590-presentatie tf versie 20 mei 2011.nl by suchenfz

VIEWS: 3 PAGES: 31

									Toekomstbestendig,
studentgericht
Bacheloronderwijs
Taskforce Redesign Ba-Curriculum
April 2011
Twee grote problemen huidige
bacheloropleidingen

1. instroomprobleem
2. rendementsprobleem
  instroom  bacheloropleidingen  uitstroom
           TU/e
            uitval
1. Instroomprobleem

• de TU/e trekt voornamelijk één type in bèta geïnteres-
 seerde bachelor student (onderzoek: 66% is concrete
 bèta)
• de demografische ontwikkeling leidt tot een daling
 van de bachelorinstroom uit Limburg en Brabant
• de TU/e trekt veel te weinig bachelorstudenten uit
 andere regio’s
• de TU/e trekt veel te weinig vrouwelijke bachelor-
 studenten
Focus op een véél te kleine markt

BètaMentality-verdeling onder VWO-scholieren:
Bron: Motivaction, onderzoeks bureau BètaMentality model

                              8-9-2011  PAGE 3
2. Rendementsprobleem

• na het 1e jaar is 40% afgevallen door
 verkeerde studiekeus etc.
• nog eens 10% valt af in 2e en 3e jaar
• van de herinschrijvers haalt maar 35%
 het bachelordiploma binnen 4 jaar

• resultaat: van onze instroom haalt
 gemiddeld maar 20% het bachelor
 diploma binnen 4 jaar
Combinatie van de twee problemen
bedreigt TU/e

• TU/e draagt onvoldoende bij aan de maatschappelijke
 vraag naar ingenieurs: onze missie is in gevaar
• belangrijke opleidingen worden steeds kleiner en
 zullen daardoor op den duur verdwijnen
• verlies aan marktaandeel tov. andere universiteiten,
 met alle financiële gevolgen van dien voor TU/e

• probleem dusdanig serieus dat oplossingen ‘achter de
 komma’ niet meer volstaan.
• huidige systeem niet meer houdbaar: nodig is een
 fundamenteel herontwerp van de bacheloropleidingen
 = opdracht taskforce
Eisen aan herontwerp bachelor-
opleidingen

• moet opleiden voor ingenieurs van de toekomst
• concrete bèta’s behouden
• aantrekkelijker worden voor carrière bèta’s en
 mensgerichte generalisten
• bacheloropleiding geeft aansluiting op tenminste één
 masteropleiding (eisen master instroom gelijk voor
 buitenlandse en binnenlandse studenten!)
• instroom en rendementen moeten substantieel
 omhoog
• voorgestelde veranderingen zoveel mogelijk ‘evidence
 based’ en resultaat gericht
Profiel van ingenieur van de toekomst

•  diverse bronnen: National Academy of Engineering
  (USA), KIvI, KNCV, etc.
•  méérdere ingenieurS van de toekomst (2020-2025)
•  multidisciplinariteit wordt belangrijker, ook met alfa en
  gamma
•  daarnaast eigen ‘unique selling point’ op specialisme
  (diepgang)
•  sterk analytisch en probleem-oplossend vermogen
•  innovativiteit
•  ingenieur wordt belangrijker als schakel tussen techniek
  en maatschappij
•  kunnen werken in globaliserende wereld (communicatie
  en samenwerken)
•  opleiding startpunt, levenslang leren en vernieuwen
IngenieurS van de toekomst
 Uniek specialisme
                                     Ingenieur 1
                                     Ingenieur 2
                                     Ingenieur 3

                                     Ingenieur n

                                     Huidige Ingenieur


                     kennisbasis

           kennis/vaardigheden spectrum ingenieur (technisch
           & niet-technisch)
                                          8-9-2011  PAGE 8
Operationalisering Irs toekomst

•  drie niveaus van vakken onderscheiden: basic,
  intermediate & advanced (cf Utrecht of Leiden);
  deel bachelor aantoonbaar op advanced level
•  met ACQA. Voor competenties die corresponderen
  met profiel van ingenieur van de toekomst zullen
  minimum niveaus moeten worden vastgesteld.
Hoe aantrekkelijker worden voor VWO
scholieren?

• bèta-mentality onderzoek
• eigen TU/e marktonderzoek onder VWO scholieren
 met een N profiel (NT/NG/NT&NG)
  − gemeenschappelijk eerste jaar
  − thematisch georganiseerde bachelor
• onderzoek naar keuzegedrag studenten
Marktonderzoek VWO scholieren (1)
                8-9-2011  PAGE 11
Marktonderzoek VWO scholieren (2)
                8-9-2011  PAGE 12
Marktonderzoek VWO scholieren (3)
                8-9-2011  PAGE 13
Keuzegedrag van jongeren

•  cognitief onderzoek (bijv. Westenberg, 2008) laat zien
  dat veel jongeren pas tussen 21-24 jaar in staat zijn
  goede keuzes te maken in hun studie en daar
  verantwoordelijkheid voor te nemen
•  daarom mogelijk maken om keuze voor major uit te
  stellen tot na 1e studiejaar
•  bij een foute keuze makkelijker maken om te
  veranderen van major (inzetten van keuzeruimte)
•  keuzeproces van studenten begeleiden door een
  coach
Bouwstenen oplossing Instroomprobleem

•  bachelor verbreden met mensgerichte en
  management vakken
  − vanwege focus op ingenieur van de toekomst
  − èn om ander type bèta’s te trekken
•  meer differentiatie in bachelorstudie:
  − zowel breed eerste jaar als snelle specialisatie moet
   mogelijk zijn
  − tijdstip van keuze major daarom variabel maken,
   overstappen naar andere major vergemakkelijken
  − meer keuzeruimte aanbieden in vakken zodat
   verschillende bèta types hun interesse kunnen volgen
  − meer flexibiliteit in vormgeving eigen studietraject
•  zo min mogelijk organisatorische obstakels
Analyse Rendementsprobleem (1)

 Onze studenten zeggen:
 − te veel ‘hordes’ in de programma’s waardoor de
  programma’s overvol zijn en de kans op ‘struikelen’
  hoog is.
 − te veel studieonderdelen parallel maakt het moeilijk
  om te focussen
 − teveel hoorcolleges, liever meer activerende vormen
  van onderwijs (zelfstudie, projecten)

 Onderzoek wijst uit dat:
 − terugbrengen van aantal parallelcursussen met 1
  levert 7 % beter rendement op (Ellen Janssen, 2003)


                         8-9-2011  PAGE 16
Analyse Rendementsprobleem (2)

Onze studenten zeggen:
 • ‘stapelen’ van vakken door groot aantal tentamen
  mogelijkheden
 • de studielast is onevenredig gespreid, de druk is erg hoog
  tijdens piekmomenten

Onderzoek wijst uit dat:
 • spreiden van toetsen levert 10% beter rendement op (Ellen
  Janssen, 2003)
 • negatieve relatie tussen aantal herkansingen en
  rendement
 • voorkom uitstelgedrag bij toetsen
 • betrouwbaarheid toetsing neemt toe bij compensatoir
  toetsen
                         8-9-2011  PAGE 17
Coaching onmisbaar

Studieloopbaanbegeleiding:
• start al bij intake
• student uitdagen om na te denken over eigen
 keuzeproces
• student inzicht laten krijgen in eigen motivatie

Verschillende aspecten:
• reflectie op voortgang
• inhoudelijke begeleiding, keuze van major / vakken
• professionele ontwikkeling, ontwikkeling
 beroepsperspectief

                         8-9-2011  PAGE 18
Bouwstenen oplossing Rendements-
probleem

•  grotere onderwijselementen
•  minder elementen parallel
•  meer zelfstudie
•  minder herkansingen
•  compensatoir toetsen
•  coaching van studievoortgang en keuzes
Herontwerp bacheloronderwijs TU/e

• gebruik maken van de bovenstaande twee sets van
 bouwstenen
• niet wiel opnieuw uitvinden, gebruikmaken van
 oplossingen die gebleken hebben elders te werken
• MIT inspiratiebron voor taskforce mbt overall
 structuur bachelor-onderwijs
• onderzoek ICLON (Leiden) en best practices andere
 Nederlandse universiteiten (bijv. Utrecht) inspiratie-
 bron mbt. studeerbaarheid
• eis aan studeerbaarheid: honors-student in principe
 in 2,5 jaar diploma, gemiddelde student in 3 jaar, alle
 herinschrijvers in 4 jaar (bij 40 uur studie per week)
                         8-9-2011  PAGE 20
1. Gemeenschappelijke basis:
6 dimensies van een ingenieur (30 ec)

                wiskunde


                natuurwetenschappen
                (kennis en methode)

                modelmatig en systeem
                denken

                ontwerpen


                user, society, enterprise
                (USE)

                professionele vaardigheden
                (communiceren,
                samenwerken, reflecteren)

dit is een basis, verdere ontwikkeling hiervan
herkenbaar maken in andere componenten bachelor
                            8-9-2011  PAGE 21
2. Major (90 ec)

•  majors moeten opleiden voor tenminste één master-
  opleiding
•  huidige bacheloropleidingen worden majors
•  daarnaast nieuwe majors starten, al dan niet op basis
  van bestaande CROHO posities
•  nieuwe majors aantoonbaar aantrekkelijk voor andere
  types bèta (in het bijzonder meisjes)
•  daarbij gebruik maken van sterkte’s TU/e: Brainport,
  maatschappelijke thema’s, Lichtinstituut, etc.
•  totaal ca 20-25 majors
3. Substantiële keuzeruimte (60 ec)

•  keuzeruimte opdat verschillende bèta types hun
  interesse kunnen volgen (meer diepgang of
  combinaties van disciplines)
•  vanwege flexibiliteit in het onderwijsprogramma en
  studeerbaarheid
•  verschillende soorten keuzeruimte
  – volledig vrij
  – binnen discipline (s) / specialisatierichtingen
  – binnen USE
4. Substantiële maatschappelijke
component (30 ec)
• vanwege profiel van irs van de toekomst èn om meer
 mensgerichte generalisten en carrière bèta’s te trekken

• professionele vaardigheden (communiceren, samen-
 werken, reflecteren, etc. 5 ec)

• onderwijs in humanities and social sciences (25 ec)
  − algemeen deel: (5 ec)
  − specifiek deel: keuze van 2 van 3 leerlijnen van 10 ec
    − user & technology
    − society & technology
    − enterprise & technology
• ingebed in basis, major en keuzeruimte
                          8-9-2011  PAGE 24
Vier componenten bacheloropleiding       keuze 60       basis
      basis    USE
       3030    25


           major
            90
Paden en portfolio

•  definitie: een pad is een door student te doorlopen
  route door het bacheloronderwijs van (tenminste) 180
  EC die leidt tot een bachelordiploma
•  opgebouwd uit de gemeenschappelijke basis, een
  gekozen major, keuzevakken, en de USE component
•  paden kunnen uniek zijn vanwege keuzeruimte
  (majors, keuzevakken, USE) en daardoor toegesneden
  op de interesse van een student
•  tijdens de bachelor houden studenten portfolio bij van
  hun inhoudelijke voortgang èn van de ontwikkeling
  van hun competentieprofiel (ACQA) en bespreken
  deze met coach
                        8-9-2011  PAGE 26
Variabele paden door bachelor

Differentiatie
 Type       Concrete bèta  Carrière bèta  Mensgerichte
                          generalist
 Oog voor     Discipline   Loopbaan     Maatschappelijke
                          relevantie
 Kiest       Direct diepte  Combinatie    Eerst breedte,
          discipline   tussen breedte  dan diepte
                  en diepte
 Mogelijke route
                     STAGE?
                              8-9-2011  PAGE 27
Herinrichting organisatie onderwijs (1):
studeerbaarheid
• grotere onderwijseenheden (5 ec of veelvoud)
• overzichtelijke blokken van maximaal 2 vakken parallel
 + OGO project
• activerend onderwijs: meer zelfstudie, minimaal 30%
 opdrachten per vak
• deelname aan herkansing beperken (minimaal 4 eerste
 tentamen), één herkansing en daarna vak overdoen
• spreiding tentamens om concurrentie te voorkomen en
 werklast te verdelen
• compensatoir toetsen binnen en tussen vakken
• coaching integraal invoeren, van begin tot einde
 opleiding
Herinrichting organisatie onderwijs (2):
TU/e Bachelor School

• een gezamenlijke bachelor structuur met vier componenten
• differentiatie in majors, keuzeruimte, opbouw individuele
 studieprogramma’s
• flexibiliteit in doorlopen studiepaden en mogelijkheid te
 switchen tussen paden
• met nieuwe combinaties tussen disciplines (bijv. industrial
 physics) die aantrekkelijk zijn voor andere type bèta’s

• is organisatorisch het beste te realiseren in één TU/e
 Bachelor School
 – waarin alle bachelor programma’s zijn opgenomen
 – met een minimum aan organisatorische obstakels
Aanbevelingen

1. nog voor de zomer binnen TU/e gemeenschap
  discussie voeren over bachelor school volgens
  bovenstaand model
2. gelet op urgentie van problemen van TU/e streven
  naar snelheid in besluitvorming over herontwerp van
  bacheloronderwijs
3. vervolg op huidige taskforce die implementatie
  onderzoekt (waaronder onderwijskundige, personele,
  organisatorische en financiële randvoorwaarden)

								
To top