Docstoc

progr_konf

Document Sample
progr_konf Powered By Docstoc
					                                ЗМІСТ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ...............................................................................................

Секція кафедри психології ..............................................................................................
Секція кафедри філософії культури і культурології .....................................................
Секція кафедри політології .............................................................................................
Секція кафедри світової філософії та естетики .............................................................
Секція кафедри релігієзнавства ......................................................................................
Секція кафедри історії України.......................................................................................
Секція кафедри всесвітньої історії..................................................................................
Секція кафедри архівознавства ........................................................................................

ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИКА .................................

Секція кафедри прилади...................................................................................................
Секція кафедри електротехніки.......................................................................................
Секція кафедри автоматики і систем управління ..........................................................
Секція кафедри інформатизації електронної промисловості .......................................

МАТЕМАТИКА І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ .........................................

Секція кафедри прикладної математики ........................................................................
Секція кафедри інформатики ..........................................................................................
Секція кафедри комп‘ютерні системи і мережі ............................................................
Секція кафедри комп‘терно-інтегрованих технологій..................................................
Секція кафедри комп‘ютеризованих систем.................................................................
Секція кафедри математичного аналізу........................................................................

МАШИНОБУДУВАННЯ ..............................................................................................

Секція кафедри легкої і харчової промисловості ..........................................................
Секція кафедри охорона праці та БЖД ..........................................................................
Секція кафедри металорізальних верстатів та інструментів .......................................
Секція кафедри машинознавства ...................................................................................
Секція кафедри обробки металів тиском і зварювання ................................................
Секція кафедри прикладного матеріалознавства ..........................................................
Секція кафедри промислового та художнього литва ....................................................
Секція кафедри технології машинобудування ..............................................................
Секція кафедри нарисної геометрії та графіки .............................................................

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ

Секція кафедри обліку і АГД ..........................................................................................
Секція кафедри контролю і аудиту ................................................................................
Секція кафедри банківської справи .................................................................................
Секція кафедри оподаткування .......................................................................................
Секція кафедри економіки підприємства ......................................................................
Секція кафедри фінансів ................................................................................................
Секція кафедри туризму і готельного господарства ...................................................

УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ ...................................................................................
Секція кафедри економічної кібернетики ......................................................................
Секція кафедри маркетингу..............................................................................................
Секція кафедри міжнародної економіки ........................................................................
Секція кафедри менеджменту .........................................................................................
Секція кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ..............................
Секція кафедри управління проектами та прикладної статистики ..............................
Секція кафедри управління персоналом і економічної теорії ...................................
Підсекція кафедри управління персоналом і економічної теорії „Актуальні
проблеми економічної теорії‖................ ........................................................................

ПЕДАГОГІКА, МОВОЗНАВСТВО, ЖУРНАЛІСТИКА І СОЦІОЛОГІЯ .........

Секція кафедри педагогіки ..............................................................................................
Секція кафедри іноземних мов ......................................................................................
Секція кафедри української мови та літератури ..........................................................
Секція кафедри соціології .............................................................................................
Секція кафедри англійської мови .................................................................................
Секція кафедри теорії та практики перекладу германських і романських мов .........
Секція кафедри практики іноземних мов ......................................................................
Секція кафедри журналістики: ........................................................................................
  Підсекція „Традиції й новаторство української журналістики‖ .........................
  Підсекція „Проблемні сегменти сучасної комунікації‖ ......................................
  Круглий стіл „Сучасні молодіжні ЗМІ‖ ................................................................
  Підсекція „Культура мовлення в засобах масової інформації‖ ..........................

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ.................................................................................................

Секція кафедри прикладної фізики.................................................................................
Секція кафедри фізики ....................................................................................................
Секція кафедри екології ...................................................................................................
Секція кафедри гідрометеорології ..................................................................................
Секція кафедри хімії ........................................................................................................

ТРАНСПОРТ ..................................................................................................................
Секція кафедри залізничного транспорту......................................................................
Підсекція „Рухомий склад залізниць‖ ...........................................................................
Підсекція „Метрологія та вимірювальна техніка‖ .......................................................
Підсекція „Організація перевезень на залізничному транспорті‖ ...............................
Секція кафедри підйомно-транспортної техніки ..........................................................
Секція кафедри ДВЗ ........................................................................................................
Секція кафедри гідрогазодинаміки ................................................................................
Секція кафедри будівництва ...........................................................................................
Секція кафедри теоретичної і прикладної механіки .....................................................
Секція кафедри автомобілі ..............................................................................................
Секція кафедри транспортних технологій ....................................................................

ЮРИДИЧНІ НАУКИ ....................................................................................................

Секція кафедри господарського права ...........................................................................
Секція кафедри правознавства: ......................................................................................
    Підсекція цивільного і трудового права ............................................................

                                                                2
    Підсекція кримінального права .........................................................................
Секція кафедри історії держави і права.........................................................................
    Підсекція конституційного права .................................................................
    Підсекція історії держави і права України і зарубіжних країн ......................
    Підсекція криміналістики і кримінології .......................................................
    Підсекція адміністративного права ................................................................
    Підсекція міжнародного права ...........................................................................
                                                         3
        ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
            ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
   Голова підсекції –Мамаєв Д.Ю. /ФЛ – 131/
   Секретар підсекції – МіняйленкоЄ.О. /ФЛ –141/
   Науковий керівник – ст.викл. Левченко О.Ом.
   Засідання секції – 16 травня 2007 р. о 10.00 в ауд.420/ІІ.


1.  М’якоход   І.В.   /ФЛ-131/   Соціально-психологічні   особливості
   правоохоронної діяльності. /наук. кер. – доц. Гаркавець С.О./
2.  Максимов А.І. /ФЛ-131/ Психологічний вплив комп‘ютерних ігор на
   розвиток особистості дітей молодшого шкільного віку. /наук. кер. –
   доц. Левченко О.О./.
3.  Саргсян   Р.Г.   /ФЛ-131/   Соціально-психологічні   детермінанти
   креативного розвитку особистості у процесі навчання. /наук. кер. –
   проф. Третьяченко В.В./
4.  Слаутіна Ю.А. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості віктимної
   поведінки людини. /наук. кер. – доц. Гарькавець С.О./
5.  Альохіна Л.Ю. /ФЛ-131/ Вплив соціально-психологічного клімату на
   успішність навчальної діяльності. /наук. кер. – доц. Скляр П.П./.
6.  Рожко А.І. /ФЛ-132/ Соціально-психологічний клімат як чинник
   згуртованості організації /наук. кер. – доц. Скляр П.П./.
7.  Коваленко   А.С.   /ФЛ-132/  Особливості  формування   гендерних
   стереотипів у дітей дошкільного віку з неповних сімей. /наук. кер. –
   доц. Іванова С.Д./.
8.  Савченко Н.А. /ФЛ-132/ Особливості впливу психотехнічних засобів
   рекламних образів у молодому віці. /наук. кер. – доц. Вереіна Л.В./
9.  Тарновська   Л.І.   /ФЛ-131/  Соціально-психологічні   особливості
   підлітків з девіантною поведінкою. /наук. кер. – доц.. Гаркавець С.О./                                       4
10. Вихренко К.С. /ФЛ-132/ Особливості системи цінностей у юнаків з
  асоціальною поведінкою. /наук. кер. – ст. викл. Левченко О.Ом/.
11. Золотарьова   К.В.   /ФЛ-131/   Соціально-психологічні   особливості
  формування    статеворольової    ідентифікації  у    чоловіків  з
  гомосексуальною орієнтацією. /наук. кер. – ст. викл. Левченко О.Ом/.
12. Красовицька О.С. /ФЛ-132/ Соціально-психологічні особливості
  розвитку психічних пізнавальних процесів у молодших школярів з ЗПР.
  /наук. кер. – ст. викл. Боханова Л.В./.
13. Кожина О.В. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості прояву
  гендерних відмінностей в ігрової діяльності дошкільників. /наук. кер. –
  ст. викл. Мітічкіна О.О./.
14. Сергєєва Ю.С. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості прояву
  маскулінних рис у характері жінки і фемінних рис у характері чоловіка.
  /наук. кер. – ст. викл. Мітічкіна О.О./.
15. Комариста О.С. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості прояву
  інфантилізму у зрілому віці. /наук. кер. – ст. викл. Теліс В.Д./.
16. Коміссарова С.О. /ФЛ-131/ Особливості гендерних проявів адиктивної
  поведінки у підлітків. /наук. кер. – ст. викл. Теліс В.Д./.
17. Медкова М.В. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні чинники успішності
  навчання особистості у вищому навчальному закладі. /наук. кер. –
  проф. Третьяченко В.В./
18. Зепова А.М. /ФЛ-132/ Вплив сім‘ї на формування особистості в
  підлітковому віці. /наук. кер. – доц. Бохонкова Ю.О./
19. Пилипчук   К.І.   /ФЛ-152/   Мотиваційні  аспекти  наркоманії  в
  підлітковому віці. /наук. кер. – доц. Бохонкова Ю.О./
20. Носко   О.П.    /ФЛ-152/   Соціально-психологічна   характеристика
  формування особистості другої дитини в сім‘ї. /наук. кер. – доц.
  Бохонкова Ю.О./
21. Міняйленко Є.О. /ФЛ-141/ Психологія майстерності як чинник часу в
  інформаційних технологіях. /наук. кер. – ст. викл. Левченко О.Ом./.

                                        5
22. Гордіна    І.А.  /ФЛз-121м/  Вплив   соціального   оточення  на
   психоемоційний стан при вагітності. /наук. кер. – проф. Третьяченко
   В.В./.
23. Решетченко Ю.О. /ФЛз-121м/ Соціально-психологічна характеристика
   особливостей неформального спілкування в управлінській діяльності.
   /наук. кер. – доц. Вакуленко В.М./
24. Ревунова К.Г. /ФЛм-121/ особливості подолання негативних емоційних
   станів засобами психокорекції. /наук. кер. – доц. Вереіна Л.В./
25. Михайловська      К.О.    /ФЛм-121/    Соціально-психологічна
   характеристика конфлікту в управлінській діяльності. /наук. кер. –
   проф. Третьяченко В.В./


 СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ
   Голова секції – Панкратова О. /ІП – 632/
   Секретар секції – Калтишев С. /ФЛ- 331/
   Науковий керівник – доц. Атоян А.І.
   Засідання секції – 16 травня 2007 р. о 10.00 в ауд.126/ІІ.


1.  Сапицька Н. /ФЛ-632/ Інформаційні технології: проблема функцій(наук.
   керівник - доц. І.М.Сілютіна)
2.  Діденко К./ФЛ-621/ Створення активних інформаційних ресурсів у
   науково-дослідницьких документах (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)
3.  Андреева Г./ФЛ- 621/ Зміст і напрямки інформаційної діяльності музею
   (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)
4.  Безрукова О. /ФЛ-621/ Використання документних ресурсів наукової
   бібліотеки   СНУ    ім.  В.Даля   студентами    спеціальності
   „Документознавство і інформаційна діяльність‖ (наук. керівник - доц.
   І.М.Сілютіна)
5.  Машкович М. /ФЛ-651/ Електронний документ в системі документних
   комунікацій (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

                                        6
6.  Вінник А. /ФЛ-651/ Система пошуку та доступу до науково-технічної
   інформації в базах даних (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)
7.  Склярова   А.  /ФЛ-651/  Перспективи   розвитку  документів  на
   найважніших носіях інформації (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)
8.  Ковальова О. /ФЛ-621/ Трансформації особистісної інформації в
   сучасному перекладі /на прикладі документів, ідентифікуючих особу
   (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)
9.  Ярманова Т.В. /ФЛ-621/ Особливості використання електронних
   документів та створення INTRANET в умовах функціонування
   Луганської ОДА (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)
10. Даценко О. /ФЛ-642/ Центр зайнятості як соціокультурне явище
   сьогодення: проблеми, перспективи (наук. керівник – доц. Л.П.
   Воєводіна)
11. Соколовська    Г.  /ФЛ-641/  Тенденції  розвитку  управлінського
   документування (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)
12. Давидова Г. /ФЛ-641/ Трансформація документації в умовах організації
   менеджменту якості продукції (наук. керівник - доц. Л.П. Воєводіна)
13. Старченко Т. / ФЛ-642/ Проблема функціонування конфіденційного
   документу в сучасних умовах соціально-економічного розвитку (наук.
   керівник – доц. Л.П. Воєводіна)
14. Панкратова І.П. Єкзістенціальні виміри історичного буття(наук.
   керівник - доц. А.І. Атоян)
15. Князькова І.А. /ММ-651/ Национальная модель мира и человек (наук.
   керівник - ст. викл. С.І. Шапошнікова)
16. Калугін С.І. /ММ-161/ Политика и политическая культура(наук.
   керівник ст. викл. – С.І. Шапошнікова)
17. Підгорна Н.К. Дослідження культури спілкування (наук. керівник - ст.
   викл. С.І. Шапошнікова)
18. Калтишев С. /ФЛ- 331/ Аксіологічні засади у неокантіанської
   герменевтиці . (Наук. керівник – доц. Атоян А.І.)

                                      7
19. Абросімов П./ФЛ- 331/ Традиція і авангард в нової системі коордінат
   постмодерного світу. (наук. керівник – доц. Атоян А.І.)
20. Філіпова   Ю.  /ЖС-651/   Культурологічні   засади  самовизначення
   особистості (Наук. керівник - А.Д. Чаус)
21. Діденко К. /ФЛ-621/ Документне подання результатів науково-технічної
   діяльності(Наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)
22. Долженко О.. /ФЛ-341/ Особливості цінностного підходу (наук.
   керівник - доц. А.І. Атоян)
23. Печенок А. /ФЛ- 341/ Символ у складі концепції культури (наук.
   керівник - доц. А.І. Атоян)

          СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ
   Голова секції – Ірха К.О. /МК-331/
   Секретар секції – Шейкіна Н.С. /МК-331/
   Науковий керівник секції – к.і.н., доц. Пашина Н.П.
   Засідання секції – 17 травня 2007 року о 14.00 в ауд. 326/ІІ.


1.  Ірха К. /МК-331/. Формування та інтерпретації національної ідеї в
   Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.
2.  Дмитренко А. /МК-331/. Порівняльний аналіз модернізаційних процесів
   в політичних структурах України та Польщі / наук. кер. –
   доц. Новакова О.В./.
3.  Суржко М. /МК-331/. Інститут президенства в парламентських та
   президентських республіках / наук. кер. – доц. Барановський Ф.В./.
4.  Лебедєв О. /МК-331/. Політична реформа в Україні: проблеми та
   перспективи / наук. кер. – доц. Новакова О.В./.
5.  Проценко О. /МК-331/. Манипулятивні аспекти в політичній рекламі
   /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.
6.  Шейкіна Н. /МК-331/. Політична культура молоді в Україні /наук. кер. –
   доц. Сидоренко Ю.М./.

                                       8
7.  Остренко Є. /МК-321/. Специфічні риси політичної соціалізації в
   Україні /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.
8.  Люта Л. /МК-341/. Проблема внутрішньопартійної олігархізації в
   теоретичному та прикладному аспектах /наук. кер. – доц. Новакова
   О.В./.
9.  Медведєва М. /МК-351/. Психологічні аспекти формування політичної
   культури /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.
10. Мендель М. /МК-351/. Методи психологічного втручання в політику:
   психологічна війна /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.
11. Мустафа А. /МК-351/. Психологія влади Ф. Ніцше /наук. кер. –
   доц. Пашина Н.П./.
12. Замєсова Л. /ЕК-452/. Особливість політичного лідера в політичному
   процесі /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.
13. Гетьманська А. /ЕК-851/. Особливості політичного режиму в Україні
   /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.
14. Недовєсов Д. /ЕК-453/. Особливості становлення політичної системи
   України /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.
15. Шевлякова К. /ЕК-553/. Проблеми розвитку громадянського суспільства
   в сучасній Україні /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.
16. Ткаченко Г. /ЕК-353/. Проблема легітимації влади в Україні /наук. кер. –
   доц. Пашина Н.П./.
17. Мельничук Ю. /ЕК-353/. Особливості політичного лідерства в сучасній
   Україні /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.
18. Тараненко Н. /ЕК-353/. Партійна система сучасної України /наук. кер. –
   доц. Пашина Н.П./.
19. Воронкіна К. /ЕК-353/. Роль Конституції в формуванні демократичного
   політичного режиму в сучасній Україні /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.
20. Давиденко О. /ЕК-353/. Особливості становлення політичного режиму
   України /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.                                      9
21. Мєркулова Г. /УП-351/. Особливості становлення системи політичних
   партій в Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.
22. Кузьмук М. /УП-351/. Особливості міжнародних відносин в сучасній
   Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.
23. Мова Н. /УП-851/. Особливості використання політичних технологій в
   Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.

   СЕКЦІЯ КАФЕДРИ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ЕСТЕТИКИ


   Голова секції – Буйницька З.В. /ФЛ-331/
   Секретар секції – Калтишев С.В. /ФЛ-331/
   Науковий керівник – доц. Капічіна О.О.
   Засідання секції 18 травня о 14:00 в 315/ІІ.


1.  Буйницька З. /ФЛ-331/ Философское решение проблемы человека в
   конце ХХ столетия / наук. кер. – доц. Капічіна О.О./
2.  Абросімов П. /ФЛ-331/ Традиция в состоянии постмодерна / наук. кер. –
   доц. Капічіна О.О./
3.  Коваль О. /ФЛ-331/ Лінгвістичний поворот та його наслідки в ситуації
   afterpostmodern(a) / наук. кер. – доц. Капічіна О.О./
4.  Калтишев   С.  /ФЛ  331/.  Кризис  европейской   гуманистической
   парадигмы / доц. Капічіна О.О./
5.  Усікова І. /ФЛ-331/ Виртуальная реальность и конец постмодернизмма /
   доц. Капічіна О.О./
6.  Герсамія О. /ФЛ-331/ Критика одномерного человека в концепции
   Г. Маркузе / доц. Капічіна О.О./
7.  Мамедов Р.А. /ФЛ-221/. Проблеми чань-дзен дискурса у буддійській
   релігійній практиці /наук. кер. – проф., к.філ.н. Ісаєв В.Д./.
8.  Єрмоленко Н.М. /ФЛ-221/. Проблема сенсу життя як світоглядна
   проблема в філософії та релігії /наук. кер. – ст. викл. Дерев‘янко К.В./.

                                         10
  9.  Лук‘яненко К.О. /ФЛ 221/. Містика та гнозис у філософії релігії /наук.
    кер. – ст. викл. Дерев‘янко К.В./.
  10. Корінькова М.О. /ФЛ 221/. Протестантизм і пост протестантизм у
    сучасному українському соціумі /наук. керівник - доц.. Звонок Н.С./.
  11. Погребіцька К.С. /ФЛ 221/. Містика у сучасному світі /наук. кер. –
    доц.. Звонок Н.С./.
  12. Нескреба    Я.О.   /ФЛ   221/.  Аксіологія  віровчення  буддизму     та
    християнства (порівняльний аспект). /наук. кер. – доц.. Бондар Л.П./.
           СЕКЦІЯ КАФЕДРИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Голова секції – студент гр.ФЛ-221 Лук‘яненко К.О.
Секретар секції – студентка гр.ФЛ-221 Погребіцька К.С.
Науковий керівник – проф. Ісаєв В.Д.
Засідання секції – 18 травня о 14:00 в 315 ауд. ІІ корп.


1. Мамедов Р.А. /ФЛ 221/. Проблеми чань-дзен дискурса у буддійській релігійній практиці
  /наук. кер. – проф.., к.філ.н. Ісаєв В.Д./.
2. Єрмоленко Н.М. /ФЛ-221/. Проблема сенсу життя як світоглядна проблема в філософії та
  релігії /наук. кер. – ст.. викл. Дерев‘янко К.В./.
3. Лук‘яненко К.О. /ФЛ 221/. Містика та гнозис у філософії релігії /наук. кер. – ст. викл.
  Дерев‘янко К.В./.
4. Корінькова М. О.     /ФЛ 221/. Протестантизм і пост протестантизм у сучасному
  українському соціумі /наук. керівник - доц.. Звонок Н.С./.
5. Погребіцька К.С. /ФЛ 221/. Містика у сучасному світі /наук. кер. – доц.. Звонок Н.С./.
6. Нескреба Я.О. /ФЛ 221/. Аксіологія віровчення буддизму та християнства (порівняльний
  аспект). /наук. кер. – доц.. Бондар Л.П./.            СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
      Голова секції - Пономарьова О. /ЮІ–341/
      Секретар сеції - Коршик К. /ЮІ-341/
      Науковий керівник – ас. Д'яконіхін А.В.
      Засідання секції відбудеться в 307 ауд. 18.05.2007 р. о 14 годин
                                              11
1. Соргіна Т. /ЮІ-341/. Грушевський – політичний лідер переломної епохи/
 наук. керівник - проф. Сергієнко Ю.Г./.
2. Пономарьова  О.   /ЮІ-341/.  Українські  остарбайтери:  спогади  та
 сучасність./ наук. керівник - проф. Сергієнко Ю.Г./.
3. Коршик К. /ЮІ-341/. В.Винниченко – постать на тлі Української
 революції./наук. керівник - проф. Сергієнко Ю.Г./.
4. Федорова А. /ЮІ-164/.‖Значення діяльності Б.Хмельницького в ході
 національно – визвольної війни середини17ст‖. /наук. керівник - доц.
 Кальнцька Н.Д./.
5. Гусейнова Ш. /ЮІ-165/.Історичне значення березневих статей у долі
 українського народу.‖/ наук кер – доц. Кальницька Н Д./.
6. Ямкова О. /ЮІ-261/ „Монгольська новала і оборона Києва‖./наук. кер.-
 док.іст. наук. професор Бодрухін В Н./.
7. Жицька К. /ЮІ-261/ „Анна Регіна – королева франків‖./наук. кер.- док.іст.
 наук. професор Бодрухін В Н./.
8. Куріліна Ю. /ЮІ-261/ ―Історичне князювання Ярослава Мудрого‖./наук.
 кер.- док.іст. наук. професор Бодрухін В Н./.
9. Курілін О. /ЮІ-361/ ―Король Данило Галицький‖./наук. кер.- док.іст.
 наук. професор Бодрухін В Н./.
10.Парфенчук Н.В. /ЮІ-351/ Доповідь: К.О. Булавін – керівник селянсько –
 козацького повстання (До 300 – річчя Булавінського повстання)./наук.
 кер. – д.і.н. професор Литвиненко В.Ф./.
11.Михайлюк В.В. /ЮІ-331/ Доповідь: Чумацько – візницький промисел на
 Україні / наук. кер.- док.іст. наук. професор Литвиненко В.Ф./.
12.Филиппов С. /МТ-561/ Земельні відносини козаків у XVI ст./наук. кер.-
 ас. Д‘яконіхін А.В./
13.Тулпарова А. /МТ-561/ Из истории боевой элиты укр. казачества. /наук.
 керівник - ас. Д‘яконіхін А.В./

      СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

                                      12
   Голова секції –Соргіна Т. /ЮІ-341/
   Секретар секції –Коршик Х. / ЮІ-341/
   Науковий керівник – доц. Кривуля О.О.
   Засідання секції – 16 травня 2007 в ауд.309/VIII о 14 годині.


1.  Барбашова М. /ЮІ-331/. Шарль Моріс Талейран – політичний діяч
   /наук. кер. – доц. Кривуля О.О./.

2.  Василенко В. /ЮІ-231/. Військові конфлікти на початку ХХ ст. /наук.
   кер. – доц. Ратніков В.Ю./.

3.  Грищенко А. /ЮІ-241/. 14 лютого 1943 року – визволення Луганська (зі
   спогадів очевидців) / наук. кер. – доц. Абакумова В.І./.

4.  Дробязко Т. /ЮІ-341/. «Нескорені» / наук. кер. – доц. Кривуля О.О./.

5.  Єрмоленко Ю. /ЮІ-331/. Духовне життя за доби «коренізації» 20-30-
   х рр. ХХ ст. / наук. кер. – доц. Кривуля О.О./.

6.  Коршик Х. /ЮІ-341/. Проблема Бабиного Яру / наук. кер. – доц.
   Кривуля О.О./.

7.  Кузьминська Є. /ЮІ-241/. Геополітичне положення сучасної України /
   наук. кер. – доц. Абакумова В.І./.

8.  Куряга Ю. /ЮІ-231/. Внесок українців у перемогу над фашистською
   Німеччиною / наук. кер. – доц. Ратніков В.Ю./.

9.  Нарикова В. /ЮІ-231/. Рух опору на Луганщині: 1942-1943 рр. / наук.
   кер. – доц. Ратніков В.Ю./.

10. Огарков Г. /ЮІ-231/. Доля остарбайтерів Донбасу в роки Великої
   Вітчизняної війни / наук. кер. – доц. Ратніков В.Ю./.

11. Сасунова І. /ЮІ-241/. Модернізація української економіки в період
   окупації України в роки Великої Вітчизняної війни / наук. кер. – доц.
   Абакумова В.І./.


                                      13
12. Суліменко О. /ЮІ-331/. Джордж Вашингтон як політик / наук. кер. –
   доц. Кривуля О.О./.

13. Трахиніна Г. /ЮІ-341/. Орлов Макар Йосипович / наук. кер. – доц.
   Кривуля О.О./.


        СЕКЦІЯ КАФЕДРИ АРХІВОЗНАВСТВА
   Голова секції – студ. гр. МГ-15 Авілкіна Є.О.
   Секретар секції – студ. гр. ЮІ-261 Ямкова О.В.
   Науковий керівник – д.і.н., проф. Довжук І.В.
   Засідання секції 19 травня 2007 року в ауд. 106/VIII о 14 год.


1.  Авілкіна Є.О. /МГ-15/ «Іліодор Фелькнер – вчений, письменник,
   суспільний діяч» (наук. кер. – проф. Довжук І.В.)
2.  Алтухов О.С. /ЮІ-251/. «Михайло Драгоманов як суспільний і
   політичний діяч» (наук. кер. – ас. Підченко С.А.)
3.  Гуменюк Я.С. /ЮІ-251/. «Микола Костомаров як історик» (наук. кер. –
   ас. Підченко С.А.)
4.  Куріліна Ю.Ю. /ЮІ-261/. «Уроженці України – учасники Сталіградської
   битви (1942-1943 рр.)» (наук. кер. – проф. Литвиненко В.Ф.)
5.  Радіонова Д.П. /ЮІ-261/. «Деякі аспекти творчої діяльності Георгия
   Нарбута» (наук. кер. – проф. Довжук І.В.)
6.  Ульянцева О.В. /ЮІ-231/. «До питання про розвиток охрони здоров‘я на
   Луганщині у 20-х рр. ХХ ст.» (наук. кер. – проф. Довжук І.В.)
7.  Ямкова О.В. /ЮІ-261/. «Техніка будівництва єгипетських пірамід»
   (наук. кер. – проф. Бодрухин В.М.)
                                    14
            ЕЛЕКТРОНІКА.
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИКА

            СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПРИЛАДИ
   Голова секції – Есаулов А.А. / ЭТ-421/
   Секретар секції – Афанасьева Ю.А. / ЭТ-321/
   Науковий керівник – проф. Мирошников В.В.
   Засідання секції – 16 травня 2007 р. в ауд. 309/І о 14 год.

1.  Сирик   К.В.   /ЭТ-521/.  Пути   повышения  качества   очистки
   вентиляционных выбросов промышленных предприятий /научн. рук. –
   доц. Шведчикова И.А. /.
2.  Трубецкой Д.Н. /ЭТ-321/. Ультразвуковой диагностический комплекс
   / научн. рук. – доц. Спивак А.Н. /.
3.  Ясинова О.В. /ЭТ-321/. Применение ультразвуковых фазированных
   решеток в системах медицинской диагностики /научн. рук. – проф.
   Мирошников В.В. /.
4.  Афанасьева    Ю.А.  /ЭТ-321/.   Исследование  режимов   получения
   информации при ЯМР-интроскопии / научн. рук. – доц. Комаров Н.В. /.
5.  Романченко А.В. /ЭТ-321/. Применение магнитотерапии при сердечно-
   сосудистых заболеваниях / научн. рук. – доц. Шевченко А.И. /.
6.  Волкова Л.В. /ЭТ-521/. Усовершенствование приборов для измерения
   дозы рентгеновского излучения /научн. рук. – доц. Шведчикова И.А. /.
7.  Кобцева  А.П.  /ЭТ-321/.  Воздействие  ультразвукового  поля  на
   биологические объекты / научн. рук. – доц. Спивак А.Н. /.
8.  Есаулов А.А. /ЭТ-421/. Численные методы расчета полей рассеяния
   дефектов / научн. рук. – проф. Мирошников В.В. /.
9.  Винтер Э.Г. /ЭТ-321/. Особенности построения приборов контроля
   дыхания / научн. рук. – доц. Шевченко А.И. /.

                                       15
10. Ракова Е.С. /ЭТ-321/. Особенности построения блоков намагничивания
   и стабилизации тока ЯМР-томографа / научн. рук. – доц. Комаров Н.В./
11. Мартынов А.Е. /ЭТ-431/. Способы подавления помех промышленной
   частоты в приборах контроля /научн. рук. – проф. Мирошников В.В./.
12. Кияшко    Д. Г.  /ЭТ-431/.  Обзор    конструкций   вихретоковых
   толщиномеров /научн. рук. – доц. Шведчикова И.А./.
13. Матлаева И.А. /ЭТ-331/. Использование эффекта Доплера в приборах
   медицинской диагностики /научн. рук. – Швец С.Н./.
14. Сидненко С.А. /ЭТ-431/. Особенности выявления металлических
   включений   в  пищевой   промышленности     /научн.  рук.  –
   проф. Мирошников В.В./.
15. Каляпина Т.А. /ЭТ-331/. Построение МРТ изображений / научн. рук. –
   доц. Комаров Н.В. /.
16. Матвеева Н.В. /ЭТ-531/. Методы контроля концентрации газов в
   рудничном воздухе / научн. рук. – Швец С.Н. /.


        СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
   Голова секції - Сечін О. / ЕТ-651/
   Секретар секції - Тополюков А. / ЕТ-651/
   Науковий керівник - доц. Нестеренко О.П.
   Засідання секції -17.05.2007г. в ауд. 221/І о 14 год.


1.  Сечін О., Тополюков А. /ЕТ-651/. Методика розрахунку перехідних
   процесів у колах другого та третього порядку. /наук. керівник - доц.
   Нестеренко О.П./
2.  Гетьманов  А.Ю.   /Ет-151/Дослідження  вторинних   струмовідводів
   феросплавних електропечей за допомогою математичних моделів.
   /наук. керівник - доц. Філімоненко Н.М./
                                        16
  3.  Дубовіков А.Ю. /МТ-551/ Методика розрахунку індуктивного опору
     провідників  різноманітного  просторового    розташування.  /Наук.
     керівник - доц. Філімоненко К.В./
  4.  Ольховіков  О.  /ЕТ-151/  Обробка   результатів  багатократних
     спостережень. Законі розподілу випадкових помилок. /Наук. керівник-
     доц. Мірошниченко О.М./
  5.  Ольховіков  О.  /ЕТ-151/  Розрахунок  частотної  характеристики
     феромодульного перетворювача. /Наук. керівник - проф. Яковенко В.В./


    СЕКЦІЯ КАФЕДРИ АВТОМАТИКИ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Голова секції – Калихевич М.В. /КТ- 531/
Секретар секції - Мартишева Н.І. /КТ- 121/
Науковий керівник – доц. Кратінов О.Г.
Засідання секції - 16 травня 2007 р. в ауд. 105/XII о 14 год.


  1.  Бакум О.В./ КТ-121/ Оптимізація режимів фрезерування стосовно
     систем ЧПУ класу РСNС /наук. кер.- доц. Кратінов О.Г./
  2.  Романова І. Ю./КТ-121/ Дослідження сталості системи оптимізації
     режимів фрезерування /наук. кер.- доц. Кратінов О.Г./
  3.  Зубов А.О. /КТ-522/ Розробка експертної системи оцінки екологічної
     небезпеки породних відвалів та дослідження засобів моделювання бази
     знань /наук. кер.- доц. Стоянченко С.С./
  4.  Лебедєв О. С. /КТ-521/Дослідження методів аналітичної обробки даних
     в розподілених інформаційних системах та розробка програмного
     забезпечення /наук. кер. - доц. Стоянченко С.С./
  5.  Коваленко І. О. /КТ-521/ Інформаційно-аналітична система для
     розробки и контролю виконання індивідуальних планів викладачів із
     застосуванням WEB технологій /наук. кер. - доц. Стоянченко С.С./
                                        17
6.  Кокорина  К.  В.  /КТ-521/   Інформаційно  -  аналітична  система
   персоніфікованого обліку застрахованих осіб Жовтневого відділення
   ЛФ ПФУ. /наук. кер.- доц. Стоянченко С.С./
7.  Кокорина К. В. /КТ-521/ Розробка експертної системи нарахування
   пенсій /наук. кер.- доц. Стоянченко С.С./
8.  Фільдшин О.С. /КТ-122/ Розробка та дослідження пристроя введення
   візуальної інформації до комп‘ютера /наук. кер. – ст. викл. Поздняков
   В.С./
9.  Калихевич М.В. /КТ-531/ Синтез системи управління горизонтально-
   замкнутої транспортної системи за допомогою програмної системи
   ZelioSoft /наук. кер. - доц. Верховодов А.В./
10. Киселев О.С. / КТ-522/ Надійність систем мониторингу мобільних
   об‗єктів на основі радіомереж /наук. кер. - доц. Верховодов А.В./
11. 10.Мартишева Н.І./КТ-121/ Модернізація ділянки по розливу хімічних
   речовин з метою підвищення випуску продукції. /наук. кер. - ст. вик.
   Кацюба В.О./
12. Клюєв Є.О. /КТ-121/ Інтегрована система управління для офісу /наук.
   кер. - ст. вик. Кацюба В.О./
13. Луценко В.В. /КТз-121/ Комплексна система управління обладнанням
   забою. /наук. кер.- ст. вик. Кацюба В.О./
14. Землянський    О.О.  /КТз-521/   Дослідження    методів  інтерполяції
   просторових кривих /наук. кер. – доц. Малахов О.В./
15. Іваньков О.П. /КТз-121/ Дослідження втрат в електричних мережах при
   штатній експлуатації і в аварійних режимах / наук. кер. –
   доц. Малахов О.В./
16. Андрющенко     С.О.   /КТ-522/   Дослідження    засад  будування
   електрохімічних генераторів /наук. кер. – доц. Малахов О.В./
17. Баличев В.П. /КТз-521/ Дослідження засобів розбудови мереж низького
   рівня /наук. кер. – доц. Малахов О.В./                                          18
18. Кірсанов В.В. /КТ-522/ Дослідження засобів передачі телеметричної
  інформації /наук. кер. – доц. Малахов О.В./
19. Гусаров Д.С. /КТ-521/ Дослідження засобів вимірювання механічних
  навантажень металевих конструкцій /наук. кер. – доц. Малахов О.В./
20. Скальна О. С. /КТ-521/ Дослідження і розробка автоматизованої
  системи підтримки інноваційної діяльності /наук. кер. – доц. Войцев
  А.В./
21. Тимофєєв О.В. /КТ-521/ Дослідження і розробка системи автоматичної
  рубрикації наукових праць /наук. кер. – доц. Войцев А.В./
22. Коваленко В.О. /КТ-521/ Дослідження методів побудови комплексних
  інформаційних систем та розробка автоматизованої системи управління
  підприємства з виробництва електротехнічного обладнання /наук. кер. –
  доц. Войцев А.В./
23. Волова Г.І. /КТ-522/ Дослідження та розробка засад побудови системи
  автоматичного обліку готової продукції хлібопекарного виробництва з
  застосуванням    методів  штучного    інтелекту  /наук.  кер.  –
  доц. Войцев А.В.
24. Садовський О.М. /КТ-122/ Автоматизоване управління обладнанням для
  виробництва багатошарової полімерної оболонки методом соекструзі
  /наук. кер. - доц. Кратінов О.Г./
25. Аніщенко   А.А.   /КТ-121/  Нанесення    зображень   методом
  флексографічного друку в виробництві багатошарової полімерної
  оболонки /наук. кер. - доц. Кратінов О.Г./
26. Сергієня І.В. /КТ-122/ Запровадження елементів гнучкості в роботі
  роторних технологічних систем /наук. кер. - доц Малахов В.Н./
27. Степанов П.П. /КТ-122 /, Сич С.В. /КТ-532/, Сакура Д.О. /КТ- 532/
  Автоматизований    облік  документів   контролю  якості  продукції
  машинобудівного напрямку /наук. кер. - доц Малахов В.Н./
                                       19
28. Боєвець Д.В. /КТ-122/ Автоматизований облік документів технічної
   експлуатації вантажних автомобілів на рівні автобази /наук. кер. - доц
   Малахов В.Н./
29. Сафонов /КТ-522/ Дослідження динамічних властивостей САР при
   відпрацюванні   задаючих  і  обурюючих  сигналів  /наук.  кер.  -
   доц. Левін В.В./
30. Герасимов Є.І. /КТ-121/ Оптимізація обробки потоків завдань на основі
   генетичних алгоритмів /наук. кер. - доц. Юрков Д.А./
31. Васильєв К.В. Ідентифікація процесу функціонування оператора за
   часовими рядами /наук. кер. - доц. Юрков Д.А./
32. Усков Е.Ю./КТ-121/ Розробка бездротових інформаційно-управляючих
   систем з застосуванням GSM модемів /наук. кер. - ас. Львов С.А./
33. Плюхіна О.С. /КТз-521/ Дослідження можливостей забезпеченості
   регіону на прикладі Луганської області /наук. кер. - доц. Шумов В.Д./


       СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
        ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
   Голова секції - Гріцова В.Ю. /КТ-721/
   Секретар секції - Стронський І.О. / КT-841/
   Науковий керівник - доц. Логунов М. П.
   Засідання секції - 16 травня 2007р. в ауд. 211а//XII о 10 год.


1.  Гріцова В.Ю. /КТ-721/ Розробка конструкції відцентрового насоса з
   робочим колесом без механічних опор. /наук. кер. – проф. Ерошин С.С./
2.  Полежай Р.О. /КТ-721/ Розробка розмірного ряду відцентрових насосів з
   робочим колесом без механічних опор. /наук. кер. – проф. Ерошин С.С./
3.  Соболєв М.О. /КТ-721/ Розробка конструкції відцентрового вентилятора
   з робочим колесом без механічних опор. /наук. кер. – проф. Ерошин
   С.С./
4.  Купцова Ю.А. /КТ-721/ Розробка діючого макета без шпиндельного

                                        20
   верстата різання монокристаллів. /наук. кер. – проф. Ерошин С.С./
5.  Ткаченко М.О. /КТз-721/ Геометричне моделювання молекул
   фуллеренів С60 і С70. /наук. кер. – проф. Ерошин С.С./
6.  Тимофєєв Д.Л. /КТ-821/ Анліз напружено-деформованого стану корпуса
   АКВР за допомогою системи Solid Works. /наук. кер. – проф. Ерошин
   С.С./
7.  Царанов О.В. /КТз-721/ Експериментальні дослідження впливу
   технологічних факторів на ефективність процесу алмазного різання
   злитків напівпровідникових матеріалів. /наук. кер. – проф. Ерошин С.С./
8.  Усейнов А.О. /КТз-832у/ Модернізація устаткування фарбування
   резисторів з використанням інформаційних технологій проектування.
   /наук. кер. – доц. Логунов М. П./
9.  Терехов Д.В. /КТ-821/ Розробка інформаційної системи планування та
   керування іучбовим процесом кафедри. . / наук. кер. – доц. Логунов М.
   П./
10. Несмашний М.Ю. /КТ-831/ Розробка інформаційно-програмного
   комплексу моделювання процесу термічної дифузії в напівпровідниках.
   / наук. кер. –
   доц. Логунов М.П./
11. Гурєєв О.О. /КТ-821/ Розробка автоматизованої інформаційної системи
   керування малим підприємством. /наук. кер. – доц. Логунов М.П./
12. Чікін А.Ю. /КТ-851/ Розробка та дослідження методів оптимального
   кодування для системи автоматизованої ідентифікації виробів. /наук.
   кер. – асс. Логунов О.М./
13. Бикадорова Г.Ю /КТ-821/ Дослідження інформаційних засобів
   моніторинга ресурсів корпоративної мережі. /наук. кер. – доц.
   Бубліченко С.В./
14. Негода В.О. /КТ-821/ Розробка конструкції верстата різання
   напівпровідникових матеріалів /наук. кер. – ст. пр. Брешев В.Є./
15. Лєдєньов І.В. /КТ-721/ Імітаційне моделювання та дослідження процесу

                                      21
  статичного балансування плоских роторів. /наук. кер. – ст. пр.
  Мірошник С.О./
16. Замета О.О. /КТ-721/ Проектування системи динамічного балансування
  жорстких роторів на базі мікроконтролеру та аналіз похибок вимірів.
  /наук. кер. – ст. пр. Мірошник С.О./
17. Егоркін О.Г. /КТ-721/ Розробка апаратного та програмного
  забезпечення дистанційного двокомпонентного динамометру. / наук.
  кер. – ст. пр. Мірошник С.О./
                                     22
           МАТЕМАТИКА І
    ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

     СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
   Голова секції – Кожушкіна О.С. /МТ-221/
   Секретар секції – Россомахіна О.М. /МТ-231/
   Науковий керівник – ас. Кліпаков М.В.
   Засідання секції – 17 травня 2007 р. з 14.00 ауд. 63-А.


1.  Барановська В.Є. /МТ–221/ Математичне моделювання та оптимізація
   виробничої функції підприємства теплозабезпечення /наук. кер. – доц.
   Швед О.П./
2.  Зубрицький Ю.Ю. /МТ–221/ Розробка пакету інтерактивної графіки для
   розв‗язання задач термомеханіки еластомірів методом скінченних
   елементів /наук. кер. – доц. Дохняк Б.М./
3.  Кожушкіна О.С. /МТ–221/ Дослідження властивостей напівгрупи, що
   містяться в одиничній кулі простору кватерніонів /наук. кер. – проф.
   Арлінський Ю.М./
4.  Батіщєв С.М. /МТ–221/ Розробка тривимірної моделі архітектури
   Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
   для створення мультимедійних презентацій /наук. кер. – доц. Кучма
   Ю.В./
5.  Бакаєв О.В. /МТ–221/ Розробка стохастичних методів пошуку і
   побудова діалогових процедур прийняття найкращих рішень /наук. кер.
   – доц. Малий Д.В./
6.  Гладка Г.С. /МТ–221/ Розробка та аналіз сучасних методів розв‗язання
   прикладних задач нелінійного математичного програмування /наук. кер.
   – доц. Малий Д.В./

                                    23
7.  Гончаренко  А.В.  /МТ–221/  Використання    ящика  Еджворта  в
   дослідженнях елементарних моделей обміну товару /наук. кер. – доц.
   Кучма Ю.В./
8.  Духін А.С. /МТ–221/ Розробка електронних ресурсів факультету
   математики та інформатики: розробка електронно-методичних ресурсів
   для студентів спеціальності «Прикладна математика» /наук. кер. – доц.
   Малий Д.В./
9.  Мілокост М.В. /МТ–221/ Оптимальне планування перевезень із
   врахуванням топології транспортної мережі /наук. кер. – доц. Нєфьодов
   Ю.М./
10. Палкін М.Ю. /МТ–221/ Розробка та аналіз методів послідовного синтезу
   складних технологічних структур /наук. кер. – доц. Малий Д.В./
11. Ритікова С.В. /МТ–221/ Моделювання та дослідження динаміки
   мостового крану /наук. кер. – доц. Швед О.П./
12. Столбенко Л.М. /МТ–221/ Розробка алгоритму компресії зображень на
   основі фрактального аналізу /наук. кер. – доц. Кочевський А.О./
13. Терехов А.О. /МТ–221/ Розробка математичної моделі монополії і
   олігополії та їх порівняльний аналіз /наук. кер. – доц. Кучма Ю.В./
14. Чертов А.С. /МТ–221/ Аналіз та застосування сучасних методів
   розв‗язання прикладних задач оптимального регулювання /наук. кер. –
   доц. Малий Д.В./
15. Снитніков А.Ю. /МТ–221/ Розробка та дослідження квазіньютоновських
   методів розв‘язання задач умовної оптимізації /наук. кер. – доц. Малий
   В.В./
16. Мелешина Т.В. /МТз–221/ Методи оптимального проектування в
   задачах нелінійного програмування /наук. кер. – доц. Малий В.В./
17. Примак П.О. /МТз–221/ Розробка та застосування математичних
   моделей для оптимізації джерел і конфігурації гідравлічних мереж
   спеціального типу. /наук. кер. – доц. Малий В.В./                                      24
18. Падалкіна Г.О. /МТз–221/ Інструментальна система імітаційного
  моделювання складних технічних систем /наук. кер. – доц. Малий В.В./
19. Шевченко Л.В. /МТз–221/ Моделювання і алгоритмізація рішення
  оберненої задачі теплопровідності /наук. кер. – доц. Щолоков В.С./
20. Вобла О.І. /МТз–221/ Розробка та дослідження математичної моделі
  руху   автомобіля  з  урахуванням  нелінійностей  /наук.  кер.  –
  доц. Крамар М.М./
21. Гриненко О.В. /МТз – 221/ Аналіз узагальнених функцій та їх
  використання для розв‘язання диференціальних рівнянь /наук. кер. –
  доц. Малий В.В./
22. Бутко К.М. /МТз – 221/ Розробка і аналіз методів рішення спеціальних
  задач оптимізації з гладкими опуклими функціями /наук. кер. – доц.
  Малий В.В./
23. Бєліченко П.Є. /МТ–231/ Дослідження соціальних популяцій за
  допомогою відкритої нелінійної дисипативної системи диференційних
  рівнянь /наук. кер. – проф. Пожидаєв В.Ф./
24. Бєляєва   Т.В.   /МТ–231/   Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Спеціальні
  розділи прикладної математики» /наук. кер. – доц. Ляшенко Т.В./
25. Воронова   П.І.  /МТ–231/   Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення    мультимедійного   комплексу  дисципліни   «Теорія
  керування» /наук. кер. – доц.Нефьодов Ю.М./
26. Головченко   С.С.   /МТ–231/   Розробка  інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Випадкові
  процеси» /наук. кер. – проф.Пожидаєв В.Ф./
27. Гоцька   Н.Г.   /МТ–231/   Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення    мультимедійного   комплексу  дисципліни   «Методи
  оптимізації» /наук. кер. – доц. Нефьодов Ю.М./
28. Єрмаков Д.В. /МТ–231/ Розробка інтерактивного інформаційного
  комплексу «Чисельні методи» /наук. кер. – доц. Кочевський А.О./

                                       25
29. Жданов   А.С.    /МТ–231/   Математичне   моделювання   процесу
  оперативного    планування   рейкового   транспорту   промислового
  підприємства /наук. кер. – доц. Ляшенко Т.В./
30. Жук А.В. /МТ–231/ Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення
  мультимедійного комплексу дисципліни «Математика для економістів»
  /наук. кер. – доц. Малий Д.В./
31. Іванова  В.Г.    /МТ–231/   Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Математичні
  методи прийняття рішень» /наук. кер. – доц. Ляшенко Т.В./
32. Кондратенко М.О. /МТ–231/ Розробка інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Моделювання
  економічних та соціальних процесів і систем» /наук. кер. – доц. Кучма
  Ю.В./
33. Кондрашева   Г.С.   /МТ–231/   Розробка  інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Моделювання
  інтелектуальних систем» /наук. кер. – доц.Ляшенко Т.В./
34. Круглий  О.О.   /МТ–231/   Застосування  методів   недиференційної
  оптимізації до задач приближення та розпізнавання образів /наук. кер. –
  доц.Малий В.В./
35. Куртов   К.В.    /МТ–231/   Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Математична
  економіка» /наук. кер. – доц. Кучма Ю.В./
36. Першина   І.М.   /МТ–231/   Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Дискретна
  математика» /наук. кер. – доц. Барабаш В.В./
37. Півоварцев   С.С.   /МТ–231/   Розробка  інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Аналіз даних»
  /наук. кер. – проф. Пожидаєв В.Ф./
                                        26
38. Полуян   Н.М.   /МТ–231/  Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Алгебра та
  геометрія» /наук. кер. – доц. Фесенко Т.М./
39. Россомахіна О.М. /МТ–231/ Розробка правил порівняння параметрів при
  оцінюванні статистичних гіпотез /наук. кер. – проф. Пожидаєв В.Ф./
40. Рясний   О.С.    /МТ–231/  Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Математичний
  аналіз (спеціальні розділи)» /наук. кер. – доц. .Кучма В.Я./
41. Сокольський К.В. /МТ–231/ Розробка інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Диференціальна
  геометрія» /ст. викл. Євстратенков О.В./
42. Третьякова   І.В.  /МТ–231/   Розробка  інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Інженерна
  математика (спеціальні розділи)» /наук. кер. – доц.Ляшенко Т.В./
43. Черепеня   Т.М.   /МТ–231/  Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення   мультимедійного   комплексу  дисципліни  «Рівняння
  математичної фізики» /наук. кер. – доц. Щолоков В.С./
44. Чупрова   Н.О.   /МТ–231/  Розробка   інформаційно-аналітичного
  забезпечення    мультимедійного   комплексу  дисципліни   «Теорія
  ймовірностей та математична статистика» /наук. кер. – проф. Пожидаєв
  В.Ф./
45. Шевелєва О.О. /МТ–231/ Матричні представлення унітарного оператора
  с циклічним вектором у скінчено вимірному просторі /наук. кер. – проф.
  Арлінський Ю.М./
46. Ширінська   Т.Т.  /МТ–231/   Розробка  інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Математичний
  аналіз » /наук. кер. – доц. Кучма В.Я./
47. Вишневська Н.П. /МТз–231/ Розробка інформаційно-аналітичного
  забезпечення мультимедійного комплексу дисципліни «Інженерна
  математика» /наук. кер. – доц. Ляшенко Т.В./

                                      27
         СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ
   Голова секції – Смєлік Є.С. /МТ-131/
   Секретар секції – Головченко К.Ю. / МТ-131/
   Науковий керівник – ас. Тарасенко С.О.
   Засідання секції – 17 травня 2007 р. в ауд. 33-А о 1400

1.  Батура Д. С. /МТ-321/. Динамічні моделі в системах управління
   комп‘ютерними об‘єктами /наук. кер. – ст. викл. Зубов В. М. /.
2.  Бельченко О.О. /МТ-331/. Методи підвищення швидкості виводу
   векторного зображення засобами GDI та GDI+ /наук. кер. –
   ас. Тарасенко С. О.
3.  Бондарєва Ю. П. /МТ-321/. Моделювання процесів розповсюдження
   забруднюючих    речовин    у  водних   об‘єктах  /наук.  кер.  –
   ас. Тарасенко С. О./.
4.  Вівденко  О.С.   /МТ-321/.    Створення  Web-інтерфейсу   системи
   екологічного моніторингу /наук. кер. – ас. Тарасенко С. О./.
5.  Головченко К.Ю. /МТ-131/. Модульно-розвивальна експериментальна
   система як інноваційна освітня модель української вищої школи / наук.
   кер. – ст. викл. Сичева Л. Ф. /.
6.  Дегтярьова А.А. /МТ-131/. Організаційно-меродичні та технологічні
   моделі дистанційного навчання /наук. кер. – доц. Петрущенко Т. В. /.
7.  Завадіна О.Є. /МТ-121/. Дослідження негативного впливу комп‘ютерних
   ігор на підлітків /наук. кер. – доц. Корчиков С. Д. /.
8.  Завадіна О.Є. /МТ-121/. Тестова програма дослідження формування
   умовного рефлексу /наук. кер. – доц. Корчиков С. Д. /.
9.  Косенко Р.В. /МТз-121/ Вейвлет-аналіз кардіографічних даних /наук.
   кер. – доц. Стативка Ю. І./.
10. Коюда О.О. /МТ-121/ Апарат для автоматизації роботи системи знань,
   заснованої на онтології дисципліни /наук. кер. – доц. Пугач В. Ф./.


                                         28
11. Лінецький В.В. /МТ-321/. Методи реалізації безпеки Web-застосувань
  засобами PHP /наук. кер. – ас. Лобов І. В./.
12. Літвінов Є.Л. /МТ-321/. Використання ActionScript у Web-застосуваннях
  /наук. кер. – ас. Лобов І. В./.
13. Попов Д.О. /МТз-321/. Логічна інтеграція фізичних директорій у FTP-
  сервері /наук. кер. – ст. викл. Зубов В. М. /.
14. Сопіна К.Ю. /МТ-321/. Моделі та алгоритми прогнозування характеру
  підтопленості територій промислово-міських агломерацій / наук. кер. –
  ас. Митрохін С. О. /.
15. Стороженко   М.І.  /МТ-321/.  Побудова   інформативно-навігаційної
  системи орієнтування в місті /наук. кер. – ст. викл. Зубов В. М. /.
16. Чернишов К.Є. /МТ-121/. Принципи побудови інтегрованих систем з
  паралельним використанням різних мов програмування /наук. кер. – ст.
  викл. Зубов В. М. /.
17. Шуркіна К.О. /МТ-321/. Розробка комп‗ютерної системи обробки даних
  екологічного моніторингу за допомогою лінгвістичних змінних / наук.
  кер. – ас. Митрохін С. О. /.
18. Тучкова Н.А., Раздобудко В.В., Смєлік Є.С. /МТ-131/ Розробка системи
  автоматизованого робочого місця банківського робітника /наук.
  керівник – доц.. Спірягін В.І./


  СЕКЦІЯ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

   Голова секції – Звєрєва О.С. /МТ-421/

   Секретар секції – Клюєв С.О. /МТ-422/

   Науковий керівник – доц. Глущенко В.Є.

   Засідання секції 17, 18 травня у 14.00 в ауд. 33-А.
                                      29
1.  Звєрєва  О.С./  Аналіз  використання  алгоритмів   асиметрічного
   шифрування для захисту інформації в комп‘ютерних системах/
   науковий кер. – доц. Гулик Б.Й./
2.Зеленкін О.О./Дослідження багатокористувальних комп‘ютерних систем
   автоматичного пошуку даних/ науковий кер. – ст. викл. Калмиков М.А./
3.Петров А.О. /Дослідження слідів монтажу та копіювання фонограм за
   допомогою сучасного експертного програмного комплексу / науковий
   кер. – доц. Спірягін М.І./
4.Тараканов Д.Д./ Дослідження інформаційних потоків для створення
   інформаційних мереж в органах місцевого самокерування/ науковий
   кер. – доц. Глущенко В.Є./
5.Толкунов О.В./ Дослідження методів розробки апаратних засобів захисту
   програмного забезпечення/ науковий кер. – доц. Соловйов В.І./
6.Клюєв С.О./ Дослідження керування даними у мікропроцесорних системах
   транспортних засобів/ науковий кер. – доц. Спірягін М.І./
7.Сосновенко А.С./ Дослідження методів оцінки та розробки системи
   автоматичного розрахунку площ електронних планів будов/ науковий
   кер. – доц. Соловйов В.І./
8.Борисов М.С. /МТ-421/ Розробка Web-системи підтримки роботи
   керівника науково-практичної конференції/ науковий кер. – доц.
   Бєлозьоров Є.В./
9.Дубовиков Є. /МТ-541/ Реєстрація USB- пристроїв, що використовуються
   у корпоративної мережі /науковий керівник – ст. викл. Поляченко О.Ю./
10. Бастрикін А. /МТ-443/ Розробка дизайну серверу дистанційного
   навчання ФМІ СНУ імені Володимира Даля /науковий керівник – ст.
   викл. Поляченко О.Ю./
11. Корчагін Д. /МТ-431/ Проблеми програмування у системі         1С:
   Підприємства 8.0 під час переходу зі старої версії 1С /науковий
   керівник – ст. викл. Поляченко О.Ю./                                      30
12. Брюханова Я.А. /МТ-421/ Розробка системи моніторингу виробничого
  часу користувачів у корпоративних мережах/ науковий кер. – ст. викл.
  Арлінський О.Ю./
13. Бурим А.О. /МТ-421/ Розробка мобільного офісу на основі транспортної
  системи мереж GSM/GPRS/EDG/ науковий кер. – ст. викл. Арлінський
  О.Ю./
14. Луковецький А.В. /МТ-421/ Розробка ефективної системи контролю
  температурних   режимів,  що  забезпечують  стабільну  роботу
  комп‘ютерного обладнання/ науковий кер.– доц. Калмиков М.О./
15. Петрова Л.М. /МТ-421/ Розробка шаблону Web – системи формування
  навчально-методичного комплексу дисципліни/ науковий кер. – доц.
  Бєлозьоров Є.В./
16. Скіданов  Р.В.  /МТ-421/  Реалізація  алгоритмів  симетричного
  шифрування для захисту інформації в комп‘ютерних системах/
  науковий кер. – ст. викл. Кійко О.В./
17. Сущенко О.Ю. /МТ-421/ Розробка пристрою для вимірювання радіації
  на основі обчислювальної техніки/ науковий кер. – доц. Глущенко В.Є./
18. Хальпін Ю.В. /МТ-421/ Розробка системи навчання для передачі
  мультимедійного контенту на мобільні пристрої/ науковий кер. – доц.
  Малий Д.В./
19. Володін І.Ю. /МТ-422/ Розробка навчально-методичного комплексу
  дистанційного курсу з дисципліни «Теорія інформації та кодування»/
  науковий кер. – доц. Глущенко В.Є./
20. Вяткіна В.К. /МТ-422/ Використання еліптичних кривих для захисту
  інформації в комп‘ютерних системах/ науковий кер. – доц. Гулік Б.Й./
21. Запорожцев В.С. /МТ-422/ Розробка сервера електронних ресурсів
  факультету математики та інформатики: супровід та просування
  електронних ресурсів у пошукових системах мережі Internet/ науковий
  кер. – доц. Малий Д.В./                                      31
22. Калініна Н.М. /МТ-422/ Розробка системи інтерактивного обміну
  інформацією для користувачів корпоративних мереж в режимі OffLine /
  науковий кер. – ст. викл. Арлінський О.Ю./
23. Мінькова К.В.   /МТ-422/  Аналіз нових   стандартів шифрування
  інформації у комп‘ютерних системах/ науковий кер. – доц. Гулік Б.Й./
24. Пікар Ю.А. /МТ-422/ Проектування точки доступу до мережі Internet по
  існуючих системах кабельного телебачення/ науковий кер. – ст. викл.
  Арлінський О.Ю./
25. Пилипенко М.О. /МТ-422/ Розробка захищеної системи на основі
  операційної системи Linux/ науковий кер. – доц. Калмиков М.О./
26. Поляков О.С. /МТ-422/ Розробка системи керування ресурсами
  університету за допомогою технології Java-карт/ науковий кер. – доц.
  Малий Д.В./
27. Решетько Д.Ю. /МТ-422/ Розробка структури комп‘ютерної мережі
  студентського містечка/ науковий кер. – доц. Калмиков М.О./
28. Сальніков А.В. /МТ-422/ Розробка WEB –сервера бюро технічної
  інвентаризації/ науковий кер. – доц. Соловйов В.І./
29. Сарафанчук К.А. /МТ-422/ Розробка методів тестування комп‘ютерних
  систем/ науковий кер. – доц. Калмиков М.О./
30. Сенчурін К.О. /МТ-422/ Аналіз систем Web- додатків діяльності вищих
  навчальних закладів/ науковий кер. – доц. Глущенко В.Є./
31. Творогова О.С. /МТ-422/ Дослідження потокових шифрів на прикладі
  RC4/ науковий кер. – проф. Петров О.С./
32. Фокін М.Ю. /МТ-422/ Дослідження та розробка системи автоматизації
  заказів та електронного архіву бюро технічної інвентаризації/ науковий
  кер. – доц. Соловйов В.І./
33. Шпаргалюк Ю.Ю. /МТ-422/ Розробка сервера електронних ресурсів
  факультету математики та інформатики: просування електронних
  ресурсів у рейтингу пошукових систем мережі Internet/ науковий кер. –
  доц. Малий Д.В./

                                      32
СЕКЦІЯ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
    Голова секції - Кільдейчик О.О. / КТ-321/
    Секретар секції - Позднякова В.К. /КТ-321/
    Науковий керівник – доц.. Капуста Л.В.
    Засідання секції - 17 травня 2007 р. о 14-00 ауд.207/XII.


 1.  Кільдейчик   О.О.  /КТ-321/   Оптимізація  системи   управління
   магістральним   тепловозом методом математичного моделювання
   (Наук. кер – проф. Локотош Б.М.).
 2.  Бец А.Ю. /КТ-322/ Система комплексної оптимізації сайтів під
   пошукові системи (Наук. кер. - професор Дядичев В.В.)
 3.  Співак В.О. /КТ-321/ Система контролю та захисту літературного фонду
   бібліотеки (Наук. кер. - професор Дядичев В.В.)
 4.  Жупікова Ю.О. /КТ-321/ Система управління підприємством на базі
   WEB-технологій (Наук. кер. - професор Дядичев В.В.)
 5.  Комашка В.М. /КТз-321/ Комп‘ютерно-інтегрована система на основі
   безпровідникових технологій (Наук. кер. - професор Дядичев В.В.)
 6.  Кириєвський В.Г., Кириєвський М.Г. /КТз-321/ Автоматизований
   контроль   температури  операційного  обладнання  АТС   на  базі
   інформаційно-вимірювальної системи (Наук. кер. - професор Локотош
   Б.М.)
 7.  Глухова Т.Л. Ефективність використання інвестиційних вкладів з
   використанням сучасних інформаційних технологій (Наук. Кер. -
   професор Локотош Б.М.)
 8.  Бамбуркін С.П. /КТз-321/ Система організації учбових занять з
   використанням відеоконференцій на базі Інтернет-технологій (Наук.
   кер. - професор Дядичев В.В.)
 9.  Курячий О.В. /КТ-332/ «Говорящий годинник» для мобільного
   телефону (Наук. кер. - доцент Капуста Л.В.)

                                       33
10. Білобров О.С. /КТз-321/ Підвищення ефективності роботи ВАТ
  «Укртелеком» за рахунок організації і проектування баз даних (Наук.
  кер. - доцент Капуста Л.В.)
11. Кузьменко Д.М. /КТз-321/ Мережа Інтернет і підвищення швидкості
  обслуговування клієнтів (Наук. кер. - доцент Капуста Л.В.)
12. Понамаренко   О.В.   /КТз-321/  Оптимізація  роботи  локальної
  комп‘ютерної мережі (Наук. кер.- доцент Капуста Л.В.)
13. Дьяченко В.В. /КТз-321/ Удосконалення методів захисту інформації
  локальної комп‘ютерної мережі (Наук. кер. - доцент Капуста Л.В.)
14. Чумак С.С. /КТз-321/ Електронна пошта і методи підвищення якості
  роботи (Наук. кер - доцент Капуста Л.В)
15. Курячий О.В. /КТ-332/ Учбовий стенд для вивчення шини передачі
  даних I2C (Наук. кер. - асистент Шейко А.О.)
16. Позднякова В.К. /КТ-321/ Оптимізація продуктивності баз даних (Наук.
  кер. - доцент Колесніков А.В.)
17. Соколова А.В. /КТ-321/ Удосконалення методів захисту інформації в
  базах даних (Наук. кер. - доцент Колесніков А.В.)
18. Мовчан О.І., Пугачова О.А. /КТ-331/ Ідентифікація системи за
  допомогою мови технічного програмування МАТLАВ (Наук. кер. -
  доцент Погорелов О.О.)
19. Мовчан О.І. /КТ-331/ Інформаційний простір вищого навчального
  закладу (Наук. кер. - асистент Терещенко Т.М.)
20. Пугачова О.А. /КТ-331/ Сучасні системи дистанційного навчання вищих
  навчальних закладів (Наук. кер. - асистент Терещенко Т.М.)
21. Когут М.В. /КТ-321/ Система комп‘ютерного зору для контролю
  деталей на стрічці конвеєра (Наук. кер. - доцент Погорелов О.О.)
22. Орлов С.О. /КТз-321/ Стереофотометричний метод визначення форми
  об‘єктів (Наук. кер. - доцент Погорелов О.О.)
                                    34
23. Бірюков С.В. /КТ-332/ Учбовий стенд для вивчення роботи крокових
   двигунів та систем з числовим програмним керуванням (Наук. кер. -
   асистент Шейко А.О.)


   СЕКЦІЯ КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ
   Голова секції – Харламов Д.Ю. / КТ-222/
   Секретар секції – Клепакова Н.Ю. /КТ-222/
   Науковий керівник – проф. Ульшин В. О.
   Засідання секції 17 травня 2007 р. о 14 год. в ауд. 224/XII.


1.  Кравець А. Е. /КТ-253/ Заповнення та структурування знань у сервері
   знань розподіленої експертної системи. /наук.кер.-доц. Жаріков Е.В./.
2.  Лясоцький В. Л. /КТ-242/ Розробка алгоритму логічного виводу
   експертної системи на базі сервера додатків Sun Application Server.
   /наук.кер.-доц. Жаріков Е.В./.
3.  Науменко А. В. /КТ-232/ Автоматизація розміщення матеріалів на сайті
   кафедри й факультету. /наук.кер.-доц. Жаріков Е.В./.
4.  Балашев   Д. В.  /КТ-231/Система  обліку  вхідних   документів
   структурного підрозділу вищого навчального закладу. /наук.кер.-доц.
   Жаріков Е.В./.
5. Клепакова Н.Ю. /КТ-241/ Рішення задач многомірної оптимізації
   сопряжених градієнтів методом Флетчера-Рівза. /наук.кер. - доц.
   Пономаренко С. С./.
6. Соловйов Ю.С. /КТ-222/ Інструментально-оболонкова експертна система
   з опціональним вибором моделі представлення знань і механізму
   виводу./наук.кер.- проф. Зубов Д. А./.
7. Десятнікова С.О. /КТ-222/Розробка програмного забезпечення розрахунку
   заробітної  плати  працівників  банку  з  оптимальним   вибором
   обчислювальних структур. /наук.кер.-проф. Зубов Д.А./.
8. Онищенко Є.І. /КТз-221/ Довгостроковий прогноз середньо декадної

                                       35
  температури повітря на базі поліномінально- гармонійного базису
  моделей. /наук.кер. - проф. Зубов Д. А./
9. Швець Ю.П. /КТз-221/ Розробка методу ідентифікації обчислювальних
  структур стенографічного передавання інформації. /наук.кер. - проф.
  Зубов Д.А./.
10.Піщулін О.О. /КТз-221/ Розробка уніфікованої апаратної частини системи
  автоматичного керування процесами вуглезбагачення. /наук.кер.- проф.
  Зубов Д.А./.
11.Кибалюк   Р.П.    /КТз-221/  Моделювання  динаміки  управління
  маніпуляційного робота ТУР-10К. /наук.кер. - доц. Пономаренко С.С./.
12.Колесник А.А. /КТ-223/ Моделювання процесів чистового точіння на
  верстатах с ЧПУ. Оптимізація режимів точіння. /наук.кер. - доц.
  Пономаренко С.С./.
13.Бородай М.А. /КТ-221/ Розробка програмного забезпечення, що керує
  базою даних у комплексі перевірки вірогідності зображень. /наук. кер. -
  ас. Войлов П. Ю./.
14.Корольов Д.О. /КТ-222/ Дослідження можливостей по вдосконаленню
  апаратного    і   програмного  забезпечення  мультемедійного
  комп‘ютерного класу Обласного ліцею при ЛНПУ ім. Т. Шевченко.
  /наук.кер. - доц. Горбунов О.І./.
15.Шмаков О.С. /КТ-223/ Дослідження вимог до апаратного устаткування і
  програмного забезпечення для конвертації відео зображення у ІВМ РС
  сумісний формат. /наук.кер. - доц. Горбунов О. І./.
16.Якуба В.І. /КТ-221/ Розробка інтегрованої системи тестування знань у
  корпоративній мережі кафедри. /наук. кер. - доц. Жаріков Е. В./.
17.Сугейко О.О. /КТз-221/ Аналіз системи штучного інтелекту та розробка
  експертної системи діагностики комп‘ютерних несправностей. /наук.
  кер. - доц. Жаріков Е. В./.
18.Каркачов Р.С. /КТз-221/ Аналіз засобів автоматизації господарчої
  діяльності малого підприємства. /наук.кер. - доц. Жаріков Е.В./.

                                     36
19.Чмак В. М. /КТз-221/ Аналіз SMAPT інформації дискових накопичувачів
  в комп‘ютерних класах кафедри. /наук. кер. - доц. Жаріков Е.В./.
20.Григораш І.О. /КТ-223/ Моніторинг загрузки і управління комп‘ютерним
  класом учбового центру. /наук.кер. - доц. Жаріков Е.В./.
21.Кривоносов І.К. /КТ-222/ Розробка експертної системи і бази знань у
  розподіленому мереженому середовищі. /наук. кер. - доц. Жаріков Е.В./.
22.Могілев Р.О. /КТз-221/ Дослідження процесів токарної та фрезерної
  обробки  із  застосування   моделі  параметричної   оптимізації
  технологічних режимів. /наук. кер. - доц. Леванічев В.В./.
23.Морозов Є.Ю. /КТ-223/ Моделювання процесів чорнового точіння на
  верстатах с ЧПУ. Оптимізація режимів точіння. /наук. кер. - доц.
  Пономаренко С.С./.
24.Макаров О.Д. /КТ-221/ Моделювання та дослідження коефіцієнта сервісу
  робота ТУР-10К. /наук. кер. - доц. Пономаренко С.С./.
25.Нікітченко В.В. /КТ-223/ Моделювання та дослідження коефіцієнта
  сервісу робота РУМА. /наук.кер. - доц. Пономаренко С.С./.
26.Коваль О.М. /КТ-221/ Моделювання динаміки та дослідження руху
  маніпуляційного робота PUMA. /наук.кер. - доц. Пономаренко С.С./.
27.Сімонов О.В.   /КТ-221/ Моделювання    кінематики   та планування
  траєкторії робота PUMA. /наук. кер. - доц. Пономаренко С.С./.
28.Харламов Д.Ю. /КТ-222/ Дослідження й оптимізація процесів газо
  термічного напилювання покриттів на основі математичної моделі
  /наук.кер. - доц. Пономаренко С.С./
29.Парченко Д.В. /КТз-221/ Планування роботи транспортного підрозділу
  торгівельного підприємства в умовах оперативної інформації що
  змінюється. /наук. кер. - ас. Синепольский Д.О./.
30. Мотильов О.А. /КТз-221/ Аналіз використання машинного часу та
  планування роботи розподіленої обчислювальної системи, що сумісно
  використовується. /наук. кер. - ас. Синепольский Д.О./.                                      37
     СЕКЦІЯ КАФЕДРИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
   Голова секції – Тітаков С.О. /МТ-251/
   Секретар секції – Фролов С.В. /ПН-141/
   Науковий керівник – проф. Арлінський Ю.М.
   Засідання секції – 18 травня о 14 год. в ауд.63-А


1.  Фролов С.В. /ПН-141/, Креденцер С.В. /ПН-241/. Решение краевой
   задачи УМФ для составного шара / наук. кер. – доц. Горбачов Б.І./.
2.  Єфремова К.О   /ПН-131/. Интеграл Дюамеля для случая разрывных
   оригиналов / наук. кер. – доц. Єрмаков А.І. /.
3.  Данилов Ф.С. /ПН-241/. Интерполяция случайных процессов / наук. кер.
   – доц. Щестюк Н.Ю. /.
4.  Клочан Д.С. /ПН-241/. Математические аспекты защиты данных. / наук.
   кер. – доц. Щестюк Н.Ю. /.
5.  Мартиненко Н.В. /ЕТ-361/. Применение дифуравнений в электрических
   задачах / наук. кер. – проф. Різун В.І. /.
6.  Кривошеєв Є.І. /ЕТ-631/. Анализ межпредметных связей в подготовке
   будущих инженеров / наук. кер. - ас. Берьозкіна І.А. /.
7.  Букрєєва К.В. /МТ-241/. Расчет поля катушки прямоугольного сечения /
   наук. кер. - проф. Яковенко В.В./.
8.  Тімаков С.О. /МТ-251/. О неоднозначном соответствии пространства
   Соболева W22 и пространства последовательностей l2 / наук. кер. – ас.
   Ковальов Ю.Г./.
                                     38
        МАШИНОБУДУВАННЯ
 СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВІСТІ
   Голова секціі – студ. гр. ММ-3А21 Яцуненко Я.А.
   Секретар секції – студ. гр. ММ-3А21 Постолєнко М.І.
   Науковий керівник засідання секції – доц. Бранспіз О.В.
   Засідання секції – 17 травня 2007 р. о 14 год. в ауд. 201/IV


1. Булгаков О.С. /ММ-3А31/. Обґрунтування схеми малогабаритного
 пересувного гнучкого агрегату для переробки харчових і кормових
 продуктів /наук. кер. – проф. Шаповалов В.І./.
2. Дяковский  В.А.   /ММ-3Б21/.    К  определению  времени  пуска
 электродвигателя привода стиральной машины с горизонтальным
 расположением барабана. /наук. кер. – проф. Бранспіз Ю.А./.
3. Яцуненко Я.А., Постоленко М.І. /ММ-3А21/. Обоснование конструкции
 установки сушки крах мала на технологической линии производства
 конфет „Кондитерской фабрики „АВК‖‖ /наук. кер. – доц. Ніколаєнко
 В.Ф./.
4. Постоялкін Ю.В./ММ-3А21/. Об одной возможности определения
 мощности электродвигателя шнекового пресса для обработки шквары.
 /наук. кер. – доц. Бранспіз О.В./.
5. Харахордин А., Теленга В. /ММ-3Б31/. Разработка дизайн-концепции
 проектирования современной бытовой техники. /наук. кер. – доц.
 Морнева М.О./.
6. Ліхоманова  Є.П.,  Шишко   І.С.  /ММ-3Б21/.  Состояние  поточной
 организации производства на Луганской фабрике «GLORIYA JGEANS»
 /наук. кер. – доц. Макухін А.Г./.
7. Шивінська М. /ММ-3Б21/. Обоснование выбора и изучение свойств
 материалов для изготовления женского повседневного платья. /наук. кер.
 – проф. Мичко А.А./.

                                     39
8. Ращупкіна  О.  /ММ-3А31/.   Анализ   и  оптимизация   процесса
 проектирования одежды в САПР. /наук. кер. – ст. преп. Дем‘яненко О.І./.
9. Марутовська Н. /ММ-3А31/. Обґрунтування і вивчення будови та
 властивостей матеріалів для виготовлення колекції легкого жіночого
 плаття та костюма. /наук. кер. – проф. Мичко А.А./.
10.Мар‘єнко Д.С./ММ-3А41/. Тематическая сервировка праздничного стола.
 /наук. кер. – ас. Дмитрієв П./.


     СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЖД
   Голова секції – Шипик А.С. /ТТ-421/
   Секретар секції – Велічко К.І. /ТТ-422/
   Науковий керівник – проф., к.т.н. Пітельгузов М.А.
   Засідання секції – 18 травня 2007 р. в ауд. 317/IV о 14 год.


1. Панов В.В. /АТ-222/ Аналіз травматизму при експлуатації автомобільного
 транспорту /наук. кер. – проф. Касьянов М.А./
2. Захарушкін О.І. /РТ-621/ Особливості організації безпечних умов
 експлуатації систем з надмірним тиском /наук. кер. – проф. Касьянов
 М.А./
3. Андрющук Е.К. /ТТ-441/ Аналіз причин виникнення пожеж на
 транспортних засобах /наук. кер. – доц. Александров В.Є./
4. Шипик А.С. /ТТ-421/ Засоби безпеки при виконанні маневрової роботи на
 металургійних підприємствах /наук. кер. – проф. Пітельгузов М.А./
5. Велічко К.І. /ТТ-422/ Особливості організації умов праці при виконанні
 завантажувально-вивантажувальних робіт на доменному виробництві
 Алчевського металургійного комбінату /наук. кер. – проф. Пітельгузов
 М.А./
6. Любченко Ю.В. /ЕК-141/ Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих
 факторів   на  обробнозачищувальних    операціях  /наук.  кер.  –
 доц. Медяник В.О./

                                       40
7. Братейко О.В. /ММ-121/ Охорона праці операторів віброустановок для
 обробки вільними абразивами /наук. кер. – доц. Медяник В.О./
8. Васькевич В.Г. /РТ-831/ Особливості умов праці із мікроклімату для
 робітників інженерних спеціальностей/наук. кер. – ас. Житна С.В./
9. Мунтян І.К. /ЕТ-251/ Вибір установки виявлення загорянь і сповіщення
 про пожежу /наук. кер. – доц. Кожин В.М./
10.Паюнова І.Н. /УП-242/ Організація СУОП на машинобудівному
 підприємстві /наук. кер. – ст. викл. Гунченко О.М./
11.Рожко А.П. /ФЛ-132/ Організація СУОП на підприємствах легкої та
 харчової промисловості /наук. кер. – ас. Анісімова Т.І./
12.Олейніков І.М. /ЮІ-261/ Надзвичайні ситуації техногенного походження
 /наук. кер. – викл. Гуляєв В.П./
13.Кривонос Ю.А. /МК-361/ Небезпеки, що ведуть до надзвичайних
 ситуацій /наук. кер. – викл. Гуляєв В.П./
14.Ярощук К.А. /МК-151/ Правила поведінки та дій населення в джерелах
 ураження /наук. кер. – викл. Ревенко Ю.П./
15.Барикіна С.М. /МК-151/ Цивільна оборона в сучасних умовах /наук. кер. –
 викл. Ревенко Ю.П./
16.Донченко А.В. /ЕТ-331/ Використання динамічного освітлення у
 виробничих приміщеннях /наук. кер. – ас. Черних А.В./
17.Плешка Ю.Г. /УП-242/ Застосування інфрачервоних систем для опалення
 виробничих помещений /наук. кер. – ас. Симонова Ю.Ю./
18.Михайлов А.В. /МТ-433/ Застосування систем підтримки прийняття
 рішень при забезпеченні пожежної безпеки «інтелектуальних» приміщень
 /наук. кер. – ас. Михайлов Д.В./
19.Єрко Т.Т. /ЕК-351/ Безпека життєдіяльності на залізничному транспорті
 /наук. кер. – ас. Рибальченко О.О./
20.Іваненко А.І. /ПН-161/ Небезпечні та шкідливі фактори, що впливають на
 зварювальника під час роботи /наук. кер. – ас. Друзь О.М./                                    41
   СЕКЦІЯ КАФЕДРИ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
              ТА ІНСТРУМЕНТІВ
   Голова секції – Панова Н.С. /ММ-321/
   Секретар секції – Комзолова Ю.М. /ММ-421/
   Науковий керівник – доц. Покінтелиця М.І.
   Засідання секції – 17 травня о 14 год. в ауд. 224/ІV


1. Нікішин А.С. /ММ-321/. Дослідження напруженого стану інструменту
 при термофрикційній обробці заготовок на вертикально-фрезерних
 верстатах /наук. кер.- доц. Покінтелиця М.І./.
2. Брежнєв І.О. /ММ-321/. Прогресивні конструкції інструменту для
 термофрикційної обробки площин /наук. кер.- проф. Покінтелиця М.І./.
3. Панова   Н.С.   /ММ-321/.   Динаміка  та  закономірності  процесу
 наростоутворення при термофрикційній обробці плоских поверхонь
 заготовок на металорізальних верстатах /наук. кер.- доц. Покінтелиця
 М.І./.
4. Шипов   М.В.   /ММ-321/.  Дослідження  перспективних   конструкцій
 шпиндельних вузлів обробних центрів на базі моделі ОЦ-200 /наук. кер.-
 доц. Кроль О.С./.
5. Рожко Р.А. /ММ-321/. Дослідження приводу головного руху обробного
 центру підвищеної продуктивності на базі моделі СВМ1Ф4 /наук. кер.-
 доц. Кроль О.С./.
6. Калініна С.В. /ММ-321/. Дослідження та оптимізація шпиндельних вузлів
 багатоопераційних верстатів /наук. кер.- доц. Кроль О.С./.
7. Деркачов   В.В.   /ММ-421/.  Особливості   технології  виготовлення
 ступінчастих свердл /наук. кер.- доц. Чередниченко С.П./.
8. Власов М.В. /ММ-421/. Дослідження та розробка технології підвищення
 стійкості зуборізних фрез за рахунок зниження коефіцієнту тертя /наук.
 кер.- доц. Чередниченко С.П./.                                       42
9. Комзолова Ю.А. /ММ-321/. Дослідження та розробка технології
 виготовлення  черв‘ячних  зуборізних  фрез  із  без  вольфрамових
 швидкорізальних сталей /наук. кер.- доц. Чередниченко С.П./.
10. Шарова В.В. /ММ-431/. Параметричне моделювання евольвентного
 профіля зуба дискової фрези /наук. кер.- доц. Кроль О.С./.
11. Ключка Ю.О. /ММ-431/. Параметричне моделювання затилованих зубців
 дискових фрез /наук. кер.- доц. Кроль О.С./.
12. Сяркін Д.А. /ММ-431/. Оптимізація конструкцій внутрішніх протяжек
 /наук. кер.- доц. Плахотнік В.А./.
13. Шинкар С.М. /ММ-431/. Особливості проектування черв‘ячних фрез для
 обробки шліцьових валів з центруванням по внутрішньому діаметру
 /наук. кер.- доц. Плахотнік В.А./.
14. Глазунов О.А. /ММ-331/. Аналіз енергосилових параметрів процесу
 термофрикційної обробки /наук. кер.- ас. Левченко О.О./.


       СЕКЦІЯ КАФЕДРИ МАШИНОЗНАВСТВА
   Голова секції — Фалін А.А. /ММ-131/
   Секретар секції — Макар‘єва М.В. /ММ-141/
   Науковий керівник — проф. Носко П.Л.
   Засідання секції —18 травня в ауд. 401/, корп. 4 о 15.00 год.


1. Бобир А.В. /АТ-221/. Підвищення експлуатаційних показників машин на
 прикладі вузлів трансмісій автомобілів високої вантажної спроможності
 /наук. кер. — проф. Носко П.Л., доц. Филь П.В./.
2. Єрофтєєв Б.В. /ММ-141/. Черв‘ячні передачі зі сприятливим роз
 положенням контактних ліній /наук. кер. — проф. Носко П.Л., Муховатий
 О.А./.
3. Фалін А.А. /ММ-131/. Щодо характеру контакту зубців циліндричних
 передач /наук. кер. — проф. Шишов В.П./.                                     43
4. Селін  Д.В.   /ММ-141/.   Приведена  кривина  робочих  поверхонь
 напівобкочуваних циліндричних зубчастих передач /наук. кер. — проф.
 Шишов В.П./.
5. Макар‘єва М.В. /ММ-141/. Циліндрична зубчаста передача зі плоскими
 зубцями /наук. кер. — проф. Шишов В.П./.
6. Зуєв О.С. /ММ-151/. Оптимізація динамічних параметрів сушильної
 частини папироробної машини /наук. кер. — доц. Шисман В.Ю./.
7. Скородинський К.Є. /ММ-3Б21/. Порівняльна оцінка к.к.д. черв‘ячної
 передачі з різними параметрами /наук. кер. — доц. Ткач П.М./.
8. Бурдуковський І.А., Ковальова Н. О. /КТ-741/. Метричний синтез
 багатоланкових маніпуляторів /наук. кер. — доц. Величко М.І./.
9. Ковальов  І.В.   /КТ-741/.  Дослідження  властивостей  кінематичних
 ланцюгів маніпуляторів /наук. кер. — доц. Величко М.І./.
10.Гусєнцова О.С. /РТ-851/. Нові можливості конічного диференціалу /наук.
 кер. — ас. Мальков В.М./.
11.Харахордін О.Ю. /ММ-3Б31/. Синтез механізму поперечного відхилення
 голки швейної машини 75 класу /наук. кер. — доц. Сапронова С.Ю./.
12.Данілов О.C. /КТ-741/. Черв‘ячні передачі з прямозубим колесом /наук.
 кер. — доц. Каплун О.М./.
13.Хоружий І. Ю. /ТТ-542/. Способи виготовлення глобоїдних черв‘яків
 /наук. кер. — доц. Каплун О.М./.
14.Голочко О.О. /РТ-642/. Вибір оптимальної схеми механічного приводу на
 етапі проектного завдання /наук. кер. — доц. Шевченко С.В./.
15.Хотенчан Я.М. /РТ-652/. Спосіб боротьби з резонансними коливаннями
 зубчастих передач шляхом застосування перемінного передавального
 відношення /наук. кер. — ас. Карпов О.П./.
16.Лустін П.Є. /ММ-141/. Застосування передач некруглими зубчастих коліс
 у приводі кривошипу кривошипно-повзунних механізмів /наук. кер. —
 проф. Утутов М.Л./.                                     44
 17.Бєловецький О.О. /АТ-241/. Зубчаста передача з еліпсоїдальними
   центроїдами /наук. кер. — проф. Утутов М.Л./.
 18.Драниця О.В. /АТ-241/. Ремінна передача з перемінним передавальним
   відношенням /наук. кер. — проф. Утутов М.Л./.
 СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ І ЗВАРЮВАННЯ
Підсекція "Обробка металів тиском"
    Голова секції – Мішин І.Є./ММ-631/
    Секретар секції – Ковинєва О.Ю. /ММ-631/
    Науковий керівник – доц. Сушкова Т.С.
    Засідання секції – 16 травня 2007 р. о 14ій годині в ауд. 107/ІV.


 1. Мішин І.Є. /ММ-631/. Енергетична ефективність установки молот-
   компресор і кривошипного горячештампувального преса /наук. кер. –
   проф. Рей Р.І./.
 2. Гречишкін К.У. /ММ-631/. Зниження динамічних навантажень на
   фундамент при віброізоляції молотів /наук. кер. – доц. Сушкова Т.С./.
 3. Бєлоусова  Т.М.  /ММ-621/.  Дослідження   і  розробка  емпіричних
   математичних моделей для розрахунку параметрів технології в САПР
   листового штампування /наук. кер. – проф. Дорошко В.І./.
 4. Волков О.О. /ММз-621/. Дослідження енергетичних параметрів робочого
   ходу кривошипного преса на операціях вирубки, згинання, витяжки
   /наук. кер. – проф. Рей Р.І./.
 5. Гнезділов Д.М. /ММз-621/. Дослідження енергетичних параметрів
   робочого ходу кривошипного горячештампувального преса /наук. кер. –
   проф. Рей Р.І./.
 6. Капустін О.В. /ММз-621/. Дослідження впливу технологічних параметрів
   на ущільнення високоміцних порошкових матеріалів /наук. кер. – доц.
   Стоянов О.А./.
                                       45
 7. Бєлоусова Т.М. /ММ-621/, Капустін О.В. /ММз-621/. Багатоопераційні
  порошкові технології виробництва високоміцних конструкційних деталей
  /наук. кер. – доц. Стоянов О.А./.
 8. Гарбузов Є.О. /ММ-9А21/, Ільїн С.О. /ММ-621/. Дослідження структури і
  властивостей міді, отриманої гарячим штампуванням мідних волокон
  /наук. кер. – доц. Гладушин В.В./.
Підсекція "Зварювання"
     Голова секції – Чурик А.І. /ММ-721/
     Секретар секції – Попова О.О. /ММ-821/
     Науковий керівник – доц. Тараричкін І.О.
     Засідання секції – 17 травня 2007 р. о 14 год. в ауд. 238/ІV.


 1. Чурик А. І. /ММ-721/. Енергозберігаюче зварювальне обладнання для
  багатопостових робочих ділянок /наук. кер. – доц. Тараричкін І.О./
 2. Попова О.О. /ММ-821/. Дослідження технологічних особливостей
  наплавлення зношених конічних поверхонь деталей машин /наук. кер. –
  доц. Тараричкін І.О./
 3. Романов Д.А. /ММ-721/. Дослідження концентрації напружень на
  моделях зв'язок - балок шахтних грохотів /наук. кер. – доц. Серебряков О.
  І./
 4. Кликов Є.А. /ММ-721/. Дослідження деформацій зв‘язок-балок шахтних
  грохотів на моделях /наук. кер. – доц. Серебряков О. І./
 5. Шульженко І.О. /ММ-731/. Аналіз міцності та інших властивостей
  клієзварних з‘єднань на сталях /наук. кер. – доц. Серебряков О. І./
 6. Неборський С.М. /ММ-721/. Дослідження залишкових деформацій та
  переміщень при зварюванні колових швів /наук. кер. – проф. Гедрович
  А.І./
 7. Клочко С.О. /ММ-821/. Розробка технології наплавлення букс /наук. кер.
  – проф. Гедрович А.І./                                      46
 8. Гавриленко   Н.О.   /ММ-741/.    Магніто-порошковий  контроль
  трубопроводів /наук. кер. – ст. викл. Воронков К.В./
 9. Кривопустов О.І. /ММ-721/. Використання прокатки зварних з‘єднань для
  зниження напружень та деформацій у тонколистових металоконструкціях
  /наук. кер. – доц. Жидков А.Б./
 10.Рубан А.С. /ММ-721/. Використання МКЄ для проектування конструкцій
  бігборда. /наук. кер. – доц. Жидков А. Б./
 11.Нарубін І.В. /ММ-831/. Зниження залишкових напружень у наплавних
  деталях вібрацією /наук. кер. – доц. Жидков А. Б./.
 12.Бахмут М.О. /ММ-831/. Наплавлення внутрішніх поверхонь деталей
  запірної арматури /наук. кер. – доц. Жидков А. Б./.
 13.Павлов І.О. /ММ-731/. Використання вібрацій для зниження залишкових
  напружень /наук. кер. – доц. Жидков А. Б./.
 14. Леднева Т.Ю. /ММ-821/. Розробка технологічного процесу відновлення
  гребню колеса рейкового транспорту /наук. кер. – доц. Бояршина Л. О./
 15. Малков С.М. /ММ-831/. Про сучасний стан питання підвищення ресурсу
  роботи колісних пар /наук. кер. – доц. Бояршина Л. О./


СЕКЦІЯ КАФЕДРИ “ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”

  Голова секції: - студ. гр. ММ931 Нікітіна Д.Ю.

  Секретар секції – студ. гр. ММ931 Рясна В.С.
  Науковий керівник – доц. Циркін А.Т.
  Засідання секції – 17 травня о 14.00, 280 ауд. 4 корп.

 1. Рябцева І.О. /ММ921/. Структура та властивості волокнової міді /наук.
  кер.-проф. Рябічева Л.О./.
 2. Цабека О.Є. /ММ9А41/. Технологія отримання порошку із шламів
  жароміцної сталі /наук. кер.-проф. Рябічева Л.О./.
 3. Плахотна С.П. /ММ9А21/. Властивості порошкової міді, отриманої з
  відходів /наук. кер.-доц. Циркін А.Т./.


                                      47
4. Кузьменко О.М. /ММ9А31/. Штамп для горячої штамповки порошкових
 деталей із сферічною поверхнею /наук. кер.-доц. Циркін А.Т./.
5. Нікітіна Д.Ю. /ММ931/. Побудова залежності коерцитивна сила –
 твердість для сталі 60С2ХА /наук. кер.-доц. Карташова Л.І./.
6. Рясна В.С. /ММ931/. Дослідження структури відбілу у відливках сірого
 чавуну /наук. кер.-доц. Карташова Л.І./.
7. Соловей Л.О. /ММ931/. Дослідження впливу термічної обробки на
 структуру та властивості дуралюміну /наук. кер.-доц. Могильна О.П./.
8. Рібкіна Н.В. /ММ931/. Дослідження причин руйнування металевих
 підборів /наук. кер.-доц. Могильна О.П./.
9. Данілова Т.Н. /ММз921/. Дослідження фізико-механічних властивостей і
 структури  біметалевих   деталей    штампів  після  папівгарячого
 деформування і термічної обробки /наук. кер.-доц. Дубасов В.М./.
10.Луговий М.М. /ММ931/. Методи виготовлення аморфних сплавів /наук.
 кер.-доц. Кожемякін Г.М./.
11.Суботін Є.Ю. /ММ931/. Борірування поверхні виробів /наук. кер.-доц.
 Кожемякін Г.М./.
12.Потапова К.О. /ММ931/. Дослідження мікроструктури вуглецевих сталей
 методом ренгенофазового аналізу /наук. кер.-доц. Жданова М.М./.
13.Федотова В.О. /ММ9А31/. Дослідження впливу когезійної міцності
 покриттів на їхню зносостійкість /наук. кер.-доц. Шевченко О.В./.
14.Гарбузов Є.О. /ММ9А21/, Алпатов Н.В. /ММ9А31/. Дослідження
 структури і властивостей деталей, отриманих горячим штампуванням
 мідних волокон /наук. кер.-доц. Гладушин В.В./.
15.Кришталь М.Г. /ММ951/. Вплив подвійних солей на корозійну і
 механічну стійкість сталі 20 /наук. кер.-доц. Колодяжна Л.Г./.
16.Комаров А.О. Технологія отримання порошку міді з відходів провідників
 струму /наук. кер.-ст. викл. Никитін Ю.М./.


СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА

                                     48
   Голова секції – студ. гр. ММ-521 Гузенко Ю.С.
   Секретар секції – студ. гр. ММ – 5А21 Матюхін Р.В.
   Науковий керівник – доц. Шишкін О.О.
   Засідання секції – 18 травня, час 1400, 242 ауд., ІV корп.


1. Ануфрієнко Ю.В. /гр. ММ-5А21/. Технічне переоснащення дільниць
 сумішеприготування та формовки в умовах та формовки в умовах ЗАТ
 «ЛЛМЗ» /наук. кер.- доц. Голофаєв А.М./
2. Семеній М.М. /гр. ММз – 5А31/ Дослідження дефектів сталевих слитків
 при безперервному розливу сталі» /наук. кер. – доц. Голофаєв А.М./
3. Яковенко Д.О. /гр. ММ-5А21/    Технічне         переоснащення
 формувально-заливочної дільниці ВАТ «Сталь» /наук. кер. – проф.
 Гутько Ю.І./
4. Кравченко В.І. /гр. ММ-5А21/ Дільниця кокільного литва в умовах ДХК
 «Луганськтепловоз». /наук. кер. – проф. Гутько Ю.І./
5. Мосейчук Г.Л. гр. /ММ-5А21/ Дільниця виробництва стрижнів в умовах
 ВАТ «Сталь» /наук. кер. – проф. Гутько Ю.І./
6. Матюхін Р.В. гр. ММ-5А21
7. Матюхін Р.В. /гр. ММ-5А21/ Дослідження впливу конструктивних
 параметрів та технології виготовлення на робочі характеристики
 електромагнітних залізовідділювачів. /наук. кер. – доц. Шишкін О.О./


   Секція кафедри ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ


     Голова секції – студ. гр. ММ-121 Онуфрієнко Є.М.
     Секретар секції - студ. гр. ММ-121 Дигодюк Ю.М.
         Науковий керівник – проф. Дзюба В.Л.
    Засідання секції – 18 травня 2007 р. 1400, ауд. 270, корп. 4                                     49
  1. Бондар С.В. /ММ-221/. Плазмово-механічна обробка деталей із
високоміцних матеріалів /наук. кер. проф. Дзюба В.Л./.
  2. Буланов О.О. /ММ-221/. Технологія відновлення зношених деталей
методом плазмового напилювання / наук. кер. проф. Дзюба В.Л./.
  3. Богатов Р.І. /ММ-121/. Підвищення ефективності фінішної обробки
зубчастих   коліс  шляхом  удосконалення    конструктивних  параметрів
інструменту /наук. кер. доц. Воронцов Б.С./.
  4. Фалін А.А. /ММ-131/. Продуктивність обробки деталей машин та
приладів у вібруючих резервуарах з дефлекторами середовища /наук. кер. доц.
Міцик В.Я./.
  5. Фалін А.А. /ММ-131/. Класифікація резервуарів віброверстатів за
конструктивно-технологічними признаками / наук. кер. доц. Міцик В.Я./.
  6. Онуфрієнко Є.М. /ММ-121/. Удосконалення способу гідроабразивної
обробки зануреними струменями /наук. кер. доц. Цигановський О.Б./.
  7. Кішкінова Т.П. /ММ-121/. Дослідження впливу режимів різання на
чистоту поверхні /наук. кер. ст. вик. Рябошапко Б.Л./.
  8. Братейко    О.В.  /ММ-121/.   Обробка   зубчастих  поверхонь  з
нестандартною формою зуба /наук. кер. доц. Кірсанов О.М./.
  9. Свєтолаєва Н.В. /ММ-121/. Вдосконалення процесів виготовлення та
контролю інструмента для роторно-конвеєрної линії по видавлюванню
оболонок /наук. кер. доц. Кірсанов О.М./.
  10.   Дигодюк Ю.М. /ММ-121/. Використання модульних принципів
групування при технологічній підготовці гнучких виробництв /наук. кер. доц.
Кірсанов О.М./.
  11.   Ковальов І.М. /ММ-121/. Розширення технологічних можливостей
віброабразивної обробки /наук. кер. доц. Лубенська Л.М./.
  12.   Крохта С.С. /ММ-121/. Механізація допоміжних операцій в
технології віброобробки деталей /наук. кер. ст. вик. Честний О.Л./.
  13.   Селін Д.В. /ММ-141/. Формалізація задачі вибору способу
отримання заготівок /наук. кер. доц. Пейчева В.В./.

                                        50
  14.   Коляда Є.О. /ММ-121/. Подання технологічних знань та даних у
інженерних   задачах   технологічного   призначення     /наук.  кер.  доц.
Хаустова А.В./.
  15.   Мащенко В.М. /ММ-122/. Переваги програми «Вертикаль» що до
ведення технологічної документації /наук. кер. доц. Хаустова А.В./.


     СЕКЦІЯ КАФЕДРИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ГРАФІКИ
Голова секції – Сечін О.В., студ. гр. ЕТ-651
Секретар секції – Андрійко А.А., студ. гр. ММ-361
Науковий керівник – проф.. Малков І.В.
Засідання секції – 17 травня о 14 00 в ауд. 503 корп. IV


1. Ляпіна О., Мартиненко Н.В. /ЕТ-361/. Рішення задач нарисної геометрії за
  допомогою геометричних місць/наук.кер.доц. Щербенко В.П./
2. Майстренко А.С. /АТ-253/. Аналіз проведення дотичних площин до
  поверхонь обертання /наук. кер. – доц. Шаповалова Г.Я./.
3. Самусь Ю.А. /ТТ-142/. Геометричне моделювання кривих поверхонь /наук.
  кер. – доц. Шаповалова Г.Я./.
4. Фоменко М.К. /ММ-161/. Естетика технічних форм /наук. кер. – доц.
  Ковальов В.І./.
5. Сечін О.В. /ЕТ-651/. Принципи рішення нетипових задач нарисної геометрії
  /наук. кер – ас. Ковальова О.О./.
6. Князькова І.В. /ММ-661/. Використання редактора КОМПАС-ШТАМП для
  проектування складального креслення /наук. кер. – доц. Семеняка Л.І./.
7. Андрійко А.А. /ММ-361/. Цікаві факти з історії нарисної геометрії /наук. кер.
  к.т.н. Колесніков В.О./.
8. Пройчев С.І. /ММ-3А61/. Розв‘язання окремих технічних задач графічними
  методами / наук. кер. к.т.н. Колесніков В.О./.
9. Кудіна Г. /ЖС-352/. Translation some geometrical term from English into
  Russian and its specificity /наук. кер. – доц. Лехцієр Л.Р./.

                                           51
10.Потапов В.І. /КТ-252/. Комбінований метод оцінки активності студента при
 самостійної роботі в інтерактивному середовищі /наук. кер. – доц. Лехцієр
 Л.Р./.
11.Могильний І.М. /РТ-662/. Спеціальні види проекцій на одній площині /наук.
 кер. – ас. Бондаренко Л.Ф./.
12.Воронцов С. Б. /КТ-261/. Розробка параметричних бібліотек для систем
 автоматизованого проектування   /наук. кер. – ас. Бочарова І.А./.
13.Хачатуров Р.О. /ММ-761/. Деякі аспекти сприйняття стереоскопічних
 зображень / наук. кер. – ас. Корнєєва А.М./
14. Бєлишев М.О. /ЕТ-261/. Розробка деяких поверхонь за допомогою програми
 КОМПАС 3Д /наук. кер. – ас. Чаплінська Т.М./.
15.Жаринін Д.О./ЕТ-161/. Презентація практичного заняття з теми ‖Складні
розрізи‖
  /наук. кер. ас. Нестеренко Н.Д.
                                       52
        ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ
          СЕКЦІЯ КАФЕДРИ „ОБЛІК ТА АНАЛІЗ
           ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


Голова секції – студ. гр. ЕК-333 Філіппова А.О.
Секретар секції – студ. гр.ЕК-331 Рощина К.В.
Науковий керівник – ст. викл. Афанас‘єва І.І.
Засідання секції - 14.00, ауд. 517, корп. 3.


  1. Антіпов О.В. /ЕК-332/ Фінансова звітність про грошові кошти та
   використання її в управлінні /наук. кер.-доц. Манухіна М.Ю./
  2. Барінов С.С. /ЕК-332/ Облік дебіторської заборгованості /наук. кер.- доц.
   Манухіна М.Ю./
  3. Бабенко Ю.Г. /ЕК-331/ Сутність виробничих запасів. Питання їх
   класифікації та оцінки /наук. кер.- доц. Рудецька Н.А./
  4. Божко К.В. /ЕК-332/ Облік, контроль та аналіз матеріальних витрат
   /наук. кер.-ст. викл. Водолазова В.О./
  5. Висоцька І.О. /ЕК-332/ Фінансова звітність підприємств, аудит і аналіз
   фінансового стану /наук. кер. - ст. викл. Осипа Н.В./
  6. Ганштейн В.Є. /ЕК-331/ Облік, контроль та аналіз витрат підприємства
   /наук. кер. - доц. Корнієнко Ю.Ю./
  7. Грибинюк А.П. /ЕК-332/ Облік результатів діяльності підприємства
   /наук. кер. - доц. Мельнік М.А./
  8. Димова Н.П. /ЕК-332/ Облік, контроль та аналіз дебіторської
   заборгованості /наук. кер. - доц. Пінчук А.Т./
  9. Єловський А.А. /ЕК-332/ Особливості обліку реалізації продукції /наук.
   кер. - доц. Пінчук А.Т./
  10. Заікіна Ю.І. /ЕК-332/ Облік, контроль та аналіз запасів /наук. кер. –
   ст. викл. Водолазова В.О./

                                        53
11. Калініна В.С. /ЕК-332/ Облік дебіторської заборгованості /наук. кер. -
 доц. Мельнік М.А./
12. Клепачевський І.В. /ЕК-332/ Організація обліку оплати праці
  /наук. кер. - ст. викл. Афанас‘єва І.І./
13. Костильова Є.М. /ЕК-331/ Облік кредитних операцій банку
 /наук. кер. - доц. Рудецька Н.А./.
14. Месиліна Г.С. /ЕК-331/ Контроль за дебіторською та кредиторською
 заборгованістю /наук. кер. - доц. Притченкова Е.А./
15. Оксаніч Н.О. /ЕК-331/ Деякі питання організації обліку розрахунків по
 оплаті праці на підприємстві /наук. кер. - доц. Тацій І.В./
16. Романова А.С. /ЕК-332/ Облік резервів сумнівних боргів в системі
 управління підприємством /наук. кер. - доц. Манухіна М.Ю./
17. Семенова К.В. /ЕК-331/ Особливості обліку на малих підприємствах
 /наук. кер. - ст. викл. Афанас‘єва І.І./
18. Кулієва К.Т. /ЕК-331/ Оборотні засоби в забезпеченні фінансової
 стійкості підприємства /наук. кер. - доц. Тацій І.В./
19. Щербакова В.Ю. /ЕК-331/ Оцінка фінансового стану підприємств та
 аналіз їх інвестиційної привабливості /наук. кер. – ст. викл.
 Губаревич Н.П./
20. Хєгай Ю.Б./ЕК-331/. Управління матеріальними запасами підприємства,
 їх облік, оперативний контроль та аналіз /наук. кер. -
 доц. Тацій І.В./
21.Онопко Д.С. /ЕК-331/ Проблеми формування кредитної політики
 комерційних банках /наук. керівн. – ст. викл. Куцурубова З.І./
22.Кононов О.В. /ЕК-331/ Облік, контроль і аналіз бюджетних коштів
 Пенсійного фонду /наук. керівн. – ст. викл. Афанас‘єва І.І./
23.Верещака О.В. /ЕК-331/ Бухгалтерський облік, оперативний контроль та
 аналіз використання виробничих запасів /наук. керівн. – ст. викл.
 Куцурубова З.І./                                       54
  24.Колодько О. М. /ЕК-331/ Фінансова звітність малого підприємства,
   контроль і аналіз фінансового стану /наук. керівн. – ст. викл. Куцурубова
   З.І./


СЕКЦІЯ КАФЕДРИ «КОНТРОЛЬ І АУДИТ»
Голова секції – Філіпова А.О. гр. ЄК-333
Секретар секції – Нарушева О. гр. ЄК-322
Науковий керівник – доц. Чиж В.І.
Засідання секції - 16 травня, 517 аудиторія, корпус 3, в 14 оо


  1. Філіпова А.О. /ЄК-333/. Управління матеріальними ресурсами, облік,
   аналіз і оперативний контроль /наук. кер. – доц. Чиж В.І./
  2. Шкода Н. П. /ЄК-333/. Фінансова звітність: проблеми і перспективи
   розвитку /наук. кер. – доц. Шульженко Л.Є./
  3. Нарушева О.М. /ЄК-333/. Облік, аналіз, контроль фінансових результатів
   діяльності підприємства /наук. кер. – доц. Розмислов О.М./
  4. Крамаренко Н..І. /ЄК-333/. Облік податку на прибуток /наук. кер. – доц.
   Шульженко Л.Є./
  5. Кузнєцова О.А.. /ЄК-333/. Облік, контроль реалізації продукції і аналіз її
   конкурентоспроможності /наук. кер. –доц. Чиж В.І./
  6. Кучерук М.В. /ЄК-333/. Облік, аналіз і контроль виробничих витрат /наук.
   кер. – доц. Шульженко Л.Є./
  7. Феоктистова Т.О. /ЄК-333/. Методи обліку і аудиту виробничих витрат
   і аналізу собівартості продукції в промисловості /наук. кер. –доц.
   Шульженко Л.Є./


Секція кафедри «Банківська справа»
Голова секції – студ. гр..ЕК-431 – Байдалінова К.С.
Секретар секції – студ. гр..ЕК-432 – Сокор А.М.
Науковий керівник – доц.. Тітова Т.І.

                                       55
Засідання секції - 16 травня ауд. 207 корп. 3


  1. Байдалінова К.С. ( ЕК-431 ). Перспективи аналізу депозитних операцій
   комерційного банку ( наук. кер. - доц.. Житний П.Є. ).
  2. Курільченко Є.О. ( ЕК-431 ) Банківські послуги: перспективи та проблеми
   розвитку ( наук. кер.- доц.. Заєць О.В. ).
  3. Тараканова А.Д. ( ЕК-431 ) Вдосконалення та проблеми у методиці
   оцінки кредитоспроможності позичальника. ( наук. кер. – ст. викл.
   Тищенко В.В. ).
  4. Сокор А.М. ( ЕК-432 ) Оцінка конкурентної позиції банку на ринку
   платіжних карток ( наук. кер. – ст.. викл. Політюк Л.Г. ) .
  5. Бондаренко Ю.О. ( ЕК-432 ) Перспективи та проблеми розвитку
   інвестиційних проектів ( наук. кер. – ст.. викл. Ковшарь А.І. ).
  6. Татарина Г.В. ( ЕК-432 ) Перспективи розвитку депозитних операцій
   комерційного банку ( наук. кер. – ас. Кучма Г.В. ).
  7. Акатова О.С. ( ЕК-423М ) Проблеми іпотечного кредитування та шляхи їх
   вирішення ( наук. кер. Ас. Малкова О.І. ).
  8. Прянічкін С.В. (ЕК-421) Операції банку на ринку FOREX ( нак. кер. -доц..
   Тітова Т.І. ).
  9. Житніков А.В. (ЕК-423М) Розвиток і удосконалення системи розрахунків
   з використанням платіжних карток в Україні ( наук. кер.- ас. Шаповалова
   С.М. ).
  10.Камінська Т.В. (ЕК-422) Факторингові операції у комерційному банку.(
   наук. кер.- ст.. викл. Панфілова Л.П. ).


         СЕКЦІЯ КАФЕДРИ “ОПОДАТКУВАННЯ”
Голова секції – студ. гр. ЕК – 533 Ліхоносова Г.С.
Секретар секції – cтуд. гр. ЕК – 533 Курносова Н.Г.
Науковий керівник – к.е.н. доц. Соловей М.М.
Засідання секції - 18 травня у 14 год., ауд.402 корп.ІІІ

                                       56
Лисікова Т. В. /ЕК-851/ Вплив ―Російської правди‖ на сучасну податкову
систему України/ наук. кер. – доц. Романовська Ю.А.
Кобець Г. М.    /ЕК-851/ Особливості оподаткування Франції та України
(порівняльна характеристика) / наук. кер. доц.Романовська Ю.А.
Колішко О. В. /ЕК-851/ Генезис стягнення сільськогосподарського податку
(1922-1991рр.) та сучасне оподаткування сільського господарства/ наук. кер.
доц. Романовська Ю.А.
Степаненко А.О. /ЕК-533/ Контроль та планування доходів та витрат
підприємства/ наук.кер. – Чернякова Т.М.
Ліхоносова Г.С. /ЕК-533/ Організація роботи служби коньтролинга на
підприємстві /. наук.кер. – Чернякова Т.М.
Скригитель Т.М. /ЕК-533/ Планування на підприємстві /. наук.кер. – Чернякова
Т.М.
Тульчинська К.О. /ЕК-533/ Фінансова діверсифікація підприємства /наук.кер. –
Чернякова Т.М.
Курносова   Н.Г. /ЕК- 533/    Управління дебіторською заборгованістю
підприємства / наук.кер. – Чернякова Т.М.
Білокінь  Ю.Ю. /ЕК- 533/    Конролінг та управлінський облік в системі
управління підприємством / наук.кер. – Чернякова Т.М.
Єфанова   Е. Є. /ЕК-533/  Обмежуюча і стримуюча роль оподаткування /
наук.кер. – Чернякова Т.М.
Крупа Н.А. /ЕК-533/ Прогнозування прибутку підприємства / наук.кер. –
Чернякова Т.М.
Сахарова Т. Є. /ЕК-533/ Методика     визначення потреби підприємства у
кредитних ресурсах / наук.кер. – Чернякова Т.М.
Чепіль В.Ф. /ЕК-533/ Інформаційна політика казначейської системи /наук.кер.
– Чернякова Т.М.
Лук’яненко  О.М.  /ЕК-533/  Фінансове  планування  на  промислових
підприємствах /наук. кер. – Чернякова Т.М.

                                     57
Лимарев Ю.В. /ЕК-522/ Визначення складових фінансової безпеки підриємства
/ наук.кер. – Бурлуцька Г.М.
Кучеренко С.В. /ЕК-522/ Роль місцевих податків у формуванні бюджетних
ресурсів / наук.кер. – Бурлуцька Г.М.
Курпас В. В. /ЕК-522/ Принципи стратегічного управління АКБ ―Укрсоцбвнк‖
/ наук.кер. – Калінеску Т.В.
Пачковська Ю.А. /ЕК-522/ Напрями знаження дебіторської заборгованості
підприємства / наук.кер. – Соловей М.М.
Матвієнко   О.В.  /ЕК-522/  Особливості   відтворення  основних  фондів
підприємства / наук.кер. – Соловей М.М.
Куліковський М.В.    /ЕК-522/ Принципи прискорення обіговості обігових
коштів підприхємства / наук.кер. – Соловей М.М.
Целікова  С.Ю.   /ЕК-523м/  Принципи   мобілізації  фінансових  ресурсів
підприємства / наук. кер. – проф. Калінеску Т.В.
Шагінова І.В. /ЕК-523м/ Оцінювання результативності фінансово-економічної
діяльності підприємства/ наук. кер. – проф. Калінеску Т.В.
Сушкова В.В. /ЕК-523м/ Система управління кредитним портфелем банку /
наук. кер. – проф. Калінеску Т.В.
Шулєжко Н.Ю. /ЕК-861/ Система оподаткування і напрями її реформування /
наук. кер. – доц. Харківський М.Б.
Каут Ю.В. /ЕК-861/ Пенсійне страхування на шляху до підвищення рівня
соціального забезпечення трудящих / наук. кер. – доц. Харківський М.Б.
Суровцева Н.Ю. /ЕК-861/ Оптимізація оподаткування на підприємстві / наук.
кер. – доц. Харківський М.Б.
Харьковський М.С. /ЕК-861/ Організація податкового контролю в Україні /
наук. кер. – доц. Харківський М.Б.
Савінова Є.В. /ЕК-861/ Особливості акцизного оподаткування / наук. кер. –
доц. Харківський М.Б.


          Секція кафедри «Економіка підприємства»

                                         58
Голова секції – студ. гр. ЕК-132 Бакши Д.Ю.
Секретар секції – студ. гр. ЕК-132 Перепелюкова Е. В.
Науковий керівник – зав. кафедри «Економіка підприємства», проф. Максимов
В.В.
Засідання секції 17 травня 407 ауд. 3 корп. в 10.00 час.


1. Чумакова Т.М. /ЕК-132/. «Інвестиції у Луганській області» /наук. кер.- к.е.н.,
доц. Малокостова З.М./.
2. Бакши Д.Ю. /ЕК-132/. «Пути инновавационно-инвестиционного развития
предприятий региона» /наук. кер. – к.е.н., доц. Осика О.П./.
3. Степанова Л.Є. /ЕК-132/. «Методи підвищення ефективності роботи
підприємства за умов розвитку вітчизняного консюмеризму» /наук. кер. – к.е.н.,
проф. Максимов В.В./.
4. Прийменко М.В. /ЕКз-131/. «Тенденції та проблеми впровадження
ресурсоощадних технологій» /наук. кер. – к.е.н., доц. Заблодська І.В./.
5. Перепелюкова Е.В. /ЕК-132/. «Регулирование рыночного механизма» /наук.
кер. – к.е.н., доц. Осика О.П./.
6. Семенцова О.Ю. /ЕК-132/. «Дослідження розвитку нетрадиційних заходів
просування продукції на вітчизняному ринку» /наук. кер. – к.е.н., доц.
Заблодська І.В./
7. Савченко О.О. /ЕК-141/. «Методи оцінки якості продукції». /наук. кер. –
к.е.н., доц. Заблодська І.В./


              Секція кафедри фінансів
Голова секції – Сисоєва Л.С. гр.ЕК-531
Секретар секції – Поперешняк О.А. гр.ЕК-531
Науковий керівник – зав. кафедрою фінансів проф.Костирко Л.А.
Засідання секції – 18 травня 302 ауд. 12 корп. 3
                                       59
1.Золоторьова А.С. /ЕК-531/«Управління кредитним портфелем банка»/
наук.кер.-проф. Костирко Л.А./.
2.Михайлюк Є.С. ./ЕК-531/ «Контроль вітрат в екологічному корпоративному
менеджменті»/ наук.кер.-проф. Костирко Л.А./.
3.Поперешняк О.А. /ЕК-531/ «Фінансовий контрлінг»/ наук.кер.-проф.
Костирко Л.А./.
4.Беспала Т.А. /ЕК-531/ «Управління прибутком підприємства»/ наук.кер.-доц.
Шильніков А.А./.
5.Ротова К. /ЕК-531/ «Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства»/ наук.кер.-ст.викл. Щеголькова С.В./.
6.Колишко Ю.М. /ЕК-531/ «Визначення точки беззбитковості і беззбутвового
виробництва підприємства»/ наук. кер.- доц. Отпущенікова О.М./.
7.Сисоєва Л.С. /ЕК-531/ «Аналіз джерел фінансового регіона»/ наук.кер.- доц.
Отпущенікова О.М./.
8.Медведєва Є.Н. /ЕК-531/ «Оцінка кредитоспроможності банка»/ наук. кер.-
доц. Лємешко Е.А./.
9.Кондра І.Н. /ЕК-531/ «Організація фінансової роботи бюджетних
організацій»/ наук.кер.-проф.Костирко Л.А./.
10.Колесник А.В. /ЕК-523/ «Проблеми залучення інвестицій в економіку
Луганської області»/ наук. кер.- доц.Харківська Л.В./.


      СЕКЦІЯ КАФЕДРИ Туризм і готельне господарство
Голова секції – студ. гр. / ЕК-651 / Витюк Н.В.
Секретар секції - студ. гр. / ЕК-651 / Борисенко Ю.В.
Науковий керівник – доц., к.т.н., Власова Н.М.
Засідання секції – 20 травня 2007 року, ауд. 520 (3 корпус), 14,00


  1. Витюк Н.В. / ЕК-651 /. Развитие туризма в Луганской области / наук.кер. -
   доц., к.т.н., Власова Н.М.                                        60
      УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ
     СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
    «УПРАВЛІННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ»
Голова секції – студ. гр. УП-721 Нікішкіна К.Ю.
Секретар секції – студ. гр. УП-931 Ємельяненко М.А.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Рязанцева Н.О.
Засідання секції – 18 травня 422 ауд. 12 корп. о 14.00


1. Rodionov A.V. /УП-231/ Public relations as a new face of corporate reputation
2. Андріанова Л.М. /кафедра ЄК/ Специфика экономического ресурса
  «знание».
3. Андрусенко Г.В. /УП-321/ Роль потребителя в трансформационной
  экономике.
4. Буракова Е.В. /УП-121/ Многообразие толкований категории "репутация
  предприятия".
5. Волохатых Е.Н. /УП-921/ Исследование процесса и разработка системы
  оптимизации сбыта строительных материалов.
6. Гриневич О.В. /УП-931/ Фінансовий контроль у процесі виконання
  державного та місцевих бюджетів.
7. Гриневич О.В., Подкопаєв Д.О. /УП-931/ Глобалізація: «За» і «Проти»
8. Гриньов А.М. /УП-231/ Целесообразность внедрения системы управления
  знаниями в современные организации.
9. Дорошко В.В. /кафедра ЭК/ Исследование построения информационных
  моделей подразделений машиностроительных предприятий.
10.Емельянов Д.Е., Хвостов А.С. /УП-732, УП-931/ Реинжениринг бизнеса.
11.Дорошко М.В. /УП-132/ Задачи формирования средств диагностики качества
  информационного обеспечения принятия решений на предприятии.
12.Дюбанов А.С., Слободянюк М.Э/УП-732, УП-931/Исследование и анализ
  затрат компаний на информационное обеспечение деятельности.
13.Дячишин Д.Ю., Кичкина Е.А./УП-731/ Оптимальная координация и
  планирование грузопотоков в транспорной сети с помощью имитационного
  моделироавания.
14.Жданова О.С. /УП-331/ Упаковка, як інструмент маркетингу.
15.Зубкович О.Р. /УП-131/ Гибкость кадровой политики - важнейшее условие
  эффективного менеджмента персонала.
16.Канаев М.С. /УП-921/ Система наблюдения за функционирование сетевых
  служб и учета машинного времент в локальной сети.
17.Карпинський Є.В. /УП-931/ Обфускація як один із засобів захисту
  програмного коду.                                       61
18.Коваленко В.О. /УП-321/ Управління товарними категоріями як
  універсальний інструмент підвищення ефективності продажу торгових
  марок.
19.Козлова Н.В. /УП-121/ Выбор инструментов управления риском снижения
  темпов развития.
20.Козачок Я.В. /УП-331/ Дослідження інформаційних систем на прикладі
  Холдингової компанії ―Луганськтепловоз‖.
21.Корецький А.О. /УП-931/ Проектування систем реєстрації і аналізу даних».
22.Кривонос С.Н. /УП-921/ Исследование процесса и разработка системы
  оптимизации сбыта.
23.Кулачко Н.Ю. /УП-321/ Оценка использования социальных проектов как
  элемента маркетинговых коммуникаций.
24.Мурашкина О.Н. /УП-431/ Глобализация и уровень бедности в современном
  мире: методологические споры.
25.Никишкина Е.Ю. /УП-721/ Разработка системы оптимизации затрат на
  операции с объектами интеллектуальной собственности.
26.Писарева А.Г. /УП-742/ Процессы глобализации в современном
  образовании.
27.Плєтньова Т.М. /УП-121/ Планування інвестиційної діяльності промислових
  підприємств.
28.Припотень В.Ю. /КраФИМ/ О моделировании и управлении безопасностью
  предприятия в условиях нестабильности.
29.Проскурня О.А. /Уп-721/ Анализ социально-психологических характеристик
  лиц, нуждающихся в профориентации.
30.Пупкова М.Ю. /УП-221/ Видовые проявления кредита и их особенности.
31.Римский В.Ю. /УП-931/ Разработка системы преобразования данных для
  анализа деятельности ОАО «Камелот».
32.Родионов А.В. /УП-231/ Методика проведения бенчмаркинга на
  предприятии.
33.Сасунова К.В. /УП-221/ Порівняльний аналіз понять стратегії та
  реструктуризації підприємства.
34.Синещекова И.Е, Гриневич А.В. /УП-931/ Интерактивные методы
  организации самостоятельной работы студентов.
35.Синєщокова І.Є. /УП-931/ Кластеризация районов Луганской области по
  социально-экономическим признакам.
36.Скорик В.А. /УП-921/ Применение концепции "стадийной локализации" в
  задачах тестирования программного обеспечения.
37.Солдаткова В.В. /УП-332/ Визначення факторів успіху технічного пристрою.
38.Співак А.О. /к-ра Маркетинга/ Сучасні проблеми формування маркетингової
  діяльності вітчизняних підприємств.
39.Степаненко Г.О. /УП-331/ Вплив технічних та ринкових факторів на
  поведінку споживачів.
40.Сылкин А.А. /УП-921/ Исследование и разработка элементов системы
  электронной коммерции.

                                     62
41.Тинякова Е.А. /УП-121/ Внутренняя репутация предприятия: актуальные
  задачи исследования.
42.Федорова Ю.К., Ищук Т.А. /к-ра Маркетинга/ Возможности применения
  франчайзинга в условиях глобализации экономики.
43.Федорук О.В. /УП-721/ Разработка модели прогнозирования себестоимости
  угольной продукции.
44.Шапран О.Є. /к-ра Маркетинга/ Діагностика маркетингу в системі прийняття
  управлінських рішень.
45.Шарко О.В. /УП-132/ Совершенствование формирования организационной
  структуры управления предприятием.
46.Шарко О.О. /УП-132/ Диверсифікація як вид стратегій розвитку ВАТ Заводу
  «Горизонт»
47.Шведчиков А.А. /УП-142/ Основные требования к информационному
  обеспечению управления социально-экономическими процессами в регионе.
48.Шеховцов С.С. /УП-921/ До питань вдосконалення методології
  проектування інформаційних систем.
49.Шкорубська А.В. /УП-221/ Сутність та етапи здійснення діагностики.
50.Яковенко Д.Ю. /УП-931/ Оптимизация процесса создания программно-
  методических комплексов.

           СЕКЦІЯ КАФЕДРИ “МАРКЕТИНГ”
Голова секції – студ. гр. УП-322 Андрусенко Г.В.
Секретар секції – студ. гр. УП-331 Козачок Я.В.
Науковий керівник – проф., д.е.н. Максимова Т.С.
Засідання секції – 17 травня 2007 р. 1000, 410 ауд., 12 корп.


Перелік доповідей
1. Амосенко А.Г. /УП-332/ Формування рекламних кампаній /наук. кер. – доц.
Держак Н.О./
2. Андрусенко Г.В. /МГ-7/ Засоби вдосконалення роздрібної торговельної
мережі виробника на основі відкриття підприємств фірмової торговлі /наук.
кер. – доц. Федорова Ю.К./
3. Бец К.Ю. /УП-331/ Product-placement: сутність та роль в просуванні товару
/наук. кер. – доц. Держак Н.О./
4. Бондарева А.А. /УП-331/ Особливості формування іміджу посередницького
підприємства /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./


                                      63
5. Бубен В.С. /УП-332/ Актуальність сегментування споживчого ринку та його
сучасні методики /наук. кер. – ст. викл. Харченко І.В./
6. Величко Н.В. /УП-332/ Ціноутворюючі фактори та їх значення в процесі
формування ціни товару /наук. кер. – ст. викл. Харченко І.В./
7. Волинець А.О. /УП-331/ PR як комерційний інструмент. Сучасні PR-
технології /наук. кер. – доц. Держак Н.О./
8. Горковенко С.С. /МГ-7/ Проблеми критеріальної оцінки ефективності
заходів щодо реалізації товарно-інноваційної політики підприємства /наук. кер.
– проф. Максимова Т.С./
9. Євтушенко О.М. /УП-332/ Специфічні риси маркетингу послуг та його
інструментарій /наук. кер. – доц. Гончарова І.І./
10.Єрьоменко   Н.Ю.   /МГ-7/  Формування    систем  лояльності  покупців
торговельного підприємства /наук. кер. – доц. Федорова Ю.К./
11.Жданова О.С. /УП-331/ Бренд та його роль в просуванні товарів
підприємства /наук. кер. – доц. Держак Н.О./
12.Івченко  Є.А.  /МГ-7/  Формування    маркетингової   цінової  політики
підприємства /наук. кер. – доц. Гончарова І.І./
13.Коваленко   В.О.  /МГ-7/   Вибір  стратегічних   альтернатив  розвитку
підприємства за допомогою SWOT-аналізу /наук. кер. – доц. Герцик В.А./
14.Козачок Я.В. /УП-331/ Логістика як фактор підвищення
конкурентоспроможності підприємства /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
15.Колібабчук К.О. /УП-332/ Концепція життєвого циклу товару та її
використання в маркетинговій діяльності підприємства /наук. кер. – ст. викл.
Харченко І.В./
16.Кравцова Ю.С. /УП-331/ Виставки та ярмарки як елемент комплексу
маркетингових комунікацій /наук. кер. – доц. Гончарова І.І./
17.Кулачко Н.Ю. /МГ-7/ Соціальні аспекти деяких елементів комплексу
маркетингових комунікацій /наук. кер. – доц. Держак Н.О./
18.Лиско Є.В. /УП-331/ Застосування інформаційних ресурсів Інтернет в
маркетингу /наук. кер. – доц. Жидков А.Б./

                                         64
19.Міщенко С.В. /УП-331/ Особливості поведінки споживачів при прийнятті
рішень про купівлю /наук. кер. – доц. Цопа Г.О./
20.Нєдодаєва Л.В. /УП-331/ Асортиментна політика підприємства як один з
елементів „товара-мікс‖ /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
21.Орєхов О.І. /УП-331/ Види посередників та специфіка їх діяльності на
українському ринку /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
22.Понькін Д.П. /УП-332/ Дослідження мотивів інновацій при розробці нового
товару /наук. кер. – ас. Аронова В.В./
23.Селіванова Ю.С. /УП-332/ Вивчення іміджу товарів та інструментів його
формування /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
24.Серватинська К.О. /УП-332/ Директ-маркетинг та його розвиток в Україні
/наук. кер. – доц. Держак Н.О./
25.Солдаткова В.В. /УП-332/ Самомаркетинг та його основні тенденції /наук.
кер. – доц. Держак Н.О./
26.Степаненко Г.О. /УП-331/ Мерчандайзінг як спосіб активізації продажів в
роздрібній торгівлі /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
27.Харченко Ю.Ю. /УП-332/ Цінова політика і стратегії встановлення ціни в
маркетингу /наук. кер. – ст. викл. Харченко І.В./
28.Ходакова О.Ю. /УП-332/ Брендінг та його особливості в Україні /наук. кер.
– ст. викл. Харченко І.В./
29.Щуров Є.В. /УП-331/ Дослідження етапів ЖЦТ та його впливу на
маркетингову діяльність підприємства /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
30.Яворщук М.Ю. /МГ-7/ Дослідження інструментів реалізації маркетингової
стратегії розвитку підприємства /наук. кер. – проф. Максимова Т.С./
31.Яцуненко М.І. /УП-331/ Упаковка товару як елемент маркетингових
комунікацій /наук. кер. – доц Федорова Ю.К./
         Секція кафедри «Міжнародна економіка»


Голова секції – студ. гр. МГ-4 Солодуха М.Ю.
Секретар секції – студ. гр. МГ-4 Трушечкіна Ю.В.

                                       65
Науковий керівник – доц. Вартанова О.В.
            ас. Курілов М.С.
Засідання секції – 18 травня 220 ауд. 3 корп. 14.00


1. Ван Хайчао. /МГ-4/ Розвиток інтеграційних процесів у світовому
  господарстві. (наук. кер. – доц. Пономарьова Г.О.)
2. Осиченко   Л.Ю.   /МГ-4/  Шляхи  вдосконалення  експортно-імпортної
  діяльності підприємства. (наук. кер. – доц. Пономарьова Г.О.)
3. Приходько   О.А.   /МГ-4/  Стратегія  розвитку  зовнішньоекономічної
  діяльності підприємств регіону. (наук. кер. – доц. Пономарьова Г.О.)
4. Каркачова О.А. /МГ-4/ Удосконалення механізму державного регулювання
  міжнародної торгівлі. (наук. кер. – доц. Сущенко О.А.)
5. Трушечкіна Ю.В. /МГ-4/ Організаційно-правові проблеми функціонування і
  розвитку вільних економічних зон. (наук. кер. – доц. Сущенко О.А.)
6. Оладенко Г.І. /МГ-4/ Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку
  України. (наук. кер. – проф. Третяк В.В.)
7. Солодуха М.Ю. /МГ-4/ Розвиток зовнішньоекономічного співробітництва
  України та Росії. (наук. кер. – проф. Третяк В.В.)
8. Бисова Н.В. /ЕК-222/ Міжнародна діяльність банківської системи України.
  (наук. кер. – проф. Третяк В.В.)
9. Шувалова І.В. /ЕК-222/ Підвищення конкурентоспроможності підприємств
  України на зовнішньому ринку(наук. кер. – проф. Третяк В.В.)
10. Бердникова Н.В. /ЕК-222/ Вдосконалення фінансового обслуговування
  зовнішньоекономічної діяльності в банку. (наук. кер. – доц. Сущенко О.А.)
11. Ковальова Є.О. /ЕК-222/ Розвиток офшорного бізнесу в умовах глобалізації.
  (наук. кер. – проф. Попов М.І.)
12. Нагорна А.Ю. /ЕК-222/ Розвиток міжнародної торгівлі в умовах розвитку
  світових відносин. (наук. кер. – проф. Попов М.І.)
13. Капиця Ю.В. /ЕК-222/ Розвиток зовнішньоекономічного співробітництва
  України та Російської Федерації. (наук. кер. – доц. Вартанова О.В.)

                                       66
14. Пекіна Г.А. /ЕК-232/ Розробка бізнес-плана підприємства. (наук. кер. – доц.
  Вартанова О.В.)
15. Фоменко Н.А. /ЕК-232/ Дослідження іноземного досвіду державного
  регулювання економіки. (наук. кер. – доц. Вартанова О.В.)
16. Здєльніков Є.О. /ЕК-232/ Проблеми і перспективи європейської інтеграції
  України. (наук. кер. – ас. Курілов М.С.)
17. Шерстюк Ю.О. /ЕК-233/ Оподаткування в системі державного регулювання
  економіки. (наук. кер. – ас. Курілов М.С.)
18. Сичова С.М. /ЕК-233/ Механізм залучення інвестицій до національної
  економіки. (наук. кер. – доц. Вартанова О.В.)
19. Теплінський А.В. /ЕК-233/ Міжнародний валютний ринок FOREX (наук.
  кер. – доц. Вартанова О.В.)
20. Богиня Л.Г. /ЕК-231/ Управління людськими ресурсами в міжнародному
  бізнесі. (наук. кер. – ас. Курілов М.С.)
21. Чупріна В.О. /ЕК-231/ Проблеми і перспективи розвитку міжнародного
  ринку цінних паперів. (наук. кер. – ас. Курілов М.С.)
22. Степанян К.М. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності Украіни.
  (наук. кер. – доц. Вартанова О.В.)


          СЕКЦІЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

   Голова секції – студ. гр. МГ-7, Білик О.Г.
   Секретар секції – студ. гр. Черноморова Ю.М.
   Науковий керівник – доц. Кривуля П.В.
   Засідання секції 16 травня, 324 ауд, XII корп. о 1200

   1. Плетньова Тетяна Михайлівна /МГ-7/ Удосконалення управління
діяльністю інвестиційного фонду /наук. кер.: проф. Козаченко Г.В./
   2. Козлова Наталія Віталіївна /МГ-7/ Категорія стійкого розвитку у
контексті управління репутацією підприємства /наук. кер.: доц. Кривуля П.В./
   3. Тінякова Катерина Олексіївна /МГ-7/ Визначення складу акторів у
проблемних ситуаціях підвищення внутрішньої репутації підприємства
/наук. кер.: доц. Кривуля П.В./                                       67
   4. Буракова Катерина Володимирівна /МГ-7/ Склад актуальних
інтерпретацій поняття "репутація підприємства" у різних функціональних
областях менеджменту /наук. кер.: доц. Кривуля П.В./
   5. Черноморова Юлія Михайлівна /МГ-7/ Визначення функціонального
призначення Balanced Scarecard у системі менеджменту /наук. кер.: доц. Дібніс
Г.І./
   6. Білик Олеся Георгіївна /МГ-7/ Використання засад біхевиристичного
підходу у моделюванні процесу адміністративної роботи /наук. кер.: проф.
Козаченко Г.В./
   7. Куценко Олександр Васильович /МГ-7/ Проблеми визначення поняття
мультипроектної інвестиційної діяльності /наук. кер.: доц. Кривуля П.В./
   8. Бабічева Ольга Петрівна /УП-131/ Удосконалення бізнес-процесів
діяльності підприємства /наук. кер.: доц. Колосов А. М./
   9. Крилова Надія Володимирівна /УП-131/ Удосконалення управління
персоналом на фармацевтичному підприємстві /наук. кер.: проф. Козаченко Г.
В./
   10. Нестерова Анастасія Віталіївна /УП-131/ Розробка напрямків
підвищення конкурентоспроможності підприємства /наук. кер.: проф.
Козаченко Г. В./
   11. Петухова    Анастасія    Олександрівна   /УП-131/    Оцінка
інвестиційної привабливості ливарного підприємства /наук. кер.: проф.
Козаченко Г. В./
   12. Бойко Тетяна Олегівна /УП-132/ Підвищення інвестиційної
привабливості підприємства /наук. кер.: доц. Дібніс Г. І./
   13. Грузіна Катерина Сергіївна /УП-132/ Діагностика особистих
властивостей робітників різних субординаційних рівнів /наук. кер.:
доц. Кривуля П. В./
   14. Переходченко Діна Анатоліївна /УП-132/ Удосконалення
організації диспетчерування на підприємстві /наук. кер.: доц. Дібніс Г. І./
   15. Разінькова Дар’я Сергіївна /УП-131/ Проблеми розвитку венчурних
фондів в Україні /наук. кер.: доц. Дібніс Г. И./
   16. Честна Анна      Сергіївна /УП-131/ Організація ефективного
управління конфліктами /наук. кер.: доц. Колосов А. М./
   17. Буліма Олена Анатоліївна /УП-132/ Удосконалення організації
діяльності фінансового відділу на підприємстві /наук. кер.: доц. Ляшенко О. М./
   18. Висипкова Галина Олександрівна /УП-132/ Вибір і обґрунтування
портфелю господарчої діяльності підприємства /наук. кер.: доц. Ляшенко А. Н./
   19. Коханова Ірина Сергіївна        /УП-132/ Оцінка кваліфікації
управлінського персоналу /наук. кер.: доц. Ромахова О. О./
   20. Родін Сергій Григорійович        /УП-132/ Актуальні питання
удосконалення нормування праці робітників виробничих підрозділів /наук. кер.:
доц. Іванов В. Л./
   21. Шарко Олег Васильович /УП-132/ Удосконалення формування
організаційної структури управління підприємством /наук. кер.: доц. Ладико І.
Ю./
                                        68
   22. Давиденко Юлія Ігорівна /УП-131/ Управління розвитком
персоналу на підприємстві /наук. кер.: доц. Ромахова О. О./
   23. Змачинський Віталій Володимирович /УП-131/ Диверсифікація
джерел інвестування великого підприємства /наук. кер.: доц. Ляшенко А. Н./
   24. Зубкович Олена Романівна /УП-131/ Оцінка гнучкості кадрової
політики підприємства /наук. кер.: доц. Ладико І. Ю./
   25. Костенко Вікторія Миколаївна /УП-131/ Систематизація чинників
формування прибутку підприємства /наук. кер.: доц. Ромахова О. А./
   26. Семко Артем Олександрович /УП-131/ Удосконалення управління
продажами у роздрібній торгівлі /наук. кер.: доц. Ладико І. Ю./
   27. Арцев Андрій Юрійович /Уп-132/ Формування компенсаційного
пакету робітників комерційного відділу на підприємстві /наук. кер.: ст. викл.
Штапаук С. С./
   28. Дорошко Марина Віталіївна /Уп-132/ Діагностика якості
інформаційного забезпечення прийняття рішень на підприємстві /наук. кер.:
доц. Кривуля П. В./
   29. Кірюшкіна Олена Вікторівна /Уп-132/ Удосконалення організації
збутової діяльності на виробничому підприємстві /наук. кер.: доц. Овчаренко Є.
І./
   30. Малахеда Ольга Сергіївна /Уп-132/ Розвиток системи менеджменту
персоналу на підприємстві /наук. кер.: доц. Филиповський В. М./
   31. Шатохіна Ярослава Юріївна /Уп-132/ Удосконалення управління
діяльністю виробничо-комерційного підприємства /наук. кер.: доц. Іванов В. Л./
   32. Вовк Олег Анатолійович /УП-131/ Економічне обґрунтування
організації інноваційної діяльності на малому підприємстві /наук. кер.: доц.
Шелякіна Т. П./
   33. Кузіна Олена Анатоліївна /УП-131/ Підвищення результативності
мотивації на підприємстві /наук. кер.: доц. Шелякіна Т. П./
   34. Максутова Олена Ібрагимівна /УП-131/ Визначення і оцінка
якості обслуговування і роботи з клієнтами /наук. кер.: доц. Гуськова О. В./
   35. Шатченкова Юлія Сергіївна /УП-131/ Оцінка впливу факторів
формування організаційної культури /наук. кер.: доц. Гуськова О. В./
   36. Дайнеко Владислав Сергійович /УП-131/ Організація контролю
ефективності використання ресурсів /наук. кер.: доц. Овчаренко Є. І./
   37. Карпенко Андрій Григорович /УП-131/ Удосконалення управління
системою якості на підприємстві /наук. кер.: ст. викл. Адонина В. В./
   38. Савкіна Ганна Олексіївна /УП-131/ Удосконалення нематеріальної
форми стимулювання праці персоналу на підприємстві /наук. кер.:
ст. викл. Христенко Л. М./

   Секція кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Голова секції – студент групи УП-231 О.В. Родіонов
Секретар секції – студент групи УП-231 А.М. Гриньов
                                      69
Наукові керівники секції – к.е.н. доц. Коренєв Е.Н., к.е.н. доц. Погорелов Ю.С.
Засідання секції 18 травня, 322 аудиторія, 12 корпус


  1. Дем΄яненко Ю.С. /УП-221/ «Управління корпоративною культурою
    підприємства, що здійснює ЗЕД» / наук. керівник проф. Воронкова А.Е.
  2. Іванова В.О. / УП-221 / «Формування іміджу компанії на міжнародному
    ринку» /наук. керівник доц. Шаріпова О.С.
  3. Жміньковська Ю.О. /УП-221/«Управління персоналом підприємства, що
    здійснює ЗЕД»/ наук. керівник доц. Шаріпова О.С.
  4. Поляков О.О. /УП-221/ «Формування механізму кредитування ЗЕД
    підприємств» / наук. керівник проф. Гончаров В.М.
  5. Пупкова   М.Ю.  /УП-221/   «Розробка  організаційного   механізму
    кредитування   зовнішньоекономічної     діяльності  промислових
    підприємств» / наук. керівник доц. Гриньова Н.Є.
  6. Сасунова    К.В.   /УП-221/    «Формування     міжнародної
    конкурентоспроможної стратегії підприємства » наук. керівник доц.
    Гриньова Н.Є
  7. Чиж О.С. /УП-221/ «Банківське кредитування експортно-імпортних
    операцій підприємств» /наук. керівник проф. Гончаров В.М.
  8. Шкорубська А.В. /УП-221/ «Діагностика конкурентоспроможності ЗЕД
    підприємства» / проф. Воронкова А.Е.
  9. Родіонов О.В. / УП-231 / «Організація залучення іноземних фінансових
    інвестицій на підприємствах України» /наук. керівник доц. Погорєлов
    Ю.С.
  10. Гриньов А.М. / УП-231 / «Формування системи управління знаннями на
    підприємстві для одержаннями конкурентних підприємств » /наук.
    керівник проф. Воронкова А.Е.
  11. Безгинський М.С. / УП-231 / «Проблеми зв'язані зі здійсненням лізингу
    на України» /наук. керівник доц. Погорєлов Ю.С.
  12. Марканіч О.М. / УП-231 / «Удосконалення механізму відбору персоналу
    на підприємствах суб'єктах ЗЕД» /наук. керівник доц. Гриньова Н.Є.                                       70
  13. Сірик Г.В. / УП-231 / «Формування механізму управління брендом
    підприємства на зовнішньому ринку» /наук. керівник доц. Гриньова Н.Є.
  14. Молчанова І.В. / УП-231 / «Впровадження інновацій на підприємстві, з
    використанням реінжениринг бізнес-процесів» /наук. керівник доц.
    Погорєлов Ю.С.
  15. Замуліна О.І. / УП-231 / «Проблеми залучення іноземних інвестицій в
    Україні» /наук. керівник доц. Гриньова Н.Є.
  16. Горбунов   В.О.   /    УП-231   /  «Використання  бенчмаркингу  на
    підприємствах суб'єктах ЗЕД при виході на зовнішній ринок» /наук.
    керівник доц. Погорєлов Ю.С.
  17. Ковтун   Р.С./  УП-231    /  «Удосконалення   управління   рекламною
    діяльністю підприємства» /наук. керівник доц. Гриньова Н.Є.
  18. Остафійчук В.С. / УП-231 / «Управління ризиками фінансових
    організацій у кредитуванні зовнішньоекономічних операцій» /наук.
    керівник доц. Гриньова Н.Є.
  19. Пахомова   Н.В./    МГз-3   /  «Активізація  інноваційної  діяльності
    підприємств» /наук. керівник доц. Шаріпова О.С.
  20. Городецька   А.І.    /  УП-241   /  "Управління  валютними   ризиком
    підприємств – суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності" / наук. кер.
    доц. Коренєв Е.Н.
  21. Бугайова І.О. / УП-241 /"Використання інструментів міжнародного
    фондового ринку в діяльності підприємства" / наук. кер. доц. Коренєв
    Е.Н.


СЕКЦІЯ КАФЕДРИ управління проектами та прикладної статистики


Голова секції – Мурашкіна О.М.
Секретар секції – Глушенкова І.О.
Науковий керівник – ас. Борзенко-Мирошниченко А.Ю.


Засідання секції – 17 травня, 310 ауд. 12 корп., 14:00


                                           71
1. Хорошевська Лілія (УП-431). Статистичний аналіз ризиків на підприємстві
  (наук. кер. – ас. Демидова І.А.).
2. Хлапоніна   Ірина (УП-431). Статистична     оцінка конкурентоздатності
  підприємства (наук. кер. – ас. Демидова І.А.).
3. Мурашкіна О.М. (УП-431). Забезпечення та оцінка якості статистичних
  даних про діяльність підприємств (наук. кер. – ас. Демидова І.А.).
4. Шинкаренко Олена Вікторівна Статистичне забезпечення управлінських
  рішень в проектах створення сервісного автомобільного центру (Рач В.А.)
5. Щербатюк Анна Іванівна Статистичне забезпечення процесу прийняття
  рішень про кредитування фізичних осіб. (наук. кер.– проф. Рач В.А.)
6. Івченко Олена Олександрівна. Управління розвитком творчого потенціалу
інноваційного підприємства (наук. кер .– доц. Калюжний В.В.)
7.Демченко Денис Олександрович. Експертна оцінка        порушення   прав
конструктивно   схожих  об‘єктів  промислової  власності.  (наук.  кер  –
доц.Ігнатьєва В.Б.)
8. Стержанов Олександр Валерійович. Удосконалення процедури захисту прав
інтелектуальної власності на об‘єкти авторського права в мережі Інтернет.(
наук. кер.– ас. Медведєва О.М.).
9.Афанасьєва Інна Володимирівна. Проект створення фітнес-центру у м.
Луганськ. (наук. кер.– доц.Литвинченко Г.А.).
10. Комаренко Дмитро Сергійович. Проект розробки та впровадження
автоматизованої системи архітектурно-будівничого проектування. (наук. кер.–
доц. Литвинченко Г.А.)
11. Сизова Олена Ігорівна. Проект розвитку історичного центру м. Луганськ.(
наук. кер.– доц. Литвинченко Г.А.).
12. Суховерша Андрій Володимирович. Проект розробки програмного
забезпечення визначення компетентності проектного менеджера.( наук. кер.–
проф. Рач В.А.
13.Фурсенко Антон Русланович. Проект створення програми оцінки варіантів
вибору створення рекламної продукції. (наук. кер .– проф. Рач В.А.).

                                         72
Секція кафедри « Управління персоналом та економічної теорії»

 Голова секції – студ.гр. Гаврюшенко Т.В.
 Секретар секції – Дмитришак І.І.
 Науковий керівник-доц. Кокарєв І.В.
 Засідання секції –14.30------ травня--16----- ауд.-----406--- корп.----12------


1. Асадчих В.О./ Уп – 821/― Вплив демографічної ситуації на становище ринку
  праці‖/ наук. кер. –доц.Гордієнко В.Д./.
2. Бас О.В./УП-821/―Матеріальні стимули як фактор управління персоналом‖
/ наук. кер.-доц. Моклякова А.М./
3.Безкішкіна К.А./Уп-821/ ―Соціально-професійна адаптація дітей-сиріт у
Луганській області‖/ наук. кер.- доц. Петров П.Ю./
4.Безуглова О.О./Уп-821/―Удосконалення системи управління персоналом у
філіалі ВАТ ―Коровай‖ Луганський хлібокомбінат‖/наук.кер.-доц.Петров П.Ю./
5.Белецька Т.С./ Уп-821/ ―Система управління персоналом і механізм її
реструктуризації в ЗАТ Кондитерська фабрика ―АБК‖ м. Луганська‖/ наук. кер.-
доц.Петров П.Ю./
6.Власов А.В./ Уп-821/‖Ефективний керівник трудового колективу‖/ наук. кер.-
доц.Коваленко Е.М./
7.Вороніна Я.В./ Уп-821/―Державний центр зайнятості в умовах ринкової
трансформації економіки: нові технології.‖/наук. кер.- доц. Балахнін Г.С./
8.Глагоцька В.В./ Уп-821/― Гендерна політика на ринку праці / наук. кер. - доц.
Коваленко Е.М./
9.Дмитришак І.І./ Уп-821/―Конкурентоспроможність молодих спеціалістів на
ринку праці‖/ наук.кер.-доц. Коваленко Е.М./
10.Івченко О.О./ Уп-821/――Формування та розвиток творчого потенціалу
колективу інноваційного підприємства‖/ наук. кер.- доц. Сумцов В.Г./
11.Кононова Ю.О./ Уп-821/―Напрямки удосконалення соціального захисту у
місті Луганську‖/ наук.кер.- доц. Коваленко Е.М./
12.Котович Ю.С./ Уп-821/―Удосконалення підготовки та перепідготовки
менеджера в умовах переходу до ринку.‖/ наук. кер.-Ст.в. Ракова Л.Н./
13. Мандрика Н.С./ Уп-821/―Напрямки зниження безробіття в Луганській
області./ наук.кер.-доц.Кокарєв І.В./
14.Петріна О.В./ Уп-821/ ― ―Проблеми підвищення продуктивності праці в
вугільно-видобутковій промисловості‖./ наук.кер.- проф. Мортіков В.В./
15.Полстянкін Є.А./ Уп-821/― Підвищення конкурентоспроможності організації
через створення системи корпоративного навчання./ наук.кер.-
ст.в. Ракова Л.Н./
16. Решетняк О.С. / Уп-821/― Система соціальних пільг на ВАТ ―ХК‖
―Луганськтепловоз‖./ наук.кер.-доц. Балахнін Г.С./

                                          73
17. Черноус В.І./ Уп-821/― Мотивації персоналу як фактор управління
підприємством./ наук.кер.- доц. Руфан В.Г./
18. Шиянова О.В. / Уп-821/―Управління мотивації праці у сучасній організації.
/ наук.кер.- доц. Чумаченко Г.В./
19. Гаврюшенко Т.В./ Уп-821/―Формування та розвиток управлінського
потенціалу‖/ наук. кер.- доц. Сумцов В.Г./
20. Чіркова О.Ю. / Уп-821/― Корпоративна культура як засіб ефективної
реалізації стратегії підприємства‖/ наук. кер.- проф. Мортіков В.В.
21.Сіманіхін О.В./ Уп-821/ ―Роль внутрішньоорганізаційних комунікацій в
системі управління персоналом‖/ наук. кер. – проф.Мортиков В.В.
22. Котовіч К.С. Уп-821/ ― Проблеми безробіття в умовах становлення ринкової
економіки в Україні‖ / наук. кер.- доц. к.е.н. Сумцов В.Г.
23. Нескоромна С.В. / Уп-821/‖ Ділова кар'єра на підприємстві‖/ наук.кер.- доц.

Потапов В.С.


  Підсекція кафедри «Управління персоналом та економічної теорії»
          Актуальні проблеми економічної теорії.
Голова секції – ст.гр. УП-742 Першукова А.
Секретар секції – ст.гр. ЕК-253 Хергеледжи М.
Науковий керівник- асс. Манченко Р.В.
Засідання секції ----14.30--- травня---16---- ауд.----305---- корп.---12-------

1. Ромашко М./ Ет – 341/― МВФ і його роль у розвитку економіки України‖/
  наук. кер.- доц.Голубева Л.М./
2. Першукова А./УП-742/―Еволюція теорій економічного роста‖
/ наук. кер.- асс.Панченко А.С./
3.Кузовлева А./Ек-263/ ―Фінансово-промислові групи у сучасній економіці"/
наук. кер. – асс. Манченко Р.В./
4.Маркова Т./Ек-263/―Проблеми глобалізації у сучасній економіці‖/ наук.кер.-
асс. Манченко Р.В./
5.Коваль Г./Ек-253/ ―Проблеми ефективного використання трудових ресурсів‖/
наук.кер.- асс. Манченко Р.В./
6. Хергеледжи М./ Ек-253/ ― Теорія людського капіталу‖/ наук.кер.- асс.
Манченко Р.В./
7.Грузінова Л./ УП-831/―Проблеми зайнятості молоді України.‖/ наук. кер.- доц.
Голубєва Л.М./
8.Степурко Е./ УП- 831/ ― Працевлаштування молоді в сучасній Україні‖/ наук.
кер. ст.викл. Ракова Л.Н.
                                         74
    ПЕДАГОГІКА. МОВОЗНАВСТВО,
    ЖУРНАЛІСТИКА І СОЦІОЛОГІЯ
            СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

Голова секції – Чеча Г., аспірантка кафедри педагогіки
Секретар секції – Бриндак М., студентка групи ФФ-442
Науковий керівник – Шевченко Г.П., завідувач кафедри педагогіки, член-
кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор
Засідання секції – 18 травня 2007 р., 215 ауд. ІІ корп.

  1. Естетичне виховання студентської молоді засобами вокально-джазової
   музики. – Чеча Г., аспірантка кафедри педагогіки.
  2. Вплив ЗМІ на естетичне виховання сучасної молоді. – Мазуренко С.,
   аспірантка кафедри педагогіки, Мотильова В., студентка групи ФФ-442.
  3. Проблема виховання духовної людини у вищих навчальних закладах
   засобами естетичного середовища. – Іванова О., аспірантка кафедри
   педагогіки.
  4. Виховання у студентської молоді культури вчинку. – Ушаков А., аспірант
   кафедри педагогіки.
  5. Духовний світ сучасного студентства. – Платонов О., викладач кафедри
   практики іноземних мов.
  6. Формування особистості професіонала в умовах переходу до ринкової
   економіки. – Комісарова Ю., студентка групи ФФ-442.
  7. Чинники професійного зростання особистості. – Бриндак М., студентка
   групи ФФ-442.
  8. Формування працелюбності у студентської молоді. – Журба О.,
   студентка групи ФФ-442.
  9. Вплив комп‘ютерних ігор на інтелектуальний розвиток учнів. –Безрукова
   О., студентка групи ФФ-241.
  10.Формування ідеального образу сучасної людини. – Дудінов О., студент
   групи ФФ 461.
  11.Гуманістичні цінності освіти та виховання. – Яковлєв О.С., студент групи
   ФФ 461.
  12.Духовно-моральні основи виховання майбутнього фахівця. –Почепінська
   Л. студентка групи ФФ 461.
  13.Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді. – Котенко П.,
   студент групи ФФ 461.
            СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Голова секції – студ. гр. МК-341 Махова А.
Секретар секції – студ. гр. ФЛ-161 Коваль С.
Науковий керівник – старший викладач Сичевська І.О.

                                      75
Засідання секції – 16 травня 2007 року, 13-00, ауд. 108, корп. № 2

1. Книш Ю., Луганська Н., Філіпов М. (УП–162) Save the Planet. (комп‘ютерна презентація)
   (наук. кер. – ст. викл. Бєкрєшева Л.О.)

2. Грудинов О. (ФЛ–151) Talent in the Focus of Psychologist. /наук. кер. – ст. викл. Бєкрєшева
Л.О./

3. Селіна В. (МК-241) The editing of translated books. /наук. кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О./

4. Алексєєва Ю. (ЮІ-331) The Bible as the source of gender question. /наук. кер. – стар. викл.
Бєкрєшева Л.О./

5. Чиркова Н., Чумак О. (ЮІ-351) The Specificity of Donbass subculture. (наук. кер. – стар.
викл. Бєкрєшева Л.О.)

6. Бєлєнтьєва Т. (МАНУ, 11 кл., СШ № 36) Steganography. /наук. кер. – стар. викл.
Бєкрєшева Л.О./

7. Васильєва А. (МАНУ, 10 кл., СШ № 36) The Image of Werewolf in the British arts. /наук.
кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О./

8. Горобець І. /МАНУ, 10 кл. СШ № 14/. The ways of Romanization of Ukrainian anthroponyms
/наук. кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О./

9. Ізвєкова В. (МАНУ, 11 кл. гімназія м. Ровеньки). Critical Analysis of versions of decoding of
Voynich Manuscript. (наук. кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О.)

10. Рябущенко В. (МАНУ, 10 кл. СШ № 8). Symbolism of phythonyms in the British Culture.
(наук. кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О.)

11. Девицкая М. (МАНУ, 10 кл. СШ № 8). Pantheon of the Cods in Celtic Mythology. (наук.
кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О.)

12. Лехциер Т. (МАНУ, 9 кл. СШ№ 36). Superstitions as the object of scientific investigation.
(наук. кер. – стар. викл. Бєкрєшева Л.О.)

13. Лєбєдєва Н. (ЮІ-241). The Road to Independence. (наук. кер. – стар. викл. Гусленко І.Ю.)

14. Ямковая О. (ЮІ-261). Drugs and Teenagers. (наук. кер. – стар. викл. Гусленко І.Ю.)

15. Ткаченко О., Мороз Н. (ФЛ-162). Body Language. (наук. кер. – стар. викл. Гусленко І.Ю.)

16. Зотчик К. (ФЛ-632). Wonder of the modern World. (наук. кер. – стар. викл. Житна Л.А.)

17. Зотчик К. (ФЛ-632). Internet help in Development of Education and Democracy. (наук. кер.
– стар. викл. Житна Л.А.)

18. Захарова Д. (УП-262) The Secrets of the Planet. (наук. кер. – стар. викл. Житна Л.А.)

19. Рагнєва А. (УП-262) The Mood and Feelings. (наук. кер. – стар. викл. Житна Л.А.)


                                               76
20. Коваль С. (ФЛ-161). Psychological Factors Influencing Foreign Language Motivation. (наук.
кер. – стар. викл. Сичевська І.О.)

21. Симоненко В. (ФЛ-142). Modern psychoanalysis aspects. (East-Ukrainian association of
psychoanalysis about the first English-speaking University named after Zigmund Freud. (наук. кер.
– викл. Вєрєтєннікова І.А.)

22. Кузнєцова І., Матвієвський Д. (УП-253). International Management: its development and
modern trends. (наук. кер. – викл. Вєрєтєннікова І.А.)

23. Хайло П., Аношин А. (МК-151). Mass Media ―Thresholds‖ (in Ukraine, the USA etc). (наук.
кер. – викл. Вєрєтєннікова І.А.)

24. Дубовіков Є. (МТ-541). Le multimédia va tuer le livre. (наук. кер. – викл. Сура Л.Г.)

25. Крюкова В. (УП-161). Les loisirs des Français. (наук. кер. – викл. Сура Л.Г.)

26. Дубовіков А. (МТ-551). Le portrait de la Françe fac à l‘écologie. (наук. кер. – викл. Сура
Л.Г.)

27. Уткін В. (РТ-331) Aus der Geschichte Deutschlands von 4.Jh. von Christi bis zur Gegenwart.
(наук. кер. – ст. викл. Кравченко З.П.)

28. Траді Исмаіл (КТ-221, Туніс). Сопоставительный анализ функционирования и
употребления глаголов учить, изучать, учиться, заниматься в русском и арабском языках.
(наук. кер. – ст. викл. Міщенко Т.М.)

29. Халед Лотфі (КТ-252, Туніс). О некоторых особенностях изучения русского языка в
условиях билингвизма в странах Магриба. (наук. кер. – ст. викл. Ряннель Т.Я.)

30. Мотавех Хишам (ЕТ-241, Ліван). Дательный падеж в русском языке и ее
соответствующая форма в арабском языке. (наук. кер. – ст. викл. Ряннель Т.Я.)

31. Кисиль О. (ФЛ-652) William Shakespeare. Life and Literary Career. (наук. кер. – викл.
Подгорнова Н.В.)

32. Сімакова Ю. (МК-541). La Trauce electorale. (наук. кер. – І аніна С.О.)

33. Пєтухова А. (УП-132). Die europäischen und stillozeanischen Erfahrungen der Entwicklung
des Toueismus und der Hotelwirtschaft. (наук. кер. – ст. викл. Кравченко З.П.)


CЕКЦІЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Голова секції – студ. Будко О. гр. ФФ-131
Секретар секції - студ. Долгальова Ю. гр. ФФ-231
Науковий керівник – доцент Магрицька І.В.
Засідання секції -   17 травня (208 ауд. 2корп. .14.00)

  1.Рубас М. /ФФ-261/. Невербальна комунікація на телеекрані / наук. керівн.-
  доц. Магрицька І.В./

                                               77
2.Лобачова Т.О. /ФФ-161/. Іншомовна лексика в молодіжному мовленні /
наук. керівн.- доц. Магрицька І.В./
3.Антонова Є. /ФФ-261/.Молодіжне спілкування в Інтернеті / наук. керівн.-
доц. Магрицька І.В./
4.Дубик К. /ФФ-261/. Лексика сучасної реклами / наук. керівн.- доц.
Магрицька І.В./
5. Насурдінова І. /ФФ-161/. Неологізми іншомовного походження в газетних
текстах / наук. керівн.- доц. Магрицька І.В./
6.Полєва Н. /ФФ-261/. Порушення мовних норм у радіоефірі / наук. керівн.-
доц. Магрицька І.В./
7.Базікало О. /ФФ-161/. Мовленнєвий етикет як елемент культури українця
/ наук. керівн.- доц. Магрицька І.В./
8.Шебіченко Н. /ФФ-261/. Невербальні засоби спілкування на українських
телеканалах / наук. керівн. - доц. Магрицька І.В./
9.Долгальова Ю. /ФФ-221/ Застосування інформаційних технологій у
процесі формування стилістичних умінь і навичок / науковий керівн. – проф.
Бадер В.І./
10.Буряк С. /ТТ-762/ Інноваційні процеси в українській мові /науковий
керівник - ст. викл. Карловас О.А./
11.Архипова О. /ФФ-261/. Особливості вживання імен осіб у пам‘ятці
«Лохвицька ратушна книга» /науковий керівник – доц. Шевцова В.О./
12.Макарова М. /ФФ-121/. Терміни в поетичних творах письменників 60-
70-х років ХХ ст. /науковий керівник – доц.. Шевцова В.О./
13. Іртуганова Т. /ФФ-121/ Особливості розташування поширювачів членів
речення у прозовому мовленні . /науковий керівник – доц.. Шевцова В.О./
14.Ігнатовська Ю. /УП-751/. Терміни в системі професійного мовлення
(математична підсистема) /науковий керівник – ст. викладач – Бугоркова
Н.С./
15. Приходько Т. /УП – 751/ Невербальні засоби ділової комунікації /
науковий керівник – ст. викладач – Бугоркова Н.С./
16. Лисенко А. /УП-751/ Лексичні норми мови професійного спілкування
(типові порушення норм на лексичному рівні) / науковий керівник – ст.
викладач – Бугоркова Н.С./
17.Закорчевний Д.О., Провоторов А.В. / ЕК-452, РТ – 661/ .
Східнослобожанські та східностепові говірки у творах Б.Д. Грінченка
/науковий керівник - ст. викл. Сушина І.В./
18.Єгорова З.В. /ФФ-121/. Художні особливості «Щоденника страченої» М.
Матіос /науковий керівник –доцент Пустовіт В.Ю./
19.Будко О.А. /ФФ-121/. Емансипаційні тенденції у жіночій мемуаристиці к.
ХІХ – поч. ХХ ст. /науковий керівник –доцент Пустовіт В.Ю./
20.Фомічова І.П. /ФФ-121/. Позабелетристична творчість Ольги
Кобилянської 10-30-х років ХХ ст. /науковий керівник –доцент
Пустовіт В.Ю./
21. .Журавльова С. /ФФ-131/. Давній період світового й українського
літературознавства / науковий керівник - проф. Будівський П.О./
                                    78
 22.Зінченко Н. /ФФ.-131/. Філологічна школа і модерні її розгалуження в
 період новітньої літератури / науковий керівник - проф. Будівський П.О./
 23. Лук’яненко К. /ФФ-131/. Наука про літературу в епоху реалізму і
 подальший розвиток історичної школи / науковий керівник - проф.
 Будівський П.О./
 24. Семенова І. /ФФ-131/. Період нової літератури і формування історичної
 школи в літературознавстві / науковий керівник - проф. Будівський П.О./
 25.Тарапат О. /ФФ -131/. Психологічний напрям в історичній школі /
 науковий керівник - проф. Будівський П.О./

             Секція кафедри соціології

Голова секції – Песечник В.Р., гр.МК-551
Секретар секції – Шароватова В.А., гр.МК-531
Науковий керівник – д. соц. н., проф.Нагорний Б.Г.
Зосідання секції – 22 травня, ауд. 305, корп. 2, о 11 годині

1. Ковалевіч Дмитро Володимирович (гр. МК-521) «Теоретичні аспекти
 сучасної зарубіжної соціології» ( наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
2. Давидов Віктор Євгенович (гр. МК-521), «Український соціальний капітал в
 епоху глобалізації» (наук. кер. – доц. Яковенко А.В.);
3. Петренко Альона В‘ячеславівна (гр. МК-541), «Спроба порівняльного
 контент-аналізу деяких тенденцій української та американської соціології»;
 Attempts of the comparative content-analysis of some American
 and Ukrainian sociology‘s tendencies» (наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
4. Проскурякова Тетяна Євгенівна (гр. МК-531), «Кар‘єра сучасної жінки як
 об‘єкт соціологічного аналізу» (наук. кер. – доц. Крупеніна Н.А.);
5. Сімакова Юлія Сергіївна (гр. МК-541), «Деякі аспекти етнокультурної
 маргинальності в Україні» ( наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
6. Тарасенко Наталія Євгенівна (гр. МК-531), «Індиго як специфічна соціальна
 група» (наук. кер. – доц. Яковенко А.В.);
7. Улезько Альона Олексіївна (гр. МК-551), «Суїцидальна поведінка як форма
 девіації в сучасному суспільстві» (наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
8. Урядова Марина Сергіївна (гр. МКз-521), «Про деякі аспекти інновацційної

                                       79
 освіти у вищій школі» (наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
9. Шароватова Валентина Анатоліївна (гр. МК-531), «Соціологічний аспект
 проблеми щастя (на прикладі українського соціуму)» (наук. кер. –
 доц. Яковенко А.В.);
10.Шишкіна Олена Віталіївна (гр. МК-541), «Роль малих соціальних груп у
 житті людини» (наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
11.Гостєва Юлія Сергіївна (гр.МК-551), «Деякі методологічні аспекти
 проведення інтерв‘ю» (наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);
12.Петрухан Людмила Юріївна (гр.МК-451) «Феномен наслідування серед
 друзів у студентські роки» (наук. кер. – доц. Чернов О.Ю.);
13.Пасечник Валерія Романівна (гр.МК-551), «Феномен сексуальної культури
 серед сучасної молоді» (наук. кер. – проф.Нагорний Б.Г.);


СЕКЦІЯ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Голова секції – студ. гр. ЕК-232 Каюмова Т.А.
Секретар секції – студ. гр. ЕК-232 Громова Є.В.
Науковий керівник – викл. Висоцька О.В.
Засідання секції  16 травня о 12.00 411 ауд.     2 корп.

1. Головагов С.О. /ЕК-553/. Коштовні скарби Голкоди /наук. кер. – викл.
Михайлюк М.І./
2. Бацманов А.О. /АТ-262/. Системи безпеки у автомобілях /наук. кер. – викл.
Михайлюк М.І./
3. Шевцова Н.О. /ЕК-253/. Мода Великої Британії /наук.кер. – доц. Віннікова
Л.В./
4. Ткачева А.Є. /ЕК-241/. Нейро - лінгвістичне програмування /наук.кер. – доц.
Віннікова Л.В./
5. Велікоцька А.Е. /ЕК-241/. Міжнародні економічні зв‘язки /наук.кер. – доц.
Віннікова Л.В./
6.Шерстюк Ю.О. /ЕК-233/. Напрямки розвитку української економіки /наук.кер.
– доц. Віннікова Л.В./
7.Якобсон О.О. /ЕК-233/. Європейська інтеграція як ключовий пріоритет
іноземної політики України /наук.кер. – доц. Віннікова Л.В./
8.Догодайло А. /ТТ-461/. Королівська родина Британії /наук.кер.- викл.
Виноградова Т.Ю./
9. Іл‘їна К.Ю. /ЕК-262/. Проблеми сучасності і людина /наук.кер.- викл.
Маталигіна Л.М./


                                      80
10. Сурженко С.В. /ЕК-562/. Конкуренція в Україні: проблеми і перспективи
/наук.кер.- викл. Маталигіна Л.М./
11. Ревенко Е.В. /ЕК-231/. Болонський процес в Україні, його недоліки та
переваги /наук. кер. – ст.викл. Дегтяренко О.О./
12. Вільховченко Є.О. /КТ-352/. Апаратне забезпечення комп‘ютерів /наук. кер.
– викл. Кузь К.В./
13. Додонова В.В. /КТ-352/. Історія розвитку комп‘ютерів /наук. кер. – викл.
Кузь К.В./
14. Тополюк І.М. /ЮР-162/. Батьки та підлітки /наук. кер. – викл. Бреславець
Н.О./
15. Ішичкін М.В. /ЮР-162/. У пошуках міста богів /наук. кер. – викл.
Бреславець Н.О./
16. Задворнова Т. /ММ-561/. Незвичайні фестивалі /наук. кер. – ст. викл.
Мрихіна Т.В./
17. Шапошніков А. /ТТ-753/. За межею можливостей автомобіля /наук. кер. –
ст.викл. Мальоткина Л.Б./
18. Тополюков А. /ЕТ-651/. Автомобіль у сучасному житті /наук. кер. – ст.викл.
Мальоткина Л.Б./
19. Еретін И. /ЕТ-251/. Свято повітряних куль /наук. кер. – ст.викл. Мальоткина
Л.Б./
20. Марков Є.В. /ЕК-232/. Навчання іноземної мови за допомогою комп‘ютера
/наук. кер. – доц. Міквабія Е.Г./
21.Перевознюк А.О. /ЕК-232/. Зміна ролі вчителя в навчанні іноземним мовам
/наук. кер. – доц. Міквабія Е.Г./
22. Сичова С. /ЕК-233/. Глобалізація: що це таке? /наук. кер. – ст.викл. Вітренко
І.П./
23. Шестаков Б. /ЕК-563/. Еволюція Європейського союзу /наук. кер. – доц.
Міквабія Е.Г./
24. Мєдічева І. /ЕК-651/. Конкуренція в теорії та житті /наук. кер. – ст.викл.
Новікова О.М./
25. Нікуліна О. /ЕК-651/. Економічне та соціальне значення туризму /наук. кер.
– ст.викл. Новікова О.М./
26. Карчевська К.О. /ЕК-641/. Українські студенти з турботою до довкілля
/наук. кер. – викл. Фоменко І.О./
27. Самодурові Е. /АТ-452/. Історія компанії Microsoft /наук. кер. – викл.
Михайлюк М.І./
28. Губа М.О. /ЕК-151/. Гроші змушують світ рухатися /наук. кер. – викл.
Висоцька О.В./
29. Пономарьова К.О. /ЕК-151/. Гарні манери /наук. кер. – викл. Висоцька О.В./
30. Дорош М.М. /РТ-361/. Джаз /наук. кер. – викл. Висоцька О.В./
31. Белаш О.В. /ЕК-162/. Євробачення /наук. кер. – викл. Висоцька О.В./
32. Каюмова Т.А. /ЕК-232/. Переможці сучасної конкуренції /наук. кер. – викл.
Фоменко І.О./
33. Васил‘єв Д. Ю. /РТ-651/. Двигуни внутрішнього згорання і технічний
прогрес /наук. кер. – викл. Щолокова Л.П./
                                        81
СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ
ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ
Голова секції – студ. гр. ФФ-341 Черноморцева Т.В.
Секретар секції – студ. гр. ФФ-351 Спинєєва О.В.
Науковий керівник – ст. викл. Савєнко О.П.
Засідання секції – 22 травня, 223 ауд., корп. 2, 12.00

  1. Донченко О., Євженко Т. /ФФ-321/. Особенности перевода детской литер.
   сказки. /наук. кер. ст. викл. Твердохлєбова И.П./
  2. Савостіна М. /ФФ-321/. Проблемы перевода сценариев художественных
   фильмов. /наук. кер. доц. Рудницька Н.М./
  3. Парахіна С. /ФФ-321/. Подтекст художественного произведения как
   проблема перевода. /наук. кер. доц. Рудницька Н.М./
  4. Захаренко К. /ФФ-341/. Особенности неологизмов в современном
   английском языке./наук. кер. ст. викл. Климова Н.І./
  5. Кудинова А. /ФФ-341/. Эвфемизмы как лингвистический феномен./наук.
   кер. ст. викл. Савєнко О.П./
  6. Черноморцева Т. /ФФ-341/ У. Блейк Особенности перевода философских
   произведений./наук. кер. ст. викл. Климова Н.І./
  7. Спинєєва О. /ФФ-351/. Business jargon as interculteral phenоmen. /наук.
   кер. ст. викл. Савєнко О.П./
  8. Безугла М. /ФФ-342/ Вульгаризмы (особенности перевода). /наук. кер. ст.
   викл. Климова Н.І./
  9. Лященко Э. /ФФ-351/ Антропонимы. /наук. кер. ст. викл. Климова Н.І /
  10.Образцова О. /ФФ-351/ Перевод пословиц и поговорок. /наук. кер. ст.
   викл. Климова Н.І./

      СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПІДСЕКЦІЯ 1: ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В
КРАЇНАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО РЕГІОНУ

Голова секції – студ. гр. ФФ-351 Хаустова А.
Секретар секції – студ. гр. ФФ-351 Короленко Н.
Науковий керівник – (к.п.н., доц., зав. кафедри В.В. Червонецький)
Засідання секції - 16 травня, 14-00, 209 ауд. 2 корп.

 1. Бережна І. /ФФ-351/. Причини походження екологічної освіти у Великій
  Британії та США /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри В.В. Червонецький/.

 2. Гакуть О. /ФФ-351/. Відображення екологічної освіти у змісті шкільного
  навчання у США /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри В.В. Червонецький/.

                                       82
 3. Дьомін С. /ФФ-351/. Сторітеллінг як активний засіб екологічної освіти в
  школах Великої Британії /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри
  В.В. Червонецький/.
 4. Євсеєнко Є. /ФФ-351/. Мета і завдання екологічної освіти в школах країн
  євроатлантичного регіону /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри
  В.В. Червонецький/.
 5. Дубікова Н. /ФФ-351/. Сучасні методологічні засади екологічної освіти в
  країнах євроатлантичного регіону /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри
  В.В. Червонецький/
 6. Короленко Н. /ФФ-351/. Міжнародне співробітництво у галузі екологічної
  освіти /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри В.В. Червонецький/.
 7. Нагай В. /ФФ-351/.Педагогічні технології екологічної освіти в школах
  США /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри В.В. Червонецький/.
 8. Савін М. /ФФ-351/. Роль дисциплін гуманітарного профілю у вихованні
  екологічної культури учнівської молоді /наук. кер. – к.п.н., доц., зав.
  кафедри В.В. Червонецький/.
 9. Салімова Н. /ФФ-351/. Основоположні принципи екологічної освіти в
  провідних країнах євроатлантичного регіону /наук. кер. – к.п.н., доц., зав.
  кафедри В.В. Червонецький/.
 10. Хаустова А. /ФФ-351/.Історичні аспекти розвитку екологічної освіти у
  США /наук. кер. – к.п.н., доц., зав. кафедри В.В. Червонецький/.

ПІДСЕКЦІЯ 2: ETHICS OF SPEECH COMMUNICATION
Голова секції – студ. гр. ФФ-362 Хегай А.
Секретар секції – студ. гр. ФФ-362 Дуднік-Соколова О.
Науковий керівник – (викладач Крсек О.Є. )

 1. Брюховецька Є. /ФФ-362/. Speech Etiquette /наук. кер. – викл.
  Крсек О.Є./.
 2. Дуднік-Соколова О. /ФФ-362/ Norms and Criterias of Literary and Colloquial
  Speech /наук. кер. – викл. Крсек О.Є./.
 3. Біла Н. /ФФ-362/ Difficulties of Literary Translation /наук. кер. –
  викл. Крсек О.Є./.
 4. Севрюкова Ю. /ФФ-362/ Jargons and Speech Culture /наук. кер. –
  викл. Крсек О.Є./.
 5. Мартинова Л. /ФФ-362/ Non-verbal Ways of Communication /наук. кер. –
  викл. Крсек О.Є./.
 6. Хегай А. /ФФ-362/ Role of Speech and Culture in Socialization of a Personality
  /наук. кер. – викл. Крсек О.Є./.
 7. Орел Г. /ФФ-362/ English Dialects /наук. кер. – викл. Крсек О.Є./.
 8. Логвінова К. /ФФ-362/. Communication Approach to Translation /наук. кер.
  – викл. Крсек О.Є./.

 9. Пантюхіна Г. /ФФ-362/. Publicistic and Newspaper Style Texts and Ways of
  Their Translations /наук. кер. – викл. Крсек О.Є./.
                                        83
 10. Маркова І. /ФФ-362/. Moral Values of Interlocutors /наук. кер. – викл.
  Крсек О.Є./.
 11. Баютіна К. /ФФ-362/. Language as Means of Intercourse and Communication
  /наук. кер. – викл. Крсек О.Є./.
 12. Неклюєнко А./ФФ-352/. Personal Independence as a Basis of Life Self-
  government /наук. кер. – доц. Дзюба Л.А./.
 13. Донченко О. /ФФ-351/. Аналіз соматичних фразеологізмів з лексичними
  центрами „душа‖ та „серце‖ в англійській, українській та французькій
  мовах /наук. кер. – викл. Шабінський М.Є./.

         Секція кафедри журналістики

Підсекція “Традиції й новаторство української журналістики”
Голова підсекції – Романова М.
Секретар підсекції – Жирова О.
Науковий керівник – ас. Одінцова М.І.
Засідання секції - 16 травня 306 ауд. II корп. 10.00

 1. Романова М. /МК-151/. Козацькі літописи XVIII ст. як національне
   джерело української журналістики /наук. кер. – доц. Шпакова В.І./.
 2. Половинко В. /МК-151/. Журнал ―Основа‖: історія видання, програми
   /наук. кер. – доц. Шпакова В.І./.
 3. Друзь І. /МК-151/. Часопис ―Киевская старина‖ як своєрідна перша
   наукова енциклопедія в різних галузях українського життя /наук. кер. –
   доц. Шпакова В.І./.
 4. Гриб В. /МК-151/. Ряд законів про пресу після 1991 року /наук. кер. – доц.
   Шпакова В.І./.
 5. Щербак Г. /МК-151/. Початок української жіночої преси /наук. кер. –
   доц. Шпакова В.І./.
 6. Половинко В. /МК-151/. И жизнь, и слѐзы, и любовь Агаты Кристи /наук.
   кер. – доц. Шпакова В.І./.
 7. Абачіді Д. /МК-141/. Кілька штрихів до портрета Івана Огієнка /наук. кер.
   – ас. Одінцова М.І./.
 8. Жирова О. /МК-141/. Творчий внесок Івана Огієнка в українську
   журналістику /наук. кер. – ас. Одінцова М.І./.
 9. Мігунова О. /МК-141/. Редакторська діяльність Івана Огієнка /наук. кер. –
   ас. Одінцова М.І./.
 10.Замета Я. Вплив постмодерну на формування літературних смаків
   молоді /наук. кер. – ас. Одінцова М.І./.
 11.Сеньчук К. /МК-141/. О влиянии рекламы на формирование этических
   норм аудитории /наук. кер. – ас. Недобєга Г.А./.


                                       84
Підсекція “Проблемні сегменти сучасної комунікації”
Голова підсекції – Виноградова Н.
Секретар підсекції – Мостова Я.
Науковий керівник – проф. Фесенко Ю.П.
Засідання секції - 16 травня 207 ауд. II корп. 10.00

 1. Світличний І. /МК-151/. Інтернет-видання у зоні ua: зміст та оформлення
   /наук. кер. – ст. викл. Панкова Н.О./.
 2. Вєрєйкіна М. /МК-231/. Авторская сказка: особенности стилистики жанра
   /наук. кер. – ст. викл. Москалюк Б.О./.
 3. Мальцева Н. /МК-231/. Проблемы и тенденции развития книжного рынка
   региона /наук. кер. – ст. викл. Москалюк Б.О./.
 4. Бєсклєтко О. /МК-131/. Характерные черты творчества Анны
   Политковской в экстремальных условиях /наук. кер. – ст. викл. Морозова
   І.А./.
 5. Козаченко О. /МК-131/. Реклама на радио: мифы и реальность /наук. кер.
   – ст. викл. Морозова І.А./.
 6. Рошу З. /МК- 131/. Место и роль факта в информационных жанрах (на
   примере региональных телевизионных СМИ) /наук. кер. – ст. викл.
   Морозова І.А./.
 7. Попенко П. /МК-121/. Динамика обновления информации в интернет-
   агентствах Луганщины /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 8. Ващенко В. /МКз-121/. Профессиональная этика журналиста как основа
   достоверности социальной информации масс-медиа /наук. кер. – проф.
   Фесенко Ю.П./.
 9. Красій Ю. /МКз-121/. Роль актуальной гражданской проблематики в
   диалоге СМИ с читателем /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 10.Богданова М. /МКз-121/. Продвижение новой газеты на рынке
   информационных услуг /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 11.Пірогова А. /МКз-121/. Влияние визуальной информации на вербальную
   в контексте газетной полосы /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 12.Макаренко О. /МКз-121/. Типичные просчѐты начинающего менеджера
   ПР в пресс-центре: Из опыта работы /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 13.Ілюнічев С. /МКз-221/. Универсальность конкурентной коммуникации на
   рекламном рынке /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.

Круглий стіл: “Сучасні молодіжні ЗМІ”

 1. Бєсклєтко О. /МК-131/. Тенденції розвитку сучасної студентської газети
   /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.                                     85
 2. Сумішина І. /МК-131/. Свобода слова как многовариантная система: из
   опіта работі редактора над студенческой страницей (Полемические
   заметки) /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 3. Мостова Я. /МК-131/. Збір інформації для студентського спецвипуску
   /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 4. Виноградова Н. /МК-131/. Студентський спецвипуск крізь призму
   стратегічного обґрунтування /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 5. Щербак Г. /МК-131/. Навчальні аспекти функціонування студентської
   телестудії /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 6. Полякова А., Ловицька Н. /МК-131/. Модель студенческой газеты в
   начале XXI века /наук. кер. – проф. Фесенко Ю.П./.
 7. Єрмакова Л. /МК-141/. Молодѐжная пресса Луганской области в период
   перестройки (1985 – 1991гг.) /наук. кер. – ст. викл. Тараш В.М./.
 8. Носов О. /МК- 151/. Формування корпоративного образу вищого
   навчального закладу засобами студентських ЗМІ /наук. кер. – ст. викл.
   Панкова Н.О./.

Підсекція “Культура мовлення в засобах масової інформації”
Голова підсекції – Ковалевська Ю.
Секретар підсекції – Дубатовка Я.
Науковий керівник – доц. Кошман І.М.
Засідання секції – 17 травня ауд. 306 II корп. 14.00

 1. Кулікова А. /МК-221/. Проблема перекладу ідіоматичних виразів
   публіцистичних текстів /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 2. Григорова О. /МК-221/. Тендерний аспект електронних видань для
   дозвілля /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 3. Бондарева В. /МК-221/. Український дитячий журнал: редакторська
   оцінка /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 4. Шкряда Г. /МК-121/. До питання про нові жанри радіожурналістики
   /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 5. Сінченко І. /МК-121/. Про деякі сучасні тенденції в телевізійних
   новостійних текстах /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 6. Коломієць В. /МК-121/. Про деякі способи маніпуляції в політичних ток-
   шоу /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 7. Ловицька І. /МК-221/. Про способи вираження авторської позиції в
   публіцистичному тексті /наук. кер. – доц. Міронова Т.А./.
 8. Пушкарьова Н. /МК-121/. Композиция телевизионной рекламы /наук.
   кер. – доц. Кошман І.М./.
 9. Дубатовка Я. /МК-221/. Структура информационного поля журнала
   «Бизнес» /наук. кер. – доц. Кошман І.М./.
 10.Ковалевська Ю. /МК-221/. Композиция цикла Б. Акунина «Пелагея»
   /наук. кер. – доц. Кошман І.М./.

                                     86
11.Том І. /МК-221/. Подтекстовая информация в рекламе /наук. кер. – доц.
  Кошман І.М./.
12.Пехтар Г. Композиция изданий для девочек /наук. кер. – доц. Кошман
  І.М./.
13.Капич Є. /МК-221/. Жанр письма в «Вестях - Курантах» /наук. кер. – доц.
  Абрамець І.В./.
14.Тануйлова Ю. /МК-221/. О разночтениях в различных редакциях романа
  «Мастер и Маргарита» М. Булгакова /наук. кер. – доц. Абрамець І.В./.
15.Коробченко С. /МК-231/. Роль заглавия в реализации замысла романа
  Л.Улицкой ―Казус Кукоцкого‖ /наук. кер. – доц. Абрамець І.В./.
16.Тараш О. /МК-141/. Заголовки газет, включающие звукоподражающую
  лексику /наук. кер. – ст. викл. Тараш В.М./.
17.Мусвік І. /МК-241/. Рамочные элементы текста в местной прессе /наук.
  кер. – ст. викл. Москалюк Б.О./.
18.Сумішина І. /МК-241/. Метафора как идеологема политического текста
  /наук. кер. – ст. викл. Москалюк Б.О./.
19.Петрова М. /МК-241/. Особенности аппарата книги учебного издания
  /наук. кер. – ст. викл. Москалюк Б.О./.
                                    87
         ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
        СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНА ФІЗИКА
Голова секції – студ. гр. ПН-221м Білойваненко М.В.
Секретар секції – студ. гр. ПН-221м Мартинюк Т.А.
Науковий керівник – доц. Корсунов К.А.
Засідання секції – 17 травня, 221 ауд., 11 корп., 14-00.

 1. Коломійцев С.Б. /ПН-221/ Експериментальне дослідження кореляції геомагнітного
   фону та інтенсивності потоків мюонів/ наук. кер. – проф. Бранспіз Ю.А./.
 2. Кур’янович А.В. /ПН-221/ Застосування атомно-абсорбційної
   спектрометрії для визначення вмісту важких металів в відвалах вугільних
   шахт/наук. кер. – ст. викл. Воробйов С.Г./.
 3. Мартинюк Т.А. /ПН-221м/ Моделювання поперечного розміру
   електронної зливи/ наук. кер. – проф. Бранспіз Ю.А./.
 4. Гондзер Д.А. /ПН-231/. Розробка методики розрахунку електродугових
   плазмотронів /наук. кер.-доц. Корсунов К.А./.
 5. Баландин І. В. /ПН-231/. Методи визначення розмірів ядер /наук. кер.-
   доц. Калюжний Г.С./.
 6. Бочаров Є.І. /ПН-231/. Узагальнення досліджень коливань та хвильових
   процесів у плазменному середовищі /наук. кер.-доц. Корсунов К.А./.
 7. Мацевич С.В. /ПН-231/. Телескопічна установка для реєстрації мюонів
   космічного випромінювання /наук. кер.-доц. Кудленко В.Г./.
 8. Чередниченко П.С. /ПН-231/. Самофокусировка /наук. кер.-доц.
   Харченко Е.І./.
 9. Дунець С.П. /ПН-231/. Реєстрація нейтронів космічного випромінювання
   /наук. кер.- ст.викл. Войтенко В.П./.
 10. Білойваненко М.В. /ПН-221м/. Дослідження моделі плазмового катоду
   плазмотрона /наук. кер.-доц. Корсунов К.А./.
 11. Бур’ян П.В. /ПН-221/. Радіометр бета-випромінювання /наук. кер.-доц.
   Кудленко В.Г./.
 12. Остроух О.П. /ПН-221/. Спектрометр нейтронів на основі пластмасового
   сцинтилятора/наук. кер.-доц. Кудленко В.Г./.
 13. Попова М.С. /ПН-221м/. Дослідження розряду з рідким катодом /наук.
   кер.-доц. Корсунов К.А./.
 14. Япаров В.В. /ПН-221м/. Числовий розрахунок параметрів електричної
   дуги за допомогою рівняння Еленбааса/наук. кер.-доц. Калюжний Г.С./.
 15. Замула Т.С. /ПН-221м/. Числове моделювання процессів розсіювання
   частинок/наук. кер.-доц. Калюжний Г.С./.
 16. Мельник Д.О. /ПН-241/ Узагальнення досліджень гравітаційних хвиль/
   наук. кер. ас. Семенкова Н.П./.

             СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ


                                           88
Голова секції – студ. гр. ПН-121 Цимбалюк О. М.

Секретар секції – студ. гр. ПН-121 Резнік К.С.

Науковий керівник – зав. кафедри фізики СНУ ім. В. Даля ,
          проф., д.ф.-м.н. Голубничий П. І.

Засідання секції – 17 травня о 14-00 у 108 ауд. 11 корп.

  1. Цимбалюк О. М. / ПН-121/ Довготривалі світні утворення - як зарядовий кластер /
   наук. кер. проф., д.ф.- м.н. Голубничий П. І./.

  2. Іжбердєєва З. А. / ПН-121/ Діагностика неоднорідних плазмових утворень в
   атмосфері / наук. кер. доц., к.ф.- м.н. Ромащенко О. В./.

  3. Поневчинський В.В. / ПН-121/ Динаміка іонного пучка у реверсивній магнітній лінзі
   / наук. кер. доц., к.ф.- м.н. Ромащенко О. В./.

  4. Черкесова О. І. / ПН-121/ Негативні аспекти вибухової дейтеріївої енергетики, як
   глобального джерела енергії / наук. кер. проф., д.ф.- м.н. Голубничий П. І./.

  5. Резнік К.С. / ПН-121/ Гама-сплески у всесвіті / наук. кер. доц., к.ф.- м.н.
   Філоненко А. Д./.

  6. Попов А. С. / ПН-121/ Дослідження кавітаційного світіння у рідинних середовищах /
   наук. кер. проф., д.ф.- м.н. Голубничий П. І./.

  7. Струков О. А. / ПН-121/ Термічна обробка наповнених кристалізуючихся полімерів /
   наук. кер. ст. викл. Мерзляков В. В./.

  8. Луценко П. О. / ПН-121/ Випромінювальна здатність імпульсних джерел
   світла/ наук. кер. ст. викл. Громенко В. М./.

  9. Коржева І. М. / ПН-121/ Розв‘язування рівняння Шредінгера чисельними методами
   для деяких потенційних енергій / наук. кер. ст. викл. Нікітін Є. В./.

  10. Іващенко І. О. / ПН-121/ Виникнення неоднорідних стійких рішень у межах
    розв‘язуваної моделі біфуркації / наук. кер. доц., к. х. н. Хлевнюк В. С. /.

  11. Аксенченко А. В. / ПН-121/ Визначення питомої активності ізотопу Cz137 в різних
    речовинах/ наук. кер. доц., к.ф.- м.н. Кудленко В. Г./.

  12. Кукузєй М. С. / ПН-131/ Про сучасний стан проблеми sonofusion / наук. кер. проф.,
    д.ф.- м.н. Голубничий П. І./.

  13. Протівнєва Г. О. / ПН-131/ Про аномальні фізичні ефекти при гідродинамічній
    кавітації у деяких рідинних системах
    / наук. кер. проф., д.ф.- м.н. Голубничий П. І./.
  14. Єфремова К. О. / ПН-131/ Верхня межа радіочастотного спектра каскаду зливи,
    викликаного космічною часткою надвисокої енергії/ наук. кер. доц., к.ф.- м.н.
    Філоненко А. Д./.


                                             89
  15. Плюта О. О. / ПН-131/ Вплив акустичного тиску на стійкість метастабільної рідини /
    наук. кер. доц., к.т.н. Кривоносов С. Д./.

  16. Чернишова О. В. / ПН-131/ До питання енергозбереження при переході на літній час
    / наук. кер. доц., к.т.н. Кривоносов С. Д./.

  17. Куценко Д. М. / ПН-131/ Чисельні та аналітичні методи розв‘язку рівняння Пуассона
    для заряджених частинок у плазмі
    / наук. кер. доц., к.ф.- м.н. Ромащенко О. В./.

  18. Догаєв Г. П. / ПН-131/ Дискримінація гама - фона при реєстрації нейтронів / наук.
    кер. доц., к.ф.- м.н. Кудленко В. Г./.

  19. Жовнер К. О. / ПН-131/ Фізичні механізми парникового ефекту / наук. кер. ст. викл.
    Мерзляков В. В./.

  20. Дружиніна Є. Ю. / ПН-131/ Визначення випромінювальної здатності імпульсних
    джерел світла / наук. кер. ст. викл. Громенко В. М./.

  21. Царанов М. С. / ПН-131/ Струмові параметри електричного розряду, як якісні
    характеристики, що утворюються довгоіснуючими світловими об'єктами / наук. кер.
    ст. викл. Крутов Ю. М./.

  22. Кравченко С. М. / ПН-131/ Сіткові методи рішення рівняння Шреденгера / наук. кер.
    ст. викл. Нікітін Є. В./.

  23. Новікова О. Є. / ПН-131/ Сіткові методи рішення задач теплопровідності / наук. кер.
    ст. викл. Нікітін Є. В./.

  24. Сенік С. О. / ПН-131/ Рівняння Кортевега-де-Фріза
    / наук. кер. ст. викл. Нікітін Є. В./.

               СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЯ


Голова секції – студ. гр. ПН-332     Вас‘янова Т.
Секретар секції – студ. гр. ПН –331   Щепак Є.
Науковий керівник - доц., к.п.н.     Сімененко С.Т.
Засідання секції 18 травня 2007р. 14.00, 313 ауд., 11 корп.
1. Верех К. /ПН-321/. Зміна хімічних властивостей грунтів в агроценозах під впливом
  шахтних породних відвалів. / наук. кер. – доц. Бондар В.І/
2. Дегтярьов А. /ПН-332/. Ресурсоенергозбереження у регіоні. Екологічні аспекти. /наук.
  кер. – проф. Харківський Б.Т./
3. Рушковький О. /ПН-331/. Біогаз техногенних родовищ. /наук. кер. – проф. Харківський
  Б.Т./
4. Щепак Є. . /ПН-331/. Залежність утилізації золошлакових відходів ТЕС від зольності
  вугілля. /наук. кер. – проф. Харківський Б.Т./
                                              90
5. Криваль Д. Дінаміка змін температури повітря в регіоні.. / наук. кер. – доц. Пашутіна
  О.М./
6. Коломейцев Є./ПН-332/. Дія техногенних чинників на поведінку тварин. / наук. кер. –
  доц. Деменко А.В.
7. Мінько А. /ПН-332/. Характеристика забруднення атмосферного повітря в луганській
  області. / наук. кер. – доц. Форощук В.П./
8. Кирилова Ю. /ПН-332/ Проблеми водокористання та оцінка якості води в Луганській
  області. / наук. кер. – доц. Форощук В.П./
9. Свистун І. /ПН-352/ Вода як фактор, що лімітує розвиток господарчої       сфери у
  Луганській області / наук. кер. – доц. Форощук В.П./
10. Єрьоміна Н ./ПН-352/ Вплив карантинної рослини амброзії на екологічний стан м.
  Луганська. / наук. кер. – доц. Сімененко С.Т./
11. Титова Є., Щепак Є. ./ПН-331/ Дослідження ступеню токсичності шкідливих речовин,
  викиди яких нормуються європейськими екологічними стандартами. / наук. кер. – доц.
  Полівянчук А.П./
12. Бондаренко М. ./ПН-321/ Вплив забруднення повітря на фізіологічні процеси рослин.
/ наук. кер. – доц. Сімененко С.Т./


13. Лайкова Л. /ПН-352/ Вплив ш/у ―Луганське‖ на навколишнє середовище. / наук. кер. –
ст.викл. Косенко В.Ф./
14. Мілованова Г. /ПН-352/ Проблеми екологічної безпеки при збагаченні вугілля на
Свердловській ЦЗФ. / наук. кер. – ст.викл. Косенко В.Ф./
15 Матвєєв О. /ПН-321/ Дослідження метода уловлювання газоподібних речовин
абсорбцією./ наук.кер.- доц. Ушаков Ю.Г./
16. Ієвлєв А. /ПН-321/ Математичне моделювання рівня озерних вод. ./ наук.кер- доц.
Заіграєв Л.С./
17. Кошурнікова А. /ПН-321/ Дослідження авторегенерації сажового фільтру дизеля. ./
наук.кер. доц. Заіграєв Л.С./


           СЕКЦІЯ КАФЕДРИ „ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ”

    Голова секції – студ. гр. ПН-451 Панасенко О.Ф.
    Секретар секції – студ. гр. ПН-461 Змєєва Н.О.
    Науковий керівник – зав. каф. проф. Зубов О.Р.
    Засідання секції – 17 травня 306 ауд. IX корп. час початку секції 1400
                                             91
 1. Кондратенко А.В. /ПН-461/ Екологічний стан річок Луганської області. /наук. кер. –
   проф. Зубова Л.Г./.
 2. Змєєва Н.О. /ПН-461/ Водно-фізичні властивості ґрунтів м. Луганськ. /наук. кер. –
   проф. Зубова Л.Г./.
 3. Положенцева Т.Ю. /ПН-461/ Екологічний стан шахтних вод Донбасу. /наук. кер. –
   проф. Зубова Л.Г./.
 4. Соколов О.Л. /ПН-451/ Залежність транспортуючої здатності тимчасових водних
   потоків від швидкості води. /наук. кер. – проф. Зубов О.Р./.
 5. Дорофєєва О.О. /ПН-451/ Зміна клімату Луганської області за останні 25 років. /наук.
   кер. – проф. Зубова Л.Г./.
 6. Панченко О.В. /ПН-451/ Очистка питної води за допомогою активованого вугілля.
   /наук. кер. – проф. Зубова Л.Г., доц. Абраменко В.Л./.
 7. Гречишкіна Н.В. /ПН-451/ Очистка питної води за допомогою „Гіацинту‖. /наук. кер.
   – проф. Зубова Л.Г., доц. Абраменко В.Л./.
 8. Щоткіна Н.В. /ПН-451/ Соціологічна оцінка водокористування м. Луганська. /наук.
   кер. – проф. Зубова Л.Г./.
 9. Панасенко О.Ф. /ПН-451/ Екологічний стан підземних та поверхневих вод с. Мілове.
   /наук. кер. – проф. Зубова Л.Г./.
 10. Вишкваркова О.В. /ПН-451/ Геохімічні властивості мікро компонентного складу
   ґрунтів степової зони. /наук. кер. – проф. Зубова Л.Г./.
 11. Пірожніков О.О. /ПН-451/ Корозія металів в агресивних середовищах на прикладі
   морської води. /наук. кер. – ст. викл. Гречка В.О./.
 12. Зелик С.О. /ПН-451/        Вплив температури повітря на врожайність
   сільськогосподарських культур в Луганській області. /наук. кер. – проф. Зубов О.Р./.
 13. Олейникова Ю.С. /ПН-461/ Гідрологічні аспекти виробництва електроенегії. /наук.
   кер. – проф. Зубов О.Р./.
 14. Ніколавнін О.Ю. /ПН-461/ Особливості мікроклімату річкових долин. /наук. кер. –
   проф. Зубов О.Р./.
 15. Дорофєєва В.О. /ПН-451/ Особливості мікроклімату лісових ландшафтів річкової
   долини. /наук. кер. – проф. Зубова Л.Г./.
 16. Баранова Д. /ПН-361/ Вплив атмосферних опадів на гідросферу. /наук. рук. – ас.
   Ушакова Н.Д./
 17. Куренков І. /ПН-361/ Гідрологія та урбанізація. /наук. рук. – ас. Ушакова Н.Д./
 18. Перепелиця О.О. /ПН-451/ Вплив важких металів, що містяться в питній воді, на
   здоров‘я людини. /наук. кер. – ст. викл. Гречка В.О./.
 19. Положенцева Т.Ю., Змєєва Н.О. /ПН-461/ Санітарно-екологічний стан питної води.
   /наук. рук. – ас. Косачова О.М./

             СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ХІМІЇ
Голова секції – студентка гр.ПН-461 Дорофеєва В.А.
Секретар секції – студентка гр. ПН-362 Федорова М.
Науковий керівник – доц. Абраменко В.Л.
Засідання секції – 16 травня 2007р. ауд 414 корпус 11

1. Дорофеева В.А. /ПН-451/. Оценка эффективности очистки питьевой воды
  бытовыми фильтрами / наук. кер. – доц. Абраменко В.Л./.
2. Бондаренко М.Б.,Верех Е.И. /ПН-321/. Анализ минерального состава
  подземных вод источников централизованного водоснабжения г. Луганска /
  наук. кер.- доц. Абраменко В.Л./.


                                            92
3. Ковтун О.С. /РТ-651/. Вплив викидів ДВЗ на довкілля та методи знижки їх
  токсичності /наук. кер. - доц. Григор‘єва А.О./.
4. Догадайло А. /РТ-462/, Сікора Н.И. /ТТ-461/. Особливості властивостей і
  перевозу кислот, амоніяку та нафтопродуктів /наук. кер. –
  доц. Григор‘єва А.О./.
5. Коростильова Т. /ПН-361/. Різні форми періодичної системи Д.І.
  Менделєєва /наук.кер.- доц. Григор‘єва А.О./.
6. Руденко А. /ПН-362/. Радіоекологія на сучасному етапі /наук. кер.- доц.
  Григор‘єва А.О./.
7. Федорова М. /ПН-362/. Методи визначення нітратів у воді /наук. кер. - доц.
  Григор‘єва А.О./.
8. Боцманов /АТ-262/. Токсичність паливно-мастильних матеріалів /наук. кер.-
  ст. викл. Бугрім С.П./.
9. Ребруненко А. /АТ-261/. Властивості сплавів, що використовуються в
  автобудівництві /наук. кер.- ст. викл. Бугрім С.П./.
10. Рягузов К. /ТТ-162/. Особливості хімічних процесів при затвердінні
  в‘яжучих будівельних матеріалів /наук. кер.- ст. викл. Бугрім С.П./.
11. Николаева Ю. /ТТ-161/. Властивості хімічних матеріалів, що
  використовуються у будівництві /наук. кер.- ст. викл. Бугрім С.П./.
12. Марченко А. /ЭТ-261/. Использование химических сверхпроводимых
  материалов в электромеханике /наук. кер.- доц. Хоружа І.А./.
13. Тарасенко А. /ЭТ-261/. Вода преподносит сюрпризы /наук. кер.- доц.
  Хоружа І.А./.
14. Куратов   Е.  /ТТ-561/.   Достоинства   использования   человеком
  модифицированных белковых и других продуктов /наук. кер.- ас.
  Лосев С.С./.
15. Бураков А. /ТТ-562/. Вредное влияние применения модифицированных
  продуктов /наук. кер.- ас. Лосев С.С./.
                                       93
            ТРАНСПОРТ
   СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
   ПІДСЕКЦІЯ «Рухомий склад залізниць»
 Голова підсекції – Бабаскін О.М., студент гр. РТ-121
 Секретар підсекції - Ротко Т.С., студентка гр. РТ-122
 Науковий керівник - проф. Слащов В.А.
 Засідання підсекції 16 та 17 травня, ауд. 308, корпус 5, початок о 14-00

1.  Панченко Т.С. /РТ-121м/. Система вирівнювання навантажень від
     коліс локомотива на рейки при русі у кривих ділянках колії /наук.
     кер. проф. Слащов В.А./.
2.  Бабаскін О.М. /РТ-121/. Чотиривісний бімоторний візок з малим
     навантаженням на рейки /наук. кер. проф. Слащов В.А./.
3.  Ротко Т.С. /РТ-122/. Буксовий вузол, комбінований з пневматичним
     ресорним підвішуванням /наук. кер. проф. Слащов В.А./.
4.  Байов С.М. /РТз-121/. Колісна пара з незалежно обертовими колесами
     для чотиривісного бімоторного візка /наук. кер. проф. Слащов
     В.А./.
5.  Осіпенко І.О. /РТз-121/. Шкворневий та опорно-звортний вузли для
     чотиривісного бімоторного візка /наук. кер. проф. Слащов В.А./.
6.  Стрюк О.Є. /РТ-121м/. Спосіб зменшення схильності до буксування
     локомотивів із груповим керуванням тягових електродвигунів
     /наук. кер. ст. викл. Тасанг Е.Х./.
7.  Шиповський С.Л. /РТ-122/. Шляхи інтенсифікації теплообміну у
     трубчастих теплообмінних апаратах /наук. кер. доц. Ігнатьєв О.Л./ .
8.  Головін П.С. /РТ-132/. Ресорне підвішування швидкісних локомотивів
     /наук. кер. ст. викл. Кашура О. Л., наук. конс. Кравченко К. О./.
9.  Макарчук К.Ю. РТ131/. Підвищення тягово-динамічних якостей
     тепловоза /наук. кер. проф. Горбунов М.І., наук. конс. Кравченко
     К. О./.
10.  Пискуненко Д.В. /РТ-121м/. Інформаціно-вимірювальні засоби
     випробувань ходової частини залізничного рухомого складу /наук.
     кер. проф. Горбунов М.І., наук. конс. Попов С.В./.
11.  Матвієнко О.О. /РТ-132/. Поліпшення електродинамічного гальма
     магістрального тепловоза з електричною передачею потужності
     /наук. кер. ст. викл. Кочура О.В./.
12.  Кочеловська О.О. /РТ-122/. Водяна система тепловоза з двома баками
     акумулювання теплоти /наук. кер. доц. Клюєв О.О./.
13.  Адонін В.В. /РТз-121/. Система перерозподілу тягових зусиль тягових
     електродвигунів ЭД-133 при вирушенні та розгону тепловоза
     /наук. кер. доц. Новиков В.М./.
14.  Яскельчик О.Г. /РТ-122/. Тиристорно-імпульсний регулятор плавного
     збудження тягових електродвигунів тепловоза /наук. кер. доц.
     Новиков В.М./.

                                      94
 15. Пасічник С.О. /РТ-132/. Механічні характеристики тягового
    синхронного генератора при пуску дизеля тепловоза /наук. кер.
    доц. Новиков В.М./.
 16. Нікітенко Я.М. /РТ-132/. Тиристорний регулятор напруги для
    тягового електропривода міського трамваю /наук. кер. доц.
    Новиков В.М./.
 17. Самаєв А.І. /РТ-121м/. Моделювання процесів в гальмовому
    обладнанні автоматичного гальма рухомого складу залізниць
    /наук. кер. доц. Морозов А.М./.
 18. Решетілов О.І. /РТ-121/. Гальмо бімоторного візка вантажно-
    пасажирського локомотива /наук. кер. доц. Морозов А.М./.
 19. Івченко Г.В. /РТ-131/. Пневматична система гальма тепловоза з
    тривісними бімоторними візками /наук. кер. доц. Морозов А.М./.

    СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
    ПІДСЕКЦІЯ «Метрологія та вимірювальна техніка»
 Голова підсекції – Петренко П.П. , студент гр. РТ-321м
 Секретар підсекції - Голубов П.П. , студент гр. РТ-321
 Науковий керівник - проф. Кириченко І.О.
 Засідання підсекції 16 та 17 травня, ауд. 312, корпус 5, початок о 14-00

1. Радіонов М. М. /РТ-321/. Дослідження сучасних методів і засобів вимі-
  рювальної техніки евольвентних зубчатих циліндричних передач /наук.
  кер. ст. викл. Мороз М.О./
2. Зенцев А. О. /РТ-321/. Дослідження накопиченої похибки основного кро-
  ку зубчатих коліс /наук. кер. проф. Кириченко І.О./
3. Москвін С.О. /РТ-321/. Розробка вимірювального комплексу для оцифру-
  вання та обробки експериментальних даних /наук. кер. ст. викл. Тасанг
  Е.Х./
4. Дем’яненко О. С. /РТ-321/. Метрологічне забезпечення теплотехнічних
  випробувань дослідних зразків теплообмінних апаратів /наук. кер. доц.
  Клюєв О.О./
5. Рябовол І. О. /РТ-321/. Вимірювання параметрів телевізійного віщання та
  їх оцінка /наук. кер. ст. викл. Тасанг Е.Х./
6. Хмелевська С. О. /РТ-321/. Дослідити проведення метрологічної експер-
  тизи технічної документації при проектуванні і розробці продукції
  машинобудування /наук. кер. ст. викл. Мороз М.О./
7. Затуліна Д. О. /РТ-321м/. Побудова таруванних характеристик заглибле-
  них резервуарів /наук. кер. доц. Кашура О.Л./
8. Синянська О. С. /РТ-321/. Залежність шорсткості поверхні від
  експлуатаційних характеристик /наук. кер. доц. Спірягин В.І./
9. Скляров Д. А. /РТ-321/. Вдосконалення вимірювання витрат рідин і газів
  /наук. кер. проф. Кириченко І.О./
10.Чумак С. С. /РТ-461м/. Застосування системи якості на машинобудів-
  ному підприємстві /наук. кер. ст. викл. Мороз М.О./
                                       95
      СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
   ПІДСЕКЦІЯ «Організація перевезень на залізничному транспорті»
   Голова підсекції – Петров П.П. , студент гр. РТ-221м
   Секретар підсекції - Дібров М.П. , студент гр. РТ-221
   Науковий керівник - проф. Чернецька Н.Б.
   Засідання підсекції 16 та 17 травня, ауд. 323, корпус 5, початок о 14-00

  1. Коваленко О.О. /РТ-221м/. Аналіз роботи сортувальної станції та реко-
   мендації по її удосконалюванню /наук. кер. проф. Чернецька Н.Б./
  2. Кас’янова І. А. /РТ-231/. Варіантне поїздоутворення сортувальної станції
   /наук. кер. доц. Кузьменко С.В./
  3. Кононикіна А. О. /РТ-221м/. Розробка раціональних схем навантаження
   продукції машинобудівного заводу /наук. кер. доц. Михайлов Є.В./
  4. Ярцев О. В. /РТ-232/. Організація спільної роботи під‘їзної колії металур-
   гійного заводу та станції примикання /наук. кер. доц. Михайлов Є.В./
  5. Савчук С. О. /РТ-232/. Організація роботи по єдиній технології під‘їзної
   колії вугледобувального підприємства та станції примикання /наук. кер.
   доц. Михайлов Є.В./
  6. Гнітецька І. В. /РТ-231/. Організація контрейлерних перевезень /наук.
   кер. доц. Михайлов Є.В./
  7. Калашнікова Ю.В. /РТ-231/. Розробка методу підвищення рівня вико-
   ристання технічних засобів залізничної станції /наук. кер. проф.
   Чернецька Н.Б./
  8. Михайлова І.О. /РТ-231/. Організація експлуатаційної роботи пасажир-
   ської станції /наук. кер. проф. Чернецька Н.Б./
  9. Костенко Н.А. /РТ-232/. Удосконалення роботи гірки сортувальної стан-
   ції /наук. кер. проф. Чернецька Н.Б./
  10.Щерба С.С. /РТ-231/. Організація технічної роботи вантажної станції яка
   обслуговує металургійні підприємства /наук. кер. доц. Клюєв О.О./
     СЕКЦІЯ КАФЕДРИ «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА»

Голова секції – студ. гр.ТТ-521 Коваленко Р.С.
Секретар секції – студ. гр.ТТ-521 Мілакіна Г.В
Науковий керівник – доц. Іваненко О.І.
Засідання секції – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та
обладнання», 17.05.2007 р., 14оо , ауд.102/V

1. Зубенок Ю.Ю. /ТТ-521/. Дослідження впливу деяких факторів на динаміку пересування
мостових кранів вантажопідйомністю 5 т прольотами 22,5…34,5 м, встановлених в ВАТ
«Луганськгірмаш» /наук.кер.-проф. Будіков Л.Я./.
2. Коваленко Р.С. /ТТ-521/.Дослідження динаміки підйому вантажу мостовими кранами
вантажопідйомністю 5 т прольотами 10,5…34,5 м, встановлених в ВАТ «Луганськгірмаш»
/наук.кер.-проф. Будіков Л.Я./.
3. Мілакіна Г.В/ТТ-521/.Удосконалення обмежувачів перекосів кранів мостового типу
/наук.кер.- доц. Нєженцев О.Б./.


                                         96
4. Яцун М.М. /ТТ-521/. Впровадження електродвигунів з вбудованим гальмом в кранових
механізмах /наук.кер.- доц. Нєженцев О.Б./.
5. Матюшенко А.В. /ТТз-521/. Козловий кран для добудови реакторного цеху на Рівенській
атомній станції /наук.кер.- доц. Нєженцев О.Б./.
6. Чуйков С.А. /ТТ-521/. Тенденції розвитку сучасних стрілових самохідних кранів.
/наук.кер.- доц. Іваненко О.І./.
7. Одерієв С.В.. /ТТ-521/. Особливості регулювання гідроприводу стрілових самохідних
кранів. /наук.кер.- доц. Іваненко О.І./.
8. Гончаров Р.О. /ТТ-521/. Контроль мотогодин роботи в процесі експлуатації контейнерного
крану. /наук.кер.- ст.викл. Медведєв Г.М./.
9. Гончаров Р.О. /ТТ-521/. Розробка пристрою контролю мотогодин роботи контейнерного
крану в процесі експлуатації. /наук.кер.- ст.викл. Медведєв Г.М./.
10.Пономарьов О.О. /ТТ-521/. Модернізація поворотного візка крана з клещовим захватом.
/наук.кер.- ст.викл. Медведєв Г.М./.
11. Синельнік С.М. /ТТз-521/.Кран напівкозловий магнітний для обслуговування складу
слябів /наук.кер.- ст.викл. Климчук О.С./.

                    СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ДВЗ

Голова секції - студ. Гр. РТ-622.... Істягін І. О. (прізвище, ініціали)
Секретар секції - студ. Гр. РТ-622 . Величко Є. I.. (прізвище, ініціали)
Науковий керівник - проф.; д.т.н. Крайнюк О. І.
Засідання секції - .16-19.. травня ..............ауд ...8...... корп. ..5..........
                   (час початку роботи секції 8.15 ) 1. Істягін І. О. /РТ-622/. Розробка системи живлення тепловозного двигуна природним
  газом / наук. кер.- проф. Крайнюк О. І./.

 2. Величко Є. I. /РТ-622/. Удосконалення системи наддуву дизельного двигуна
  застосуванням каскадного обмінювача тиску /наук. кер.- проф. Крайнюк О. І./.

 3. Захарушкін О. І. /РТ-621/. Дослідити вплив характеристик впускного тракту на
  коефіцієнт наповнення циліндрів/наук. кер.- проф. Крайнюк О. І./.

 4. Баранов М. М. /РТ-621/. Дослідити вплив робочих тіл на характеристики двигуна
  Стірлінга /наук. кер.- проф. Крайнюк О. І./.

 5. Романюк В. В. /РТ-621/. Розробити систему утилізації теплоти відпрацьованих газів
  та охолоджувальної рідини двигуна при роботі на шахті / наук. кер.- проф. Крайнюк
  О. І./.

 6. Терещенко А. П. /РТ-622/. Розробити систему живлення двигуна шахтним метаном
  /наук. кер.- проф. Крайнюк О. І./.

 7. Багер’ян О. В. /РТ-622/. Вибір газобалонного обладнання для автомобільного
  ДВЗ./наук. кер.- проф. Крайнюк О. І./.

 8. Луговий В. С. /РТ-622/. Розробити систему живлення двигуна газовим паливом /наук.
  кер.- проф. Крайнюк О. І./.
                                           97
9. Ковальов С. С. /РТ-622/. Розробити систему наддуву „Comprex‖ / наук. кер.- доц.
  Левчук В. П./.

10. Козорєзов М. Г. /РТ-622/. Розробити систему живлення двигуна газовим паливом
  /наук. кер.- доц. Левчук В. П./.

11. Кравцов В. П. /РТ-621/. Розробити систему газотурбінного наддуву з використанням
  кількісного регулювання / наук. кер.- доц. Левчук В. П./.

12. Угрюмов О. О. /РТз-621/. Розробити систему газотурбінного наддуву двигуна / наук.
  кер.- доц. Левчук В. П./.

13. Дюкарєв М. В. /РТ-621/. Порівняльний аналіз конструктивних схем двигунів з БСМ /
  наук. кер.- доц. Сторчеус Ю. В./.

14. Коровін Д. Ю. /РТ-622/. Вибір матеріалів та технології виготовлення основних
  деталей ЦПГ високофорсованого двигуна / наук. кер.- доц. Сторчеус Ю. В./.

15. Сторчеус М. Ю. /РТ-621/. Розробити систему наддуву двигуна / наук. кер.- доц.
  Сторчеус Ю. В./.

16. Гусєв В. Ю. /РТ-621/. Розробити методику діагностування та ремонту дизельного
  двигуна / наук. кер.- доц. Васильєв І. П./.

17. Попов І. О. /РТ-622/. Розробити методику заміру димності відпрацьованих газів
  дизеля / наук. кер.- доц. Васильєв І. П./.

18. Євсюков Р. В. /РТ-622/. Спосіб нейтралізації відпрацьованих газів карбюраторного
  двигуна / наук. кер.- доц. Васильєв І. П./.

19. Ольховик І. О. /РТ-622/. Перевод дизельного двигуна для роботи на біодизелі / наук.
  кер.- доц. Васильєв І. П./.

20. Виходець Д. М. /РТ-621/. Розробити систему живлення з застосуванням суміші
  рослинної олії та дизельного палива / наук. кер.- доц. Тирловий С.І./.

21. Коляпін П. С. /РТ-621/. Розробити методику діагностування паливної апаратури в
  експлуатації/ наук. кер.- доц. Тирловий С.І./.

22. Орлов Р. А. /РТ-621/. Розробити паливну апаратуру для форсованого / наук. кер.- доц.
  Тирловий С.І../.

23. Рибкін Д. О. /РТ-621/. Розробити математичну модель роботи багаторежимного
  регулятора/ наук. кер.- доц. Тирловий С.І../.

24. Біловолов Є. Ю. /РТ-621/. Розробити систему газотурбінного наддуву з регулюємою
  проточною частиною турбокомпресора / наук. кер.- доц. Тирловий С.І./.

25. Шаповалов О. В. /РТ-621/. Удосконалення системи живлення двигуна застосуванням
  комбінованого сумішоутворення/ наук. кер.- доц. Тирловий С.І../.

26. Равчов В. М. /РТз-621/. Розробити систему змащення двигуна / наук. кер.- доц.
  Тирловий С.І../.

                                            98
 27. Биченко С. В. /РТ-622/. Дослідження впливу геометричних параметрів ПНМ на
   індикаторні показники та габаритні параметри двигуна/ наук. кер.- доц. Дзецина О.П./.

 28. Смелянський Д. А. /РТ-622/. Порівняльний аналіз механічних втрат у ЦПГ та
   силових механізмах ДВЗ з прямолінійно направляючим механізмом та КШМ./ наук.
   кер.- доц. Дзецина О.П./.

 29. Івашкевич Д. Г. /РТз-621/. Дослідження впливу геометричних параметрів ПНМ на
   індикаторні показники та габаритні параметри двигуна/ наук. кер.- доц. Дзецина О.П./.

 30. Петрущенко П. В. /РТз-621/. Розробити заходи із поліпшення відводу тепла від
   стінок циліндрів двигуна/ наук. кер.- доц. Дзецина О.П./.

 31. Слєсарєв Д. Є. /РТз-621/. Розробити заходи по зниженню теплонапруженості деталей
   ЦПГ / наук. кер.- доц. Дзецина О.П./.

 32. Донченко М. В. /РТ-622/. Розробити систему живлення дизеля водопаливними
   емульсіями / наук. кер.- доц. Дзецина О.П./.

 33. Мілехін В. В. /РТ-622/. Розробити систему впорскування легкого палива / наук. кер.-
   доц. Дзецина О.П./.

 34. Сметана Р. А. /РТ-622/.   Розробити систему конверсії метанолу / наук. кер.- доц.
   Дзецина О.П./.

 35. Подолянко Д. О. /РТз-621/. Розробити заходи що до зниження токсичних викидів
   двигуна / наук. кер.- доц. Дзецина О.П./.

 36. Жуков Ю. Ю. /РТ-622/. Розробити систему наддуву з компресором каскадно-
   теплового стиску / наук. кер.- доц. Данілейченко О.А../.

 37. Міленко В. В. /РТ-621/. Дослідження показників газообміну двигуна з компресором
   каскадно-теплового стиску / наук. кер.- доц. Данілейченко О.А../.

 38. Кладьков О. В. /РТз-621/. Розробити систему газотурбінного наддуву двигуна / наук.
   кер.- доц. Данілейченко О.А./.

 39. Коротунов О. О. /РТз-621/.    Дослідження впливу якості палива на екологічні
   показники роботи двигуна / наук. кер.- доц. Данілейченко О.А./.

           СЕКЦІЯ КАФЕДРИ «ГІДРОГАЗОДИНАМІКА»

Голова секції – студентка гр. РТ-921 Кібалова О.С.

Секретар секції – студентка гр. РТ-921 Власенко І.А.

Науковий керівник – проф. Сьомін Д.О.

Засідання секції – 17 травня 2007 року, ауд. 222, корпус 5 о 1400.


  1. Кібалова О.С. /РТ-921/ Оптимізація геометричних параметрів пневматичних
   одномембраних елементів / наук. кер. проф. Коваленко А.О./.

                                             99
  2. Горб О.В. /РТ-821/ Удосконалення характеристик пневматичного привода
    відсаджувальної машини / наук. кер. проф. Сьомін Д.О./.
  3. Сєрих В.В. /РТ-821/ Системи охолодження теплоносія тепловоза з регуляторами на
    базі нечіткої логіки / наук. кер. проф. Коваленко А.О./.
  4. Власенко І.А. /РТ-921/ Дослідження аеродинамічних характеристик вугільного
    фільтра / наук. кер. проф. Коваленко А.О./.
  5. Швидка М.В. /РТ-821/ Профілювання проточної частини струминно-вихрових
    пульсаторів з метою підвищення їх пропускної спроможності / наук. кер. проф.
    Сьомін Д.О./.
  6. Лексютін М.Ю. /РТ-821/ Розрахунок динаміки резонансного випробувального стенду /
    наук. кер. доц. Ремень В.І./.
  7. Подкуйко А.В. /РТ-821/ Дослідження процесу гальмування приводу переносу
    супутника / наук. кер. доц. Бажанов Г.А./.
  8. Плетика О. /РТ-821/ Розрахунок параметрів перехідного процесу підйому робота /
    наук. кер. доц. Бажанов Г.А./.
  9. Александров /РТ-821/ Дослідження режимів разгону та гальмування ГЦ з приведеною
    вагою / наук. кер. доц. Павлюченко В.О./.
  10. Затерка М.М. /РТ-821/ Розрахунок динамічних характеристик системи гальмування /
    наук. кер. доц. Сорока С.І./.
  11. Салфетніков А.В. /РТ-921/ Дослідження динамічних характеристик пневматичних
    одномембранних елементів за допомогою математичного моделювання / наук. кер.
    доц. Кондауров Є.М./.
  12. Тер-Саркісов А.Б. /РТ-821/ Синхронізація руху циліндрів притискної балки / наук.
    кер. ст. викл. Бугаєнко В.В./.
  13. Тимченко І. /РТ-821/ Дослідження процесу опускання плити пресу / наук. кер. ст.
    викл. Бугаєнко В.В./.
  14. Бахмач В. /РТ-921/ Дослідження статичних та динамічних характеристик автономного
    дихального апарату / наук. кер. доц. Соснов І.І./.
  15. Прач С.Ю. /РТ-821/ Дослідження динамічних характеристик виконавчого механізму
    гідравлічного пресу / наук. кер. проф. Коваленко А.О./.
  16. Чижикова Г. /РТ-921/ Розробка програми розрахунку характеристик стабілізатора
    тиску на ЕОМ / наук. кер. доц. Дядічев К.М./.

           СЕКЦІЯ КАФЕДРИ БУДІВНИЦТВА


Голова секції – студ. гр. ТТ-121 Лебедєв О.Б.
Секретар секції – студ. гр. ТТ-121 Нестєров В.І.
Науковий керівник – проф. Руденко Н.М.
Засідання секції – 17 травня у 102а ауд. V корп.
                  Початок о 1400


1. Лебедєв О.Б. /ТТ-121/ Будівництво палацу водних видів спорту у м.
Луганську /наук. кер. – проф. Руденко Н.М./                                          100
2. Нестєров В.І. /ТТ-121/ Зведення готельного комплексу біля аеропорту м.
Луганська /наук. кер. – проф. Руденко Н.М./
3. Кобчук А.А. /ТТ-121/ Зведення 9-поверхового гаражно-стоянкового
комплексу каркасного типу у м. Луганську /наук. кер. – проф. Руденко Н.М./
   4. Краснянський Д.С. /ТТ-131/ Будівництво концертного залу на 2000 місць у м.
   Луганську /наук. кер. – доц. Пунагін В.В./
5. Дегтяренко Т.О. /ТТ-131/ Методи оцінки якості бетонної суміші /наук. кер. –
доц. Пунагін В.В./
6. Куліш С. С. /ТТ-131/ Будівництво підземного торгівельно-розважального
комплексу площею 3000 м2 у м. Донецьку /наук. кер. – доц. Пунагін В.В./

       СЕКЦІЯ КАФЕДРИ «Теоретична і прикладна механіка»

Голова секції – студ.гр. АТ-261 Ребруненко А.
Секретар секції – студ.гр. АТ-261 Деркач Я.
Науковий керівник – доц. Андрєєв О.О.
Засідання секції 18 травня 2007 р. ауд. 102б V корп. 14.00


1.   Ребру ненко А., Деркач Я. /АТ-261/. Динамічність автомобілів та палевна
    економічність.. /наук. кер. – доц. Андрєєв О.О./.

2.   Ляпіна О., Мартиненко Н. /ЕТ-361/. Сучасний розвиток біомеханіки..
    /наук. кер. – доц. Солодовнік М.Д./.

3.   Базілевич С. /РТ-861/. Основні напрямки розвитку вентиляторів
    тепловозних систем охолодження /наук. кер. – доц. Башков В.М./.

4.   Єфремов О. /ЕТ-561/. Приладне забезпечення виміру напруг в оболонкових
    конструкціях /наук. кер. – доц../.

5.   Зуев А. /ММ-151/. Особенности определения свойств современных
    инструментальных материалов. /наук. кер. – доц. Каменєв М.М./.

6.   Бурдуковский И., Скулов Е. /КТ-751/. Характеристики гибкой мембраны с
    жестким центром. /наук. кер. – доц. Меликбекян А.Х./.

7.   Нагирняк Н., Склифуг Я. /РТ-142/. Упругие характеристики слоистых
    композитов. /наук. кер. – доц. Меликбекян А.Х./.                                           101
8.  Гапоненко М. /РТ-951/. Буксировка        аеростата  с  зажданной
   скоростью./наук. кер. – ст.викл. Орлов В.С./.

9.  Фролов Е. /РТ-951/. Ветровое возмущение удерживаемого тросами
   контейнера./наук. кер. – ст.викл. Орлов В.С./.

10. Гнатюк Ю., Куракіна А. /РТ-254/. Організація контройлерних вантажних
  перевезень./наук. кер. – проф.. Ткаченко В.П./.

11. Загородний О., Начай Т. /РТ-252/. Комбіновані перевезення на залізницях
  України./наук. кер. – проф.. Ткаченко В.П./.

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ “АВТОМОБІЛІ”
   Голова секції – студ. гр. АТ233 Рудь О.В.
   Секретар секції – студ. гр. АТ233 Руденко Є.Г.
   Науковий керівник – доц. каф. ―Автомобілі‖ Сметана С.О.
   Засідання секції – 16 травня 1400 ауд. 215, корп. 5.


   1. Мацай О.Ю. /АТ-421/. «Дослідження і підвищення ефективності
автотранспортних перевезень у південно-західному напрямку Луганської
області» /нук. кер. проф. Старченко В.М./.
   2. Антоненко В.М. /АТз-222/. «Дослідження і підвищення ефективності
роботи гальмових пристроїв автомобіля» /нук. кер. проф. Старченко В.М./.
   3. Калюжний В.М. /АТ-223/. ― Дослідження енергетичних характеристик
вентиляторних установок легкових автомобілів‖ /нук. кер. проф. Куліков Ю.А./.
   4. Литвинов В.В. /АТ-223/. ―Порівняльний аналіз енергетичних
характеристик радіаторів легкових автомобілів‖ /нук. кер. проф. Куліков Ю.А./.
   5. Аванесян С.А. /АТ-222/. ―Дослідження охолоджувачів наддувочного
повітря потужних автомобільних двигунів‖ /нук. кер. доц.. Рибальченко В.О./.
   6. Боженко Д.В. /АТ-421/. ―Оптимізація міських автобусних перевезень
на основі дослідження пасажиропотоків на існуючих маршрутах в м. Луганськ‖
/нук. кер. доц. Бритик С.О./.
   7. Кравченко О.К. /АТ-421/. ―Дослідження пасажіропотоків на міських
автобусних маршрутах загального користування м. Луганськ та розробка

                                      102
системи управління на основі оперативної інформації‖ /нук. кер. доц. Бритик
С.О./.
     8. Косарев Р.С. /АТ-222/. ―Розробка метода та обладнання підвищення
економічних та екологічних показників автомобільних двигунів в експлуатації‖
/нук. кер. доц. Кравченко О.П./.
     9. Ширінкін О.Г. /АТ-223/. ―Діагностичне забезпечення роботоздатності
автомобільних поїздів‖ /нук. кер. доц. Кравченко О.П./.
     10. Ковальов О.В. /АТ-421/. ―Дослідження і оптимізація параметрів
автопотягу‖ /нук. кер. доц. Іваненко О.І./.
     11. Бобир А.В. /АТ-221/. “Вдосконалення вузлів трансмісії автомобілів
високої   вантажопідйомності    з  метою   підвищення  їх  експлуатаційних
властивостей‖ /нук. кер. доц. Бикадоров В.В./.
     12. Грищенко С.С. /АТ-421/. ―Оптимізація вантажних перевезень на
основі дослідження вантажопотоків у північному напрямку Луганської області‖
/нук. кер. доц. Котнов О.С./.
     13. Негода І.В. /АТ-421/. ―Дослідження організації перевезень пасажирів
автомобільним транспортом с обліком прогнозування транспортної рухливості
населення‖ /нук. кер. доц. Дьяченко Г.В./.
     14. Сметана О.С. /АТз-222/. ―Підвищення надійності гідравлічних
гальмових систем автомобілів шляхом контролю вологомісткості робочого
агенту‖ /нук. кер. ст. викл. Сідорченко О.В./.
     15. Масленіков Д.О. /АТ-231/. ―Підвищення ресурсу ДВЗ використанням
новітніх технолгій‖ /нук. кер. доц. Сметана С.О./.
     16. Магєря Р.В. /АТ-231/. ―Забезпечення надійності турбованих ДВЗ‖
/наук. кер. доц. Сметана С.О./.
  17. Дідусь О.С. /АТз-222/ „Датчик знакозмінного надмірного тиску для
поршневих машин” / наук. кер. доц. Косенко-Бєлінський Ю.А./

         СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Голова секції – студ. гр. ТТ-421 Філіпова І.С.
Секретар секції – студ. гр. ТТ-421 – Селезньова Т. В.


                                         103
Науковий керівник – доц. Дзецина О.П.
Засідання секції – 17 травня , ауд. 301, корп. 5, 14.001. Йотко О. В. / ТТ-421/.Аналіз ефективності перевезень насипних вантажів на прикладі
збагачувальної фабрики / наук. кер. – доц. Дзецина О.П.
2.Селезньова Т. В. /ТТ-421 /Аналіз транспортного обслуговування цементних заводів та
розробка пропозицій що до його удосконалення / наук. кер. – доц. Закорецький В.А.

3.Пузько М. П. /ТТ-421/ Удосконалення роботи міського пасажирського автотранспорту за
рахунок оптимізації транспортних операцій / наук. кер. – доц. Коломієць О.С.
4. Лапаєва О. М.- / ТТ-421/. Дослідження процесів зношування поверхні машин та апаратів
основного виробництва збагачувальної фабрики / наук. кер. – доц. Чернецька Н.Б./
5.Філіпова І.С. / ТТ-421 / Дослідження можливостей використання пильових бросових вугіль
в ТЕС / наук. кер. – доц. ГавриленкоП.М./
6.Новосьолов А.І. / ТТ-721 / Дослідження логістичної системи доставки вантажів / наук. кер.
– доц. Дзецина О.П./
7.Попова О.Ю. / ТТ-721 / Пошук шляхів удосконалення транспортного обслуговування
заводу прокатних валків / наук. кер. – доц. Закорецький В.А./
8.Гуменюк М.В. / ТТ-721 / Вишукування класифікаційних характеристик сепаратора
зернопродуктів / наук. кер.- доц. Кущенко А.В. /
9.Контарєва І.П./ ТТ-721 / Дослідження ефективності застосування автотранспортних засобів
на міжцехових перевезеннях машинобудівних підприємств / наук. кер. – доц. Заверкін А.В. /
10.Сандуляк Я. О. / ТТз-421 / Підвищення ефективності роботи станцій примикання в умовах
реконструкції Алчевського металургійного комбінату / наук. кер. – доц. Пітельгузов М.А.
11.Мостова І.М. / ТТз-421 / Удосконалення системи опалення салону автомобіля / наук. кер.
– доц. Грибиниченко М.В. /
12.Нарожна В.В. / ТТз-421 / Вишукування та вибір процесів вантажних фронтів при
розвантаженні масових сипких вантажів / наук. кер.- доц. Каменєв М.М. /
13.Білоусова Н.В. / ТТз-421 / Удосконалення роботи вантажної станції / наук. кер. – доц.
Андрєєв О.О. /
14. Звіряка В.О. / ТТз-421 / Підвищення ефективності використання вантажних вагонів /
наук. кер. – доц. Мелікбєкян А.Х. /
15.Мішуров Є.Г./ ТТз-421 / Удосконалення технології вантажних перевезень / наук. кер. –
доц. Мелікбєкян А.Х. /
                                             104
16.Олечкін А.В. / ТТз-421 / Вишукування стійкості крупнотонажних транспортних засобів в
русі / наук. кер. – доц. Кущенко О.В.. /
17.Шерстюгін В.О. /ТТз-421/ Удосконалення транспортної системи заводу резино-технічних
виробів / наук. кер. – доц. Редько А.М..
18.Воробйов В.В - / ТТз-721/. Дослідження використання водопаливних емульсій на
транспорті / наук. кер. – доц. Гавриленко П.М./
19.Зігмунтова О.О. / ТТз-721 / Розробка перспективного плану шляхового розвитку регіону /
наук. кер. – доц. Кроль О.С../
20.Шаталюк Д.Ш. / ТТ-432 / Оптимізація постачань продукції підприємства споживачам на
заходах логістики / наук. кер. – доц. Кічкіна О.І./
                                           105
          ЮРИДИЧНІ НАУКИ
        СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
   Голова секції – ст. гр. ЮІ-134 Беседа І.В.

   Секретар секції - ст. гр.ЮІ-135 Гуленко К.С.
   Науковий керівник - доц. Шаповалова О.В.
   Засідання секції господарського права – 16 травня. о 10.00 в
                       409 ауд. 8 корп.


  1. Бортнюк А.М. /ЮІ–131/        ―Стандарт процесуальних дій у
господарському судочинстві‖       /наук. кер. доц. Шаповалова О.В./
  2. Мілакін В.Г. /ЮІ–132/ ―Державний контроль в сфері господарювання‖
            /наук. кер.доц. Шаповалова О.В./
  3. Макаров В.С. /ЮІ–131/ ―Засоби державного регулювання господарської
діяльності‖          /наук. кер. доц. Шаповалова О.В./
  4. Нагдалян І.А. /ЮІ–131/ ―Реалізація прав підприємців в концесійному
договорі‖     /наук. кер. доц. Шаповалова О.В./
  5. Лізогуб Ю.В.  /ЮІ–133/   ―Судова практика як основа для зміненя
матеріальних норм‖            /наук. кер. доц. Шаповалова О.В./

  6. Гуленко К.С. /ЮІ–135/ ―Позасудові засоби захисту прав суб‘єктів
господарювання‖         /наук. кер. ст.викл. Куцурубова О.В./

  7. Канатніков Д.Г. /ЮІ–132/ ―Особливості права господарського ведення,
оперативного управління і оперативного використання‖

                /наук. кер. ст.викл. Куцурубова О.В./

  8.  Кучерова О.О.    /ЮІ–135/  ―Господарсько-правове регулювання
суспільних відносин в сфері висшої освіти‖

/наук. кер. ст.викл. Куцурубова О.В./
 9. Беседа І.В. /ЮІ-134/ ―Проблеми створення суб'єктів господарювання‖

         /наук.кер.доц..Воловік О.А./

 10. Космач І.С. /ЮІ-134/ ―Правовий статут вільних економічних зон‖

            /наук.кер.доц..Воловік О.А./


                                     106
  11. Бур'ян Я.Є.    /ЮІ-131/ ―Особливості господарсько-процесуальної
правосуб‘єктності учасників судового процесу‖ /наук.кер. доц..Соловйова Л.В./
  12. Вінюков В.М. /ЮІ–141/ ―Проблеми фінансового контролю в Україні‖
/наук. кер. ст.викл. Чуніхіна Л.М./
  13. Ковальова О.В. /ЮІ-135/ ―Транспортні обов‘язки у залізничних
перевезеннях‖ /наук.кер. доц..Нікішкін Ю.А./
  14. Скурідін О.І. /ЮІ-146/ ―Проблеми та напрямки вдосконалення роботи
органів державного фінансового контролю‖ /наук.кер. ст.викл.Чуніхіна Л.М./
  15. Мещеряков В.В. /ЮІ-146/ ―Закордонний досвід організації державного
фінансового контролю‖ /наук.кер. ст.викл.Чуніхіна Л.М./
  16.   Калініченко Н.С. /ЮІ-142/ ―Збалансування місцевих бюджетів та
роль міжбюджетних відносин у вирівнюванні місцевих (міських) бюджетів‖
/наук.кер. ст.викл. Чуніхіна Л.М./
  17.   Алексеєв О.С. /ЮІ-142/ ―Правове регулювання діяльності
контрольно-ревізійної служби‖
  18. Бугайов О.В. /ЮІ-141/ ―Питання удосконалення організацій готівкового
обігу в Україні‖ /наук.кер. доц.Бугайов В.А./
  19. Вінюков В.М. /ЮІ-144/ ―Правова регламентація платіжного обігу в
Україні‖ /наук.кер. доц.Бугайов В.А./
  20. Оніщенко Е.В. /ЮІ-144/ ― Правова регламентація складу та
повноважень кредитного комітету банку‖ /наук.кер. доц.Бугайов В.А./
  21. Кущова Г.В. /ЮІ-145/ ―Правова регламентація розрахунків з
використанням банківських пластикових карток‖ /наук.кер. доц.Бугайов В.А./
  22. Краснова І.О. /ЮІ-142/ ―Правова регламентація залучення коштів
банківськими установами‖ /наук.кер. доц.Бугайов В.А./
  23. Поляков Д.В. /ФЛ-261/ ―Повноваження місцевого самоврядування в
Україні і країнах Європи: порівняний аспект‖ /наук.кер. асс.Татаренко Г.В./
  24. Гуленко К.С. /ЮІ-135/ ―Проблеми удосконалення налогового
законодавства‖ /наук.кер.доц.Шпонька В.Л./
  25. Федорченко О.А. /ЮІ-135/ ―Податки та детинизація економіки у
правовому аспекті‖ /наук.кер. доц.Шпонька В.Л./
  26. Друца С.М.     /ЮІ-135/ ―Непрямі методи виявлення податкових
обов‘язків в правовому аспекті‖ /наук.кер. доц..Шпонька В.Л./

           Секція кафедри «Правознавство»


ПІДСЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА
Голова секції – Вінюков В. М. (ЮІ-144)
Секретар секції – Губайдуліна Т. В. (ЮІ - 144)
Науковий керівник – д.ю.н., професор Лазор Л.І.
Засідання секції 17 травня 309 ауд. 8 корп. о 10.00

 1. Гаркуша Ю. О. (ЮІ-153) Проблеми правового регулювання зайнятості в
   сучасних умовах /наук. керівник – проф. Лазор Л.І.
                                     107
2. Хмельницький А. Г. (ЮІ-155) Розірвання трудового договору з
  ініциативи роботодавця: проблеми правового регулювання/ наук.
  Керівник – проф. Лазор В. В.
3. Кашкарова Г. Є. (ЮІ-153) Види трудових договорів та перспективи їх
  відображення у новому Трудовому кодексі України/ наук. керівник – доц.
  Шамшина І. І.
4. Сегеда О. В. (ЮІ-154) Шляхи вдосконалення правового регулювання
  переведень в українському трудовому праві / наук. керівник. – доц.
  Шамшина І. І.
5. Губайдуліна Т. (ЮІ-144) Актуальні питання виконання покарання у
  вигляді довічного позбавлення волі / наук. керівник – доц. Івчук Ю.Ю.
6. Краснова І. (ЮІ-142) Особливості впливу основних засобів ре соціалізації
  засуджених на їх виправлення / наук. керівник – доц. Івчук Ю.Ю.
7. Авшієв Т. (ЮІ-131) Проблемні питання протокольної форми досудової
  підготовки матеріалів / наук. керівник – ст.. викл.. Івчук Ю.К.
8. Чернишенко В.В. (ЮІ-122) Адвокат як суб‘єкт доказування у цивільному
  процесі / наук. керівник – доц. Реус О.С.
9. Весельська К.О. (ЮІ-121) Правові проблемі розгляду господарських
  спорів в Україні / наук. керівник – доц. Реус О.С.
10.Зайцев В. В. (ЮІ-123) Проблеми визначення поняття правового статусу
  трудового колективу як субєкта трудового права /наук. керівник – ст.
  викл. Котова Л. В.
11.Свірідов Н. В. (ЮІ-124) Актуальні питання правового положення
  учасників трудових правовідносин в сучасних умовах/ наук. керівник –
  ст. викл. Котова Л. В.
12.Виперайленко І. О. (ЮІ-164) Прогалини у праві та проблеми їх усунення/
  наук. керівник. – доц.. Кузнєцов О.О.
13.Донець Є. Г. (ЮІ-152) Правові проблеми найму та звільнення працівників
  у малому бізнесі та у працівників фізичних осіб/ наук. керівник - ас.
  Плахотіна Н. А.
14.Іванов П. І. (ЮІ-161) Принцип розподілу влади та проблеми його
  реалізації в сучасній українській державі/ наук. керівник - ас. Плахотіна
  Н. А.
15.Бічан М. А. (ЮІ-155) Правове регулювання укладання угод в електронній
  формі: проблеми теорії і практики / наук. керівник - ас. Целовальніченко
  Н. Є.
16. Дацкова Р. Д. (ЮІ-155) Цивільно-правова відповідальність/ наук.
  керівник - ас. Целовальніченко Н. Є.
17. Опренко М. В. (ЮІ-155) Проблема спадкування власності громадян/
  наук. керівник - доц. Мезеря О.А.
18. Вінюков В. М. (ЮІ-144) Судова помилка як одна з проблем цивільного
  судочинства/ наук. керівник - ст. викл. Врембяк Л. А.
19. Губайдуліна Т. В. (ЮІ-144) Процесуальні особливості у сучасному
  цивільному процесі/ наук. керівник- ст. викл. Врембяк Л. А.

                                     108
 20.Середа Т.О. (ЮІ-155) Розвиток принципів цивільного првва у сучасних
   умовах / наук. керівник- ст. викл. Капліна Г.А.
 21.Хмельницький А.Г. (ЮІ-155) Особливості окремих видів цивільно-
   правової відповідальності у сучасних умовах / наук. керівник- ст. викл.
   Капліна Г.А.
 22.Сегеда О.В. (ЮІ-155) Проблеми захисту особистих прав, що
   забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні / наук.
   керівник- ст. викл. Усенко Т.В.


ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Голова секції – Авчієв Т. (ЮІ - 131)
Секретар секції – Оніщенко К. В. (ЮІ - 144)
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Кучер Ю.О.
Засідання секції 17 травня 309 ауд. 8 корп. о 10.00

 1. Лигіна Т. О. (ЮІ-146) Прокуратура у системі розподілу влади / наук.
   керівник ст. викл Старокожев О. А.
 2. Вівдюк М. Н. (ЮІ-146) Шляхи реформування судової влади в Україні /
   наук. керівник ст. викл Старокожев О. А.

         КАФЕДРА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

        ПІДСЕКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Голова секції – ст. гр. Юр-131 Бортнюк А.
Секретар секції – ст. гр. Юр-155 Хмельницький А.
Науковий керівник – проф. Фомін А.І.
Засідання секції 17 травня, 10.05, ауд. 408, 8 корпус.

 1. Алексеев О.С./ Юі-142/ Деякі аспекти конституційного      статусу
   президента України /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 2. Пікалов О.С. /Юі-143/ Проблеми конституційної юстиції в Україні.
   /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 3. Вінюков В.М. /Юі-144/ Україна як правова держава. /науковий керівник –
   проф. Фомін А.І./.

 4. Лисицька Ю.А. /Юі-144/ Конституційний Суд України як гарант
   забезпечення прав громадян. /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 5. Оніщенко К.В. /Юі-144/ Виборча система в Україні: проблеми та шляхи
   її вдосконалення. /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.


                                     109
 6. Хмельницький А.Г. /Юі-155/ Інститут президентства в Україні /науковий
   керівник – проф. Фомін А.І./.

 7. Нечай І.О. /Юі-151/ Проблеми конституційної реформи в Україні.
   /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 8. Семенова В.О. /Юі-151/. Проблеми удосконалення законодавчого
   процесу в Україні. /науковий керівник – ас. Кафанова О.В./

 9. Бортнюк А. М. /Юі-131/. Конституційна юстиція у зарубіжних країнах
   /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 10. Кущова А.В. /Юі-131/. Функції держави у сфері захисту      прав
   споживачів. /науковий керівник – ас. Кафанова О.В./

 11.Беседа І.В. /Юі-134/ Механізм реалізації і гарантії політичних прав та
   свобод людини і громадянина в Україні. /науковий керівник – ас.
   Кафанова О.В./

 12.Торосян Г. М. /Юі-144/ Проблеми конституційно-правового статусу
   Президента України . /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 13.Дем’янюк Н.М. /Юі-146/ Конституційне закріплення української мови у
   якості державної /науковий керівник – проф. Фомін А.І./.

 14.Хорошевська А.Ю. /Юі-146/ Теоретичні проблеми реалізації норм
   Конституції України /науковий керівник – ас. Кафанова О.В./

 15.Бекенштейн О.О. /Юі-151/. Федералізація: історичний досвід у
   перспективі України. /науковий керівник – ас. Кафанова О.В./

 16. Кашкарьова Г.Є. /Юі-153/ Форма правління в Україні: у контексті
   досвіду зарубіжних країн. /науковий керівник – ас. Кафанова О.В./

 17. Гаркуша Ю. О. /Юі-153/ Порівняльний аналіз Європейських
   міжнародних органів по захисту конституційних прав і свобод громадян.
   /науковий керівник – ас. Кафанова О.В./


     ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
              І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Голова секції – ст. гр. Юі-165 Устюжин Є.Д.
Секретар секції – ст. гр. Юі-162 Повжик А.
Науковий керівник – доц. Киянко В.І.
Засідання секції – 16 травня, 1210ауд. 408, 8 корпус.

                                    110
1. Гайворонська Я.Б. /Юі-163/. Теорія поділу влад: історія становлення та
 сучасна практика в Україні /науковий керівник – доц. Киянко В. І./.

2. Гузєв М.В. /Юі-161/ Політичний тероризм: історичні аспекти та сучасні
 прояви. /науковий керівник – доц. Киянко В. І../.

3.Молостов В.С. /Юі-165/. Макіавеллі та макіавеллізм. /науковий керівник –
 доц. Киянко В. І./.

4.Подольський В.В. /Юі-165/. Державно-правове вчення Ф. Ніцше та його
 сучасні інтерпретації. /науковий керівник – доц. Киянко В. І./.

5.Устюжин Є.Д.. /Юі-165/. Політичний портрет Ф. Кастро.      /науковий
 керівник – доц. Киянко В. І././.

6. Повжик А.Л. /Юі-162/. Інститути амністії та помилування на території
 України: соціально-правові особливості формування та розвитку. /науковий
 керівник – доц. Санжаров С.М./.

7.Ішичкін М. В. /Юі-162/ Ювенальне право: історичний досвід у перспективі
  України. /науковий керівник – доц. Санжаров С.М./.

8. Єременко Я.Г. /Юі-163/. Процес формування території східної частини
 Української держави. /науковий керівник – доц. Санжаров С.М.


      ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ І КРИМІНОЛОГІЇ
Голова секції – ст. гр. Юі-133 Кузнєцова І.М.
Секретар секції – ст. гр. Юі-152 Волков Д.О.
Науковий керівник – доц. Денисенко Г.О.
Засідання секції – 18 травня, 1005, ауд. 407, 8 корпус.

1. Кузнєцова І.М. /Юі-133/. Проблеми жіночої злочинності у сучасній
кримінології. /науковий керівник – доц. Шликова І. О./.
2. Сегеда О.В. /Юі-154/. Типологія злочинців. /науковий керівник – доц.
Денисенко Г.О./.
3. Ковальова К.М. /Юі-153/ Психологічні передумови злочину. /науковий
керівник – доц. Денисенко Г.О./.
4. Скубак Е.О. /Юі-151/ Особистісні передумови злочинної поведінки.
/науковий керівник – доц. Денисенко Г.О./.

                                     111
5. Волков Д.О. /Юі-151/ Ємоційний афект як одна з умов злочину. /науковий
керівник – доц. Денисенко Г.О./.
6. Гребенюк Д.В. /Юі-155/ Психологічна структура злочинної поведінки.
/науковий керівник – доц. Денисенко Г.О./.
7. Беседа І.В. /Юі-134/ Сучасні можливості використання біоритмології та мови
  жестів в оперативній слідчій практиці /науковий керівник – ст. викл.
  Качурін С.Г./
8. Романович А.А. /Юі-133/ Психологічні основи формування показань
  /науковий керівник – ст. викл. Качурін С.Г./
9. Кузнєцова І.М. /Юі-133/ Встановлення давності виконання відтисків печаток
  (штампів) /науковий керівник – ст. викл. Качурін С.Г./
10. Лізогуб Ю.В. /Юі-133/ Ентомологічний метод встановлення давнини
  настання смерті /науковий керівник – ст. викл. Качурін С. Г./.
11. Крайнюк Н.О. /Юі-133/       Принципи ідентифікації у сучасних
  ідентифікаційних дослідженнях. /науковий керівник – ст. викл. Качурін С.
  Г./.


       ПІДСЕКЦІЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Голова секції – ст. гр. Юі-151 Скубак Е.О.
Секретар секції – ст. гр. Юі-152 Абашидзе І.С.
Науковий керівник – доц.. Жданов С.О.
Засідання секції – 16 травня, 12 10 ауд. 407, 8 корпус.

1. Хриплива Т.В. /Юі-153/. Надзвичайний режим. Правові можливості введення
  під час політичної кризи в Україні /науковий керівник – доц. Жданов С. О./.
2. Іванов І. О. /Юі-15/. Забезпечення законності та дисципліни в органах
державного управління у сучасній Україні. /науковий керівник – доц. Жданов
С. О./.
3.Семчишина О.В. /Юі-151/. Особливості адміністративно-правових відношень
у сучасній Україні. /науковий керівник – доц. Жданов С. О./.
4. Донцова О.С. /Юі-152/. Адміністративна відповідальність за корупційні
діяння державних службовців на Україні. /науковий керівник – доц. Жданов С.
О./.
5 Скубак Е.О. /Юі-151/. Особливості дій учасників адміністративного процесу
на різних його стадіях. /науковий керівник – доц. Жданов С. О./.
6. Абашидзе І.С. /Юі-152/. Адміністративно-правовий статус державних
службовців у сучасній Україні. /науковий керівник – доц. Жданов С. О./.
7. Гайворонський А.Є. /Юі-154/. Методи впливу та їх значення для успішної
реалізації управлінських завдань. /науковий керівник – доц. Жданов С. О./.
8.Гребенюк Д.В. /Юі-155/. Особливості припинення правопорушень. /науковий
керівник – доц. Жданов С. О./.

         ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
                                      112
Голова секції – ст. гр. Юі – 154 Гайворонський А.Є.
Секретар секції – ст. гр. Юі- 155 Бічан М.А.
Науковий керівник – доц.. Рашидов С.Ф.
Засідання секції – 18 травня, 1000 ауд. 408, 8 корпус.

  1. Гайворонський А.Є. /Юі-154/. Право народів на самоврядування:
міжнародне .право і практика /науковий керівник – доц. Рашидов С. Ф./.
  2. Бічан М.А. /Юі-155/.Тлумачення норм міжнародного права. /науковий
керівник – доц. Рашидов С. Ф./.
  3. Бориславська Є.О. /Юі-154/. Регламент Європейського суду з прав
людини. /науковий керівник – доц. Рашидов С. Ф./.
  4. Ващиннікова К.В. /Юі-151/. Права національних, етнічних, релігійних та
мовних меншин. /науковий керівник – доц. Рашидов С. Ф./.
  5. Опренко М.В. /Юі-155/. Юрисдикція Міжнародного суду ООН /науковий
керівник – доц. Рашидов С. Ф./.
                                     113

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:99
posted:9/10/2011
language:Ukrainian
pages:113