Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Percubaan Sejarah Negeri Sembilan 2011

VIEWS: 356 PAGES: 46

									SULIT                                          t249ll

Sejarah
Kertas I
Ogos 2011
1  jam
         MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

              --t1*oNGAN*r"1ry__y:t1g__
              PEPERIKSAAN PERCUB AAN;"*'O'i
               SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011


                         SEJARAII

                         KERTAS     I
                          Satu jam


         JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
   1.    Kertqs soalan ini mengandungi 40 soalan.

   2.    Jawab semua soalan.

      Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jowapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap
      soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapon anda pada kertas
     jawapan objektif yang disediakan.

   4.    Jiko anda hendqk menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah     dibuat.
       Kemudian hitamkan j aw apan yang b aru.
             Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

                                  [Lihat halaman sebelah
1249ll  @  20ll Hak cipta MPSM  Carvangan Ncgeri Scmbilan           SULIT

               http://edu.joshuatly.com/
SULIT
                                              1249tl


      Maklumat berikut berkaitan dengan tamadun awal dunia.

                       Tamadun awa I dunia
             o  Mesopotamia          r  Tamadun Hwang Ho

             a
                               .  Tamadun Indus
                Tamadun Mesir Purba


      Apakah persamaan tamadun tersebut?

      I     Wujud sistem tulisan
      il    Lokasi di lembah sungai ..
      ilI    Mengamalkan sistem demokrasi
      IV    Pendidikan menekankan ketenteraan

      n     I dan II
      B     I dan IV
      C     II  dan  III
      D     III   dan  IV

      Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan irmu Matematik.
      Apakah kesan kemajuan ilmu tersebut?

      A     Mengawet mayat
      B     Kawal banjir
      C     Ciptaan roda
      D     Tulisan hieroglif


      Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan negara kota Sparta.


                Sparta berjaya melahirkan rakyat yang mempunyai
                semangat patriotik tinggi terhadap negara kota mereka


      Bagaimanakah pemerintah sparta mencapai matlamat tersebut?

      A     Anak lelaki diterapkan nilai murni
      B    Anak lelaki diajar tentang pentadbiran
      C    Anak lelaki diajar oleh golongan pendeta
      D    Anak lelaki dilatih awal untuk menjadi askar.
                                     [Lihat halaman sebclah
 l249ll  @ 2011  Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan
                                             SULIT

                 http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                           t249n
                           2


 4       Jadual berikut menunjukkan dua epik yang berpengaruh di dunia.


                  Tamadun           Karya Epik

                   India           Mahabharata

                  Yunani        Iliad dan Odyssey


        Kedua-dua karya epik tersebut berkaitan dengan

        A   percintaan
        B   ketuhanan

        C   peperangan

        D   kekeluargaan


        Apakah persamaan kerajaan awal berikut?


                       r  Sailendra
                       o  Angkor
                       r  Sukhotai        A   Ekonomi yang berasaskan pertanian
        B   Hubungan diplomatik yang erat
        C   Aktiviti  utamanya berasaskan maritim

        D   Perdagangan entrepot yang terkenal


        Mengapakah kerajaan agraria memerlukan barangan mewah daripada kerajaan
        maritim?

        A   Hadiah untuk raja
        B   Barangan dagangan

        C   Upacara keagamaan
        D   Sumber kekayaan
                                    [Lihat halaman sebelah
 l249ll  @  20ll Hak cipta MPSM Cawangan Ncgcri Scmbilan              SULIT

                  http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                       1249ll
                       3 7   Jadual berikut berkaitan dengan petempatan masyarakat Arab Jahiliah.

        Masyarakat       Tempat Tinggal      Corak Hidup
        Badwi      Kawasan gurun dan pedalaman   Nomad
        Hadari     Persisiran pantai        Hidup menetap


    Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan petempatan tersebut  ?


    A    Petempatan yang sentiasa berubah

    B    Petempatan di kawasan yang subur

    C    Petempatan mereka sering dilanda banjir

    D   Petempatan menyebabkan kehidupan berbeza


 8   Jadual berikut menerangkan agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah.


         Agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah
           Wathani    Menyembah berhala

              x    Memuja alam seperti pokok
           Samawi     Kristian dan Yahudi
         Kepercayaan    Mempercayai sihir


     X  merujuk kepada

    A    animisme
    B    politeisme
    C    Hanif
    D    khurafut


 9   Perjanjian Aqabah Kedua telah ditandatangani antaraNabi Muhammad s,a,w
    dengan suku Aus dan Khazraj pada tahun 622M.

    Apakah kesan perjanjian tersebut?

    A    BerakhirnyazamanJahiliah
    B    Berlaku penyebaran Islam secaraterbuka
    C    Berakhir penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
    D    Berlaku peristiwa penghijrahan umat Islam ke Madinah

                                [Lihat halaman sebelah
 l249ll@ 20llHokcipta MPSMCawanganNcgcri  Scmbilan              SULIT

             http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                              1249n 10    Senarai berikut menunjukkan antanapirlembagaan awal di dunia.


                  o    PerlembagaanMadinah (622N1)
                  o    Perlembagaan Amerika Syarikat (1787)
                  o    Perlembagaan Perancis (1795)


      Apakah keistimewaan     p  erlemb agaan Madinah berbanding  p  erlembagaan lain di
      dunia?

      A     Bertulis
      B     Berpandukan wahyu
      C     Menyatupadukan kaum
      D     Membentuk negara berdaulat


 ll    Rajah di bawah menerangkan empat kaedah pemilihan khalifah selepas kewafatan
      Nabi Muhammad S.A.W.

                    Kaedah oemilihan Khalifah
               P     Musyawarah (Syura)
               o     Cadan ean Ift alifah terdahulu
               R     Pemilihan daripada beberapa orang calon
               S     Pencalonan oleh sekelompok masyarakat

       Siapakah ktralifah yang dipilih melalui kaedah R?

       A     Abu Bakar al-Siddiq
       B     Umar Al-Khattab
       C     Uthman bin Affan
       D     Ali bin Abi Talib


  12    Kejayaan tentera Islam semasa zaman pemerintahan Uthmaniyatr ialah kerana
       memiliki semangat    g h azi.

       Semangat ghazi bermaksud

       A     kebanggaan

       B     kesetiaan

    .   C     kesabaran

       D     kepahlawanan
                                      [Lihat halaman sebelah
                                              SULIT
  l249ll  @ 2011  IIak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

                  http://edu.joshuatly.com/
    13    Pemyataan berikut berkaitan dengan penyebaran Islam
                                   di Asia Tenggara

                 Islam telah tersebar menerusi perkahwinan siasah
                 dan perkahwinan biasa.         Perkahwinan siasah berlaku dalam kalangan

        A     ulama
        B     bangsawan
        C     kerabat diraja
        D     pedagang


   l4    Maklumat berikut merupakan institusi pendidikan Islam di Asia
                                       Tenggara.

                                 .  Muenasah
l               Sistem pendidikan         .  Rangkang
                                 o
II
                                   Jamiah Bait

        Di manakah sistem pendidikan tersebut diamalkan?

        A     Aru
        B     Siak
        C     Pasai

        D     Acheh


   15    Pepatah Melayu berikut digunakan dalam pendidikan tidak formal
                                       orang Melayu,

                     Siakap senohong gelama ikan duri,

                    bercakap bohong lama-lama mencuri        Mengapakah pepatah tersebut digunakan?

        A    Mengekalkan sastera lisan
        B    Menerap unsur-unsur pengajaran
        C    Mengajar membina pantun
        D    Menentukan hukuman yang diterima  l249ll  @ 2011  IIak cipta MpSM Cawangan Negeri Sembilan


                  http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                         t249lL
                          6 t6   Rajah berikut menunjukkan sistem pemerintahan Adat Perpatih di Negeri
    Sembilan.                   Yang d      Besar
    Apakah jawatan X?

    A     Suku

    B     Buapak
    C     Perut

    D     Kadi


 l7   Pemyataan berikut berkaitan dengan kemunculan mazhab Protestan.


       Pendirian dan ajaran Martin Luther dikenali sebagai madrab Protestan
       yang berasal daripada perkataan p rote sting yang bermaksud membantah.


     Apakah isu yang dibantah oleh beliau ?

     A     Sifat keterbukaan gereia
     B     Penyembahan keramat

     C     Penjualan sij il Indulgences
     D     Sikap angkuh pihak gereja
                                 [Lihat halaman sebelah
 l249ll@ 20ll  Hakcipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan             SULIT

               http://edu.joshuatly.com/
  STJLIT
                                              1249/l


   l8    Pernyataan berikut berkaitan dengan perkembangan bidang pertanian di Eropah.


                Antara tahun 176l-1792, hampir 500 000 ekar
                England telatr dipagarkan menerusi akta parlimen.


        Apakah kesan utama daripada perkembangan tersebut?

I       A     Rusuhan antara petani dan tuan tanah

        B     Pengenalan sistem ladang

        C     Kenaikan harga gandum
        D     Bilangan penduduk bertambah.


  t9     Apakah faktor luaran yang menggalakkan perkembangan perusahaan getah di
        Tanah Melayu?

        A     Industri kereta
        B     Dasar penjajah
        C     Sistem perhubungan

        D     Usaha penyelidikan


  20     Penyataan berikut berkaitan dengan kedatangan buruh di Tanah Melayu.

             Penindasan terhadap buruh pemah disifatkan sebagai
             perhambaan yang tidak ketara di Tanah Melayu.


        Keadaan tersebut berlaku dalam sistem

        A     Rumah kongsi
        B     Tiket kredit
        C     Kontrak
        D     Kangani
                                    [Lihat halaman sebelah
  l249ll  @ 2011  Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan
                                           SULIT

                  http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                          1249fl
                           8 2t    Apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap negara-negara di Asia
      Tenggara pada akhir abad ke-l 9?

      A     Pengurangan kuasa pentadbiran tradisional

      B     Pengukuhan kuasa pentadbiran tempatan
      C     Pengamalan undang-undang adat

      D     Peningkatan amalan demokrasi


 22    Apakah faktor nasionalisme tahap kedua di Thailand sekitar tahun 193O-an?

       A     Kelemahan sistem pentadbiran
       B     Kemerosotan sistem raja mutlak
       C     Penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat

       D     Penglibatan kerabat diraja dalam ekonomi


 23     Mengapakah Tok Janggut menentang campurtangan British      di  Pasir Puteh,
       Kelantan pada awal abad ke-20?

       A     Pengamalan sistem ekonomi bebas

       B     Pengenalan sistem penasihat British

       C     Penghapusan adat dan budaya tempatan

       D     Pelaksanaan sistem pendidikan vernakular


 24     Pertubuhan berikut muncul     di Tanah Melayu antara tahun 1941 hingga  tahun
       1945.

                        Pertubuhan
               Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA)
                      Pasukan Bintang Tiga

                       Pasukan Wataniah

                         Force 136


       Apakah persamaan perjuan gan pertubuhan tersebut?

       A     Mengehadkan kuasa raja-raja
       B     Menghapuskan pengaruh British

       C     Mengurangkan pengaruh komunis
       D     Menentang pendudukan Jepun

                                      [Lihat halaman sebelah
  l249ll  @ 2011  Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan


                 http://edu.joshuatly.com/
  SULIT                                          t249tr
                             9


   25      Revolusi Eropah tercetus di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-l9.

                   Tahun            Revolusi
                   l 688    Revolusi Inggeris
t                   t776     Perang Kemerdekaan Amerika

                   t789     Revolusi Perancis


          Apakah kesan revolusi tersebut?

          A   Kemunculan negara bangsa moden
          B   Keutuhan kuasa golongan agama
          C   Penghapusan konsep realpolitik

          D   Pengekalan sistem feudal   26      Jadual berikut berkaitan undang-undang yang diperkenalkan di Negeri-Negeri
          Melayu.

               Negeri           Undang-Undang
             Johor      Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

             Kelantan    Sistem Jemaah Menterr

             Terengganu   Undang-undang Tubuh Keraj aan Terengganu


          Mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan?

          A   Mengukuhkan raja berkuasa mutlak
          B   Membentuk pemerintahan monarki
          C   Mengekalkan kedaulatan negeri
          D   Mengimbangi kuasa pembesar
   l249ll  @  20ll Hak cipts MPSM Cawangan Ncgcri Sembilan       [Lihat halaman sebelah

                  http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                              1249lt
                              10  27    Akhbar berikut digunakan oleh orang Melayu sebagai wadah perjuangan mereka
      di Tanah Melayu pada tahun 1940-an.

                        a   Utusan Melayu
                        a   WartaNegara
                        o   Majlis


        Apakah isu yang dibangkitkan dalam akhbar tersebut?

        A   Memperjuangkan hak pendidikan
        B   Menuntut kemerdekaan penuh
        C   Mengkritik kelemahan British
        D   Membantah Malayan Union


  28      Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi asas penting
        dalam pentadbiran Malaysia?

        A   Penghapusan   si  stem republik

        B   Pengamalan perkongsian kuasa

        c   Pelaksanaan sistem penasihat
        D   Penolakan amalan birokrasi  29      Tokoh berikut telah mengadakan rundingan di King's House, Kuala Lumpur
        dengan Sir Henry Gurney pada bulan Julai 1950.

                 Wakil                Tokoh
                 Melayu             Dato' Onn Ja'afar

                   Cina           Dr. Lee Tiang Keng
                   India        Dato' E.E.C. Thuraisingam


        Mengapakah rundingan tersebut diadakan?

        A   Pelaksanaan Sistem      Ahli
        B   Penentuan pilihan raya umum

        C   Membincangkan kemerdekaan
        D   Menyelesaikan masalah perpaduan

                                           [Lihat halaman sebelah
  L249ll  @  20ll Hak cipta MPSM  Cawangan Negcri Sembilan


                 http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                           L249tl
                           ll

 30    Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parti Perikatan selepas memenangi pilihan
      raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955?

      A     Pelaksanaan Majlis Eksekutif Persekutuan

      B     Pengisytiharan tarikh kemerdekaan
      C     Pelantikan Perdana Menteri
      D     Pembentukan kabinet 3l    Maklumat berikut berkaitan dengan gagasan Malaysia.

              Lee Kuan Yew menyokong usaha untuk
              menggabungkan Singapura dengan Persekutuan
              Tanah Melayu.


      Mengapakah Lee Kuan Yew berpendirian sedemikian?

      A     Bercita-cita menjadi Ketua Menteri
      B     Bimbang pengaruh parti berhaluan kiri
      C     Mahu kuasai ekonomi di Asia Tenggara
      D     Menggelakkan British menjajah Singapura


 32    Apakah kepentingan Perkara 20 kepada Sabah dan Sarawak?

      A     Hak dan kepentingan penduduk dilindungi
      B     Hasil ekonomi tidak dikuasai oleh kerajaan pusat
      C     Kemerdekaan akan diberi terlebih dahulu
      D     Kuasa mentadbir  dimiliki oleh kedua-dua negeri

 33    Apakah tanggungjawab Suruhanjaya Perkhidmatan Awam?

      A     Mengawasi perjalanan jabatan kerajaan
      B     Menguruskan pentadbiran kementerian
      C     Memantau disiplin kakitangan awam
      D     Melaksanakan dasar kerajaan
                                     [Lihat halaman sebelah
 l249ll  @ 2011  Hrk cipta MPSM Cowangan Negeri Sembilan


                http://edu.joshuatly.com/
                        t2


34   Maklumat berikut berkaitan dengan pilihan raya.

           Perlembagaan telah membenarkan proses
           pengundian melalui pos.    Siapakah yang layak mengundi melalui pos?

    A    Pesakit di hospital

    B    Pelajar di luar negara

    C    Pengundi berdaftar yang berpindah

    D    Pegawai yang disabitkan kesalahan


35   Mengapakah agensi berikut dilancarkan?


              o  Permodalan Nasional Berhad (PNB)
              c  Amanah Saham Nasional (ASN)    A    Membangunkan sektor perindustrian
    B    Memberi pinjaman modal kepada bumiputera
    C    Menggalakkanbumiputeramenceburipelaburan
    D    Mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian


36   Senarai berikut berkaitan dengan kempen bahasa Melayu.

                  .  Minggu Bahasa
                  o Bulan Bahasa
                  o Bahasa Jiwa Bangsa

    Mengapakah kempen tersebut penting?

    A    Menggunakan bahasa Melayu baku

    B    Memperkenalkan bahasa Melayu
    C    Memartabatkan bahasa Melayu

    D    Memajukan bahasa Melayu1249lI @ 2011 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan             http://edu.joshuatly.com/
SULIT
                                           1249n
                        l3

 37   Rajah di bawah berkaitan dengan Dasar pendidikan Kebangsaan.


                       iian Aminuddin Baki
               Pada tahun 1965 satu sistem persekolahan aneka
              jurusan telah diperkenalkan.


     Apakah aspek yang diberi penekanan dalam sistem persekolahan ini?

     A   Kursus Kemahiran
     B   Kemahiran membaca
     C   Mengatasi nnasalah keciciran
     D   Melahirkan masyarakat berdisiplin


 38   Rajah berikut menunjukkan kemunculan Blok Dunia.


        Blok Kapitalis                    Blok Komunis
                      Blok Dunia


    Mengapakah muncul blok tersebut?
    A    Pembunuhan pewaris taktha
    B    Perbezaan fahaman  politik
    C    Kemunculan nasionalisme
    D    Kegagalan Liga Bangsa


 39   Maklumat berikut berkaitan dengan dasar luar Malaysia tahap pertama.

         Malaysia telah menandatangani perjanjian pertahanan Inggeris-
         Tanah Melayu (AMDA) pada tahun 1956


    Men gapakah Mal ays ia m enandatan gan i perj anj i an tersebut?

    A    Menamatkan konfrontasi Indonesia
    B    Menjaga kedaulatan Malaysia
    C    Menyekat pengaruh komunis
    D    Melatih tentera Malaysia                                  [Lihat halaman sebelah
 l249ll@ 20ll Hakciptg MPSM Cawongan Negui Sembilan


             http://edu.joshuatly.com/
SULIT                                    t249tl
                        r4


 40   Apakah matlamat penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan pada tahun 1987?

     A    Mengawal harga eksport bahan-bahan mentah
     B    MembangunkanNegara-NegaraDuniaketiga
     C    Memberi bantuan kewangan kepada ahli
     D    Menghapuskan dasar apartheid
               KERTAS SOALAN TAMAT
  l249ll@ 201l Hakclpta MPSM Cawangan Ncgcrl Sembilrn


             http://edu.joshuatly.com/
NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN
Sejarah
Kertas 2
Ogos 2011
2%jam
        MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENBNGAH MALAYSIA
            CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

             PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
              SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

                       SEJARAH
                       KERTAS    2

                   Dua jam tiga puluh minit


       JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 1.  Tulis nombor kad pengenalan dan tngka           Untuk Kegunaan Pemeriksa
    giliran anda pada petak yang disediokan.      Bahagian  Soalan  Markah  Markah
 )   Kertas soalan ini ntengandungi dua                   Penuh  Dioeroleh
  bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.                1    10
 J. Jawab semua soalan dalam Bahagian A
  dantiga soalan daripada Bahagian B.                 2    10
 4. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah             A     3    t0
  ditulis pada ruang yang disediakan dalant
    kertas soalan.                          4    t0
 5. Jawapan    bagi Bahagian B hendaklah ditulis
    dalam kertasjuwapan.                       5    20
    Ikat kertas jawapan bersama-sama kertas
                                    6    20
    soalan ini dan serahkan kepada Pengawas
                               B
 ,|
    P ep erilrs aan p ada akhir pep eril<s aan,           l    20
    Markah yang diperuntukkan bagi setiap
    soalan atau ceraian soalan ditunjukkan              8    20
    dalam h.rungan.
                                    9    20

                                   Jumlah

            Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.
1249ll @ 2011 Hak cipta IIIPSM Cawangan Negeri Sembilan
              http://edu.joshuatly.com/
                       1
                   BAHAGIAN A
                    [40 morlcahl
                  Jqwab semua soalan
    Rajah berikut berkaitan dengan peningkatan tamadun dunia.

                 Tamadun India dan China
    (a)  Nyatakan tiga kegiatan ekonomi dalam tamadun India.

        (i)

        (ii)

        (iii)
                                        13  markah)

    (b)   Apakah yang anda fatram tentang sresthin dalam tamadun India?
                                        ll  marknhl

    G)   Nyatakan tiga pencapaian sektor pertanian dalam tamadun China

        (i)

        (ii)

        (iii)
                                        13  marlmhl
    (d)   Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam
        tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah
        negara maJu.

        (i)

        (ii)

        (iii)
                                        [3 markah]
12492@ 2011 Hsk Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan                 SULIT
            http://edu.joshuatly.com/
                        2


    Di Madinah, Nabi Muhammad  s.a.w. telah menyusun strategi menyebarkan Islam
    ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah di sekitar Semenanjung
    Tanah Arab.

    (a)  Nyatakan dua strategi penyebaran Islam di Madinah?

        (i)

        (ii)
                                      12  markahl

    (b)  Senarai kan dua tindakan orang Arab Quraisy bagi menghapuskan kerajaan
        Islam d i Madinah.

        (i)

        (ii)
                                      12  markahl

    (c)  Mengapakah peperangan dibenarkan dalam Islam?

        (i)

        (ii)
                                      12  markahl

    (d)  Nyatakan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam
        peperangan.

        (i)

        (ii)
                                      [2 markah]

    (e)  Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda    untuk  memastikan
        keamana n dan keharmonian negara terus berkekalan?

        (i)

        (ii)
                                      12  markahl
n49n@  2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Ncgeri Sembilan               SULIT             http://edu.joshuatly.com/
                        a
                        J


    Senarai berikut berkaitan dengan akhbar yang muncul di Tanah Melayu pada tahun
    l920an dan 1930an.


                     Warta Malaya

                     Utusan Melayu

                     Fajar Sarawak


   (a)   Namakan penulis akhbar yang terkenal pada tahun tersebut?                                       I  markah)

    (b)   Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar tersebut daripada aspek  :        Sosial / Pendidikan

        (i)

        (ii)
                                       [2 markah]
        Politik

        (i)

        (ii)
                                       [2 marknh]
        Ekonomi

        (i)

        (ii)
                                       12  markahl

    (c)   Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewaj amya demi
        kemajuan dan kemakmuran negara ?

        (i)

        (ii)

        (iii)
                                       13  markahl


1249n @ 2011 Hak Cipta MPSM Crwangan Ncgeri Sembilan                SIILIT
             http://edu.joshuatly.com/
                         4


    Gambar berikut menunjukkan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union
    padatahun 1940an.
    (a)    Berikan tiga ciri utama perjanjian Malayan Union 1946'

         (i)

         (ii)

         (iii)
                                      13 markah)

    (b)    Nyatakan dua pertubuhan Melayu radikal yang menyokong Malayan
         Union.

         (i)

         (ii)
                                      12  marknhl
    (c)    Bagaimanakah orang Melayu menentang Malayan Union?

         (i)

         (ii)

          (iii)
                                      13  marknhl

    (d)    Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang
          Malayan Union  ?


          (i)

          (i  ii)
                                       12  marknhl

n49n  @ 2011  Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan              SULIT               http://edu.joshuatly.com/
                          5                       Bahagian B

                        160 markahl

                    Jawab tiga soalan sahaja.

     Kedatangan Islam telah mempengaruhi perkembangan perdagangan          di  Alam
     Melayu.

     (a)    Jelaskan perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum kedatangan
           Barat.                             [8  marknh]

     (b)    Terangkan penggunaan mata wang dalam perkembangan perdagangan di
           Tanah Melayu.                     l8 markahl

     @     Berikan empat cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan
           negara kita dalam bidang perdagangan.           14 markahl     Masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu telah wujud mulai awal abad ke-19
     hingga awal abad ke-20.

     (a)    Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah masyarakat
           berbilang kaum di Tanah Melayu terbentuk?     16 markahl


     @     Terangkan ciri-ciri sistem pendidikan vernakular semasa zaman penjajahan
           British.                          lI0 marlcah)

     @     Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah anda
           berusaha mengi si kemerdeka an negara?           14 markahl     Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi membincangkan dan
     menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.


     @     Nyatakan isi-isi penting perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

                                           l8  markahl

     (b)    Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada
           rakyat Tanah Melayu.                   [6 markah]

     @     Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh
           kemerdekaan negara  kita.                   16 markahl
l249lT  @ 2011  Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan                 SULIT
                http://edu.joshuatly.com/
                          6    Idea pembentukan Malaysia telah lama dikemukakan sejak awal abad ke-19
    sehingga membawa kepada pembentukannya pada tahun 1953.

    (a)    Huraikan cadangan-cadangan yang pemah dikemukakan tentang
         pembentukan   Malaysia.                16 markah)


    (b)    Terangkan peranan yang telah diambil oleh jawatan kuasa berikut dalam
         usaha pembentukan Malaysia :

         (i)    Suruhanjaya Cobbold                 15  markahl

         (ii)    Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)         15  markahl

    (c)    Pada pendapat anda, mengapakah pembentukan Malaysia banyak memberi
         manfaat kepada pelbagai pihak.             l4 markahl

    Jadual berikut menunjukkan pertubuhan antarabangsa yang disertai Malaysia.

                     Nama Pertubuhan
             O  Komanwel
             o  Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
             a  Negara-Negara Selatan
             o  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
             a  Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (l'trAM)    (a)    Jelaskan tentang Pergerakan Negara-Ne gara Berkecuali  (NAM).
                                           l8 markahl

    (b)    Jelaskan tentang Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)        l8 markahl

    (c)    Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin
          hubunganbaik dengan negara luar?              14 markahl
                  KERTAS SOALAN TAMAT
124912 @ 2011  Hak Cipta PKSPM Cawangan Negeri Sembilan                SULIT               http://edu.joshuatly.com/
                                     124et X &2 (PP)
        MAJLIS PENGE,TUA SEKGLAET h4ET{ENGAE{ VSALAYStrA
             CAWANGAN NE GERI SEMBHH-,AN
PEPE KSAAN PERCUBAAN BERSA A
SIJIL   PELA N             ALAYSTA       201.1
SBJARAH
Kertas t &2
Ggos


                  etr&€cnFffiER      e  &E'fi&EB
L2491\ O 2011 Hak  cipta MPSM Cawangan I{egeri Sembilan          SULTT                  http://edu.joshuatly.com/
                                             HZ€W{  K  2 {Ftr}
                                KtrH-EAS  E


     3            A            CI
                              (}           4     Pesmah an
    2              ts          22            4     Fes.slahannan
    Pi
    J            D            43            4     Fexmah&ffiran
    4              d^l
                   q-          61            frr
                                               F   ahaman
    5            A            7s            4     Femah   an
    6            F}            83            4
                 -E-,s                            FemahaEnas?
    7            D            100           4     Fes,rrah an
    s
    {}            A            10x           4     Femah   an
    I            *            119           4     Pemah   an
    10            ts            124           4     Fahaffi
    1i            C            r43           4     Femahaman
    !2            D            Itjz           4     P ahaman
    t3            r\
                 L-          180             4     Pernah arfiartr
    14            D            188           4     Femahaman
    15            B          199             4     Fe anlan
    16            B          2A1           4       Pernaharyran
    T7            r1
                 1-,         221           4       Pemaharnan
    18            B     \     228           4       Fernahaman
    19            A           247           4       Fernaharn&$
    zfr            {          225           4       Fermaharnffl
    21            A             13          5       Pemahaman
    22            t-
                \-,            22          5       Pentahaman
    23            ts          41            5       Pernahaffilan
    24            D             s8          5       Pemaharrlarl
    25            A           67            J       Pemah    arl
    26            a         8S,82,&4          5       Pematrr   as!
    27            D          n00            5       Femah    a{3
    2E            ts          107           5       Pemnaharmagl
    2*            A
                1j          717           5       Femahasmags
    30            gB
                           123           5       Femah    &s3
    33            ts          141           5       Femah  an
    32            A           r44           a
                                        J       Femaharrnan
    33            {1
                           !74           5       Fentah   &n3
   34            ts          19S           5       Pemaha&3aE?
   35            D          afr4           5       Femah    aft
   36            r          216            5       Pemah    an
   37            A          2n4            5       Pemah    a&
   n$
   J&            F          234            5       Pemahruman
   39            ^
                q.-         24A            5       Fernahaftran
   4A            A           2s0            5       Permahaman
                                  3

424917 @ 2S!1  EHaBq  eEpta &/gtrSM Cawaeager! NegerE  SemnhsBan!           SE.IIEE'
                      http://edu.joshuatly.com/
 SU[,[T                                      1Z49fE  & 2 (FF)

                           KERTAS 2

          PECA}trAN         M/S   THF{G.      AR,AS        ASPEK
                       51    4      Fengetahuan       Ekonomi
                b       5I    4      Pengetahuan       Ekonomi
                a      62      4    Kefahaman        Ekonomi
                d       68      4    Kefahaman        Ekonomi

               a    129-1 3l      4    Pengetahuan       Sosial
               b    r29-l 30      4    Pengetahuan       Sosial
               t,       130      4    Kefah arnar\       Sosial
               d       L3L      4    Pengetahuan       Sosial
               e    1:J  r -137          Aplikasi        Sneiql
                                               v  vgawt


               g       50      5    Pengetahuan       Politik
               b       51      5    Fengetahuan       Politik
               t-/    50-5 I       5    Kefahaman        Politik


   4            a     96-97       5    Pengetahuan       Folitik
               b       100     5    Pengetahuan       Politik
               c    100-101     5      Kefahafitan       Politik
               A
              tt      98-99     5       Aplikasi        Folitik
   5           a       2A9      4      Kefahaman      Ekonomi
             b       2t0      4      Pengetahuan     Ekonomi
             c      208 -212     4       Aplikasi      Ekonomi

   6          a     252,253,264    4      Kefahaman        Sosial
             b       266      4      Pengetahuan       Sosial
             c       270      4       Aplikasi        Sosial
   7          a       r27            Pengetahuan
                            5                Politik
             b      128-130     5      Pengetahuan     Politik
             c      129-132     5      Kefahaman      Politik
   8          a      137 -139           Pengetahuan
                            5                Politik
             b       150      5      Pengetahuan     Politik
             c       150      5      Pengetahuan     Politik

   9          a     249-25A            Pengetahuan
                           5                 Politik
             b     251-253     5      Pengetahuan     Politik
             c     240-260     5      Kefahaman      Politik
lz4gfl@ 2011  Ftrak  eipta MFSM cawangan Negeni sembilan                        SUTIT
                                2
                    http://edu.joshuatly.com/
 S@HE:                                      HZ$#/E  & Z {FP}

                               R.EAS 2
                            ffehagxaee   A
      Rajah berikut berkaitan dengan pemlmgkatan tarnadun dunia"

                       Tamadun Endia dan China          Folicsk              Ekononu        Sosial

      (a)   Nyatakan tiga kegiatan ekonorni dal tamadun India.         (3 rna h)
            akah yang arrda am tentang sresthin dalarn tamadun India? (r markah)
      {c}    atakan tiga pencapaian sektor pertanian dalam tamadun china (3 rnarkah)
      {d)   Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalarn
          tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara
          maju.                               (3 markah)

  S+aESEE                           EBaE€HraHB              IVEerEcaEa

    La      F''g   fufetriba€kan perdagangan dalanman/ kawasan:kawasan dal
 (em.s  51 )        Wilayah India
          F2    Fusat perdagangan terpenting/ Anga, Kalinga, Karusa
               turut melibatkan perdagangan luar
          F4    dengan Macedonia/ Sri Lanka/ Asia Tenggara/ Asia Tengah
          F5    Antarapelabuhan yang penting menghubungkan India
               dengan Negara luar seperti rarnralipti/ Ghantashal aJ Kadura di
               Timur
          F6    Broach/ Chaul/Kalyar/ C bay di bahagian Barat                x
                                                     A

          F7    Wujud sresthin di setiap bandar                       3

          Fg Perkembangan sektor perusahaan                           3
          F9 terut anya pengeluaran tekstiV kain kapas/ sutera                  3

          F10 Perusahaan sutera berpusat di Bengal/ Benares                   3
          Fll Perusahaan barangan emas/ mutiala/ batu permata                  3

               turut berkembang
          F12    Pelbagai jenis cukai dikenakan                        x
          F13    terhadap pelbagai jenis perdagangan/ seperti hasil pertanian/        I
               hasil buah- buahan                              x
          F14    Perdagangan Maritim dengan alam Melayr:/ Rom/ sri Lanka telah        I
               berkembang/ rneningkat pada z anGupta                    t
          F15    Pedagang India mendapat hasil dari alam Melayu                I
          F16    seperti remp bedak wangr/ gading gajah/ besi                 I
          Fl7    Mata wang digunakan sebagai medium jual beli                 1

          F18    Zaman Gupta wang emas digunakan dikenali sebagai Dinara           I
          F19    wang perak juga digunakan serta wang daripada cengkerang siput        x

                                     H€asEs-FEB&EHe 3 x g    3  vs*


1Z49lA@ 2$3tr EHale c!p6a  MFSM Cawaragem Negeri  SerarfuEEes!                 SEITEg'
                                3
                   http://edu.joshuatly.com/
                                                4249/1 & 2 (PP)
    1b     F1  rnerupakan persatuan perda gangan dan perusah aan                         I
  (m.s. 51    F2   antaranya persatuan tukang kayu/ tukang log arnl tukang kulit                   I
         F3   malarnat persatuan untuk inengawal harga/ [ualii tibtarJng /                    I
             gaJi pekerja
         F4   Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan                           I
         F5   Perlaksanaan undang-undang diawasi raja                              I
                                            Mana-mana 1x      I  {1   rsel

    1c     F1   tenggala dipenkenalkan untuk rnembuat batas tanaman
 (m.s. 52    F2   penciptaan alat kegun aan pertanian terus meningkat dalam zafiran
             Dinasti Tang/ song/ Yu anl Ming dan ching
         F3   Sistem tanaman bergilir diperkenalkan untuk menjaga
             kesuburan tanah
         F4   Sistem pengairan/ pernbinaan terusan dilaksanakan
         F5   untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal
         F6   kawalan terhadap banjir menggunakan terusan yang dibina
         F7   Penciptaan Kolar Kuda
         F8   membolehkan kuda menarik tenggalakayu/ kereta kuda/
             kereta sorong berada/penyisir tanah/ kenderaan/ beban hingg I.5
             tan       \
                                            Mama-nrana 2 x   1


   1d     F1   sentiasa bersikap inovatif                                   I
 (m.s.68)    F2   sentiasa berusaha mernbaiki/ meningkatkan kehidupan                       1
         F3   rneme liham/ mengekal k an keamanan ne g ara                          I
         F4   mempunyai pemerintah an yang kuat/ adil                             I
         F5   P ernerintah an y ang berwi bawa                                I
         F6   rn en  eI  iti/ men ghay  ati p eru b ahan m a s yarakat I arnp au              I
         F7   Pengetahuan agamayangbaiW falsafah / sains dan teknologi                    1
         TIO
         lnO  kebolehan menjangka perub ahan yang akan berlakul pandangan                   I
           jauh
        F9 meningkatkan pernikiran/ kemahiran                                  I
        B-10 meningkatkan itrmu                                         I
        Fll rneneroka bidang baru                                        I
           Mana-mana jawapan rn unasabah
                                            Mana-rnana 3 x   I    13  mj
l24gll@ 2011 Hak cipra MPS1U Cawangan lSegeri Sembilan                             SULIT
                              4
                   http://edu.joshuatly.com/
  SEIE"EE
                                                A24W/E  & 2 {trtr}

          #i fuFadineh, Tdabl      hammad s.a.nru. tela?r inenyusun strategi menyebankasl
                                                    trsE ke
          R.omr,  Ront Tirmur, Farsi,   &rfesir, F{absyah dan witrayah di sekitar Semeffi ung
                                                      Tanah
          Anab.
          (s)            strateg    e        an                  rvro
                       a  tinda n          A        enghapuskan  ke  Mn
                                                       [2 markak]
          {a}     Mengapakah peperangan dibenarkan        dal I
          (d)     Nyatakan dua garis panduan yang         m i  uhi oreh tentera Is
                peperangan
          (e)     Sebagai seorang pemirnpin, apakah peranan anda untuk memastikan
                                                [Zm h]
                                                keamanan
                dan keharrnonian negara terus berkekilant
                                               [2 m  h]
   S^^    E

                                     Eutiran                  Markafu
                ft - n4e"ghantar perutus                                    I
                W Nabi tidak memaksa / sukarela                                 t
                F3 Menggunakandiplomasi                                     I
                F4 Melalui toleransi/ toiak ansur                                I
                F5 Dilakukan secara bijaksana                                  t
                 6 Menerusi\rasihat yang baik                                  I
                 1 Menunjukkan nilai_nilai/ teladanyang baik                        I
                 I Mengarnalkan akhlak yang mulia                              I
                 9 Menye menerusi warkah                                  I
                 10 Mew'judkan persefahaman dengan wilayah tersebut                     I
                                             Mana-mana2xl         {2    ecaE               r
              .r{
                      .-:--_
                  vrencan sokongan daripada orang yahudi                         I
 {m.s "EZg*        F2   Mendapatkan sokongan penduduk Arab di sekitar Tanah Arab                x
   s  30)        F3   Sering melakukan keganasan                               I
              E4   Menyerang kafilah perdagangan Islarn                          4
                                                              3
              Fs   Melancarkan beberapa siri poperangan / Ferang Badar /peramg               I
                    ud / Perang andak / Ferang Tabuk.
                                         Mana-rnana 2            {2 mE

              r
              r    serperang untur( mempeftahankan maruah diri/ keluarga                3
 {EH,s" 3#}             tserperang untuk mempertahankan maruah agarna
      3
              12                                              I
                  Berperang untuk mempertahankzur rnaruah nEguru
              13
              F3    Memelihara harta benda                               I
              F4    Nfelindungi manusia yang tidak berdosa                       I
              F5    Menganjurkan perdamaian / memilih perd aian lmencari                t
                  keamanan
              F6    Setelah diserang oleh musuh                             I
              F7    Menentang kezaliman                                 I
              FB    Menjaga tempat ibadx                                I
              F9    Menerirna wahyu /keizinanAllah                           1

                                             Mana-rnana 2 x     {2  ryPEE

12491A @ 2{}1tr EHek cEp€e trgPS&€ CawaE'EgeEE  Negeri  SeffiEhEEaE!
                                                       suLtg'
                                   .5
                      http://edu.joshuatly.com/
 SULIT                                 124e/A  & 2 (PP)
    2d      Fl  Tidak membunuh.orang yang lernah                      I
  (rns.  13 1)  WZ  Tidak membunuh orang tua                         I
          F3  Tidak membunuh kanak-kanak                        I
          F4  Tidak membunuh kaum wanita                        I
          F5  Tidak membunuh orang yang sakit                      I
          F6  Tidak membunuh orang yang menyerah diri                  1

          F7  Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan                I
          F8  Tidakdibenarkanmemusnahkantanam-tanaman                  I
          F9  Dilarang merobohkan tempat ibadat                     I
          F10  Dilarang membunuh sesuka hati                      1

                                    Mana-mana2xl     12 wel

   2e       Ftr }dengamalkan akhlak yang mulia                    I
 (ms. l3  l,   FZ Saling bertolak ansur                         I
   r37)     . F3 Menunjukkan teladan yang baik                     I
           Et4 Nfengutamakan kesabaran                        I
           FS Memiliki kebrjaksanaan                         I
           F6 Mengutamakan perpaduan                         1

           F7 Mengadakan perundingan                         I
           FB Mengadakan per.ianjian darnai                     I
           F9 Berbincang secara harrno ni I lernbut                 1

          F 10 Menggunakan diplomasi                         1

          Flt Menunjukkan sikap persefahaman      :                                                I
          FXZ  Tidak mudah menyerah kalah                      I
          F13 h,Ienanam sikap perjuangan                       I
          F14 Cekal menempuh rintan ganl halangan                   I
          F15 Melantik orang tengah yang berkecuali                  1

          F15 Mengamalkan sikap berkecuali                      I
          F17 Mematuhi Fiagam PBB                          t
          F18 Merealisasikan Gagasan 'Satu Malaysia'                 1

             Mana-nruanA j awapan m unasaklah
                                   Mana-mana? x   I
,ror)r@ 2o1r Hak eipta MFSM  Cawangan Negeri Sernbilan                  ST'LTT
                           6
                http://edu.joshuatly.com/
                                                        i ,'
 ,g€EEK                                      HZ&rglE   &  Z {trF}
 3     Senarai berikut berkaitan dengan akhbar yang rnuncul      di Tanah Melayu pada tahun
       l920an dan 1930an.
            a       ar         er                     $. markahl
            a       di         tlc            ipada aspek:
                ur^a'
          Sosial/ Pendidikan                                  ma hl
          politik                                      12
                                                   [2 ma
          Ekonorni                                      [2 markahl
                                                            1


       (c)  Pada pandangan anda, apakaJr peranan akhbar yang sewajarnya demi
          kemajuan dan kema uran negara         ?                  [3  ma     I
   S+aEaee                      Ecs€HraEE                     Markafu
    3a     F.g  Z,aiwal Abidin Alamad {Za'ba)
  (m.s5S)     w2  Dato Onn Eaa
          F.3  Abdul Rahim Ka.lai
                                    F€aEea-BsE&sB&  €  x  €
    3b     SosEaV  FeaEdsd€B<aeB
 (m"s 5 3)
          FE  hden:ajukan pendidikan tinggi orarug fufelayu
          Fz  h6eng galakkaft pendidikan anak pere uan
               n          u tneninggatrkan sikap negatif
               o.
               a
          F'5 h,Kensbuang sekap tidak mahu berusaha
          F6 lv€exaggalakl<an tabL]r]gaffi dan kalangan CIrang Melayu un€uk
             pendidi    an&k-anak
          F-7  lvfementingkan      kemahiran    tradisional   orang
             &€ela ertukang eda tangan
          F'e  Memen€imgkan pendidlkan bahasa tnggeris
          F9   ivfemiruta taraf sekclah h,'felayu dibaiki
          F.€#  fu{effiberi nilai ekoftorimi kepada seko}ah &dexayu
          F€€  fuEemartahats<as? balaasa hdelayca sebagai belaasa Fesasxi da3aem
             pentadbiran tsritish
          F'12  Menyeru orang Melayu tidak meninggalkan pendidikan Isl
          F13  Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
                                    Mana-mana2xl
          Ekonomi

          Fl Menggal an syarikat kerjasama
          F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang
          F3 Menggalakkan pemiagaan dal kalangan orang Melayu
          F4 Melarang orang Melayu menjual tanah
          F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat
          F6 Meminta British mengadakan ka ung khas orang Melayu di
           Kuala Lu urA24glA@ 2S93 Etak cip€a MFSIVE Cawasagea! Negena Sesn  haEasa                       g€JLEg
                              7
                  http://edu.joshuatly.com/
  SULTT
                                         4249/A e{,2 (FP}
               Potitik

            Fl  Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja
                                                    I
              Nfelayu
            FZ  IVlengkritik para pembesar / Raja-Raja Melayu kerana tidak
                                                    A
              melaksanakan kepirnpin an yeng sewajarnyu u"tuk rakyat
           Fg  Men,clak dasar pilih kasih British dan pentadbiran tcera.laan      €
           F4  Menuntut diadakan hrlelay Administiative Service ("hrI.A.S)
                                                  J.                                                  t
              untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan
              keraj aan
              Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan          I
              kebangsaan
              Menentang tuntutan orang dagang terhaclap politik tempatan       I
                                   IVFana-Emafta2   x  I  2m
   3 (c)      F.'l Melahirkan / membangkit                         1
  (m.s 50-      FZ Membangkitkan kesed aranuntuk mennajukan diri               7
   51)       F3 kfembangkitkan kesed aran agar nnasyarakat bersatu padu          I
           F4 Memajukan bangsa                              I
           Fs Meng ga\akkan semua golon gan memajukan diri                I
           F6 Memajukarlpendidikan untuk semua kaurn                   1
           F7 vlenggalakkan masyarakat rna.iu dalarn ekonomi               I
              Mana-rnalla jawapan rnunasabah
                                   IMania-ErrfiErr 3  x tr
l249ll  @ 2011  Hak cipra MPSM Cawangan Negeri Sembilan
                                                 SULIT
                            8
                    http://edu.joshuatly.com/
  SSIE,EE                             ;             HZ$#/H   & 2 {trF}
 4     Gambar beriku€ Fnerlunjuickan        bantalsaru  crang lvfelayu teehadap Ma3ayam EJcEiaE? pada
       talaran 194*an.
              Berikan tiga ciri utarna perjanjian Malaya'union      1946.
                                              13           m
       ft)      Nyatakan dua pertubuhan Melayu radikal yung *"nyokong Malayan
                                             urrioo.
                                                                  1
       @                 ng Melayu en          layan Union?
       (d)                Tanah   Mel m         ah anda turut serta
              Malayan Union ?

                                  Hea€ErsEB                    MerE<aEe
            F1    Senaua Ftregeri Metrayu Bensel<utu dan Negeri Menayu     Tidak               E
                 Bersekurtua serta dua ldegeni Setrat disatukan
            F2    Seorang Gabeffior ffinicish dltran€ik sneffigetuai  M{alayan Union             3
            F'3   Gabenor dinantik cleh Ratu England                             t
            F4    Sebuah tufujlis Eksekurifl dibenruk
                                                               I
            F5    Sebuah Majlis {Jndangan Mal ayen {Jnion dibentuk.
                                                               T
            F'6    Singapura diasingkan.                                    1
            F7    Kewarganeg ara&fi samar ata/ j us scli menj adi asas kenakyataffi              3
                 Malayan {Jnion
            F8      a-R  a               Majlis  a-Raj                   1
            F9      a-R  a               an soal  ma  Is      istiadat        I
                 Melayu
                 Seorang pesuruhjaya negeri dilantik untuk setiap negeri
            Il0
            Fl l
                                                              I
                 Pentadbiran terus kepada parlirnen British di London                    t
                                            Mana-rnana 3x     I    FSs?etr
            I
            .t    Parti Kebangsaan Melayu Malaya/pKMM                             I
            F2    Angkatan Pemuda Insaf/Apl                                  1
            F3    Angkatan Wanita Sedar/A S                                  I
            F4    Barisan Tani Malaya / BATAS                                 I
                                           Mana-mana2xlsn
    ?e
    q'/
          F    I  Menyuarakan bantahan melalui bar seperti san Melayu,
                                                           ilZeeeE

                                                             3
 {re.s 3 ##*          Majlis dan Warta Malaya.
   30e)     F2      Mengadakan dernonstrasi seeara darnai semasa sir Harold                 E
                 Micheal mendapatkan tandatangan Raja- Raja Melayu.
          13         nghidupkansemulapersatuan-persatuantut"tayu.
          F4      Menghantar telegram kepada kepada pejabat Tanah Jajahan di               I
                London                                         3
          F5      Menghantar surat bantahan kepada pejabat Tanah Jajahan di
                London                                         1
          F'6     Dato' onn menyeru mengadakan Kongres"
          'F7
                fu€enubrehkan {Jnited fu{alaya Natiosral Crgan izati6;n                 G
                                                            3
                (    C) sebegei benten'xg menentarlg fu{alayen uffiioffi.              I
          F8      fu{eregadakan rapat L}ffi'surun di setiep bandar besar
          F9      Ra.ia-Raja hdelayu berkurnpul di Ku alaKangsar sernasa law               1
                alntri Farlimren Brutish
                                                            I

                                           H€acga-m&H€e  3x  g
                                                           {3veeF
x249ll O 2s91  EEak  eEpda sM Cewasrgam    Negen;  Seffi?bEEaE?                       SULEE.
                                  I


                      http://edu.joshuatly.com/
                                        124e/7  &2  {PP}
    d     F1  Masa tidak sesuai
 FIal 98 - 99   F2  Kuasa Raj a-R.aj a terhakis.
          F3  R     a      anr     kredibiliti
          F4  A     sl  terc                            I
         F5 zakat dipungut di bawah nama Gabenor                      I
         F6 Femberian kerakyatan yang longgar                       t
         F7 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil                     x
         F8 Mengancarn status qrro orang Melayu,                      I
         F9 Ekonomi orang Melayu bertambah mundur                     I
         F10 Fendidikan orang Melayu akan bertambah rnundur.
                                                   1
         Fl1 Bimbang warisan tannadun akan hil ang.                     1
         Ft2 Menghapuskan sejarah yang dihina oleh Kesul tananMelaka            I
                                     Mana-mtana? x L m
:.r,agit@ zortr lrak cipra MPSM Cawangan Negeri Sernbilan
                                                SULIT
                            10
                 http://edu.joshuatly.com/
 g           E€'                                            azewf€&z{Ftr}        :
                         ,:          Bahagian B
 5             Kedatangan Islam telah mempengaruhi perkembangan perdagangan di Al Melayu.
              (a) Jelaskan perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum kedatangan
                 Barat.                            lB markahl

                                     ffiea6Enase                      MarkaEa
   E-€                           enguasai aktivitr perdagangen
   -t-     _E
                                                                     I
   E€€a          fuEembabitkan Lautan F{in di I Laut Cina Selatan                              I
   FEgfu                          rnbabitkan diri seoara aktif                       I
   ttrd

   FE€E                                                                t
   EgEd                                                              I
   EH€e          hrfeneontohi Nabi fu{uhamrnad s.a,\ry yang perx?ah berdagaffig                      1
                                                                   {
   F-2                                                               I
            &                                                       t
                                            mesatkan penyebaran Islam           I
   F'4                            ge{\gen terkenal                           1

   E€4a                           antu pe!'kemban ga,n hdeBaka                      1

   E€4fo                                         China                  I
   EEde                                                              I
   Eg€#                    dalasn rnsmudahkan kapal dagang berlabutl                      I
   H'€
   iL   c/       selat Melakayang sempiv dalam/selamat /mudah mengawal              kesel atan       T
   FESe           Keraj aan Melaka menyediakan kemudahan/pentadbiran yang licin/ teratur                 I
                             an lancar
 F'€                            jawatan Lal<samana                            n

 EH€e            Untuk rTienjaga urusan kelau6effi I    rmen";   ege keselaffixetew pedagaffig  / perairan    I
               Sela6 ftzEelaka
 E€€fu            IV€emyedsakan ker$udalaaffi guds"xhg/ €ermpat       ffieffibeiki  a\l  Ee  eE         i
 F=5                                                                 3
 Ei=rE

 .ffE'3e                                                               T
                                                                   -[

 F'6                              g-{Jndang Laut &4enaka                        t
 E€Se                          gi tanggLlxlgiawab nakho de/ il.ll'umudi                  I
 -F'E
 E{'e
 g 6./
                                                                   I
 F7                           di  bahasa n-ingua Fresloa                         I
 F8                            rkan.                                   I
 tr9                             timbang                                t
E€9a                             hirs/ eahil/ bahara                          n
EEgfu                              atl ernas/ bijih / rennpah ra€us                   t
Fs#                                                                 t
H3#a                               elayu/ India/ parsi                        I
               R€s 2#9                                 RHaSBa-EEG&EE&  I xI   FB  eeEtr
                                                                         i':
1t4911@ 2$tr1         H€aE<  ctp€a h€FSM Cawamgera NegerE  SemahEEsEs                        s      EE
                                       11
                            http://edu.joshuatly.com/
 SULIT                                        s?4$/x &,2 (PF)   '
         ft)    Terangkan penggunaan mata wang dalam perkernbangan perdagangan di
              Tanah Melayu                          markah] fg

                                lran                    Markah
   F3
                                                      I
   F'2
                                                          1

                                                          I
                                bulat                       1

                                                          1
  H3c                                                      I
  H3d       Tarikh dicatatkan                                       I
  F4-                                                       1
  FLle
                                                          1
  F5
                                                        I
  [-I5e
                                                        I
 H5b                                                     I
 H5c      Terdapat nama sultan/.Malik/ sultan Al-adii                          I
 F6                                                      i
 H6a                                                     I
 Fr6h
                                                        I
 .I-I,\J  F' F7                                                      I
 F8                                                      I
 H8a                                                     I
 H8b                                     Rtay"t Shatr          1
         bertarkh 1527                                         I
                                                        I
 H9a                                                     I
 H9b      Tertuli s Khalifatul Muslimin                                 1
 Fl0                    perak                               I
 Hl     0a                                *y"t               I
         Mata wang     Belanda  di  Melaka dinamakan                      I

                                    mas                 I
                                        Nfana-lrralla  IxI    18 ml
I249ll   @ 2011  Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan                     SUT,IT
                              t2                     http://edu.joshuatly.com/
   gu&EE,                            J                r24g/n&2€F)
      (c)   Eerikan cadangan anda rintuk mengembalikan kegemilangan negara kita dal
           bidangperdagangan.                                   14  m      hl


                              ffiu€Eraaa                           rkaEe
   FE   Bers   a*sffitr?aa  ber  a.di.e bahu  rnen aiukar,    *   at&                     {
                                                               I
   w2                                                            I
   F=3                    ari sudut  dr,lElia/akhirat                          I
                              / politik / sosial                         I
      | fulenjadi anodal islsan                                             I
   F6               endidikac? berkuallti / benprrestasi tineei                        I
   H'7                                     affigse                 l
   FE   Berfikiran kritis / kreatif                                         1
   F9                                                          I
                           bagai kerma_hiran                          I
                                                             I
   F92                             I  ak<hlak  lmoral yang baik             I
   F€3   Memanfa     an usaha kerajaan / mengambil peluang / rnelibatkan          diri dalam       I
                       ngetahuan
   F'94  Melibatkan diri    dalam        nnbangunan minda / keterampilan       diri         I
   ET95                      nngatif                               1
   F'86                                                         I
 Fs7                                                           1
 Fss                                                           I
 F'€9                                                           1
 F2#                            &                               1
 F'2€                    sosial                                    I
 F,22                                                           1
                                                             A


ff23                                                           I
wz4                           identiti masyarakat yang merdeka                 3

Fzs                                                            I
F26                               useffi                          I
F-27    Ber€oleranse dalan:r kanangan rnasva rakat                                  I
F-2e                                                           1

F]29                            -Sa€u hzfalaysia                        I
GglV€                           EE@s€foefu)                            I
      ms.208-212                                   Mana-mana4xl       F&  eseE
a24gl1@ zfigtr EHak c!p6a  ngpsM  cawamgeEg Negem segt:bpEam                         s      t€'
                                 13
                      http://edu.joshuatly.com/
 SULET                                       1249/1 &,2 (FP)
 6     Masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu telah wujud
       awal abad ke-20.                   ryulai awal abad ke-19 hingga
 i:i':.   (a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah masyarakat berbilang
          kaum di Tanah Vlelayu EerDentu
                   etayu terbentuk?                 (
                            Eutiran
  F1                                                       I
  Hla                                                       I
  E{lb                                                      I
  F''
  tLH
                                  buruh                      I
  FJZa    Fihak British membawa m      ga buruh dari luar                       I
  H2b    Buruh dari India dibawa masuk socara                               I
  H:2c-                      rurh bebas/ merdeka/ sistem kontak/            I

  EHzd
                    bina pula dibawa masuk untuk bekeria di lombons            I
  F3     Dasar / polisi  / galakan penjajah British agar buruh china /rndiaberhijratr          i
  F'4                                                     I
 F5                     ina secara besar-besaran bermula awal abad ke-19         I
 H5a     Kebanyakan buruh dari china yang datang ke Tanah Melayu berasal dari               I
                             ngsi / Fukien
 Hsb     Buruh cina masuk melalui sistem tiket kredit/ pengambilan kaki tangml              I

 HSc     Imigran di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah bertambah dua i<ali ganda            I
       iaitu daripada 163,000 orang pada tahun r89r kepada 300,000 orang pada
       tahun 1901
 H5d    Di Negeri-Negeri selat, untuk tempoh yang sama jumlah imigran china juga             t
                                 ng kepada 282,000 orang
 F6                                                    I
 H6a                                 yu                 I
 F7                      u dari segi ekonomi                     I
 H7a                      &pada kaum imigran                    I
 F8                               imigran                  1
 F9                                                    I
 H9a     Menarik minat lebih ramai kaum imigran dari China / India                   I
 F'l0                                                   I
 Fl1                           nomi                       I
 Hlla                                luar bandar              1
 Hltb    Buruh dari India yang kebanyakannya penoreh getah /           di kawasan
       estet
 Hllc    Imigran / buruh dari china yang berniaga /bekeqa di lombong       /  tnggal di     I
       kawasan bandar
 Hlld                     beza antara satu sama lain                  I
 IIl 1e                    I perpaOuan arfiarakaum                   I
 HIlf    Tidak terdapat interaksi antarakaum                              1

       ms. 2521 2531264                        Mana-mana 6 x  I    [6  ml

l749ll  @ 2011  Hak cipta MPSil4 Cawangan Negeri Sennbilan                     ST]LIT
                             t4                   http://edu.joshuatly.com/
 SilfuJH                                       ezeq.fE    &  2  trF


     (b)      Terangkan ciri-ciri sistem pendidikan vernakular semasa         z    an  p   ajahan
            British.                                      yiA   mirtrattl
                            Butiran                           Markah
  F.'€                   ibunda kaum masing-masing sebasai bahasa nenoenfar                 I
  w2
                                                                 x
  FS     lva#FeKa EnGaK gne[aiut
                                                                 I
  w&
                                                                 t
                       a trslanr                                      I
                                                                 I
  F.5
                                                                 I
                                                                 x

                                                               I
                                                               1
                                                               I
                                                               I
 Egsfl
                                                               I
                                                               1

                                                               I
 EH6a                                                            1
                                                               t

                                                               I
                                                               x

                                                             I
 F€&*
                             41P                               I
 Eg6tr                          ar dwi tndla                          x

                                                             I
      S s&+B#_fu_yqgua a kce Es  r  CE  EB  a                                 T
 EETa                    dari China                                 3
 EHTb
                                      ahasa perantaraan               3
 E€7e
                                                             I
                                                             I
                                                             1

                                                             I
 EEBe
                                                             I
                                                             I
                                                             I
                                                             I
                                                           1
     Kurikulum berasaskan sis                                          I
 E€Sc
                                                           I
     EEG$.  265- 266                        HHaeEa*E'EB&EEa  3#  xI        f€S    FeEn
        -
924gt\@ 2$gl  EHek  enpta ts'gPSF€ Cawarngen Negeni SexrnblEasr
                                                        SE]LTg'
                                  15
                      http://edu.joshuatly.com/
 SEiLIT                                          724e/e  &z{FP}

     (c)     Sebagai masyarakat, yang berbilang kaum         di
                                       Malaysia, bagaimanakah anda
            berusaha merealisasikan Gagasan       I Malaysia?        [4 markahl

                             Eutiran                      Markah
 F1                                  negara                 I
 F'2                    depan negara                             I
 F.'3                   dari  suc$ut, elunia  lakhftat                    I
 F'4                                / sosial                   I
 F5      Menjadi                                              I
 F6                           i / berprestasi tinggi                  I
 F'7                                   angsa                 I
 F','g     Berfikiran kritis /  I<reattf             angsa                   1

 F9                                                       I
 Fl0                        lbagai kemahiran                     I
 Fl1                                                     t
 Fl2                                                     I
 F13    Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam              I
                 ngetahuan
 Fl4                     gunan minda / ketrampilan diri                 I
 Fl5                                                     1
 Fl6                                                     t
 FT7                                                     1
 Fl8                                                     1
 F19                                                     I
 F20                           a                          I
 B2t                                                     I
 F22    Mengarnalkan perkongsian kuas a I keriasama politik                        I
 F23                  um                                  I
 824                                                     I
 F2s                                                     1
 F26    @uafakatan      dalam me                                   I
 F27                                                     I
 F28                      rsefaharnan                          I
 F29                    Gagasan I fuIalaysia                       I
 M                           asabah)
      ms. 270                                 Mana-Enant 4 x  1   [4 ml
|fzqglf_@ 2011  gak cipra MPSM Cawangan Negeri Sembilan                         SULIT
                               16
                   http://edu.joshuatly.com/
 SEIIEg                                             EZ4;$.{E  & Z ffiF)
 7     Suruh aya Reid telah dibentuk pada bulan Mae 1956 bagi membincan an dan
      men)rusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
      (a)         atakan isi-isi penting perjaniian Fersekutuan Tanah Melayu IgS7.
                                                           & sraarknh
                                Bq'e€Er&Eg                        R€arkefu
 F€      Femabentukag? sebelah                                                I
 traG
 EA                                    kuasa negerx                      I
 F.',3
                                                                  1
 F4                                                                I
 F5                                                                I
 tr#                                                               I
 F-7                                                               I
 F.ffi
                                                                  I
 F'9                                                               I
 F€#                                                               I
 F9€                                                               1
 F'az                                                               I
 F€3                                                               I
 F€4                                                               t
 F€5                                                               1
 tr€6     Yang                                                        I
 HE7                            asr berparliffiTeffi                         I
 H€8                          terletal< di bawah kuasa Farlisnen                     1

 F'99                         Besar menj adi pelaksana pentadbiran                    I
 F2#                                                               1

                                              Maeca-Ess€Epe  I  E€    fS    ree!

          Terangkan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada ralh.iat
            Taslah lVAeiAVnE.
            aETAgS ft6el                         6wsa h
                        fficpderaEE               R€arkefo
 E.€     Iv€eqffibolehkes?. sebuala ke           ntuk             3
 F'2                     dibentuk                    I
 EB€
 Ef-A&                   elayu srxex?yolcong                                E
                                                               -!.


 F'S                                            I
 FtSa                                                            1
 E€3b                            ffi polneik                           3
 E€3e                          i
                                                               .a

                                                               !
 EESd                                                            I
 F'4                                                             I
 E€4a                               berdautrat  / rnerdeka                  I
 EE4fo                                                            I
 F'5                                                             I
 E€6a                     ama / bahasa / bangsa diketepikan                       I
 Eg6b     Rakyat    meni eti apa yang telah         dibineaffigkan  /  diperse€ujui dalam         1

                            elayr.l 1957
       EsEs"  EzE  -  €3#                           Masca-rsa&Eaa 6  x  E    {6  peeH


E249lL @  Z(}tt Hak  eap€a MFS1b€ Cawamgem NegerE  SesslbEEaKR                          SULEg
                                 T7
                    http://edu.joshuatly.com/
SULiT                                     7249t1  &2 {FF}


       (c)  Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh'tokoh
           keinerdekaan nesara kita                        6 rnqrksh
                         EUTIRAN                   Markah
F€       Rela berkorban                                  I
w2       Menggunakan pendekatan musyawarah,/ mesyu aratl perun dingan/          I
        kesepakatan
F3       Mendukung konsep kerjasama a                             1


F4       Men g gunakan keb ij aks a naaft                           1


F5       Perrnuafakatan dalam rnembuat keputusan                        I
F6       Bertoleransi dalam kalangan nrasya&kat                        I
wv       Mengutamakan keamanan                                 1

F8       Mengarnalkan totreransi/ tolak ansur                         1

F9       Mensamalkan oendekatan diplcmasi                           I
F'l0      Perpaduan kaum diutamakan                               I
F'l1      Mensutamakan kesei ahtera anl kesento saan                      I
        Kesetiaam vans tidak berbelah baei kepada negara                   1
                                    Mana-Emana 6 xL'       ml
        rlrs. 129  - I32                                16


8       Idea pembentgkan Malaysia telah lama dikemukakan sejak awal abad ke'19 sehingga
       membawa kepada pembentukannya pada tahun 1963.
       (a).  Terangkan cadangan yang dikemukakan ke arah pembentukan Malaysia.
                                            6 markoh
                        Bartiran                   Marka&
  F'1     Cadangan pertama dikernukakanpadatahun 1887 oleh Lord Brassey /            1

        Pengarah Syarikat Borneo Utara/SBUB
  Hla     NlencaOangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah          1

        lBorneo lJtala! dengan Negeri-negeri Melayu /Perak Pahang /Selangor/
        Negeri sembilan dan Negeri-Negeri selat /Singapural Melaka/ Pulau
        Pinang
  F2     Cadangan kedua dikemukakan padatahun 1,948 oleh Sir Malcom              1

        MacDonald/Gabenor Jeneral Asia Tenggdt?.
  HlZa    Beliau mencadangk an agffi Saraw&k, Sabah, Singapura, Brunei dan           1


        Persekutuan Tanah Melayu digabungk &fr ,
  F'3     Pada tahun 1956, Dato' Onn Ia'afar mencadangkan Persekutuan Tanah           1

        Melayu dinamai Malaysia
                              -
  H3a     Beliau berpendapat bahawa pada satu masa British akan menggabungkan          I
         Sarawak.Sabah. Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah ![g!qrur-
  F','4    Pembentukan Malaysia juga dicadangkan oleh pemimpin Singapura/ Lim          1


        Yew Hock/ David Marshall dan Lee Kuan Yew.
  EIAu                                               I
  E{4b    Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura dan Persekutuan Tanah           I
        Melayu digabungkan
  H4c     Idea ini tidak dipersetuiui oleh Tunku Abdul R.ahman                 t
  I{4d    Idea ini akan mewujudkan ketidakseimbangan penduduk                  1


l249ll  @  2011 Hak cipta MPSM Cawangan Negeni Sembilan                  SULIT    .
                             18
                  http://edu.joshuatly.com/
 gutEg'                                                         HZe#fE   & 2 {Ftr}
    ff5       27 \yeen W6l, Tunnn" AnA manffiaffi telai?        ffir effi y etu"j u  i e ad ewge"ii                  3
            pegnben€ukan Malavsla
  E!'ET  F
  -RG_se       rnenyuarakan harapan agar negara Malaysia dibentuk.                                        x

  F€5fu        Pestrben€ukan Vf   al ays  ia dapat  smenj antrin se€nl     keduderkan     politik  yaffig             t
            Eebih  kukuh/ diseeaffii di       Asia Tenssa
                             range]"].
  B-E   R6S
                             lam bidang ekonomi dan                                     I
            Ms 937:438                                     R€acBa*EsE&EEa  6x €  EEB    {#    sveE
         {b}     Terangkan tentang jawatan kuasa berikut dalam usaha                    pembe        Malaysia .
               (i)   Suruhanjaya    Cobbold                                      15 ma hl

                                     Bca€f nmxa                              trEankaEe
    F'€                    British                                              I
  EHBa       Lorc3 Cobbold / Sir An€}aoffiv Ahetl / Sin Elavfld Wat]rerstorr                                 n

  Egsb       Turut disertai rakvat termpatan                                                 I
  tt€e       Dato' Wong Paw T{eel T'an Sri Ghezeli S}rafie                                          I
    F2      Meniniau pendapat nduduk SarawaW Sabah                                              I
    F3      Menerima rnemorandum yang dikemukakan oleh pelbaeai oertubuhan                                  I
    F'4     Mengemukakan laporan kepada keraiaan British pada bulan Jun 1962                                 I
           V3 penduduk Sar k I         menyokong gagasan Malaysia t
  Tr? €
  .a-€3a                                            a syarat                       1

  Egstu       1 /3 menyokong dengan sy antl kepentingan mereka dilindunei                                   I
  g?   e9

  trgsc       1 13 ffi]enginginkan keruaerdek &&n tertrehilx d ahulu seheluffix rnenyertai                           I

 ,FS                                 gan                                       I
  E€6a         Perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlernbagaan Persekutuan                               1 Eg6to       Saraw     Sabah diberi 3<uasa smeffientukagl dasan imigreseffi                                I
 E€6c              fu{e3ayrr drj adikan bahasa kebangsaaft                                       T

                                                                           l_


 F€6d                                             arawak/Sabah                     I
 EE3

 FEftE                                 Ivflalaysle                                  I
  g€6tr       Penentuan €arilE& ptrl'xubuhasi      h,f  a3avsia                                     1

           F€s g5#                                        F€eeca*HsB&BBa  5s € sse      FS  sFeE
Az49:n @     z&gi E€ak  cEp€a IVEPSM  Cawangem Negen"a    Senmb[Easa                                SUTH€'
                                       19
                       http://edu.joshuatly.com/
 WLXT-                                         7249tr  & ? (PP)
       t    Jawa                                      5 markoh
                                                     Markah
    F1    Ditubuhkan Oeos 1963                                    I
         Dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu /Britain             I
         /Sarawak / Sabah
    w2       gerusikan oleh Lord l,andsdowne/ Menteri nesara baei tanah iaiahan            x
  EAZa     Dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri Fersekutuan Tanah Melayu/ Tun               T

         Abdul R.azak
 _-Eg-                                                   I
  EI{e     tsagi men erangkan penubuhan hzlalavsia                           I
  H3b      Bermesvuarat sebanvak 24 kali                                I
  Ed3c                 kan Sarawak / Sabah                         I
  H3d                     layu                             I
  H3e                    epentingan penduduk Sarawak / Sabah               I
         V[s 150-151                    Vlana-maEta 5x 1 ftt          15 rnl

      (c)   Pada pendap at anda, mengapakah pembentukan \dalaysia banyak memberi
           manfaat kepada pelbagai    pihak?                     14  markahf

                            EUTIRAN                     Markah
 F1                      i berh.aluan kiri di Singapura/berhaluan kiri        I
 F2                      / menjadi benteng ancarnan komunis              I
 F3     N{ernp ercep at kern erdeka an S in sapu ralS a ruw ek/S ab ah                 1
                                                       I
:F4     rerX   p e mb an g un an s o s r.ol I n o rn i I p olit i k                 1

 F5          "-g        "ko
                 poltik di rantau Asia Tengg ara                      I
 F'6     Memastikan kepentingan British terp ehhara                           x
 F7     Mewujudkan satu pasaran yang luas                                I
 F8                                                     I
 F9              angan industri pertanian                           I
 F'l0  Memanfaatkan kei stimewaan semulaj adilsumber alam di negeri-negeri ini               1

 F11                    buhan kaum                            I
 rye__J                 setiakavvan antata ne gara                     I
 Fl3  Mewuiudkan sernangat toleransi / keriasama                              I
 Fl4           latan negara I negeri terjamin                           1

 Fl5  Mengekalkan kesei ahteraan I perpaduan antaraneseri                         I
 M    ana-mana iawapan yarlg mtrnasabaEr                                 I
    ms. 139-140                      Mana-mana 4xl                [4rnl
124911@ 2011   l{ak eipta  IvgPSM Cawangan Negcni Sembiian                      SULIT
                              20
                    http://edu.joshuatly.com/
SUE,HH                                                  EZ€#f€  & 3 {trtr}
I        Jadual  beri   menunjukkan pertubuhan antarabangsa yang disertai hzlalaysi.&.

                               Hema   Fee"6eEfucxfuaec
                  €   Komanwel
                  €   Per€ubuhan Persic3angan Islarur (CIC)
                  e   Negera:Tdeg &r& Selatan
                  e   Pertubuham Rangsa-Bangsa Bensatu (FBts)
                  €   Fergerakan ldegara-ffieg       &{'a"  Benkeeueli (NAV{)

         &

                                    HeE€BE"aHB

 ffs                                                               I
 w2         Ahlinya negara-negara rnernbanEun di Asia /Afrika/Amerika Selatan                      I
 'fi|,3
 €{s         Terdrri darrp a&e I 13 buah ffiesara                                    I
 E€3a         tr6 buah negera sebasaa neffilel:hati                                   I
 E€3h                              i-e4ryp*41qq                           1

 F4          Matlamat utanla mengetr<aikan keamanan dunia                                I
 E€44         Tidak menyc[<one blok Barat /btrok komunis                                 I
 EH4b         Berbaik-baik dengan seffitua nesara                                     1

 B-5         h'4enselak carnnur  as? aslns dal alrr scsebuah nes &te                          t
 -TET   F
 FESE         Menghcnnati l<edaulatan sesebuah nes &ra                                  1

 E€5fu        Menyelesaikan sebarang pertelingkilran antara ilegatra melalui rundingan                  I
 -flr
 .R€3C
      E

           Mengho ati hak asasi snanusia                                        I
 EgSd         fuf  embel a kep enteng an  El  e  gara-ne  g ar  a s edan g memb an gun               I
 -r=r   G!
 .E€3e                                 Falestin                          1

 EHStr               kedasaffia ekonoini                                      I
 €€5e         Membangkitkan isu Benua Antartika                                      1

 F6                neak kelapan di F{anare {Ztmbabwe}                               T
                                                                 n


 E€6a            a imeffisadangkan Seai:uskan dasar ap eid dt Af,rika selatan                     3

 w7          Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang kernuncak Di                      x

           Belgrade, Yugoslavia
 F.'ffi        &€atraysia dil ik sebagai Ahli Kurmp',+Ean 3 6                               I
 FESa         Rr{embinoangkan isu ncer"lasarfia pclitik ffiegare effiggota                        n

 FS          Malaysia menjadi rnenjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak               NAM        n

                   p  n2003
 E€Sa         Mencatat penyertaan tertinggi negara         arLggota / 31 ketua Negara/ 32 k a           I
           kerajaan
 Eg$b         Berj eye rneffid aftw negera b                                       1

 EtSe         Tirnur Leste / PuEau Ca€atrina                                       1
                                                                 A


 E€9d             rx?en gan^! urkarl ffil e sfr* erpet ti d ak nasm i O C   H                   I
 FESe         Ivlenandatansani Deklarasi Kuala Lun:,cur                                  1

 Essg         Elntuk x?xen idu kam kembali NAM                                      I
 EH9e               dengan penyataan bersarna tentang kedudukan Fales€in                      1

 E€9fu        Bersetuju dengan penyataan bersama tentang serangan Amerika Syarikat                    I
           terhadao Irao
           Esss" 249^25*                             IV€ama-HEE&EEa S x 3        FSme}

124911@ 2S!.1 E€ak cEp€a iVHFSM Cawastgam Negera SeslnhfiEan                                sts
                                       21
                        http://edu.joshuatly.com/
 SULIT                                        1249/A  &,2 fPP) " '"

     b) Jelaskan,tentang    Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)?               [2ft2      ]
                             Brutnran                   Hfarkah
 F1                                                   I
 HEa       Hasil idea Tunku Abdul Rahrnan                             I
 Hlb                          _4qg4r4_                        T

 EItr  c                                                   I
 F2                                a negara Islam               I
 El?a                                                    I
 H2h      Bersu ara dalam             entingan umat Islam                 I
 F3                                                     I
 F4                                                     I
 F5                     -nggara Islam yang bennasalah                  1
 HSa              as        i ke LubnanlBosnia/ Afghanistan              I
 F','7     Memberi banfuan kewangan kepada negara- negara Islam yang kurang              I
         maju
 W7a      fqperti Sudan/ Nig eria/ dan Chad                             I
 F8       Menubuhkan Bank Pembanzunan Islam                             I
 H8a                    gan kepada negara arLggota                   I
 F9                  adi Setiausaha Agung OIC yang pertama                I
 FI0                  perangan lran-Iraq                         I
 Fl1                     da                              1
                                                      t
 IIl la                                                  I
                                                      I
                      slam                              t
 Fl3                  an penggunaan dinar ernas                      I
 H13a      Dalam urusan perdagangarq                                 I
 IIl3b                ain oleh Malaysia                           I
 Fl4                 kei:ada parapelajar negara trslarn                   I
 Fls       Membantu Malaysia menubuhkan Universiti Islam Antarabanssa (UIA
         nls. 251-252                      Mana-mana I x      I    ISrnl
l249ll  @  20lI Hak cipta MPSM  Can'angan Negeri  Sembitan                    SIILIT    '
                              22
                   http://edu.joshuatly.com/
SUTHH                                                 EzeWfE   & 2 {trtr}

    c)   Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan baik
        dengan negara luar?                         (4 m  h)

                               #estenaEE                           HEarkaEa
F€                             ffi  egara /serantau/du wta                    I
wz     Men                              i                          I
F=3     Memtngkatkan kernajuan sains / tekffiologi                                     t
B"€         tikan kemajuan ffiegara benterusan                                     1

F5     fufemarik kemnasuncam pelahun-pelabur astng                                    I
8"6                         ranlpeladangan neg&r&                           I
FB       luaskan pasaran eksport ketruaran neg &t&                                    I
FS       ry_4apat peffiukaran tel<no lo gi                                        t
Fgs     hdennban€u r?lengekalkan kearnaffiafin dunia seiaga.€                               I
Fg€          elakkan pergolal."anlpengeseran/krisis'6a{& negara-r}sgara                        t
F92               pensefahaman                                          3

FE3     hdeneruskan hubungan diplomatik                                          t
F94     h{emb ina seix?amgat setiakawan                                          1

FXs     fuIembuka peluang pekeri aan                                            1

F'96         u ffiler] ingkat[<an prasarffi]a                                     t
Fe7        nj al in ked as ama dalanrr b idan g p e ftIb atawlF"e   si  hatan                    1

Hg                      yea,eg EsEBExEasabaEe)
      EsEs  242^253                                 HEasea-EEEsEEa  4  x€  EEG  Ee mA
                  FE €'U      F{  trHF/g^A E€AN €.AH€A€.
l}4glL@ 2011 Ilakcipta MPSM Cawangan Negeri      Sembilan                               SULIT
                                  ^-
                                  23
                    http://edu.joshuatly.com/

								
To top