Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Liturgische agenda van 1 tm 31 juli 2009 by elusivelyeasy

VIEWS: 4 PAGES: 3

									                Liturgische agenda van 1 t/m 31 juli 2009
Zaterdag 4 en zondag 5 juli                  14e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastor Kuik        Samenzang
 9:30 Gerardus Majella         Eucharistieviering   Pastor Kuik        Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde     Communieviering    Pastor Van der Aart    Barina
 11:00 Jeroen              Communieviering    Pastor Van der Aart    Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastor Kuik        Schola Cantorum | Koffie

Zaterdag 11 en zondag 12 juli                 15e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius            Communieviering    Pastor Van der Aart    Samenzang
 9:30 Gerardus Majella         Communieviering    Pastor Van der Aart    Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde     Eucharistieviering   Pastor Kuik        Resonet in Laudibus
 11:00 Jeroen              Eucharistieviering   Pastor Kuik        Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Communieviering    Pastor Van der Aart    Gloria Deo (Ned)

Zaterdag 18 en zondag 19 juli                 16e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius            Communieviering    Pastor Van der Aart    Samenzang
 9:30 Gerardus Majella         Communieviering    Pastor Van der Aart    Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde     Eucharistieviering   Em. pastoor Vd Ende    Samenzang
 11:00 Jeroen              Communieviering    Gebedsl. dhr Medenblik   Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Communieviering    Pastor Van der Aart    Samenzang

Zaterdag 25 en zondag 26 juli                 17e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen     Samenzang
 9:30 Gerardus Majella         Eucharistieviering   Pastor Kuik        Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde     Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen     Samenzang
 11:00 Jeroen              Eucharistieviering   Pastoor Van Deelen     Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Eucharistieviering   Pastor Kuik        Samenzang


Vieringen op gewone weekdagen in juli
Maandag        9:00  Communieviering in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
           19:30  Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk
           19:30  Rozenkransgebed in de Benedictus en Bernadettekerk(parochiezaal)
Dinsdag        9:00  Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
Woensdag        9:00  Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk
Vrijdag 3 en 17 juli 9:00   Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk (1e vrijdag met korte uitstelling)
     10 en 24 juli 9:00  Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
     31 juli   19:30  Oecumenische Taizé gebedsdienst in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)

Heiligenfeesten op weekdagen in juli
3 juli  H. Thomas, apostel
9 juli  HH. Martelaren van Gorcum, geloofsgetuigen in 1572
11 juli  H. Benedictus, abt, patroon van Europa, co-patroon in onze parochie
23 juli  H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
25 juli  H. Jakobus, apostel
27 juli  Z. Titus Brandsma, priester en martelaar in de 2e Wereldoorlog
11
10
               Liturgische agenda van 1 t/m 31 augustus 2009
Zaterdag 1 en zondag 2 augustus                   18 e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius             Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen        Samenzang
 9:30 Gerardus Majella          Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen        Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde      Communieviering     Pastor Van der Aart       Samenzang
 1 1 :0 0 J e r o e n           Communieviering     P a s to r V a n d e r A a r t  Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius             Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen        Samenzang

Zaterdag 8 en zondag 9 augustus                   19 e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius             Communieviering     Pastor Van der Aart       Samenzang
  9:30 Gerardus Majella          Communieviering     Pastor Van der Aart       Gerardus Majellakoor
  9:30 Ben. en Bern: Stervoorde      Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen        Samenzang
 1 1 :0 0 J e r o e n           Eucharistieviering    P a s to o r V a n D e e le n  Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius             Communieviering     Pastor Van der Aart       Samenzang

Zaterdag 15 augustus                        Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
 19:00 Bonifatius             Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen    Samenzang (orgel Willegers)

Zondag 16 augustus                         20 e zondag door het jaar
 9:30 Gerardus Majella          Communieviering     Pastor Van der Aart       Gerardus Majellakoor
 9:30 Ben. en Bern: Stervoorde      Eucharistieviering    Em. pastoor Vd Ende       Samenzang
 1 1 :0 0 J e r o e n           Communieviering     P a s to r V a n d e r A a r t  Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius             Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen        Samenzang

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus                  21 e zondag door het jaar
 19:00 Bonifatius             Communieviering     Pastor Van der Aart       Samenzang
  9:30 Gerardus Majella          Communieviering     Pastor Van der Aart       Gerardus Majellakoor
  9:30 Ben. en Bern: Stervoorde      Eucharistieviering    Pastor Kuik (afscheid)      Samenzang
 1 1 :0 0 J e r o e n           Eucharistieviering    Pastor Kuik (afscheid)      Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius             Communieviering     Pastor Van der Aart       Samenzang

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus                22 e zondag door het jaar
Er is een 2e collecte voor de MIVA (Missie VerkeersMiddelen Actie)
 19:00 Bonifatius           Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen           Samenzang
  9:30 Gerardus Majella        Eucharistieviering    Pastor Kuik (afscheid)         Gerardus Majellakoor
  9:30 Ben. en Bern: Stervoorde    Eucharistieviering    Pastoor Van Deelen           Resonet in Laudibus
 1 1 :0 0 J e r o e n          Communieviering     G e b e d s l. d h r . M e d e n b lik Samenzang en Jeroenkoor
 11:00 Bonifatius            Eucharistieviering    Past. Kuik en overige leden past. team. Gloria Deo
                    Officiële afscheidsviering van pastor Kuik in onze parochie


Vieringen op gewone weekdagen in augustus
Maandag        9:00  Communieviering in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
           19:30  Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk
           19:30  Rozenkransgebed in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
Dinsdag        9:00  Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
Woensdag        9:00  Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk
Vrijdag 7 en 21 aug. 9:00   Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk (1e vrijdag met korte uitstelling)
     14 en 28 aug. 9:00  Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)
     28 aug.   19:30  Oecumenische Taizé gebedsdienst in de Benedictus en Bernadettekerk (parochiezaal)

Heiligenfeesten op weekdagen in augustus
6 aug   Gedaanteverandering van de Heer (transfiguratie)
10 aug  H. Laurentius, diaken en martelaar, patroon van ons bisdom
17 aug  H. Jeroen van Noordwijk, co-patroon in onze parochie
24 aug  H. Bartolomeüs, apostel
12
                                                                 11
 Vrijdagochtendviering:	m.i.v.	1	juli	om	en	om
Na het vertrek van pastor Kuik zijn er twee pastores in het team die liturgisch actief zijn. Voorlopig zullen zij - met
grote krachtsinspanning – het bestaande vieringen rooster blijven bedienen, samen met de emeriti pastores en met
hulp van de gebedsleiders. Maar dat lukt niet op de vrijdagochtend. Dan zijn er momenteel twee Eucharistievieringen,
die één priester natuurlijk niet tegelijk kan verzorgen. Om de gemeenschappen zo goed mogelijk te bedienen zullen
wij als proef de vrijdagse Eucharistievieringen om en om gaan houden. Dat begint al per 1 juli, omdat er door de
vakanties dan al nog maar één priester zal zijn. Het schema is als volgt:
•	 1e en 3e vrijdag van de maand: Bonifatiuskerk (op de 1e vrijdag met uitstelling).
•	 2e en 4e vrijdag van de maand: Benedictus en Bernadettekerk.
•	 Op	een	eventuele	5e vrijdag is er geen viering.
Na een tijdje zullen wij zien hoe dit model bevalt. Maar wij hopen bovenal dat u de weg zult weten te vinden naar de
“andere” kerk. Zo kan ons gezamenlijk bidden en vieren krachtig door blijven gaan.
Pastoor Alexander van Deelen

 Zaterdagavondviering in de dagkapel
Sinds half mei worden de vieringen op zaterdagavond in de dagkapel van de Bonifatiuskerk gehouden. Met een 45 tot 65
mensen verspreid over het grote middenschip was de afstandelijkheid wel erg groot geworden. Samen vieren en zingen
lukte daardoor niet meer zo goed. Voor ons als voorgangers werd het steeds moeilijker om een inspirerende viering te
verzorgen. In de dagkapel kunnen wij weer een mooie kring vormen bij het altaar. Achter het altaar kunt u uw blik laten
rusten op Maria; zonder ophouden wijst zij ons op haar Zoon, aanwezig in de Eucharistie en de heilige communie. Als u
toch liever in het middenschip zit, ook dat kan, links vooraan. Daar kunt u gebruik maken van de ringleiding.
Pastoor Alexander van Deelen

Vieringen	in	Woon-	en	zorgcentra	(onder	voorbehoud)
Woon- en zorgcentrum Vredenburch
Dinsdag  9:30  Viering in de “kleine kapel”
Vrijdag  16:30  Viering in de multifunctionele ruimte
Woon- en zorgcentrum Steenvoorde
Zondag 10:30    2e zondag van de maand: Communieviering, 4e zondag Eucharistieviering
          1e en 3e zondag van de maand protestantse eredienst
Woon- en zorgcentrum Wenckebach
Bewoners kunnen de viering in de Gerardus Majellakerk volgen via de interne TV.

Vervoer	naar	de	kerk
Voor vervoer naar de kerk gelieve u te bellen:
Voor de Bonifatiuskerk met het parochiesecretariaat (070-3992416)
Voor de Benedictus en Bernadettekerk met Theo van Paassen (0174-292957)


Gemeenschappelijke ziekenzalving
In het najaar willen wij u weer de gelegenheid geven om gezamenlijk het sacrament van de zieken te ontvangen. Dat
kan op de volgende data:
•	 Zondag	13	september	9:30	uur	in	de	Gerardus	Majellakerk.
•	 Zondag	13	september	11	uur	in	de	Jeroenkerk.
•	 Vrijdag	23	oktober	om	10	uur	in	de	Benedictus	en	Bernadettekerk	(parochiezaal).
•	 Woensdag	25	november	10	uur	in	de	Bonifatiuskerk	(kerk	of	parochiezaal).
Zoals het woord al zegt, de ziekenzalving is bestemd voor mensen die ziek zijn. Maar ook wanneer u door het ouder
worden uw krachten voelt afnemen kan de ziekenzalving een welkome steun in de rug zijn. God wil u in dit sacrament
nabij zijn, juist in deze fase van uw leven. Anders dan lang werd gedacht is dit niet het sacrament van de stervenden!
Jacobus schrijft immers in zijn brief: het gelovige gebed van de zieke zal de zieke oprichten, d.w.z. nieuwe kracht geven.
Weet dat u van harte welkom bent!
Deelname aan de gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving kan veel spanning wegnemen, bij u of bij uw
dierbaren. Wachten tot het laatste moment betekent vandaag de dag helaas meestal, dat niet direct een priester
beschikbaar is voor een individuele ziekenzalving. Als u aan de gemeenschappelijke viering hebt deelgenomen, vertel
dat dan aan uw kinderen of anderen die u nabij zijn. Ook voor hen kan dat een hele geruststelling zijn.
Wilt u zich a.u.b. aanmelden via het parochiesecretariaat (070 -399 2416) of de plaatselijke kerk?
Pastoor Alexander van Deelen

12

								
To top