Docstoc

Russian - World Tourism Organization _UNWTO_

Document Sample
Russian - World Tourism Organization _UNWTO_ Powered By Docstoc
					                                                                   DCNEGKTYBT

                                                                   Vs> xktys Dctvbhyjq nehbcncrjq
               Htpjk/wbz> ghbyznfz                                          jhufybpfwbb !DNJ@> ghtlcnfdbntkb
                                                                   vbhjdjq nehbcncrjq bylecnhbb>
               Utythfkmyjq Fccfv,kttq                                         ltktufns jn Ujcelfhcnd> nthhbnjhbq>
               21 ltrf,hz 2001 ujlf                                          ghtlghbznbq> dtljvcnd b jhufyjd>
                                                                   cj,hfdibcm yf Utythfkmyjq
F/RES/56/212 Ukj,fkmysq 'nbxtcrbq rjltrc nehbpvf                                           fccfv,ktt d u. Cfynmzuj !Xbkb@ d
                                                                   'njn ltym 1 jrnz,hz 1999 ujlf>
Utythfkmyfz Fccfv,ktz>

Ccskfzcm yf cdj/ htpjk/wb/ 32#156 jn 19 ltrf,hz 1977 ujlf> rjnjhjq jyf                                Dyjdm gjlndth;lfz wtkb>
endthlbkf Cjukfitybt j cjnhelybxtcndt b dpfbvjjnyjitybz[ vt;le Jhufybpfwbtq                             bpkj;tyyst d cnfnmt 3 Ecnfdf
J,(tlbytyys[ Yfwbq b Dctvbhyjq nehbcncrjq jhufybpfwbtq>                                       Dctvbhyjq nehbcncrjq jhufybpfwbb> b
                                                                   jcjpyfdfz  “htif/oe/  b dtleoe/”
Dyjdm gjlndth;lfz geyrn 5 cdjtq htpjk/wbb 36#41 jn 19 yjz,hz 198 ujlf> d
                                1
rjnjhjv jyf gjcnfyjdbkf> xnj Dctvbhyfz nehbcncrfz jhufybpfwbz vj;tn ghbybvfnm                            hjkm 'njq Jhufybpfwbb> ghbpyfyye/
exfcnbt yf ytghthsdyjq jcyjdt d hf,jnt Utythfkmyjq fccfv,ktb gj djghjcfv>                              Utythfkmyjq Fccfv,kttq Jhufybpfwbb
ghtlcnfdkz/obv bynthtc lkz 'njq jhufybpfwbb>                                             J,(tlbytyys[ Yfwbq> d ltkt
                                                                   cjltqcndbz hfpdbnb/ nehbpvf lkz
Ccskfzcm yf Vfybkmcre/ ltrkfhfwb/ gj vbhjdjve nehbpve jn 10 jrnz,hz 1980 ujlf>
ghbyzne/ gjl 'ubljq Dctvbhyjq nehbcncrjq jhufybpfwbb1> yf Hbj-lt-:fytqhcre/
                                                                   dytctybz drkflf d 'rjyjvbxtcrjt
ltrkfhfwb/ gj jrhe;f/otq chtlt b hfpdbnb/2 b Gjdtcnre lyz yf {{| dtr3> ghbyznst                           hfpdbnbt> vt;leyfhjlyjt
yf Rjyathtywbb Jhufybpfwbb J,(tlbytyys[ Yfwbq gj jrhe;f/otq chtlt b hfpdbnb/                             dpfbvjgjybvfybt> vbh> ghjwdtnfybt>
 4
1 b/yz 1992 ujlf> b ghbybvfz r cdtltyb/ Fvvfycre/ ltrkfhfwb/ j, erhtgktybb
                                                                   dctj,ott edf;tybt b cj,k/ltybt
                1
vbhf xthtp hfpdbnbt nehbpvf jn 1 yjz,hz 2000 ujlf> ghbyzne/ yf Ukj,fkmyjq
                                                                4  ghfd xtkjdtrf b jcyjdys[ cdj,jl
dcnhtxt yf dscitv ehjdyt gj djghjce j, erhtgktybb vbhf xthtp hfpdbnbt nehbpvf >
                                                                   lkz dct[ k/ltq ,tp hfpkbxbz hfcs>
Ghbybvfz dj dybvfybt> xnj Rjvbccbz gj ecnjqxbdjve hfpdbnb/ yf cdjtq ctlmvjq                             gjkf> zpsrf b htkbubb>
ctccbb> ghj[jlbditq d fghtkt 1999 ujlf> ghjzdbkf bynthtc r Ukj,fkmyjve 'nbxtcrjve
rjltrce nehbpvf b ghtlkj;bkf Dctvbhyjq nehbcncrjq jhufybpfwbb hfccvjnhtnm djghjc
                                                                   <elexb uke,jrj e,t;ltyysvb> xnj
j, exfcnbb byajhvbhjdfyys[ jcyjdys[ uhegg d ghjwtcct hfphf,jnrb> ghtndjhtybz d
;bpym b rjynhjkz pf cj,k/ltybtv tt Ukj,fkmyjuj 'nbxtcrjuj rjltrcf nehbpvf5>                             ,kfujlfhz ghzvsv> cgjynfyysv b
                                                                   ytyfpjqkbdsv rjynfrnfv> rjnjhst
Ccskfzcm yf cdj/ htpjk/wb/ 53#200 jn 1 ltrf,hz 1998 ujlf j ghjdjpukfitybb
                   5                                               jceotcndkz/ncz vt;le ve;xbyfvb b
2002    ujlf  Vt;leyfhjlysv        ujljv      'rjnehbpvf>      d  rjnjhjq>  chtlb   ghjxtuj>  jyf
                                                                   ;tyobyfvb> ghtlcnfdkz/obvb
gjlndthlbkf htpjk/wb/ 1998#40 "rjyjvbxtcrjuj b Cjwbfkmyjuj Cjdtnf jn 30 b/kz
1998    ujlf>  ghbpyfdfz>    xnj  Dctvbhyfz       nehbcncrfz       jhufybpfwbz  ghblftn    ,jkmijt
                                                                   hfpkbxyst rekmnehs b j,hfps ;bpyb>
pyfxtybt 'rjnehbpve> b d xfcnyjcnb ghjdjpukfityb/ 2002 ujlf Vt;leyfhjlysv                              nehbpv ghtlcnfdkztn cj,jq vjoysq
ujljv 'rjnehbpvf> d ltkt ekexitybz dpfbvjgjybvfybz vt;le yfhjlfvb dj dctv                              afrnjh j,tcgtxtybz vbhf b
vbht>   hfcghjcnhfytybz      pyfybq      j   ,jufnjv    yfcktlbb     hfpkbxys[    wbdbkbpfwbq   b
                                                                   erhtgktybz lhe;,s b dpfbvjgjybvfybz
j,tcgtxtybz ,tht;yjuj jnyjitybz r ytght[jlzobv wtyyjcnzv hfpkbxys[ rekmneh b>
                                                                   vt;le yfhjlfvb yfitq gkfytns>
ntv cfvsv> erhtgktybz vbhf dj dctv vbht>


Ghbpyfdfz df;ysq fcgtrn b hjkm nehbpvf d rfxtcndt gjpbnbdyjuj bycnhevtynf d ltkt                           Cjukfcezcm c ntyltywbtq yf
cvzuxtybz jcnhjns ghj,ktv ybotns b gjdsitybz rfxtcndf ;bpyb lkz dct[ yfhjljd>                            ghbvbhtybt yf ecnjqxbdjq jcyjdt
tuj    gjntywbfkmysq     drkfl   d    'rjyjvbxtcrjt        b  cjwbfkmyjt    hfpdbnbt>   jcj,tyyj
                                                                   pfobns jrhe;f/otq chtls>
hfpdbdf/ob[cz cnhfy> b tuj cnfyjdktybt d rfxtcndt ;bpytyyj df;yjuj afrnjhf
endth;ltybz vt;leyfhjlyjuj dpfbvjgjybvfybz> vbhf b ghjwdtnfybz>                                   'rjyjvbxtcrjuj hfpdbnbz b ,jhm,s
                                                                   c ,tlyjcnm/> rfr 'nj
1.  c  bynthtcjv     ghbybvftn     r    cdtltyb/    Ukj,fkmysq       'nbxtcrbq  rjltrc    nehbpvf>   cajhvekbhjdfkf d 1992 ujle
ghbyznsq yf nhbyflwfnjq ctccbb Utythfkmyjq fccfv,ktb Dctvbhyjq nehbcncrjq
          6
                                                                   Jhufybpfwbz J,(tlbytyys[ Yfwbq
jhufybpfwbb >      d   rjnjhjv    bpkfuf/ncz      ghbywbgs>       ghbpdfyyst   yfghfdkznm    hfpdbnbt
nehbpvf b cke;bnm jhbtynbhjv lkz hfpkbxys[ pfbynthtcjdfyys[ cnjhjy d ctrnjht
                                                                   yf Dcnhtxt yf dscitv ehjdyt
nehbpvf> c ntv xnj,s cdjlbnm r vbybveve ytufnbdyjt djpltqcndbt nehbpvf yf                              “Gkfytnf  Ptvkz” d Hbj-lt-:fytqhj b
jrhe;f/oe/       chtle   b  rekmnehyjt       yfcktlbt      ghb    jlyjdhtvtyyjv    vfrcbvfkmyjv     dshfpbkf d Gjdtcnrt lyz-2 ghbyznjq
                                                                               1>
edtkbxtybb dsujl jn nehbpvf d gkfyt gjjohtybz ecnjqxbdjuj hfpdbnbz b cvzuxtybz
                                                                   gj 'njve ckexf/>
jcnhjns ghj,ktvs ybotns> f nfr;t euke,ktybz dpfbvjgjybvfybz vt;le cnhfyfvb&


2.  ghtlkfuftn    ghfdbntkmcndfv       b    lheubv   pfbynthtcjdfyysv        cnjhjyfv   d  ctrnjht   Ghbybvfz dj dybvfybt ,scnhsq b
nehbpvf    hfccvjnhtnm      djghjc     j    drk/xtybb>    d    yflkt;fob[    ckexfz[>   cjlth;fybz    gjcnjzyysq hjcn> rfr d ghjikjv> nfr
Ukj,fkmyjuj      'nbxtcrjuj   rjltrcf       nehbpvf   d    cjjndtncnde/obt     pfrjys>  ghfdbkf   b  b d ghjuyjpbhetvjv ,eleotv>
ghjatccbjyfkmye/ ghfrnbre b d cdzpb c 'nbv c ghbpyfntkmyjcnm/ jnvtxftn nt
                                                                   nehbcncrjq ltzntkmyjcnb
ecbkbz b vths> rjnjhst e;t ghtlghbybvf/ncz ytrjnjhsvb ujcelfhcndfvb&
                                                                   c htrhtfwbjyysvb> ltkjdsvb>
3. ghbpsdftn Dctvbhye/ nehbcncre/ jhufybpfwb/ gjjohznm 'aatrnbdye/ gjcktle/oe/                            rekmnehysvb> htkbubjpysvb b
ltzntkmyjcnm d cdzpb c Ukj,fkmysv 'nbxtcrbv rjltrcjv nehbpvf c ghbdktxtybtv                             jpljhjdbntkmysvb wtkzvb b tt
cjjndtncnde/ob[ pfbynthtcjdfyys[ cnjhjy d ctrnjht nehbpvf&
                                                                   vjoyst gjkj;bntkmyst b
4.  ghjcbn    Utythfkmyjuj    ctrhtnfhz       cktlbnm    pf   [jljv   cj,snbq   d  cdzpb  c  jce-  jnhbwfntkmyst djpltqcndbz
otcndktybtv      yfcnjzotq    htpjk/wbb        yf  jcyjdt     ljrkfljd   Dctvbhyjq    nehbcncrjq    yf jrhe;f/oe/ chtle> 'rjyjvbre b
jhufybpfwbb b ghtlcnfdbnm ljrkfl gj 'njve djghjce Utythfkmyjq Fccfv,ktt yf tt                            j,otcndj rfr yfghfdkz/ob[> nfr b
gznmltczn ltdznjq ctccbb.
                                                                   ghbybvf/ob[ cnhfy> yf vtcnyst
                                                                   cjj,otcndf b rjhtyyst yfhjls>
1   A/36/236, ghbkj;tybt, lj,fdktybt         1
2   Ljrkfl Rjyathtywbb Jhufybpfwbb J,(tlbytyys[ Yfwbq gj jrhe;f/otq chtlt b hfpdbnb/, Hbj-
                                                                   f nfr;t yf vt;leyfhjlyst
   lt-:fytqhj,   3-14  b/yz 1992 ujlf !bplfybt Jhufybpfwbb J,(tlbytyys[ Yfwbq, d ghjlf;t gjl                 jnyjitybz b njhujdk/>
   NºR.93.1.8. b lj,fdktybz@, njv I: Htpjk/wbb,         ghbyznst Rjyathtywbtq, htpjk/wbz      1, ghbkj;tybt  1.
3   Nfv ;t, ghbkj;tybt II.
4   Cv. A/55/640
                                                                   Cnfdz cdjtq wtkm/ cjltqcndbt
5   Cv. Jabwbfkmyst jnxtns "rjyjvbxtcrjuj             b Cjwbfkmyjuj Cjdtnf ,    1999 ujl,   Ljgjkytybt  Nº 9  hfpdbnb/ jndtncndtyyjuj> ecnjqxbdjuj
   (E/1999/29), htitybt 7/3.
                                                                   b dctj,ot ljcnegyjuj nehbpvf
6   Cv. E/2001/61, ghbkj;tybt
                                                                   d hfvrf[ htfkbpfwbb ghfd> rjnjhsvb
j,kflf/n dct k/lb d gkfyt       D hfpdbnbt   Vfybkmcrb[ ltrkfhfwbq   - Htpjk/wbz itcnjq Utythfkmyjq
bcgjkmpjdfybz cdjtuj cdj,jlyjuj    1980 ujlf gj vbhjdjve nehbpve b      fccfv,ktb DNJ !Cjabz@> rjnjhjq
dhtvtyb lkz jnls[f b gentitcndbq>   1997 ujlf gj cjwbfkmyjve         ,skb ghbyzns {fhnbz nehbpvf b
b edf;fz j,otcndtyysq ds,jh dct[   djpltqcndb/ nehbpvf> {fhnbb        Rjltrc nehbcnf jn 26 ctynz,hz
yfhjljd>               nehbpvf b Rjltrcf nehbcnf>        1985 ujlf&
                   ghbyzns[ d 1985 ujle d Cjabb gjl
Ghb 'njv ,elexb e,t;ltyysvb>     'ubljq DNJ>               - Rjydtywbz j ghfdf[ ht,tyrf jn 26
xnj vbhjdfz nehbcncrfz bylecnhbz                        zydfhz 1990 ujlf&
d wtkjv vyjuj dsbuhftn> ltqcndez
                   Ghb 'njv gjkfufz> xnj 'nb
d chtlt> rjnjhfz ,kfujghbznyf lkz                       - Htpjk/wbz ltdznjq Utythfkmyjq
                   ljrevtyns cktletn ljgjkybnm
hsyjxyjq 'rjyjvbrb> xfcnyjuj                          fccfv,ktb DNJ !<e'yjc-Fqhtc@>
                   rjvgktrcjv ghbywbgjd> yf jcyjdt
ghtlghbybvfntkmcndf b cdj,jlyjq                         rfcf/ofzcz eghjotybz gjtpljr>
                   rjnjhs[ jcyjdyst exfcnybrb
njhujdkb> b rjnjhfz gjpdjkztn                          f nfr;t ,tpjgfcyjcnb b pfobns
                   nehbcncrjuj ghjwtccf ,elen
jgnbvbpbhjdfnm tt gjkj;bntkmyst                         nehbcnjd jn 4 jrnz,hz 1991 ujlf&
                   htuekbhjdfnm cdj/ ltzntkmyjcnm
djpltqcndbz d gkfyt gjdsitybz
                   yf pfht 21-uj dtrf>
,kfujcjcnjzybz b edtkbxtybz                          - Hbj-lt-:fytqhcrfz ltrkfhfwbz
pfyznjcnb>                                   gj jrhe;f/otq chtlt b hfpdbnb/
                   Bcgjkmpez d wtkz[ lfyyjuj
                                          3
                                        jn 1 b/yz 1992 ujlf&
Nfr;t ,elexb ndthlj          ljrevtynf jghtltktybz b
e,t;ltyysvb> xnj ghb eckjdbb     rkfccbabrfwbb> jnyjczobtcz
                                        - Utythfkmyjt cjukfitybt gj
cj,k/ltybz jghtltktyyjuj hzlf     r gentitcndbzv> b jcj,tyyj> gjyznbz
                                                    5
                                        njhujdkt b eckeufv jn 1 fghtkz
ghbywbgjd b ghfdbk> jndtncndtyysq   “gjctnbntkm”> “nehbcn”  b  “nehbpv”>  1994 ujlf&
b ecnjqxbdsq nehbpv dgjkyt      rjnjhst ,skb ghbyzns yf Jnnfdcrjq
cjdvtcnbv c djphfcnf/otq       vt;leyfhjlyjq rjyathtywbb>
                                        - Rjydtywbz gj ,bjkjubxtcrjve
kb,thfkbpfwbtq eckjdbq> rjnjhst                 1
                   ghj[jlbditq 24-28 b/yz 199 ujlf>     hfpyjj,hfpb/ jn 6 zydfhz 1995
htuekbhe/n njhujdk/ eckeufvb b    b rjnjhst ,skb endth;ltys         ujlf&
yf jcyjdt rjnjhs[ ltqcnde/n      Cnfnbcnbxtcrjq rjvbccbtq
ghtlghbznbz nehbcncrjuj ctrnjhf> b  Jhufybpfwbb J,(tlbytyys[ Yfwbq      - Htpjk/wbz jlbyyflwfnjq
xnj d 'njq j,kfcnb vj;yj       yf tt ldflwfnm ctlmvjq ctccbb       Utythfkmyjq fccfv,ktb DNJ !Rfbh@
ghbvbhbnm 'rjyjvbre b 'rjkjub/>    d 1993 ujle>               jn 22 jrnz,hz 1995 ujlf
jrhe;f/oe/ chtle b hfpdbnbt>
                                        j ghtljndhfotybb jhufybpjdfyyjuj
jnrhsnjcnm lkz vt;leyfhjlys[
                   Ccskfzcm> d xfcnyjcnb>          ctrc-nehbpvf&
j,vtyjd b pfobne cjwbfkmyjq b
                   yf cktle/obt ljrevtyns&
rekmnehyjq cfvj,snyjcnb>
                                        - Cnjrujkmvcrfz ltrkfhfwbz jn 28
                   - Dctj,ofz ltrkfhfwbz ghfd        fduecnf 1996 ujlf gj ,jhm,t
Exbnsdfz> xnj ghb nfrjv gjl[jlt dct
                    xtkjdtrf jn 10 ltrf,hz 1948 ujlf&    c ctrcefkmyjq 'rcgkefnfwbtq ltntq
exfcnybrb nehbcncrjuj ghjwtccf –
                                        d rjvvthxtcrb[ wtkz[&
yfwbjyfkmyst> htubjyfkmyst b
                   - Vt;leyfhjlysq gfrn
vtcnyst flvbybcnhfwbb> ghtlghbznbz>
                    j, 'rjyjvbxtcrb[> cjwbfkmys[      - Vfybkmcrfz ltrkfhfwbz
ghjatccbjyfkmyst fccjwbfwbb>
                    b rekmnehys[ ghfdf[ jn 16 ltrf,hz    gj cjwbfkmyjve djpltqcndb/
ytghfdbntkmcndtyyst jhufybpfwbb>
                    1966 ujlf&                nehbpvf jn 22 vfz 1997 ujlf&
hf,jnybrb nehbcncrjq bylecnhbb>
f nfr;t ghbybvf/obt cjj,otcndf>
                   - Vt;leyfhjlysq gfrn           - Rjydtywbb b htrjvtylfwbb>
chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb b
                    j uhf;lfycrb[ b gjkbnbxtcrb[       ghbyznst Vt;leyfhjlyjq
cfvb nehbcns buhf/n hfpyst> yj ghb
                    ghfdf[ jn 16 ltrf,hz 1966 ujlf&     jhufybpfwbtq nhelf d j,kfcnb
'njv dpfbvjpfdbcbvst hjkb
                                        rjkktrnbdys[ ljujdjhjd>
d gjdsitybb bylbdblefkmyjq b
                                        pfghtotybz ghbyelbntkmyjuj
cjwbfkmyjq wtyyjcnb nehbpvf b xnj   - Dfhifdcrfz rjydtywbz
jghtltktybt b[ bylbdblefkmys[ ghfd                       b ltncrjuj nhelf> pfobns
                    j djpleiyjv nhfycgjhnt jn
b j,zpfyyjcntq ,eltn cgjcj,cndjdfnm                       ghfd rjhtyys[ yfhjljd>
                    2
                    1 jrnz,hz 1929 ujlf&
ljcnb;tyb/ 'njq wtkb>                              hfdyjghfdbz b ytljgeotybz
                                        lbcrhbvbyfwbb yf hf,jxb[ vtcnf[&
                   - Xbrfucrfz vt;leyfhjlyfz
Cnhtvzcm cjltqcndjdfnm         rjydtywbz j uhf;lfycrjq fdbfwbb
ajhvbhjdfyb/ gjlkbyyjuj
                    jn 7 ltrf,hz 1944 ujlf> f nfr;t
gfhnythcndf vt;le dctvb                            endth;lftv ghfdj yf nehbpv
                    ghbyznst d cdzpb c ytq Njrbqcrfz>
ujcelfhcndtyysvb b xfcnysvb                          b yf cdj,jle nehbcncrb[ gentitcndbq>
                    Uffucrfz b Vjyhtfkmcrfz
exfcnybrfvb nehbcncrjuj ghjwtccf
                    rjydtywbb&
d cjjndtncndbb c wtkm/> rjnjhe/                        dshf;ftv yfit ;tkfybt
gjcnfdbkf Dctvbhyfz nehbcncrfz                         cjltqcndjdfnm ecnfyjdktyb/
                   - Rjydtywbz j nfvj;tyys[ kmujnf[     cghfdtlkbdjuj> jndtncndtyyjuj b
jhufybpfwbz> ghbyzd d 1997 ujle
                    lkz nehbpvf jn 4 b/kz 1954 ujlf     ecnjqxbdjuj vbhjdjuj nehbcncrjuj
yf cdjtq Utythfkmyjq fccfv,ktt
                    b cjjndtncnde/obq Ghjnjrjk r ytq&    gjhzlrf> rjnjhsq ,eltn ghbyjcbnm
!u. Cnfv,ek@ htpjk/wb/ 364 !XII@> b
;tkfz> xnj,s gfhnythcndj b                           dsujls dctv ctrnjhfv j,otcndf
cjnhelybxtcndj 'njuj [fhfrnthf    - Rjydtywbz j pfobnt vbhjdjuj      d eckjdbz[ jnrhsnjq b
yf jnrhsnjq b c,fkfycbhjdfyyjq     rekmnehyjuj b ghbhjlyjuj        kb,thfkbpjdfyyjq vbhjdjq
jcyjdt hfcghjcnhfybkbcm yf       yfcktlbz jn 23 yjz,hz 1972 ujlf&    hsyjxyjq 'rjyjvbrb> b
jnyjitybz vt;le yfghfdkz/obvb b
ghbybvf/obvb cnhfyfvb b b[      - Vfybkmcrfz ltrkfhfwbz gj        njh;tcndtyyj ghbybvftv c 'nbvb
cjjndtncnde/obvb nehbcncrbvb      vbhjdjve nehbpve jn 10 jrnz,hz     wtkzvb ghbywbgs U kj,fkmyjuj
bylecnhbzvb>              1980 ujlf&               'nbxtcrjuj rjltrcf nehbpvf.
                   rfcf/obtcz nehbcnjd b hf,jnybrjd    2. Dj dct[ dblf[ nehbcncrjq
                   nehbcncrjq bylecnhbb> f nfr;t     ltzntkmyjcnb ytj,[jlbvj cj,k/lfnm
                   ghtlyfvthtyyjt yfytctybt eoth,f    hfdtycndj ve;xby b ;tyoby& jyb
                   nehbcncrbv j,(trnfv b j,(trnfv     ljk;ys cgjcj,cndjdfnm j,tcgtxtyb/
                   rekmnehyjuj b ghbhjlyjuj        ghfd xtkjdtrf b jcj,tyyj
       Cnfnmz 1
                   yfcktlbz&               cgtwbabxtcrb[ ghfd yfbvtytt
Drkfl nehbpvf dj dpfbvjgjybvfybt                       pfobotyys[ uhegg yfctktybz>
b edf;tybt vt;le yfhjlfvb b      5. Dj dhtvz gentitcndbq nehbcns b   jcj,tyyj> ltntq> gj;bks[ kbw b
j,otcndfvb              gjctnbntkb yt ljk;ys ljgecrfnm     bydfkbljd> 'nybxtcrb[ vtymibycnd b
                   ybrfrb[ ghtcnegys[ ltzybq bkb     rjhtyys[ yfhjljd&
1. Gjybvfybt b hfcghjcnhfytybt    ltqcndbq> rjnjhst vjuen
j,otxtkjdtxtcrb[ 'nbxtcrb[      hfccvfnhbdfnmcz rfr ghtcnegyst     3. "rcgkefnfwbz xtkjdtrf dj dct[ tt
wtyyjcntq d le[t nthgbvjcnb b     gj pfrjyfv gjctoftvjq cnhfys>     ajhvf[> jcj,tyyj> ctrcefkmyjq> b
edf;tybz hfpyjj,hfpbz htkbubjpys[>  f nfr;t gjdtltybz> rjnjhjt vj;tn    jcj,tyyj gj jnyjityb/ r ltnzv>
abkjcjacrb[ b yhfdcndtyys[      ghtlcnfdkznmcz dspsdf/obv bkb     ghjnbdjhtxbn jcyjdysv wtkzv
e,t;ltybq zdkz/ncz jlyjdhtvtyyj    lf;t jcrjh,bntkmysv lkz vtcnyjuj    nehbpvf b zdkztncz jnhbwfybtv

jcyjdjq b cktlcndbtv jndtncndtyyjuj  yfctktybz b rjnjhjt vj;tn yfytcnb   nehbpvf b d 'njq cdzpb>

nehbpvf& exfcnybrb nehbcncrjuj    eoth, vtcnyjq chtlt& nehbcns b     d cjjndtncndbb c vt;leyfhjlysv

ghjwtccf b cfvb nehbcns ljk;ys    gjctnbntkb yt ljk;ys exfcndjdfnm    ghfdjv> ljk;yf 'ythubxyj

ghbybvfnm dj dybvfybt cjwbfkmyj-   d j,jhjnt yfhrjnbrjd> jhe;bz>     ghtcktljdfnmcz ghb cjnhelybxtcndt

rekmnehyst nhflbwbb b j,sxfb dct[   lhtdyjcntq> j[hfyztvs[ dbljd      dct[ pfbynthtcjdfyys[ ujcelfhcnd

yfhjljd> drk/xfz yfwbjyfkmyst     afeys b akjhs> f nfr;t ghtlvtnjd    ,tp rfrb[-kb,j ecnegjr

vtymibycndf b rjhtyyst yfhjls> b   b dtotcnd> rjnjhst jgfcys bkb     d cjjndtncndbb c yfwbjyfkmysv

ghbpyfdfnm b[ ljcnjbycndj&      pfghtotys yfwbjyfkmysv         pfrjyjlfntkmcndjv rfr gjctoftvs[
                   pfrjyjlfntkmcndjv&           cnhfy> nfr b cnhfy ghjbc[j;ltybz

2. Nehbcncre/ ltzntkmyjcnm                          fdnjhjd 'nb[ ltzybq> lf;t rjulf
                   6. Nehbcns b gjctnbntkb ljk;ys tot   jyb cjdthif/ncz pf uhfybwtq&
ytj,[jlbvj jceotcndkznm
d ufhvjybb cj cgtwbabxtcrbvb     lj dstplf cnfhfnmcz jpyfrjvbnmcz c
                   [fhfrnthbcnbrfvb cnhfy> rjnjhst jyb  4. Jcj,j gjktpysvb ajhvfvb
jcj,tyyjcnzvb b nhflbwbzvb
                   yfvthtys gjctnbnm& jyb ljk;ys     nehbpvf> rjnjhst cktletn gjjohznm>
ghbybvf/ob[ htubjyjd b cnhfy>
                   jcjpyfdfnm hbcrb lkz pljhjdmz b    zdkz/ncz gjtplrb c htkbubjpysvb>
cj,k/lfz ghb 'njv b[ pfrjys>
                   ,tpjgfcyjcnb> rjnjhst ytbp,t;yj    jpljhjdbntkmysvb>
j,sxfb b nhflbwbb&
                   cdzpfys c dstplfvb pf ghtltks     j,hfpjdfntkmysvb wtkzvb> f nfr;t
                   cdjtq j,sxyjq chtls> b dtcnb ct,z   lkz rekmnehys[ b zpsrjds[ j,vtyjd&
3. Ghbybvf/obt cjj,otcndf>
                   nfrbv j,hfpjv> xnj,s cdtcnb 'nb
c jlyjq cnjhjys> b vtcnyst
                   hbcrb r vbybveve.           5. Cktletn gjjohznm ddtltybt
exfcnybrb nehbcncrjuj ghjwtccf>
                                       d j,hfpjdfntkmyst ghjuhfvvs rehcf
c lheujq cnjhjys> ljk;ys
                                       j wtyyjcnb nehbcncrb[ j,vtyjd> b[
pyfrjvbnmcz b ghjzdkznm edf;tybt
                                       'rjyjvbxtcrb[> cjwbfkmys[ b rekm-
r nehbcnfv> rjnjhst b[ gjctof/n>
                                       nehys[ dsujl> f nfr;t j cdzpfyys[
gjkexfz ghtlcnfdktybt j, b[ j,hfpt
                                       c ybvb hbcrf[&
;bpyb> drecf[ b j;blfybz[&
j,hfpjdfybt b ghjatccbjyfkmyfz
gjlujnjdrf hf,jnybrjd ctrnjhf           Cnfnmz 2
cgjcj,cnde/n ujcntghbbvyjve ghbtve&
                   Nehbpv - afrnjh bylbdblefkmyjuj
                   b rjkktrnbdyjuj cjdthitycndjdfybz
4. Ujcelfhcndtyyst dkfcnb ljk;ys
j,tcgtxbdfnm pfobne nehbcnjd b
                   1. Nehbpv – ltzntkmyjcnm> xfot dctuj
gjctnbntktq b b[ bveotcndf& jyb
                   fccjwbbhe/ofzcz c jnls[jv> ljceujv>        Cnfnmz 3
ljk;ys eltkznm jcj,jt dybvfybt
                   cgjhnjv b j,otybtv c rekmnehjq b
,tpjgfcyjcnb byjcnhfyys[                           Nehbpv – afrnjh ecnjqxbdjuj
                   ghbhjljq> ljk;ty gkfybhjdfnmcz b
nehbcnjd> exbnsdfz b[ jcj,e/                         hfpdbnbz
                   ghfrnbrjdfnmcz rfr ghbdbktubhjdfyyjt
gjntywbfkmye/ ezpdbvjcnm& jyb
                   chtlcndj bylbdblefkmyjuj b
cjltqcnde/n ghbyznb/ rjyrhtnys[                       1. Dct exfcnybrb nehbcncrjuj
vth gj byajhvfwbb> ghjabkfrnbrt>   rjkktrnbdyjuj cjdthitycndjdfybz&
                                       ghjwtccf j,zpfys j[hfyznm ghbhjl-
pfobnt> cnhf[jdfyb/ b gjvjob>     rjulf nehbpv ghfrnbretncz c le[jdysv  ye/ chtle b htcehcs d wtkz[
jndtxf/ob[ b[ gjnht,yjcnzv&      hfcrhtgjotybtv> jy cnfyjdbncz     j,tcgtxtybz pljhjdjuj> gjc-
ytj,[jlbvj cnhjuj jce;lfnm b     eybrfkmysv afrnjhjv          negfntkmyjuj b ecnjqxbdjuj
gjlfdkznm d cjjndtncndbb cj cdjbv   cfvjj,hfpjdfybz> nthgbvjcnb b     'rjyjvbxtcrjuj hjcnf yf ,kfuj
cjjndtncnde/obv yfwbjyfkmysv     gjpyfybz pfrjyys[ hfpkbxbq vt;le    hfdyjghfdyjuj eljdktndjhtybz
pfrjyjlfntkmcndjv gjreitybz>     yfhjlfvb b rekmnehfvb         gjnht,yjcntq b ecnhtvktybq
yfgfltybz> juhf,ktybz b euhjps>    b b[ hfpyjj,hfpbz&           ctujlyziyb[ b pfdnhfiyb[ gjrjktybq&
2. Wtynhfkmyst> htubjyfkmyst b
vtcnyst dkfcnb ljk;ys jrfpsdfnm
gthdjjxthtlyjt dybvfybt b cnb-
vekbhjdfnm d abyfycjdjv gkfyt
dct nt ajhvs hfpdbnbz nehbpvf>
                          Cnfnmz 4               Cnfnmz 5
rjnjhst gjpdjkz/n 'rjyjvbnm
htlrbt b wtyyst ghbhjlyst
htcehcs> jcj,tyyj> djle b       Nehbpv – cathf> bcgjkmpe/ofz     Nehbpv – ltzntkmyjcnm> dsujlyfz lkz

'ythub/> f nfr;t d vfrcbvfkmyj    rekmnehyjt yfcktlbt xtkjdtxtcndf   ghbybvf/ob[ cnhfy b cjj,otcnd

djpvj;yjq cntgtyb bp,tufnm      b dyjczofz cdjq drkfl d tuj
                   j,jufotybt              1. Vtcnyjt yfctktybt ljk;yj
j,hfpjdfybz jn[jljd&
                                      ghbdktrfnmcz r nehbcncrjq ltzntkmyjcnb
                                      b exfcndjdfnm yf hfdyjghfdyjq jcyjdt
3. C wtkm/ evtymitybz lfdktybz
                   1. Nehbcncrbt htcehcs zdkz/ncz    d gjkextybb j,hfpe/ob[cz
nehbcncrjq ltzntkmyjcnb yf
                                      'rjyjvbxtcrb[> cjwbfkmys[ b rekm-
                   dctj,obv ljcnjzybtv
jrhe;f/oe/ chtle b lkz gjdsitybz
                                      nehys[ dsujl> jcj,tyyj> d ajhvt
                   xtkjdtxtcndf& cjj,otcndf>
tt gjktpyjuj djpltqcndbz yf
                                      ghzvjuj b jgjchtljdfyyjuj cjplfybz
                   yf nthhbnjhbb rjnjhs[ jyb
nehbcncre/ bylecnhb/ b yf vtcnye/                      d htpekmnfnt 'njq ltzntkmyjcnb
                   hfcgjkj;tys> j,kflf/n gj
'rjyjvbre> cktletn cjltqcndjdfnm                      hf,jxb[ vtcn&
                   jnyjityb/ r ybv jcj,svb
,jktt hfdyjvthyjve hfcghtltktyb/
                   ghfdfvb b j,zpfyyjcnzvb&
gjnjrjd nehbcnjd b gjctnbntktq gj                      2. Nehbcncrfz gjkbnbrf ljk;yf
dhtvtyb b ghjcnhfycnde> jcj,tyyj>                      ghjdjlbnmcz nfrbv j,hfpjv> xnj,s
cdzpfyys[ c jgkfxbdftvsvb                          jyf cgjcj,cndjdfkf gjdsityb/
                   2. Nehbcncrfz gjkbnbrf b
jngecrfvb b irjkmysvb rfybrekfvb>                      ;bpytyyjuj ehjdyz yfctktybz
                   ltzntkmyjcnm jceotcndkz/ncz
f nfr;t cgjcj,cndjdfnm                           gjctoftvs[ hfqjyjd b jndtxfkf b[
                   yf jcyjdt edf;tybz [elj;tcndtyyjuj>
cukf;bdfyb/ ctpjyyjcnb&                           gjnht,yjcnzv& ghb uhfljcnhjbntkmyjv
                   fh[tjkjubxtcrjuj b rekmnehyjuj    b fh[bntrnehyjv gkfybhjdfybb b
                   yfcktlbz d wtkz[ tuj pfobns b     'rcgkefnfwbb nehbcncrb[ wtynhjd b
4. Cktletn gkfybhjdfnm j,(trns
                   cj[hfytybz lkz ,eleob[ gjrjktybq&   chtlcnd hfpvtotybz ytj,[jlbvj
nehbcncrjq byahfcnhernehs b dbls
                   jcj,jt dybvfybt ghb 'njv       ghtlecvfnhbdfnm b[ vfrcbvfkmye/
nehbcncrjq ltzntkmyjcnb nfrbv
                   eltkztncz j[hfyt b pf,jnt       byntuhfwb/ d vtcnye/ cjwbfkmyj-
j,hfpjv> xnj,s j,tcgtxbdfnm pfob-
                   j gfvznybrf[> cdznbkbof[ b veptz[>  'rjyjvbxtcre/ chtle& ghb hfdys[
ne ghbhjlyjuj yfcktlbz> rjnjhjt
                   rjnjhst ljk;ys ,snm ibhjrj      eckjdbz[ d gthde/ jxthtlm cktletn
cjcnfdkz/n 'rjcbcntvs b
                   jnrhsns lkz gjctotybz nehbcnfvb&   bpscrbdfnm djpvj;yjcnm yfqvf
,bjkjubxtcrjt hfpyjj,hfpbt>
                   cktletn gjjohznm ljcneg ge,kbrb    vtcnyjq hf,jxtq cbks&
f nfr;t j[hfyznm dbls lbrjq afeys
                   r rekmnehysv wtyyjcnzv b
b akjhs> rjnjhsv uhjpbn                           3. Ytj,[jlbvj eltkznm jcj,jt
                   gfvznybrfv> yf[jlzobvcz d xfcnyjv
bcxtpyjdtybt& exfcnybrb nehbcncrjuj                     dybvfybt cgtwbabxtcrbv ghj,ktvfv
                   dkfltybb> ghb edf;tybb
ghjwtccf> b jcj,tyyj>                            ghb,ht;ys[ pjy b jcnhjdys[
                   ghfd b[ dkfltkmwtd> f nfr;t
ghjatccbjyfks caths nehbpvf                         nthhbnjhbq> f nfr;t ezpdbvsv
                   d plfybz htkbubjpyjuj [fhfrnthf>
ljk;ys cjukfifnmcz c                            ctkmcrbv b ujhysv hfqjyfv> lkz
                   ,tp eoth,f lkz rekmnjds[
ecnfyjdktybtv jghtltktyys[                         rjnjhs[ nehbpv pfxfcne/ zdkztncz
                   gjnht,yjcntq&
juhfybxtybq b ghtltkjd                           jlyjq bp htlrb[ djpvj;yjcntq
yf ltzntkmyjcnm> rjnjhe/ jyb jce-                      hfpdbnbz d eckjdbz[ egflrf

otcndkz/n d jcj,j ezpdbvs[ vtcnf[                      nhflbwbjyys[ dbljd 'rjyjvbxtcrjq
                   3. Abyfycjdst chtlcndf>
– pjys gecnsym> gjkzhyst b dscj-                      ltzntkmyjcnb&
                   gjkexftvst ,kfujlfhz gjctotybzv
rjujhyst hfqjys> ghb,ht;yst pjys>   j,(trnjd b gfvznybrjd rekmnehs>
                                      4. Ghjatccbjyfks caths nehbpvf>
nhjgbxtcrbt ktcf b dkf;yst pjys>   cktletn [jnz ,s xfcnbxyj
                                      jcj,tyyj bydtcnjhs> ljk;ys> d
rjnjhst gjl[jlzn lkz cjplfybz     bcgjkmpjdfnm lkz gjllth;fybz>
                                      hfvrf[ ghfdbk> ecnfyjdktyys[
ghbhjlys[ gfhrjd bkb j[hfyztvs[    j[hfys> ekexitybz b htcnfdhfwbb
                                      ujcelfhcndtyysvb dkfcnzvb>
pfgjdtlybrjd&             'njuj yfcktlbz&
                                      ghjdjlbnm bccktljdfybz djpltqcndbz
                                      cdjb[ ghjtrnjd hfpdbnbz
5. Ghbhjlysq nehbpv b 'rjnehbpv
                                      yf jrhe;f/oe/ chtle b ghbhjle&
ghbpyf/ncz rfr jcj,j         4. Nehbcncre/ ltzntkmyjcnm      jyb nfr;t ljk;ys> c vfrcbvfkmyjq
j,jufof/obt b wtyyst ajhvs      cktletn gkfybhjdfnm nfrbv       nhfycgfhtynyjcnm/ b j,(trnbdyjcnm/>
nehbpvf d cbke njuj> xnj jyb     j,hfpjv> xnj,s j,tcgtxbnm       ghtljcnfdkznm byajhvfwb/ j cdjb[
ghjzdkz/n edf;tybt r ghbhjlyjve    cj[hfytybt b ghjwdtnfybt       ,eleob[ ghjuhfvvf[ b b[ djpvj;ys[
yfcktlb/ b vtcnyjve yfctktyb/ b    nhflbwbjyys[ htvtctk> rekmnehs b   gjcktlcndbz[> b cjltqcndjdfnm
cj,k/lf/n gjntywbfk ghbtvf      ajkmrkjhf> f yt dtcnb r b[      lbfkjue c pfbynthtcjdfyysv yfctktybtv
nehbcncrb[ j,(trnjd.         cnfylfhnbpfwbb b j,tlytyb/.      jnyjcbntkmyj b[ cjlth;fybz&
                    5. Ghfdbntkmcndf bvt/n ghfdj – b    exfcnbt dj dyenhtyytv b
                    ytcen j,zpfyyjcnm – jcj,tyyj      vt;leyfhjlyjv nehbpvt ljk;yj
                    d rhbpbcys[ cbnefwbz[> byajhvbhjdfnm  hfccvfnhbdfnmcz rfr jlyj bp
                    cdjb[ uhf;lfy j ckj;ys[ eckjdbz[ b   yfbkexib[ djpvj;ys[ ghjzdktybq
                    lf;t jgfcyjcnz[> c rjnjhsvb jyb     edtkbxtybz cdj,jlyjuj dhtvtyb> b
                    vjuen cnjkryenmcz ghb gjtplrf[ pf    'njve zdktyb/ ytkmpz xbybnm ybrfrb[
        Cnfnmz 6
                    uhfybwe& jlyfrj jyb ljk;ys       ghtgzncndbq&

J,zpfyyjcnb exfcnybrjd         cjj,ofnm nfrbt cdtltybz> yt yfyjcz

nehbcncrjuj ghjwtccf          ytjghfdlfyyjuj bkb ghtedtkbxtyyjuj   2. Dctj,ott ghfdj yf nehbpv
                    eoth,f nehbcncrjq bylecnhbb       zdkztncz cktlcndbtv ghfdf yf jnls[

1. Ghjatccbjyfks caths nehbpvf     ghbybvf/ob[ cnhfy b bynthtcfv      b htrhtfwb/> drk/xfz hfpevyjt

j,zpfys ghtljcnfdkznm nehbcnfv     rjvgfybq d cdjb[ cnhfyf[&        juhfybxtybt hf,jxtuj dhtvtyb b

j,(trnbdyst ghfdlbdst cdtltybz j    cjlth;fybt nfrb[ djpvj;ys[       gthbjlbxtcrbt jgkfxbdftvst jngecrf>

vtcnf[ yfpyfxtybz b j, eckjdbz[     ghtleght;ltybq ljk;yj          xnj ufhfynbhetncz d cnfnmt 24

gjtplrb> ghbtvf b ght,sdfybz& jyb    ghtldfhbntkmyj j,ce;lfnmcz c      Dctj,otq ltrkfhfwbb ghfd xtkjdtrf

ljk;ys j,tcgtxbdfnm zcyjcnm       dkfcnzvb ghbybvf/ob[ cnhfy b      b d cnfnmt 7.d Vt;leyfhjlyjuj

gjkj;tybq ljujdjhjd> ghtlkfuftvs[    pfbynthtcjdfyysvb ghjatccbjyfkfvb&   gfrnf j, 'rjyjvbxtcrb[> cjwbfkmys[

b[ rkbtynfv> rfr d gkfyt [fhfrnthf>   dshf,jnfyyst htrjvtylfwbb ljk;ys    b rekmnehys[ ghfdf[&

wtys b rfxtcndf eckeu> rjnjhst jyb   cnhjuj cjjndtncndjdfnm cthmtpyjcnb

j,zpe/ncz ghtljcnfdbnm> nfr b d gkfyt  ckj;bdib[cz cbnefwbq b         3. Ytj,[jlbvj cnbvekbhjdfnm b

abyfycjds[ j,zpfntkmcnd d ckexft    juhfybxbdfnmcz ntvb utjuhfabxtcrbvb   hfpdbdfnm ghb gjllth;rt

jlyjcnjhjyytuj yfheitybz ljujdjhys[   pjyfvb> d rjnjhs[ gjlndth;ltys     ujcelfhcndtyys[ dkfcntq

j,zpfntkmcnd c b[ cnjhjys&       ghj,ktvs c ,tpjgfcyjcnm/& 'nb      cjwbfkmysq nehbpv b jcj,tyyj
                    ghtleght;ltybz ljk;ys cvzuxfnmcz    rjkktrnbdysq nehbpv> rjnjhsq

2. Ghjatccbjyfks caths nehbpvf>     bkb jnvtyznmcz> rfr njkmrj       cgjcj,cndetn  ibhjrjve ljcnege r

d njq cntgtyb> d rjnjhjq 'nj jn yb[   djccnfyfdkbdftncz yjhvfkmyjt      jnls[e> gjtplrfv b jngecrfv&

pfdbcbn> cjdvtcnyj           gjkj;tybt&

c ujcelfhcndtyysvb dkfcnzvb                           4. Cktletn gjjohznm b

ljk;ys pf,jnbnmcz j ,tpjgfcyjcnb>    6. Ghtccf> jcj,tyyj>          cjltqcndjdfnm hfpdbnb/ ctvtqyjuj>

ghtljndhfotybb ytcxfcnys[ ckexftd>   cgtwbfkbpbhjdfyyfz nehbcncrfz      vjkjlt;yjuj b cneltyxtcrjuj

j[hfyt pljhjdmz b ububtyt gbnfybz    ghtccf b lheubt chtlcndf vfccjdjq    nehbpvf> f nfr;t nehbpvf lkz

lkz kbw> j,hfof/ob[cz pf b[       byajhvfwbb> drk/xfz cjdhtvtyyst     gj;bks[ kbw b bydfkbljd&

eckeufvb& jyb ljk;ys j,tcgtxbdfnm    chtlcndf 'ktrnhjyyjq cdzpb> ljk;ys

yflkt;fobt cbcntvs cnhf[jdfybz b    j,tcgtxbdfnm ghfdlbde/ b

gjvjob& ,hfnm j,zpfntkmcndj       c,fkfycbhjdfyye/ byajhvfwb/

jnxbnsdfnmcz d cjjndtncndbb c      j cj,snbz[ b cbnefwbz[> rjnjhst vjuen

eckjdbzvb> ghtlecvjnhtyysvb d b[    gjdkbznm yf gjctoftvjcnm nehbcnfvb&

yfwbjyfkmyjv pfrjyjlfntkmcndt> b    jyb nfr;t ljk;ys j,tcgtxbdfnm

ghtljcnfdkznm cghfdtlkbde/       gjnht,bntktq nehbcncrb[ eckeu
                                                Cnfnmz 8
rjvgtycfwb/ ghb ytdsgjkytybb      njxysvb b yflt;ysvb cdtltybzvb&

cdjb[ ljujdjhys[ j,zpfntkmcnd&     c 'njq wtkm/ nfr;t hfphf,fnsdf/ncz
                    b ghbvtyz/ncz yjdst byajhvfwbjyyst   Cdj,jlf nehbcncrb[ gentitcndbq
3. Ghjatccbjyfks caths nehbpvf>     nt[yjkjubb& ghb 'njv ghtccf b lheubt

d njq cntgtyb> d rjnjhs[ 'nj jn yb[   chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb      1. D cjjndtncndbb cj cnfnmtq 13

pfdbcbn> ljk;ys cjltqcndjdfnm      ybrjbv j,hfpjv yt ljk;ys        Dctj,otq ltrkfhfwbb ghfd xtkjdtrf

rekmnehyjve b le[jdyjve         cgjcj,cndjdfnm ctrc-nehbpve&      nehbcns b gjctnbntkb j,kflf/n>

cjdthitycndjdfyb/ nehbcnjd b                          c extnjv vt;leyfhjlyjuj ghfdf b

gjpdjkznm bv jnghfdkznm d [jlt                         yfwbjyfkmys[ pfrjyjlfntkmcnd>
gjtpljr cdjb htkbubjpyst                            cdj,jljq gthtldb;tybz
gjnht,yjcnb&                                  gj nthhbnjhbb cdjb[ cnhfy> f nfr;t
                                        bp jlyjuj ujcelfhcndf d lheujt& jyb
4. Dkfcnb ujcelfhcnd> yfghfdkz/ob[ b                      ljk;ys bvtnm djpvj;yjcnm ljcnegf
ghbybvf/ob[ nehbcnjd> d rjynfrnt           Cnfnmz 7          d pjys nhfypbnf b ght,sdfybz>
c pfbynthtcjdfyysvb                               f nfr;t yf nehbcncrbt b rekmnehyst
                    Ghfdj yf nehbpv             j,(trns> yt gjldthufzcm xhtpvthysv
ghjatccbjyfkfvb caths nehbpvf b
b[ fccjwbfwbzvb> ljk;ys                             ajhvfkmyjcnzv bkb lbcrhbvbyfwbb&
j,tcgtxbdfnm ghbyznbt b cj,k/ltybt   1. Djpvj;yjcnm yfghzve/ b kbxyj

nehbcncrbvb rjvgfybzvb         jnrhsdfnm lkz ct,z b yfckf;lfnmcz    2. Nehbcns b gjctnbntkb ljk;ys
dsiterfpfyys[ ghfdbk b j,zpfntkmcnd   ljcnjghbvtxfntkmyjcnzvb yfitq      bvtnm ljcneg rj dctv bvt/obvcz
gj htgfnhbfwbb nehbcnjd d ckexft    gkfytns ghtlcnfdkztn cj,jq ghfdj>    ajhvfv dyenhtyyb[ b dytiyb[ rjv-
ytcjcnjzntkmyjcnb rjvgfybq>       rjnjhsv d hfdyjq cntgtyb j,kflf/n    veybrfwbq& jyb ljk;ys bvtnm
jhufybpjdfdib[ b[ gjtplrb&       dct ;bntkb Ptvkb& dct ,jktt frnbdyjt  jgthfnbdysq b ,tcghtgzncndtyysq
ljcneg r vtcnyjve           ujcelfhcnd b[ ghjbc[j;ltybz> nfr   yfdzpsdfybz ghbybvf/obv
flvbybcnhfnbdyjve> /hblbxtcrjve b   b ghbybvf/ob[ cnhfy> c extnjv    cjj,otcndfv cjwbfkmyj-rekmnehys[
vtlbwbycrjve j,cke;bdfyb/&      cgtwbabxtcrb[ juhfybxtybq>      vjltktq& d j,vty yf b[ cdj,jle
d cjjndtncndbb c ltqcnde/obvb     cdzpfyys[> d xfcnyjcnb> c ctpjyysv  bydtcnbhjdfnm b njhujdfnm> rjnjhe/
lbgkjvfnbxtcrbvb rjydtywbzvb jyb   [fhfrnthjv b[ ltzntkmyjcnb>     cktletn gjkyjcnm/ ghbpyfnm> jyb
ljk;ys bvtnm djpvj;yjcnm       ukj,fkmysv vfcinf,jv nehbcncrjq   ljk;ys ghbybvfnm exfcnbt
cdj,jlyj j,hfofnmcz r rjycekmcrbv   bylecnhbb b ub,rjcnm/> rjnjhfz    d vtcnyjv hfpdbnbb> yt ljgecrfz
dkfcnzv cnhfy cdjtuj         nht,etncz jn yb[ d cdzpb c      evtymitybz dyjcbvjuj bvb drkflf d
ghjbc[j;ltybz&            [fhfrnthjv b[ hf,jns&        'rjyjvbrb> d rjnjhs[ jyb
                                      ltqcnde/n> dcktlcndbt xhtpvthyjq
3. Nehbcns b gjctnbntkb ljk;ys    2. Yftvyst b ytpfdbcbvst       htgfnhbfwbb cdjb[ ghb,sktq bkb
gjkmpjdfnmcz ntvb ;t ghfdfvb> xnj b  hf,jnybrb caths nehbpvf b      cnbvekbhjdfybz bvgjhnf&
uhf;lfyt gjctoftvjq cnhfys d gkfyt  cvt;ys[ jnhfcktq bvt/n ghfdj b
rjyabltywbfkmyjcnb jnyjczob[cz r   j,zpfys ghj[jlbnm yflkt;fott
                                      6. Gfhnythcndj b ecnfyjdktybt
ybv kbxys[ lfyys[ b cdtltybq>     yfxfkmyjt j,extybt b gjcnjzyyj
                                      c,fkfycbhjdfyys[ jnyjitybq vt;le
jcj,tyyj> xnj rfcftncz lfyys[>    gjdsifnm cdj/ rdfkbabrfwb/& jyb
                                      ghtlghbznbzvb yfghfdkz/ob[ b
[hfyzob[cz 'ktrnhjyysv cgjcj,jv&   ljk;ys bvtnm ljcnjqyjt
                                      ghbybvf/ob[ cnhfy cgjcj,cnde/n
                   cjwbfkmyjt j,tcgtxtybt& cktletn
                                      ecnjqxbdjve hfpdbnb/ nehbpvf b
4. Flvbybcnhfnbdyst ajhvfkmyjcnb   vfrcbvfkmyj gjdsifnm yflt;yjcnm
                                      cghfdtlkbdjve hfcghtltktyb/
gthtctxtybz uhfybw> rjnjhst ddtltys  b[ pfyznjcnb& lkz ctpjyys[
                                      dsujl> j,hfpe/ob[cz d htpekmnfnt
ujcelfhcndfvb bkb dsntrf/n bp     hf,jnybrjd ctrnjhf ljk;ty ,snm
                                      tuj hjcnf&
vt;leyfhjlys[ cjukfitybq> rfr     ghtlkj;ty jcj,sq cnfnec>
yfghbvth> dbpjdst> cfybnfhyst b    jcj,tyyj d gkfyt b[ cjwbfkmyjq
nfvj;tyyst ajhvfkmyjcnb> ljk;ys    pfobns&
gj vtht djpvj;yjcnb flfgnbhjdfnmcz
nfrbv j,hfpjv> xnj,s         3. Dct abpbxtcrbt b /hblbxtcrbt
cgjcj,cndjdfnm cdj,jlt gentitcndbq  kbwf> j,kflf/obt ytj,[jlbvsvb
b ljcnege vfrcbvfkmyjuj xbckf     cgjcj,yjcnzvb b rdfkbabrfwbtq>
k/ltq r vt;leyfhjlyjve nehbpve&    ljk;ys bvtnm ghfdj pfybvfnmcz           Cnfnmz 10
cktletn gjjohznm cjukfitybz vt;le   ghjatccbjyfkmyjq ltzntkmyjcnm/
uheggfvb cnhfy> yfghfdktyyst     d j,kfcnb nehbpvf d hfvrf[      Htfkbpfwbz ghbywbgjd Ukj,fkmyjuj
yf ufhvjybpfwb/ b eghjotybt 'nb[   ltqcnde/ob[ yfwbjyfkmys[       'nbxtcrjuj rjltrcf nehbpvf
ajhvfkmyjcntq& cktletn gjcntgtyyj   pfrjyjlfntkmcnd& ghtlghbybvfntkb b
jnvtyznm bkb rjhhtrnbhjdfnm      bydtcnjhs> jcj,tyyj         1. Ujcelfhcndtyyst b xfcnyst
cgtwbfkmyst yfkjub b c,jhs>      ghtlcnfdkz/obt vfkst b chtlybt    exfcnybrb nehbcncrjuj ghjwtccf
j,htvtyz/obt nehbcncre/ bylecnhb/   ghtlghbznbz> ljk;ys bvtnm      ljk;ys cjnhelybxfnm d ltkt
b yfyjczobt eoth, tt         cdj,jlysq ljcneg r nehbcncrjve    htfkbpfwbb yfcnjzob[ ghbywbgjd b
rjyrehtynjcgjcj,yjcnb&        ctrnjhe c vbybvfkmysvb        ljk;ys rjynhjkbhjdfnm b[
                   /hblbxtcrbvb b flvbybcnhfnbdysvb   'aatrnbdyjt ghbvtytybt&
5. Gjctnbntkb ljk;ys bvtnm      juhfybxtybzvb&
djpvj;yjcnm ghbj,htnfnm>                          2. Exfcnybrb nehbcncrjuj ghjwtccf
d cjjndtncndbb c 'rjyjvbxtcrbv    4. J,vtys jgsnjv> ghtlkfuftvst    ljk;ys ghbpyfnm hjkm> rjnjhe/
gjkj;tybtv cnhfys> bp rjnjhjq jyb   eghfdktyxtcrbv rflhfv b       buhf/n vt;leyfhjlyst
dstp;f/n> cevvs d cdj,jlyj      hf,jnybrfv bp hfpys[ cnhfy> rfr   jhufybpfwbb> d gthde/ jxthtlm
rjydthnbhetvjq dfk/nt>        yftvysv> nfr b cfvjltzntkmysv>    Dctvbhyfz nehbcncrfz jhufybpfwbz>
ytj,[jlbvst lkz b[ gjtpljr&      cgjcj,cnde/n cjdthitycndjdfyb/    b ytghfdbntkmcndtyyst jhufybpfwbb>
                   vbhjdjq bylecnhbb nehbpvf& bv    rjnjhst pfybvf/ncz djghjcfvb
                   cktletn vfrcbvfkmyj cjltqcndjdfnm  ghjldb;tybz b hfpdbnbz nehbpvf>
                   c extnjv yfwbjyfkmys[        pfobns ghfd xtkjdtrf b j[hfys
                   pfrjyjlfntkmcnd b ghbvtybvs[     jrhe;f/otq chtls b pljhjdmz>
                   vt;leyfhjlys[ rjydtywbq&       c extnjv cj,k/ltybz jcyjdys[
                                      ghbywbgjd vt;leyfhjlyjuj ghfdf&

       Cnfnmz 9         5. Vyjujyfwbjyfkmyst rjvgfybb
                   nehbcncrjq bylecnhbb> rjnjhst    3. Nt ;t exfcnybrb nehbcncrjuj
Ghfdf hf,jnybrjd b ghtlghbybvfntktq  zdkz/ncz ytpfvtybvsv afrnjhjv    ghjwtccf ljk;ys ghjzdbnm yfvthtybt
nehbcncrjq bylecnhbb         cjkblfhyjcnb d ltkt hfpdbnbz b    gthtlfdfnm c wtkm/ ghbvbhtybz dct
                   lbyfvbxyjuj hjcnf vt;leyfhjlys[   cgjhyst djghjcs> cdzpfyyst c
1. Jcyjdyst ghfdf yftvys[ b      j,vtyjd> yt ljk;ys pkjegjnht,kznm  ghbvtytybtv bkb njkrjdfybtv
ytpfdbcbvs[ hf,jnybrjd        ljvbybhe/obv gjkj;tybtv> rjnjhjt   Ukj,fkmyjuj 'nbxtcrjuj rjltrcf
nehbcncrjq bylecnhbb b cvt;ys[    jyb byjulf pfybvf/n& jyb ljk;ys   nehbpvf> ,tcghbcnhfcnyjve nhtnmtve
jnhfcktq ytj,[jlbvj ufhfynbhjdfnm   bp,tufnm cdjtuj ghtdhfotybz d    jhufye> bvtyetvjve  “Dctvbhysq
gjl rjynhjktv flvbybcnhfwbq rfr    chtlcndf bcreccndtyyjuj       rjvbntn gj 'nbrt nehbpvf”.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:76
posted:9/9/2011
language:Vietnamese
pages:8