Docstoc

studiegids 2009v1

Document Sample
studiegids 2009v1 Powered By Docstoc
					 Study guide
Animal Sciences
   2009
                         Table of contents

Study guide .............................................................................. 1
Animal Sciences ...................................................................... 1
2009Table of contents ............................................................ 1
Table of contents .................................................................... 2
Introductie (Dutch version) .................................................... 4
Introduction (English version) ............................................... 5
1. Bachelor Dierwetenschappen ............................................ 6
1.1 Inleiding ........................................................................................................................... 6
1.2 BSc 1e jaar Dierwetenschappen (BSc-A) ........................................................................ 6
1.3 BSc 2e jaar Dierwetenschappen (BSc-B) ........................................................................ 7
1.4 BSc 3e jaar Dierwetenschappen (BSc-C)......................................................................... 8
    1.4.1 Indeling BSc-C Dierwetenschappen .......................................................... 8
    1.4.2 Vrije keuze ............................................................................................... 10
    1.4.3 Veel gekozen vakken ............................................................................... 11
2. The Master Programme .................................................... 12
2.1 Introduction ................................................................................................................... 12
2.2 Programme outline ........................................................................................................ 12
    2.2.1 Master programme regular students ........................................................ 14
    2.2.2 Master programme international and HAO-students ................................ 15
2.3 European Master Programmes...................................................................................... 17
3. Master of Animal Sciences (MAS) ................................... 18
3.1 General ......................................................................................................................... 18
3.2 Specialisations .............................................................................................................. 18
    3.2.1 Animal Breeding and Genetics ................................................................ 18
    3.2.2 Animal Health and Behaviour .................................................................. 20
    3.2.3 Animal Health Management..................................................................... 21
    For more information on the specialisation Animal Health Management you can
    contact lisette.graat@wur.nl (0317-483933). Or you can visit the website;
    www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Health+Manageme
    nt....................................................................................................................... 21
    3.2.4 Animal Nutrition ....................................................................................... 21
    3.2.5 Animal Production Systems ..................................................................... 23
    3.2.6 Applied Zoology ....................................................................................... 24
4. Master of Aquaculture and Fisheries (MAF) ................... 26
4.1 General ......................................................................................................................... 26
4.2 Specialisations .............................................................................................................. 26
    4.2.1 Aquaculture.............................................................................................. 26
    4.2.2 Fisheries .................................................................................................. 27
    4.2.3 Management of Marine Ecosystems ........................................................ 28
5. Chair groups ...................................................................... 29
5.1 Introduction ................................................................................................................... 29                                                                     2
5.2 Chair groups within the Animal Sciences department .................................................... 29
   5.2.1 Thesis Animal Breeding and Genetics (ABG) .....................................................29
   5.2.2 Thesis Adaptation physiology (ADP) ...................................................................30
   5.2.3 Thesis Aquaculture and Fisheries (AFI) ..............................................................31
   5.2.4 Thesis Animal Nutrition (ANU) ............................................................................32
   5.2.5 Thesis Animal Production Systems (APS) ..........................................................33
   5.2.6 Thesis Cell Biology and Immunology (CBI) .........................................................34
   5.2.7 Thesis Ethology (ETH) ........................................................................................34
   5.2.8 Thesis Experimental Zoology (EZO) ...................................................................35
   5.2.9 Thesis Human and Animal Physiology (HAP) .....................................................36
   5.2.10 Thesis Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE) .........................................37
5.3 Chair groups outside the animal sciences department .................................................. 38
   5.3.1 Thesis Agricultural Economics and Rural Policy Group (AEP) ............................38
   5.3.2 Thesis Aquatic Ecology and Water Quality Management (AEW) ........................39
   5.3.3 Thesis Business Economics (BEC) .....................................................................40
   5.3.4 Thesis Sub-department communication science (CSI) ........................................41
   5.3.5 Thesis Crop and Weed Ecology (CWE) ..............................................................42
   5.3.6 Thesis Education and Competence Studies (ECS) .............................................43
   5.3.7 Thesis Farm Technology Group (FTE)................................................................45
   5.3.8 Thesis Marketing and Consumer Behaviour (MCB) ............................................46
   5.3.9 Thesis Microbiology (MIB) ..................................................................................47
   5.3.10 Thesis Molecular Biology (MOB) .......................................................................47
   5.3.11 Thesis Business Administration / Management Studies Group (MST) ..............48
   5.3.12 Thesis Operations Research and Logistics (ORL) ............................................49
   5.3.13 Thesis Resource Ecology Group (REG) ...........................................................51
   5.3.14 Thesis Technology and Agrarian Development (TAD) ......................................52
6. MSc-programmes outside the Animal Sciences department ..................................... 54
6.1 Master Management of Agro-ecological Knowledge and Social change (MAKS)........... 54
6.2 Master of Bioinformatics (MBF) ..................................................................................... 56
General ............................................................................................................................... 56
6.3 Master Food Quality Management (MFQ) ..................................................................... 57
6.4 Master of Organic Agriculture (MOA)............................................................................. 59
7. Contact........................................................................................................................... 61
8. College and practical rooms......................................................................................... 64
9. Glossary/Begrippenlijst ................................................................................................ 74
                                                                    3
Introductie (Dutch version)
Deze studiegids wordt elke twee jaar gemaakt, door en voor studenten Dierwetenschappen.
Een algemene studiegids van de WUR bestaat al en daarin zijn alle mogelijkheden voor het
volgen van vakken en het doen van afstudeervakken impliciet genoemd. Deze gids is echter
voor alle studenten en het is moeilijk om daar alle mogelijkheden specifiek voor studenten
Dierwetenschappen uit te halen. Daarom is deze aparte studiegids gemaakt om een
heleboel onduidelijkheden weg te nemen en te helpen bij het maken van studiekeuzes.
Deze gids begint met een Nederlandstalig deel over hoe de Bachelor is opgebouwd en wat
de verplichtingen en vrije keuzemogelijkheden zijn. Vervolgens wordt in het Engelstalige
deel uitgelegd hoe de Master is opgebouwd en welke onderdelen verplicht en mogelijk zijn
voor reguliere studenten, voor doorstromers en voor internationale studenten.
Daarna worden alle specialisaties binnen de Master of Animal Sciences genoemd en
worden het werkveld en mogelijkheden tot banen na afstuderen beschreven. Ook worden
twee internationale Masters, EURAMA en Erasmus Mundus ABG, beschreven. Vervolgens
wordt de Master Aquaculture and Fisheries beschreven met bijbehorend werkveld en een
aantal mogelijke banen. Daarna staan alle mogelijke leerstoelgroepen voor een groot of
klein afstudeervak genoemd met een beschrijving van mogelijkheden voor afstudeervakken.
Dan volgt een stuk over andere Masters binnen Wageningen die gevolgd kunnen worden na
het behalen van de bachelor Dierwetenschappen.
Achterin de gids zijn een aantal lijsten opgenomen. De eerste bevat alle contactpersonen
van leerstoelgroepen binnen en buiten Zodiac, de opleidingsadviseurs en andere
contactpersonen. De tweede is een overzicht van alle practicum- en collegezalen binnen de
WUR. De laatste lijst is een begrippenlijst, die erg handig is om afkortingen en onbekende
woorden in op te zoeken.
Deze gids geeft een compleet overzicht en is zeer zinvol bij het plannen van de studie. Door
deze gids te bestuderen zie je geen mogelijkheden over het hoofd en kom je niet voor
verrassingen te staan bij het plannen en afsluiten van je studie.

Studiegidscie 2009

Peter van Adrichem
Emilie-Julie Bos
Elke van Gelderen
René van de Gevel
                                             4
Introduction (English version)
This study guide is made each two years, by and for students Animal Sciences. A general
study guide of the WUR exists and all possibilities for courses and theses are mentioned
implicitly. That guide is for all students and it is difficult to find all specific possibilities for
students Animal Sciences. This study guide is made to take away uncertainties and to help
making decisions regarding your study.
This guide starts with a Dutch part on the BSc. After that, the rest of the guide is in English.
In that part it is explained what the programme looks like and which parts are compulsory
and which parts are of free choice for regular students, HAO (higher agricultural education)
and international students.
Afterwards, all specialisations within the master of Animal Sciences are mentioned together
with the work field and the possibilities after graduation. Also the two internationals, Eurama
and Erasmus Mundus of ABG, are described. Subsequently the Master of Aquaculture and
Fisheries is described with the work field and job possibilities after graduating.
After that, all possible chair groups within and outside the Animal Sciences department
where you can do a major and/or minor thesis are mentioned.
Then a part is included about other Masters which can be followed after finishing the BSc of
Animal Sciences.
In the last part of this guide, a couple of lists are included. The first one contains al contact
persons of chair groups within and outside the Animal Sciences department, study advisors
and other contact persons. The second list is an overview of all practical- and college rooms
of the WUR with the address and building where they can be found. The third list is a
glossary, which is handy to look up unknown words and abbreviations.
This guide gives a complete overview and is very useful when planning your study. By
studying this guide, no possibilities are overlooked and no surprises pop up while planning
or finishing your study.

Study guide committee 2009

Peter van Adrichem
Emilie-Julie Bos
Elke van Gelderen
René van de Gevel
                                                  5
1. Bachelor Dierwetenschappen
1.1 Inleiding

De Bachelor Dierwetenschappen (BDW) is een opleiding aan Wageningen Universiteit en
omvat een periode van drie jaar (180 ECTS). In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens het
programma van het eerste, tweede en derde jaar van de BSc behandeld. Vrije keuzevakken
die veel BDW-studenten kiezen, worden genoemd aan het eind van het hoofdstuk. Uiteraard
is dit een richtlijn en geen verplichting. Men kan geheel zelf de vrije keuze invullen.
Hieronder staat een legenda van de verschillende soorten vakken die in de tabellen vermeld
worden.

Legenda BSc-vakken________________________________________________________
1.2 BSc 1e jaar Dierwetenschappen (BSc-A)
Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken. Deze vakken zijn vooral natuur-
wetenschappelijke vakken en inleidende dierkundige vakken. Natuurwetenschappelijke
vakken zijn Chemie voor Levenswetenschappen en Wiskunde L. Dierbiologische
basisvakken zijn de groene vakken in de tabel hieronder. De oriëntatie vakken bestaan uit
Inleiding Dierwetenschappen, Analyse van Bedrijfssystemen, Toegepaste Dierbiologie en
Praktijkstage.
In het eerste jaar is ook een praktijkstage opgenomen. Deze bestaat uit een week
praktijkschool op het PTC+ in Oenkerk of Barneveld. Aansluitend loop je als student twee
weken mee in het toekomstig werkveld van de studie gedurende tien dagen.

Tabel 1.1 Planning BSc-A

BSc-A    Periode 1    Periode 2    Periode 3    Periode 4      Periode 5
       Sept-Okt    Nov-Dec     Jan-Feb     Maart-April      Mei-Juli
ochtend    Inleiding   Celbiologie I  Toegepaste     Mens &    Ecologie I   Praktijk
     Dierwetenschap-  CBI-10306    Dierbiologie   Dierkunde I  NCP-10503     Stage
         pen             YAS-11306    EZO-10306             YAS-
      YAS-10806                                      11306
middag   Chemie voor   Analyse van   Fundamentals   Wiskunde L   Chemie voor
       Levens-    Bedrijfssyte-  of Genetics and  MAT-10306    Levens-
     wetenschappen I   men       Molecular          wetenschappen
      ORC-10806    BEC-10806      Biology              II
                       GEN-11306           PCC-10803
                                              6
1.3 BSc 2e jaar Dierwetenschappen (BSc-B)

Het programma van de BSc-B Dierwetenschappen bestaat voor het grootste deel uit
verplichte vakken. In de eerste drie periodes volg je de verplicht gestelde vakken. In de
vierde periode staan twee vakken vast van elk 3 ECTS. In die periode kan nog een vak
gekozen worden. In de vijfde periode staat één vak vast, waarnaast nog één vak bij kan
worden gekozen. Eén van deze keuzevakken is een beperkte keuzevak (BK) het andere
vak kun je geheel zelf zoeken uit het onderwijsaanbod van de universiteit. Voor het beperkte
keuzevak heb je drie mogelijkheden voor het kiezen van het vak, achter de periode staat de
taal aangegeven waarin het vak gegeven wordt:

     Animals in Rural and Urban Context (APS-20306) periode 4 (NL);
     Pathophysiology and Disease (ADP-20806) periode 5 (NL).

    Op het andere vrije keuzemoment kun je dan een ander vak uitkiezen, of je kunt één
    van de twee vakken die je niet gedaan hebt als beperkte keuze vak alsnog volgen
    als vrije keuzevak. Bij de keuze van deze vakken kun je al rekening houden met de
    specialisatie die je in je MSc wilt gaan doen.

Tabel 1.2 Planning BSc-B
BSc-B     Periode 1     Periode 2    Periode 3     Periode 4     Periode 5
        Sept-Okt     Nov-Dec     Jan-Feb     Maart-April     Mei-Juli
ochtend    Inleiding    Principles of   Adaptatie   Animals in Rural  Veterinaire
        Statistiek   Animal Nutrition  Fysiologie I  and Urban context  epidemiologie
                                     BK1
                                   (nl)      & Economie


                                 Vrije keuze 1a
middag     Mens &    Aquaculture &   Gedrag &    Wetenschap in de  Pathofysiologie
                                             BK1
       Dierkunde II   Fisheries    Hormonen     Maatschappij
                                Vruchtbaarheid en  Vrije keuze 1b
                                 Voortplanting
                                              7
1.4 BSc 3e jaar Dierwetenschappen (BSc-C)

In deze paragraaf wordt de BSc-C fase van de opleiding Dierwetenschappen behandeld. In
het eerste gedeelte wordt aandacht besteed aan de indeling van de BSc-C. Vervolgens
wordt nog specifiek ingegaan op de invulling van de vrije keuze ruimte in de BSc-C fase,
omdat hier verschillende mogelijkheden zijn.

1.4.1 Indeling BSc-C Dierwetenschappen
In de BSc-C is het programma van de student vrijer dan in de eerste twee jaren van de BSc-
opleiding. De BSc-C bevat:

    Verplichte vakken (18 ECTS)
    Bachelorafsluiting (12 ECTS)
    Beperkte keuze vakken (6 ECTS)
    Vrije keuzevakken (24 ECTS)

Tabel 1.3 Planning BSc-C
BSc-C     Periode 1      Periode 2     Periode 3    Periode 4     Periode 5
        Sept-Okt      Nov-Dec      Jan-Feb     Maart-April    Mei-Juli
ochtend Animal Breeding &     Advanced     Integrated   BSc-project en Vrije keuze 4 &
        Genetics      Statistics     views on          5
                           global food
                          production +
                           sectoral BK2
                 Vrije keuze 2   Vrije keuze 3
middag   System Approach     Advanced     Companion
      in Animal Science    Statistics    Animals BK2
                 Vrije keuze 2   Vrije keuze 3

De verplichte vakken staan geroosterd in de eerste twee periodes. Twee in periode 1 en
één in periode 2. In periode 2 kun je naast het verplichte vak nog één vrije keuzevak kiezen.
Het verplichte vak is Voortzetting Statistiek (MAT-20306) dat wordt aangeboden in de
ochtend en in de middag. Het ene dagdeel in het Engels, het andere in het Nederlands. Je
kunt het door jouw gewenste vrije keuzevak kiezen en het andere dagdeel Voortzetting
Statistiek volgen.

In de derde periode staan twee beperkte keuze vakken geroosterd, namelijk Integrated
Views on Global Food Production (YAS-30803) en Companion Animals (YAS-32306). Hier
kun je één vak van kiezen, maar je kunt ook beide vakken kiezen. Kies je één van de
vakken uit de beperkte keuze dan kun je op het andere moment in periode 3 (ochtend of
middag) een vrije keuzevak kiezen. Het vak Integrated Views on Global Food Production en
het daarbij behorende sectordeel worden in de ochtend gegeven. Voor het sectordeel kun
je een van de volgende sectoren kiezen: Fish, Dairy, Poultry, Pigs of Small ruminants. Het
vak Companion Animals wordt in de middag gegeven. Het is ook mogelijk om deze vakken
beiden te volgen.


                                              8
In periode 4 en 5 staat het BSc-project geroosterd. Naast het BSc-project kun je in het
dagdeel dat het BSc-project niet geroosterd staat in elke periode een vrije keuzevak
inroosteren.
Het BSc-project bestaat uit twee delen. Een integraal gedeelte wat door iedereen op
hetzelfde moment gevolgd wordt van 3 ECTS. Het tweede gedeelte omvat de overige 9
ECTS waarbij je individueel werkt aan een onderzoek. Dit onderzoek kun je doen bij alle
leerstoelgroepen binnen het Departement Dierwetenschappen (zie voor een beschrijving
hoofdstuk 5 Leerstoelgroepen). Eventueel kan het BSc-project ook in samenwerking met
een leerstoelgroep buiten het Departement Dierwetenschappen gedaan worden. Let daarbij
wel op dat dit een samenwerking moet zijn tussen een leerstoelgroep binnen het
Departement Dierwetenschappen en een leerstoelgroep buiten het Departement
Dierwetenschappen.

De leerdoelen van het BSc-project zijn als volgt:
   Het onderkennen van het belang van wetenschappelijk onderzoek, het schrijven en
    publiceren van resultaten van onderzoek. Het aanleren van een kritische
    werkhouding.
   Het verkrijgen van vaardigheid in wetenschappelijk schrijven, interpreteren en
    beoordelen van (delen van) wetenschappelijke publicaties.
   Het leren zelfstandig en individueel formuleren en beantwoorden van een
    onderzoeksvraag via een literatuurstudie, experiment, laboratoriumanalyse of
    analyse van een dataset alsmede verslaglegging van dit onderzoek in een
    (wetenschappelijke) scriptie en het presenteren (colloquium) van de resultaten
    ervan.
   Kennis maken met de huidige situatie van en ontwikkelingen in de dierhouderij van
    een ander land dan Nederland (Buitenlandse excursie; Buitex). Deze Buitex is altijd
    in week 7 van periode 4.

De eerste twee leerdoelen vallen in het integrale gedeelte van de Bachelorafsluiting (YAS-
80312). De laatste twee onderdelen komen met name in het individuele deel aan bod. In dit
individuele deel komen ook de leerdoelen die in het eerste gedeelte onderwezen zijn weer
aan de orde. Je kunt hier bijvoorbeeld een kritische wetenschappelijke houding naar voren
brengen.

Samenvattend is de inhoud van het individuele gedeelte als volgt:
Het zelfstandig en individueel bewerken van een onderzoeksvraag via een literatuurstudie,
(deel van) experimenteel onderzoek, laboratoriumanalyse of analyse van een dataset.
Onderdelen: proefplan, uitvoering onderzoek, bewerken van resultaten, het schrijven van
een scriptie, afsluitend gesprek, colloquium.
De scriptie heeft een centrale en overkoepelende rol in het BSc-project. De begeleiding
berust bij een docent van een leerstoelgroep.
                                            9
1.4.2 Vrije keuze
De vrije keuzeruimte binnen de Bachelor opleiding is op verschillende manieren in te vullen.
Je kunt bij verschillende leerstoelgroepen binnen en buiten het Departement
Dierwetenschappen allerlei vakken volgen om je kennis te verbreden of te verdiepen in
verschillende wetenschappelijke disciplines. De volgende paragraaf bevat een lijst met veel
gekozen vakken van BSc-studenten Dierwetenschappen. Voor de vrije keuze is het van
belang om te weten wat de vakcodes inhouden. De 1 in de vakcode van Celbiologie I CBI-
10306 houdt in dat het vak een inleidend vak is van de vakgroep Celbiologie en
Immunologie (CBI). De 2 in de vakcode van Celbiologie en Gezondheid CBI-20306 betekent
dat het een voortzettend vak is voor de BSc-fase. Vakken die met een 3 beginnen zijn
vakken voor de MSc-fase. Contactpersonen van vakgroepen kunnen je uitleggen welke
vakken geschikt zijn voor een bepaalde MSc-richting. Vakken met een vakcode beginnend
met een 1 of 2 mogen opgenomen worden in de MSc tenzij ze een toegevoegde waarde
hebben in het geheel.

Een andere mogelijkheid is, alleen noodzakelijk indien je tijdens de mMasterMasterfase van
je studie een minor thesis gaat doen, de voorvereiste vakken te halen voor deze minor
thesis. Dit zijn de Bachelor- en/of Mastervakken die een leerstoelgroep verplicht stelt voor
het uitvoeren voor een Minor Thesis. Afgeraden wordt om leerwegvakken voor de MSc-
specialisatie te volgen in het vrije deel van de BSc.

Een derde mogelijkheid tot het invullen van je vrije keuze is het doen van een zogenaamde
minor binnen de vrije keuze van je bachelor. In het studentenstatuut staat het volgende
vermeld over de minor in je Bachelor:


“Voor de invulling van de vrije keuze-ruimte in de bacheloropleiding kan de student opteren
voor een individueel samengestelde bachelorminor. Een bachelorminor is een cluster van
samenhangende vakken op een ander gebied dan de hoofdrichting en heeft een omvang
van minmaal 15 credits. De student kan de minor in principe uit vakken uit alle
wetenschapsgebieden van Wageningen Universiteit samenstellen. Omwille van het
kwaliteitsniveau is goedkeuring van de minor door de examencommissie vereist, gebaseerd
op een advies van de studieadviseur. De student kan ook kiezen voor een thematische BSc-
minor zoals gepubliceerd in het StudyHandbook. Voor een dergelijke minor is goedkeuring
door de Examencommissie al gegeven. Een gerealiseerde bachelorminor wordt op het
bachelordiploma aangetekend mits tenminste 15 credits ervan deel uitmaken van de vrije
keuze ruimte in het individuele pakket.”

Voor de duidelijkheid wordt het verschil tussen een minor thesis tijdens de Masterfase van
je studie en een minor in de Bachelorfase van je studie hier aangegeven:
   Een minor thesis in de Master is vertaald een “klein afstudeervak” van minimaal 21
    ECTS.
   Een minor in de BSc is een cluster van samenhangende vakken of een kleine
    onderzoeksopdracht (geen minor thesis) op een ander dan de door de student
    gekozen studie, in ons geval, Dierwetenschappen.
                                             10
1.4.3 Veel gekozen vakken
De onderstaande vakken zijn veel gekozen vakken in de BSc-fase. Dit zijn vakken van een
vakgroep buiten Dierwetenschappen. Deze lijst kan gebruikt worden bij het samenstellen
van een BSc-minor en het kiezen van vrije keuzevakken. Overige vakken zijn te vinden het
planningboekje (zie hoofdstuk 7 Contactlijst).
AEP-21806      Knowledge on Agricultural Politics
AEW-20706      Practical Aquatic Ecology and Water Quality
APP-90803      History of Ethics
BEC-20306      Agricultural Business Economics
BEC-30806      Economics of Animal Health and Food Safety
BEC-30306      Advanced Agricultural Business Economics
ECS-20806      Didactic Skills
ENT-51306      Frontiers in Medical and Veterinary Biology
GEN-20306      Molecular and Evolutionary Ecology
HNE-20806      Metabolic Aspects of Nutrition
HNE-35306      General Medicine
HNE-35206      Human Pathology
MCB-90309      Theory and Practice of Cooperatives
MST-24306      Introduction Business Management and Marketing
NEM-30306      Fundamental and Applied Biology of Nematodes
PDQ-21806      Milk in the Dairy Chain
RHI-50506      Agrarian History
TOX-20303      General Toxicology
                                           11
2. The Master Programme
2.1 Introduction

This chapter focuses on the two programmes within the Animal Sciences department; the
Master of Animal Sciences (MAS) and the Master of Aquaculture and Fisheries (MAF).
There are different ways to enrol in a MSc-programme, namely as a former BSc-student
Animal Sciences at Wageningen University (regular students) and as a former BSc-student
from a university abroad or from a Dutch HAO (Hoger Agrarisch Onderwijs). This chapter is
split into three paragraphs. The first part contains general information for all MSc-students.
The second part contains information for regular students (paragraph 2.2.1) and the third
part information for international and HAO-students (paragraph 2.2.2). In this way we could
be more specific.

2.2 Programme outline

The MAS and MAF are both two year lasting study programs of 120 ECTS, which can be
filled in mainly by your own interest. However, this is only possible within the obligatory
frameworks set by the MAS-programme. It can contain different components, minimum
requirements are described for regular and international and HAO-students separately in the
next two paragraphs. The different possible components are: courses, major thesis, minor
thesis, internship, and you can also choose to do a research variant.

Courses
The MAS consists of common courses (obligatory for everybody), and a specific part
depending on the specialization of choice and of some optional courses. For an outline of
the common part of the MSc-programme we refer to the website of the central student
administration (csa.wur.nl).
The number of obligatory courses to fulfil in order to do a major or minor thesis differs per
specialization and chairgroup. Before starting a thesis, one course is compulsory for each
specialisation. This course is dependent of the chair group at which the thesis is being
performed. Besides this course, the chairgroup where the thesis is performed has some
extra requirements. Dependent on the thesis, at least one more course is required.
Therefore, it is very important to think, already at the beginning of the MSc or even before,
about your interests. In order to fulfil all credits, the remaining credits can be filled up with
optional courses.

One of the optional courses that can be chosen is the Laboratory Animal Science Course
(YLS-32306). Dutch Law requires that animal experimentation is carried out by properly
trained people. For researchers this implies that, on top of a biological or biomedical
university degree, a so-called Article 9 certificate is needed. The Laboratory Animal Science
(LAS) Course given in Wageningen leads to such a certificate, when the course is fully
attended and the exam is successfully completed. In compliance with Dutch Law, only
students with a (bio)medical background (i.e. after completion of at least 18 ECTS in given                                               12
zoological, and animal physiological subjects) can apply. The LAS-course entails scientific,
ethical and practical aspects of animal experimentation. The main purpose of the course is
to enhance a positive attitude towards animal needs and wellbeing. As to optimize the
exchange of information, but more importantly thoughts and opinions, the course is given
entirely in Dutch. It can be followed in the first or fifth period each year. It is important to
subscribe for this course as soon as de subscription period starts, since there is a limited
capacity.

To plan your study program the academic calendar is a useful tool
(http://csa.wur.nl/mededelingen/rooster/nl/Acad_studiejaar_2009_2010.pdf).
Also the planning booklet may help you in choosing courses
(http://www.wageningenuniversiteit.nl/UK/education/studentinformation/Study+handbook+sc
heduling+register/Scheduling/).

Major thesis
A major thesis consists of at least 36 ECTS. As said before, a thesis can only be performed
if the obligatory courses are successfully followed. If you know which chair group most
interests you, you can make an appointment with the contact person of that chair group
about the thesis possibilities. The sooner you orientate about a thesis topic, the more choice
you have. Further information about doing a thesis can be found at
https://portal.wur.nl/sites/ThesisWebsite/default.aspx. Here you can also download a thesis
contract. It is important to sign a thesis contract! Also if your supervisor does not value a
contract as necessary, you should insist on signing one. This contract makes mutual
responsibilities and duties clear and can bring relief in conflict situations that might occur
later during the process. In the thesis contract you can record your thesis topic; the pre-
assumed knowledge; the time you will spend on the execution; agreement about special
facilities; and all other things that have to be clarified before starting your actual thesis work.

Minor thesis
This is similar to a major thesis, except for the duration. A minor thesis should be at least 18-
24 ECTS, depending on the chairgroup, whereas a major thesis should be at least 36
ECTS. Not as many courses are compulsory before starting the minor thesis, as compared
to a major thesis. A minor thesis can be done completely outside the Animal Sciences
department, somewhere in Wageningen, at another university in the Netherlands or abroad.

Internship
The internship is a research internship, which is done at another university, research centre
or a company (at the research and development department) in the Netherlands or abroad.
It is performed within the specialisation you have chosen and the subject is related to that
specialisation. Most of the time there are no prerequisites. The internship is planned in the
second year of the MAS, this way you have more knowledge that can be applied during the
internship. For more information the internship information booklet (in Dutch), published by
Study association “De Veetelers”, can be of help
(http://www.veetelers.nl/download/stageinformatieboek2008-2009.pdf). Each year the Study
association “De Veetelers” organises an internship information evening. Students that                                                13
performed their internship tell about their experiences and how an internship can be sorted
out the best.

Research Master Variant
If you have a strong interest in research you can choose for a research orientated variant of
the MSc. This is only possible in consultation with and after approval of your study advisor.
The focus will be on a future career in science. Up till now, the Research Variant (RV) is
possible within the MAS and MAF programme. You have to meet the following
requirements;
     At least four specialization courses should be taken;
     A second thesis should be undertaken instead of an internship;
     At least one of both theses has to be partly performed abroad;
     Instead of the ACT or Welcome to Scientific Wageningen, the student should do a
     Research Master Cluster (RMC);
     Only two courses at BSc-level in the optional part of the programme.

The RMC is a 12 ECTS course which focuses on scientific writing and evaluating a scientific
research proposal. In project form, you will work on your own grant proposal that is aimed at
applying for a PhD-scholarship for yourself. You will develop skills to be able to design an
experiment and estimate amount of work and money that is needed to perform the
experiment.

2.2.1 Master programme regular students
This chapter focuses on the different Master of Science programmes which you can follow
after completing your BSc Animal Sciences at Wageningen University. The MSc–
programme most related to the BSc-programme Animal Sciences are:
   Master of Animal Sciences (MAS);
   Master of Aquaculture and Fisheries (MAF).
These programmes are part of the Animal Sciences department.

The obligatory framework of the MAS or MAF programme (120 ECTS) for regular students
are;
   Courses (48 ECTS);
   An internship or minor thesis of at least 24 ECTS;
   The Academic Consultancy Training (ACT) or Research Master Cluster (RMC) of 12
   ECTS;
   A major thesis of at least 36 ECTS.

Courses
Besides the courses obligatory to fulfil a minor or major thesis, the Academic Master Cluster
(YAM-60312) is obligatory. It gives students the possibility to work in a team on a "real
world" project for an external client. Because a large range of studies participate, there are
many opportunities to work on multi-disciplinary projects. As students differ in interests and
aims the course offers a large variety of projects for which you can apply as if it were your
first job.                                              14
In the BSc you have been trained academic skills. This course trains the application of these
skills in a near professional setting of a small consultancy team working for a true client on a
real work assignment. To strengthen your professional skills, which are needed for such
team work, training in project planning and management and communication are integrated
in the course.
The Academic Consultancy Training (ACT, YMC-60809) is a 9 credits course. Students can
choose between Modular Skills (MOS, YMC-60303) of 3 credits or (MOS, YMC-60306) of 6
credits. The Academic Consultancy Training is a full-time course, except in period 4 and 5
when it is also organized as a half-time course.

If you want to participate in the ACT you have to subscribe in time. You can do this at the
following website (not via CSA): (http://www.amc.wur.nl/act/), here you can also find a useful
study guide of this course. When subscribing you can indicate your specific fields of interest,
in this way it is tried to fit the project to everybody‟s interest. When you subscribe in time,
you have a better chance of receiving a project of your preference.

With the project part, you have to work in groups. It is possible that students from other
studies are in your group, because the groups are divided by individual preferences of
students. In this way you will learn to solve problems from different perspectives, as
everybody has its own way of thinking. When working at a company, you will need this skill,
because working in interdisciplinary workgroups is an important part of the business world.

Other Master programs
Besides these two Masters, there are other MSc-programmes in which you can enrol in with
direct admission;
   Master Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change (MAKS);
   Master Agricultural and Bioresource Engineering (MAB);
   Master of Bioinformatics (MBF);
   Master of Food Quality Management (MFQ);
   Master of Organic Agriculture (MOA).

Besides the above mentioned MSc-programmes, there are more MSc-programmes to
choose from at Wageningen University. However, these MSc-programmes have additional
requirements besides your Bachelor Animal Sciences degree. There are possibilities to
follow extra courses in which the necessary knowledge for following the specific programme
is given. If you are interested in following such a master programme, please contact your
BSc study adviser or the MSc-programme coordinator.


2.2.2 Master programme international and HAO-students
This chapter focuses on information about the Master of Animal Science programme for
international and HAO-students (Hoger Agrarisch Onderwijs). Two different specialisations
are possible to choose;
   Master of Animal Sciences (MAS);
   Master of Aquaculture and Fisheries (MAF).
These programmes are part of the department Animal Sciences.


                                               15
The MAS and MAF are two year lasting study programs of 120 ECTS, which can be filled in
mainly by your own interest. However, this is only possible within the obligatory framework
set by the MAS-programme.
The obligatory framework of the MAS-programme (120 ECTS) for international and HAO-
students is;
   Courses (60 ECTS);
   A minor thesis of at least 24 ECTS;
   A major thesis of at least 36 ECTS.

Courses
The first year is divided into five periods, which contain the following compulsory courses;
   Welcome to Scientific Wageningen (6 ECTS) or the Research Master Cluster (12
    ECTS);
   Obligatory courses: Advanced Statistics (6 ECTS) + maximum of two other BSc-
    courses* (<18 ECTS);
   Advanced specialisation courses (>12 ECTS);
   Optional courses as preparation for a minor or major thesis.
*
 The code of bachelor courses starts with a 1 or 2, MSc-courses start with a 3 (for example:
MAT-20306 is a BSc-course, ANU-30806 is a MSc-course).

In the first period you will follow the compulsory course „Welcome to Scientific Wageningen‟
(YAS-31806). This course gives detailed information on the role of Wageningen University in
a global scientific environment, and about the different chair groups within the Animal
Sciences department. You will learn about intercultural differences, how to use the library,
write an abstract, make a poster, review an article and develop a scientific attitude.

For a specific outline of the master programme we refer to:
https://csa.wur.nl/wpage8/xpage.aspx?xml=opl_xml.iread?Opleiding:Opleiding%20id=920L
UQIVE1VU2M7T$Opljr:Gidsjaar=2008$Oplsrt:Oplsrt=M&xsl=/bois/xsl/opl.xsl&css=gids.css&
lang=nl&app=bois. The number of obligatory courses to fulfil in order to do a major or minor
thesis differ per specialisation and chair group. Before starting a thesis, some courses are
compulsory for each specialisation. This course is independent of the chair group at which
the thesis is being performed. Besides this course, the chair group where the thesis is done
has some extra requirements. Dependent on the thesis, at least one more course is
required. Therefore, it is very important to think, already at the beginning of the MSc, about
what your interests are. It will help if you talk about your preferences with a study advisor of
a specialization. In order to fulfil the 60 ECTS, the remaining free periods can be filled up
with optional courses. To plan your study program the academic calendar is a useful tool
(http://csa.wur.nl/mededelingen/rooster/nl/Acad_studiejaar_2009_2010.pdf).
Also the planning booklet may help you in choosing courses
(https://csa.wur.nl/wpage8/xpage.aspx?xml=gids_xml.iread?Gidsjaar=2008&xsl=/bois/xsl/gi
ds.xsl&css=rooster.css&lang=usa&app=rooster).
Other master programmes than Animal Sciences may also give interesting courses, like for
instance courses about Business Economics (BEC), Education and Competence studies                                               16
(ECS), Farm Technology (FTE), etc. For an overview of all the subjects that you can follow
per period we refer to the planning booklet.

2.3 European Master Programmes

As a MAF- or MAS-student you have the possibility to join one of the European Master
Programmes. These are so called „double degree‟ programmes, which means that you have
the possibility to graduate at two universities.

MSc-programme European Animal Management (EURAMA)
The European Master in Animal Management is a joint initiative of four European
universities, where animal sciences meets animal policies, economics and agri-business,
with a focus on chain management and food quality and safety.
For more information you can contact rene.kwakkel@wur.nl or look at the website
www.eurama.org.

European Master in Animal Breeding and Genetics (EM-ABG)
The European Master in Animal Breeding and Genetics is a joint initiative of six European
universities. This Erasmus Mundus programme concentrates on the use of quantitative and
molecular genetics for animal purposes. The approach is based on mobility of students and
staff, thereby exchanging experiences in different disciplines and establishing a common
high quality standard in education and training in this field.
For more information you can contact liesbeth.vanderwaaij@wur.nl or look at the website
www.emabg.eu.
                                            17
3. Master of Animal Sciences (MAS)
3.1 General

The MSc-programme Animal Sciences (MAS) is a logical continuation of a BSc or equivalent
programme in the field of livestock and companion animals. Aim of the MAS programme is
to deliver skilled professional animal scientists, well equipped to tackle the problems of
sustainable livestock development as well as the management of companion animals.
Animal health plays an important role. You investigate how animal diseases can be
prevented, for example by means of good nutrition, effective housing and by designing good
breeding programmes. You can therefore provide a real contribution to animal welfare and
food safety; these are topics that are not only the focus of interest in the Netherlands and in
Europe, but also throughout the world.

Research
The research within the Department of Animal Sciences is carried out by the Science
Groups and is coordinated by the research school WIAS (Wageningen Institute of Animal
Sciences). The graduate school WIAS aims to improve their understanding of animals and
their various roles for mankind through fundamental and strategic research and training of
young researchers.

Job opportunities
Animal scientists find work primarily in the business sector, such as in the feed and
pharmaceutical (veterinary medicines) industries, breeding institutions, banks and engineer
offices. One of every five graduates works in these industries in a technical, commercial or
supervisory function. In addition, there are many research jobs at universities and research
institutions in the Netherlands and abroad. One out of every six Animal Scientists works
abroad (at least temporarily), in development cooperation, as a researcher or in business.
More than one-third of the researchers work as trainee research assistants (PhD), which is a
four year lasting research project.3.2 Specialisations

Within the MAS you can choose from various specializations. Within every specialization
you can follow your minor and major thesis at different chair groups. In this way every
student can emphasize different aspects of the study in his or her own field of interest. It is
also possible to do a minor thesis outside the Animal Sciences department.

3.2.1 Animal Breeding and Genetics
Area of work
Animal breeding and genetics is a very broad work field. As the name suggests, it actually
consists of two fields: animal breeding and genetics. We study how genetics influences traits


                                              18
in a range of animal species including horses and dogs, but with emphasis on farm animals.
Type of traits we study range from product quality, such as milk and meat quality, health
traits, such as birth problems and susceptibility to disease, to welfare related traits, such as
behaviour and adaptive capacity to an environment. For this we use two quite different
approaches: molecular genetics, where we study the genetics at DNA level, and quantitative
genetics, where we use genetic relationships between animals (e.g. brother-sister) to
estimate the heritability of traits. As we use both approaches in our group, we are in the
quite unique situation that we also combine both techniques in the same project, for
example aiming at detecting the genes involved in a trait, or to provide extra information in a
breeding program.
After examining the heritability of traits, we use that information to optimise selection
strategies in genetic improvement programmes: breeding programmes. We design new
strategies to select the best animals for breeding. Complicating factors are that you need to
make sure that, for example, the inbreeding level does not increase too much as that may
induce an increase in the expression of genetic disorders in the population. Also, special
selection strategies are being developed taking into account the social interaction between
animals. In some animal species the aim is not so much to improve as well as to maintain
the population. For example traditional farm animal species are reducing in number, and,
consequently, in biodiversity. This is a global trend. In our group we study the biodiversity in
populations, and design breeding schemes for maintaining diversity.

Courses
The courses within the MSc-specialisation Animal Breeding and Genetics follow up on
courses that are taught in our BSc Animal Sciences. When you have not done your BSc at
our university, you are strongly advised to take the BSc-courses “Animal Breeding and
Genetics” and “Advanced Statistics” as these courses provide knowledge that is assumed
present in our MSc courses. At the start of your MSc with specialisation Animal Breeding
and Genetics you need to decide whether your thesis will be on a molecular or a quantitative
genetics subject. When you decide on a quantitative genetics subject, you need to take
“Genetic Improvement of Livestock” (GIL) (ABG-31306), a course that is a follow up to the
BSc-course Animal Breeding and Genetics (ABG-20306). When you decide on a molecular
genetics subject, you need to take Genomics (ABG-30306) a course that is more a follow up
to the BSc-course “General Genetics”. If you don‟t want to decide at the start of your MSc
already, you may also choose to take both courses and decide later. Otherwise, in addition
to GIL or Genomics, you need to choose one extra course: Modern Statistics of Life
Sciences (ABG-30806) or Population and Quantitative Genetics (GEN-30806). So before
starting your major thesis you have taken at least two of the above mentioned courses.
These prerequisites for the specialisation Animal Breeding and Genetics are different from
previous year.


After graduation
People who have graduated with specialisation Animal Breeding and Genetics typically end
up in research oriented jobs. Many will do a PhD and then find a job in R&D in the breeding
industry or in our group (Wageningen or Lelystad). Others will go straight to research
assistant positions, mainly in industry. During the past years some have found a job in


                                               19
education (e.g. agricultural colleges), some have gone abroad, mainly to work for breeding
industry, work in their own business (farms and advice agencies), one or two have ended up
in government-related jobs, and one has become breeding manager in a Zoo.

For more information on the specialisation Animal Breeding and Genetics you can contact
hans.komen@wur.nl   (0317–482465).    Or  you   can  visit  the  website;
www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Breeding+and+Genetics3.2.2 Animal Health and Behaviour
Area of work
The specialisation Animal Health and Behaviour is the responsibility of the Adaptation
Physiology Group and the former Ethology Group. The specialisation offers the possibility to
specialise in Adaptation Physiology (including the various disciplines involved), Ethology, or
both.

Within the specialisation Animal Health and Behaviour, adaptation and behaviour are
approached in two different ways. First, we study how animals physiologically respond to
stressors, and build up experience (physiological learning) in early life, and the
consequences of this learning for later life. Second, we study the opportunities and
resources animals need to adapt to changing environments, without disturbing health,
(re)production and wellbeing. Besides effects on behaviour, a variety of physiological
processes (related to e.g. energy metabolism, immune responses, reproduction) are
studied.

Courses
The course Health, Welfare and Management (ADP-30306; period 1) is compulsory. As a
second specialisation course, Adaptation Physiology II (ADP-30806; period 4) or Behaviour
and Environment (ETH-30306; period 5) are restricted optionals, depending on the choice
for a major (either ADP or ETH). For students who did not receive their BSc from
Wageningen University, it may be wise to follow one or more of the BSc-courses Adaptation
Physiology I (ADP-20306; period 3), which teaches the basics of Immunology and
Thermoregulation, Reproduction and Fertility (ADP-21803; period 4), and/or Behaviour and
Endocrinology (ETH-20306; period 3).

After graduation
Possibilities of jobs for students that specialize in Animal Health and Behaviour are very
diverse. Examples: PhD student in one of the disciplines mentioned above, R&D worker in
industry, policy maker at various levels of government, bank or non governmental
organisations, sales representative in industry, etc. For more concrete examples please
contact one of our staff members.

For more information on the specialisation Animal Health and Behaviour you can contact
nicoline.soede@wur.nl  (0317–483973).   Or  you  can  visit  the  website;
www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Health+and+Behaviour


                                              20
3.2.3 Animal Health Management
Area of work
Central issue in education and research of Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE) is
transmission of infectious agents within groups of animals or between farms and the effect
of a variety of factors on the transmission. Research is aimed at quantification of the
occurrence of diseases and transmission (in space and time) in populations of animals and
the influence of (risk) factors. Identification and quantification of these factors is done in
order to determine preventive measures to control the infection. Besides that, transmission
experiments are carried out (together with ID-Lelystad) to gain insight in several aspects of
transmission. The results of these experiments are used in the development of theoretical
models of transmission of infectious diseases within and between farms, in which
knowledge from animal sciences, theoretical biology, veterinary science and statistics are
combined.

Courses
One compulsory course (see study handbook for a detailed description) has to be followed,
this is Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE-30306; Period 4). Besides this
compulsory course, you have to choose at least one of the following courses.I It is
recommended to do them all.
- Modern Statistics for Life Sciences (ABG-30806; Period 3)
- Health, Welfare and Management (ADP-30306; Period 1)
- Economics of Animal Health and Food Safety (BEC-30806; Period 5)

Students might participate in PhD research for their thesis. The used (research) methods
vary considerably.
Consult your study adviser at the start of your MSc for approval of your MSc-programme.

After graduation
Students graduated in epidemiology find a job in industry (e.g. Pharmaceutical companies
as Intervet B.V.), (semi-)governmental organizations (Ministry of Agriculture, RIVM (Institute
for Public Health and the Environment), Animal Health Service), university (PhD student in
The Netherlands or abroad) or education.

For more information on the specialisation Animal Health Management you can
contact lisette.graat@wur.nl (0317-483933). Or you can visit the website;
www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Health+Management

3.2.4 Animal Nutrition
Area of work
As a student specialising in Animal Nutrition you can be involved with the nutrition of cattle,
pigs, dogs, cats, chickens, horses and fish.

The discipline of Animal Nutrition investigates the interaction between animals and their
nutrition: how much of what type of food (grass, maize, concentrate) and in what form (meal,
slurry, pellets, extrudate) should they be fed? The specialisation addresses questions such
as: how do animals digest feed, how does feed affect intestinal health and how do animals


                                              21
metabolise nutrients? The ultimate aim is to formulate feeds/diets from which an animal can
extract sufficient nutrients and where the nutrition of farm animals (cattle, pigs, chickens)
focuses on economically profitable and ecologically responsible production. With
companionship or hobby animals (dogs, cats and horses), nutrition focuses on optimising
health and vitality during every phase of life (growth, adulthood and old age). You will be
involved with the nutrition of healthy animals and maintaining this health by means of
nutrition.

In the specialisation, you can also conduct animal experimentation research as well as
chemical or technological research. Mathematical (computer) models are also used to
predict the digestion and metabolism of energy and nutrients (proteins etc.) based on
measurements taken on the animal. The use of laboratory (in vitro) techniques takes the
leading role in simulating the nutrition-animal interaction.

Courses
- Animal Nutrition & Physiology (ANU-30806): this is a compulsory MSc-course in the
specialisation. It uses three practical modules to provide you with basic knowledge about
nutrient analysis, digestion physiology and the physiology of nutrient utilisation by animals.
Half of this course is made up of lectures. The other half comprises practicals. This course is
the prerequisite for one of the two following courses (according to your choice):
- Nutrient Dynamics (ANU-30306): in this course, knowledge in the area of the digestion and
utilisation of nutrients is addressed in greater depth and quantified. The topics addressed
include the metabolism of micro organisms and the growth of pigs and similar animals. You
will become acquainted with the structure and interpretation of research results in order to
solve theoretical and practical problems. The course uses simulation models to provide you
with better understanding of the interactions that can occur and to integrate your knowledge.
The emphasis lies on lectures and on practicals where you work primarily with models.
- Feed Technology (ANU-31306): it provides insight into the preconditions for producing
feeds (quality care and quality assurance; knowledge of processes and process diagrams;
raw materials and additives; principles of the linear programming of feeds) before integrating
the knowledge that makes it possible to increase the nutritional and physical quality of
animal feeds by using technology. In this course you will begin with several introductory and
in-depth lectures, followed by two technical practicals.

After graduation
A specialisation in Animal Nutrition is an excellent basis for a career where you are involved
with the nutrition (integrated or otherwise) of farm animals, companion animals and/or fish in
the national and international feed industry, pet food industry and its suppliers, in research,
education, public communication or in policy positions. More and more positions are
becoming available which involve the relationship between animal nutrition and the quality
assurance of animal products. But what kind of job can you get? A few examples are:
nutritionist at a feed company or at a pet food company, quality manager, researcher at a
research institute.
                                              22
For more information on the specialisation Animal Nutrition you can contact
rene.kwakkel@wur.nl (0317 - 484156) or thomas.vanderpoel@wur.nl (0317 – 484156). Or
you can visit the website;
 www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Nutrition3.2.5 Animal Production Systems
Area of work
The Animal Production Systems Group (APS) studies the changes in animal production
systems in interaction with the environment and the society.
The chair Animal Production Systems explores a variety of animal production systems
worldwide: from intensive western systems to extensive tropical systems, from conventional
to organic systems and systems aimed at nature management or societal farming (see
Figure 1). The chair of Animals and Society (AAS) is part of the Animal Production Systems
Group. Research of AAS focuses on the different functions of animals for people, the social
ethical aspects of keeping animals, and the effect of those different functions on the health
and welfare of the animals.
Animal Production Systems research is based on the systems approach, which is used to
assess the contribution of animal production systems to sustainable development (e.g.
assessing sustainable development of laying hen systems). Our research focuses,
depending on the system studied, on only one function (mainly food production) or on more
functions (multifunctional systems: nature conservation, care and food production) and on
large-scale systems (conventional, industrial) or on small-scale systems (smallholder,
hobby). The ecological, economic and societal performances of systems are represented by
the three overlapping circles within the figure.


              Contribution to
            sustainable development
                  Societal            Ecological    Economic
              O           ll
            funct ne       Smaale
               ion        sc
                         M
             e
           Largale         funct ultiple
            sc             ions


                          oach
                  Systems appr
                                             23
Figure 1. Animal Production Systems Research approach
In the Animal Production Systems specialisation students learn to describe, analyse, explore
and design animal production systems.

Courses
Compulsory courses for thesis work by APS:
  APS-30306 Sustainable Development of Animal Systems: Issues and Options
  APS-31306 Future Livestock systems

For more information on the specialisation Animal Production Systems you can contact
karen.eilers@wur.nl (0317 - 484611) or imke.deboer@wur.nl (0317 – 484589). Or you can
visit the website;
www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Production+Systems
3.2.6 Applied Zoology
Area of work
The specialisation Applied Zoology is occupied with the biology of farm and companion
animals.

There are three chair groups that are involved in the specialisation Applied Zoology. The
first is Cell Biology and Immunology (CBI). When you chose this, you are occupied with the
immunological defence of animals and how the animal protects itself from harmful
environmental influences. The second possibility is Experimental Zoology (EZO). Here, the
relation between form and function of the animal is the main subject. You investigate the
way the functional demands of the environment are reflected in the way an animal is built.
The last main chair group involved in this specialisation is Human and Animal Physiology
(HAP). The physiological aspects of reproduction and feeding are the main focus within this
direction.
                                             24
Courses
One compulsory course has to be taken: Animal Health and Welfare (ADP-30306). At least
one other course has to be followed to prepare for the specific work area in which you do
your thesis:

Cell Biology and Immunology:
- Comparative immunology (CBI-30306).
In this course, the functioning of the immune system at cell- or organlevel is the main focus.
A comparative approach is chosen, in order to get a broad overview of the immune system
in the animal kingdom.

Experimental Zoology:
- Developmental Biology of Animals (EZO-30306).
This course gives a comparative overview of the early development in a variety of animals.
You study the different mechanisms of the development as well as the influence of the
environment on it. This course prepares you on a developmental biological thesis with the
chair group EZO.
- Functional Zoology (EZO- 30806)
In this course, a theoretical basis is made, as well as practical exercise in a quantitative
analysis of the functioning of animals. These are for example gas exchange mechanisms,
locomotion and food intake.

Human and Animal Physiology:
- Adaptation physiology II (ADP-30806)
In this course you go into certain adaptation physiological mechanisms. This is done by
introducing cases that are worked out in detail. For example the case: „Effect of severity of
inflammation during mastitis on efficacy of antibiotic therapy‟.
- Brain and Hormones (HAP-30806)
In this course it is looked towards the effect of the team work of brain and hormones on the
behaviour. Adequate reaction on stimuli from the environment is crucial.

A thesis and/or internship can be done at one of these three chair groups, but also at other
chair groups.

After graduation
This specialisation does not educate you to do a certain job. It trains you to analyse
problems at an academic level and to convert this into a specific approach. This makes you
interesting to a large group of employers. Many students Applied Zoology are interested in
the functioning of animals and like to expand their knowledge further and do a PhD. Other
students start working in the (pharmaceutical) industry, like Numico, Organon, Unilever, etc.

For more information on the specialisation Applied Zoology you can contact
sander.kranenbarg@wur.nl  (0317-484007).   Or  you  can  visit the website;
www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Applied+Zoology
                                              25
4. Master of Aquaculture and Fisheries (MAF)
4.1 General
If you are interested in the sustainable use of living organisms in aquatic ecosystems, the
MSc in Aquaculture and Fisheries (MAF) may be just your education. Fields of expertise that
you can specialise in include food production, recreation, nature conservation, keeping of
aquarium animals or a combination of these fields.
During your study you will become familiar with techniques and methods for analysing and
solving technical and biological problems in aquatic ecosystems and you will acquire solid,
basic knowledge about fundamental biological and ecological processes. The acquired skills
and knowledge enable you to develop and manage artificial and natural aquatic systems in
a sustainable way.

The MSc of Aquaculture and Fisheries is a thesis-oriented educational programme. This
means that the research during the thesis work is fundamental to the successful completion
of your education. The thesis research will mostly be embedded in the current research
programmes of the chair group Aquaculture and Fisheries. At this time the research focuses
at three integration levels: organism level, system level and ecosystem level.

After graduation
A MAF graduate you will usually work in multidisciplinary teams for aquaculture and fisheries
companies, feed producers, public aquariums in zoos, or in ornamental fish production and
husbandry. You can work as a consultant or as policy adviser for multilateral, national and
regional governmental agencies or non governmental organisations (World Bank, FAO,
ministries, provinces, water boards, WWF, the North Sea foundation, and many others).
Moreover, at private companies there is an increasing demand for production chain
management (e.g. Ahold, Heiploeg). If you are interested in research, then you can choose
universities or research institutes as your future professional environment. You can also
choose to start your own business as a fish producer or consultant. National borders will not
hold you back: everywhere you go in the Netherlands, throughout Europe or across the
world, you will encounter graduates from this programme.


4.2 Specialisations
At this time MAF has two specialisations, Aquaculture and Fisheries.


4.2.1 Aquaculture
Aquaculture is the art of culturing water plants, fish, crustaceans and shellfish for food.
Nowadays, consumers consider products such as cod, shrimp and mussels to be an
essential part of a varied and healthy diet. Aquaculture is, and has been for several
decades, the fastest-growing agricultural sector in the world. The expectation is that this
trend will continue in the decades to come. The challenge is to direct this growth into the
right direction.


                                             26
One of the aims is growth, but what about animal welfare and health? When is a diet healthy
for the fish? Can we turn carnivores such as salmon into vegetarians? When is an
aquaculture production system truly sustainable, and if this is not the case, how to make it
sustainable? How to take care of aquarium fishes? Can we culture corals, sponges or
tunicates to provide us with useful natural chemical compounds, thereby reducing the
pressure on natural populations? How do you set up a healthy and stable ecosystem in a
public aquarium? Which filter system is in this case most suitable for maintaining the correct
water quality? In brief, as an aquaculture student, you can choose between numerous
problems (each one of them being highly relevant to society) to tackle and solve.
During your study you learn to approach problems quantitatively. In consequence, you work
out solutions based on information found in literature and own experience, following a
modelling approach. Various solutions are evaluated, pondering the pros and cons of each
possible solution. In fact, you are a scientist who offers solutions. How do you know your
solution is one of the best? This you ensure by operating in an interdisciplinary and
international context. You discuss your approach and solutions with numerous colleagues
together covering a wide range of complementary fields of expertise, both at national and
international level. The international character of the study programme is in part guaranteed
by offering you a full English language curriculum and by linking you to ongoing projects,
many of which are executed in cooperation with partners abroad.
You spend a full year conducting research or – if you prefer this –working at an institute or
company outside the university so that you acquire a good picture of the professional field.
The courses „Aquaculture Production Systems‟ and „Nutrition, Welfare and Reproduction in
Aquaculture‟ are mandatory as preparation for your research project(s). In addition, there
will be sufficient room in your study program to acquire additional knowledge and skills in
relation to your specific interests.
For more information on the specialisation Aquaculture you can contact
marc.verdegem@wur.nl.       Or   you     can    visit   the    website;
http://www.maf.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Aquaculture/

4.2.2 Fisheries
Today, capture fisheries is the last large-scale human hunter-gatherer activity. Every year,
approximately 90 million tonnes are landed through capture fisheries. In general, experts
estimate that ± 80 million tonnes can be caught annually without over-fishing. If all fishing
grounds would be managed perfectly, approximately 100 million tonnes can be caught
annually, but perfect management is hard to achieve, as shown by for example the
European North Sea fishery. Globally, 75% of the fishing grounds are today maximally
exploited or over-fished.
Fish, crustaceans and shellfish are an essential part of every aquatic ecosystem. Most
surface waters are part of the public domain, making it difficult to fully control and regulate
fisheries. Do humans have the right to kill aquatic animals? What is the intrinsic value of
each fish? What is the carrying capacity of the ecosystem for fisheries? Can fishes affect
water quality, and if this is the case, can we influence water quality through fish stock
management? What is the maximum sustainable yield of a fishery? Which role plays an
individual fish species within the ecosystem? Which is the preferred biotope of a certain
species? What needs to be done to re-establish large populations of salmon or sturgeon in
the Rhine? Does aquaculture affect natural fish communities, and if so, can we measure


                                              27
these effects? What effects will the construction of a dam have on downstream fish stocks?
In brief, as a fisheries student, you can choose between numerous problems – each one of
them being highly relevant to society – to tackle and solve.
It is also important that you learn to deal with complex societal problems and that you
understand the role of science in contributing to decision taking. In consultation with your
study advisor, you compile a set of course subjects that do justice to your ambitions and
experience.
For more information on the specialisation Fisheries you can contact
marc.verdegem@wur.nl. Or you can visit the website;
 http://www.maf.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Aquaculture/


4.2.3 Management of Marine Ecosystems
Management of Marine Ecosystems. It aims at sustainable management of seas and
coastal areas. It is a cooperation of the MSc programmes Environmental Sciences (MES)
and Aquaculture and Fisheries (MAF). The programme has started as a bundle of four
specialisations that form part of MES or MAF.
The worldwide growth in population and economic activities is placing
increasing environmental pressure on the seas. Fishery reduces some marine species,
tourisms can destroy corral reefs, and pollution threatens entire ecosystems. Sustainable
management of the seas is clearly necessary. The Management of Marine Ecosystems
(MMM) programme provides an integrated approach to these problems.
For more information on the specialisation Management of Marine Ecosystems you can
contact   wilko.vanloon@wur.nl.    Or   you   can   visit  the  website;
http://www.maf.wur.nl/UK/Specialisations/Management+of+Marine+Ecosystems/
                                             28
5. Chair groups
5.1 Introduction
Major thesis can be done at different chair groups within the specialisations of the Master of
Animal Sciences (MAS). In chapter 3 the specialisations which can be done are evaluated.
These chair groups are within and outside the department of Animal Sciences. In the next
paragraph, the different chair groups will be evaluated with the possibilities of doing a thesis.
For the most recent information on prerequirements of doing a thesis, it is advised to consult
the study handbook of the university (csa.wau.nl), or the contact person of the chair group.
In the second paragraph of this chapter, different chair groups are evaluated were students
of Animal Sciences can do a minor thesis.

5.2 Chair groups within the Animal Sciences department
5.2.1 Thesis Animal Breeding and Genetics (ABG)
Introduction
Our group can be divided into people working in molecular genetics, quantitative genetics,
and a group of people who work on the crossroads of both fields. Subjects range from
mapping of the genome, understanding the working of the genes, via biodiversity studies, to
design of breeding programs and developing new techniques in those fields. We have a
number of larger projects running where these work fields, and others, are combined. For
example, we have a project called „the robust layer‟ where the genetics, the behaviour, and
the immunology aspects of feather pecking behaviour of laying hens are studied and plans
for selective breeding are developed. This is a project in collaboration with the Adaptation
Physiology Group and industry. Another even larger project is „the Milk Genomics Project‟,
where the genetics and the food technology aspects of milk composition are studied and
plans for selective breeding are developed. Other projects are smaller, but very often in
collaboration with other groups. The project on osteochondrosis in horses, in collaboration
with Applied Zoology, is a good example of that. These collaborations indicate the
increasing role of genetics in other fields of work. This makes our field a very dynamic and
diverse field of work, but also a challenging one as you get to work with work fields that are
not your own.

Thesis opportunities
The subjects for MSc-theses can roughly be divided into two categories: part of running
projects, where you will join in the larger project but will have your own subject to work on,
and otherwise. The otherwise category is variable and involves short projects in response to
questions raised by third parties. These third parties can be industry, but, for example, also
„Natuurmonumenten‟, or a Zoo, or a breeding organisation, another chair group, or
organisations abroad. There is a list of possible thesis subjects on the website which reflects
the variety of subjects quite well. If you do your thesis or internship elsewhere then you will
have a supervisor from our group as well as from that organisation. Your thesis or internship
may be related to any animal species, as long as there is an aspect related to animal
breeding and genetics, and provided you can perform a scientifically study in the limited                                               29
amount of time. In case of a quantitative genetics related subject this will often mean you will
not be involved in collecting the data, but will mainly analyse them and draw conclusions
from your results. A molecular related subject often will involve practical work, and analysing
your collected data and draw conclusions from your results. Of course it is also possible to
combine molecular and quantitative genetic techniques, or, when you combine it with a
subject with another chair group, genetic and non-genetic techniques, in your thesis.
Examples    of   thesis-subjects   can   be   found   on    the  website:
http://www.abg.wur.nl/UK/education/MSc/Thesis+subjects/

If you decide to do your thesis or internship related to animal breeding and genetics, you
should get in touch with the study adviser Hans Komen (hans.komen@wur.nl). Together you
discuss what the options are. Especially when you would like to go abroad it is important to
contact your study adviser at least three months in advance so that necessary
arrangements can be made.


5.2.2 Thesis Adaptation physiology (ADP)
Introduction
The Animal Health and Behaviour Group studies processes involved in physiological
learning processes of an animal in early life and the consequences of this in later life.
Additionally, we study the opportunities and resources animals need to adapt to e.g.
changing environments without disturbing health, (re)production and wellbeing. A variety of
physiological reactions of animals are studied, in terms of immune responsiveness, energy
metabolism, thermoregulation, social bonding and (re)production. In the past years in more
and more studies, different disciplines are involved, resulting in a multidisciplinary approach.
Students doing there Major or Minor at the Animal Health and Behaviour Group are in most
cases involved in these studies.

Thesis opportunities
Thesis opportunities are based on the different disciplinaries of the Animal Health and
Behaviour Group. To make it more clear for the student, below the most important
disciplinary fields are shortly explained.
Disciplinary fields involved are:
 Energy metabolism research (dr. ir. Henry van den Brand and dr. ir. Liesbeth Bolhuis).
  This discipline mainly focuses on transition phases in animals, like incubation, birth,
  weaning or early lactation. Energy metabolism, including heat production, nutrient
  transition and social behaviour are read out parameters to obtain information of the
  animals. Examples of research lines: incubation factors and early embryonic
  development; early nutrition and the development of metabolic disorders, strategies to
  reduce the negative energy balance in early lactation and its consequences on
  reproduction or metabolic disorders, feed intake of piglets by stimulating their learning
  behaviour.
 The reproduction research (dr. ir. Nicoline Soede and dr. Wouter Hazeleger) focuses on
  understanding short term and long term consequences of the „environment‟ for
  reproductive processes; varying from the crowded situation of foetuses, the effects of a
  negative energy balance during lactation or management effectson fertility. Processes


                                               30
  that are studied are e.g., endocrine regulation, follicle growth (using ultrasound) and
  cyclicity, oestrus behaviour, fertilisation and prenatal development and placental
  functioning. Current research topics: (nutritional) manipulation of prenatal development
  in pigs, causes and consequences of the second litter dip in sows, effects of Intermittent
  Suckling for sows and piglets and fertilisation and early embryo development in
  chickens and factors affecting oestrus expression and onset of cyclicity in cattle.
  The immunology research (dr. ir. Henk Parmentier and dr. Aart Lammers) focuses on
  the effect of specific genetic selection for enhanced or decreased immune responses of
  poultry on the activities of various parts of the immune system; production and welfare
  parameters of such breeds and determination of immune parameters for robustness
  mostly on the animal level. In addition, enhancement of the health status of animals by
  modulation of the innate immune system is an important part of interest. Thus, effects of
  housing (conventional or free range/organic), feed (pro- and prebiotics), airborne or
  dietary microbial pressure (hygiene) and climatic stress on immune competence of
  poultry are studied, but when possible also in other species (pig and cattle). Various
  topics are studied in cooperation with the Cell Biology and Immunology Group and the
  Breeding and Genetics group.

In the above examples of research, several animal species are used. Sometimes, a
„problem‟ exists for a certain species and the research therefore focuses on that species.
However, to study physiological principles, the animal species of study is less important,
because outcomes may be extrapolated to other species. An example of this is the use of
pigs as a model for social bonding between humans and animals. We therefore hope that
students not focus too much on a specific animal species. Within ADP, thesis possibilities
exist not only for food animals, but also companion animals and zoo animals. Beside the
listed topics, there are often new topics for a thesis, either within ADP or outside the
University. Let us know what you want!
Information on thesis/internship: Wouter Hazeleger (wouter.hazeleger@wur.nl);
appointments can be made via the secretary of the Adaptation Physiology Group.


5.2.3 Thesis Aquaculture and Fisheries (AFI)
Introduction
If you are interested in the sustainable use of living organisms in aquatic ecosystems the
MSc in Aquaculture and Fisheries (MAF) may be just your education. Fields of expertise that
you can specialise in include food production, recreation, nature conservation, keeping of
aquarium animals or a combination of these fields.

During your study you will become familiar with techniques and methods for analysing and
solving technical and biological problems in aquatic ecosystems and you will acquire solid,
basic knowledge about fundamental biological and ecological processes. The acquired skills
and knowledge enable you to develop and manage artificial and natural aquatic systems in
a sustainable way.
At this time MAF has two specialisations, Aquaculture and Fisheries.

Thesis opportunities


                                              31
The MSc of Aquaculture and Fisheries is a thesis-oriented educational programme. This
means that the research during the thesis is fundamental to the successful completion of
your education. The thesis research will mostly be embedded in the current research
programmes of the chair group Aquaculture and Fisheries. At this time the research focuses
at three integration levels:
    Organism level
The individual, its well-being, and its relation to the environment are central. Most of the
research takes place at the interface of adaptation physiology and nutrition. Feeding
behaviour and coping with stress are important topics. Recent thesis subjects include:
 Effects of pheromones on behavioual responses of group-housed African Catfish (Clarias
  gariepinus).
 Effects of oxygen concentration on performance behaviour and stress response in
  European Seabass (Dicentrarchus labrax).
 Effects of dietary volume and dietary energy source on feed intake performance in Nile
  Tilapia (Oreochromis niloticus).
 Effects of flow regime on growth and physiology of Galaxy Coral (Galaxea fascicularis).
 Swimming behaviour of Spotted Eagle Ray (Aetobatus narinari) in the „Ocean‟ of Burgers‟
  Zoo.
    System level
The (artificial) system, its water quality and its relation to the organisms in it are central.
Most of the research involves either low-tech, extensive aquaculture systems (such as
tropical ponds), or high-tech recirculation systems. Pond ecology, nutrient dynamics and
zero-discharge recirculation systems are important topics. Recent thesis subjects include:
 A comparison of water purification properties of planktonic and attached algal
   communities.
 Effects of water exchange rate in recirculation systems on the performance and
   behaviour of fish.
 Reducing water consumption in eel or tilapia recirculation aquaculture systems.
 Algae-bacteria interactions in periphyton-based recirculating aquaculture systems.
    Ecosystem level
The sustainable use and management of natural ecosystems are central. Most of the
research deals with the reaction of fish communities to human-induced stress, such as
fisheries, habitat alteration, and climate change. Uses for food production, recreation, and
nature conservation are all taken into account. Recent thesis subjects include:
 Resource-use mapping in a Marine Protected Area, Wakatobi, Sulawesi, Indonesia.
 Fish bird interactions on Lake IJssel.
 Fish-environment relationships in the Volga floodplain (Russia).
 The effect of winterkills on the fish community in the Volga floodplain.
Information on thesis/internship: Marc Verdegem (marc.verdegem@wur.nl).5.2.4 Thesis Animal Nutrition (ANU)
Introduction
The animal nutrition group investigates how animals react on feed and feeding methods.
Digestion and metabolism of nutrients in relation to production or health aspects are


                                              32
important aspects. Investigation is done on three levels: feed physiology of animals with one
stomach, feed physiology of ruminants and feed technology. Animal feeding is a process of
making a balanced diet with a combination of different nutrients. This has to be adjusted on
an economical and ecological way of produce and more important is the physiological
aspects as health, fertility and wellbeing of the animal itself.
Furthermore, research is based on development of mechanical models for digestion and
energy metabolism to predict what happens within the animal. Some projects are together
with other groups as plant science, process science and food technology.

Thesis opportunities
A MSc-thesis is often based on a project of an AIO- or PhD-student. More possibilities are
available at companies, institutes or organisations. If you do your thesis somewhere else,
you will have a supervisor from our group, as well as from that organisation. A thesis can
involve every animal species and every aspect of nutrition, when it has a scientific relation.
When you want to do a thesis at ANU, get in touch with the professor of ANU (Prof. W.
Hendriks). Together you discuss what the options are. It is important to contact your study
adviser at least 3 months in advance so that necessary arrangements can be made. If you
have an idea for a project, we can discuss about the quality of that project and how to work
things out. For further information: http://www.anu.wur.nl/UK/

Recent thesis subjects include:
   In-vitro fermentation of grass and sainfoin using rumen inoculum from dairy cows
   receiving diets differing in quality.
   Effect of extrusion on the nutritional value of canine diets as assessed by in vitro
   indicators.
   Effect of nutrient dilution on feed intake, eating time and performance of hens at
   early lay.
   Amino acid and/or glucose to meet the energy requirement to recover the induced
   gut atrophy in piglets‟ intestine.
   Effects of feeding frequency on the utilization of nutrients in veal calves.


5.2.5 Thesis Animal Production Systems (APS)
Introduction
The Animal Production Systems Group (APS) studies the changes in animal production
systems in interaction with the environment and the society. The group explores a variety of
animal production systems worldwide: from intensive western systems to extensive tropical
systems, from conventional to organic systems and systems aimed at nature management
or societal farming. Research of our group is based on the systems approach, which is used
to assess the contribution of animal production systems to sustainable development (e.g.
assessing sustainable development of laying hen systems).

Thesis opportunities
As the thesis subjects are often in cooperation with external organizations subjects will
change quickly. To obtain a good idea about all possible subjects it is advised to read the                                              33
abstracts of recent theses that can be found on our website under Education:
www.aps.wur.nl
Recent thesis subjects can be found at:
http://www.aps.wur.nl/UK/education/Recent+thesis+subjects:


5.2.6 Thesis Cell Biology and Immunology (CBI)
Introduction
Research of CBI is mainly dedicated to immunology (from shrimp, fish, chicken, cows,
horses and human). The last 5 years, research of CBI changed from mainly aquatic
immunology (shrimps, fish) to more comparative immunology, in which projects on
husbandry animals, companion animals and humans are possible. Investigation is done on
influences of different immunecell expressions (e.g. MHC molecules) and soluble factors
(e.g. immunoglobulines and cytokines) on immunological reactions.
Furthermore, research is focussed on the effects of different forms of stress on neuro-
endocrine regulation and the driving role of cytokines in the specific immuneresponse.
Special attention is given on the mucosal immune system of fish. Results of this research
can be used for genetical selection of diverse animal species to increase their resistance
against diseases.

Thesis opportunities
Possibilities for a thesis depends on the projects running. The research can be very
fundamental on innate as well as adaptive immune mechanisms, strategic and even applied
(immune stimulation/modulation, vaccination and prevention). Most recent started projects
are on allergy of horses, mastitis in cows, feed allergy in children, relation Zn deficiency and
malaria in children (Tanzania), immunomodulatory substances from plants and mushrooms.
Recently a project on the effects of magnetic fields on the health of aquatic animals started.
Still a high variety of fish immunology projects are running that can be indicated as:
immunoparasitology, endocrine-immune interactions, ontogeny of the immune system and
mucosal immunity.
More information can be found on the website: http://www.cbi.wur.nl/UK/


5.2.7 Thesis Ethology (ETH)
Introduction
Ethology is about behaviour, which can be defined as a visible stream of muscle flexions
manifesting as postures. Fast changing postures result in motion and behaviour is the tool
with which individuals use their environment. Ethology has been defined by the Dutch Nobel
Prize winner Nico Tinbergen as the biological study of behaviour. This means that it is about
an observable phenomenon (behaviour) that is studied by the biological method, i.e. a
general scientific method with specific type of questions about causation, survival value,
evolution (the 3 major problems of biology as identified by Huxley) and ontogeny (as added
by Tinbergen). Understanding animal behaviour from the perspective of these 'four
questions of Tinbergen' is fundamental in ETH education. With the understanding of
behaviour it is possible to address practical problems such as those related to animal
welfare. The latter is an important societal concern and applied ethology typically is the


                                               34
method to address animal welfare issues. Because of the tight connection between applied
ethology and animal welfare, the latter and concepts like behavioural needs emotions and
motivations play a major role in research of ETH.

Thesis opportunities
Students can initiate projects together with ETH staff members or Thesis and trainee posts
may be available at other parts of the Animal Sciences Group (ASG). Also, it is possibly to
do your thesis outside ASG, e.g. The Resource Ecology Group, or WUR to host an ETH
student, but supervisors of the former Ethology Chair must always be involved in the start
up of the Thesis and will be the ones taking the exams.
A variety of research topics in different research areas are available for students to work on.
For additional information we refer to the website http://www.adp.wur.nl/UK/Behaviour/, the
Zodiac bulletin board at the corridor of the Adaptation Physiology Group, fellow students and
the teachers of Ethology, Paul Koene (paul.koene@wur.nl), e.g. about chicken, zoo animals
and animals in nature reserves, or Joanne van der Borg (joanne.vanderborg@wur.nl), e.g.
about companion animals, like dogs and cats. Recent studies with dogs targeted, for
example, problem behaviours (coprophagy, separation anxiety, aggression), learning
abilities, cognitive bias, paw preference and in general standardized behavioural tests. A
wide diversity of Zoo animal species have been studied for different types of behaviours
including social behaviour and welfare related behaviours. The welfare implications of
different housing conditions of privately owned rabbits or the behaviour health and welfare of
free-ranging cattle in the Oostvaardersplassen are other examples of recent Thesis studies.
It is recommended to combine a Major or Minor Thesis in Ethology with another research
area (e.g. physiology, epidemiology, nutrition or genetics) to maximize job opportunities.
For information, mail the student adviser Bonne Beerda (bonne.beerda@wur.nl)
or check the internet site www.asg.wur.nl


5.2.8 Thesis Experimental Zoology (EZO)
Introduction
The chair group Experimental Zoology investigates the relation of form and function of
animals. The accent of research is placed on early development, where the animal is the
context and all integration levels are important, from molecule to ecosystem. Research is
mostly done by performing computer models joined together with experiments.

Thesis opportunities
For information of possibilities for a thesis at Experimental Zoology, get in touch with the
study adviser (Prof. Dr. Johan van Leeuwen). He will give you more information about the
possibilities and what the requirements are. For an appointment, you can mail to:
johan.vanleeuwen@wur.nl. More information can be found on the website:
www.ezo.wur.nl/UK/

Recent thesis subjects include:
  Biomechanics of horses: research is focussed on analysing different aspects of motion
  of horses (e.g. interaction of human and horse, problems as osteochondrose).                                              35
  Developing mechanics: investigations are done at the influence of pressure on tissue
  development (e.g. what are the genetical- or environmental influences on skeletal
  maturation during early development). Computer simulations are often used for these
  kind of projects.
  Swimming of fishes: what are the influences on different styles of swimming. Swim
  motion can be analysed with the help of particle image velocimetry (PIV) or high-speed
  video. Comparable techniques can be used for research on flying techniques of birds or
  insects.
  Feed intake of fishes: research is focussed on the structure and function of the
  mechanism of feed intake of adult fish


5.2.9 Thesis Human and Animal Physiology (HAP)
Introduction
Research of the chair group Human and Animal Physiology is concentrated on (hormonal)
regulation of metabolic functions focussed on reproduction, and on the dynamics of nutrients
with emphasis on the ability to generate an-aerobic power for metabolic performance. The
latter line of research is a collaboration with the HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) in
Nijmegen. In practice this means that the chair group studies mechanisms of adaptation
playing a role during disturbance of the homeostatic condition due to internal or external
environmental influences under conditions that affect the functioning of human or animal
body and organs.

Thesis opportunities
Thesis subjects focus on (neuro)endocrinology or on nutritional physiology. Research based
on (neuro) endocrinology is focussed on the effects of hypothyroidism on the functioning of
animals. Chronic hypothyroidism due to reduced iodide intake is world-wide a considerable
problem, both in humans and animals and affects the development and functioning of many
organs, and behaviour. Research is focussed on the effects of chronic hypothyroidism on
gonadal development and the initiation of puberty. It is also possible to study the effects of
this metabolic disturbance on the functioning of other vital organs, such as the thyroid itself,
liver or the adrenal gland.
Furthermore, the effects of chronic foetal/neonatal hypothyroidism on brain development
and behaviour can be investigated (in collaboration with Bonne Beerda and Gert Jan
Geerse (Department of Animal Sciences) and Anton Scheurink (RUG)). Techniques used in
this direction of research are for instance: histology, immunohistochemistry, morphometry,
Western blotting and RT-PCR, as well as behavioural observations using EthoVision
(Noldus).

Research based on the nutritional physiology is more involved with nutrients and their ability
to support physiological performance within specific metabolic constraints. After a meal
constraints have been noticed to quantitative and qualitative storage of dietary nutrients in
the body. Development of specific feeding strategies might help to overcome these
constraints in view of optimal physiological performance. In the near future the focus will be
on the essentiality of glucogenic energy to generate an-aerobic power for physical fitness
(humans) and weight management (humans, companion animals). In this research we


                                               36
address the influence of hypoxia and high protein diets in cooperation with the HAN
(Hogeschool Arnhem-Nijmegen) and the chair group Animal Nutrition.

For information of possibilities for a thesis at Human and Animal Physiology, get in touch
with the study adviser (Dr. Katja J. Teerds). For an appointment, you can mail to:
katja.teerds@wur.nl, or call to: 0317-483014.


5.2.10 Thesis Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE)
Introduction
The activities of Animal Health and Management are focused on control and prevention of
animal diseases. The emphasis is on infectious agents in mainly farm animals. Currently,
the following subjects are studied by PhD students, e.g. coccidiosis in poultry, claw
disorders in cattle, hepatitis E in pigs, MRSA in pigs, liver fluke in fish-pig farms, white spot
disease in shrimps. These infectious agents might be relevant for farm economics, or with
respect to public health (zoönoses). Furthermore research is focussed on the following
questions: where and how often does infection occur, what are potential causes, what are
the consequences for animal health or farm economics when causes are removed or other
preventive measures are taken?

Thesis opportunities
For the choice of subject of your thesis, you‟ll have to consult dr.ir. Klaas Frankena
(klaas.frankena@wur.nl) about 4-6 months before you want to start with your thesis.

Below a list with titles of MSc-theses in the past years, to show the broad range of subjects.
You‟ll see that there are also possibilities for using epidemiological methods in pet animals:

    Prevalence of (sub)clinical endometritis and its effect on reproductive performance in
    Dutch dairy cows
    Association Between the Incidence of Subclinical Mastitis and Occurrence of SCC
    peak patterns in Somatic Cell Count in Dutch dairy cows
    Prevalence and spatial distribution of Neospora caninum in Swedish beef cattle
    Evaluation of farmers incentives to join a Dutch voluntary Johne‟s disease program
    Surveillance and response systems for infectious diseases and the validation and
    improvement of the priority setting of emerging zoonoses
    Subclinical mastitis as a risk factor for clinical mastitis in cows
    Prevalence of zoonotic parasites in dogs and cats in The Netherlands
    Risk Factors for Transmission of Avian Influenza to Man: “Comparison of Principal
    Component Analysis and Logistic Regression
    Prevalence estimation and risk factor analysis for MRSA on pig farms
    Effect of vaccination against White Spot Syndrome on virus transmission in shrimp
    The use of IFN-γ test to measure the effect of preventive management measures for
    paratuberculosis in dairy herds
                                               37
5.3 Chair groups outside the animal sciences department
5.3.1 Thesis Agricultural Economics and Rural Policy Group (AEP)
Introduction
General research and teaching of the Agricultural Economics and Rural Policy Group are
focused on the functioning of the agricultural sector, agribusiness and rural areas in
developed countries. Most research is on evaluating and designing government policies and
determining their effects. Some research questions are: effects of manure policies in the
Netherlands, future dairy policies (e.g. effects of abolishing milk quotas), effects of WTO
reforms for livestock production, etc. We look at these topics from the perspective of
developed countries (mainly European Union, United States and Central and Eastern
European countries). Moreover, our focus is on the agricultural sector, agribusiness and
rural areas as a whole. However, this also implies that it is necessary to understand the
individual behaviour of stakeholders (farmers, agribusiness firms, consumers, and
governments). Finally, the group uses economic theory as a starting point for analyses. The
strength of the group lies in the combination of applying theory and methodology on actual
research questions in the area of agricultural economics, agribusiness and rural policy.

Theses opportunities
As a student you can choose your own subject for your thesis. In some cases you write the
thesis for a public or private institution (e.g. a bank). In other cases you join a project of the
group (e.g. research for the European Union). Possible subjects are in the area of:
 Policy: What are the reasons for governments to implement agricultural and rural
  policies? What are the effects of EU policies (e.g. dairy policy reform and trade
  liberalisation)? How do policies evolve over time? Which policy instruments to use in a
  specific situation (e.g. supply quotas or not to reduce environmental problems in the
  intensive livestock industry)?
 Land-use: Land is a scarce production factor in the Netherlands and there are many
  competing functions like agriculture, wildlife and landscape, infrastructure (e.g. roads),
  housing and recreation. Possible research questions are: How do the major land-uses
  interact with other competing claims on land-use? What determines the price of land?
  What is a good property right structure? How should wildlife and landscape be valued?
  What is the possible role of environmental co-operatives in maintaining and developing
  wildlife and landscape?
 Environment: What are the alternative policy instruments that can cope with the
  environmental problems in agriculture and horticulture? What are the specific
  environmental policies with respect to nitrates, phosphates, pesticides and energy in the
  Netherlands and in the EU and what are their possible economic and environmental
  effects? Should environmental issues be considered in future trade liberalization
  negotiations?
 World food supply: Is there enough food to feed the world in the future? What are the
  effects of the strong economic growth in China on the demand for food products?
 Food safety: How do food safety requirements affect international trade? What are the
  causes and consequences of obesity?
                                                38
  International trade: What are the possible outcomes and effects of WTO trade
  liberalisation negotiations? What are the effects of the formation of trade blocs (e.g.
  NAFTA, EU)? What are the economic costs of trade conflicts? What trade policies do
  countries apply and what are their effects? Are the anti-globalists right?
  Economic organisation of agricultural production: Central here are questions about
  markets, government regulation and co-ordination mechanisms in agricultural and food
  production. Examples are: Is there market power in agricultural and food chains and
  what are the effects of market power on farm and consumer prices? How do family
  farms function and will they survive in the future? What is the role of contracts and
  insurances to reduce risk?

For information of possibilities for a thesis at the Agricultural Economics and Rural Policy
Group, get in touch with the study adviser (dr.ir. J. Peerlings, room K2108 at the
Leeuwenborch). For an appointment, you can mail to: jack.peerlings@wur.nl. See also
www.aep.wur.nl.


5.3.2 Thesis Aquatic Ecology and Water Quality Management (AEW)
Introduction
The work of our research group focuses on unravelling how freshwater and marine
ecosystems work. Our main goal is to develop innovative approaches to restoration and
management of aquatic ecosystems. To achieve this, insight in the functioning of the aquatic
systems is required. We analyze key mechanisms by means of a combination of field
research, laboratory experiments and modelling.
Different biological groups (plants, algae, macro-invertebrates, and fish) are present in
natural ecosystems, but especially fish often plays a crucial role in shaping the ecosystem.
This implies that we should see fish not just as a harvestable resource, but also as an
„ecosystem engineer‟ that can help us manage aquatic ecosystems. For instance, on coral
reefs fish are important in keeping macro-algae under control that would otherwise cover the
reefs. The role of fish has also been demonstrated in a spectacular way for lakes. In the
Netherlands we used to have many shallow lakes with crystal clear water characterized by
the dominance of submerged vegetation. Due to increasing nutrients, mainly from
agricultural land, many of those lakes shifted to a turbid condition dominated by
phytoplankton and without any vegetation. The first attempts to restore these systems were
focusing on lowering the nutrient concentrations in these waters. However, it turned out that
lowering nutrients alone did not result in the desired clear state. One of the factors
obstructing the return of the vegetation was the turbidity of the water. Turbid water blocks
the light of the sun required for the vegetation to develop. Further studies demonstrated that
those turbid lakes had high standing stocks of bream. These bottom feeding fishes
resuspend 5 times their own weight of sediment per day in search for food. This explains
much of the turbidity in many shallow lakes and ponds. Fish removal experiments showed
that lakes can shift back to the clear state. Importantly, this state can subsequently be kept
stable by submerged plants through a range of mechanisms. This implies that fishing
intensively for one winter can tip the balance and put a lake in a permanently clear state for
many years to come. A similar thing happens in reefs. Once they shift to an algal dominated
state, this can remain stable for decades.


                                              39
Thesis opportunities
In our group we analyze data on the distribution of fish to understand their role in aquatic
ecosystems. In many different cases we work together with other scientific institutes and/or
other departments of Wageningen University.
We also study predator-prey relationships with a special focus on chemical communication.
Different studies indicated that most (fish) prey is able to recognize their predators before an
encounter takes place. Such a defence response is beneficial for the prey but does not work
always for all individuals.
We also study the effect of aquaculture on the quality of the aquatic system. Fish and
shrimps are important food sources for a large part of the human population. Sustainable
production without polluting the water in which the production takes place is an important
topic worldwide.

For further information on thesis and internships with the Aquatic Ecology and Water Quality
Management group, see www.aew.wur.nl or make an appointment with dr Edwin Peeters
(edwin.peeters@wur.nl) or Bart Koelmans (bart.koelmans@wur.nl).


5.3.3 Thesis Business Economics (BEC)
Introduction
The chair group Business Economics carries out fundamental and applied research focusing
on economic and management problems within the food chain. Economic data analysis and
modelling methods are used to identify possibilities for improving the performance of primary
producers and other stakeholders in the chain. Economic and technical aspects of problems
are analyzed in an integrated way at farm, sector, chain, national and international levels.
A complicating factor of the analysis of decisions is that decisions are made with uncertainty
about the future (e.g. epidemics, weather, price fluctuations).

Thesis opportunities
We invite you to ask about the thesis possibilities in our group. Due to the wide interests of
our staff we can offer you a very broad field of thesis subjects. You can do a thesis within
the following specialisations:

    Economics and management of farms and agribusiness
    Economics of animal health and food safety
    Economics of plant health and food safety
    Economics of sustainable agriculture.

In all of these specialisations central topics are: business performance, policy evaluation,
risk management and insurance, entrepreneurship, innovation and sustainability.

Possible MSc-thesis research subjects are:

Farm management and agribusiness:
   What are the new risks for farmers in a changing risk environment?
   Comparing farm performance within Europe
   Performance and financing of (large-scale) farms                                               40
    Cross-border food supply chains; challenges for insurance companies
    Insurability of genetically modified food
    Comparison of dairy cooperatives

Economics of Animal Health and Food Safety
   Decision analysis on whether to vaccinate against Avian Influenza or not
   Costs, benefits and risks of breeding horses
   Economic evaluation of serological tests to diagnose Brucellosis in cattle
   Modelling recall damage in relation to the monitoring system to find contamination
   Cost-effectiveness of controlling Listeria monocytes in cheese
   Economics of HACCP

On our website lists of MSc-theses are available to get more inspiration. We encourage
students to think of their own subject, to develop their own interests and to think critically.

Job perspectives
With the specialisation Business Economics on your bull you will have good job
perspectives.
   Science: PhD (i.e. most of our PhD students did their MSc-thesis in Business
   Economics) and in Applied research
   Policy making: Government and non governmental organisations
   Private enterprises: Research and Development, Management, Advisory work

For further information on thesis and internships with the Agricultural Business Economics
group, see www.bec.wur.nl or make an appointment with Dhr. Gerard Giesen
(gerard.giesen@wur.nl). You can also make an appointment with Prof. A. Oude Lansink for
an intake to do a MSc-thesis (by contacting anne.houwers@wur.nl or
karin.sijlmans@wur.nl).


5.3.4 Thesis Sub-department communication science (CSI)
Introduction
Communication Science studies communication in individual and collective change
processes. Special attention is paid to the role of communication in interactive design
trajectories that are geared towards bringing about organisational, policy and/or technology
change in societal domains such as sustainable agriculture, health, multi-functional land-
use, environment and international development.

The sub-department Communication Science consists of two permanent chair groups: the
Communication and Innovation Studies chair group (headed by Professor Cees Leeuwis)
and the Communication Management chair group (headed by Professor Cees van
Woerkum).

The Communication and Innovation Studies chair group analyses communication within and
between knowledge and policy networks, to gain a better understanding of innovation and
policy processes. The central theme is the role of communication in innovation processes.
Due attention is paid to the integration of knowledge and perspectives of various
stakeholders and disciplines. Knowledge and policy networks increasingly involve


                                              41
institutions and persons to facilitate the interaction between the various parties with a stake
in the innovation and policy process. In a more practical sense, the chair group focuses on
the development of methodologies for communication process managers. Among the sub-
themes dealt with are: interactive design processes, trans-disciplinary collaboration, social
learning and negotiation processes, process and system innovation and the organisation of
knowledge and policy networks. The chair group studies issues of communication,
innovation and policy, related to all themes of the WUR domain (for instance, ecological,
sustainable agriculture, multifunctional land-use, biotechnology and the promotion of health).

The Communication Management chair group focuses on communication within the context
of the continuously changing relations between organisations and their environment. The
central theme is the role of communication in the accommodation of organisations vis à vis
their environment, mainly via interactive communication. In most of the organisations, the
communication and public relations departments bear the responsibility for and are active in
the management of internal and external communication. In practice, this means that the
chair group works on the development of communication management methodologies for
these departments. Some sub-themes dealt with are: risk communication, the role of
information and communication technology, image issues and instrumental communication.
The chair group studies various issues of communication management, related to the gamut
of organisations that work within the WUR domain (for instance agriculture, agribusiness
chains, food, health, environment, green and blue spaces, etc.).

Theses opportunities
After having followed at least two Communication Science courses, Animal Science
students have a lot of possibilities to do a thesis at our sub-department. Now and then
organisations have research questions for which they search a student, but also students
themselves can come up with a topic. Until now most of the theses done by Animal
Sciences students were in Dutch, hereby you find some examples:
 Animal welfare in teaching methods in nature education for primary schools.
 What do young pig farmers think about animal welfare in the pig industry?
 Edutainment in Dutch zoos; do attractions tell something about the way zoos educate?
 What are the first experiences of entrepreneurs, joining the Dairy Academy?
 On the welfare of farmed animals in the republic of Turkey; the meat chicken case.

Check our website www.cis.wur.nl for more info. For information on possibilities for a thesis
at the sub-department communication sciences, get in touch with the educational co-
ordinator (mw. Mentzel). For an appointment, you can mail to: vera.mentzel@wur.nl.5.3.5 Thesis Crop and Weed Ecology (CWE)
Introduction
The mission of the Group Crop and Weed Ecology is to contribute to the development of
high quality food production in sustainable agro-ecosystems through research on
improvement and innovation of plant production at various levels of integration; from
genotypes to cropping systems and production chains.


                                              42
This mission will be accomplished by studying processes that determine the functioning of
crops, weeds and grassland vegetations in relation to genetic, biotic and abiotic factors. This
knowledge is required to analyse and develop sustainable and profitable plant production
chains and cropping systems in temperate and tropical regions. The research aims at an
integrated approach by means of experimental research and modelling at various
aggregation levels.
The Group's teaching comprises courses on cropping systems, biodiversity, soil-plant
relations, population ecology, ecophysiology, crop physiology, and crop and weed ecology,
as well as their application to agricultural problems. In addition, student training involves
supervision of research projects for an MSc- or PhD-thesis
In the area of grassland and forage science there are various research projects and topics
that could be interesting for students in animal sciences. At the Crop and Weed Ecology
group of the Plant Sciences department of WU some major research areas are identified,
i.e. with a focus on crop ecology or crop physiology. Students could join in ongoing research
or propose a new topic. Examples of thesis topics are listed below. Joint theses with groups
at Zodiac, e.g. Animal Nutrition or Animal Production Systems, are also possible.

Thesis opportunities
 Grassland science (various topics): grassland is the most important form of land use,
  both in The Netherlands and world-wide. Various topics are feasible, also abroad;
  students with interest in grass and forage, herbage legumes (clover), grassland
  management, forage conservation, effects of feed on intake and milk quality, herbage
  production-consumption-product quality chains, CLA in milk or tropical grasslands.
 Healthier dairy products from grazed grass?: the milk composition, especially fatty acids,
  depends on the diet of the animal. Plant-forage-feed-animal-product-food-health.
  Combined theses with other groups e.g. Animal Nutrition are possible.
 Quality in forages: grass species, legumes and herbs: besides yield, forage quality is
  very important for animal nutrition. Not much is known about species other than
  perennial ryegrass. Various other grass species, legumes and herbs that could be used
  in animal production systems are available. There are possibilities for a thesis student to
  do a Master topic in this context.

For information of possibilities for a thesis at the weed and crop ecology group, get in touch
with the study adviser: anjo.elgersma@wur.nl. For more information you can visit our
website: www.cwe.wur.nl.


5.3.6 Thesis Education and Competence Studies (ECS)
Introduction
The chair group Education and Competence Studies performs a wide range of activities in
the field of education and competence development. As illustrated in the figure, the activities
of the chair group can be divided into 4 thematic fields which will be described below.
Besides offering education in each of these fields, there is also the possibility to perform a
thesis on one of the themes.
                                              43
       Fields of Research and Education within ECS
    Human resources &              Education and Sustainable
     Entrepreneurship              Development
                k
               or


                     n
             tw


                   tio
            Ne


                  iz a
                an                        l
                       ua
                g
               Or                       d
                      vi
                    di
        Teaching &      In
         Learning             Intercultural learning
Figure 5.1 Fields of research and Education within ECS

 Human Resources & Entrepreneurship
Current changes and increasing complexity in the agro food sector puts emphasis on the
importance of continuing learning of individuals, organisations and networks. Important
topics in this are entrepreneurship, human resource development/management and
knowledge circulation.

  Education & Sustainable Development
  Learning in the context of sustainable development is an important theme within ECS.
  The main question is which learning processes, learning arrangements and
  competencies are important for a more sustainable society, reflected by a balance in
  People, Planet and Prosperity. This question applies to western as well as non western
  countries and to formal education as well as non formal learning.

  Intercultural Learning
  The chair group approaches intercultural learning in three different ways: education and
  international development, the influence of culture on education and learning and the
  role of education in the integration of minorities.

  Teaching & Learning
  Current changes and developments in educational concepts do not only have impact on
  students, but also on teachers. Teachers are expected not only to be experts in their
  field, but also to act as coaches, thus supporting students‟ learning activities. How do
  teachers deal with these new trends and do they feel competent in their new roles?

Thesis opportunities
 Human Resources & Entrepreneurship
                                             44
    The match between current entrepreneurship courses offered by educational
    institutes and the learning questions and needs of entrepreneurs
    Developing learning environments for (future) entrepreneurs and employees
    Learning within and between organisations (human resource development)
    Knowledge sharing and knowledge circulation between and within organisations (for
    example between companies and educational institutes)

  Education & Sustainable Development
   Integrating sustainability in school curricula (primary, secondary, tertiary and
    vocational)
   Realizing active citizen participation in sustainable development through social
    learning
   Nature conservation education & environmental education in a range of contexts
   The role of learning and competence development in creating Corporate Social
    Responsibility (CSR) and Sustainable Production.

  Intercultural Learning
   Different learning styles of Chinese and Dutch students
   The effect of diversity in cultural backgrounds on working within the system of
    Problem Based Learning (PBL)
   The influence of intercultural education programs on the integration of minorities

  Teaching & Learning
   Competence-based learning
   Inspiring learning environments
   Assessment

For information of possibilities for a thesis at the education and competence studies group,
get in touch with the study adviser (Carla Oonk): carla.oonk@wur.nl. For more information
you can visit our website: www.ecs.wur.nl.


5.3.7 Thesis Farm Technology Group (FTE)
Introduction
The Farm Technology group is responsible for research and design of technical systems for
primary production on farm level, integrated in the production chain. The focus is on the
enterprise organization, input of labour, mechanization and automation, and optimization
with respect to sustainability, animal welfare, environment, human welfare, energy and
economy.

Thesis opportunities
 Assessment of behaviour, welfare and health of animals in various or newly developed
  husbandry systems (e.g. floor type, way of milking, barn lay out, stocking density), either
  by means of traditional scoring techniques or by means of new sensors. Comparison of
  these results with and further development of simulation models of animal behaviour in
  husbandry systems is consequently the nest step.


                                              45
  Research in air quality and environmental aspects of animal production systems, and
  assessment of effects of control techniques. E.g. ammonia, odour, dust and pathogens
  in air, or studying and development (design) of new technology to reduce manure
  problems.
  Development of knowledge on robustness and sustainability of husbandry systems is
  another key issue. First step is to assess and apply knowledge and methods on control
  theory from literature on husbandry systems. This is part of the development of an
  „adaptive - animal based‟ strategy as an alternative to the current „control‟ paradigm.
  MSc-thesis work is generally closely connected to work of ongoing PhD projects or in
  close cooperation with research projects at the Animal Sciences Group in Lelystad. The
  type of work is partly desk work (literature, design), partly laboratory tests, and partly
  work in the field (on farm measurements).

You can contact Dr. Ir. Jan Willem Hofstee (Tel. 0317-484194, janwillem.hofstee@wur.nl)
for more general education affairs, or Prof. Peter Groot Koerkamp (Tel. 0317-438514;
peter.grootkoerkamp@wur.nl) for MSc-thesis possibilities specific for students Animal
Sciences or visit the website: http://www.fte.wur.nl/UK/.


5.3.8 Thesis Marketing and Consumer Behaviour (MCB)
Introduction
The domain of the MCB group‟s research and education program is the food, agribusiness,
and institutions interested in food and agriculture. This domain provides excellent
opportunities to contribute to the knowledge in the field of marketing and consumer
behaviour.

In line with the group's research philosophy the marketing education program consists of
three related pillars: marketing management, consumer behaviour and (marketing) research.
The marketing management and consumer behaviour pillars are considered as two sides of
the same coin. The group advises students to combine modules from both pillars in their
curriculum to become more complete marketers.
Students can major in marketing and consumer behaviour as part of their MSc-diploma.
Both require 30 ECTS of preparation which is scheduled in one academic year.

Thesis opportunities
In the past students from Animal Sciences have completed major MCB theses in the domain
of pet food, but other subjects are conceivable, like market or consumer aspects of animal
welfare or, animal husbandry/production systems, or market or consumer aspects of
keeping pets. Subjects in this domain are currently taken by MME students, but they would
be very suited for MAS students as well.

For information of possibilities for a thesis at the Marketing and Consumer Behaviour group,
get in touch with the study adviser ynte.vandam@wur.nl, or visit the website
www.mcb.wur.nl.
                                              46
5.3.9 Thesis Microbiology (MIB)
Introduction
Within the Laboratory of Microbiology, a wide variety of micro-organisms is studied, from
relatively simple prakaryotic bacteria and archaea to more complex eukaryotic fungi and
yeasts. We investigate biotransformations of micro-organisms (Archaea, Bacteria, Eukarya)
by an integration of physiology/biochemistry, bioinformatics, and genetics/genomics in 4
strongly interacting work groups (Physiology, Bacterial Genetics, Fungal Genomics,
Molecular Ecology).

The research group of Molecular Ecology focuses on the application of molecular methods
to biological questions, and are very much interested in understanding the composition and
functionality of micro-organisms associated with body surfaces (gut, skin, mouth) in humans,
farm and companion animals, as well as animal (mostly rodent) models. Our studies mostly
focus on how gastro-intestinal tract micro-organisms are related to, and influence, animal
host health and productivity. We are currently involved in several national and international
projects that are related to the development and application of DNA microarrays, including
arrays for the high-throughput diversity profiling of intestinal micro-organisms, as well as
application of metagenomic and stable isotope probing approaches to further our
understanding of microbiota functionality. In several projects, this is investigated in close co-
operation with the Animal Nutrition group, which focuses on the analysis of anaerobic gut
ecosystems in vivo. We also have close contacts with the Aquaculture and Fisheries group,
and in the past 2 years, 3 joint MSc-thesis projects have been performed at both groups.

Thesis opportunities
The following theses are possible:
 Molecular ecological approaches to assess composition and functionality of pig intestinal
  microbiota in response to dietary treatment with plant extracts.
 What makes Lactobacillus sobrius a good probiotic for young piglets?
 Comparative genomics of lactobacilli in the pig intestine.
 The potential of pre-and probiotics in aquaculture.
 Functional genomics approaches to study composition and functionality of the human
  gut microbiota in response to dietary treatments.

For more information on current MSc-thesis projects, please contact Anja van Holland
(anja.vanholland@wur.nl) or visit our website http://www.mib.wur.nl.


5.3.10 Thesis Molecular Biology (MOB)
Introduction
Since its origin in 1972, the laboratory of Molecular Biology has made major contributions to
the development of molecular biological technology for fundamental and applied research.
Over the past three decades students conducting research at our department have found
positions in a wide variety of research areas including medical research, plant and animal
sciences and biotechnology. Thus, students mastering the molecular technology offered at
                                               47
our department will have a sound basis for future careers in human, animal, and plant
sciences.

The department of Molecular Biology has several research groups that are active at two
different areas of plant molecular biology (see below). Their research programs aim to
understand fundamental processes of plant biology and to use this fundamental knowledge
in applied projects. Advanced techniques based on fluorescence microscopy are used in
many of the ongoing project in order to be able to study processes within cells: this allows
us to follow the interaction between proteins (for example between receptor and ligand) in
living cells, to determine how and where genes are stored in the nucleus, and to determine
the mobility of molecules.
The research described here is being carried out in collaborations with Dutch and foreign
colleagues, so there are also good possibilities for internship projects.

Thesis opportunities
Examples of thesis subjects:
 Rhizobium infection and root nodule formation
 The influence of chromatin structure on (root) development
 Role of chromatin in root development
 The role of peptides in plant development

Techniques that will be used are:
- Recombinant DNA technology and PCR to make fusions of genes of interest and
 fluorescent proteins that are used to tag these proteins,
- transformation of Arabidopsis,
- molecular analysis of transgenic plants,
- Crosses with mutant Arabidopsis plants,
- immunolocalisation of proteins in intact roots (Immunocytochemistry),
- localisation of reporter gene (GFP) expression with Confocal Laser Scanning Microscopy
(CLSM).

For information of possibilities for a thesis at Molecular Biology, get in touch with the study
advisor joan.wellink@wur.nl. Or see the website www.mob.wur.nl.


5.3.11 Thesis Business Administration / Management Studies Group
(MST)
Introduction
The Business Administration/ Management Studies Group investigates the development
and adoption of innovations needed to build robust 'sustainable' chains and networks.
Developing and marketing new products, seeking new alliances, and improving (vertical)
information exchange are all tools used to improve the competitiveness of individual or
collaborating companies, taking into account the boundaries set by society. The research
questions include:
                                              48
Descriptive questions, such as: what types of chains and networks occur, what are the key
players, what changes have taken place in the last ten years, what technological innovations
have emerged, and how have they grown?
Explanatory questions, such as: how can the present structures and the changes that have
taken place be explained?
And prescriptive questions, such as, how should innovations and company relationships be
designed to effectively respond to the changes in the business environment?

The educational program of our group focuses on a broad range of management topics,
both of general and particular interest for the life sciences industry. Courses are given at the
undergraduate, graduate and doctoral level. The international scope of the educational
programs is particularly appealing to foreign students. Course subjects include:
innovation management and entrepreneurship, supply chain management, food-quality
management, strategic management and financial management.

Thesis opportunities
 Analysis of Critical Success Factors for Innovation Management in European Industries.
 Methodology Design for the Alignment of Quality Assurance Systems in the Pork
  Industry.
 Comparison of Strengths and Weaknesses in Traceability Systems in Different Meat
  Chains.
 Assuring the Extrinsic Quality of Oats – Creating a Safe Food Chain for Coeliac Disease
  Patients.
 Determining the Optimal Organization for Purchasing for Particular Product Categories
  at Sara Lee International.
 Coordination of Syngenta‟s Innovation Process.
 Economic valuation of information exchange through inter enterprise information
  systems in the pork chain.

For information on possibilities for a thesis at the Business Administration / Management
Studies Group, get in touch with the study adviser: onno.omta@wur.nl, or call to 0317-
483014. Or see the website: www.mst.wur.nl.


5.3.12 Thesis Operations Research and Logistics (ORL)
Introduction
Operations Research and Logistics (ORL) is a chair group within the department of Social
Sciences. Operations Research is also called Decision- or Management Science. Decision
Science tries to quantify and support complex decision problems by means of models. The
starting point of the chair group ORL is to optimise', i.e. to perform as well as possible. Many
applications of Operations Research are found in Logistics. That's why the chair group is
called Operations Research and Logistics.
The research of the group is concentrated along three main lines:
                                               49
Designing logistical concepts
Each company has to decide on the infrastructure, control and information system and
organisation structure to be able to produce and deliver required goods to markets. It
comprises decisions on the location of factories and warehouses, the positioning of
decoupling points, supplier selection, management and control systems, information and
communication concepts, and so on. In other words, what kind of logistical concept should
(an actor in) the supply network use to fulfil market requirements related to responsiveness
and efficiency?

Decision support models
Thinking conceptually about new logistics concepts is both interesting and challenging.
However, it is worthwhile to quantify the impact of new concepts on the relevant
performance indicators. Research line 2 is about the development of decision support
models to decide on the concepts to be used.

Efficient en effective algorithms
Next to the development of decision support models there is a need for algorithms that can
solve the models in an effective and efficient way.

Thesis opportunities
Essential is a multi-disciplinary research approach. Our quantitative way of looking
into life has definitely proved to be appreciated in practice. A thesis in ORL can have many
different appearances. It is possible and quite common to link and fulfil a (minor or major)
MSc-research with a second party; for example another chair group, an institute or a
company. Quite often a project is chosen in a company, e.g. in combination with an
internship of your own study program. It is also possible to do a joined thesis at ORL in
combination with a chair group closely related to your own study. In these ways students
have the opportunity to carry out a thesis that is tuned to their own interests. If you are
interested in extending your personal profile by a quantitative approach at another chair
group and distinct yourself from the average fellow students, feel free to contact the
coordinator of the ORL- thesis. At that occasion we can exchange views from both sides.
Some examples of MSc-theses in the past are:
 The construction of production plans in order to utilize the available raw material milk as
   well as possible.
 The construction of an OR-based pilot Decision Support System for a specific milk
   collection problem in dairy industry (e.g. goat's milk).
 The design and optimisation of the manure chain such that the emission of greenhouse
   gasses is at a minimum level and total costs are within certain bounds.
 Several projects in fodder producing companies (related to the supply of raw materials,
   which final products to produce at which factory, production planning, inventory control,
   the delivery of final products to customers etc.)
 Optimal design of the future dairy chain (novel application of components in milk;
   economics and risk analysis).
 Allocation of dairy inspectors to farmers such that the total travel distance (i.e.
   compensations) are minimised.                                              50
For information of possibilities for a thesis at the Operations Research and Logistics group,
get in touch with Frits Claassen (frits.claassen@wur.nl) or visit the website: www.orl.wur.nl.


5.3.13 Thesis Resource Ecology Group (REG)
Introduction
The Resource Ecology Group (REG) conducts ecological research on the functioning of
natural, large scale ecosystems, including the effects of human interference thereon. Most
of our research projects are carried out in the tropics. Nature conservation focuses on the
conservation or restoration of areas where the natural biodiversity can be preserved, also for
future generations. Original, natural ecosystems should be able to persist free from human
disturbance. This leads to three research objectives: (1) identification of ecosystem
characteristics - such as size - leading to long-term conservation of biodiversity, (2)
identification of the maximum acceptable level of negative human interference still enabling
the conservation of biodiversity, and (3) identification of the conditions for persistence of
small populations of endangered species in natural or protected areas. The Resource
Ecology Group studies on food webs, trophic cascades, plant-animal, and animal-animal
interactions.
The research at our group is often characterized by the combination of fieldwork, computer
modelling, and experiments, focused around a well defined hypothesis. We also address the
impact of the different spatial scales in our research projects, and most of our studies are on
large herbivores (from rabbits, to red deer, to elephants). For instance at the lowest level, we
study the impact of vegetation heterogeneity or vegetation quality on the intake or
distribution of herbivores. We study the effect of food competition between species, or the
impact of positive interactions between different species (facilitation). We also analyze the
causal factors behind differences in species richness at multiple scales. At all these topics
we can study the impact of human interference. Some of our projects involve genetic
studies, or the impact of diseases on species distributions. Besides these scientific
interesting themes, our projects are often chosen by MSc-student because of their added
value: who does not want to camp in an area close to the Kruger Park, and have lions, and
buffalo roaming around their tent at night? Or have the opportunity to go bird watching
during the weekends at one of the most stunning places on earth?
Our group has been recognized as one of the leading groups in ecology worldwide, with an
excellent output in terms of PhD studies, publications, and success in fund raising for
research projects. We supervise about 50 MSc-projects per year, and have a large number
of projects running, where MSc-students can find a suitable theme for their thesis.

Thesis opportunities
All our MSc-thesis subjects are listed at our website. We have at present 64 different
themes, and this text can therefore only give a brief summary of some of these themes:
 Effects of lizard herbivory on tree seedling recruitment in dry forests, north Peru.
 What are the patterns and consequences of exotic shrub invasions on African
  savannas?
 Behaviour and ecology of African buffalo in Western Africa.
 The phylogenetic structure of community assemblages of large African mammals.                                               51
  Ecological genetics of the mallard and the wild boar in relation to disease / parasite
  dispersal.
  Interactions between hippopotamuses and Kob antelopes, field studies in Cameroon.
  The impact of wolf predation and competition on the grazing assemblage in Hustai
  National Park, Mongolia.
  Studying elephant distribution in relation to the distribution of its food resources.
  Ecological segregation of large browsers in a mountain forest, South Africa.

For information of possibilities for a thesis at the Resource Ecology group, get in touch with
the study adviser: fred.deboer@wur.nl, or call to 0317-482691. You can also visit our
website: www.reg.wur.nl.


5.3.14 Thesis Technology and Agrarian Development (TAD)
Introduction
Technology is made by people and technology plays a role in development and change of
society.

The overall aim of the Chair Group „Technology and Agrarian Development‟ (TAO for its
acronym in Dutch) is to understand how science and technology impact on international
development problems - and are themselves shaped by history, culture and politics. From
hunger to the threat of war, from contaminated food to environmental degradation, every
social problem that we face today involves science and technology, either as cause or cure.
The group develops research and teaches at the intersection of Development Studies and
Science and Technology Studies (STS). Our emphasis is on food and agriculture-related
science and technology in the dynamic contexts of agrarian development, where changes in
the distribution of inputs, technology and food go hand in hand with changes in wealth,
power, participation and justice. TAO aims at research with a strong interdisciplinary
perspective in order to analyse differences in knowledge claims, conflicts over resources,
diverging models of development, access to (and lack of access to) technology,
contributions of science and technology to resolve social inequalities and poverty, the
institutional dynamics of public and private institutes engaged in technological innovation,
collective action, and governance and authority. The research programme of the TAO group
involves critical reflection on the roles of experts, politics, technology users, business, or civil
society organizations -based on scientific scrutiny- and it engages with socio-technical
experiments designed to change technological designs as well as institutional architectures
of technological innovation. This focus creates interesting research opportunities for both
technology and more social-science oriented scholars.

Thesis opportunities
Like in much work on technology in our University and elsewhere, there is a bias in our
research towards plant-based technology, but we certainly welcome animal-science based
research interests. An example of a PhD-research project in this area is that of Aklilu
Hailemichael. He studies poultry systems in Ethiopia and how farmers can participate
effectively in his research. The supervision of this research is carried out in collaboration
with staff of the department of Animal Science. Another example is the MSc-thesis work of


                                                 52
Marie Chevrollier. She investigates local knowledge and health care practices of farmer-
pastoral people in the Andes of Peru.

For information on possibilities for a thesis at the Technology and Agrarian Development
group, get in touch with the study adviser: Conny.Almekinders@wur.nl, or see the website:
www.tad.wur.nl.
                                           53
6. MSc-programmes           outside     the   Animal     Sciences
department
6.1 Master Management of Agro-ecological Knowledge and Social
change (MAKS)
General
The Master programme Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change
(MAKS) aims to develop professionals who are able to deal with knowledge processes in
the context of change by linking human and technological dimensions of innovation. It is a
predominantly social sciences programme tailored for students with a technical or
management background. Innovations in the field of agriculture, natural resource
management and food production have a dual nature. They consist of new technological
practices and new socio-organisational arrangements between different societal actors.
Understanding the links between technological developments and the society in which these
are introduced and used, requires a fundamental understanding of socio-technical
innovation and change processes. In other words, students in this programme are
challenged to integrate their previously acquired technical competencies with new cognitive
skills at an academic level of thinking in social sciences in order to make innovations work.

Specialisations
MAKS offers a variety of disciplinary and problem-oriented courses. The programme is
taught in an interactive style where learning from each other is emphasised. Working in
small international groups contributes significantly to this mutual learning. There are no pre-
defined specialisations in the programme.
The programme is highly thesis-oriented. The subject matter, methodology and design
courses serve primarily as preparation for an empirical research project. This entails writing
a research proposal, conducting the research and completing a Master thesis, thereby
offering students the opportunity to apply their newly acquired insights in a field situation.
International students often apply their newly acquired knowledge in their home country on a
topic relevant to their professional interests and preferences. Others choose a relevant topic
in their field of interest in various countries over the world, The Netherlands included. As
said before, there are no pre-defined specialisations in the programme. Students choose
between three major fields of interest, namely:
 Communication and Innovation studies
 Technology and Agrarian Development
 Rural Development Sociology

Communication Science studies communication in individual and collective change
processes. Special attention is paid to the role of communication in interactive design
trajectories that are geared towards bringing about organisational, policy or technology
change in societal domains such as sustainable agriculture, health, food, multi-functional
land-use, environment and international development.
                                              54
The overall aim of the Technology and Agrarian Development group is to understand how
science and technology have an impact on international development problems. From
hunger to the threat of war, from contaminated food to environmental degradation, every
social problem that we face today involves science and technology, either as cause or cure.

Rural Development Sociology concentrates its efforts on rural and agricultural dimensions.
Throughout the teaching and research programmes there is a strong anthropological
approach evident in the use of ethnographic research methods and anthropological as well
as sociological theories of social change.

Admission requirements
With your BSc-degree you can already enrol in this program, no further requirements are
needed.

Research field and thesis opportunities
Some thesis titles that are being done at this moment are;
 Understanding seed systems: perspectives, strategies and challenges towards building
 an effective seed sector. A case study of hybrid maize and oil palm seed systems in two
 districts in Ghana.
 HIV/AIDS Communicative Interventions on Youth Social Change: a case study in Iringa,
 Tanzania.
 Why form dairy farmers groups? A social investigation into the ideology of group
 formation for livelihood sustainability in rural transformations in Bhutan.
 What is true about landscape degradation? A techno graphic study of Ifugao rice
 terraces in northern Luzon Philippines, Nepal.
 Challenges in combining certified shrimp cultivation and mangrove conservation. A case
 study on: sustainable production chain innovation in Ca Mau Province, Vietnam.
 Can Participatory Development Projects consolidate peace? A case study on the Youth
 Reintegration Training for Peace (YRTEP) Project in Sierra Leone.
 Development of a tomato farmer network in Nothern Togo. An analysis of the learning,
 negotiation and network building processes around the tomato activity in Savannah
 Region, Togo.
 Collective Action for Agricultural Development? How modernity induced the need for
 collective action and constrains cooperation at the same time in an indigenous village in
 the Surinamese interior.
 „A house does not make a home‟. Challenging paradigms through farmer Field Schools.
 Multi-level case studies on farming, social learning and the application of farmer Field
 Schools in Ecuador.
 Challenges in combining certified shrimp cultivation and mangrove conservation. A case
 study on sustainable production chain innovation in Ca Mau Province, Vietnam.
 Challenging images of indigenousness. The meaning of indigenous identity in
 Cotacachi-Ecuador in an era of political participation of indigenous people, Bolivia.
 Institutional analysis of drinking-water management in Tuxcacuesco, Mexico.
                                            55
Job opportunities
MAKS do not prepare for a particular professional job. Though alumni do sometimes work
as sociologist or as a classical extension worker or trainer, it is more important to emphasize
that MAKS prepares students to work in an interdisciplinary and often multi-cultural context
of change and innovation. Non-governmental (International) organizations are gaining
popularity and many MAKS students are now employed by non governmental organisations.
Some students get a research post at international research institutes. About 15% of MAKS
students obtained a Ph-degree or are involved in a PhD research trajectory. European
students with the ambition to work in the context of development cooperation mostly find
jobs with national or international organizations. Others find a technical job for which the
competencies acquired during their Bachelor training was important, but for which the
intercultural and interdisciplinary dimension that MAKS added to their curriculum was
decisive. Central to this is the idea that MAKS graduates have learned to promote
themselves and apply their skills to a variety of contexts. Hence you will find MAKS alumni in
all sectors of society, often in a leading function.

Contact info
For information of possibilities for a thesis at the our group, get in touch with the Secretary
Mrs. Mieke Sibbing
Phone: (31) 317 48 46 07
Fax: (31) 317 48 47 63
Email: mieke.sibbing@wur.nl
Website: www.mak.wur.nl
6.2 Master of Bioinformatics (MBF)
General
Bioinformatics is a new scientific discipline with roots in computer science, statistics and
molecular biology. It was developed to cope with the output of genome sequencing
initiatives, that result in an ever-increasing amount of data available about DNA, RNA and
derived proteins. Bioinformaticians apply information technology to store, retrieve and
manipulate these data and employ statistical methods capable of analysing large amounts
of biological data to predict gene functions and to demonstrate relationship between genes
and proteins.

Specialisations
The study programme is thesis orientated and based on present competence. There are no
fixed specializations. Depending on the competence and specific interest of the student, a
major thesis can be done in several fields of life sciences that have to deal with large
biological data sets to solve biological research questions.
                                                 56
Admission requirements
With your BSc-degree you can already enrol in this program. Depending on the candidate's
skills and interest advanced courses in 3D protein modelling, genome annotation or in
software design can be taken.

Research field and thesis opportunities
The last part of the programme consists of a Bioinformatics thesis period of 6 months.
Typical thesis projects include genome annotation, design and testing of mutant proteins,
and development of new algorithms to facilitate protein domain recognition.

Job opportunities
There is a world-wide lack in trained Bioinformaticians resulting in long lists of positions that
remain open. Some years ago Wageningen University in the Netherlands started with one of
the first fully dedicated MSc-curricula in Bioinformatics. Graduates are already in high
demand both in industry and in academic research including medical sciences.

Contact info
Programme director
Dr P.J. Schaap
Phone: 0317-(4)85142
Email: peter.schaap@wur.nl
Website: www.mbf.wur.nl


6.3 Master Food Quality Management (MFQ)
General
Food quality management, which assures the health and safety of food and other perishable
products (e.g. flowers), has become increasingly important. This is due to changing
consumer requirements, increasing competition, environmental issues and governmental
interests. A turbulent situation on the food market and in the agri-food production chain has
resulted. The situation is further complicated by the complex characteristics of food and food
ingredients, which include aspects such as variability, restricted shelf life and potential
safety hazards as well as many chemical, biochemical, physical and microbiological
processes. To face this challenge, continuous improvement in food quality management
methods is required, where knowledge of modern technologies and management methods
plays a crucial role.

Quality issues in food and other perishable products are generally tackled using either a
technological or a management approach. In Wageningen, a concept has been developed
that combines both technological and management aspects: the 'techno-managerial'
approach. This approach forms the basis of the Food Quality Management programme and
provides a comprehensive and structured overview of quality management for predicting                                               57
food systems behaviour and generating adequate improvements in these systems from a
chain perspective.

Specialisations
All students will specialise in Food Quality Management and have to follow two disciplinary
courses, based on their educational background and interest. These disciplinary courses
can be in fields such as food technology (e.g. product design, process design), animal
sciences (e.g. animal nutrition, animal health, fisheries), plant sciences (e.g. crop science,
greenhouse horticulture), management, marketing, consumer behaviour, law and
communication. Students conduct their thesis research on a food quality management topic
which must be related to the disciplinary courses.

Admission requirements
Students with a BSc Animal Sciences from Wageningen University are directly admitted to
the MSc Food Quality Management. It is expected that you choose at least 12 credits in
management/marketing courses within your BSc.

Research field and thesis opportunities
You can do a thesis in one of the 5 fields:
 Food quality characteristics
 Food quality attributes
 Food quality behaviour
 Food quality management processes
 Food quality and public administration

Some examples of thesis‟s:
 Quality attributes of the Mango throughout the supply chain.
 Oats as ingredient for a gluten free diet, factors influencing contamination during
 processing.
 Decision-making behaviour at critical visual control points for bakery products.
 Quality assurance and control of donated food in developing countries.
 The Human Factor; an identification of factors that enhance operator embracement of
 HACCP guidelines.

Job opportunities
Graduates of this programme will be experts in the field of food quality management and
can enter careers in agribusiness, research and public administration. They often hold jobs
such as:
 Quality assurance manager, who is responsible for the quality of the ingredients for a
  specific product.
 Designer/specialist, who works on the quality aspects of fresh products in the process
  of development.
 Advisor/consultant, who advises companies about certification;
 Researcher, who studies the improvement of existing quality assurance systems in the
  food industry.                                              58
 Policy advisor, who develops policies for a government ministry in the field of European
  food law.
Many graduates work at the larger Food and feed companies in the Netherlands (e.g.
Nutreco, Friesland Foods, Unilever, Cargill).

Contact info
Ir J. de Jong
Phone:+31(0)317484633,
E-mail: jamila.dejong@wur.nl
Website: www.mfq.wur.nl
6.4 Master of Organic Agriculture (MOA)
General
In September 2007 the MSc Organic Agriculture will start with a completely new programme
set up. More than before MOA is aimed at an integrative systems approach of organic
agriculture, with focus on sustainable animal and plant production and multiple land use.
Action learning and action research will be central in the new set-up. This means that design
(of a farming system or a production chain) will be the starting point for learning. Four
completely new courses have been developed for the new MOA-programme by a
multidisciplinary group of teachers in co-operation with the programme committee BBP/
MOA.
With the expansion of markets for organic products as a result of increased environmental
concern and consumer interest, organic agriculture has emerged globally as a recognizable
sector. In order to meet the challenge of producing healthy, socially responsible and,
ecologically sound food, the MSc-programme Organic Agriculture explores food production,
food consumption and multi-functional land use using multiple disciplines (i.e. plant -, animal
-, social - and environmental sciences), multiple perspectives (i.e. sustainability, health and
ethics) and different geographical scales (local, regional and global). Therefore, a systems
approach characterizes both research and education in organic agriculture. The programme
highly values the integration of theory and practice by focussing on action learning and
action research. The MSc-programme Organic Agriculture will prepare students for a wide
range of positions related to multiple land use, organic agriculture and the food production
chain.

Specialisations
MOA has two specialisations: Agro ecology and Consumer & Market.
Within the Agroecology specialization you can choose from courses like System Approach
in Animal Sciences (APS-20806), Research Methods in Crop and Weed Ecology (CWE-
31306), Ecological Aspects of Bio-interactions (ENT-30306), Organic Plant Production
(BFS-30806).
Consumer & Market specialization courses are geared towards analysis of consumer
perception of product quality; use of theories and models to analyse consumer behaviour in
view of developing marketing strategies; knowledge and insight into the interrelations


                                              59
between government policy and consumer behaviour; development of strategies for
certification and trademarks for organic products; understanding and designing an
institutional environment conductive to marketing chain agreements; logistics for processing
and marketing of organic products; price formation for organic products; and regionalisation
versus internationalisation of production and consumption. Finally, students acquire the
skills to analyse complex problems on the junctions of organic agriculture and society in
preparation for the thesis research.

Admission requirements
The Bachelor degree gives direct admission to MOA. They strongly advise to choose the
restricted optional courses MAT-22306 (Quantitative Research Methodology and Statistics),
BFS-20803 (Excursion Biological Production Science 2), BFS-2xx06 (Organic Agriculture
and Society) as optional courses within your BSc-programme.


Research field and thesis opportunities
Possible MSc-thesis topics are:
 Microbial and chemical composition of cow dung on organic, integrated, and
  conventional farms;
 Evaluation of models for designing farming systems;
 Environmental impact assessment of organic dairy farms by means of Life Cycle
  Assessment;
 Flowering field edge: How to support natural enemies of the Colorado potato beetle.

Job opportunities
There are many career possibilities for Organic Agriculture graduates, e.g. becoming a:
 Scientist: Working at universities or research institutes focused on organic production
  research or the marketing of organic production.
 Consultant: Promoting and disseminating knowledge on organic agriculture. Working for
  non governmental organisations or in the public sector. Working for a bank managing
  investment funds in sustainable enterprise. Or working in the tropics advising
  International Development Agencies on sustainable agriculture projects.
 Quality Assurance Officer: Being responsible for the quality control during the
  production, processing or retail phase of organic products. Working as inspector
  for certification organisations that monitor fair trade or organic brands like EKO,
  Mileukeur and Max Havelaar.
 Marketeer: Working to boost sales of certain products or product groups in large retail or
  manufacturing organisations such as Unilever or Ahold.


Contact info
Programme director
    Dr. Anja G.J. Kuipers
    Phone: 0317-(4)82839 ; Email: anja.kuipers@wur.nl
    www.moa.wur.nl
Study adviser(s)


                                             60
    Drs. Cor A. Langeveld
    Phone: 0317-(4)83571/ 82140; Email: cor.langeveld@wur.nl


7. Contact

General
Department of Animal Sciences
Marijkeweg 40
6709 PG Wageningen
The Netherlands
(0317483952)

  Study advisor BSc: egbert.kanis@wur.nl (0317 483617)
  Study advisor MSc (MAS and MAF): rene.kwakkel@wur.nl (0317 482468)
  Animal sciences department: www.zod.wur.nl
  Master of Animal Sciences: www.mas.wur.nl
  Master of Aquaculture and Fisheries: www.maf.nl
  Info on EURAMA: www.eurama.org
  Study association “De Veetelers”: www.veetelers.nl
  Information on doing an internship (Dutch) “Stageinformatieboek”:
  http://www.veetelers.nl/download/stageinformatieboek2008-2009.pdf
  Information on doing a thesis (English):
  https://portal.wur.nl/sites/ThesisWebsite/default.aspx
  Planning booklet:
  http://www.wageningenuniversiteit.nl/UK/education/studentinformation/Study+handbook
  +scheduling+register/Scheduling/
  Calendar academic year:
  http://www.wageningenuniversiteit.nl/UK/education/studentinformation/Study+handbook
  +scheduling+register/Calendar+academic+year/

Specialisations MAS
Contact person Animal Breeding and Genetics (ABG):
      E-mail address: hans.komen@wur.nl
      Phone: (0317 – 482465).
............ www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Breeding+and+Genetics

Contact person Animal Health and Behaviour (AHB):
   E-mail address: nicoline.soede@wur.nl
   Phone: (0317 – 483973).
   www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Health+and+Behaviour

Contact person Animal Health Management (AHM):
   E-mail address: lisette.graat@wur.nl
   Phone: 0317 – 483933                                            61
   www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Health+Management

Contact person Animal Nutrition (ANU):
   E-mail address: thomas.vanderpoel@wur.nl
   Phone: 0317 - 484156
   www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Nutrition

Contact person Animal Production Systems (APS):
   E-mail address: karen.eilers@wur.nl
   Phone: 0317 - 484611
   www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Animal+Production+Systems

Contact person Applied Zoology:
   E-mail address: sander.kranenbarg@wur.nl
   Phone: 0317-484007
   www.mas.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Applied+Zoology

Specialisations MAF
Contact person Aquaculture:
   E-mail address: marc.verdegem@wur.nl
   Phone: (0317 – 483581).
   http://www.maf.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Aquaculture
Contact person Fisheries:
   E-mail address: marc.verdegem@wur.nl
   Phone: (0317 – 483581).
    http://www.maf.wur.nl/UK/Specialisations/Specialisation+Fisheries

Chair groups within the Animal Sciences department
Chair group: www.abg.wur.nl
Chair group: www.adp.wur.nl
Chair group: www.afi.wur.nl
Chair group: www.anu.wur.nl
Chair group: www.aps.wur.nl
Chair group: www.cbi.wur.nl
Chair group: www.ezo.wur.nl
Chair group: www.hap.wur.nl
Chair group: www.qve.wur.nl

Chair groups outside the Animal Sciences department
Chair group: www.aep.wur.nl.
Chair group: www.aew.wur.nl
Chair group: www.bec.wur.nl
Chair group: www.cis.wur.nl
Chair group: www.cwe.wur.nl
Chair group: www.ecs.wur.nl
Chair group: www.mib.wur.nl


                                          62
Chair group: www.mcb.wur.nl
Chair group: www.mob.wur.nl
Chair group: www.mst.wur.nl
Chair group: www.orl.wur.nl
Chair group: www.reg.wur.nl
Chair group: www.tad.wur.nl
               63
8. College and practical rooms
Number    Building / building number      Address        Specification
C1      Wiskunde / 308            Dreijenlaan 4     Large lecture room
C2      Wiskunde / 308            Dreijenlaan 4     Examination hall
C3      Wiskunde / 308            Dreijenlaan 4     Lecture room
C4      Wiskunde / 308            Dreijenlaan 4     Lecture room
C7      Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     Large lecture room
C8      Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     Lecture room
       Scheikundegebouw (Microbiologie) /
C 11     316                 Dreijenplein 8     Colloquium room
C 17     Agrotechnion / 309          Bomenweg 4       Lecture room
C 18     Agrotechnion / 309                     Colloquium room
C 25     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Colloquium room
C 26     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Colloquium room
C 30     Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  Small lecture room
C 45     Atlas / 104             Droevendaalsesteeg 4  Small lecture room
C 50     A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Lecture room
C 58     De Valk / 304            Dreijenplein      Colloqium room
C 62     Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 63     Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Large lecture room
C 64     Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Large lecture room
C 67     Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 68     Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Colloquium room
C 70 (C65)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Colloquium room
C 71 (C66)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Colloquium room
C 75 (C69)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 76 (C70)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 78 (C71)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 79 (C72)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 81     Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 82 (C73)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Lecture room
C 83 (C74)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Colloquium room
C 84 (C75)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Colloquium room
C 85 (C80)  Zodiac / 531             Marijkeweg 40     Lecture room
C 86 (C81)  Zodiac / 531             Marijkeweg 40     Lecture room
C 91     Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Colloquium room
C 92     Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  lecture room
C 100    Sporthal de Bongerd / SPV      Bornsesteeg 2     Examination hall
C 103    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 104    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 106    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 107    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 211    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 213    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 214    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 217    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 218    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 221    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room


                                      64
C 222    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 226    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 229    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 313    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 314    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 317    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 318    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 321    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 326    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 404    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 406    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 408    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 409    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 417    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 432    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 435    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 437    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Lecture room

Practicumzalen / Practical rooms

       Scheikundegebouw (Microbiologie) /
P 12     316                 Dreijenplein 8     Practical room
       Scheikunde gebouw (OC + FYSKO) /
P 13     321                 Tuinlaan 1       Practical room
       Scheikunde gebouw (OC + FYSKO) /
P 14     321                 Tuinlaan 1       Practical room
       Scheikunde gebouw (OC + FYSKO) /
P 15     321                 Tuinlaan 1       Practical room
P 20     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Practical room
P 21     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Practical room
P 24     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Practical room
P 28     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Practical room
P 29     Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     Practical room
P 31     Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  Dry practical room
P 32     Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  Dry practical room
P 33     Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  Dry practical room
P 46     Atlas / 104             Droevendaalsesteeg 4  Practical room F&C
P 53     A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Practical room
P 57     De Valk / 304            Dreijenplein      Practical room
P 75     Biotechnion / 307          Bomenweg 2       Practical room
P 89     Biotechnion / 307          Bomenweg 2       Practical room
P 90     Biotechnion / 307          Bomenweg 2       Practical room
P 96     Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Practical room
P 503    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 504    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 507    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 508    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 521    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 523    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 525    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 529    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room                                      65
P 531    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 534    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 535    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 631    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 635    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 703    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 720    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 732    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 735    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 803    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 806    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
                                   Practical room M&M
P 812    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  /F&C
P 826    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room M&M
P 832    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 836    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 858    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room M&M
P 865    Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room M&M

Groepswerk-ruimtes / group work rooms

G 6A    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6B    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6C    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6D    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6E    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6F    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6G    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6H    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6I    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6J    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6K    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6L    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6M    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6N    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6O    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6P    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6Q    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6R    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6S    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6T    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6U    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6V    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6W    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6X    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6Y    Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 9A    Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work
G 9B    Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work
G 9C    Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work
G 9D    Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work
G 9E    Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work


                                    66
G 9F   Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     Group work
G 60A  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60B  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60C  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60D  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60E  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 61A  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 61B  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 61C  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 61D  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65A  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65B  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65C  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65D  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65E  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65F  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65G  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65H  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65I  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 65J  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 74A
(G68A)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 74B
(G68B)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 74C
(G68C)  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 90A  Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Group work
G 90B  Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Group work
G 90C  Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Group work
G 90D  Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Group work
G 90E  Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Group work
G 90F  Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  Group work
G 239A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 239B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310C  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310D  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310E  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310F  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 401A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 401B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 420  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 427  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 439A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 439B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440C  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440D  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440E  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work                                    67
G 501A    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 501B    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 510    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 511    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 711    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 712    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 729    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 730    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 790    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 792A    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 792B    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 794    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 795    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 882    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 884    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 885    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 888    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 890    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 894    Forum  / 102            Droevendaalsesteeg 2  Group work

PC-ruimtes / PC-rooms

PC 5     Wiskunde / 308            Dreijenlaan 4     PC room
PC 10    Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     PC room
PC 19    Agrotechnion / 309          Bomenweg 4       PC room
PC 20    Agrotechnion / 309          Bomenweg 4       PC room
PC 21    Computechnion / 313         Dreijenplein 2     PC room
PC 22    Computechnion / 313         Dreijenplein 2     PC room
PC 23    Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     PC room
PC 24    Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     PC room
PC 27    Transitorium / 312          Dreijenlaan 3     PC room
PC 35    Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  PC room
PC 37    Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  PC room
PC 38    Gaia / 101              Droevendaalsesteeg 3  PC room
PC 49    Atlas / 104             Droevendaalsesteeg 4  PC room
PC 55    A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     PC room
PC 56    A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     PC room
PC 66    Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     PC room
PC 73
(PC63)    Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     PC room
PC 77
(PC62)    Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     PC room
PC 87
(PC83)    Zodiac / 531             Marijkeweg 40     PC room
PC 93    Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  PC room
PC 94    Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  PC room
PC 95    Radix / 107             Droevendaalsesteeg 4  PC room
PC 411    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 421    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 425    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 430    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  PC room                                      68
PC 512    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 516    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 602    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 606    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 610    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 612    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 616    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 621    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 625    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 629    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 713    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 717    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 725    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 767    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 771    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
PC 773    Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2          PC room
Collegezalen en colloquiumzalen / College rooms and colloquium rooms

Number  Building / building number                Address        Specification
C1    Wiskunde / 308                      Dreijenlaan 4     Large lecture room
C2    Wiskunde / 308                      Dreijenlaan 4     Examination hall
C3    Wiskunde / 308                      Dreijenlaan 4     Lecture room
C4    Wiskunde / 308                      Dreijenlaan 4     Lecture room
C7    Scheikundegebouw (midden) / 316              Dreijenplein 8     Large lecture room
C8    Scheikundegebouw (midden) / 316              Dreijenplein 8     Lecture room
C 11   Scheikundegebouw (Microbiologie) / 316          Dreijenplein 8     Colloquium room
C 17   Agrotechnion / 309                    Bomenweg 4       Lecture room
C 18   Agrotechnion / 309                                Colloquium room
C 25   Transitorium / 312                    Dreijenlaan 3     Colloquium room
C 26   Transitorium / 312                    Dreijenlaan 3     Colloquium room
C 30   Gaia / 101                        Droevendaalsesteeg 3  Small lecture room
C 45   Atlas / 104                        Droevendaalsesteeg 4  Small lecture room
C 50   A en F- complex (Technotron) / 118            Bornsesteeg 59     Small lecture room
C 64   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Large lecture room
C 65   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Colloquium room
C 66   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Colloquium room
C 69   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Lecture room
C 70   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Lecture room
C 71   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Lecture room
C 72   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Lecture room
C 73   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Lecture room
C 74   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Colloquium room
C 75   Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     Colloquium room
C 85   Zodiac / 531                       Marijkeweg 40     Lecture room
C 86   Zodiac / 531                       Marijkeweg 40     Lecture room
     Botanisch centrum / 352 (room will move to new building
C 90   Plant Department)                     Arboretumlaan 4    Large lecture room
     Botanisch centrum / 352 (room will move to new building
C 91   Plant Department)                     Arboretumlaan 4    Colloquium room
C 100  Sporthal de Bongerd / SPV                 Bornsesteeg 2     Examination hall
C 103  Forum / 102                        Droevendaalsesteeg 2  Lecture room


                                               69
C 104  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 106  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 107  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 211  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 213  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 214  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 217  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 218  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 221  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 222  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 226  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Large lecture room
C 229  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 313  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 314  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 317  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 318  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 321  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 326  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 404  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 406  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 408  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 409  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 417  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 432  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room
C 435  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 437  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Lecture room
C 508  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Colloquium room

Practicumzalen / Practical rooms

P 12   Scheikundegebouw (Microbiologie) / 316  Dreijenplein 8     Practical room
P 13   Scheikunde gebouw (OC + FYSKO) / 321   Tuinlaan 1       Practical room
P 14   Scheikunde gebouw (OC + FYSKO) / 321   Tuinlaan 1       Practical room
P 15   Scheikunde gebouw (OC + FYSKO) / 321   Tuinlaan 1       Practical room
P 24   Transitorium / 312            Dreijenlaan 3     Practical room
P 28   Transitorium / 312            Dreijenlaan 3     Practical room
P 29   Transitorium / 312            Dreijenlaan 3     Practical room
P 31   Gaia / 101                Droevendaalsesteeg 3  Dry practical room
P 32   Gaia / 101                Droevendaalsesteeg 3  Dry practical room
P 33   Gaia / 101                Droevendaalsesteeg 3  Dry practical room
P 46   Atlas / 104               Droevendaalsesteeg 4  Practical room F&C
P 53   A en F- complex (Technotron) / 118    Bornsesteeg 59     Practical room
P 65   Agrotechnion / 309            Bomenweg 4       Practical room
P 66   Agrotechnion / 309            Bomenweg 4       Practical room
P 75   Biotechnion / 307            Bomenweg 2       Practical room
P 89   Biotechnion / 307            Bomenweg 2       Practical room
P 90   Biotechnion / 307            Bomenweg 2       Practical room
P 96   New building Plant Department      Droevendaalsesteeg ?  Practical room
P 503  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 504  Forum / 102               Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room                                      70
P 521  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 523  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 525  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 529  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 531  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 534  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 535  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 631  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 635  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 703  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 720  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 732  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Dry practical room
P 735  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 803  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 806  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
                                 Practical room M&M
P 812  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  /F&C
P 826  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room M&M
P 832  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 836  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room D&M
P 858  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room M&M
P 865  Forum  / 102           Droevendaalsesteeg 2  Practical room M&M

Groepswerk-ruimtes / group work rooms

G 6A  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6B  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6C  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6D  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6E  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6F  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6G  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6H  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6I  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6J  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6K  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6L  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6M  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6N  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6O  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6P  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6Q  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6R  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6S  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6T  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6U  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6V  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 6W  Wiskunde / 308          Dreijenlaan 4     Group work
G 9A  Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work
G 9B  Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work
G 9C  Scheikundegebouw (midden) / 316  Dreijenplein 8     Group work


                                  71
G 9D   Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     Group work
G 9E   Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     Group work
G 9F   Scheikundegebouw (midden) / 316   Dreijenplein 8     Group work
G 60A  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60B  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60C  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60D  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 60E  A en F- complex (Technotron) / 118  Bornsesteeg 59     Group work
G 68A  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 68B  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 68C  Leeuwenborch / 201          Hollandseweg 1     Group work
G 201A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 201B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 239A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 239B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310C  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310D  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310E  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 310F  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 351  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 401A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 401B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 420  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 427  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 439A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 439B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440C  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440D  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440E  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 440F  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 451A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 451B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 451C  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 501A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 501B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 510A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 510B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 711A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 711B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 729A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 729B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 790  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 792A  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 792B  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 794  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 795  Forum / 102             Droevendaalsesteeg 2  Group work                                    72
G 882A  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 882B  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 882C  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  Group work
G 882D  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  Group work


PC-ruimtes / PC-rooms

PC 5   Wiskunde / 308                      Dreijenlaan 4     PC room
PC 10  Scheikundegebouw (midden) / 316              Dreijenplein 8     PC room
PC 19  Agrotechnion / 309                    Bomenweg 4       PC room
PC 20  Agrotechnion / 309                    Bomenweg 4       PC room
PC 21  Computechnion / 313                    Dreijenplein 2     PC room
PC 22  Computechnion / 313                    Dreijenplein 2     PC room
PC 23  Transitorium / 312                    Dreijenlaan 3     PC room
PC 27  Transitorium / 312                    Dreijenlaan 3     PC room
PC 35  Gaia / 101                        Droevendaalsesteeg 3  PC room
PC 37  Gaia / 101                        Droevendaalsesteeg 3  PC room
PC 38  Gaia / 101                        Droevendaalsesteeg 3  PC room
PC 49  Atlas / 104                        Droevendaalsesteeg 4  PC room
PC 55  A en F- complex (Technotron) / 118            Bornsesteeg 59     PC room
PC 56  A en F- complex (Technotron) / 118            Bornsesteeg 59     PC room
PC 62  Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     PC room
PC 63  Leeuwenborch / 201                    Hollandseweg 1     PC room
PC 83  Zodiac / 531                       Marijkeweg 40     PC room
     Botanisch centrum / 352 (room will move to new building
PC 93  Plant Department)                     Arboretumlaan 4    PC room
     Botanisch centrum / 352 (room will move to new building
PC 94  Plant Department)                     Arboretumlaan 4    PC room
PC 411  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 421  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 425  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 430  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 512  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 516  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 602  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 606  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 610  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 612  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 616  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 621  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 625  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 629  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 707  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 713  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 717  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 725  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 767  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
PC 771  Forum  / 102                       Droevendaalsesteeg 2  PC room
                                               73
9. Glossary/Begrippenlijst
Difficult words and terms are included in this glossary. Dutch translations of terms are, if
available, included. Abbreviations of courses, chair groups, studies, etc. can be found in the
digital study guide. This can be found at
http://csa.wur.nl/wpage8/xpage.aspx?xml=gids_xml.iread?Gidsjaar=2007&xsl=/bois/xsl/gids.
xsl&css=rooster.css&lang=nl&app=rooster.

Words in italics are included as terms in the list elsewhere.

  AIO (Assistent in Opleiding): Dutch abbreviation for the person doing a PhD research.
  Bachelor Animal Sciences (Bachelor Dierwetenschappen (BDW)): the first three years
  of the education Animal Sciences.
  Bachelor education (Bacheloropleiding): three year lasting education according to the
  BaMa-system, in this case the Bachelor of Animal Sciences. This education prepares for
  following a Master education, in this case MAS or MAF.
  BaMa-system (BaMa-stelsel): Bachelor-Master system. This is the name of the
  originally American system in which a scientific study is separated into a Bachelor and a
  Master education.
  BSc: Bachelor of Science. The title that is added to your name after completing a
  scientific Bachelor education. This title is comparable to the Dutch title ing.
  BSc-minor: a cluster of courses in the Bachelor in a certain specialism outside Animal
  Sciences. This is mentioned at your BSc-diploma. Not to confuse with the minor thesis.
  Chair group (Leerstoelgroep (LSG)): a group of researchers and teachers within a
  certain specialism, leaded by a professor. Previously in Dutch, this was called a
  vakgroep.
  Dr.: Doctor. This title was used until recently after completing a promotion. Since the
  introduction of the BaMa-system the international common title is PhD.
  ECTS: European Credit Transfer Scheme. This term is used in the whole EU for study
  points, with a work load of 28 hours each. The codes for WUR courses include the
  amount of ECTS the course comprises. The last two numbers of the code are the
  amount of ECTS that are gained after completing the course. For example CBI-10306,
  has a study size of 6 ECTS and 6x28=168 hours, this is about four weeks full time work.
  HAS: Hogere Agrarische School. Dutch abbreviation for higher agricultural education.
  After completing this education it is possible to follow the Master Animal Sciences.
  Ing.: Ingenieur. Dutch title, used until recently after completing higher vocational
  education. Since the introduction of the BaMa-system the title of BSc is used.
  Ir.: Ingenieur. Dutch title, used until recently after completing a scientific education at a
  university. Since the introduction of the BaMa-system the international common title of
  MSc is used.
  Major thesis (groot afstudeervak): this takes usually 6 months and contains 36 ECTS.
  Master education (Masteropleiding): the two year lasting education according to the
  BaMa-system. This can be followed after completing the appropriate preceding BSc
  education.
  Minor thesis (klein afstudeervak): this takes approximately 4 months and contains up to
  24 ECTS. Not to confuse with the BSc-minor.
                                               74
  MSc: Master of Science. the title that is added to your name after completing a Master
  education. This title is comparable to the Dutch title ir.
  Period (periode): an educational year is divided into 5 periods of 12 ECTS each. The
  first four periods comprise 8 weeks each, the fifth comprises 10 weeks. Usually a period
  consists of a morning- and an afternoon course.
  PhD (Latin: Philosophiæ Doctor): the title that is added to your name after completing a
  promotion research. This title is comparable to the outdated Dutch title Dr.
  Professor (Hoogleraar): person leading a chair group. He leads education as well as
  research. Highest scientific position at a university. His/her term of address is professor.
  Promotion research (promotie onderzoek): a research that takes 4 years and is
  completed by a dissertation/PhD thesis. A person carrying out such a research is called
  an AIO in Dutch. After completing the research, the title PhD can be added to your
  name.
  Study point (studiepunt): this term is used until recently to express the work load of
  courses. Since the introduction of the BaMa-system the international common term of
  ECTS is used.
  Thesis (Afstudeervak (AV)): research of usually 4 to 6 months. This is part of the Master
  education.
  Vakgroep: outdated Dutch term for chair group.
                                               75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:9/8/2011
language:English
pages:75