44 by keralaguest

VIEWS: 15 PAGES: 12

									Beskrivelse, bolig: Austtunleitet 8, Stavanger
               Prosjektnr.         07007
               Gnr. / bnr.:         16 / 1219
               Beskrivelse pr.       15.06.2007 rev. C
               Tegninger pr.        07.06.2007 (tegningsliste)
               Romskjema pr.        15.06.2007
               Tomt verdi          NOK 3 500 000,-
               Pris pr.           NOK 6 900 000,-
Postadresse                   Telefon           Bankgiro       E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48         3201 36 87535    dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks           Foretaksregisteret  Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49         NO 988 412 333 MVA  www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011            Bl.nr. 6.1.54
               Generelt
               Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler
               og funksjoner.
               Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til å foreta
               eventuelle endringer uten å forringe vesentlig den generelle standard.
               Det kan være avvik mellom salgsmateriell og kontraktsdokumenter.


               Kontraktsdokumenter
               Med mindre annet er avtalt inngår følgende dokumenter i kontrakten:
               a) Avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet.
               b) Entreprenørens anbud eller tilbud.
               c) Anbuds- eller tilbudsgrunnlagets kontraktsvilkår.
               d) Denne beskrivelse.
               e) Anbuds- eller tilbudsgrunnlagets tegninger.
               f) Norsk Standard.
               Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de
               gjelde i den rekkefølge som er angitt over. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran
               eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for
               kontrakten foran standardiserte bestemmelser. Utførelse som bare er angitt på
               tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen omfattes ikke av
               kontrakten.

               Svela Bygg as har full disposisjonsrett over alt utstyr og materiell som tilføres
               byggeplassen.


               Diverse viktige punkter
                Arkitekthonorar er medtatt.
                Kommunale avgifter, tilknytningsavgifter, tinglysningsgebyrer, dokumentavgifter og
                 lignende er ikke medtatt.
                 Merutgifter som følge av krav fra stedlige forhold og / eller fra andre myndigheter er
                 ikke medtatt.
                 Byggestrøm er medtatt.
                 Innredning / utstyr som er stiplet på tegning er ikke medtatt.
                 Kjøper plikter å holde prosjektet forsikret i hele byggeperioden.
                 Kjøper er pliktet til å delta solidarisk i velforening for området og innrette seg etter
                 gjeldende regler for området.
Postadresse                   Telefon           Bankgiro        E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48         3201 36 87535     dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks           Foretaksregisteret   Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49         NO 988 412 333 MVA   www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011             Bl.nr. 6.1.54
               Endringer / tilvalg
                Alle endringer / tilvalg skal foretas skriftlig i form av endringsmelding og bekreftes
                 ved signatur.
                Endringer / tilvalg kan bare utføres av entreprenør godkjent av Svela Bygg as.
                Svela Bygg as forbeholder seg retten å nekte ønske om endring / tilvalg.
                Endringer / tilvalg utføres ikke dersom frist for kundebehandling (se under) ikke
                 overholdes.


               Prosedyre for endringer / tilvalg
               Kundebehandlingen deles inn i ulike faser og er tidsbestemte. Fastsatte tidsfrister er
               absolutte og kan ikke fravikes.
                FASE 1 – INFO: Selger innkaller til informasjonsmøte og overleverer
                entreprenøroversikt til kjøper.
                Frist for selger: Infomøte avholdes innen 2 uker etter signert kontrakt.
                FASE 2 – TILBUDSINNHENTING: Kjøper avtaler tilbudsmøte med;
                a) Tømrerentreprenør, b) Trappeleverandør, c) Kjøkkenleverandør,
                d) Elektroentreprenør, e) Rørleggerentreprenør, f) Murer.
                Frist for kjøper: Møte med alle underentreprenører skal avholdes innen 4 uker etter
                signert kontrakt.
                FASE 3 – TILBUDSDISTRIBUSJON: Entreprenører skal overlevere skriftlig tilbud
                til kjøper.
                Frist for entreprenører: Entreprenører skal overlevere skriftlig tilbud til kjøper innen
                1 uke etter avholdt tilbudsmøte, dvs. innen 5 uker etter signert kontrakt.
                FASE 4 – BESTILLING: Kjøper bekrefter skriftlig tilbud fra entreprenører.
                Frist for kjøper: Kjøper skal skriftlig godkjenne tilbud fra entreprenører innen 3
                uker etter mottatt tilbud, dvs. innen 8 uker etter signert kontrakt (gjelder også for
                alle alternative tilbud). Dersom entreprenører ikke svarer innen rimelig tid er det
                kjøpers ansvar å varsle selger om dette forhold slik at forholdet kan utbedres innen
                fristens utløp).
                FASE 5 – SAMORDNING OG KONTROLL: Selger koordinerer de ulike tilbud fra
                entreprenørene. Tilbud oppsummeres og godkjennes av selger. Kjøper godkjenner
                endelige tilbud i en endringsliste utarbeidet av selger. Eventuelle reviderte
                tegninger signeres av kjøper.
                Frist for selger og kjøper: Alle endringer skal bekreftes skriftlig i en komplett
                endringsliste innen 9 uker etter signert kontrakt.
Postadresse                   Telefon           Bankgiro        E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48         3201 36 87535     dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks           Foretaksregisteret   Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49         NO 988 412 333 MVA   www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011             Bl.nr. 6.1.54
               Utvendig
                 Tomt inkludert vei, vann og kloakk.
                 Gårdsrom blir oppgruset iht. utenomhusplan.
                 Tomten blir kun grovplanert. Lømurer og lignende medtas ikke.
                 Høyder og terreng vist på tegninger/illustrasjon er ikke i samsvar med virkelige
                 høyder og terreng. Dette vil bli tilpasset den enkelte tomt.


               Betongarbeider
                 Betongarbeider utføres iht. Norsk Standard.
                 Ringmur isolert med 70mm utvendig polystren opp til terreng.
                 Platon med toppbeslag for polystren i terrenghøyde.
                 Frostmur med 50mm kuldebrobryter.
                 80mm betonggulv isolert med 200mm polystren.
                 Radonduk.
                 Platting foran inngansparti.
                 Eventuelle søylepunkter.
                 Kjellertrapp (andre utvendige trapper er ikke medtatt).


               Tømrerarbeider
               Sviller
                Papp på mur:                 Svillemembran.
                Svill på mur:                 48x148mm cu-imp.


               Gulv
                Parkett / belegg:               Se romskjema.
                Gulv:                     22mm sponplategulv.
                Gulvbjelker:                 Dimensjoneres etter TEK -97.
                Isolasjon:                  150mm mineralull kl. 39.


               Yttervegger
                Stendere:                   K-virke 48x148mm.
                Utvendige plater:               12mm asfaltplater + Tyvek
                Isolasjon:                  150mm mineralull kl. 36.
                Diffusjonssperre:               0,15mm plastfolie.
                Innvendig platekledning:           Se romskjema.
Postadresse                   Telefon              Bankgiro         E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48            3201 36 87535      dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks              Foretaksregisteret    Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49            NO 988 412 333 MVA    www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011                 Bl.nr. 6.1.54
               Utvendig kledning
                Behandling:                  Royal, brun.
                Kledning:                   19x148mm dobbelfalset kledning, ny type.
                Lekter:                    23x48 stående+36x48mm liggende lekter.
                Plater over / under vinduer:         Steniplater, farge som vindu, NCS-S 0502-y.
                Museband:                   Medtatt.


               Utvendig belistning
                Behandling:                  Royal, brun.
                Hjørnekasser:                 Ingen.
                Sidebelistning vindu / dør:          36x48mm lekter under kledning.
                Speilbord vindu / dør:            36x48mm.
                Vannbord under vindu / dør:          Ingen.
                Vannbord under vindu / dør:          22x98mm rekt.


               Tak
                Taktekking:          Skarpnes betongtakstein.
                Farge:            Teglrød.
                Sutak:            3mm sutakplate med D-papp.
                Takstoler / sperr:      Dimensjoneres etter TEK -97.
                Oppforing for lufting av tak: 48x48mm lekt
                Luftesjikt for tak:      12mm asfaltplater.
                Isolasjon:          300mm mineralull kl. 36, isolert i under
                Nedlekting:          48+48 x 48mm.
                Diffusjonssperre:       0,15mm plastfolie.
                Underkledning av takstoler / sperr: Se romskjema.
                Inspeksjonsluke:       Ingen.


               Gesimskasser, fremspring, vindski
                Behandling:         Royal brun.
                Underkledning av gesims / takutstikk: 12mm faspanel, 2. sortering gran.
                Vindskier og stubord:    22x148mm rekt.
                Vannbord for vindskier:   22x123mm rekt.


               Balkong / terrasse
                Behandling rekkverk:             Royal brun.
                                       Behandling gulv:   Cu-imp.
                Bjelker:                   Dimensjoneres etter TEK -97.
                Terrassebord:                 22x120mm
                Rekkverk:                   48x68mm stolper, 36x48mm liggende spiler (over
                                       kjellerdør). Trerekkverk med glassplater på loft.
Postadresse                   Telefon              Bankgiro          E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48            3201 36 87535        dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks              Foretaksregisteret     Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49            NO 988 412 333 MVA     www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011                   Bl.nr. 6.1.54
               Takrenner
                Takrenner:                  Aluminium natur.


               Innvendige vegger
                Lettvegger:                  36x98mm.
                Bærevegger:                  K-virke 48x98mm.
                Kledning:                   Se romskjema.


               Vegg i underetasje mot utvendige betongvegger
                Lettvegg:         36x98mm.
                Isolasjon:        125mm mineralull kl. 36.
                Diffusjonssperre:     0,15mm plastfolie.
                Kledning:         Se romskjema.


               Bad
                Lettvegg:                   36x68mm, forsterkes for flis.
                Isolasjon:                  70mm mineralull kl. 39.
                Kledning:                   Se romskjema.


               Himlinger
                Nedlekting:                  30x48mm.
                Underkledning:                Se romskjema.


               Utenomhus
                Garasje / carport:              Ikke medtatt.
                Utvendig bod:                 Ikke medtatt.
                Utvendig trapp:                Iht. plantegning.


               Vinduer
                Vinduer:                   Leverandør: NorDan.
                U-verdi, vinduer:               Super energi med argon.
                Farge utvendig:                NCS-S 0502-y (hvit).
                Farge innvendig:               NCS-S 0502-y (hvit).
                Inndeling:                  Gjennomgående sprosser.
                Takvinduer:                  Ikke medtatt.
Postadresse                   Telefon              Bankgiro         E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48            3201 36 87535       dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks              Foretaksregisteret    Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49            NO 988 412 333 MVA    www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011                  Bl.nr. 6.1.54
                       1
               Hoveddør
                Hoveddør:                   Leverandør: NorDan.
                Type:                     Linjalen CYD 838 G.
                Farge, dørblad utvendig:           NCS-S 9000N (Mørk grå / svart).
                Farge, dørblad innvendig:           NCS-S 9000N (Mørk grå / svart).
                Farge, karm:                 NCS-S 9000N (Mørk grå / svart).
1
  Bildet kan avvike noe. Vi forbeholder oss retten til fritt å velge leverandør.
Postadresse                   Telefon              Bankgiro          E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48            3201 36 87535        dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks             Foretaksregisteret     Hjemmeside
926 51 041                    51 32 23 49            NO 988 412 333 MVA     www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011                   Bl.nr. 6.1.54
               Biinngangsdør
                Biinngangsdør:                Leverandør: NorDan.
                Type:                     Kuben CYD 819 G.
                Farge, dørblad utvendig:           NCS-S 9000N (Mørk grå / svart).
                Farge, dørblad innvendig:           NCS-S 9000N (Mørk grå / svart).
                Farge, karm:                 NCS-S 9000N (Mørk grå / svart).
               Balkong- / terrassedør
                Balkong- / terrassedør:            Leverandør: NorDan.
                Type:                     Balkong- / terrassedør med glass, lav brystning.
                Farge, dørblad utvendig:           NCS-S 0502-y (hvit).
                Farge, dørblad innvendig:           NCS-S 0502-y (hvit).
                Farge, karm:                 NCS-S 0502-y (hvit).
Postadresse                   Telefon              Bankgiro           E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48            3201 36 87535        dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks              Foretaksregisteret      Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49            NO 988 412 333 MVA      www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011                   Bl.nr. 6.1.54
               Kjellerdør
                Kjellerdør:                  Leverandør: NorDan, evt. Ege Dører.
                Type:                     Slett dør med rektangulerært klart glass.
                Farge, dørblad utvendig:           NCS-S 0502-y (hvit).
                Farge, dørblad innvendig:           NCS-S 0502-y (hvit).
                Farge, karm:                 NCS-S 0502-y (hvit).


               Innerdører
                Innerdører:                  Leverandør: Swedoor.
                Type standard:                Slett dør, tett.
                Type dør til stue, 1 stk.           Slett dør med glass.
                Farge, dørblad:                NCS-S 0502-y (hvit).
                Farge, karm:                 NCS-S 0502-y (hvit).
                Vridere:                   Rund vrider alu. Type Hoppe 195.
Postadresse                   Telefon              Bankgiro           E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48            3201 36 87535        dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks              Foretaksregisteret      Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49            NO 988 412 333 MVA      www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011                   Bl.nr. 6.1.54
               Kjøkken og garderobe
                Kjøkken leveres fra Sigdal, type Scala hvit.
                Verdi kr 65 000 inkl. mva. iht. tilbud 1727/1/3 pr. 26.06.2007, se tegning under.
                Kjøkkenmontering kr. 10 000 inkl. mva.
                Uttrekkspris kjøkken kr 60 000 inkl mva.
                Garderobe, ett skap pr. sengeplass, type slett hvit.
                Baderomsinnredning leveres fra Sigdal til en verdi kr 10 000 inkl. mva og montering
                pr. bad. 3 stk.
                Uttrekkspris baderomsinnredning kr 8 000 inkl. mva. og montering pr. bad, 3 stk.
               Innvendig trapp
               Innvendig trapper, 2 stk. leveres fra Hafrsfjord Tre.
               Utførelse i malte vanger og rekkverk NCS 9000-N (svart).
               Håndrekke og trinn i heltre eik.
Postadresse                   Telefon           Bankgiro       E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48         3201 36 87535    dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks           Foretaksregisteret  Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49         NO 988 412 333 MVA  www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011            Bl.nr. 6.1.54
               Rørlegger
                 200 liters varmtvannsbereder.
                 Gasspeis i stue.
                 Fremlagt gass til komfyr, kjøkken (gasskomfyr ikke medtatt).
                 Fremlagt gass til utepeis (utepeis ikke medtatt).
                 1 stk. toalett pr. bad, vegghengt.
                 1 stk. dusjgarnityr pr. bad. Ikke medtatt dusjvegg og / eller badekar.
                 1 stk. servant til wc, standard.
                 Kran for oppvaskmaskin.
                 Vaskekar i rustfritt stål.
                 Utvendig tappekran.
                 Bunnledninger inkl. jordingsmuffe.
                 Vannledninger i ”rør i rør system” inkl. hovedstoppekran.
                 Nedløpsrør fra takrenne tilkoblet takvannsledninger.


               Elektro
               Anlegget er 220V enfaset anlegg med automatsikringer. Plassering av elektriske
               punkter og detaljer avtales direkte mellom kjøper og elektroentreprenør. Anlegget
               omfatter kun ”råinstallasjon” og ikke utstyr som ovner, belysning eller hvitevarer. Det
               leveres skjult anlegg med innfelte brytere, unntatt i kjellerrom, på lydvegger, i
               lydhimling eller hvor det skal leveres åpen kabelinstallasjon. Jordfeilbrytere og
               ringeanlegg er inkludert i leveransen.
                Det leveres totalt 100 punkter.
                Eventuelle varmekabel hvis angitt i romskjema.
                Det medtas kun røropplegg for telefon, tv og radio.
                Det er fremlagt Fiber fra Lyse til tomten som blir lagt frem til skap.
                Kjøper skal sørge for at det blir bestilt strøm / nettleie hos kraftleverandør, samt
                 oppmelding og legging og kobling av telefon / fiber. Dette er ikke medtatt i tilbudet.


               Ventilasjon
                Det leveres balansert ventilasjon fra Villavent..
                Sentralstøvsuger med ett uttak pr. etasje.
                Avtrekk fra kjøkken er medtatt i kjøkkenleveransetilbud.
Postadresse                   Telefon           Bankgiro        E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48         3201 36 87535     dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks           Foretaksregisteret   Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49         NO 988 412 333 MVA   www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011             Bl.nr. 6.1.54
               Murer
                 Fliseleveranse iht. vedlagt romskjema.
                 Smøremembran for våtrom bak fliser i våtsoner iht. våtromnormens bestemmelser.
                 Ettløps pipe med inntekkingsbeslag og toppbeslag.
                 Feieluke til pipe.
                 Ildsted, ovn, peis, brannmurer er ikke medtatt.


               Maler
                Malerarbeider omfatter sparkling og to strøk maling direkte på gips.
                Farge hvit NCS 0502-y hvis annet ikke er oppgitt i romskjema.
Postadresse                   Telefon           Bankgiro       E-post adresse
Bogafjellskogen 46 4324 Sandnes         51 32 23 48         3201 36 87535    dag.egil.svela@lyse.net
Mobil                      Telefaks           Foretaksregisteret  Hjemmeside
926 51 041                   51 32 23 49         NO 988 412 333 MVA  www.svelabygg.no

D:\Docstoc\Working\pdf\d225f6c3-f178-4eb4-abd2-aa415db0fcdc.doc 12.09.2011            Bl.nr. 6.1.54

								
To top