Matematyka ktora procentuje by CentrumEdukacji

VIEWS: 427 PAGES: 16

									Nauczyciel prowadzący:  Aneta Gołdyn
Uczestnicy:
Paweł Słodowy       Róża Przybyłek
Kamil Wącław        Anna Luterek
Paula Kusz        Elżbieta Łaska
Magdalena Kuca      Ewelina Klaska
Daria Witczak      Ewelina Łuczak
Adrianna Kądzielska   Karolina Chojnacka
Izabela Witczak
Marcin Plewiński
Hubert Kowalski
Projekt „ Matematyka która procentuje” ma charakter badawczy, jego zadaniem
                  jest:

Usystematyzowanie   wiadomości na temat procentów

Pokazanie  praktycznych sytuacji w których wykorzystuje się procenty

Przybliżenie uczniom pojęć związanych z bankiem: dyskonto, oprocentowanie,
kapitalizacja odsetek

Zaznajomienie  z ofertami banków, przyjaznymi dla nastolatków

Wyszukiwanie   informacji w Internecie

Prezentacja  swoich prac za pomocą programu PowerPoint
W projekcie brali udział zainteresowani uczniowie - 9 osób z klasy drugiej i
6 osób z klasy trzeciej. Głównym zadaniem projektu jest pokazanie
praktycznego wykorzystania procentów w życiu codziennym.

Uczniowie zapoznali się z ofertami banków, a dokładniej z
oprocentowaniem lokat oszczędnościowych. Dowiedzieli się jak dolicza się
odsetki, od czego zależy ich wielkość. Przybliżone zostało uczniom pojęcie
podatku VAT. Dodatkowo osoby realizujące ten projekt zauważyły, że
nastolatek może wynieść wiele korzyści z banku.
Wyszukiwarka internetowa – poszukiwanie informacji.

Arkusz kalkulacyjny Excel – do tworzenia wykresów – przedstawienie
najkorzystniejszej lokaty banku.

Microsoft Equation 3.0 – do pisania działań matematycznych.

Menedżer plików graficznych Picasa – prowadzenie albumu grupy.

Gimp – program do obróbki zdjęć.

AMAYA – program do tworzenia stron internetowych.

Power Point – przygotowanie końcowych prezentacji
Projekt realizowało 15 uczniów, podział był następujący:
1. „Bank PKO w oczach nastolatka” – 2 osoby IIb – zadaniem uczniów było
zaproszenie pracownika na spotkanie, przeprowadzenie z nim wywiadu.
Uczniowie za pomocą programu PowerPoint wyjaśnili kilka pojęć związanych z
bankiem PKO, przedstawili jakie korzyści może mieć nastolatek w tym banku.
Opracowali najciekawszą ofertę lokaty oszczędnościowej i przedstawili ją w
formie wykresu
2. „Bank SGB w oczach nastolatka” – 2 osoby klasa IId- zadanie tych
uczniów było identyczne jak uczniów banku PKO. Jednakże wszystkie pojęcia i
terminy związane z bankiem SGB wyjaśnione są na stronie internetowej .
Najciekawszą ofertę lokaty oszczędnościowej przedstawiono w formie wykresu
3. „Praktyczne zastosowanie procentów” – 4 osoby IId – uczennice miały
zebrać materiały, zdjęcia, przykłady w których wykorzystuje się procenty w
praktyce. Zebrane materiały przedstawiono w za pomocą programu PowerPoint.
Grupa ta po raz pierwszy miała do czynienia z tym programem, więc było to dla
nich dość trudne
4. „Powtórka z procentów” – 3 osoby – IIIa – zadaniem uczniów jest
przygotowanie powtórzenia z zakresu procentów. Powtórzenie to zawiera takie
tematy : jak zamienić procent na ułamek, jak zamienić ułamek na procent, jak
obliczyć procent z danej liczby, jaki procent jednej liczby stanowi druga liczba.
Wszystkie wiadomości zostały przedstawione za pomocą programu PowerPoint.

5. „Test z zakresu procentów” – 3 osoby IIIa – przygotowanie zadań
powtórzeniowych z zakresu procentów.

6. Album w programie Picasso – uczeń klasy IIb – sporządzanie zdjęć w
trakcie pracy, obróbka w programie GIMP, sporządzenie albumu internetowego
Wybrałam temat przewodni projektu

Pomagałam w przydziale zadań każdej grupie

Pomagałam w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami banków PKO i
SGB, z przedstawicielem Urzędu Skarbowego

Prowadziła konsultacje podczas których motywowałam do systematycznej
pracy

Pomagałam   w  poznaniu  nowych   programów   komputerowych
i internetowych

Organizowałam dostęp do komputerów i Internetu

Ustaliłam termin publicznej prezentacji oraz zorganizowałem odpowiedni
sprzęt (rzutnik multimedialny, laptop, nagłośnienie)

Dokonałam końcowego podsumowania projektu
1.Prezentacje dotyczące procentów
  Zebranie wiadomości na temat procentów
  Pokazanie przykładów praktycznych w których wykorzystuje się procenty
  Sporządzenie testu na temat procentów.
2. Prezentacje dotyczące banków
  Wyszukiwanie wiadomości na temat banku PKO i SGB
  Wyjaśnienie terminów związanych z bankiem: co to jest stopa procentowa
   i od czego ona zależy, co to jest dyskonto, jak funkcjonuje karta
   kredytowa, co to jest kapitalizacja odsetek.
  Zaproszenie pracowników banków na spotkania
  Zebranie informacji na temat lokat oszczędnościowych
  Przedstawienie najkorzystniejszej oferty za pomocą wykresu (szczegółowa
   analiza jak zmienia się procent w zależności od czasu, jak oblicza się
   podatek VAT, ile on wynosi)
3. Działania związane z technologią informatyczną

Wprowadzanie  formuł w Excelu.

Sporządzanie  wykresów za pomocą Excela.

Zapoznanie  z programem GIMP.

Poznanie  internetowego programu Picasso.

Tworzenie  strony internetowej za pomocą programu AMAYA.

Wstawianie  animacji niestandardowych

Stosowanie  hiperłącz w programie PowerPoint
1.  Prezentacja banku PKO – wyjaśnienie pojęć związanych z tym bankiem,
   przedstawienie najciekawszych produktów – karty Grafitti oraz najlepszej
   lokaty oszczędnościowej

2.  Prezentacja banku SGB – stworzenie strony internetowej na której zawarte
   są najistotniejsze terminy związane z bankiem. http://www.banksgb.cba.pl/
3. Sporządzenie arkusza kalkulacyjnego, który oblicza wartość
zaoszczędzonych pieniędzy z danej lokaty. Dodatkowo obrazuje to na
wykresie słupkowym.
4. Powtórka z zakresu procentów – prezentacja w PowerPoint.
5. Przedstawienie sytuacji praktycznych w których wykorzystuje się
procenty.
6. Test z zakresu procentów.
7. Album internetowy: „Matematyka , która procentuje” w Picasa Web
Albums
Prezentacja odbyła się na sali gimnastycznej, przed wybranymi
przedstawicielami klas. Uczestniczyła w nim pani dyrektor, nauczyciele części
przyrodniczo - matematycznej. Każda grupa przedstawiła swoją pracę. W
pierwszej części uczniowie omówili następujące zagadnienia

1. Przedstawienie podstawowych wiadomości na temat procentów –
prezentacja w PowerPoint
2. Prezentacja sytuacji praktycznych w których korzysta się z procentów –
prezentacja w Power Point
W drugiej części uczniowie przedstawili zagadnienia związane z bankiem

1. Bank PKO w oczach nastolatka – prezentacja w PowerPoint
 Uczniowie zaprezentowali najciekawsze produkty tego banku, wywołali z
publiczności osoby które posiadają karty Grafitti aby powiedziały jak je
wykorzystują.
2. Bank SGB w oczach nastolatka – przedstawienie strony internetowej
obrazującej bank SGB. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia
obrazujące spotkania z przedstawicielami banków.

3. Lokata w banku – za pomocą programu Excel przedstawiono najciekawszą
lokatę oszczędnościową. Arkusz liczy wartość zaoszczędzonych pieniędzy w
każdym miesiącu ( procent zależy od ilości miesięcy) oraz odlicza podatek VAT

Na zakończenie prezentacji uczniowie pokazali

1.Testz procentów – uczniowie wybierali spośród publiczności osoby, które
miały odpowiedzieć na pytania
2.
2. Podsumowanie - album w Picaso
    Czego nauczyli się uczniowie
  -systematyczności  i odpowiedzialności
-poszerzyli  swoją wiedzę na temat procentów
  -tworzenia  prezentacji w PowerPoint
 - wstawiania animacji niestandardowych
       - tworzenia hiperłączy
    - tworzenia wykresów w Excelu
        - wstawiania formuł
       - blokowania komórek
  - przerabiania zdjęć w programie GiMP
 - tworzenia albumu w programie Picasso
   - tworzenia stron internetowych
Uczniowie klas II chcą kontynuować projekt w następnym roku

Nauczyli się organizować swój czas pracy.

Zauważyli jak wiele zależy od ich samych, aby praca końcowa miała dobry
efekt

„Fajna Zabawa”

„Poznałem wiele ciekawych programów”

„ Utrwaliłam zagadnienia związane z procentami”
- lepiej poznałam uczniów, ich zainteresowania i predyspozycję

        - lepiej organizuję czas pracę

   - umiem oceniać pracę uczniów w metodzie projektu

        - angażuje uczniów do pracy

     - poznałam nowe programy komputerowe

               -

								
To top