Docstoc

FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI ... - PowerPoint

Document Sample
FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI ... - PowerPoint Powered By Docstoc
					FORMAT
PENTAKSIRAN
BAGI MATA
PELAJARAN
PRINSIP
PERAKAUNAN
MULAI SPM 2011
TUJUAN PENATARAN :
   Memberi input kepada guru-guru berkaitan:
  - format pentaksiran prinsip perakaunan SPM
     mulai tahun 2011secara umum
  - pendedahan kepada pentaksiran kertas 3
   - item contoh Kertas 1, 2 dan 3.
  SENARIO PERUBAHAN FORMAT
  PENTAKSIRAN PRINSIP PERAKAUNAN
  Tahun 2005: Pembekalan Perisian AssetBase.
•  25 Jun 2007: MOU antara :
•  - KPM dengan
   London Chamber of Commerce Industry (LCCI
    )
   Association of Certified Chartered Accountant,
    U.K(ACCA)
    KENYATAAN
    Y.B MENTERI PELAJARAN DATUK SERI HISHAMMUDIN HUSSEIN
    PROJEK INTERNATIONAL BENCHMARKING LCCI &
    ACCA

  Kerjasama formal antara kementerian dan badan profesional
  itu yang pertama di dunia dan dapat memastikan sistem
  kurikulum pendidikan negara sentiasa relevan dengan
  keperluan industri dan pasaran pekerjaan

  Sijil tambahan yang dikeluarkan ACCA dan LCCI akan
  memberikan kelebihan kepada pelajar yang sudah memiliki
  kemahiran asas dalam bidang perakaunan, bersaing dalam
  pasaran pekerjaan.

  Pelajar yang mengikuti program ini boleh memilih sama ada
  meneruskan kerjaya dalam bidang perakaunan sehingga ke
  peringkat lebih tinggi atau terus ke peringkat profesional
  kerana sudah mendapat pengecualian daripada menduduki
  peperiksaan awalan.
        LALUAN 2 PENSIJILAN
         KPM + ACCA +LCCI
    MATRIK DEGREE
    AKAUN AKAUN
            ACCA CAT

      DIPLOMA   ADVANCE
       LCCI   PAPER 5 & 6  CHARTERED
SIJIL                 ACCOUNTANT
SPM     LEVEL 3
             INTER
            PAPER 3 & 4  WORKING EXP
       LEVEL 2           3 YRS

             INTRO
       LEVEL 1  PAPER 1 & 2
 PERUBAHAN FORMAT PENTAKSIRAN

 Disebabkan  oleh Program Dua
 Pensijilan
 Memberi nilai tambah kepada
 SPM dan memenuhi kehendak
 badan profesional :LCCI & ACCA
 - Sijil Level 2 dari LCCI
 - Pengecualian T1 dari ACCA

 Semak semula kurikulum MP
 Prinsip Perakaunan
MP PRINSIP PERAKAUNAN:
  Mata pelajaran elektif di peringkat SPM.
  Calon SPM yang memperoleh keputusan yang
  baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
  oleh LCCI akan mendapat 2 sijil:
  - Sijil SPM
  - Sijil LCCI Tahap 2.
  Cara memohon Sijil LCCI:
    Wang pos: RM 25.00
    Fotostat Slip SPM & Kad Pengenalan dan
    disahkan
    Sampul surat beralamat sendiri
    Pos ke pejabat LCCI Petaling Jaya Selangor
SENARIO PERUBAHAN PENTAKSIRAN
PRINSIP PERAKAUNAN SPM, DILAKUKAN MELALUI
Fasa 1: Projek Rintis Dua Pensijilan –
    November 2007.
    Bilangan Calon : 778 orang ( 147 sekolah)
Tahun 2008: tahun pertama penghasilan instrumen
pentaksiran secara bersama antara Lembaga
Peperiksaan M’sia (LPM) dengan LCCI.
Fasa 2: Mulai 2009, ditangguhkan kepada 2011

 23 Oktober 2009  Format Pentaksiran Prinsip
 Perakaunan SPM telah diluluskan dalam Mesyuarat
 Kurikulum Pusat, Kementerian Pelajaran Malaysia
Penghasilan Format 2011….
Lembaga Peperiksaan M’sia (LPM) telah
mengadakan satu siri mesyuarat perekaan bentuk
instrumen pentaksiran berdasarkan Sukatan
Pelajaran yang disemak semula :
   14 April 2009
   11 May 2009
   22 Jun 2009
   26 Okt 2009
   FORMAT PENTAKSIRAN BARU 2011
 Bagimemenuhi keperluan dan matlamat
 - Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan semak
  semula
 - pihak badan profesional (LCCI dan ACCA)

 Untuk melahirkan modal insan profesional
 perakaunan peringkat sekolah bertaraf
 antarabangsa, berilmu dan dapat memanfaatkan
 ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk diri sendiri,
 masyarakat, agama dan negara serta menyumbang
 kepada pembangunan negara maju 2020
     MATLAMAT MATA PELAJARAN
       PRINSIP PERAKAUNAN
  Perakaunan sebagai satu pengajian asas
  Akauntabiliti
  Pemikiran kritikal dan reflektif
  Budaya kerja yang beretika
  Berpengetahuan dalam teknologi maklumat
  Kemahiran berkomunikasi
  Pendekatan pembelajaran bermakna
  Pembelajaran sepanjang hayat

  [Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan
  2009 – Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
  Pelajaran Malaysia]
 OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP) MATA
 PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN
OP 1: Pengetahuan dan Kefahaman
   berkaitan Perakaunan
OP 2: Kemahiran Mengaplikasi
OP 3: Kemahiran Menganalisis
OP 4: Kemahiran Membuat Keputusan
OP 5: Kemahiran Menggunakan Teknologi
   Maklumat dan Komunikasi (TMK)
OP 6: Nilai-nilai Murni dalam Perakaunan
      HUBUNGAN ANTARA
OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP) DENGAN BENTUK
        INSTRUMEN
     Kertas
         Kertas 1  Kertas 2  Kertas 3
Objektif
Pentaksiran    (3756/1)  (3756/2)  (3756/3)
  OP 1
  OP 2
  OP 3
  OP 4
  OP 5
  OP 6
FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN
 PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011
           Kertas 1    Kertas 2        Kertas 3
Bil.  Perkara
           (3756/1)    (3756/2)        (3756/3)
 1   Jenis   Ujian Objektif Ujian Subjektif    Tugasan
    Instrumen

 2   Jenis Item  Aneka pilihan Respons terhad   Menyelesaikan
          dan      dan struktur    tugasan
          Gabungan             menggunakan
                           kemudahan ICT

 3   Bilangan
    Soalan /         Bahagian A
    Tugasan          3 soalan (Wajib)   Dua tugasan:
          40 soalan  (60 markah)     Tingkatan 4 – satu
          (Jawab              tugasan
          semua)    Bahagian B
                           Tingkatan 5 – satu
                 3 Soalan (Pilih 2)  tugasan
                 (40 markah)
FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN
 PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011
            Kertas 1    Kertas 2    Kertas 3
 Bil.  Perkara
            (3756/1)    (3756/2)    (3756/3)
 4   Jumlah        40      100     Gred elemen
    Markah

 5   Pemberatan     20%      60%       20%

 6   Tempoh Ujian  1 jam 15   2 jam 30 minit  Ogos – Sept
            minit             April - Mei

 7   Wajaran    Pengetahuan
    Konstruk    dan      Pengetahuan   Penetahuan dan
            Kefahaman –  dan kefahaman  kefahaman 10%
            70%      10%       Kemahiran 80%
            Kemahiran   Kemahiran 90%  Nilai 10%
            30%
FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN
 PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011
            Kertas 1     Kertas 2     Kertas 3
Bil.   Perkara                      (3756/3)
            (3756/1)     (3756/2)
8   Cakupan     Semua bidang pembelajaran    Penyediaan
    konteks     di Tingkatan 4 dan Tingkatan   dokumen dan
            5                satu set akaun
                             yang lengkap
9   Aras Kesukaran  R:S:T=6:3:1   R:S:T=4:3:3
       R
       S         Keseluruhan
       T         R:S:T=5:3:2
11   Alat tambahan
                    Kalkulator, BT,
            kalkulator   Jurnal, Lejar,
                    dll
  FORMAT KERTAS 1 (3756/1)
Jenis Instrumen      Ujian Objektif

Jenis Item     Aneka pilihan dan Gabungan
Bilangan Soalan /   40 soalan (Jawab semua)
Tugasan
Tempoh Ujian        1 jam 15 minit

Jumlah Markah          40

Pemberatan           20%

Wajaran Konstruk  Pengetahuan dan Kefahaman –
                 70%
              Kemahiran 30%
Aras Kesukaran:       R:S:T=6:3:1
       CONTOH ITEM KERTAS 1
1. Apakah maksud penggajian?
  A Salah satu daripada urus niaga perakaunan yang
   menguruskan kaedah pembayaran kepada pekerja di
   atas perkhidmatan yang diberikan.
  B Jumlah pendapatan yang dibayar untuk satu tempoh
   masa sebelum potongan dibuat.
  C Satu sistem yang diamalkan oleh sesebuah organisasi
   untuk pembayaran gaji.
  D Jumlah wang yang dibayar bagi perkhidmatan yang
   diberikan oleh pekerja.

 Jawapan : A,
 [Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman
 Konteks : 9.1 Dokumen penggajian
  Aras   : R]
      CONTOH ITEM KERTAS 1
2. Apakah butiran yang diambil kira dalam pengiraan gaji
  kasar?
  I  Elaun
  II Gaji Pokok
  III Pinjaman Perumahan
  IV Yuran Koperasi
  A I dan II
  B I dan III
  C II dan IV
  D III dan IV

 Jawapan :   A
 (Konstruk :  Pengetahuan dan Kefahaman
 Konteks :  9.2 Pengiraan Gaji
 Aras   :  R)
      CONTOH ITEM KERTAS 1
3. Zabidi Enterprise memberikan maklumat berikut
  pada 31 Disember 2009.
    Penghutang         RM8 000
    Peruntukan hutang ragu   RM 500
    Hutang lapuk        RM 320

 Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada 10% atas
 penghutang.
 Berapakah jumlah peruntukan hutang ragu yang
 direkodkan di dalam Kunci Kira-kira?
   A  RM718
   B  RM768
   C  RM800
   D  RM850          Jawapan : C
  FORMAT KERTAS 2 (3756/2)
Jenis Instrumen   Ujian Subjektif

Jenis Item     Respons terhad dan struktur
Bilangan Soalan /  Bahagian A : 3 soalan (Wajib)
Tugasan             (60 markah)
          Bahagian B : 3 Soalan (Pilih 2)
                 (40 markah)
Tempoh Ujian         2 jam 30 minit

Jumlah Markah             100
Pemberatan              60%
Wajaran Konstruk   Pengetahuan & kefahaman 10%
              Kemahiran 90%
Aras Kesukaran:        R:S:T=4:3:3
 KERTAS 2 (3756/2)
  TIADA
ANCHOR ITEM
   PERINCIAN ITEM KERTAS 2
    Bahagian A (60 markah) (Wajib)

Soalan 1  (10 markah)
Soalan 2  (25 markah)
Soalan 3  (25 markah)

    Bahagian B (40 markah) (Pilih 2)

Soalan 4  (20 markah)
Soalan 5  (20 markah)
Soalan 6  (20 markah)
CONTOH ITEM KERTAS 2 – BAHAGIAN A
a. Enter in the column the type of account and
 where this item will be transfer to financial
 statement.

   Account   Type of   Financial
         account   statement

  Drawings


                        [2 marks]
CONTOH ITEM KERTAS 2 – BAHAGIAN A
b. Classify each of these manufacturing cost.

      Cost      Type of cost
  Machine operator
  wages
  Factory
  supervisor salary

                    [2 marks]
CONTOH ITEM KERTAS 2 – BAHAGIAN A
 Puan Mawadah telah memulakan perniagaan pada 1 Januari
 2008 dengan membawa masuk tunai di bank RM20 000 dan
 perabot RM10 000 sebagai modal. Rekod perniagaannya tidak
 disimpan mengikut sistem catatan bergu.
 Pada 31 Disember 2008, baki-baki aset dan liabiliti
 perniagaannya adalah seperti berikut:
                  RM
     Perabot        10 000
     Stok          15 708
     Bank (overdraf)      823
     Sewa dibayar terdahulu  800
     Penghutang       7 630
     Pemiutang        6 500
     Kadar bayaran terakru   360
 Maklumat tambahan:
 (i) Pemilik menggunakan wang perniagaan RM4 260 untuk
   membeli sebuah komputer anaknya.
 (ii) Baki hutang seorang pelanggan RM508 dihapuskira
   sebagai hutang lapuk dan belum direkodkan.
(iii) Pulangan belian RM356 telah tertinggal catat.
CON. ITEM KERTAS 2 – BHG.AN B (SAMB)
(iv) Sebuah kenderaan milik peribadi Puan Mawadah
   bernilai RM35 000 telah dibawa masuk ke dalam
   perniagaan pada 1 Julai 2008. Tiada catatan
   direkodkan.
(v) Susut nilai kenderaan ditetapkan 20% setahun atas
   kos.
(vi) Perabot disusutnilaikan 10% setahun atas kos.
(vii) Stok akhir terlebih nilai RM400.

Anda dikehendaki menyediakan:
a) Penyata Mengira Modal pada 31 Disember 2008.
                     [9 markah]
b) Penyata Mengira Untung Rugi bagi tahun berakhir
  31 Disember 2008.           [5 markah]
c) Akaun Modal pada 31 Disember 2008.   [6 markah]
   FORMAT KERTAS 3 (3756/3)
Jenis Instrumen   Tugasan
Jenis Item     Menyelesaikan tugasan
          menggunakan kemudahan ICT /TMK
Bilangan Soalan /  Dua tugasan:
Tugasan       Tingkatan 4 – satu tugasan
          Tingkatan 5 – satu tugasan
Tempoh Ujian    Ogos – Sept
          April - Mei
Jumlah Markah    Gred elemen
Pemberatan     20%
Wajaran       Pengetahuan dan kefahaman 10%
Konstruk      Kemahiran 80%
          Nilai 10%
Cakupan       Penyediaan dokumen dan satu set
konteks       akaun yang lengkap
SETERUSNYA
CONTOH ITEM
 KERTAS 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:80
posted:9/9/2011
language:Malay
pages:30