mempunyai persamaan
3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai                R Kemahiran – Murid telah benar-benar menguasai kemahiran
4. Wujudkan suasana kolaboratif                    sebelum diamemindahkannya kepada situasi baru.
5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi        R Celik akal – Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau
penyelidikan dalam p&p                         kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan
6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri              pembelajaran kepada situasi lain.
7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan      Isu-isu Berkaitan Seni Dalam Pendidikan
seterusnya meningkatkan potensi diri                  a. Penyerapan tiga dalam satu
(c) Teori Pembelajaran Sosial                     b. Penerimaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah
Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran        c. Perlaksanaan di sekolah
manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan     d. Kekaburan matlamat dan objektif
sesuatu.                                e. Pertindihan subjek seni yang sedia ada
(i) Peniruan secara langsung.                     f. Masa interaksi guru bertambah
Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan      g. Mata muridan rileks – tiada peperiksaan
hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya    1.3 KEPENTINGAN
(ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.         a. Peranan Ekspresi- Aktiviti Seni Dalam Pendidikan memberi
Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam      peluanguntuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi,
situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.          meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik.
(iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan     b. Peranan Emosi- Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat
kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip    seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi
dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.    ingatan.
Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?              Konsep IQ dan EQ
(i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan       Intellegence – dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan
idea itu                                proses kognatif seperti membaca, menulis, mengira dan
(ii) Memori yang berkekalan- dalam minda atau ingatannya sama     menyelesaikan masalah. Perkembangan pesat dalam bidang
ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.        sains otak atau “neurology” mendapati emosi dapat
(iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai.  mempengaruhi kecerdasan (EQ).
(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan                   c. Peranan Imaginasi- Proses kreativiti dan imaginasi boleh
Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan     melibatkan;
Herman (1991),otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan     (i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
penyuburan untuk membentuk insan kamil. Pemupukan kecerdasan      (ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang
otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata     diambil
muridan disekolah.                           (iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara
(e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Gangne (1975)         lahiriah.
Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan
jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya
dengan pengalaman baru,                        TOPIK 2 KANAK-KANAK DAN SENI
R lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses       KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK
pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa         Berdasarkan teori Pembelajaran Maslow
penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan kembali, fasa        R Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti
generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.           keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian.
Melalui teori ini murid dapat :                    R Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif.
R Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil             R Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih saying
RBerinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau     R Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta
penyampaian                              memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai
R Mendapat maklum balas dari orang lain                R Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar
R Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya     R Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar
R Mengelak perlakuan yang tidak diingini                memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.
R Mengekalkan perlakuan yang diingini                 a. Jasmani dan fizikal yang sihat-Tubuh badan yang sihat akan
Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan                membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya.
Pembelajaran fasa-fasa proses pembelajaran               Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk
1. Kesediaan Belajar                          perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat.
Rkeadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk       b Emosi yang stabil- Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu
memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan        bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contohcontoh
belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek,          yang terbaik ketika berkomunikasi sesama
psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya      mereka.
menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan.     c. Kerohanian yang membanggakan-Tahap kerohanian yang
2. Pengamatan                             dimiliki adalah tinggi
R gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau    d. Kefahaman intelek yang tinggi– Pelajar perlu mempunyai
tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar     tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum
yang dikesan oleh organ-organ deria iaitu mata, telinga, hidung,    membuat sesuatu tindakan.
lidah dan kulit.                            e. Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan
1. Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi ( rata ) dan tiga    sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang harmoni
dimensi (sebenar)                           dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada
2. Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek     perbalahan
bergerak dimana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita.    f. Kefahaman tentang nilai-nilai estetik- Setiap kanak-kanak perlu
3. Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman    mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

terdapat didalam pendidikan seni visual.               merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula
Estetik                                diperolehi oleh kanak-kanak. Sebelum kanakkanak itu mula untuk
Rlatihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat    berbahasa.
mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang       RMendergar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang
dilihat atau dilakukan- diterapkan kedalam minda kanak-kanak maka   dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan
konsep estetik dapat ditanam seterusnya.               apa yang mereka dengan?
Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak                  RMelihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan
R Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.        pengamatan dan pemerhatian.
Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat      RRasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. membuat
dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah  sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang
lahir. Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke   membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan
kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).     yang diterima oleh derianya.
R Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam      Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran pergerakan.
satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.     RPelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif
R Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh        terhadap aktiviti pembelajaran
kepada keadaan tertentu.                       RDalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada
RPerubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi  dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan
dapat dilihat daripada perubahan sifat.                dengan pelajaran baru.
RProses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan       RHidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan dgn
hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.              penekanan kepada strategi :
RIa timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan    R Kebolehan Mental Pelajar
fizikal dan pembelajaran.                       setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep
R Perkembangan dipengaruhi oleh baka da persekitaran         yang diajar oleh guru
Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi             R Pendekatan Pengajaran
RBeri peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan,cara dan teknik   untuk membentuk penanggapan yang baik.
kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang     R Pendekatan Inkuiri Penemuan
tidak terhad dan tidak terkongkong.                  Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui
RAktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan   situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul
dan naluri ingin tahu kanak-kanak. spt menyentuh, menguling,     secara mental dengan menggunakan organ deria untuk
menguli, meramas, menggosok, mendengar, mengesan           menyelesaikan masalah yang dihadapi.
bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.         R Pendekatan Resepsi
Raktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh    Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara
dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati .         langsung dengan bergantung kepada pelajar.
Kreativiti                              Rı Pendekatan Deduktif
Proses kreativiti boleh melibatkan:                  Guru menghuraikan prinsip dan cirri-ciri penting dalam sesuatu
R Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti       konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifik yang
RPengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang      mengukuhkan konsep tersebut.
diambil                                KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA
ı Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah     R Pancaindera ( telinga ) –Pemprosesan kognitif
Pemahaman                               R Gambar kereta ( alam sekitar )
R Aktiviti Pergerakan – Memahami asas-asas pergerakan seperti     R Otak manusia (pengamatan) ( apabila kereta berlanggar)
penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau      R Manusia sakit (penanggapan) konsep.
aliran.                                Persekitaran
R Aktiviti Bermain –memperkembangkan konsep pembentukan        Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan
kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi.       lagi perkembangan deria pelajar.
Sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni.    (a) Aspek Fizikal
RLagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan       R Cahaya-dapat menerangi ruang bilik darjah.
keyakinan diri .                           R Peredaran Udara-menimbulkan suasana pembelajaran dan
ı Aktiviti Lakunan –dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih    keselesaan pelajar.
jelas lagi -menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif,   R Stor-tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja
betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih       murid sama ada dalam bilik stor atau almari.
baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan          R Panel dan Rak Pameran-untuk tujuan mempamerkan hasil
berkeyakinan tinggi.                         kerja murid.
Konsep kesedaran sendiri                       R Perabot
R Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha        R Kemudahan Asas
pembelajaran                             Sinki dan punca elektrik dipasang ditempat yang sesuai
R Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan     (b) Aspek Emosi
pelajar dalam proses pembelajaran                   RHiasan Dalaman-menggalakkan lagi interaksi pelajar
R Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya       RRuang-menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang
mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya      selesa dan kondusif
meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.       ı Peragaan Hasil Kerja-dapat membina keyakinan dan
R Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya         kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni.
R Menggalkkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya.       (c) Aspek Sosial
R Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting      R Interaksi Murid-dapat menggalakkan interaksi murid dengan
RMemupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.    murid dan murid dengan guru.
                                   R Kemudahan Aktiviti Kumpulan
TOPIK 3 DERIA DAN SENI                        Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam
PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA                      Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan          R Jangkaan (rajah) ı Hubungan latar depan dan belakang
kepekaaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur    R Penumpuan ı Tempoh masa ı Tugasan jelas
0-2 tahun. mula matang ketika berumur 6-12 tahun           RPengalaman ı Susunan objek
RSentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini       Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

kepada empat iaitu                            (ii) Bentuk konkrit- bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau
(A)merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi,       berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat
(b) Persepsi-Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi     tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai
individu terhadap rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi      ton, warna, jalinan dan ruang
Persepsi                                 (f)Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di
R Jangkaan ı Hubungan latar depan dan belakang              sekeliling objek
R Penumpuan ı Tempoh masa ı Tugasan jelas                Prinsip rekaan terdiri daripada;
R Pengalaman dan ı Susunan objek                     RHarmoni- situasi yang selesa ı Penegasan- menarik perhatian
(c) Imaginasi-Merupakan daya khayalan atau kemampuan           si pemerhati ı Imbangan- agihan ruang dari segi kedudukannya
menggambarkan sesuatu                          R Kontra- percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri ı
(d) Konsepsi pelajar-Proses pembentukan konsep adalah untuk       Pergerakan- sebagai kekuatan imej gambar itu
menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina           RKesatuanmenimbulkan
perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep         suatu tema atau keseragaman pendapat
Penggabungjalinan                            RKepelbagaian- kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan
Penggabungjalinan    bermaksud    proses    mengintergrasikan  pesembahan
berbagaibagai
kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang             TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK
bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan bosan.            Definisi Muzik - satu cabang seni dan juga sains yang
Ciri-ciri Penggabungjalinan                       menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental
a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam     termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau
satu-satu kemahiran iaitu gabungan kem fokus dan kem sampingan      rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut
(b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang      estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh
berkaitan dengan secara bersepadu serta menyeluruh.           mencerminkan sesuatu budaya tertentu.
R Kemahiran belajar untuk belajar- salin nota, ringkasan dll       Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
R Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis              R Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda
R Kemahiran pelbagai kecerdasan                     RMendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka
R Kemahiran generik-kem komunikasi,IT,kerja dlm kumpulan dll       supaya memerhati, mendengar, meniru, sereta membezakan
Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran               bunyi-bunyi yang didengarnya itu (kaedah penemuan
R Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi       kendiri).
daripada mata pelajaran lain                       RMengajar satu unsur muzik sahaja (melodi, harmoni, irama,
R Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan       ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan) pada satu ketika.
dapat membantu penguasaan kemahiran focus sebagai yang          (pembelajaran mengikut urutan).
dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.         RPrinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas
R Pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu       amalan praktik dijalankan (pembelajaran heuristik).
dalam kehidupan.                             R Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji
R Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana           muzik dan membnuat latihan-latihan (kaedah pendekatan
pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan.           berkonsep).
R Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar        RNama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus
secara seimbang, harmonis dan bersepadu.                 diselaraskan.
                                     Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL                1.Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana
RPendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni      mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara
tampak-bidang ı Melukis dan membuat gambarı Membuat rekaan        berperingkat atau ‘sequential’.
corakı Membentuk dan membuat binaanı Kraf tradisional          2. Dalcroze menggunakan gerak geri tubuh badan untuk
Estetika dalam Pendidikan Seni Visual                  menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti
(a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai         terhadap aspekaspek muzik
Representasi Gambar dan Imej                       3. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika
(b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih , gembira         jenis pengalaman muzikal. (i) Imitasi (Mengajuk Balik)
(c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur       (ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri)
seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa.      (iii) Improvisasi- Belajar dari asas ton . Skel pentatonik ialah
(d) Keaslian- keunggulan idea atau gagasan                skel yang mempunyai lima ton.
Unsur Seni                                (iv) Creation (Mencipta)- penciptaan dengan menggunakan
(a) Garisan                               bahan asas dari fasa-fasa.
(b) Warna-Warna terdiri daripada;                    (v) Literasi – menulis dan membaca nota muzik
1. Warna asas - biru, merah dan kuning                  4)Suzuki-menamakan kaedahnya talent education’ atau
2. Warna sekunder- kuning dicampur biru=hijau. Merah dicampur      pendekatan bakat
biru = ungu , kuning dicampur merah = oren                5) Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ dimana
3. Warna tertier- Warna asas + warna sekunder.              keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik
(c) Jalinan-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu        tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan.
permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya.       Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja
Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan    iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi
yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri      sahaja.
dari ciptaan Yang Maha Kuasa.                      Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
Jalinan terbahagi dua jenis:                       berharmoni yang mempunyai kod.
(i) Jalinan tampak                            Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan
(ii) Jalinan sentuh                           berterusan dengan menggunakan alat iringan.
(d) Rupa-cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan       Tiga komponen besar dalam pendidikan muzik.
garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran       R Kemahiran Muzikal Nyanyian
yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus)           R Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan
(e) Bentuk-Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu           R Kemahiran muzikal Permainan alat muzik.
(i) Bentuk ilusi (maya)- dalam bentuk gambar, catan, foto,        Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada
illustrasi- dalam bentuk dua dimensi                   aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan da eknik
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

pengeluaran suara.                         Bukan Lokomotor– Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot
Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar        kecil seperti mencucuk manik, mengangkat tangan, menghayun
menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik.         tangan dan sebagainya.
Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata,     2. Kemahiran Persepsi Motor - pergerakan berkordinasi -
pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam    mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami
kegiatan permainan alat muzik.                   perkaitan bentuk atau corak.
                                  (a) Mengimbang- berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau
GLOSARI                               berjalan di atas palang pengimbang.
Monofoni – Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa  (b) Kesedaran Badan- Kesedaran badan merupakan persepsi
ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada   tentang diri sendiri: “Berapa carakah boleh anda gerakkan kepala
iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja.   anda?” atau “Bolehkah anda menyentuh kaki kiri anda dengan
Homofoni – Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang      tangan anda?”
berharmoni yang mempunyai kod. Seperti gitar, piano, organ dan   (c) Kesedaran Ruang- boleh menyedari tentang keadaan zahir
sebagainya.                             tubuh badan mereka yang sebenarnya. Guru menyuruh pelajar
Polifoni – Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan   melunjurkan kaki dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala
dengan menggunakan alat iringan.                  semua arah.
Komposisi – Kebolehan mengubah lagu                 (d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) - kordinasi bahagian kiri
Kemahiran ensemble – Kemahiran bermain alat muzik secara      dan kanan tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan
kumpulan dengan pelbagai alat muzik.                pelajar disuruh menelentang di lantai dan menggerakkan kaki
                                  serta tangan membentuk gerakan membulat.
                                  (e) Kesedaran Arah - menyedari arah ke kiri, kanan atas, bawah
                                  hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. pelajar
                                  dapat membiasakan dan menyesuaikan pengalaman yang
                                  diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan semasa
TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN
                                  membaca.
1. PERGERAKAN ASAS -proses yang memandu pelajar untuk
                                  (f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata - interaksi yang
memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik
                                  licin di antara kumpulan-kumpulan otot imbangan yang sempurna
menyelesaikan masalah dan improvisasi dengan menekankan
                                  dan turutan jangkaan yang betul cth main bola.
kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan
                                  3 Kemahiran Manipulatif - penggunaan anggota badan untuk
penerokaan, penemuan dan kreativiti. Manakala pendidikan
                                  mengawal, menangani atau mengawasi sesuatu objek spt :
pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan
                                  Membaling,Menyambut,Memukul, Menendang atau menyepak,
bergerak untuk belajar.
                                  menggelecek.
- Di bahagikan kepada dua kategori.
                                  4. PENDIDIKAN PERGERAKAN - belajar sambil bergerak -
a. Pergerakan kreatif
                                  psikomotor, kognitif dan afektif.
b. Gimnastik
                                  Hubung kait motor-penglihatan
- penekanan kepada aspek-aspek berikut;
                                  R Menangkap bola
i. ritma asas
                                  RMelambungkan bola melalui gelung rotan
ii. ritma kreatif
                                  R Menggelecek bola hoki
iii. lagu pergerakan
                                  Pemindahan motor-penglihatan
iv. permainan dan
                                  R Mengulang semula sesuatu pergerakan
v. kemahiran gimnastik
                                  R Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat
- Pergerakan asas : berjalan, berlari, berlompat, memintal,
                                  di dalam sesuatu gambar
berpusing, meregang dan menguncup.
                                  RMembaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di
- Pergerakan Bukan Lokomotor :
                                  dalam sesuatu arahan
R Membongkok
                                  Hubung kait motor-pendengaran
R Meregang
                                  RMenari mengikut muzik
R Memulas
                                  R Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic
RBerpusing
                                  yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan
R Mengangkat badan
                                  langkah yang kuat dan badan yang direndahkan.
R Merebah
                                  Penukaran motor-pergerakan
R Menghayun
                                  RMendengar dan melakukan arahan
- Pergerakan Lokomotor
                                  R Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk
R Berjalan - pergerakan merentasi ruang dengan
                                  mengikut irama
memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang
                                  Hubung kait motor kinestatik
lain
                                  RAktiviti penyedaran tubuh badan
R Berlari - kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan
                                  R Aktiviti mengimbangkan badan.
seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi
                                  Hubung kait motor-taktile
R Meloncat - ketika berlari
                                  RMemanjat (jungle gym)
pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih
                                  R Merangkak menerusi terowong.
banyak pergerakan meninggi dapat dicapai.
                                  5. Gimnastik Pendidikan –
R Melompat - pergerakan yang mengangkat badan ke udara
                                  (a) Pengalaman Lantai- Pergerakan tanpa menggunakan alatan
daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau
                                  dengan menumpukan aksi-aksi satu bentuk paduan spt mengguling
kedua-dua belah kaki.
                                  (b) Pengalaman Peralatan - menggunakan peralatan-peralatan
R Melompat Ketingting-Melompat menggunakan sebelah kaki
                                  gimnastik seperti palang imbangan, palang selari, peti pelana dan
sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut
                                  gelang
kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya
                                  6. Gimnastik Irama - kemahirannya dilakukan secara beransuransur
kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari
                                  dan kemudiaan diikuti dengan iringan irama muzik. Jenis-jenis
dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah.
                                  peralatan untuk Gimnastik berirama:Bola,Belantan,Gelung,Reben,
R Galop
                                  Tali
R Meluncur
                                  7. Gimnastik Artistik - pelajar seharusnya telah boleh menguasai
perbezaan lokomotor dengan lokomotor!!
                                  semua asas gimnastik- Aktiviti :
Lokomotor – Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kasar
                                  (a) Guligan
seperti melompat, berjalan berlari dan sebagainya.
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagianbahagian    belum diketahui lagi iaitu melaksanakannya dengan cara
anggota yang lain disekeliling suatu paksi.              menjelajah – guru sebagai pembimbing- Tujuannya adalah untuk
(b) Imbangan                              menjadikan pelajar menjadi seorang yang benar-benar lebih
Kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di   berimaginatif.
kedua-dua belah paksi menegak, yang juga mempunyai ciri        a) Meneroka Alat dan Bahan –
kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. Cth :aksi berjalan,    R diperingkat prakawalan
berlari, melompat, mengguling, meloncat dan meluncur merupakan     boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan
antara lakuan memindahkan beban yang lazim               disepanjang alang atau bangku yang rendah, melompat dari atas
8. PENDIDIKAN KREATIF                         kerusi atau meja yang rendah, bergayut pada tali panjat, atau
a) Interpretasi Idea - Gardner 1993, kreativiti adalah aspek yang   bergerak disepanjang rangka panjat..
penting dalam fungsi kognitif. Aspek kreatif otak ini boleh membantu  R tahap kawalan boleh memulakan dirinya untukmembuat
menerang dan menterjemahkan konsep-konsep abstrak dengan        penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar. Mereka
melibatkan kemahiran-kemahiran seperti ingin tahu, penerokaan,     boleh mencuba pelbagai cara untuk bergerak di atas palang,
penciptaan, kekaguman dan minat.                    bergayut diatas palang atau tali, melompat dari atas meja atau
Mengikut Torrance (1969), ciri-ciri berikut yang terdapat       kerusi, ataupun bergerak dari satu bahagian kesatu bahagian lain
pada para pelajar membantu untuk mereka belajar secara kreatif.    di atas palang bertingkat.
R Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama        R tahap aplikasi bolehlah mencuba berbagai cara untuk masuk ke
R Keupayaan untuk menyusun                       dalam sesuatu ruang alat; melompat, melintasinya dan membuat
R Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan          bentuk-bentuk dengan menggunakan anggota-anggota semasa
R Meneroka sebelum pengajaran formal                  beraksi.
R Menggunakan ”silence” dan ”hesitation”                b) Meneroka Cara Pengolahan dan Manipulasi – pelajar sudah
R Melihat dengan lebih dekat                      bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba
RMenggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan         memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti
masalah                                gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi spt Dirian
R Bercerita dan menyanyi.                       tangan, Roda kereta, Gulingan, Imbangan dan sebagainya.
b) Perasaan dan Tanggapan Deria - Lowenfield dan Brittain       c) Meneroka Idea dan Isi Kandungan –
(1982) mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan         Aktiviti Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat
kreativiti pelajar.                          bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling sesuatu paksi.
RPeringkat ’scribbling’ dimana pelajar meneroka alam sekitar      menggabungkan lakuan-lakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti
dengan menggunakan panca inderayang dijelmakan melalui         lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap
lakaran-lakaran secara rawak. Mereka meneroka dengan warna,      dan mengguling.
ruang dan bahan-bahan 3D. Lakaran ini kemudian menjadi         MEMPEROLEH PENGALAMAN
lebih sistematik dan terkawal.                     a) Pelbagai Strategi Memperoleh Pengalaman – persepsi,
R Pra-skema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka       membina kosep, pemahaman, penemuan, pengetahuan, hasil,
R Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru, mencari pola      proses, kemahiran. untuk menyelesaikan masalah, membuat
untuk menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar.         eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara
Peringkat ini pelajar telah mula menggunakan simbol.          kreatif, membuat penilaian dan bijak membuat pilihan.
R Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan       b) Aktiviti Memperoleh Pengalaman
sosial. Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal       Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan, nilai
pearasaan dalam kumpulan yang tidak dikawal oleh orang         kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat
dewasa. Lukisan menjadi lebih realistik dalam menggambarkan      ampuh untuk menyalurkan rasa ketahan semulajadi didalam jiwa
pengalaman sebenar.                          pelajar didalampelbagai peringkat.
c) Unsur Pergerakan – Tubuh Badan, Ruang, Masa dan Daya        c) Kepentingan Pengalaman Secara Langsung
objektif pergerakan kreatif ialah;                   kemahiran membaling dan menangkap pundi kacang dipraktik dlm
R Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan        kemahiranmenangkap dan membaling bola.
R Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan, masa,         (i) Pengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian - pelajar
beban dan ruang serta idea                       diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang
RMeningkatkan tahap kesediaan                     atau arah tuju pergerakan lawan.
R Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi       (ii) Pengalaman Kemahiran Permainan Dinamik - Apabila pelajar
anggota badan.                             sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain
d) komponen-komponen asas pergerakan.                 dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan
R Imbangan badan                            kemahiran mereka itu dalam kedaan serupa seperti dalam keadaan
R Tenaga yang digunakan untuk bergerak.                permainan yang sebenarnya.
R Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan          (ii) Pengalaman Bermain Permainan- Dengan adanya aktiviti
tenaga badan.                             bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokkan,
R Bahagian atas mencerminkan keringanan                kepuasan, kegembiraan dan kejayaan.
R Masa- Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa         d) Ciri-ciri generik tahap kemahiran
RPergerakan lambat banyak menggunakan masa               (i) Tahap Prakawalan –
RKederasan pergerakan tidak semestinya berterusan           RPelajar mengahadpi masalah mengulangi sesuatu pergerakan
RHad laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai     yang berkesan secara berturut-turut. Pola perlakuan mereka
rentak, beat atau pulse.                        berubah-ubah dari satu percubaan ke satu percubaan.
ı Ruang- Merupakan lingkungan pergerakan samada lingkungan       RPelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap
umum) personal space)atau lingkungan kendiri (general space)      semasa mempraktikkan kemahiran.
- Aras: tinggi, sederhana dan rendah                  R Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan
- Arah: depan, belakang, sisi, atas, bawah               dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar.
ı Aliran – Pergerakan yang dilakukan itu samada bergerak        RKejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan
secara bebas atau terkawal.                      kesungguhan usaha dan bimbingan.
                                    R Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan, perlakuan
TOPIK 7 PENEROKAAN, MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN             mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan.
EKSPRESI                                (ii) Tahap Kawalan
PENEROKAAN                               RPergerakan pelajar lebih tertib, terkawal dan nampak lebih
Rmenyelidik untuk mengetahui sesuatu yang               mengikut kehendak mereka.
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

R Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak    rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang
serupa.                               memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada
RPelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul.     seseorang. ibu bapa dan guruguru yang menjadi model, penguat
RPercubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis      kuasa dan penilai terhadap pembenatukan tingkah laku.
pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu       iii) Penyampaian yang Berekspresif - guru mahu pun oleh
kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan     sekolah perlulah bersifat berekspresif - Untuk itu gaya
pemain, biasanya tidak terhasil.                  pembelajaran perlulah dirangsangkan pada setiap pelajar:
ROleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belaum dapat        ı Rangsangan persekitaran (cahaya, bunyi, suhu, susun atur
dipraktikkan secara automatik, pelajar perlu menumpukan perhatian  bilik)
yang lebih kepada apayang sedang dilakukannya.           ı Rangsangan emosi (motivasi, keazaman, tanggungjawab,
(iii) Tahap Penggunaan                       struktur)
R Dengan penumpuan, lakuan-lakuan pergerakan dapat         ı Rangsangan sosiologi ( diri sendiri, pasangan, rakan sebaya,
dipraktikkan dengan jaya.                      kelompok)
RWalaupun konteks tugas berubah-ubah, pelajar masih mampu      ı Rangsangan fisiologi (kekuatan persepsi yang merangkumi
melaksanakan kemahiran dengan betul                 auditori, visual,
R Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka      kanestetik, makanan/minuman, waktu belajar, pergerakan)
dalam situasisituasi yang boleh diramal. Mereka boleh        ı Rangsangan psikologi (analitik atau global, pemproses otak kiri
mempraktikkan secara tekal.                     dan kanan, da impulsif atau reflektif)
RPelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahirankemahiran     iv) Aktiviti - melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan
kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa          sukan
kemahiran.                             TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN
(d) Tahap Kecekapan                         Definisi - satu cara untuk
RKemahiran hampir dapat dipraktikkan secara otomatik dan      menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu
pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama.           sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah.
RPelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar   Kelebihan :
jangkaan dalam konteks permainan, namun masih mampu         (a) Mempunyai Semangat Saling Bergantung:-
mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati.            mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi
R Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolaholah    yang cemerlang
tanpa perlu banyak usaha.                      (b) Kemahiran Sosial yang Penting untuk Berkomunikasi:
R Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan      mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak menira
mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi, baik yang     agama, bangsa, jantina dan budaya..
terancang mahupun yang tidak terancang.               (c) Kesedaran akuntabiliti individu –sedar tanggungjawabnya
                                  terhadap prestasi semua anggotanya.
                                  (d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk
3 EKSPRESI                             memastikan kelancaran aktiviti.
Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik       (e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting
dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi     dapat digabungkan dalam proses pembelajaran.
ekspresif diri melalui pekataan, bunyi, pergerakan dan visual    (f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam
mereka. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan       sesuatu proses pembelajaran pelajar.
cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan       (g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang
difahami oleh orang lain.                      tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran.
i) Bentuk Ekspresi :                        Tujuan :
(a) Perasaan - hasil luahan daripada hati              (a) Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling
(b) Lisan - Arahan yang dikemukakan secara lisan          Berkait antara Satu Sama Lain dr segi kemahiran pd setiap mp
perlulah difahami dengan sebaik mungkin agar dapat         (b) Memudahkan Pelajar untuk Mengingat – pengurusan grafik
difahami dengan jelas dan tidak disalah ertikan           (c) Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan Aktif
(c) Reaksi - Apabila melihat sesuatu masalah pelajar        (d) Pembelajaran Berkesan
akan dapat membuat tindakan yang tepat akibat            PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL, MUZIK DAN
daripada latihan dan pengalaman yang telah diterima         PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN
(d) Emosi – menggalakan pelajar untuk menyertai           a) Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata
aktiviti-aktiviti permainan supaya ia boleh mencetuskan       Pelajaran - untuk mencapai satu matlamat..
suasana keriangan, bebas daripada tekanan emosi dan         b) Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran
membina kecekalan dlam menghadapi persaingan dan          c) Hasil Pembelajaran - sesuatu pembelajaran itu akan menjadi
cabaran.                              lebih efektif.
(e) Bukan Lisan- Segala arahan-arahan yang bukan
lisan dan gambaran-gambaran yang diperolehi akan          PERANAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN
ditafsirkan dengan sebaik mungkin agar tidak disalah        PEMBELAJARAN
tafsirkan.                             R guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan
(f) Idea- Semua idea-idea dan kebolehan menjana           penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta
minda ( Kem berfikir ) perlulah digunakan didalam          minat pelajar.
melaksanakan ekspresi pelajar.                   Rguru sebagai motivator
(g) Menggambar- Dengan mengadakan aktiviti             R fasilitasi – kemudahan yg membolehkan pelajar belajar dgn selesa.
menggambar membolehkan pelajar itu mengalihkan           - penyampaian pengukuhan – merangsang minda pelajar – t/laku
tumpuannya kepada kertas yang ada dihadapannya.           +ve
Semasa aktiviti menggambar segala masalah yang ada         a) Bahan pembelajaran yang menarik minat pelajar
akan dipindahkan dari dalam minda ke atas kertas.          b) Mempelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran
(h) Menghasilkan- Setiap apa yang dihasilkan baik          c) Penggunaan media
berdasarkan aktiviti menggambar, kemahiran berfikir,        Meta Kognisi- aktiviti mental yang digunakan untuk memantau,
arahan lisan dan bukan lisan serta perasaan adalah         mengawal dan merancang untuk penyelesaian masalah,
merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan         kefahaman, ingatan dan proses kognitif yang lain. “Berfikir tentang
sesuatu perkara.                          berfikir”
ii) Unsur Perasaan dalam Ekspresi - reaksi badan terhadap      Refleksi - proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan atau     dijalankan
dialaminya : 6 peringkat Kefahaman (cetusan asas ) , Tranformasi    (vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran
(merancang membuat tindakan seterusnya) , pelaksanaan          (c) Isu/Cabaran
(melaksana apa yg dirancang), penilaian (menilai tindakan) , rerleksi  (i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran
(meningat / merenung kembali) dan kefahaman baru            (ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan
(pengubahsuaian).                            (iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang
Pembelajaran Bestari                          berbeza-beza
pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajar menjadi cerdas     (iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas
dan pandai, berpendidikan, berilmu pengetahuan yang tinggi dan     (v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang
akan mempunyai budi pekerti yang baik.                 berbeza
Pendekatan :
(i) Sekolah Bestari                           Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran
(ii) Penggunaan Komputer                        RPilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan
(iii) Peranan Guru- mahir menggunakan alat bantuan           cuba terokai.
mengajar tekini                             Cara menjalankan Pendekatan Bertema
(iv) Peranan Pentadbir lebih efisien                  (i) Aktiviti K-W-L.
Peranan guru :                             K (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
(a) Peka Terhadap Persekitaran Sekolah                 W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
(b) Meningkatkan Pengetahuan Kerja/Tugas                L (learn) --- Apa yang saya belajar dari tajuk ini?
(c) Meningkatkan Hubungan Interpersonal                 (ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai
(d) Membuat Refleksi Melalui Penyelidikan Tindakan           sesuatu tajuk seperti alam semula jadi, komunikasi, perakaunan,
(e) Merebut Peluang Pendidikan Terbuka                 iklim, puisi dan lain-lain seperti sains, agama, moral, kemahiran
                                    hidup.
TOPIK 9 PENDEKATAN BERTEMA                       (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan
1 Pendekatan Bertema                          membacakan sebuah cerita kepada kelas
Rmerangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun       (iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk
sekitar konsep atau tema.                        memulakan sesuatu unitjika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian
Ralat pengelolaan kepada guru untuk menghubungkan antara        sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas
mata pelajaran.                             papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai
R membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman,        manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan
sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum        mesej.
Pemilihan dan Penentuan Tema                      (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset
R berasaskan konsep, berasaskan kemahiran, berasaskan          (vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan
kandungan dan kemahiran, berfokus kepada isu, berfokus         muzik
kepada projek, berorientasikan kajian kes                (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya
Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek            sains dan matematik
berikut                                 (viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang
(i) Boleh merentas semua matapelajaran                 Tema dengan Kemahiran- Tema yang dipilih hendaklah
(ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman         merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran
dan kehidupan pelajar                          diri pelajar
(iii) Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa
(iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang
akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih              JENIS TEMA
(vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih        1. Tema-Persekitaran - Persekitaran fizikal yakni pelbagai
mencabar                                bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi
Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar               kesan ke atas perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran
(i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokan dan kondusif       sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi dengan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran                rakan sebaya serta sokongan
(ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,         2. Persekitaran- Alam Semulajadi - peranan dan
(iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti        kefahaman tentang persekitaran alam semula jadi yang meliputi
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu,              segala aspek yang berada dipersekitarannya, tempat dan habitat
(iv) dapat menghadapi cabaran                      semua hidupan tingal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam
(v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam         ekosistem yang seimbang
kehidupan,                               3. Tema dan Masyarakat - penekanan terhadap manusia,
(vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal    sosial dan budaya.
(vii) menyemai nilai empati ,harmoni dan pemahaman sesame        4. Tema Komunikasi - Komunikasi merujuk kepada
insan yang pelbagai budaya                       perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan
(viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang         menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai kesan dan
menghubungkait pengetahuan dan kemahiran                memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Verbal ( dlm bentuk
(b) Kekuatan                              bahasa ) bukan verbal ( isyarat )
(i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan
pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk          TOPIK 10 INTEGRASI
pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaslam tema     1. Berbagai Pengertian Integrasi
yang diberi                               Psikologi - bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur
(ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai      perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani,
aktiviti dan kreativiti yang tinggi                   emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling
(iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih         bergantung antara satu sama lain.
menyeronokkan                              Sosiologi - perhubungan antara personaliti dengan personaliti
(iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan       seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan
imaginasi baru                             antara pelajar dengan guru.
(v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang    Pedagogi - kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi
NOTA RINGKAS DAN PADAT
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403SMP

pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang    DENGAN MATA PELAJARAN LAIN
pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan    a) Matematik – muzik, seni , pergerakan
menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.          b) Sains - banyak didapati aktiviti Seni visual iaitu
2. Berbagai Jenis Integrasi                    melukis.Muzik dgn lirik lagu
a) Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang   c) Kajian Sosial – Muzik : lagu patriotik , Seni : melukis
kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan   PERANCANGAN DAN PENILAIAN
menyeluruh.                            a) Pengurusan (Tenaga Kepakaran, Jadual,
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07          Komunikasi antara Berbagai Pihak)
Jenis-jenis Penggabungjalinan                   b) Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran –
i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata      perlu teliti dan rapi ada 3 fasa :
pelajaran                             (i) Fasa sebelum pengajaran- penentuan kem.,teliti
ii. Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke  kebolehanpelajar., tentukan pendekatan, kaedah,
dalam sesuatu mata pelajaran                    strategi,teknik p&P, pemilihan sumber
iii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum     (ii) Fasa semasa pengajaran – pelaksanaan pend.
(b) Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan        Strg, kaedah dan teknik., pengurusan kelas ,
pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata     penggunaan ABM , penilaian.
pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran  (iii) Fasa selepas pengajaran – penilaian pencapaian
yang diajar.                            , penganalisisan maklum balas.
Ciri-ciri Penyerapan:                       Penilaian Pendekatan Integrasi
(i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada    (a) Penilaian Formatif
berbagai-bagai pelajaran                      Penilaian ini berlaku secara berterusan semasa pengajaran dan
(ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara      pembelajaran sedang berjalan.
bersepadu dalamsatu mata pelajaran                 (b) Penilaian Sumatif
(iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses     Setelah satu tempuh pembelajaran tertentu, contohnya setelah satu
penyerapan adalah fleksibel.                    semester, satu penggal, setengah tahun atau satu tahun penilaian
(iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada    akan dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap
unsur utama dan unsur sampingan. Walau bagaimanapun, unsur     objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam
utama tetap diberi penekanan yang lebih              satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.
(v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses    Rancangan Pelajaran Tahunan
penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan   – Rancangan pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi
ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran    pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran
seperti membaca, menulis dan mengira.               kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran
(c) Penerapan- satu proses menerapkan nilai-nilai dalam      Malaysia.
pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai   Rancangan Pelajaran Harian
yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan,  – Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan
nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan,    Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi
ketuhanan dan sebagainya                      sekurangkurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana
i) Pendekatan implisit – penerapan secara x langsung eg.      hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif
Guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dll        tercapai.
(ii) Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan ,      Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada
arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu  – Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran
perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.         yang sedia ada.
(d) Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami       Membina kurikulum baru
masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran    – Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan didalamnya
asas 3M.                              mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan.
(e) Pengayaan – aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya
melebihi sederhana atau pintar cerdas.
i) Berbentuk Pengukuhan
ii) Berbentuk Perkembangan – lebih kompleks
iii) Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum
yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru
kesihatan + PJ = PJK
Kelebihan Integrasi
a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti
dalam bentuk unit-unit kerja.
b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian
akitiviti seni dalam pendidikan
c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan
yang luas.
Intergrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan
(a) Aspek Psikologi - akan memberi kesan
yang impak kepada minda dan tubuh pelajar.
(b) Aspek Sosiologi
i. Integrasi antara personaliti
ii. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat
iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.
(c) Aspek Pedagogi
(i) Berkait dengan prosedur mengajar – mengembang konsep
dan pemahaman terhadap unit-unit.
(ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang
pelajaran:
INTEGRASI SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN

								
To top