Docstoc

presentatie_stageleidersdag_curr_ND

Document Sample
presentatie_stageleidersdag_curr_ND Powered By Docstoc
					Het curriculum bachelor en
master in de geneeskunde:
vroeger en nu

Nathalie Druine, PhD
Overzicht presentatie

•
  Van kandidatuursjaren naar bachelor
•
  Van doctoraatsjaren over artsjaren naar master
  –
    Analyse van collegeroosters van 1900 tot nu•
  Van één opleiding met twee afgescheiden fasen
•
  Naar een eendelig curriculum (continuüm)
  “in twee opleidingen”
                           2
Het eerste curriculum geneeskunde

•
  1426 Geneeskunde aan het ‘Studium generale’

•
  ~ 1500 : het programma “medicijnen” omvatte:
  –
    introductie in de astronomie en wiskunde
  –
    anatomie, fysiologie, hygiëne en
    leer der ziekten en van hun behandeling (materia medica)

•
  Theoretische leerstof, dogmatisch aangepakt
  zeer traditioneel onderwijs (boekenopleiding)!
  –
    Studie van de werken van Hippocrates, Galenus (en zijn
    commentatoren Rhazes en Avicenna).
                              3
16de -18de eeuw

•
  1543 Andreas Vesalius

•
  Medische faculteit bleef
  de kleinste van allen !

•
  1797: afschaffing oude Alma mater
  door Fransen
Na 1830: ‘nieuwe’ Katholieke
Universiteit te Leuven
•
  1835: Start medische faculteit
  –
    met 9 professoren en 35 studenten

•
  Structuur van het geneeskunde onderwijs:
  –
    twee jaar kandidatuur in de natuurwetenschappen
  –
    twee jaar kandidatuur in de geneeskunde
  –
    twee jaar doctoraat

•
  Professorenkorps bestond lange tijd enkel uit practici
  –
    Anatomie en fysiologie: louter theoretisch onderwijs!
  –
    Pas einde 19de eeuw ook aandacht voor
    laboratoriumonderzoek

                                5
Promotie 1871-1872
   Kandidaturen 1900 – 1901

   •
     Structuur:
      –
        1 jaar kandidatuur in de natuurwetenschappen
         •  Examen de candidat en sciences naturelles préparatoire à la médecine
      –
        2 jaar kandidatuur in de geneeskunde
      –
        3 jaar doctoraat in de geneeskunde


Jaar 1                 Jaar 2               Jaar 3
                    1ste proef             2de proef

Godsdienst               Menselijke fysiologie        Psychologie
Logica en moraalfilosofie       Algemene en bijzondere histologie
                                      Fysiologie
Algemene scheikunde          Anatomie, dissecties        Demonstraties, praktische oef
Praktische oefeningen scheikunde                      fysiologie
Experimentele fysica, met praktische  Embryologie             Fysiologische scheikunde
oefeningen               Microscopie en biologie
                                      Topografische Anatomie, praktische
Plantkunde               Dierkunde              oefeningen
Delfstofkunde , aardrijkskunde en                     Systematische anatomie
geografie                                 Vergelijkende anatomie
                     26/05/201        Curriculumveranderingen      7
   Kandidaturen 1950-1951

Jaar 1                Jaar 2               Jaar 3
Eerste proef             tweede proef            derde proef
Godsdienst;              Menselijke fysiologie        Psychologie
Logica en moraalfilosofie       Algemene en bijzondere histologie  Filosofie
Overzicht der wijsbegeerte (logica)                    Moraalfilosofie (zedenleer)
Algemene scheikunde, practicum    Anatomie, dissecties
Praktische oefeningen scheikunde                     Demonstraties, praktische oef
Experimentele fysica, met       Dierkunde (zoölogie)        fysiologie
praktische oefeningen         Embryologie             Fysiologie der zintuigen
Plantkunde              Microscopie en biologie       Fysiologische scheikunde (dl 2)
Beginselen der delfstofkunde,     Fysiologische scheikunde (dl 1)
aardrijkskunde en geografie      Experimentele fysica        Topografische Anatomie, praktische
(vrij vak)                                oefeningen
Analytische meetkunde en                         Systematische anatomie
infinitesimaalanalyse, met                        Vergelijkende anatomie
oefeningen (vrij vak)   •
     Het colllegerooster van 1960 en 1965 is quasi identiek


                                                    8
Kandidaturen 1970 - 1990

•
  1970:
  –
    Ook 1ste kandidatuur in Faculteit Geneeskunde
  –
    Nieuw Pathologische fysiologie
  –
    Verbandleer uit doctoraatsjaren naar 3de kandidatuur
•
  1980:
  –
    Verpleegstage van 2 weken ingevoerd
•
  1985:
  –
    Inleiding tot de wiskunde (en statistiek)
     •  Vervangt Analytische meetkunde
     •  Ook Delfstofkunde , geologie en geografie tot dan vrij vak verdwijnt
  –
    Medische ethiek
•
  Onderwijs in kleine groep nog beperkt

                                       9
  1900-1901 Examen de docteur

  •
    Doctor in de genees-, heel en verloskunde: 6 jaar

  •
    Wet 1929: stagejaar (laatste jaar)
     –
       Inwendige, heelkunde, verloskunde


1ste examen            2de examen             3de examen
Pathologische anatomie en     Pathologie van inwendige ziekten,  Gerechtelijke geneeskunde
bacteriologie           kinderziekten            Geneeskundige plichtenleer
Farmacologie en farmacokinetiek  Heelkundige kliniek         Openbare en private
                 Heelkundige pathologie       gezondheidsleer
Inwendige ziekten         Oftalmologie
Kinderziekten                             Zenuwziekten
Poliklinische verloskunde                       Gynaecologie/verloskunde: theorie,
Heelkundige kliniek                          oefeningen,
Medische kliniek                           Medische kliniek
Oftalmologie                             Heelkundige kliniek
Huidziekten en syfilisziekten                     Oftalmologie
                                   Verbandleer en kleine chirurgie


                                                10
  1950-1951 Doctorsexamen

Jaar 1           Jaar 2            Jaar 3           Jaar 4
1ste proef         2de proef          3de proef         4de proef
Pathologische anatomie   Farmacodynamiek       Gerechtelijke       Stagejaar
en lijkschouwing      Openbare en private     geneeskunde
Bacteriologie,       gezondheidsleer       Geneeskundige
immuniteitsleer en     Pathologie van inwendige   plichtenleer
beginselen der       ziekten,           Vraagstukken
parasietenleer       kinderziekten        godsdienstwetenschappe
Farmacologie en       Kliniek en polikliniek van  n
farmacokinetiek       inw ziekten         Openbare en private
Algemene ziekteleer     Heelkundige kliniek     gezondheidsleer
Inwendige ziekten, ook   Heelkundige pathologie
radiodiagnose        Oftalmologie         Zenuwziekten
Kinderziekten        Kliniek en theorie der    Psychiatrie
Poliklinische verloskunde  zenuwziekten         Gynaecologie/verloskunde
Heelkundige ziektenleer   Huidziekten en        Medische kliniek
Medische kliniek      syfilisziekten        Kinderziekten
Oftalmologie                       Heelkundige kliniek
Huidziekten en                      Ofthlmologie
syfilisziekten                      Urologie
                             Radiodiagnose
                             Verbandleer en kleine
                             chirurgie
                     26/05/201      Curriculumveranderingen      11
Doctoraatsjaren in 1965 en volgende

•
  De stage verhuist van 4de naar 3de doctoraatsjaar
  (decaan J. Vandenbroucke)
•
  In de 4de doc:
  –
    drie studierichtingen:
     •  Algemene geneeskunde, Specialisatie en Wetenschappelijk onderzoek
  –
    1970: vier afstudeerrichtingen (co-assistentschap)

•
  1980: voor het eerst cursus over dokter-patiënt relatie
  en medische gespreksvoering (vrij vak)
                                    12
Jaren ‘90 grote veranderingen

1.  Vanaf 1994: vaardigheidstraining
2.  Medicalisering kandidaturen
3.  Hervorming na de visitatie 1997
   –
     Lijnen in de opleiding - Competenties van de basisarts
   –
     Spiraalvormig curriculum
   –
     THEMAONDERWIJS (start in artsjaren in 2006)
   –
     Evolutie in werkvormen en examenvormen (POKR)
   –
     Hervormingen stagejaar
4.  2004: invoering bachelor-masterstructuur en
   flexibiliseringsdecereet, en later: diplomaruimte
5.  Tweede visitatie 2005


                                 13
Vaardigheden in het curriculum

•
  Vaardigheidstraining
  –
    Manuele vaardigheden vanaf 1994
     •  Heelkundige vaardigheden voor stage heelkunde (1ste jaar arts)
     •  Lichamelijk onderzoek
     •  Vaardigheden verpleegstage: inspuiting, bloeddruk, wondzorg, basiszorg
  –
    Communicatieve vaardigheden vanaf 1998
     •  Groepsgesprek
     •  Interview
     •  Vaardigheidstraining: begin consultatie, informatie geven, slechts
       nieuwsgesprek, omgaan met specifieke doelgroepen (bv. kinderen,
       depressieve patiënten)


•
  Oprichting vaardigheidscentrum 1995
•
  2001: Stationsproef ‘naakte vaardigheden’

                                      14
Medicalisering kandidaturen

•
  Gevolg van invoering toelatingsproef / visitatie 1997
•
  1ste kandidatuur
  –
    Reductie in de zuivere basiswetenschappen en toepassing
    op het biomedische domein:
     •  Natuurkunde > biofysica
     •  Scheikunde > Algemene en biologische scheikunde
     •  Wiskunde en statistiek > Epidemiologie en biostatistiek
  –
    Indalen van basismedische vakken
     •  Anatomie
       Algemene weefselleer en algemene fysiologie wordt Celbiologie 2
•
  2de en 3de kandidatuur
  –
    Prestage huisartsgeneeskunde (1997, 2002)
  –
    Inleiding tot de patiëntenzorg (kijkstage) 2003
  –
    Lichamelijk onderzoek (2003)

                                     15
  Vijf lijnen - competenties basisarts
1ste ba    2de ba  3de ba  1ste ma  2de ma  3de ma  4de ma
  Genees-
  kundige
 Basisweten-
 schappen
                           S
 Vaardig                       t
 -heden                        a
                           g
 Wetenschappelijke                  e
   vorming                     j
                           a
                           a
 Mens, milieu en                   r
 maatschappij

 Keuze-
 onderwijs
    Spiraalvormig curriculum


                   2   Masteropleiding
                   jaar
                      Integratie in een
                   2   klinische setting
                   jaar


   Thema’s            3   Klinisch theoretische
                   jaar  competentie
1.  Algemene geneeskunde
                      (ziekteleer)
2.  Menselijk bewegingsstelsel
3.  Spijsvertering en voeding
4.  Ademhaling en nier
5.  Bloed en bloedsomloop
6.  Zenuwstelsel en zintuigen       Bacheloropleiding
7.  Ontwikkeling en voortplanting
                      Competentie in de
                      basiswetenschappen
 2010 Bachelor in de geneeskunde
   Geneeskundige wetenschappen        Vaardigheden / MMM / Wet. vorming

1st  Biofysica                 EHBO en verbandleer (verpleegstage)
   Algemene en biologische scheikunde
e   Vergelijkende biologie          Antropologische thema’s hedend filosofie
bac  Anatomie en functie van menselijk
   bewegingsstelsel             Epidemiologie en biostatistiek
   Celbiologie 1 en Celbiologie 2

2de  Dissectie                 Vaardigheden: groepsgesprek
   Celfysiologie
bac  Metabolisme en metabole regeling     Inleiding tot de patiëntenzorg
   Bloed en bloedsomloop           Psychologie
   Ontwikkeling en voortplanting       Inleiding tot de patiëntenzorg met stage
   Ademhaling en nier
   Spijsvertering en voeding         Inleiding wetenschappelijke vorming

                        Keuzevakken


3de  Topografische en radiologische anatomie  Manuele en communicatieve vaardigheden
   en medische biofysica
bac  Neurowetenschappen 1 en Neuro 2      Prestage huisartsgeneeskunde
   Algemene pathologie            Medische ethiek
   Immunologie                Medische en gezondheidspsychologie
   Pathologie                Wetenschappelijke vorming
                        Keuzevakken
 Master in de geneeskunde
    Geneeskundige wetenschappen      Vaardigheden / MMM / Wet. vorming

1 ma  Algemene geneeskunde, 1        Inleiding tot de gezondheidszorg, 1 met
    Farmacologie              stage
    Menselijk bewegingsstelsel       Klinisch wetenschappelijke vorming
    Spijsvertering - Nier
    Oogheelkunde - Psychiatrie

2 ma  Algemene geneeskunde, 2        Inleiding tot de gezondheidszorg, 2
    Aanvullingen in de oncologie      Klinisch wetenschappelijke vorming 2
    Bloed- en bloedsomloop
    Ademhaling
    Neus-, keel- en oorziekten
    Neurologie en -chirurgie
    Gynaecologie-verloskunde
    Dermatologie - Kindergeneeskunde

3 ma  Stages Inwendige geneeskunde,     Stationsproef (masterproef deel 1)
    Heelkunde, Kindergeneeskunde,     Terugkomdagen
    Gynaecologie/verloskunde,       Stagewerk
    Huisartsgeneeskunde, Pyschiatrie ,
    Neurologie

4 ma  Probleemoplossend klinisch redeneren  Gerechtelijke geneeskunde
    (masterproef deel 3)          Geneesk. plichtenleer en recht
    Seminariewerk (masterproef deel 2)   Religie, zingeving en levensbeschouwing
Nieuwe werkvormen -
examenvormen
•
  Werkvormen:
  –
    Probleemoplossende klinische colleges (POKR)
  –
    Casusgebaseerd onderwijs in thema’s
  –
    Toename klinische stages in kleine groepen
    (bedside onderwijs, tutorships, …)

•
  Evaluatievormen:
  –
    Meerkeuzevragen
  –
    Juryexamen
  –
    Stationsproeven
  –
    -> integratie!                            20
Motor voor verandering?

•
  (Inter)nationale evoluties
  –
    Ontwikkelingen in onderwijsstructuren
  –
    Groeiende aandacht voor medisch onderwijs
     •  Medical education als discipline, Eindtermen


•
  Visitaties, beoordelingen
  –
    Verplicht de opleiding na te denken over eigen onderwijs

•
  Onderwijsfondsen, aanstelling onderwijskundigen
  –
    Onderwijsprojecten
  –
    Keuze Faculteit: Dienst Onderwijs Geneeskunde                               21
Leuvens curriculum in perspectief

  Traditioneel , conventioneel      Vernieuwd curriculum
       curriculum
    Sterk onderscheid       Verticale en horizontale integratie
  preklinische – klinische fase
Discipline gebaseerd onderwijsmodel  Systeemgebaseerd onderwijsmodel
     Leerstof gericht        Patiënt gericht, case based
     Docentgestuurd          Studentgecentreerd,
                      Problem based learning
                                 22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:9/8/2011
language:Dutch
pages:22