LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO.DOC

Document Sample
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO.DOC Powered By Docstoc
					    2010 m. lapkričio 29 d. pranešimas VIR

            Seimo komitetų posėdţių savaitės (nuo 2010-11-29) darbotvarkės

                      APLINKOS APSAUGOS KOMITETO
Eil.     Data,   Projekto       SVARSTOMI KLAUSIMAI                     Komiteto
Nr.     laikas,    Nr.                            Stadija      išvadų rengėjai
       vieta
1.   2010-12-01    XIP-1874   Statybos įstatymo 10, 14, 15, 29 straipsnių   Pagrindinis/ J.Šimėnas
    9.00-9.10           pakeitimo ir 431 straipsnio papildymo įstatymo pasirengimas A.Stancikienė
    I r. 404 kab.         projektas.                    svarstymui  A.Petkus
                                                  (A.Rinkevičiūtė)
2.   2010-12-01    XIP-2658   Mokesčio uţ valstybinius gamtos išteklius    Papildomas/ J.Šimėnas
    9.10-9.45           įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų     pasirengimas A.Petkus
    I r. 404 kab.         pakeitimo įstatymo projektas.          svarstymui  (A.Rinkevičiūtė)
3.   2010-12-01    XIP-1137   Ţemės gelmių įstatymo 13 straipsnio       Pagrindinis/ J.Šimėnas
    9.45-9.55           pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.    svarstymas  A.Petkus
    I r. 404 kab.                                        (V.Katinaitė)
4.   2010-12-01    XIP-2309   Seimo nutarimas „Dėl Kuršių nerijos       Pagrindinis/ J.Šimėnas
    9.55-10.35           nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano     svarstymas  A.Stancikienė
    I r. 404 kab.         patvirtinimo“.                        A.Petkus
                                                  (V.Katinaitė)
5.   2010-12-01    XIP-767    Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo    Pagrindinis/ A.Burba
    10.35-10.55          papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektas. svarstymas   S.Giedraitis
    I r. 404 kab.                                        (R.Matusevičiūtė)
6.   2010-12-01    XIP-1702   Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 10 Pagrindinis/ A.Burba
    10.55-11.10          straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.     svarstymas  S.Giedraitis
    I r. 404 kab.                                        (R.Matusevičiūtė)
7.   2010-12-01    XIP-2064   Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2 Papildomas/ A.Burba
    11.10-11.25          ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo     svarstymas  S.Giedraitis
    I r. 404 kab.         įstatymo projektas.                      (R.Matusevičiūtė)
8.   2010-12-01    XIP-774    Reklamos įstatymo 14 straipsnio papildymo    Papildomas/ A.Burba
    11.25-11.45          įstatymo projektas.               svarstymas  S.Giedraitis
    I r. 404 kab.                                        (R.Matusevičiūtė)
9.   2010-12-01    XIP-1785   Administracinių teisės paţeidimų kodekso 24, Papildomas/ J.Šimėnas
    11.45-12.25          42, 51, 512, 518, 519, 5110, 5114, 5115, 5122,  svarstymas  J.Urbanavičius
    I r. 404 kab.         68, 70, 75, 76, 77, 771, 78, 86, 88, 90            A.Petkus
                   straipsnių pakeitimo ir 781 straipsnio pakeitimo
                   ir papildymo įstatymo projektas.               (R.Matusevičiūtė)
10. 2010-12-01     XIP-1749   Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  Pagrindinis/   J.Šimėnas
  12.25-13.00            projektas.                   papildomų    J.Pinskus
  I r. 404 kab.                                   pasiūlymų    A.Petkus
                                           svarstymas    (R.Matusevičiūtė)
11. 2010-12-01   Kiti klausimai. Kuratorius: J.Šimėnas.
   13.00-13.30
   I r. 404 kab.
   KOMITETO PIRMININKAS                            JONAS ŠIMĖNAS
                       AUDITO KOMITETO
Eil. Data, laikas, Svarstomi klausimai                                Komiteto
Nr. vieta                                              Išvadų rengėjai
1.   2010-12-01    Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo eiga                  K. Uoka
    10.00 val.
    AB „Lietuvos
    geleţinkeliai“
    Mindaugo g.
    12/14, Vilnius                                         R. Petrukaitė
2.   2010-12-01    Kiti klausimai:
            1) Audito komiteto 2010-12-08 posėdţio darbotvarkės projektas
                                                    L. Milonaitė
    KOMITETO PIRMININKĖ                            LORETA GRAUŢINIENĖ
                  BIUDŢETO IR FINANSŲ KOMITETO
Eil.   Data,     Projekto Nr. Svarstomi klausimai                Stadija     Komiteto išvadų
Nr.   laikas,                                             rengėjai
     vieta
1.    2010-12-01   XIP-968(2)    Kompensacijos uţ ţydų religinių        Svarstymas    K.Glaveckas
     10.00-10.10           bendruomenių nekilnojamąjį turtą       (papildomas)   S.Bucevičius
     I r. 314 kab           ĮSTATYMO PROJEKTAS                       (A.Brazdilienė)
2.    2010-12-01   XIP-1586     Kūno kultūros ir sporto įstatymo 2 ir 22   Svarstymas    P.Luomanas
     10.10-10.15           straipsnių papildymo ir pakeitimo       (papildomas) J.Palionis
     I r. 314 kab           ĮSTATYMO PROJEKTAS                       (A.Brazdilienė)
3.    2010-12-01   ES-10-74     Komisijos komunikatas Europos         Svarstymas    V. Matuzas,
     10.15-10.25           Parlamentui, Tarybai, Europos         (specializuotas) A. Butkevičius
     I r. 314 kab           ekonomikos ir socialinių reikalų                (J. Dzikaitė)
                     komitetui, regionų komitetui ir
                     nacionaliniam parlamentui dėl ES
                     biudţeto perţiūros COM (2010) 700
                     final.
4.    2010-12-01   ES-10-75     Komunikatas Europos Parlamentui,       Svarstymas    V. Matuzas,
     10.25-10.30           Tarybai, Europos ekonomikos ir        (specializuotas) A. Butkevičius
     I r. 314 kab           socialinių reikalų komitetui ir regionų            (J. Dzikaitė)
                     komitetui "Strategijos "Europa 2020"
                     pavyzdinė iniciatyva "Inovacijų
                     sąjunga".
5.    2010-12-01              Kiti klausimai
     10.30-10.35
     I r. 314 kab
6.    2010-12-01  XIP-2228(2) Konstitucijos 109, 110, 112 ir 114          Pasirengimas K.Glaveckas
     10.35-10.37       straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO             svarstymui  A.Butkevičius
     I r. 314 kab       PROJEKTAS                       (papildomas) (A.Brazdilienei)
      KOMITETO PIRMININKAS                             KĘSTUTIS GLAVECKAS

                       EKONOMIKOS KOMITETO
 Eil.     Data, Projekto       SVARSTOMI KLAUSIMAI                        Komiteto
 Nr.     laikas,  Nr.                          Stadija          išvadų rengėjai
        vieta
    1. 2010-11-30 XIP-564(4) Seimo narių R.Ţemaitaičio, A.Bauros ir     Pagrindinis        D.Budrys,
     8.15 – 8.30      J.Veselkos (2010-11-25) pasiūlymai      (svarstymas)       B.Vėsaitė,
     III r. 22       Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo                 pat.G.Pajuodienė
                 įstatymo projektui
    2. 2010-11-30 XIP-1749(3) Atsinaujinančių išteklių energetikos     Papildomas        D.Budrys,
     8.30 – 9.30      įstatymo projektas              (svarstymo tęsinys)    K.Daukšys,
     III r. 220                                           B.Vėsaitė,
                                                     pat. R.Duburaitė,
                                                     pat.R.Petkūnienė
   3. 2010-11-30      Kiti klausimai
     9.30– 9.35
     III r. 220
   1. 2010-12-01 XIP-1719(2) Ţemės įstatymo 45 straipsnio          Papildomas        K.Kuzminskas,
   9.00 – 9.20         pakeitimo įstatymo projektas      (svarstymas)      B.Vėsaitė,
   III r. 220                                         pat.D.Šaltmeris
 2. 2010-12-01   ES-10-78   Pasiūlymas dėl EUROPOS          Svarstymas      V.Bacevičius,
   9.20 – 9.30         PARLAMENTO IR TARYBOS                     R.Sinkevičius,
   III r. 220          REGLAMENTO (EB) [.../...], kuriuo iš              pat.R.Duburaitė
                 dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
                 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų
                 saugumo agentūrą SEK(2010)1263,
                 SEK(2010)1263
 3.  2010-12-01 ES-10-79    POZICIJA dėl Komisijos komunikato     Svarstymas      K.Kuzminskas,
    9.30 – 9.40        Europos Parlamentui, Tarybai,                  B.Vėsaitė,
    III r. 220         Europos ekonomoikos ir socialinių                pat.R.Duburaitė
                 reikalų komitetui ir Regionų komitetui
                 „Integruota globalizacijos eros
                 pramonės politika. Didţiausias
                 dėmesys - konkurencingumui ir
                 tvarumui"
 4.  2010-12-01 XIP-1510(2) Gamtinių dujų įstatymo 3 ir 10        Pagrindinis      D.Budrys,
    9.40 – 10.40 ES      straipsnių pakeitimo ir 13, 16 straipsnių (svarstymo tęsinys) J.Veselka,
    III r. 220         pripaţinimo netekusiais galios įstatymo             pat.R.Duburaitė,
                 projektas                            pat.R.Petkūnienė
 5.  2010-12-01         Kiti klausimai
    10.40 -11.00
    III r. 220
 6.  2010-12-01 Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto tarybos ir
    11.00 -12.30 Ekonomikos komiteto bendras posėdis „Nacionalinės energetikos strategijos
    III r. 220  projektas bei jame galimos keliamų tikslų įgyvendinimo pasekmės ūkio ir
          ekonomikos raidai“
          Įţanginis ţodis
          LPK Prezidentas dr. Bronislovas Lubys
          LPK pastabos dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
          Pranešėjas: habl.dr. Vaclovas Miškinis
          LPK nario Lietuvos energetikos instituto poţiūris į Nacionalinės energetikos strategijos
          rengimą                                    Pranešėjas: dr.
          Alvydas Galinis
          Kokią įtaką Lietuvos ūkiui ir ekonomikai gali turėti vykdoma energetikos sektoriaus pertvarka
          (Planuojamas pranešėju dr. Raimondas Kuodis)
    KOMITETO PIRMININKAS                               DAINIUS BUDRYS

                   EUROPOS REIKALŲ KOMITETO
Eil. Data, laikas,  Svarstomi klausimai                          Komiteto
Nr. vieta                                          Išvadų rengėjai
 1. 2010-12-01    Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į Europos Sąjungos Vilija Aleknaitė
   15.00-15.30   Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdį 2010 m. gruodţio 2–3 d.  Abramikienė
   I r. 218 kab.  Kviečiami dalyvauti:                         Vytautas Gapšys
           Teisingumo ministras Remigijus Šimašius                Arminas Lydeka
           Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis              Erikas
                                              Tamašauskas
                                              Emanuelis Zingeris
                                               Julijus Glebovas
 2. 2010-12-01    Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į Europos Sąjungos  Česlovas Vytautas
   15.30-15.50   Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdį 2010 m.   Stankevičius
   I r. 218 kab.  gruodţio 2–3 d.(transporto ir telekomunikacijų klausimai)        Dailis Alfonsas
           Kviečiamas dalyvauti:                          Barakauskas
           Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis                 Gediminas Kirkilas
                                               Rokas Ţilinskas
                                                Birutė Vėsaitė
                                                Valdemaras
                                                Valkiūnas
                                                Julijus Glebovas
   3. 2010-12-01    Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į Europos Sąjungos Česlovas Vytautas
    15.50-16.10    Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdį 2010 m.  Stankevičius
    I r. 218 kab.   gruodţio 2–3 d. (energetikos klausimai)                Dailis Alfonsas
             Kviečiamas dalyvauti:                         Barakauskas
             Energetikos ministras Arvydas Sekmokas                Gediminas Kirkilas
                                                Rokas Ţilinskas
                                                Birutė Vėsaitė
                                                Valdemaras
                                                Valkiūnas
                                                  Danutė Budreikaitė
   4. 2010-12-01    Kiti klausimai
    16.10-16.15
    I r. 218 kab.
   5. 2010-12-03    Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į Europos Sąjungos  MARIJA AUŠRINĖ
    11.00-11.30    Uţimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos  PAVILIONIENĖ
    I r. 218 kab.   posėdį 2010 m. gruodţio 6–7 d.                      Petras Luomanas
             Kviečiami dalyvauti:                           Agnė Zuokienė
             Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas        Dainora Asevičienė
             Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys
   6. 2010-12-03    Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į Europos Sąjungos  Vytenis Povilas
    11.30-12.00    Ekonomikos ir finansų tarybos posėdį 2010 m. gruodţio 7 d.        Andriukaitis
    I r. 218 kab.   Kviečiama dalyvauti:                           Birutė Vėsaitė
             Finansų ministrė Ingrida Šimonytė                    Renata Lygienė
   7. 2010-12-03    Ministro ataskaita po Europos Sąjungos Ţemės ūkio ir ţuvininkystės    Petras Luomanas
    12.00-12.20    tarybos posėdţio, vykusio 2010 m. lapkričio 29–30 d.           Gediminas Kirkilas
    I r. 218 kab.   Kviečiamas dalyvauti:                          Valdemaras
             Ţemės ūkio ministras Kazys Starkevičius                 Valkiūnas
                                                  Laimonas Čiakas
   8. 2010-12-01  Kiti klausimai
    12.20-12.25
    I r. 218 kab.
    KOMITETO PIRMININKAS                     ČESLOVAS VYTAUTAS STANKEVIČIUS

               INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
Eil.      Data,                  Svarstomi klausimai
Nr.      laikas,
        vieta
1.    2010-12-01  Dėl AB „Lietuvos paštas“ taikomų spaudos leidinių platinimo įkainių
     10.00-11.00
     I r. 422 kab.
2.    2010-12-01  Kiti klausimai
     11.00-11.05
     I r. 422 kab.
    KOMITETO PIRMININKAS                      VYTAUTAS GRUBLIAUSKAS

                     KAIMO REIKALŲ KOMITETO
 Eil.   Data,      Projekto Nr. Svarstomi klausimai             Stadija     Komiteto
 Nr.   laikas,                                          išvadų rengėjai
     vieta
 1.    2010-12-01   XIP-2619     ĮSTATYMO dėl 1992 m. Helsinkio      Papildomas/   E. Pupinis
     10.00–10.20           konvencijos dėl Baltijos jūros baseino  svarstymas    (L.Michelbertas)
     II r.414 kab.          jūrinės aplinkos apsaugos III priedo
                     "Taršos iš sausumos taršos šaltinių
                     prevencijai taikomi kriterijai ir
                     priemonės" II dalies "Taršos iš ţemės
                     ūkio šaltinių prevencija" pakeitimų
                     ratifikavimo PROJEKTAS
2.    2010-12-01   XIP-2302(2)   Ţemės paėmimo visuomenės         Papildomas/   P. Ţeimys
     10.20–10.35           poreikiams, įgyvendinant ypatingos    svarstymas    (G. Dešukaitė)
     II r.414 kab.          valstybinės svarbos projektus,
                     ĮSTATYMO PROJEKTAS
3.    2010-12-01   XIP-2303(2)   Administracinių bylų teisenos įstatymo  Papildomas/   P. Ţeimys
     10.35–10.45           19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO     svarstymas    (G. Dešukaitė)
     II r.414 kab.          PROJEKTAS
4.    2010-12-01   XIP-2304(2)   Administracinių teisės paţeidimų     Papildomas/   P. Ţeimys
     10.45–10.55           kodekso papildymo 188(19) straipsniu   svarstymas    (G. Dešukaitė)
     II r.414 kab.          ir 225 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO
                     PROJEKTAS
5.    2010-12-01   XIP-2305(2)   SEIMO NUTARIMO "Dėl projekto "Rail    Papildomas/   P. Ţeimys
     10.55–11.05           Baltica" pripaţinimo ypatingos      svarstymas    (G. Dešukaitė)
     II r.414 kab.          valstybinės svarbos projektu"
                     PROJEKTAS
6. 2010-12-01  XIP-2426        Saugomų teritorijų įstatymo 31Papildomas/         P. Ţeimys
  11.05–11.15              straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO svarstymas         (G. Dešukaitė)
  II r.                 PROJEKTAS
  414 kab.
7. 2010-12-01  XIP-2427    Konstitucinio teismo įstatymo 29   Papildomas/         P. Ţeimys
  11.15–11.25          straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO     svarstymas         (G. Dešukaitė)
  II r.414 kab.         PROJEKTAS
8. 2010-12-01  XIP-2429    Ţemės įstatymo 2, 8, 9, 32 ir 37   Papildomas/         P. Ţeimys
  11.25–11.35          straipsnių pakeitimo ir 45 straipsnio svarstymas         (G. Dešukaitė)
  II r.414 kab.         papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
9. 2010-12-01  Kiti klausimai:                                  E. Pupinis
  11.35–11.40  1) Dėl KRK 2010 m. gruodţio 8 d. darbotvarkės                   (R. Abugelis)
  II r.414 kab.
  KOMITETO PIRMININKAS                      EDMUNDAS PUPINIS

                NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO
   Eil.   Data,      Projekto Svarstomi klausimai    Stadija               Komiteto išvadų
   Nr.   laikas,     Nr.                                  rengėjai,
       vieta                                          atsakingi
                                                   patarėjai
   1    2010-12-01    Dėl parengtų Seimo statuto, Operatyvinės veiklos įstatymo ir      A.Anušauskas
       10.00-10.20   Ţvalgybos įstatymo pakeitimų                      V.Dmitrijev
       II r. 006 kab.                                     D.Valatkevičius
   2    2010-12-01    Valstybės saugumo departamento informacija dėl komitetui pateiktų   A.Anušauskas
       10.20-11.20   įslaptintų dokumentų
       II r. 006 kab.                                     V.Dmitrijev
   3    2010-12-01    Dėl Valstybės saugumo departamento ţvalgybos proceso          A.Anušauskas
       11.20-11.50
       II r. 006 kab.                                     V.Dmitrijev
   4    2010-12-01    XIP-1431  Valstybės ir tarnybos paslapčių    Komitetas paskirtas K.Masiulis,
       11.50-12.10         įstatymo 2, 11, 12, 31, 40, 41, 42, 43 pagrindiniu/    G.Kirkilas
       val.             ir 44 straipsnių pakeitimo ir     papildomas IVPK
       II r. 006 kab.        papildymo ir aštuntojo skirsnio              V.Dmitrijev
                      pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO
                      PROJEKTAS
    5     2010-12-01 XIP-2605     Valstybės ir tarnybos paslapčių     Komitetas paskirtas K.Masiulis,
         12.10-12.30         įstatymo 2, 5, 8, 11, 16, 18, 36, 37   pagrindiniu     G.Kirkilas
         II r. 006 kab.        straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO
                        PROJEKTAS                          V.Dmitrijev
    6     2010-12-01    XIP-2459  Pranešėjų apsaugos ĮSTATYMO       Komitetas paskirtas A.Anušauskas
         12.30-12.50         PROJEKTAS                papildomu/
         II r. 006 kab.                            pagrindinis TTK   D.Valatkevičius
    7     2010-12-01    Kiti klausimai:                             A.Anušauskas
         12.50-13.00   - dėl kito komiteto posėdţio darbotvarkės
         II r. 006 kab.                               V. Dmitrijev
    1       Bendras su Uţsienio reikalų komitetu išvaţiuojamasis posėdis į Krašto A.Anušauskas
         2010-12-03
            apsaugos ministeriją.
         10.00-11.00
                                               M. Lapinskas
    KOMITETO PIRMININKAS                       ARVYDAS ANUŠAUSKAS

                  SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO
 Eil.    Data,      Projekto Nr. Svarstomi klausimai     Stadija               Komiteto
 Nr.    laikas,                                            išvadų rengėjai
      vieta
 1.     2010-12-01    Dėl valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos
      9.00-10.00
      III r. 614 k.
 2.     2010-12-01   XIP-2141     Socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnio Pagrindinis     V.V.
      10.00-10.15            pakeitimo ir papildymo įstatymo     komitetas,     Margevičienė,
      III r. 614 k.           projektas                svarstymas     A. Sysas
                                                     (E. Bulotaitė)
 3.     2010-12-01   XIP-1732     Piniginės socialinės paramos       Pagrindinis    A. Dumbrava,
      10.15-10.45            nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems   komitetas,    A. Melianas
      III r. 614 k.           gyvenantiems asmenims įstatymo 7     svarstymas    (E. Bulotaitė)
                       straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
 4.     2010-12-01   XIP-1789     Piniginės socialinės paramos       Pagrindinis    E. Jonyla,
      10.15-10.45            nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems   komitetas,    A. Melianas
      III r. 614 k.           gyvenantiems asmenims įstatymo 15     svarstymas    (E. Bulotaitė)
                       straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
 5.     2010-12-01   XIP-1881(2)    Piniginės socialinės paramos       Pagrindinis    E. Jonyla,
      10.15-10.45            nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems   komitetas,    A. Melianas
      III r. 614 k.           gyvenantiems asmenims įstatymo 15     svarstymas    (E. Bulotaitė)
                       straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
 6.     2010-12-01   XIP-962(2)    Piniginės socialinės paramos       Pagrindinis    A. Melianas,
      10.15-10.45            nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems   komitetas,    M. Zasčiurinskas
      III r. 614 k.           gyvenantiems asmenims įstatymo 2, 3,   svarstymas    (E. Bulotaitė)
                       6, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir
                       papildymo įstatymo projektas
 7.   2010-12-01  Kiti klausimai
     10.45-10.50
     III r. 614 k.
    KOMITETO PIRMININKAS                              RIMANTAS JONAS DAGYS

                        SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO
Eil.     Data,                     Svarstomi klausimai
Nr.     laikas,
       vieta
1.    2010-12-01     Išvyka į pirminės sveikatos prieţiūros įstaigas, siekiant susipaţinti su šių įstaigų darbo
     8.00-10.00     organizavimu.
2.    2010-12-01     Išvykos rezultatų aptarimas.
      10.00-10.40
      II r. 415 kab.

3.     2010-12-01    Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos
      10.40-11.00   ministerijos informacija dėl sąnarių endoprotezų viešųjų pirkimų.
      II r. 415 kab.
4.     2010-12-01    Sveikatos apsaugos ministerijos informacija dėl klausimų, aptartų Sveikatos reikalų komiteto
      11. 00- 11.20  apsilankymo pas Lietuvos Respublikos Prezidentę metu, įgyvendinimo.
      II r. 415 kab.
5.     2010-12-01    Kiti klausimai.
      11.20 – 11.30
      II r. 415 kab.
6.     2010-12-01    Dėl kito Komiteto posėdţio.
      11.30-11.35
      II r. 415 kab.
   Klausymų darbotvarkė
 Eil. Data,     Projekto Nr. Svarstomi klausimai               Stadija       Komiteto
 Nr. laikas,                                              išvadų rengėjai
    vieta
 1.  2010-12-01  XIP-1084(2) Psichologų praktinės veiklos įstatymo       Klausymai      G. Navaitis
    14.00-16.00        projektas                               D. Mikutienė
    II r. Spaudos                                          A. Zuokienė
    konferencijų
    salė                                           Patarėja
                                                J. Bandzienė
    KOMITETO PIRMININKAS                             ANTANAS MATULAS

                  ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO
 Eil.    Data,      Projekto Nr. Svarstomi klausimai    Stadija               Komiteto
 Nr.    laikas,                                           išvadų rengėjai
      vieta
 1.     2010-12-01   Dėl Seimo valdybos sprendimo (SV-P-181) dėl darbo grupės teisės aktų    V. Stundys
      9.30-10.00   projektams dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės kultūros  K. Kaminskas
      III r.422 s.  globos tarybos sujungimo į vieną (jungtinę) instituciją parengti      J. Bieliūnienė
              sudarymo
 2. 2010-12-01       XIP-651    Reklamos įstatymo 12 straipsnio      Pagrindinis    V. Stundys
   10.00-10.30              pakeitimo ir papildymo įstatymo      komitetas/
   III r.422 s.             projektas                 Svarstymas     L. Joskaudaitė
 3. 2010-12-01       XIP-359(2)   Dėl pasiūlymo Valstybės himno       Pagrindinis    V. Stundys
   10.30-10.40              įstatymo 2 straipsnio pakeitimo      komitetas/
   III r.422 s.             įstatymo projektui            Svarstymas     K. Kaminskas
 4. 2010-12-01       XIP-1814(3) Dėl pasiūlymų dėl Švietimo įstatymo     Pagrindinis    V. Stundys
   10.40-12.00              pakeitimo įstatymo projekto        komitetas/
   III r.422 s.                                  Svarstymas     K. Kaminskas
 5. 2010-12-01       Kiti klausimai                               V. Stundys
   12.00-12.10
   III r.422 s.
  KOMITETO PIRMININKAS                         VALENTINAS STUNDYS
                     TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO
   Eil.    Data,    Projekto     SVARSTOMI KLAUSIMAI          Komiteto išvadų
   Nr.    laikas,    Nr.                   Stadija     rengėjai
         vieta
   1.   2010-12-01   XIP-2337   Administracinių teisės paţeidimų    Pagrindinis /   J. Sabatauskas,
       9.00–9.10          kodekso 124 straipsnio pakeitimo    Svarstymas     G. Steponavičius,
     I r. 452 A salė        įstatymo projektas                     R. Ţemaitaitis,
                     Pateikė – V. Valkiūnas                   patarėja
                     Pagrindinis – TTK                      L.Zdanavičienė
                     Svarstymo Seimo posėdyje data –
                     2010-11-30
   2.  2010-12-01    XIP-1835   Administracinių bylų teisenos įstatymo Pagrindinis /    S. Šedbaras,
     9.10–9.20           2 straipsnio pakeitimo įstatymo     Svarstymas     V. Ţiemelis,
     I r. 452 A salė        projektas                          patarėja
                     Pateikė – Vyriausybė / VRM                 L. Zdanavičienė
                     Pagrindinis – TTK
                     Papildomas - VVSK
                     Svarstymo Seimo posėdyje data –
                     V (rudens) sesijoje
3.    2010-12-01    XIP-1386   Lietuvos Respublikos           Pagrindinis /   R.Šukys
     9.20–9.40           administracinių teisės paţeidimų     Svarstymas     R.Ţemaitaitis
     I r. 452 A salė        kodekso 841, 237, 242 straipsnių              L.Zdanavičienė
                     pakeitimo
                     Įsta t y ma s
                     Pateikė – Vyriausybė/AM
                     Pagrindinis – TTK
                     Papildomas – AAK
   4.  2010-12-01    XIP-353 GR Pilietybės įstatymo projektas       Pasirengimas /   S. Šedbaras,
     9.40–10.40           Respublikos Prezidento grąţintas     Svarstymas     J. Sabatauskas,
     I r. 452 A salė        Seimui pakartotinai svarstyti                patarėjas
                     Pagrindinis – TTK                      V. Kanapinskas
                     Svarstymo Seimo posėdyje data –
                     2010-12-02
   5.  2010-11-24    Kiti klausimai:
     I r. 452 A salė  1. XIP-2302(2)-2305(2), XIP-2427, XIP-2428, XIP-2429 (Ţemės paėmimo visuomenės
              poreikiams, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, įstatymo projektas,
              Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektas,
              Administracinių teisės paţeidimų kodekso papildymo 188(19) straipsniu ir 225 straipsnio
              pakeitimo įstatymo projektas, Seimo nutarimo “Dėl projekto “Rail Baltica” pripaţinimo
              ypatingos valstybinės svarbos projektu” projektas, Konstitucinio teismo įstatymo 29
              straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Civilinio kodekso 4.100 straipsnio pakeitimo
              įstatymo projektas, Ţemės įstatymo 2, 8, 9, 32 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 45 straipsnio
              papildymo įstatymo projektas); Dėl LR Vyriausybės išvadų.
               2. Dėl TTK 2010-12-08 posėdţio darbotvarkės.

   Pasirengimas svarstyti
Eil. Projekto   PROJEKTO                     Trumpa projekto anotacija
Nr. Nr.      pavadinimas
  6.       LR pozicija dėl pasiūlymo dėl Europos      Nustatomas mechanizmas, kuriuo būtų uţtikrinta, kad
         Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl       trečiųjų šalių išduodamų kelionės dokumentų sąrašas
         kelionės dokumentų, kurių turėtojui       būtų nuolatos atnaujinamas, sukurtas centralizuotas
         suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į    jų techninio vertinimo mechanizmas ir uţtikrinta kad
         kuriuos gali būti įklijuojama viza,       valstybės narės išreikštų savo poziciją dėl visų į
         sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo        sąrašą įtrauktų kelinės dokumentų pripaţinimo ar
         mechanizmo sukūrimo.               nepripaţinimo.
         Specializuotas – TTK
  7. XIP-2349  Religinių bendruomenių ir bendrijų        Įstatymo projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas
         nuosavybės teisės į religinės paskirties     išspręsti religinių bendruomenių ir bendrijų religinės
         nekilnojamąjį turtą registravimo         paskirties nekilnojamojo turto, išskyrus ţemę,
         sureguliavimo įstatymo projektas         nuosavybės teisės įregistravimo religinių
         Pateikė – Vyriausybė / TM            bendruomenių ir bendrijų vardu klausimą.
         Pagrindinis – TTK
          Papildomas - ŢTK
          Svarstymo Seimo posėdyje data –
          2010-12-21
 8. XIP-2661    Seimo statuto „Dėl Seimo statuto 77   Projekto tikslas – numatyti, kad Komisija būtų
          straipsnio pakeitimo“ projektas     sudaroma ne pagal Seimo frakcijų atstovavimo
          Pateikė – D. Teišerskytė,        principą, bet pagal Seimo narių grupės siūlymus dėl
          E. Tamašauskas,             kandidatų į Komisiją.
          29 SN
          Pagrindinis – TTK
          Svarstymo Seimo posėdyje data –
          pratęstoje V (rudens) sesijoje
  Klausymų darbotvarkė
 Eil.    Data,   Projekto     SVARSTOMI KLAUSIMAI                  Komiteto išvadų
 Nr.    laikas,    Nr.                        Stadija         rengėjai
       vieta
  9. 2010-12-01    XIP-1315  Vartojimo kredito įstatymo projektas   Pagrindinis    R. Šukys,
    13.00 val.   ES     Pateikė – R. Šimašius / TM        (klausymų     J. Sabatauskas,
    I r. (452 A)                             tęsinys)     V. Gapšys,
                                                patarėjas
                                                E. Kizelevičius,
                                                vedėja
                                                D. Komparskienė
 10. 2010-12-01    XIP-1316  Civilinio kodekso 6.886 straipsnio    Pagrindinis    R. Šukys,
    13.00 val.   ES     pakeitimo ir 6.887, 6.888, 6.889,     (klausymų     J. Sabatauskas,
    I r. (452 A)        6.890, 6.891 straipsnių pripaţinimo    tęsinys)     V. Gapšys,
                  netekusiais galios įstatymo projektas            patarėjas
                  Pateikė – R. Šimašius / TM                 E. Kizelevičius,
                                                vedėja
                                                D. Komparskienė
  KOMITETO PIRMININKAS                            STASYS ŠEDBARAS

                  UŢSIENIO REIKALŲ KOMITETO
Eil.  Data,     Projekto Nr. Svarstomi klausimai            Stadija     Komiteto
Nr.  laikas,                                         išvadų rengėjai
    vieta
1.   2010-11-30   XIP-353 Gr    Pilietybės įstatymo projektas.    Papildomas/   J. Karosas
    14.00-14.55                              Svarstymas    A. Aţubalis
    I r. 209 k.                                       E. Zingeris
                                                S. Jurėnaitė
2.   2010-11-30   Kiti klausimai.
    14.55-15.00
    I r. 209 k.
1.   2010-12-01   Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas, vykstant į ES Teisingumo ir  D.A. Barakauskas
    10.00-10.15  vidaus reikalų tarybos posėdį 2010 m. gruodţio 2–3 d. Briuselyje     S. Jurėnaitė
    I r. 209 k.  (Uţdaras klausimas).
2.   2010-12-01   Uţsienio reikalų ministro informacija apie ES-JAV viršūnių susitikimą,  E. Zingeris
    1015-10.30   vykusį 2010 m. lapkričio 20 d. Lisabonoje (Uţdaras klausimas).
    I r. 209 k.                                       M. Petrokaitė
3.   2010-12-01   Uţsienio reikalų ministro informacija apie ES-Ukrainos viršūnių     E. Vareikis
    10.30-10.45  susitikimą, vykusį 2010 m. lapkričio 22 d. Briuselyje (Uţdaras
    I r. 209 k.  klausimas).                               M. Petrokaitė
4.   2010-12-01   Kiti klausimai.
    10.45-10.50
    I r. 209 k.
 1     2010-12-03    Bendras su Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu išvaţiuojamasis    E. Zingeris
      10.00-11.00   posėdis į Krašto apsaugos ministeriją.
                                                   R. Misiulis


KOMITETO PIRMININKAS                               EMANUELIS ZINGERIS

                VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETO
  Eil.     Data,   Projekto   SVARSTOMI KLAUSIMAI                       Komiteto
  Nr.     laikas,    Nr.                 Stadija               išvadų rengėjai
         vieta
1     2010-12-01    XIP-2560  Sveikatos sistemos įstatymo 40      Komitetas paskirtas  D. Bekintienė
      10:00-10:10         straipsnio pakeitimo įstatymo      papildomu       M. Petrauskienė
      III r.800 kab.       projektas                svarstymas      (M. Urmonienė)
2     2010-12-01    XIP-2486  Teismų įstatymo 103, 104 ir 105     Komitetas paskirtas  L. Sabutis
      10:10-10:20         straipsnių pakeitimo ir papildymo    (papildomu)      V. Bukauskas
      III r.800 kab.       įstatymo projektas            svarstymas      (D. Budzienė)
3     2010-12-01    XIP-1026  Kūno kultūros ir sporto įstatymo 2, 7,  Komitetas paskirtas  E.Tamašauskas
      10:20-10:40         8, 10, 15, 20, 22, 23, 26, 28, 32, 33,  (pagrindiniu)     V. Bukauskas
      III r.800 kab.       34, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51      svarstymas      Patarėja
                    straipsnių pakeitimo bei 9 ir 49                M. Urmonienė
                    straipsnių pripaţinimo netekusiais
                    galios įstatymo projektas
3.1             XIP-1027  Kūno kultūros ir sporto įstatymo 2, 7,  Komitetas paskirtas
                    8, 10, 15, 20, 22, 23, 26, 28, 32, 33,  (pagrindiniu)
                    34, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51      svarstymas
                    straipsnių pakeitimo bei 9 ir 49
                    straipsnių pripaţinimo netekusiais
                    galios įstatymo projektas
3.2             XIP-1028  Administracinių teisės paţeidimų     Komitetas paskirtas
                    kodekso 259(1) straipsnio pakeitimo   (papildomu)
                    įstatymo projektas            svarstymas
3.3             XIP-1029  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo    Komitetas paskirtas
                    17 straipsnio pakeitimo įstatymo     (pagrindiniu)
                    projektas                svarstymas

3.4             XIP-1030  Neįgaliųjų socialinės integracijos   Komitetas paskirtas
                    įstatymo 15 straipsnio pakeitimo    (pagrindiniu)
                    įstatymo projektas           svarstymas
3.5             XIP-1031 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų  Komitetas paskirtas
                    įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio   (pagrindiniu)
                    pakeitimo įstatymo projektas      svarstymas
4.   2010-12-01     Einamieji klausimai:
    10:20-10:40
    III r.800 kab
    KOMITETO PIRMININKAS                            VYTAUTAS KURPUVESAS

                      ŢMOGAUS TEISIŲ KOMITETO
Eil. Data,         Projekto Svarstomi klausimai     Stadija               Komiteto
Nr. laikas,         Nr.                                    išvadų rengėjai
   vieta
   2010-11-29       Darbo grupės posėdis
 1. 12.00-14.00       Apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymo projektui Nr. XIP-2325 tobulinti (kuruoja
   I r.Prezidento s.   D.Kuodytė, O.Valiukevičiūtė, E.Gibavičiūtė)
1. 2010-12-01        XIP-353  Pilietybės įstatymo projektas     Papildomas,      M.Varaška
  10.00-10.15      GR                         svarstymas       (J.Savickienė)
  I r.Prezidento  s.
  2010-12-01            Pagalbinio apvaisinimo įstatymo                 A.Lydeka
                                       Papildomas,
2. 10.15-11.00      XIP-2388  projektas                            D.Kuodytė
                                       svarstymas
  I r.Prezidento  s.                                       (J.Savickienė)
  2010-12-01                                            A.Lydeka
                   Dirbtinio apvaisinimo įstatymo     Papildomas,
3. 10.15-11.00      XIP-2502                                  D.Kuodytė
                   projektas                svarstymas
  I r.Prezidento  s.                                       (J.Savickienė)
  2010-12-01      Diskusija
  11.00-11.30      dėl konstitucinės rinkimų teisės uţtikrinimo problemų (kuruoja A.Lydeka)
 4. I r.Prezidento  s.
  2010-12-01      Kiti klausimai (kuruoja A.Lydeka)
 5. 11.30-11.35
  I r.Prezidento  s.  Dėl kito komiteto posėdţio darbotvarkės (kuruoja A.Lydeka)

  KOMITETO PIRMININKAS                           ARMINAS LYDEKA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:9/12/2011
language:Lithuanian
pages:11
yanyan yan yanyan yan
About