Seni Dalam Pendidikan by nuefail

VIEWS: 10,603 PAGES: 5

More Info
									SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

    SENI DALAM PENDIDIKAN (HBEF 1403)          aspek yang berikut.
        SOALAN PERCUBAAN              .prinsip-prinsip dan segala teori harus diberi hanya
          BAHAGIAN A               selepas amalan praktik dijalankan.dengan itu
SOALAN 1                          pelajar akan dapat mengaitkan amalan praktik dan teori
Pengurusan yang cekap dalamsesuatu organisasi       dengan usaha sendiri ( pembelajaran
mempunyai tugas dan tanggungjawab             heuistrik)
yang tertentu. Nyatakan EMPAT (4) tugas dan        .pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk
tanggungjawab tersebut.                  mengkaji muzik dan mebuat latihan-latihan
( 4 markah)                        dengan elemen-elemen muzik melalui usaha sendiri
. Pengelola ialah pengurus dan pengarah di dalam      supaya dapat dipraktikan dalam seni muzik
organisasi yang mengawasi aliran kerja serta        ( kaedah pendekatan berkonsep)
menyatupadukan semua unsur organisasi.Mereka        .nama-nama not untuk nyanyian dan muzik
mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah       instrumental harus diselaraskan.
orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya.     Nyanyian solfa tidak digalakkan.
.Pengelola bertanggungfjawab menggunakan
sumber denfan efisien untuk mencapai matlamat       SOALAN 4
yang ditetapkan.                      Berikan dua (2) jenis motivasi (4 markah)
.Pengelola juga tidak boleh lari daripada         2 jenis motivasi
tanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang     .Motivasi ekstrintik
dibawah jagaannya.kegagalan dan kejayaan itu        Penggunaan insentif yang dirangsangkan dari luar
mencerminkan prestasi pengelola berkenaan.         .Motivasi Intrinsik
.Pengelola mengimbangkan matlamat dan           Didorong oleh keinginan yang trerbit dari dalam individu
menetapkan proriti seperti menjalankan kerja yang     itu sendiri yang selaunya tidak
penting dahulu atau dengan serta merta.          dipengaruhi sebarang insentif luaran
.Pengelola mewujudkan matlamat,perancangan         SOALAN 5
dasar dan mengimplementasikan strategi.          Senaraikan jenis-jenis peralatan untuk gimnastik
.                             berirama?
                              (4 markah)
SOALAN 2                          Peralatan untuk gimnastik berirama :-
Terdapat pelbagai kelebihan dalam melaksanakan       .Bola
pendekatan bertema kepada pelajar. Nyatakan        .belantan
EMPAT (4) kelebihan pendekatan bertema tersebut.      .Gelung
( 4 markah)                        .reben
Kelebihan pendekatan bertema                .Tali
.mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan         SOALAN 6
kondusif dalam proses pg-pb.                Apakah yang dimaksudkan dengan penerokaan
.menyemai daya imaginasi melalui penerokaan.        (4 markah)
.meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti       Penerokaan bermaksud :-
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu,       .menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum
. dapat menghadapi cabaran.                diketahui iaitu melaksanakannya dengan
. dapat membuat pihan yang sesuai dan relevan       cara menjelajah
dalam kehidupan]                      .menggunakan pelbagai bahan dan kaedah.
.untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan       Senaraikan 4 cara meneroka (m/s 3 topik 7)
intrapersonal                       Cara meneroka :-
.menyemai nilai empati,harmoni dan pemahaman        .Inkuiri
sesama insan yang pelbagai budaya             .Mengkaji
SOALAN 3                          .Mencari pengetahuan
Nyatakan 2 prinsip pengajaran dan pembelajaran       .Membuat eksperimen
muzik. (4 markah)                     .Manipulasi
Prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik:-        .Ingin tahu
.Mengajar bunyi bunyian dahulu sebelum tanda-       .Mencipta
tanda atau simbiologi (kaedah hafalan sebelum       .Mencari
catatan) dan biarlah pelajar menyanyi
sebelummempelajari notasi muzik.
.mendidik pelajar dengan memberikan galakan        BAHAGIAN B
kepada mereka supaya
memerhati,mendengar,meniru,seta membezakan         SOALAN 1
bunyi-bunyian yang didengarnya itu dan           (a) Nyatakan DUA (2) tujuan perancangan
menentukan dengan pengalaman atau usaha mereke       pengajaran dan pembelajaran.
sendiri sama ada bunyi-bunyi itu sama           Tujuan perancangan pengajaran dan pembelajaran
atau berlainan dan seronok untuk didengar atau       .mempastikan segala kemahiran dan isikandungan
tidak.Perkara ini dilakukan dengan penerangan       pelajaran yang bakal diajar dapat disempurnakan
atau panduan yang paling minimun daripada guru.Ini     mengikut jadual dan perancangan.\
bererti pembellajaran yang aktif dan bukan         .mempastikan pelajar dapat berpeluang menjalani
yang berbentuk pasif (kaedah penemuan kendiri )      kehidupan dimasa akan datang dan dpat
.mengajar satu unsur muzik                 membawa perubahan ke atas sesorang individu.
sahaja.(Melodi,harmini,ekspresi,bentuk,warna,ton,atau   (4 markah )
jalainan ) pada satu ketika.Perkara ini harus dijalankan  (b) Penilaian pendekatan integrasi dibahagikan
dengan teliti sebelum melakukan aktiviti gabungan     kepada dua kategori. Jelaskan.
dengan unsur muzik yang lain.Setiap pelajar harus     KATEGORI PENDEKATAN
mahir dan cekap dengan setiap unsur muzik         Menurut Passe ( 1999) terdapat 2 pendekatan bagi
tersebut melalui latihan yang mencukupi,sistematik dan   pelaksanana intgrasi :
berperingkat sebelum beredar kepada            .Adaptasi ke dalam kurikulum sedia ada


NurynQatinaZahra 2009                                              1
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

Sesuatu perkara yang diintgrasikan ke dalammata     RPenilaian jenis ini dilakukan n oelh guru setelah
pelajaran yang sedia ada. Pendekatan ini melihat    pelajar melaluiii satu-satu unit pembelajaran,kemahiran
hubungan antara mata pelajaran dan seterusnya      atau tajuk yang telah diajar.Penilaian ini juga bertujuan
mengalakkan rentasan disiplin. Sebagai contaoh antara  untuk mengesan penguasaan pelajar terhadap
m/p seni visual dan matematik serta antara sains dan  kemahiran-kemahiran yang ntelah didedahkan .Proses
pendidikan jasmani dan kesihatan.Adaptasi adalah    penilaian dilakukan secara formal, atau informal itu
melalui konsep penggabungjalinan ,penyerapan dan    tiada kaedah khusus,namun maklum balas pencapaian
penerapan .Selain itu unsure-unsur nilai murni,KBKK,  akan dicatat untuk dibuat penganalisisan untuk tujuan
unsure patriotisme,unsue-unsur kebersihan dan      simpanan dan rekod pelajar.
penjagaan alam sekitar boleh diintgrasikan melalui   .Penialain Pencapaian
pendekatan adaptasi ini.                RPenilain jenis diadakan selepas beberapa unit
                            pembelajaran disamapaikan oleh guru.markah akan
.membina kurikulum baru                 diberi dan ditukar kepada gred untuk dicatatkab dslm
Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan     rekod profil.penilaian npencapaian biasanya dijalankan
didalamanya mengandungi unsure-unsur          pada setiap hujung smester.
yang hendak diintegrasikan .Contohnya disiplin     .penilaian kerja amali
kesihatan telah dimasukkan ke dalam m/p         RPenilaian kerja-kerja amali dilakukan ke atas kerja-
Pendidikan Jasmani sehingga menjadi m/p PJasmani    kerja amali pelajar seperti dalam seni
dan Kesihatan.Gabungan unsur              visual,muzik dan pergerakan.
sejaraa,geografi dan hal ehwal tempatan telah
mewujudkan M/p Kajian Tempatan.             SOALAN 2
(c) Penilaian memberikan nilai yang membezakan     (a) Terdapat TIGA (3) jenis tema dalam pendekatan
pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain. Ia   bertema. Senaraikan DUA (2)
seringkali digunakan untuk membuat pemilihan bagi    daripada tema tersebut dengan huraian yang
tujuan pengaliran, penganugerahan dan sebagainya.    sesuai.
                            (4 markah)
Huraikan contoh-contoh penilaian yang terdapat dalam  Jenis-jenis tema dalam Pendekatan Bertema :
pengajaran dan pembelajaran.              .Tema Persekitaran
( 10 markah )                      RPersekitaran merangkumi elemen fiziakal dan
Contoh-contoh Penilaian yang terdapat dalam       sosial.Persekitaran fizikal yakni pelbagai bahan,ruang
Pengajaran dan Pembelajaran :-             untuk bermain dan cukup masa mampu memberi kesan
.Penilaian Formatif                   ke atas perkembangan kanak-kanak
Rberlaku berterusan semasa pengajaran dan        bermain.Persekitaran sosial dipengaruhi oleh gaya
pembelajaran kerana perkembangan pembelajaran      penjagaan ibu bapa,interaksi
pelajar perlu dikesan dari semasa ke semasa pada    dengan rakan sebaya serta sokongan.
kadar yang segera dalam masa proses           Rtiga elelemn dlm persekitaran yang mempengaruhi
pengajaran dan pembelajaran berlansung dan juga     organisma hidup adalah alam
setiap kali selepas penilaian ini akan diguna      semulajadi,buatan manusia dan teknologi.Ekosistem
untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang     akan mengimbangi alam sekitar supaya
dialami oleh pelajar.                  semua kehidupan hidup dengan berharmoni.Perubahan
RKaedah perlaksanaan penilaian formatif biasanya    buatan manusia terhadap persekitaran
terdiri daripada                    seperti penerokaan hutan,tapak pembinaan perumahan
-Aktitiviti pemerhatian                 dana dan lain-lain akan mengakibatkan
-soal jawab secara lisan                kesan positif dan negative terhadap kehiduapan
-pelaksanaan aktiviti                  manusia.
-pentaksiran hasil kerja
.Penialaian Sumatif                   Rmelalui persekitaran alam semula jadi adalah
Rsetelah tempoh pembelajaran tertentu ,contohnya    diharapkan agar murid-murid akan dapat
setelah satu semester,satu penggal atau satu setengah  mengetahui dengan jelas tentang peranan dan
tahun penialaian berbentuk sumatif akan         kefahaman tentang persekitaran alam semulajadi
dilakukan.Penialaian ini akan mengukur pencapaian    yang meliputi segala aspek yang berada di
pelajar dalam satu jangka wakktu tertentu yang lebih  persekitarannya,tempat dan habitat semua hidupan
panjang.Objektif penialaian sumatif adalah untuk    tinggal dan b erinteraksi antara satu sama lain dalam
melihat tahap pencapaian pelajar secara keseluruhan.  ekosistem yang seimbang ,mendidik
RPenilain sumatif juga memberikan nilai yang      masyarakat agar lebih peka dan b ertanggungjawab
membezakan pencapaian seseorang pelajar         dalam menangani isu-isu alam sekitar dan
dengan pelajar yang lain.Penilaian ini juga dgunakan  memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar.
sebagai membuat pemilihan bagi tujuan          .Tema Masyarakat
pengaliran,penanugerahan dan sebagainya.        RMasyarakat dpt dibahagi kepada 3 kumpulan besar
.Penilaian serta merta                 -masyarakat zaman purba
Rpenilaian ini diajalankan semsa proses pembelajaran  -zaman batu
berlansung iaitu melalui pemerhatian          -zaman kini
,tindak balas serta kerja harian pelajar.Guru dapat   Rkanak-kanak memulakan penghidupannya dengan
menialain pelajar samada pelajar dapat         dirinya kemudian berkembang kepada
memahami pelajaran yang disampaikan atau tidak.Jika   hubungan keluarganya lalu bergerak kepada kumpulan
pelajar idak mencapai objektif guru,maka        besar dlm masyarakat.Dalam hubungan ini kita perlu
guru perlu memikirkan akan perancangan yang lain    fleksibel dengan memberi pertimbangan tertentu
yang lebih berkesan agar kemahiran atau         kepada cirri-cirikematangan sosial Dan memikirkan
pengetahuan dapat disampaikan,Penialaian ini      bagaimana fenomena tersebut wajar ditangani dengan
berbentuk formatif dan berjelaan secara         sebaik mungkin.
berterusan di sepanjang proses pengajaran dan      Rkepentingan
pembelajaran.                      -membantu murid memilih dan memindahkan idea
.Penilaian kemajuan                   ,mengolah,sintesis dan penghargaan


NurynQatinaZahra 2009                                              2
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

-murid mengaplikasikan kemahiran seperti memilih dan    f. Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih
memindahkan idea ,mengolah sintesis             mencabar
dan penghargaan untuk mengembangkan pengetahuan       -tema yang dipilih dapat disampaikan dalam
muzik,seni dan pergerakkan dan               pengajaran dan pb mempunyai aktiviti
penghasilan karya kreatif.                 dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah
-memberi peluang secara mendalam untuk memahami       kepada yang lebih mencabatr.
peranan yang dimainkan oleh muzik ,seni           (c) Dengan memilih satu tema dibahagian (a),
dan pergerakkan dengan nilai,kepercayaan dan        cadangkan satu contoh ringkasan
kehendak manusia sejagat                  satu mata pelajaran yang sesuai. Dalamrancangan
-memahami bahawa penghasilan dan tindakbalas        mengajar tersebut,
membuat karya muzik ,seni dan pergerakan          (10 markah)
adalah terjalin diantara persepsi analisis dan kreatif
-memperolwhi pendekatan yang mendalam terhadap       SOALAN 3
nilai-nilai murni diri mereka dan nilai-nilai murni orang  (a) Apakah yang dimaksudkan dengan warna ton.
lain .Mereka juga dapat menghubungkaitan muzik,seni     (4 markah)
dan pergerakan dengan nilai,kepercayaan dan         .Maksud warna ton ialah bunyi mempunyai sifat dan
kehendak manusia sejagat.                  kualiti tersendiri.
-memahami bahawa kesenian setiap budaya adalah       (b) Nyatakan ENAM(6) contoh warna ton
dipengaruhi oleh idea-idea estetik dan sosial        (6 markah)
,politik dll.                        .Contoh warna ton
-memainkan peranan dalammenyesuaikan diri secara      Rsuara lelaki+suara perempuan
berkesan.                          Rsuara perempuan + suara pelajar
.Tema Komunikasi                      Rsuara orang menjerit + suara orang berbisik
RKomunikasi merujuk kepada perlakuan tindakbalas      RTepukan tangan + petikan jari
seseorang atau lebih untuk menghntar dan          RKetukan batu + ketukan kayu
menerima berita yang berlaku dalam konteks yang       Rkicauan burung + salakan anjing
mempunyai kesan dan memberi sedikit             Rpaluan gong + gesekan biola
peluang utk maklum balas.Semua komunikasi berlaku      Rpetikan gitar + tiupan magnet
dlm konteks yang mengandungi                Perkataan yang digunakan untuk menerangkan warna
sekurang2nya empat dimensi iaitu              ton bunyi ialah
fizkal,budaya,psikologikal sosial dan temporal.       lembut,kasar,nyaring,garau,halus,gekap,terang,ringan
(b) Terdapat pelbagai aspek-aspek yang penting       dan berat.
semasa pemilihan tema. Nyatakan TIGA (3)          (c ) Dalam penyampaian konsep muzik dalamaktiviti
daripada aspek pemilihan tersebut dengan memberi      muzik terdapat
huraian dan contoh yang sesuai.               nyanyian. Bagaimanakah teknik dan cara menyanyi
(6 markah)                         dapat membantu
.Aspek pemilihan tema                    p&p.Berikan contoh yang sesuai.
a. Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam pg-     (10 markah)
pb adalah                          .Bidang nyaynyian memberi penumpuan dan
Rberasaskan konsep                     penegasan kepada aspek
Rberasaskan kemahiran                    postur,pendengaraan,sebutan,pernafaan dan eknik
Rberfokus kepada isu                    suara.Kegiatan esemble suara diadakan bagi
Rberfokus kepada projek                   memastikan penglibatan murid secara harmonis dan
Rberorientasikan kajian kes                 seimbang.Amalan nilai-nilai murni yang berkaitan
b. Pemilihan perlu mempertimbangkan aspek-aspek       dengan disiplin diiri dan k/sama diutamakan terutama
berikut                           melalui lagu yang berunsur budaya tanahair asyarakat
RBoleh merentasi semua mata pelajaran            Malaysia.Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidang
-tema yang dipilih hendaklah boleh merentasi semua     nyanyian ialah melodi dan irama.
m/p.                            Antara kegiatan yang diadakan adalah :-
Rbersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan      RMari Bernyanyi
kehidupan pelajar                      Menyanyi lagi yang digemarii- lagu beraksi
-ada kaitan dengan pengalaman dan penegethauan       .lagu berentak tradisional
pelajar.Memudahkan pelajar                 .lagu pusingan
berkomunikasi ,berinteraksi dan aktiviti dapat       .lagu suara berlapis
dijalankan,                         -menyanyi secara spontan dan hafalan
c. Bersesuaian dengan situasi ,masa dan peristiwa      -menyanyi dengan menggunakan skor muzik
-sesuai dengan situasi ,masa dan peristiwa yang       RMEnyanyi secara muzikal
berlaku masa kini.Dapat memudahkan pelajar         -menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan memberi
membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan     penegasan kepada tekanan
situasi/keadaan yang sebenar                dan sebutan berirama
d. Kemudahan untuk medapatkan bahan dan sumber       -menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi
yang akan digunakan dalam proses pg-pb           penekanan keada “-
-beberapa justifikasi perlu ada dlm membuat pemilihan    Pic,tempo,corak irama,,mellodi
tema,terutamanya ar dan                   Ekspresi mengikut mood dan dinamik
dari segi penyediaan kemudahan untuk memperolehi
bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses      SOALAN 4
pg-pb.Supaya guru dapat mengajar dengan           (a) Pengalaman diperolehi hasil daripada seni
menunjukkan contoh-contoh yang sebenar/handout.       dalampendidikkan akan memberi
e. Guru berminat dengan tema yang dipilih.         peluang kepada pelajar dan kanak-kanak untuk
-dapat memotivasikan dan melibatkan penglibatan       menyelesaikan masalah.
pelajar dalam aktiviti yang                 Nyatakan EMPAT (4) kesan lain yang dapat dibuat oleh
dijalankan.                         pelajar dan kanak-kanak
                              melalui pengalaman yang diperolehi dalam SDP.


NurynQatinaZahra 2009                                              3
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

(4 markah)                       Rkesukaran dlm permainan bukan sahaja melibatkan
Kesan yang dapat dibuat oleh pelajar dan kanak-kanak  bentuk fizikal tetapi lebih menitik beratkan ketahanan
melalui pengalaman yang diperolehi dari SDP :-     nilai kognitif setiap pelajar seperti pemahaman tentang
RPengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian       nilai-nilai peraturan,tanggugjawab,pilhan dan strategi.
.pengalaman awal –pelajar diberi peluang        Rboleh digunakan untk mengajar dan mengukuhkan
melibatkan diri dengan kemahiran-kemahiran asas    konsep-konsep akademik yang khusus seperti
dalam situasi tertutup dan berubah.Pengalaman     sains.matematik,bahasa,muzik dll
sedemikian memberi peluang kepada pelajar untuk    Rmeningkat keupayaan lokomotor seperti
mencapai keupayaan mengawal sesuatu objek melalui   berlari,melompat dan mengimbang
penggunaan pola motor yang khusus.           Rmemantapkan keupayaan manipulatif asas seperti
.sesuai untuk pelajar yang berada di tahap       melontar,membaling,menangkap,menendang,mengelak
prakawalan dan tahap kecekapan kemahiran        dan megelecek
yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakaan     Rberpotensi untk meneningkatkan tahap kecedasan
sesuatu kemahiran yang menghadapi           seperti kekalutan,daya tahan,kelenturan
masalah dalam melaksanakan kemahiran dalam situasi   dan ketahanan kardiovaskular
yang dinamik atau terbuka.               Rmembina kecerdasan motor spt
RPengalaman Kemahiran Prmainan Dinamik         kelajuan,ketangkasan,kordinasi,keseimbangan dll.
.apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang
membolehkan mereka bermain dengan           SOALAN 5
cekap mereka haruslah diberi peluang untuk       Penghubungkaitan merupakan satu cara untuk
mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam        menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkat rapat
keadaan serupa seperti dalam keadaan permaianan    antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan
yang sbenar.                      masalah
.menggalakkan pelajar untuk memajukan dan       (a) Nyatkan EMPAT (4) kelebihan penghubungkaitan (4
mengutarakan teknik yang telah dipelajari ke      markah) (m/s 3)
dalam situasi-situasi tertentu.            Kelebihan penghubungkaitan
.menggabungkan lebih dari satu jenis kemahiran     RSatu Jaringan yang saling berkait antara satu
motor ke dalam permainan perhubungan          sama lain
k/sama                         .untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata
RPengalaman Bermain Permaian              pelajaran maka satu jaringan yang khusus
.dengan adanya pengalaman bermain boleh        perlu diadakan terutamanya untuk penghubungkaitan
membantu mereka menghayati rasa            kemahiran2 pada setiap mata pelajaran.
keseronokkan ,kepuasan,kegembiraan dan kejayaan.    RMemudahkan pelajar untuk mengingat
.Pelbagai bentuk emosi akan tercetus.         .Pelajar akan lebih mudah untuk mengingat sesutu
.Meningkatkan ktrampilan kemahiran psikomotor     mata pelajaran.
pelajar                        RMelatih minda pelajar supaya lebih kreatif dan
(b) Jelaskan 3 cara untuk memperoleh pengalaman    aktif
dan contoh yang sesuai                 .Minda pelajar akan digerakkan secara aktif dan
(6 markah)                       akan bertindak lebih kreatif.
RCara memperolehi pengalaman              RPembelajaran berkesan
1. Persepsi                      .Pengajaran lebih terancang/tersusun rapi dengan
2. Membina Konsep                   penetapan objektif,isi pelajaran
3. penemuan                      ,strategi,keadah yang jelas,penggunaan bahan yang
4. Pemahaman                      relevan
5. kemahiran                      .kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya
6. Proses                       adalah terdiri dari kepelbagaian individu
7. Hasil                        yang berbeza,tahap mental,fiziakal,emosi dan
8. Pengetahuan                     sebagainya
                            .aktiviti pg-pb berpusatkan pelajar/fokus utama
Contoh :-                       .aktiviti dan isi pelajaran bersifat kontektual iaitu ada
RMenyediakan aktiviti lasak              hubungkait dengan kehidupan seharian.
Rmembina kebolehan                   .berlaku akticiti pembelajaran yang menerapkan
Rmempelajari cara-cara mengendali           nilai-nilai secara merentasi kurikulum.
Rmemupuk keceregasan mental              (b) Huraikan 3 (tiga) tujuan penghubungkaitan
Rmembantu pelajar memahami dan mematuhi        dalampengajaran dan
peraturan                       pembelajaran beserta contoh (6 markah) (m/s 4)
Rmenggalakkan pelajar bermain bersama rakan      RTujuan Penghubungkaitan
Rmenggalakkan pelajar bermain secara adil       RSatu Jaringan yang saling berkait antara satu
Rmemahami diri sendiri dan orang lain]         sama lain
R                           .untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata
(c ) Aktiviti memperoleh pengalaman boleh melibatkan  pelajaran maka satu jaringan yang khusus
pelbagai cara dan bentuk antaranya ialah melalui    perlu diadakan terutamanya untuk penghubungkaitan
pengalaman. Cadangkan satu bentuk permainan yang    kemahiran2 pada setiap mata pelajaran.
boleh dilakukan untuk memperoleh pengalaman dan ia   RMemudahkan pelajar untuk mengingat
melibatkan 3 unsur SDP.                .Pelajar akan lebih mudah untuk mengingat sesutu
(10 markah)                      mata pelajaran.
Cadangan Permainan : Roda kereta/Gulingan/Dirian    RMelatih minda pelajar supaya lebih kreatif dan
Tangan/Imbangan Tangan                 aktif
Kebihan permainan                   .Minda pelajar akan digerakkan secara aktif dan
Rapabila pelajar diberi peluang untuk mengubahsuai   akan bertindak lebih kreatif.
dan mereka cipta permaianan,rangsangan kognitif    RPembelajaran berkesan
mereka turut sama menggerakkan pemikiran dan      .Pengajaran lebih terancang/tersusun rapi dengan
kreativiti mereka                   penetapan objektif,isi pelajaran


NurynQatinaZahra 2009                                             4
SENI DALAM PENDIDIKAN HBEF1403

,strategi,keadah yang jelas,penggunaan bahan yang      .mengangkat badan\
relevan                           .merebah
.kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya      .menghayun
adalah terdiri dari kepelbagaian individu          (b) Jelaskan 3 kemahiran persepsi motor? ( 6 markah)
yang berbeza,tahap mental,fiziakal,emosi dan        (m/s7)
sebagainya                         Kemahiran persepsi motor
.aktiviti pg-pb berpusatkan pelajar/fokus utama       1.Mengimbang
.aktiviti dan isi pelajaran bersifat kontektual iaitu ada  .dibina melaui berdiri di atas kaki atau ketingting atau
hubungkait dengan kehidupan seharian.            berjalan di atas palang pengimbang
.berlaku akticiti pembelajaran yang menerapkan       2.Kesedaran Badan
nilai-nilai secara merentasi kurikulum.           .merupakan persepsi tentang diri sendiri :
Contoh :-Sains/Bahasa/Matematik – SDP            saiz/pengetahuan tentang bahagian2 tubuh badan
(c) Proses refleksi merangkumi 6 peringkat.Huraikan     serta perkaitannya dengan satu sama lain.
peringkat-peringkat proses                 .berupaya untuk melakukan pergerkan
refleksi tersebut beserta pengurusan grafik (10 markah)   membongkok,melurus,memusing,mengilas dan
                              menggerakan badan
                              .perasaan timbul apabila berada dlm kedudukan
RRefleksi bermaksud : sesuatu proses seseorang yang     yang berbeza-beza,
berusaha untuk mengingat dan                3. Kesedaran Ruang
merenung kembali aktiviti pendidikan yang telah       .Menyedari kita hidup dalam rungan dan tubuh
difikirkan atau dialaminya,menganalisis dan         badan kita mengisi ruangan tersebut.Apabila
menilai kesannya,termasuk juga memikirkan cara untuk    bergerak,kita sebenarnya bergerak melalui ruang dan
memperbaiki dan merancang dengan              tubuh badan kita memenuhu ruang seperti
membuat pengubahsuaian supaya dpat digunakan        juga benda2 lain dipersekitaran kita.
dengan lebih efektif.                    4.Kesedaran Hala Datar
RPeringkat-peringkat refleksi :-              .Wujudnya kesedaran tentang arah kanan dan kiri
1.kefahaman                         tubuh badan seseorang.seseorang dapat
.cetusan asas untuk mengenalpasti dan menjelaskan      mengawal pergerkan daripada kedua-dua belah tubuh
isu,fenomena dan masalah pedagogi.             badan secara serentak atau berasingan.
2.Transformasi                       5.Kesedaran arah
.merupakan peringkat utk merancang membuat         6.Kordinasi Tangan-mata atau kaki mata
tindakan seterusnya iaitu dengan mengambil         (c) Anda telah diberi tugasan untuk melaksanakan
kira segala faktor yang diperlukan.             aktiviti pada hari patriotik
3.Perlaksanan                        sekolah. Rancangan satu persembahan pergerakan
.melaksanakan apa yang telah dirancang,menguji       kreatif yang bertemakan
atau mengkaji segala aspek dengan              ‘Keranamu Malaysia’ dengan memasukkan unsur seni
menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.        dalam pendidikan. (10
4. Penilaian                        markah) (m/s 15)
. Menilai tindakan yang telah diambil.           RDrama – nyanyian,pergerakan dalam lakonan,
5.Refeksi                          RNyanyian koir dengan lakonan
.Membuat segala refleksi dengan mengingat dan        RNyanyian dengan penggunaan alat gendering
merening kembali segala aktiviti yang telah         Rnyanyian menggunakan barang-barang terbuang
dialaminya,menganalisa dan menilai kesannya serta      Rmenghasilkan bunyi dari alat-alat terbuang
memikirkan cara untuk membaikinya untuk
digunakan pada masa depan
6.kefahaman baru
.membuat satu perancangan
pengubahsuaian,peningkatan atau membuat tindakan
susulan dan
menjadi cetusan idea yang asas untuk membuat satu
tranformasi yang baru dan tindakantindakan
yang berikut hingga menjadi satu bentuk lingkaran
secara terus menerus demi
memeprtingkatkan ilmu pengetahuan,pengalaman dan
kemahiran seorang pendidik.
Soalan6 (Topik6)
(a) Nyatakan perbezaan lokomotor dengan bukan
lokomotor? (4 markah) (m/s 4)
RBeza lokomotor dan bukan lokomotor :-
Lokomotor : Bergerak dari satu tempat ke satu
tempat yang lain/memerlukan
pergerakan.
.berjalan
.berlari
.melompat
.lari skip
.galop
.meluncur
Bukan Lokomotor : Tidak memerlukan pergerakan
.Membongkok
.meregang
.memulas
.berpusing


NurynQatinaZahra 2009                                               5

								
To top