Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Register ng Wika

VIEWS: 39,925 PAGES: 10

Filipino 1

More Info
									FILIPINO 1
KAHULUGAN NG REJISTER NA WIKA
ALICIA G. ALOGON AB PSYCHOLOGY III

Register ng Wika •Tumutukoy sa mga espesyalisadong mga salita na ginagamit sa partikular na domeyn o gawain.

Dalawang pangangailangan ng wika

•Instrumental •Sentimental

INSTRUMENTAL
• Ang pangangailangang pangwika kung ang wika ay ginagamit ng tao sa pagtugon sa kanyang mga pangangailangan sa buhay

Sentimental
• Pangangailangang pangwika naman ay tumutukoy sa paggamit ng wika dahil may mahalagang papel ang isang wika para sa kanyang sarili

MGA DOMEYN PANGWIKA

DOMEYN
• Tumutukoy ito sa anumang disiplina, gawain, grupo o samahan na nagkakaroon ng pagkakabuklod-buklod tungo sa isang partikular na mithiin. Ito ay may tatlong klasipikasyon.

LARANGANG PANGWIKA NA NAGKOKONTROL

• Ang wika at barayti ng wikang ginagamit dito ay dinidikta kapwa sa paraang pasulat at pasalita.

NAGKOKONTROL NANG BAHAGYA NA LARANGANG PANGWIKA

• Ang wika at ang mga barayting ginagamit naman dito ay pasulat subalit tanging mga tagapakinig lamang ang gumagamit nito.

DI-NAGKOKONTROL NA MGA LARANGAN NG WIKA

•Ang wikang gamit dito ay pasalita lamang na kadalasan makikita sa tahanan at sa lingua franca ng isang bansa.


								
To top