Docstoc

sv

Document Sample
sv Powered By Docstoc
					Europa på väg
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för kommunikation
Manuskriptet färdigställdes i februari 2007
Dina rättigheter som konsument
Hur Europeiska unionen skyddar dina intressenI EU kan du handla var du vill på jakt efter de bästa och billigaste varorna och tjänsterna, utan att du
behöver tänka på tullar eller skatter, och i euroområdet slipper du dessutom tänka på växelkurser.

Allt fler handlar i andra länder och via Internet. EU vill se till att dina rättigheter som konsument
skyddas oavsett var du bestämmer dig för att handla.
                                            Europeiska unionen
                          1
Innehåll

EU sätter konsumenterna i centrum

Produktsäkerhet

Produktgarantier

Finanstjänster och konsumentkredit

Prisjämförelser

Oskäliga avtalsvillkor och otillbörliga affärsmetoder

Paketresor

Andelsboende

Flygresor

Livsmedelssäkerhet

Hjälp om det går snett

Att resa med djur

Hjälp till självhjälp
                          2
EU sätter konsumenterna i centrum
Europeiska unionen (EU) har en öppen marknad med 27 länder och över 490 miljoner konsumenter.
Detta ger dig tillgång till ett enormt urval av varor och tjänster. Du har möjlighet att köpa varor till de
mest konkurrenskraftiga priserna utan att behöva tänka på tullar och skatter. I euroområdet behöver du
inte heller tänka på växelkurser.

Men du kanske inte utnyttjar alla de möjligheter som den inre marknaden erbjuder dig.

Det kanske inte känns tryggt att köpa varor och tjänster i ett annat EU-land eller via Internet.

Att skydda konsumenterna och deras intressen och säkerhet är en viktig del av EU:s övergripande mål
att öka alla EU-medborgares livskvalitet. Därför strävar EU efter att se till du skyddas av de
grundläggande principerna för konsumentskydd oavsett vad du köper och var du än är i EU.

Dessa principer är det minimiskydd som måste finnas i alla EU-länder. Men ett land får gå ännu
längre om det vill. EU arbetar för att förbättra de här rättigheterna och se till att de är lika bra och
tillämpas lika strikt i hela EU.

Konsumenternas förtroende är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och välmående EU.

I den här broschyren får du veta mer om vad EU gör för dig som europeisk konsument, hur EU
skyddar dina rättigheter och intressen och hur du kan hävda din rätt om det skulle behövas.
Broschyren är tänkt som en kortfattad praktisk hjälpreda med svar på några av de vanligaste frågorna
om konsumenträttigheter som kommissionen får. För att få veta mer om situationen i ditt land bör du
vända dig till dina nationella konsumentorganisationer.


Konsumentskydd i EU: tio principer

1. Köp vad du vill var du vill
2. Om det inte funkar, skicka tillbaka det
3. Stränga säkerhetskrav för livsmedel och andra konsumentprodukter
4. Ta reda på vad du äter
5. Rättvisa avtal för konsumenter
6. Man är väl inte sämre än att man kan ändra sig
7. Jämförpriser
8. Konsumenter får inte vilseledas
9. Skydd på din semester
10. Tvister utomlands

Mer information: ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/sv.pdf
                           3
Ständigt arbete för stärkt konsumentskydd

EU arbetar för att stärka konsumentskyddet, inte bara genom lagstiftning utan också på andra sätt som
stöd till konsumentorganisationerna och konsumentcentren i EU, information och utbildning samt
kartläggning av konsumenternas synpunkter och problem.

Det europeiska åtgärdsprogrammet för konsumenter 2007–2013 har en budget på156,8 miljoner euro.
Dess mål är att ge stöd till konkreta projekt och initiativ från de berörda parterna.

EU arbetar också för att ta med konsumentintresset i alla politiska insatser, särskilt de som rör den inre
marknaden, konkurrenspolitiken, energipolitiken, avregleringen av tjänstemarknaden och de
allmännyttiga tjänsterna.
 ”Konsumenterna leder utvecklingen av EU:s ekonomi.”

 ”Jag ser konsumenten i EU som en viktig aktör på den inre marknaden, inte bara som någon
 som står bredvid och tittar på när marknadskrafterna agerar.

 Det finns nu över 490 miljoner konsumenter i EU. De pengar de spenderar utgör mer än
 hälften av EU:s bruttonationalprodukt (BNP).

 Konsumenterna är centrala för både tillväxt och sysselsättning, men ändå saknar
 konsumenterna i hela EU förtroende för att handla i andra länder.
 Konsumenterna borde känna sig lika trygga när de handlar i andra EU-länder som när de
 handlar hemma.”

 Meglena Kuneva.

 (Photo)

 Meglena Kuneva, EU:s konsumentkommissionär
                          4
Produktsäkerhet

”Hur vet jag att mina barns leksaker är säkra?”
Nyblivna mamman Anne bor i Limerick på Irland med sin make och sitt 18 månader gamla barn Sean.
Nu när Sean blir äldre vill Anne vara säker på att de leksaker hon ger honom att leka med är säkra.

”Varje år till jul kan man se skräckhistorier i medierna om farliga leksaker på marknaden som kan
döda eller skada barn. Hur kan jag som förälder veta att de leksaker jag köper till mitt barn inte
skadar honom?”


Eftersom Anne bor i EU borde hon inte behöva oroa sig för att produkterna är säkra. EU:s regler om
produktsäkerhet säger att det är tillverkarnas och distributörernas ansvar att bara släppa ut säkra
produkter på marknaden. Om felaktiga produkter ändå upptäcks vidtas skyddsåtgärder väldigt snabbt.
Leksaker, kosmetika och elektrisk utrustning måste dessutom uppfylla särskilt stränga säkerhetskrav.

Tillsynsmyndigheterna i varje EU-land ansvarar för att se till att produkterna uppfyller
säkerhetskraven. Om produkterna inte gör det, kan myndigheterna dra in dem från marknaden, begära
att butikerna ska återkalla dem, utfärda varningar och vidta alla andra åtgärder som kan vara lämpliga.

Tidig varning om farliga produkter

Om en farlig produkt påträffas i ett land skickas information om den produkten till de andra länderna
genom ett varningssystem som kallas Rapex. Systemet underlättar samarbetet mellan
medlemsstaternas och EU:s myndigheter för att spåra upp farliga produkter och snabbt avlägsna dem
från marknaden. Ett liknande system, RASFF, finns för livsmedel.

Internationellt samarbete

Europeiska kommissionen samarbetar löpande med länder utanför EU för att hjälpa dem att se till att
deras produkter uppfyller EU:s krav. Ett exempel är det avtal som Kina och EU ingick 2006 om
samarbete för säkrare produkter, särskilt leksaker. Det här samarbetet tjänar alla på: de europeiska
konsumenterna får tillgång till ett bredare utbud av kvalitetsprodukter, medan länder utanför EU får
tillgång till den största marknaden i världen.
                          5
Förbud mot försäljning av farliga produkter

Vissa kategorier av produkter eller ämnen som utgör en fara för människors hälsa eller säkerhet kan
förbjudas helt på marknaden i EU. En typ av plastmjukgörare, s.k. ftalater, som kan vara giftiga för
små barn, har varit förbjudna sedan slutet av 1990-talet i leksakstillverkning.

Under 2006 förbjöd också Europeiska kommissionen försäljning av icke-barnsäkra engångständare.

Säkra kemikalier

Under 2006 antogs en ny uppsättning regler, REACH, för tillverkning, saluföring, import och
användning av kemikalier i EU. Reglerna innebär att de omkring 30 000 kemikalier som används idag
måste testas, och företagen måste visa att deras kemikalier är säkra för människor och för miljön.


Mer information:

EU:s regler om allmän produktsäkerhet:
ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_sv.htm

Kemikalier och REACH:
ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
                         6
Produktgarantier

”Hur länge gäller garantin för konsumentprodukter?”
Viktor bodde tidigare i Tyskland, där det är brukligt att tillverkarna garanterar sina produkter i fem
år. I mars 2005 köpte han en ny tvättmaskin i sin hemstad Eger i Ungern, men den började läcka i
april 2006.

”Jag klagade hos tillverkarens ungerska representant, men de ville inte höra på det örat. De sa att i
Ungern gäller garantin bara i ett år, inte fem år. Vad kan jag göra?”I det här fallet respekterar tillverkarens ungerska representant inte Viktors rättigheter som konsument i
EU. Faktum är att två års garanti gäller vid försäljning av alla konsumentprodukter överallt i EU
(direktiv 1999/44/EG). I några länder kan garantin gälla ännu längre, och tillverkaren kan också välja
att erbjuda en längre garanti.

När du köper en ny produkt ska den se ut och fungera som utlovat. Men vet du vad du har för
rättigheter om din nya kaffebryggare läcker, eller om du får en grön soffa levererad istället för den blå
du beställde?

Det stora flertalet köp och transaktioner i Europa sker utan att någon blir missnöjd. Men om du har
något att klaga på bör du känna till att följande rättigheter och skyldigheter gäller överallt i EU:

  Om varan du köpte inte ser ut eller fungerar som utlovat eller om den inte är tillfredsställande på
  annat sätt, har du utan extra kostnad rätt att få varan utbytt, eller pengarna tillbaka om du inte
  fick den utbytt inom rimlig tid.

  Om du köper en vara som visar sig vara defekt måste tillverkaren ge dig ersättning för eventuella
  kroppsskador eller skador på egendom.

  Om du köper varor eller tjänster via post, telefon, fax eller Internet från en näringsidkare har du
  samma rättigheter när det gäller garantier som om du hade köpt dem i en butik.


Mer information:

ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/guarantees/index_en.htm
                          7
Finanstjänster och konsumentkredit

”Jag har just köpt en livförsäkring via Internet, och nu vill jag ändra mig. Kan jag
avbeställa den?”
När Matt från Luxemburg surfade på Internet såg han en annons om billiga livförsäkringar. Han
bestämde sig för att teckna en försäkring på 20 år. Men när han tittade på andra erbjudanden senare
tyckte han att han hade betalat för mycket och kunde göra en bättre affär någon annanstans.

”Det är inget fel på det jag köpte, men jag bestämde mig snabbt och nu vill jag ändra mig. Går
det?”I Matts fall gäller EU-lagstiftningen om distansförsäljning av finanstjänster. Den ger honom en
ångerperiod på 30 dagar då han kan häva avtalet. Under den här perioden kan han säga till
försäkringsbolaget att han vill häva avtalet och få tillbaka vad han betalat. Han borde ha fått
information om denna rätt att säga upp avtalet innan han skrev på det, och det borde stå i de
handlingar han får sedan.

Idag får konsumenterna fler kommersiella erbjudanden än någonsin, via post, telefon, Internet och så
vidare. De här olika metoderna för försäljning på distans kan förefalla billigare för konsumenterna.
Men om du köper något utan att möta försäljaren ansikte mot ansikte har du färre möjligheter att ställa
frågor och se till att du verkligen är nöjd med det du köper. Meningen med EU:s lagstiftning om
distansförsäljning av finanstjänster är att skydda dig på följande sätt:

  Det är förbjudet med oseriös marknadsföring där man försöker få konsumenter att köpa en tjänst
  de inte har beställt.
                          8
  Andra affärsmetoder begränsas, bl.a. oombedda telefonsamtal och e-brev (spam).

  Finansföretagen måste ge konsumenterna all nödvändig information innan avtalet undertecknas,
  bl.a. leverantörens namn och adress, pris och betalningsvillkor, avtalade rättigheter och
  skyldigheter samt tillhandahållande av den aktuella tjänsten.

  Konsumenten har rätt att häva avtalet under en ångerperiod, normalt 14 dagar men 30 dagar för
  livförsäkringar och individuella pensionsförsäkringar.


Konsumentkredit

Möjligheten att låna pengar (konsumentkredit) är ett användbart sätt för konsumenter att köpa saker
som bilar, semestrar, möbler eller kläder utan att behöva betala allt på en gång. Men om man tar på sig
för höga lån kan det också utgöra en risk.

Du har som konsument flera rättigheter när du tar ut en konsumentkredit var du än är i EU. Enligt EU-
lagstiftningen har långivarna skyldigheter både när det gäller villkoren i kreditavtalet (t.ex. din rätt att
betala tillbaka lånet i förtid) och den information du har rätt till.


Mer information:

EU-lagstiftningen om distansförsäljning av finanstjänster:
ec.europa.eu/consumers/cons_int/fina_serv/dist_mark/index_en.htm

EU-lagstiftningen om konsumentkredit:
ec.europa.eu/consumers/cons_int/fina_serv/cons_directive/index_en.htm
                           9
Prisjämförelser

”Hur hjälper EU mig att jämföra priserna?”

Gerda bor i Nederländerna och vill köpa en ny bil till familjen. Hon har hört att hon kan hitta den
modell hon vill ha billigare i ett annat EU-land. Men hon är osäker på hur hon ska göra en bra affär
och oroar sig för att hon inte har rätt till service från tillverkaren.

”Jag vill gärna dra fördel av prisskillnaderna i EU, men jag är inte säker på var jag kan hitta rätt
information.”EU hjälper bilköpare att jämföra priserna

Tack vare den inre marknaden är det nu lättare än någonsin att göra en bra affär i EU när det gäller
köp av en ny bil.

EU förbjöd 2002 de europeiska biltillverkarna att bedriva selektiv, exklusiv försäljning, och sedan
dess har konkurrensen mellan leverantörerna ökat, något som de europeiska konsumenterna tjänar på.

I och med att euron infördes som valuta 2002 har det också blivit enklare för konsumenterna att
jämföra priser och handla i andra länder utan att behöva växla pengar.

Varje år publicerar Europeiska kommissionen en bilprisrapport som visar var bilarna är dyrast
respektive billigast. Det finns också många webbplatser med prisjämförelser där konsumenterna kan
hitta de bästa priserna på bilar, reservdelar och service. Hör med din lokala
konsumentskyddsorganisation om den rekommenderar några särskilda webbplatser.

Inklusive moms

Om du köper något i ett annat EU-land ska priset vara inklusive allt, dvs. du behöver inte betala moms
en gång till eller lägga till importtullar (till skillnad från när du för in saker från länder utanför EU).
Detta gäller både om du reser utomlands för att handla och om du beställer varor med Internet, post
eller telefon.

Jämförpriser

Enligt EU:s regler måste alla försäljare visa fullständigt pris, inklusive moms, för alla varor som säljs
till privata konsumenter. För varor som säljs löst, t.ex. frukt, grönsaker och bensin, ska jämförpriset
(dvs. priset per kilo eller liter) visas. På det här sättet får du som konsument det lättare att jämföra
olika försäljares priser.

Mer information:

Europeiska kommissionens rapporter om bilpriser:
ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html
                          10
Oskäliga avtalsvillkor och otillbörliga affärsmetoder

”Vad gör man åt oseriösa näringsidkare?”
Irena i Opole i Polen skrev in sig på något som hon trodde var en seriös lotteriwebbplats som erbjöd
abonnemang via nätet på dragningen i Euro Millions. Irena tecknade sig för 20 veckor och skrev in
sitt kreditkortsnummer i tron att bara avgiften för de 20 veckorna (ungefär 30 euro) skulle dras från
kortet.

”När min nästa kreditkortsräkning kom fick jag en chock: företaget hade dragit mer än 200 euro
från mitt konto! När jag ringde dem sa de att det stod i det finstilta att avtalet löper på fem år med
en saftig administrativ avgift. Nu vägrar de att betala tillbaka.

Vad gör man åt sådant här fiffel?”Sådana här oskäliga avtalsvillkor kommer att förbjudas i EU från och med december 2007. Samtidigt
kommer bl.a. följande otillbörliga affärsmetoder att förbjudas:

  Vilseledande reklam

En näringsidkare som påstår något om sin produkt måste kunna bevisa det, oavsett var i EU
näringsidkaren är baserad. Det är till exempel förbjudet att påstå i reklamen att en produkt kan bota en
sjukdom om den inte kan det.

  Aggressiva metoder

Françoise Rouveure anlitade en rörmokare för att laga ett trasigt element. Hon fick först höra att
arbetet skulle kosta 80 euro. Men när räkningen kom löd den på 450,90 euro. När hon vägrade att
betala det extra beloppet stängde rörmokaren av hennes varmvatten. I det här fallet utnyttjade
rörmokaren sin maktställning på ett otillbörligt sätt, och det strider mot EU-lagstiftningen.

  Aggressiv hemförsäljning

En försäljare dyker upp vid din dörr och lyckas övertala dig att köpa något genom påträngande
metoder, t.ex. att han struntar i att du ber honom gå. Sådant beteende är också otillbörlig
marknadsföring och därför förbjudet.


Mer information:

ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_sv.pdf
                          11
Paketresor

”Vad har jag för rättigheter i en tvist om en paketresa?”

Annika och Carl hade bokat en veckolång paketresa till ett femstjärnigt hotell på Paphos Beach på
Cypern genom ett finskt reseföretag. Men när de kom fram märkte de att företaget hade flyttat dem till
ett trestjärnigt hotell flera kilometer från Paphos.

”Hotellet var inte alls vad vi hade förväntat oss, och vi var tvungna att ta bussen för att komma till
stranden varje dag. Det finska reseföretaget sa att vårt ursprungliga hotell var stängt för renovering
och att det inte fanns några lediga rum i hotell med samma standard eftersom det var högsäsong.

Vi klagade naturligtvis, men de vägrade att betala tillbaka och sa att händelserna låg utanför deras
kontroll. Vad har vi för rättigheter i det här fallet?”Som EU-medborgare har du många rättigheter som gör att du kan känna dig trygg när du reser både i
och utanför EU.

EU-lagstiftningen skyddar konsumenter som köper ett paket av resetjänster från ett företag i EU.
Sådana paketresor brukar inkludera transport och logi, och kan också omfatta måltider och utflykter.

EU-lagstiftningen säger att reseföretaget måste lämna korrekt information om paketet, bl.a. om
transporter, logi, måltider, resväg och försäkringskrav.

Om din semester inte motsvarar vad som utlovades i katalogen måste reseföretaget erbjuda dig
ersättning.

Om reseföretaget går i konkurs när du är på semester måste det ha ordnat så att du kan ta dig hem
igen. Dessutom har du rätt att avboka om företaget exempelvis ändrar väsentliga delar av paketet som
datum eller pris.


Mer information:

ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/pack_trav/index_en.htm
                         12
Andelsboende

”Vilka regler gäller för andelsboende i EU?”

George och Margot Bain var på sin första semester i Spanien när någon kom fram till dem på gatan,
gav dem en skraplott och sade att de hade vunnit en gratis semester. Vad trevligt!

”Men sen blev vi infösta i en taxi och körda till ett hotell långt utanför stan för tre timmars
bearbetning och insäljning. Jag är inte så kry och kan inte sitta särskilt länge, och ville bara
därifrån. I slutändan bad de oss skriva på en massa papper och betala 1 000 euro.
Vad skulle vi ha gjort i det läget?”


Den pressade försäljningssituationen som George och Margot Bain hamnade i är inte ovanlig. I det
läget gäller följande:
Om du bestämmer dig för att skriva på ett avtal om andelsboende ger lagen dig en ångerperiod på
minst 10 dagar. Till slutet av ångerperioden kan du häva avtalet om du vill utan att behöva betala
något. Under ångerperioden är det olagligt för företaget att be dig om pengar, så betala ingenting
direkt. Om du ändå betalar en handpenning direkt kan det vara svårare för dig att få tillbaka pengarna
om du bestämmer dig för att säga upp avtalet.

Vad är andelsboende?
När du köper ett andelsboende köper du rätten att använda ett semesterboende en fastställd period
varje år. Boendet är normalt en bungalow, en stuga eller en lägenhet. Avtalet ska löpa på minst tre år
med en minsta boendeperiod på en vecka om året för att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen ska
gälla.

Kontrollera att man förklarar dina rättigheter för dig
Oavsett vilket situation och vilka villkor det är fråga om bör du kontrollera att man följer åtminstone
rättigheterna i fråga om ångerperiod, prospekt och avtal på ditt språk. Om du inte får det, skriv inte på.

Vad du bör tänka på
När du köper ett andelsboende är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt innan du skriver på,
bl.a. information om
  fullständiga kostnader, inklusive avgifter för lagfart, gas, el och vatten och årliga förvaltnings-
  och underhållsavgifter,
  avtalets löptid,
  hur området se ut: om det t.ex. håller på att byggas bör du kontrollera att det har bygglov, hur
  många fler hus som ska byggas och hur mycket arbete som återstår,
  typ av andelsboende, t.ex. om du kommer att bli ägare till fastigheten eller äga en del av marken,
  och om du kan sälja eller överlåta din andel och dina rättigheter,
  avtalsvillkor,
  vem som ansvarar för den dagliga skötseln av området och för underhåll av fastigheten,
  om det finns en ägarförening och i så fall vilka befogenheter den har.


Mer information:
ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/protection_en.htm
                          13
Flygresor


”Vad har flygbolagen för skyldigheter gentemot passagerarna?”
Sophie skulle flyga från Toulouse i Frankrike till Krakow i Polen kl. 14.00. När hon kom till
flygplatsen såg hon att hennes flyg var elva timmar försenat. Flygbolaget talade om för henne att ett
av deras flygplan hade gått sönder, men vägrade att erbjuda någon ersättning.

”Jag satt hela dagen på flygplatsen och var tvungen att äta ute. Borde inte flygbolaget ha bjudit på
något att dricka i alla fall?”När du flyger på semester eller i jobbet har du vissa rättigheter när det gäller information, förseningar,
inställda flyg, överbokning och skadat bagage tack vare EU:s regler. Reglerna gäller även om
störningen av flyget beror på extraordinära omständigheter.

Rättigheterna gäller reguljära flyg inom ett EU-land och charterflyg som avgår från eller anländer till
en flygplats i EU. För flyg från länder utanför EU gäller rättigheterna endast för flygbolag som är
baserade i EU.


Långa förseningar

Om du checkar in i tid och flyget är avsevärt försenat måste flygbolaget ge dig måltider och
förfriskningar, hotellrum om det behövs och möjlighet att kommunicera. Flygbolaget ska också ge dig
skriftlig information om dina rättigheter som passagerare.

Om förseningen är fem timmar eller mer ska flygbolaget också erbjuda sig att betala tillbaka din
biljett, om du bestämmer dig för att inte ta det försenade flyget. Du får ingen ekonomisk ersättning för
förseningar.
                          14
Överbokning

Om fler passagerare har bokats in än det finns flygstolar måste flygbolaget först fråga efter frivilliga
som kan tänka sig att avstå från sina platser. Först därefter får flygbolaget besluta att vägra vissa
passagerare att stiga ombord. Då måste det erbjuda dig ekonomisk ersättning. Du har också rätt till
måltider och förfriskningar, hotellrum om det behövs, möjlighet att kommunicera samt skriftlig
information om dina rättigheter som passagerare.


Inställda flyg

Om ditt flyg ställs in på grund av omständigheter utanför flygbolagets kontroll ska flygbolaget
antingen ge dig pengarna tillbaka för biljetten eller betala för alternativ transport till din
slutdestination. I vissa fall, och om flyget inte har ställts in på grund av force majeure, ska flygbolaget
betala ersättning till dig. Det ska också erbjuda dig måltider och förfriskningar, hotellrum om det
behövs, möjlighet att kommunicera samt skriftlig information om dina rättigheter som passagerare.


Borttappat bagage

Du kan kräva ersättning för förstört, skadat, försvunnet eller försenat bagage vid en flygning med ett
EU-flygbolag vart som helst i världen.


Tvistlösning

För att undvika dyra, långdragna domstolsprocesser ska EU-länderna inrätta oberoende nationella
organ för att ta emot passagerarnas klagomål och lösa tvister mellan dem och flygbolagen. För namn
och adress till de här organen eller andra organisationer som kan ge dig råd och hjälp med andra
klagomål (t.ex. borttappat bagage, skador och paketresor), vänd dig till Europa direkt med
gratistelefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post på webbplatsen europedirect.europa.eu


Mer information:

ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm
                          15
Livsmedelssäkerhet

”Kan vi lita på att maten vi äter är säker?”
Alica och Ján bor i Levice i Slovakien. På senare år har de märkt att de kan hitta alltfler produkter
från hela Europa i sitt lokala snabbköp.

”Vi kommer ihåg matkriserna på 90-talet, t.ex. galna ko-sjukan och den förgiftade olivoljan. Och
nu är det fågelinfluensa som är på tapeten. Med så många nya produkter som kommer in på
marknaden hela tiden, kan vi lita på alla livsmedel i snabbköpet?”EU har regler för att se till att våra livsmedel håller hög kvalitet oavsett om de kommer från EU eller
någon annanstans. Även om inget system kan undanröja alla risker fullständigt, har EU-länderna
några av världens strängaste säkerhetskrav.

På senare år har EU sett över sin livsmedelslagstiftning för att minska risken för livsmedelskriser av
den sort vi upplevde på 1990-talet. Genom att spåra livsmedlen från ax till limpa kan livsmedlen
identifieras och hygienen tryggas, och du som konsument får heltäckande information.


Från ax till limpa i praktiken

  Djurhälsa är högprioriterat i EU för att förebygga smittsamma djursjukdomar som svinpest eller
  mul- och klövsjuka.
  Djurskydd går ut på bättre miljö för djuren.
  Det finns stränga regler för vad som får ingå i djurfoder.
  Alla livsmedels- och djurfoderföretag måste se till att livsmedel och ingredienser är spårbara
  genom hela livsmedelskedjan.
                          16
  Det finns särskilda regler för livsmedelstillsatser, t.ex. färgämnen eller sötningsmedel, och för
  mineraler och vitaminer som får tillsättas livsmedel samt för användning av
  bekämpningsmedel.
  EU har stränga regler för livsmedelshygien för att undvika smittämnen som salmonella och
  listeria.
  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bedömer riskerna med nya livsmedel med
  hjälp av vetenskap och den senaste tekniken.
  EU är världens största marknad för import av livsmedel från utvecklingsländerna. Jordbrukare
  och livsmedelsproducenter som exporterar till EU måste följa samma säkerhetsprinciper som de
  som gäller i EU.


Läs på förpackningen

Om du vill veta exakt vad du äter är din vikigaste informationskälla förpackningen. Enligt EU:s regler
för märkning av livsmedel måste förpackningen ha följande information:

  Produktens namn, sammansättning och innehåll, tillverkare, samt lagrings- och
   tillverkningsmetoder.
  Hållbarhet eller bäst-före-datum.
  Om livsmedlet innehåller en genetiskt modifierad produkt måste det anges tydligt.
  Ingredienser som en del konsumenter är allergiska mot (t.ex. nötter) måste redovisas även om
   mängderna är mycket små.
  Det finns särskilda regler för vissa livsmedel. Exempelvis måste det anges tydligt om livsmedlet
   innehåller kinin eller koffein.


Mer information:

Europeiska kommissionens webbplats för livsmedelssäkerhet:
ec.europa.eu/food/index_sv.htm

Europeiska kommissionens webbplats för jordbruk och livsmedel:
ec.europa.eu/agriculture/foodqual/index_sv.htm
                         17
Hjälp om det går snett

”Vem kan hjälpa mig om jag har problem med en näringsidkare i ett annat land?”
En fransk konsument beställde en digitalkamera från en tysk webbplats. Han betalade 300 euro i
förskott för kameran och fick veta att det tyska företaget hade skickat kameran med post. Men
kameran kom aldrig fram. Konsumenten försökte kontakta näringsidkaren flera gånger, men när han
inte fick något svar vände han sig till det franska europeiska konsumentcentret. De vände sig i sin tur
till sin tyska motsvarighet, som kunde gå direkt till det tyska företaget. Eftersom företaget inte kunde
bevisa att man skickat kameran fick de ge den franska konsumenten en ny kamera.


Tvistlösning

Om du har en olöst tvist med en näringsidkare, ge inte upp. Du har flera möjligheter att få råd eller
hjälp.

Steg 1: Sök råd

Till att börja med finns det en rad organisationer dig du kan vända dig för att få råd:

1. Den nationella konsumentorganisationen i ditt land. Du hittar nationella
konsumentorganisationer här:
ec.europa.eu/consumers/cons_org/associations/index_en.htm

2. Nätverket av europeiska konsumentcentrer (ECC-Net)

Det här nätverket av konsumentrådgivningar hjälper konsumenter med tvister i andra länder.
Europeiska kommissionen grundade nätverket i januari 2005 i samarbete med de nationella
myndigheterna. Centren ger information och råd om problem med att handla i andra länder och griper
in när problem dyker upp.

Mer information: ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm

3. FIN-NET: Nätverk för lösning utanför domstol av gränsöverskridande finanstvister

Kommissionen grundade 2001 ett Europaomfattande nätverk för lösning utanför domstol av
gränsöverskridande tvister om finansiella tjänster. Nätverket, FIN-NET, ska underlätta lösningar
utanför domstol av tvister där konsumenten och finanstjänstföretaget (bank, försäkringsbolag m.m.)
kommer från olika EU-länder. Det ger dig som konsument ett alternativt sätt att lösa tvister snabbt,
billigt och enkelt så att du kanske inte ens behöver gå till domstol.

Mer information: ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

4. Solvit: Problemlösning på den inre marknaden

Solvit är ett nätbaserat problemlösarnätverk där EU-länderna samarbetar för att lösa problem som
uppstår när myndigheterna tillämpar den inre marknadens regler fel. Nätverket tar upp bl.a.
underlåtenhet att erkänna yrkeskvalifikationer från andra länder, problem med bilregistrering,
boendetillstånd och tillstånd att sälja varor på marknaden.


                          18
Mer information: ec.europa.eu/solvit/site/index_sv.htm

Steg 2: Agera

Om du inte kommer någon vart med näringsidkaren och du vill gå vidare har du två alternativ:

1. Väcka talan i en nationell domstol
eller
2. Alternativ tvistlösning.

Alternativ tvistlösning går ut på att hjälpa dig att lösa tvister utan en dyr, långdragen domstolsprocess.
Ditt europeiska konsumentcenter kan ge dig information om vilka tvistlösningssystem som uppfyller
EU:s krav. De flesta system bygger på en oberoende part, t.ex. en skiljedomare, medlare eller
ombudsman, som hjälper dig och näringsidkaren att lösa ert problem. Systemen för alternativ lösning
av konsumenttvister bygger huvudsakligen på förlikning, skiljedom eller medling och tillhandahålls
normalt av branschorganisationerna.

Mer information: ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/index_en.htm
                          19
Att resa med djur

”Kan jag ta med mina hundar på semestern?”
Roberta är italienska men arbetar i Madrid som lärare. Hon vill besöka sina föräldrar i Florens i
sommar, men hon köpte nyligen två valpar och vet inte om hon kan ta med dem på resan.
”Jag vill verkligen att mina föräldrar ska få se hundarna när jag åker tillbaka till Italien. Får
sällskapsdjur resa i EU? Vad behöver jag för att ta dem med mig?”

Sällskapsdjurspass

Nu är det lätt att ta med sig sällskapsdjur när du reser mellan länderna i EU. För katter, hundar och
illrar finns det nu enhetliga EU-regler för de flesta EU-länderna, så allt du behöver göra är att se till att
ditt djur har

  en giltig rabiesvaccination,
  en elektronisk transponder eller en läsbar tatuering,
  ett sällskapsdjurspass, som din veterinär kan utfärda.

För inresa till Irland, Malta, Storbritannien och Sverige krävs ytterligare ett test för att se till att
rabiesvaccinationen har fungerat. Det kan också behövas behandling mot fästingar och avmaskning.

Du kan också använda sällskapsdjurspasset om du reser från eller till ett av EU:s grannländer som har
samma rabiesstatus som EU, bl.a. Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino,
Schweiz och Vatikanstaten.

Europeiska kommissionen rekommenderar att du alltid frågar din veterinär om det land du ska till och
din individuella situation innan du ger dig ut på resa med ditt sällskapsdjur.

För andra djur än katter, hundar och illrar finns nationell lagstiftning i varje EU-land.

Att ta med djur på flyget

Om du vill ta med ditt sällskapsdjur på flyget är det viktigt att du talar med flygbolaget innan du bokar
biljett.

Flygbolag har olika villkor för resor med sällskapsdjur, men i allmänhet kräver de

  att du ser till att djuret färdas i en säker resebur,
  att du ser till att djuret har alla vaccinationer, intyg och tillstånd för det land du ska till,
  att du ser till att djuret trivs, har tillräckligt med utrymme i sin bur eller låda och att det har
  tillräckligt med mat och vatten för resan.

Kostnader

Kostnaderna för att resa med djur varierar från land till land och beroende på transportsätt. Du måste
också betala din veterinär för sällskapsdjurspasset och alla behandlingar som kan behövas.

Mer information:
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm

                           20
Hjälp till självhjälp

”Hur skyddar EU mina rättigheter som konsument?”
Ellen bor i Tyskland, men hennes son Frank ska just åka till Frankrike och plugga ett år. Ellen vill att
Frank ska ha en ekonomisk reserv för nödlägen och funderar på att ta ut ett kreditkort åt honom.

”Jag vill att han ska ha tillgång till pengar om han skulle behöva det, men jag vet också att
ungdomar idag står under ett hårt tryck att alltid ha de senaste prylarna. Hur kan ungdomar lära
sig att bli ansvarstagande konsumenter?”


Konsumentkunskap för tonåringar

Kommissionens Skolkalender är inriktad på studerande mellan 15 och 18 år. Över 1 miljon exemplar
har använts av 9 000 skolor i hela EU för att hjälpa ungdomar att bli mer medvetna om sina
rättigheter, informera dem och göra dem rustade att fatta väl underbyggda beslut som konsumenter.
Den finns på 20 språk och har anpassats till nationell lagstiftning och nationella förhållanden i alla
EU-länder.

Mer information: ec.europa.eu/consumers/cons_info/consumer_diary_en.htm
                          21
Personalutbildning för konsumentorganisationer

Kommissionen anordnar utbildning av konsumentorganisationernas personal i ledarskap, lobbying och
EU-konsumenträtt. Kurserna hålls av professionella lärare och är öppna för personalen vid
konsumentorganisationer i 27 EU-länder och flera andra europeiska länder. Utbildningen ska hjälpa
personalen att hjälpa konsumenter i hela EU att bli mer medvetna om sina rättigheter.

Mer information: www.trace-beuc.org


Utbildning på nätet

Kommissionen invigde 2006 webbplatsen Dolceta. På Dolceta (som står för ”Development of online
consumer education tools for adults”) kan konsumenterna få information om en rad frågor som
prismärkning, tvistlösning, bostadslån och hur man sköter en hushållsbudget.

Du hittar Dolceta på denna adress, där du också kan få mer information om de frågor som tas upp i
den här broschyren och mycket mer: www.dolceta.eu
                         22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:9/8/2011
language:Swedish
pages:22