Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Agenda Zorg by elusivelyeasy

VIEWS: 4 PAGES: 1

									GEMEENTERAAD

UIT NODIGI NG

Voor de voortgezette vergadering van de gemeenteraad die gehouden zal worden:
Datum     : donderdag 2 juli 2009
       De mogelijke voortzetting van de vergadering is op maandag 6 juli, 20.00 uur
Plaats    : raadzaal
Tijdstip   : 20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur

AGENDA
14.  Heropening en mededelingen

    Bespreekpunten

15.  Raadsvoorstel Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030

16.  Raadsvoorstel (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Binnenstad Woerden

17.  Raadsvoorstel Integraal beleid openbare ruimte en baggerplan

18.  Initiatiefraadsvoorstel (Progressief Woerden) Verlaging drempel voor indienen
    burgerinitiatief

19.  Raadsvoorstel Bestuursrapportage voorjaar 2009
      met een motie Instellen enquêtecommissie van VVD, Inwonersbelangen en D66

20.  Raadsvoorstel Jaarverslag en Jaarrekening 2008 gemeente Woerden

21.  Raadsvoorstel Verlenen ontheffing ingezetenschap (voor wethouder Westerink)


19.  Sluiting
Woerden, 29 juni 2009

De voorzitter,Mr. H.W. Schmidt
U kunt de raadsvoorstellen inzien via de website: kijk op www.woerden.nl bij bestuurlijke stukken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (raadsgriffie@woerden.nl en via 0348-428805).

								
To top