EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM by zulmajdi10

VIEWS: 190 PAGES: 37

More Info
									EKONOMI MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM
 Disediakan oleh: Zetty Nurzuliana
       Rashed
DEFINISI EKONOMI
KAMUS DEWAN :
EKONOMI IALAH ILMU BERKENAAN
DENGAN PENGELUARAN, PENGAGIHAN,
PENGURUSAN BARANG- BARANG DAN
PERKHIDMATAN

SISTEM PENGENDALIAN SUMBER
KEKAYAAN SESEBUAH NEGARA YANG
MERANGKUMI KEWANGAN,
PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN
LAIN-LAIN
• ILMU YANG MENGKAJI KEGIATAN
 MANUSIA YANG SELARAS DENGAN
 KEHENDAK SYARIAT DALAM
 MEMPEROLEHI, MENGGUNA DAN
 MENGURUSKAN SUMBER-SUMBER
 ALAM INTUK KEBAIKAN DIRI DAN
 KEBAIKAN BERSAMA BAGI
 MENCAPAI KEREDHAAN ALLAH
 KAWALAN KEGIATAN EKONOMI

 EKONOMI POLITIK
• Dasar bagi aktiviti di dalam sesebuah
 negara
• Tertakluk ke atas pemerintah atau
 kekuasaan politik
• Polisi bagi segala kegiatan ekonomi
 samada kapitalis,sosialis atau Islamik
 EKONOMI PERDAGANGAN DAN
    PELABURAN
• AKTIVITI PALING UTAMA DI DALAM
 BIDANG EKONOMI SESEBUAH NEGARA
• AKTIVITI PERDAGANGAN,
 PERNIAGAAN,PERINDUSTRIAN,
 PERBANKAN ,PELABURAN DAN LAIN
 LAIN
• SUMBER KEKAYAAN SESEBUAH
 NEGARA
   EKONOMI KEBAJIKAN
     MASYARAKAT
• AKTIVITI EKONOMI DALAM
 MASYARAKAT BAGI MENGURANGKAN
 DAN MEMBANTU RAKYAT MISKIN
 KELUAR DARI KEPOMPONG
 KEMISKINAN
• PROJEK-PROJEK KECIL SEPERTI
 AMANAH IKHTIAR, IKS, BAIT-MAL DAN
 LAIN-LAIN
 JENIS-JENIS EKONOMI


• EKONOMI KAPITALIS
• EKONOMI SOSIALIS
• EKONOMI ISLAM
    EKONOMI KAPITALIS

• AKTIVITI MENGUMPUL KEKAYAAN UNTUK
 ORANG PERSEORANGAN

• MENDAPATKAN KEUNTUNGAN TANPA
 MEMPEDULIKAN KEADAAN MASYARAKAT

• MELAHIRKAN BUDAYA INGIN MEMILIKI,
 MATERIALISTIK DAN EGOISTIK

• KEKAYAAN DIRI SENDIRI ADALAH MATLAMAT
 UTAMA
     EKONOMI SOSIALIS

• TIADA PEMILIKAN HARTA PERSEORANGAN
 KHASNYA PENGELUARAN PENTING NEGARA
 SEPERTI INDUSTRI, PERBANKAN, KEMUDAHAN
 KREDIT DAN SEBAGAINYA

• SEMUA HARTA BENDA BERHARGA DIKAWAL
 OLEH KERAJAAN

• SEMUA HARTA IALAH MILIK KERAJAAN DAN
 MILIK SEMUA ANGGOTA MASYARAKAT
• MENAFIKAN PEMILIKAN HARTA
 PERSEORANGAN ADALAH
 BERTENTANGAN DENGAN FITRAH
 MANUSIA• PEMILIKAN HARTA DIBENARKAN DALAM
 ISLAM TETAPI PEMILIKAN HARTA
 MESTILAH DENGAN CARA YANG BETUL
 DAN HALAL
    EKONOMI ISLAM

• URUSAN EKONOMI YANG
 BERTERASKAN SHARIAT ISLAM


• BERTERASKAN KONSEP AL-ADL WAL
 IHSAN (KEADILAN DAN BERBUAT
 KEBAJIKAN)
  CIRI-CIRI UTAMA EKONOMI
        ISLAM
• PEMILIKAN SUMBER
- Digalakkan memiliki sumber ekonomi
 yang halal

• KEPUTUSAN EKONOMI
- Dibuat berasaskan keuntungan dan
 kebajikan masyarakat.
- Untuk mencapai kejayaan dunia dan
 akhirat.
MATLAMAT PENGELUARAN
• Mengutamakan pengeluaran barangan
 keperluan
• Bekerjasama dengan pihak swasta.

PERSAINGAN
- Bebas bersaing tanpa menindas orang
 lain.
- Secara adil
- Segala kegiatan mestilah menepati hukum
 syara’
PENETUAN HARGA
• Ditentukan oleh mekanisme pasaran
• Kerajaan boleh campurtangan dalam
 menentukan harga jia berlaku
 ketidakadilan.
 TUJUAN EKONOMI ISLAM
1. MENUNAIKAN PERINTAH ALLAH
2. MEMBANGUNKAN MASYARAKAT
  MENGIKUT SYARIAT
3. SEBAGAI IBADAH DIDALAM MENCARI
  KEREDHAAN ALLAH
  ASAS-ASAS EKONOMI ISLAM
•  KONSEP RUBUBIYYAH
•  KONSEP ULUHIYYAH
•  KONSEP TAZKIYAH
•  KONSEP KHALIFAH FIL-ARD
•  KONSEP UKHWAH
•  KONSEP AL-FALAH
PRINSIP-PRINSIP ASAS EKONOMI
      ISLAM
•  HAK MILIK
i. Maslahat khas dan am
ii. Hakmilik khusus
iii. Hakmilik umum

•  KEBEBASAN TERPIMPIN
-  Islam memberi kebebasan tetapi bersifat
  melindungi harta yang telah diperolehi.
•  CAMPURTANGAN KERAJAAN

I.  Jaminan masyarakat

II. Agihan pendapatan

III. Jaminan persamaan peluang

IV. Pengawasasn pasaran

V. Memerangi riba, rasuah dan monopoli

VI. Polisi kerja dan upah buruh
PERATURAN PEMILIKAN HARTA
     BENDA
• DIPEROLEHI DENGAN CARA YANG
 BETUL DAN HALAL
• HARTA YANG TELAH CUKUP NISAB
 HENDAKLAH DIKELUARKAN ZAKAT
• DIGALAKKAN MENDERMAKAN ATAU
 MELAKUKAN AMAL JARIAH UNTUK
 MASYARAKAT
KONSEP RIBA DAN AL-
    BAY’
 KONSEP RIBA DAN AL-BAY’
DEFINISI DARI SEGI BAHASA AL-BAY’
• Bay’ bererti pertukaran sesuatu atau memiliki
 harta(barangan)dengan harta melalui tawaran dan
 penerimaan(ijab dan qabul) yang dipersetujui
 oleh kedua-dua pihak.

DEFINISI DARI SEGI ISTILAH AL-BAY’
 Satu kontrak pertukaran barangan (harta)dengan
 barangan mengikut cara-cara tertentu(berlakunya
 tawaran dan penerimaan)
Sambungan……
 yang melibatkan pemilikan barangan
 tersebut dan mendapat persetujuan
 daripada kedua-dua pihak.

- Kontrak Bay’ ini menjadi sah sekiranya
 tawaran dan penerimaan tersebut
 melibatkan pertukaran yang setara antara
 kedua-dua pihak.
CIRI-CIRI BAY’
• Sama proses atau operasinya dengan riba.
• Bay’ dan riba merupakan jenis perniagaan
 yang satunya halal dan satu lagi haram
 yang sama-sama melibatkan modal
 pelaburan.Dan perbezaannya:
• Riba:merupakan jenis perniagaan yang
 menaikkan harga barang disebabkan
 tempoh masa pembayaran harga atau
 hutang.
Sambungan……..
• Bay’: jenis perniagaan yang melibatkan
 peningkatan harga tetapi ianya
 disebabkan urusniaga itu sendiri.

DEFINISI DARI SEGI BAHASA RIBA
- Bertambah ,mengembang,meningkat atau
 meninggi.
 RIBA DARI SEGI SYARAK

• Tambahan ke atas harta pokok tanpa
 mengikut kontrak jual beli.
• Menurut Mazhab Hanafi:
- Riba ialah lebihan yang tidak setara
 tukarannya mengikut ukuran yang diakui
 oleh syarak dengan syarat-syarat yang
 dikenakan oleh salah satu pihak kontrak
 yang berkontrak dalam kontrak
 pertukaran.
Menurut Mazhab Syafie:
• Sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu
 yang tidak diketahui persamaannya pada
 ukuran yang diakui oleh syarak semasa
 berkontrak atau penangguhan pada
 kedua-dua atau salah satu barangan
 tukaran.
Mazhab Hanbali
• Melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu
 yang tertentu dengan sesuatu.
Mazhab Maliki
- Lebihan pada bilangan atau timbangan yang
 sebenar atau samar-samar
Ulama tafsir
- Tambahan yang diambil oleh si pemiutang
 daripada si penghutang kerana penangguhan
 tempoh pembayaran atau lebihan harta yang
 tiada timbal balas tukarannya dalam pertukaran
 harta dengan harta.
  KONTRAK-KONTRAK ISLAM
•  AL-MURABAHAH
•  AL-IJARAH
•  AL-MUDHARABAH
•  AL-MUSYARAKAH
•  AL-SALAM
•  AL-QARD AL-HASAN
INSTITUSI-INSTITUSI
 EKONOMI ISLAM DI
   MALAYSIA
Lembaga Urusan dan Tabung Haji
      (LUTH)

•  Ditubuhkan pada tahun 1962 dibawah nama
  Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal
  Haji, dibawah Akta Parlimen No.34 1962.
•  Menguruskan kewangan bakal-bakal haji
  dan keuntungan daripada wang yang
  dilaburkan akan dibahagikan kepada ahli-
  ahli.
•  Salah satu badan kewangan Islam yang
  kukuh dan juga memberi sumbangan
  kepada pembangunan ekonomi negara.
  Yayasan Pembangunan Ekonomi
      Islam (YPEIM)
•  Ditubuhkan pada tahun 1976 dan merupakan badan
   ekonomi Islam yang pertama di Malaysia yang ditubuhkan
   dengan tujuan mengumpul dana daripada sumbangan
   orang ramai untuk dilaburkan dan digunakan untuk
   pembangunan umat Islam di Malaysia.

•  Contohnya dana daripada sumbangan persendirian
   ataupun potongan gaji akan dilaburkan ke tempat-tempat
   yang dibenarkan oleh syarak.

•  Keuntungannya disalurkan kepada golongan yang
   memerlukan seperti program Amanah Ikhtiar ataupun
   bantuan kepada rumah anak-anak yatim.
      Bank Islam
•  Bank Islam ditubuhkan pada tahun 1983
  dibawah Akta Syarikat dengan nama
  Bank Islam Malaysia Berhad.
•  Ditadbirkan dan beroperasi sama seperti
  institusi perbankan konvensional yang
  lain tetapi berlandaskan prinsip-prinsip
  yang ditetapkan oleh Syariah.
  Pajak Gadai Islam (Al-Rahnu)

•  Al-Rahnu merupakan satu sistem pajak gadai
   secara Islam yang menjamin harta pelanggan.
•  Pelanggan yang menggadaikan barangnya
   untuk mendapatkan wang tunai tidak dikenakan
   bunga atau faedah sebaliknya dikenakan yuran
   keselamatan keatas deposit barang yang
   disimpan.
•  Sekiranya di dalam tempoh yang ditetapkan
   pelanggan tidak dapat menjelaskan hutangnya,
   hartanya akan dilelong untuk melangsaikan
   hutangnya tetapi bakinya akan dikembalikan
   kepada pendeposit.
     Takaful Nasional
     (Insurans Islam)
• Takaful bermaksud saling jamin menjamin dimana setiap
 peserta Takaful menjamin keperluan peserta lain.

• Sebahagian daripada institusi kewangan Islam yang
 mengumpul dana daripada pencarum dan diberi kuasa
 untuk melaburkannya mengikut prinsip Syariah, Al-
 Mudharabah iaitu perkongsian untung-rugi dengan nisbah
 pembahagian yang dipersetujui bersama.

• Semua pemodal adalah saling menjamin antara satu sama
 lain serta semua pemodal dijamin kebajikannya seperti
 yang telah dipersetujui.
       Darul Zakah

•  Dikenali sebagai Pusat Pungutan Zakat
  (PPZ)
•  Badan ini dibawah penyeliaan Majlis
  Agama Islam negeri.
•  Institusi ini berperanan sebagai badan
  mengumpul, mengurus dan
  mengagihkan wang zakat kepada yang
  layak menerimanya.
SEKIAN TERIMA KASIH DAN
   PERBINCANGAN

								
To top