Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Bugetul de venituri si cheltuieli CFR -rectificat

VIEWS: 97 PAGES: 10

									                GUVERNUL ROMÂNIEI

                  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al
        Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.
    aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
    Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.
10/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

    Art. 2 – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în
bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în
cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi
Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

    Art. 3 – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului,
împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotărâri.
    (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
                 PRIM – MINISTRU

                    EMIL BOC
                NOTĂ DE FUNDAMENTARE
                       Secţiunea 1
                 Titlul proiectului de act normativ
 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al
         Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.
    aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
                    Secţiunea a 2-a
                Motivul emiterii actului normativ1. Descrierea situaţiei   Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei
actuale           Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost elaborat având în vedere
              următoarele:
              - Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
              - Ordonanţa nr. 10/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul
              2011 şi unele măsuri financiare.
2. Schimbări        Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 a fost rectificat ca urmare a
preconizate         încadrării în sumele alocate de la bugetul de stat sub formă de dobânzi
              aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite,
              programe cu finanţare rambursabilă, programe ISPA, cheltuieli
              neeligibile ISPA, proiecte cu finanţare din fonduri externe
              nerambursabile, programe din FC, alte facilităţi şi instrumente
              postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
              Fondul Naţional de Dezvoltare.
3. Alte informaţii     Nu au fost identificate


                    Secţiunea a 3-a
           Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

  1. Impactul macroeconomic         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  2. Impactul asupra mediului de afaceri   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  3. Impactul social             Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  4. Impactul asupra mediului        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  5. Alte informaţii             Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
                  Secţiunea a-4a
   Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
         pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)


                                         - mii lei -
         Indicatori            Anul       Următorii 4 ani       Media
                         curent                     pe 5 ani
            1              2     3    4    5    6     7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
  a) buget de stat, din acesta:
    (i) impozit pe profit
    (ii) impozit pe venit
  b) bugete locale:
    (i) impozit pe profit
  c) bugetul asigurărilor sociale de
  d) stat:
  (i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
  a) buget de stat, din acesta:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri şi servicii
  b) bugete locale:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri şi servicii
  c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/ minus, din Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
care:
  a) buget de stat
  b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
scăderea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
fundamentarea modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii               Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


                  Secţiunea a 5-a
     Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare


1. Proiecte de acte normative         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
suplimentare.
  - acte normative care se modifică
  ca urmare a intrării în vigoare a
  proiectului de act normativ;
2. Compatibilitatea proiectului de act     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia comunitară în
materie
3. Decizii ale curţii Europene de Justiţie   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
şi alte documente
4. Evaluarea conformităţii           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Denumirea actului sau documentului       Proiectul de act normativ   Proiectul de act normativ
comunitar, numărul, data adoptării şi     nu se referă la acest     nu se referă la acest
data publicării                subiect.           subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
internaţionale din care decurg
angajamente
6. Alte informaţii               Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


                 Secţiunea a 6-a
  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


1. Informaţii privind procesul de       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu care a avut loc consultarea, precum şi
a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
administraţiei publice locale, în situaţia
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii de Guvern nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:    .
  a) Consiliul Legislativ          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  b) Consiliul Suprem de Apărare a
    Ţarii                 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  c) Consiliul Economic şi Social      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  d) Consiliul Concurenţei          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
  e) Curtea de Conturi            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii               Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
                    Secţiunea a 7-a

     Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
               proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

                  Secţiunea a 8-a
                Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/ sau locale – înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii             Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

   Având în vedere cele de mai sus a fost elaborat, alăturat, proiectul de hotărâre de Guvern
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale
de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi, pe care îl supunem spre
aprobare.


  MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

               Anca – Daniela BOAGIU
               AVIZĂM FAVORABIL

  MINISTRUL FINANŢELOR               MINISTRUL MUNCII,
     PUBLICE                 FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
                             SOCIALE
  Gheorghe IALOMIŢIANU               Laurenţiu Sebastian
                     LĂZĂRESCU
          SECRETAR GENERAL,
           Gheorghe DOBRE
   DGJRU                   DGIDPAPP

DIRECTOR GENERAL,             DIRECTOR GENERAL,

 Gabriela MOCANU               Mariana IONIŢĂ

            DGITMPSP
          DIRECTOR GENERAL,

          Dana Rachila GALBEN
              DGE
          DIRECTOR GENERAL,

            Liliana MUŞAT
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII                                     Anexa
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE ,,C.F.R.” S.A.
B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti
CODUL UNIC DE INREGISTRARE: 11054529
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

                                                           mii lei                        INDICATORI                     Nr. rd. BVC 2011 Rectificat 0    1                      2                       3       4
   A.    VENITURI SI SURSE FINANCIARE                             1      3,587,906.00
I.  A.1 VENITURI TOTALE                                      2      2,380,934.00
       Venituri din exploatare-total,
     1                                             3
       din care:                                             1,410,734.00
       a) producţia vândută                                 4
       b) venituri din vânzarea mărfurilor                          5

       c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:   6
                                                          62,562.00
        -subventii, conform prevederilor legale in vigoare                 7
        -transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică      8       62,562.00
       d) producţia imobilizată                                9
       e)alte venituri din exploatare, din care:                       10     1,348,172.00
        - taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice               11      894,990.00
        - alte venituri din exploatare                            12      453,182.00
     2  Venituri financiare -total,din care:                         13      970,200.00
       a)venituri din imobilizari financiare                         14
       b)venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
                                                  15
       imobilizate
       c)venituri din dobânzi                                16       1,368.40
       d)alte venituri financiare                              17      968,831.60
     3  Venituri extraordinare                                18
   A.2 SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:                        19     1,206,972.00
     alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe                  20      135,999.00
       alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe         21       36,746.00
       alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                    22
       programe cu finanţare rambursabilă                          23        292.00
       Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă              24       4,318.00
       Programe ISPA,din care:                                25      131,121.00
          - cheltuieli neeligibile                            26      113,372.00
          - cheltuieli eligibile                             27       17,749.00
       cheltuieli neeligibile ISPA                              28      542,447.00
       proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:          29      172,553.00
          - programe din FEDR                               30       51,512.00
          - programe din FC                                31      121,011.00
          - alte facilitati si instrumente postaderare                  31a)        30.00
       cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă               32       59,424.00
       fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                     33      124,072.00

   B. TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE                  34
                                                        3,937,906.00
II. B.1 CHELTUIELI TOTALE                                      35     2,730,934.00
     1  Cheltuieli de exploatare -total, din care:                      36     1,760,734.00
       a)cheltuieli materiale , din care:                          37      100,566.16
          cu finantare de la bugetul de stat                       37a)      36,181.00
       b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                     38       68,900.00
       c)cheltuieli privind mărfurile                            39
       d)cheltuieli cu personalul, din care:                         40      836,518.00
       d1) -cheltuieli cu salariile                             41      644,431.00
       d2) -cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
          cheltuieli               socială                  42      183 377 00
                                                         183,377.00
        - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale                43      134,042.00
        - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj             44       3,222.00
   - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate         45    38,988.00
    - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de
                                            46
  salarii, din care:                                       7,125.00
     - fond accidente de muncă si boli profesionale                47     1,914.00
     - fond de garantare creanţe salariale                     48     1,611.00
     - fond solidaritate handicapati                        48a)    3,600.00
  d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :                   49     8,710.00

   d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003
                                            50
  privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,din care:
                                                  8,710.00
     - tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
                                            51
  completările ulterioare
     - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu
                                            52
  modificările şi completările ulterioare
   d3.2) - tichete de masă                              53
   d3.3) - tichete de vacanţă                             54
  e)cheltuieli cu platile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizarilor
                                            55
  potrivit programelor de disponibilizari

  f)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti  56
                                                 18,802.00

  g)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale         57
                                                117,850.00

  h)cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                   58   470,006.62
   - transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică     59    26,381.00
   - cheltuieli cu intretinea si reparatiile, din care:               60    29,000.00
     cu finantare de la bugetul de stat                       61
   - cheltuieli cu permise CFR                            62    66,500.00
   - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                  63     3,000.00
   - alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi ( inclusiv filialele cf)    64   298,325.52

  i)alte cheltuieli de exploatare, din care:                     65   148,091.22
   i 1) - contract de mandat                             66      80.30
   i 2) - cheltuieli de protocol ,din care:                      67      42.00
     - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
                                            68
  completările ulterioare
   i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:               69

    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii
                                            70
  nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

    - tichete cadou pentru campanii de marketing ,studiul pieţei
  ,promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu       71
  modificările şi completările ulterioare
   i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea                         72

   i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 73

   i 6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor           74
2  Cheltuieli financiare- total, din care:                       75   970,200.00
   - cheltuieli privind dobânzile                          76     5,752.27
   - alte cheltuieli financiare                            77   964,447.23
3  Cheltuieli extraordinare                              78
B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:                79   1,206,972.00
  alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe               80   135,999.00
  alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe        81    36,746.00
  alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                   82
  programe cu finanţare rambursabilă                         83     292.00
  Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă             84     4,318.00
  Programe ISPA,din care:                               85   131,121.00
     - cheltuieli neeligibile                           86   113,372.00
     - cheltuieli eligibile                            87    17,749.00
  cheltuieli neeligibile ISPA                             88   542,447.00

  proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:         89   172,553.00
     - programe din FEDR                              90    51,512.00
         - programe din FC                               91   121,011.00
         - alte facilitati si instrumente postaderare                  91a)     30.00
      cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă              92    59,424.00
      fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                     93   124,072.00
III.    REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)                          94   -350,000.00
IV.    IMPOZIT PE PROFIT                                  95
      PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
 V.                                               96
      PE PROFIT, din care :
    1  Rezerve legale                                    97
    2  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                 98
    3  Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege            99

      Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
      împrumuturi externe,precum şi pentru constituirea surselor necesare
    4                                            100
      rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri
      aferente acestor împrumuturi externe

    5  Alte repartizări prevăzute de lege                          101

    6  Profit contabil rămas după deducerea sumelor rd.100,101,102,103,104         102

      Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai
    7  mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul         103
      operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

      Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor
    8  autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi        104
      societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

      Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la
    9                                            105
      alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

VI.    SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care:                    106   527,076.00
    1     proprii,
      Surse proprii din care:                               107   117 850 00
                                                    117,850.00
      - investitii surse proprii                             108   10,000.00
    2  Alocaţii de la buget-investitii ale agentilor ec. cu capital de stat         109   409,226.00
    3  Credite bancare - intrări credite externe                      110
      -interne                                       111
      -externe                                       112
    4  Alte surse                                      113
VII.    CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                       114   527,076.00
      Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
    1                                            115
      finele anului                                        419,226.00
    2  Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii               116   107,850.00
      -interne                                       117
      -externe                                       118   107,850.00

VIII.   REZERVE, din care:                                  119

    1  Rezerve legale                                    120

    2  Rezerve statutare                                  121

    3  Alte rezerve                                     122

IX.    DATE DE FUNDAMENTARE                                 123

    1  Venituri totale                                   124  2,380,934.00

    2  Cheltuieli aferente veniturilor totale                        125
                                                    2,730,934.00
    3  Nr. prognozat de personal la finele anului                      126     24,405

    4  Nr.mediu de salariaţi total                             127     24,200
    5  Fond de salarii, din care:                              128   644,431.00
      a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
                                                129
      de muncă                                           644,415.74

      )          personalul
      b) alte cheltuieli cu p                               130     15.26
                                                       15 26

    6  Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)                   131    2,219.06
     Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
   7                                        132
     - in preţuri curente
     Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
   8                                        133
     - in preţuri comparabile
     Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unitati
   9                                        134
     fizice/persoană)                                    4,130.14
    Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
   10                                        135
    totale)x1000]                                      1,147.00
   11 Plăţi restante-total                             136  4,460,680.00
    -preţuri curente                               137  4,460,680.00
    -preţuri comparabile                             138  4,460,680.00
   12 Creanţe restante-total                            139  1,141,000.00
    -preţuri curente                               140  1,141,000.00
    -preţuri comparabile                             141  1,141,000.00


Productivitatea muncii in unitati fizice = tren km conventional /număr mediu de personal

								
To top