Docstoc

TEST REPORT Satellite Measuring System

Document Sample
TEST REPORT Satellite Measuring System Powered By Docstoc
					TEST REPORT          Satellite Measuring System
               08-09/2008
     SATCATCHER DIGIPRO EXCEL-TV
      Easy to use, extremely accurate
       and with a brilliant display
                                   0.56


58 TELE-satellite & Broadband — 08-09/2008 — www.TELE-satellite.com
SatCatcher
Digipro Excel-TV
Liten signalmätare
med TV-skärm
Fram till för ett par år sedan var det relativt lätt att ställa in en
ny satellitantenn för en önskad satellitposition. Allt som behöv-
des var en analog mottagare och att du sedan långsamt rörde
skålen till dess en analog kanal kom in tydligt. Idag fungerar
inte denna teknik längre då de flesta satelliter enbart sänder
digitala kanaler nu för tiden. Ur ekonomisk synvinkel är detta
bara naturligt då en analog kanal tar upp lika mycket plats som
upp till tio digitala. Så vi har idag nästan inga analoga kanaler
                                                        Digipro Excel-TV kommer i en
kvar och inget enkelt sätt att justera antennerna på.                              robust bärväska av aluminium
                                                        med alla tillbehör du någonsin
  En del läsare kommer säkert    enheten till en dator på dess                       kommer att behöva.
att argumentera att digitala     undersida. När Digipro Excel-
mottagare är fullständigt läm-    TV används för att justera
pade att ställa in antenner     en antenn skyddar ett stabilt
tack vare deras mätare för      fodral enheten mot vädrets     der och en satellitlista samt     tals av städer världen runt är
signalstyrka och kvalitet. Vårt   makter. En laddare för det     en exakt geografisk bestäm-      förlagrade så i många fall är
svar till dem är: Pröva själv    inbyggda batteripacket, adap-    ning av platsen där antennen     det inte nödvändigt att själv
och du kommer att märka att     ter för att ladda batterierna    skall sättas upp. Båda två av
                                                        leta upp din plats på jorden
det är väldigt svårt att uppnå    i en bil, anslutningskabel för   dessa kriterier kan enkelt fås
                                                        och sedan ange den manuellt
perfekt inställning av parabol    användning mellan Digipro      genom användning av Sat-
p.g.a. att de mätarna reagerar    Excel-TV och en dator, CD-     Catchers mjukvara. Dussin-      Naturligtvis kan listan ändras
väldigt långsamt på föränd-     ROM med mjukvara och en                          för att lägga till nya platser;
ringar i signalen mot profes-    överskådlig   bruksanvisning
sionella mätutrustningar (och    med ett antal illustrationer
analoga mottagare) erbjuder     vilka tillåter lekmannen att     Satcatcher Digipro Excel-TV under
                                      användning: inställning av en
återkoppling i realtid vilket är   också vara med och leka är      offsetantenn till ASTRA 2B.
det intressanta.           medskickat i paketet.

 På grund av detta presen-       Byggkvaliteten ger  ett
terar TELE-satellit lite då och   betryggande positivt intryck
då signalmätare för inställning   och alla knappar känns bra.
av parabolantenner. Vissa av     LCD-skärmen är lättläst även
dessa kostar ungefär som en     i direkt solljus.
begagnad mindre bil, medan
andra är gjorda för penga-
medvetna köpare. Brittiska       Daglig
företaget SatCatcher har just
släppt sin nya Digipro Excel-     användning
TV . den är till för att visa alla   När vi läste de tekniska spe-
de som säger att billigt är lika   cifikationerna blev vi förvånade
med ineffektivt.           och glada när vi läste att Digi-
                   pro Excel-TV fungerar upp till
 Deras signalmätare kommer     fem timmar innan den behöver
i en väldigt robust bärväska     laddas om. Många jämförbara
av aluminium och vilar säkert    mätare klarar vanligtvis bara
bland strukturer av skum för     2-3 timmar – Detta är en stor
att ta upp stötar tillsammans    bedrift och en som vi lycka-
med alla tillbehör som utgör     des verifiera i våra test. För
själva paketet.           att uppnå den långa batteriti-
                   den skall mätaren laddas från
 Digipro  Excel-TV-enheten    ett vägguttag minst fyra till
har en 3,5 tums LCD-skärm      fem timmar före användning.
och har totalt 22 st knappar     Innan börja ställa in antennen
plus piltangenter för att sköta   rekommenderar vi att mjuk-
mätaren. Ovanpå hittar du      varan på CD-ROM installeras
ingången för satellitsignalen    för att uppfylla allt vad Digipro
och ingång för laddaren och     Excel-TV lovar. Digipro Excel-
gränssnitt för anslutning av     TV behöver en aktiv transpon-


                                       www.TELE-satellite.com — 08-09/2008 — TELE-satellite & Broadband  59
Spektrum skärm                                       kator som representerar den       En mer tränad användare
                                       aktuella mätningen så att änd-    kommer att använda sig av
                                       ringar i inställning kan göras    följande snabbrutin:
                                       utan att titta på mätaren utan      -Tryck på hitta-knappen
                                       bara att lyssna ändring av        -Välj satellit
                                       ljudet. På det sättet har du       -Tryck på F4: Detta leder dig
                                       konstant återkoppling viken      till ett spektra för inställning
                                       beskriver om antennrörelsen       -Tryck på F4 igen: Detta
                                       förbättrar eller försämrar sig-    leder dig till fininställnings-
                                       nalen. Ifall det inte är någon    skärmen
                                       signal kan du välja en annan       -Ytterligare tryck på F4 för
                                       av de lagrade transpondrarna     det slutliga beviset på att
                                       i listan. Så snart bästa möj-     satelliten har hittats.
                                       liga signal har hittats kan TV-
                                       knappen tryckas så att Digipro      Varje mätresultat kan sparas
                                       Excel-Tv läser NIT från den      för senare analys genom ett
                                       valda transpondern och visar     tryck på en knapp. Detta är
                                       kanalerna som sänds på trans-     en väldigt användbar funktion
                                       pondern.               i lägen där behöver ställa in
gratis  online-tjänster  som    datorn med den medföljande                          en motorstyrd eller multi-feed
exempelvis   Dishpointer.com    kabeln via den seriella COM-       Ifall du var skeptisk till om   parabol där du behöver mot-
är väldigt användbara för att     porten så att all information     staplarna och ljudet verkligen    tagningsdata för alla tillgäng-
exakt bestämma var du är.       kan överföras till mätaren.      leder till någonting kan du nu    liga satelliter som referens när
                                       titta på TV på Digipro Excel-TV    inställningen är klar.
                                       signalmätaren och få bevis för
  Den europeiska versionen
av mjukvaran innehåller en       Antenninställ-            att antennen pekar mot rätt       Förutom de förlagrade trans-
                                       satellit. Varje FTA-kanal kan     ponderdata eller editerade på
lista med 64 st förlagrade
satellitpositioner, när flera      ning                 visas och med piltangenterna     datorn är det nu möjligt att
satelliter finns på samma plats      Innan du kan börja ställa in    kan du även zappa mellan       lägga till nya transpondrar
på himlen är de listade var för    din antenn, behöver du ladda      kanaler.               parametrar direkt i mätaren.
sig och kan också väljas indi-    den önskade satelliten till
viduellt.               mätaren. Allt du behöver göra
                                            Klart! Parabolen pekar mot rätt satellit
                   är att trycka på FINDING-            och Digipro Excel-TV har nu blivit en
  Detta är en viktig funktion    knappen för att få fram en lista         liten TV.
eftersom även om flera satel-     på satelliter på skärmen. Från
liter delar plats kan deras fot-   den listan väljs sedan den öns-
avtryck skilja. Det innebär att    kade satelliten. Varje satellit i
bara signaler från vissa av      listan är uppdelad i horisontell
satelliterna kommer in starkt     och vertikal polarisation samt
nog för mottagning där du       hög och lågband. Även om vi
befinner dig. Ett exempel är      arbetar med endast en satellit
ASTRA 2D på 28° öst: I Eng-      så finns risken att en polarisa-
land och Irland kan signalerna    tion eller band är riktat mot ett
tas emot med antenner som       annat område än vad du kan ta
har en diameter på mindre än     emot och inte alla signaler går
70 cm, medan i östra delen av     inte att ta emot där du befin-
Österrike krävs antenner med     ner dig.
en diameter på tre m behövs
för att ta emot signalen med      Med FINDING-menyn och
samma signalstyrka. ASTRA       O R IE N TAT IO N -un d e r m e ny n
2A och ASTRA 2B delar samma      beräknar mätaren lutnings-
läge och kan tas emot med       och azimuth-inställningar för
små antenner i hela Central-     att korrekt rikta parabolen mot
europa.                den önskade satelliten. En vir-
                   tuell kompass visar den unge-
 Varje satellit kommer med      färliga riktningen för antennen
en lista på flera transpondrar     under inställningsprocessen.
som också kan ändras eller      Generellt skall din antenn visa
uppdateras om det skulle       de första tecknen på liv så
behövas. En uppdaterad lista     fort som mätarens föreslagna
görs i ordning för nedladdning    inställningar har blivit imple-
av tillverkaren med regel-      menterade på parabolen.
bundna intervall, du kan också
besöka www.SatcoDX.com för        När det steget är klart växlar
uppdaterade data eller mjuk-     Digipro Excel-TV från hittaläge
varan ”World of Satellites”      till inställningsläge och visar
som följer med varje nummer      signalstyrka och kvalitet med
av TELE-satellit som CD-ROM.     hjälp av två extremt känsliga
                   mätare. C/N, BER samt signal-
 När alla nödvändiga parame-     styrka är konstant mätt och
trarna är angivna eller valda     indikeras i dB och dBµV. Det
måste mätaren anslutas till      finns även en akustisk indi-


60 TELE-satellite & Broadband — 08-09/2008 — www.TELE-satellite.com
   1
                 DigiPro Excel-TV skärmbilder
                 2               5              10               15
                 3               6              11               16
                 4               7              12               171 – Huvudmeny, menydel
FINDING för inställning av
antenn
2 – Huvudmeny, menydel
DOWNLOAD för att utbyta data
med en dator.
3 – Huvudmeny, menydel SPECTRUM ANALYZER            8              13               18
4 – Spara bild av spektra
5 – Ladda ned data till dator
6 - Huvudmeny, menydel PLAY TV
7 - Huvudmeny, menydel LOAD SAVED DATA
8 - Huvudmeny, menydel UTILITY
9 - Huvudmeny, menydel Configuration
10 – Spara satellitkonfiguration
11 – Spektrumbild (hög zoom)
12 – Spektrumbild (mellan zoom)                9              14               19
13 – Spektrumbild (låg zoom)
14 – Satellitkonfiguration (Ku-band)
15 – Satellitkonfiguration (C-band)
16 – Satellitkonfiguration (Ku-band) LOF valbar
17 – Utility meny
18 – Skärmdump av inställning av antenn med
signalstyrka, C/N och BER
19 – Spara skärmdump


                          LOF, strömförsörjning för   för mätresultaten, kan alla    skall stänga av sig för att
                          LNB och 22 kHz-signa-     ändringar i satellitlistan    spara värdefull batterika-
                          len kan justeras med sig-   också lagras direkt i mäta-    pacitet.
                          nalmätare. På det sättet    ren för senare användning.
                          kan du använda Digipro     Som ett alternativ till sig-     Under våra tester ställde
                          Excel-TV både för Ku- och   nalkvalitetsindikering kan    vi in ett antal paraboler
                          C-band eller för varje till-  du växla till spektrumläge    varav en motorstyrd med
                          gängligt band.         med tre olika zoom-nivåer     hjälp av Digipro Excel-
                                         vilka används för att flytta    TV och varje gång blev vi
                           Digipro Excel-TV kan    satelliten tills spektrat som   imponerade av hur lätt-
                          också användas när den är   överensstämmer med den      använd den är och det
                          ansluten till en multiswitch  valda satelliten visas.      intuitiva gränssnittet för
USB-gränssnitt för anslutning av enheten till en  då den stödjer DISEqC 1.0     För att använda denna     den här mätaren. Vi gil-
dator; bredvid ingång för strömförsörjning.    för upp till fyra LNB. Till-  process är ett antal bilder    lade särskilt den lättlästa
                          verkaren har också utrus-   på  satellitspektra   för-  LCD-skärmen och ljudsig-
                          tat sin senaste mätare med   lagrade i mätaren eller kan    nalindikeringen. Tack vare
                          DISEqC 1.2 samt USALS     läggas till senare så att     dess slitstarka utsida och
                          (DISEqC 1.3). Enligt till-   den nuvarande mätningen      skyddande fodral är det
                          verkaren är det den enda    jämförs med en färdig       ett perfekt hjälpmedel för
                          mätaren i världen med     spektrumbild.           varje installatör. Det spelar
                          USALS.                              ingen roll om det är uppe
                           Med   knapparna   på   Utility-menyn    tillå-   på ett tak eller på bak-
                          mätarens framsida kan     ter inställning av Digipro    gården. Den medföljande
                          motorn flytta antennen     Excel-TV efter personliga     mjukvaran kan uppdateras
                          till position 0 med endast   preferenser. Om du inte vill   Digipro Excel-TVs interna
                          ett knapptryck. Med SET-    eller kan. Kan du här lägga    databas när som helst och
                          knappen får motorn ett     in koordinaterna för var du    tillverkaren erbjuder till-
                          kommando att gå till läget   befinner dig. Du kan också     förlitliga data för nedladd-
                          för den för närvarande     ställa in efter hur lång tid   ning från sin hemsida på
F-kontakt för anslutning till LNB på enhetens
ovansida                      valda satelliten. Liksom    som mätaren automatiskt      ett exemplariskt sätt.


62 TELE-satellite & Broadband — 08-09/2008 — www.TELE-satellite.com
                                                World from the Internet:
                                    TELE-satelliteother languageswww.TELE-satellite.com/...
                                    Download this report in
                                    Arabic      ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/ara/satcatcher.pdf
                                    Indonesian    Indonesia     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/bid/satcatcher.pdf
                                    Bulgarian     Български     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/bul/satcatcher.pdf
                                    Czech       Česky       www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/ces/satcatcher.pdf
                                    German      Deutsch      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/deu/satcatcher.pdf
                                    English      English      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/eng/satcatcher.pdf
                                    Spanish      Español      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/esp/satcatcher.pdf
                                    Farsi       ‫ﻓﺎﺭﺳﻲ‬       www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/far/satcatcher.pdf
                                    French      Français     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/fra/satcatcher.pdf
                                    Greek       Ελληνικά     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/hel/satcatcher.pdf
                                    Croatian     Hrvatski     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/hrv/satcatcher.pdf
                                    Italian      Italiano     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/ita/satcatcher.pdf
                                    Hungarian     Magyar      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/mag/satcatcher.pdf
                                    Mandarin     中文        www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/man/satcatcher.pdf
                                    Dutch       Nederlands    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/ned/satcatcher.pdf
                                    Polish      Polski      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/pol/satcatcher.pdf
                                    Portuguese    Português     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/por/satcatcher.pdf
                                    Romanian     Românesc     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/rom/satcatcher.pdf
                                    Russian      Русский      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/rus/satcatcher.pdf
                                    Swedish      Svenska      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/sve/satcatcher.pdf
                                    Turkish      Türkçe      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0809/tur/satcatcher.pdf
                                                     Available online starting from 25 July 2008

Datorprogram för bestämning av uppställningsplats och beräkning
av nödvändiga vinklar.                                     Expertutlåtande
                                       +
                                     Lättanvänd, väldigt exakta mätresultat
                                    och väldigt lättläst skärm är några av Digi-
                                    pro Excel-TVs styrkor. Den erbjuder antal
                                    användningsbara funktioner och kan nästan
                                    klassificeras som måste ha för både den pro-                Thomas Haring
                                    fessionella installatören och entusiasten. Kan                TELE-satellite
                                                                            Test Center
                                    också användas som miniTV.                             Austria


                                       -
                                       Inget


                                                     TECHNIC
                                                         DATA
                                    Distributor         SatCatcher, Unit 7 Salvesen Way Hull, East Yorkshire,
                                                  UK HU3 4UQ, United Kingdom

                                    Tel             +44 (0) 148 222 15 77
Databas över uppställningsplatser
                                    Skype            02088167171 or satcatcher1
                                    Email            sales@satcatcher.com
                                    Model            Digipro Excel-TV
                                    Frequency range       930~2150 MHz
                                    Signal measurement      -65 dBm ~ -25 dBm
                                    Input resistance       75 Ohm
                                    Symbol rates         2~45 Ms/s
                                    DiSEqC            yes (1.0, 1.1 and 1.2)
                                    Battery           up to 5 hours of operation,
                                                  charging cycle 4~5 hours
                                    Included           charger, charger for car power outlet, protective case,
                                                  RS232 cable, CD with software, sun shield, manual
                                    Dimension          250x120x60mm

                                    Weight            0.8kg
                                    Weight incl carrying case  1.6kg
                                    Operating temperature    0°C ~ +40°C

Nedladdning av sparad data                       Display           3.5“ LCD colour display


                                                     ENERGY
                                                       DIAGRAM                                             Apparent Power
                                             Active Power
                                                              Mode    Apparent Active Factor
                                                              Active   23 W   13 W  0.56
Laddning av inbyggt batteri
                                   Power supply pack charging the built-in battery

64 TELE-satellite & Broadband — 08-09/2008 — www.TELE-satellite.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:9/11/2011
language:English
pages:5