PER LUNDBERG_ 481001-0191

Document Sample
PER LUNDBERG_ 481001-0191 Powered By Docstoc
					Per Lundberg
046-306897
mobil: 0707 694978                       pl.intercultural@telia.com
       Curriculum Vitae: Per Henrik Lundberg
Familj Jag är gift med Penka Popova och har en dotter, Stephanie, 15 år.

Grundutbildning Grundskoleutbildning, Lärarhögskolans övningsskola, Stockholm
Gymnasieutbildning på reallinjens matematiska gren, Skanstulls gymnasium, Stockholm.
Jag läste extra tyska frivilligt på gymnasiet

Universitetsutbildning Fil. Kand. examen vid Stockholms universitet: Pedagogik, 60
poäng, Sociologi, 40 poäng, Kulturgeografi, 40 poäng, Statistik, 20 poäng.
Samtliga uppsatser i pedagogik berörde invandrare och deras barns situation. Min 3
betygsuppsats berörde invandrarbarns socialisering i en kommun utanför Stockholm. Jag har
även skrivit ett arbete (20 poäng) för psykolog examen om skolungdomens fritidsvanor i
Tyresö Kommun.

Fil. Dr. examen i pedagogik 1994 vid Lunds universitet. Avhandlingsämne: ”Utbildning
och träning för interkulturell kommunikativ kompetens”. Flera av de specialkurser som
ingår i min doktorsexamen berör invandrar- och minoritetsfrågor.

Annan högre utbildning: Ettårig specialistutbildning för bistånds- och katastrofarbete i
uland vid Sandöskolan, Kramfors. I utbildningen ingick omfattande litteratur i antropologi
och statsvetenskap. Jag har dessutom genomgått flera fortbildningskurser vid universitetet;
bl.a. i att undervisa på engelska och att använda problembaserat lärande i undervisningen

Språkkunskaper Svenska är mitt modersmål. Engelska talar jag flytande. Mina
kunskaper i tyska är hyggliga och kan förbättras vid behov. Kunskaperna i franska är också
möjliga att utveckla. Dessutom har jag rudimentära kunskaper i bulgariska.

Datakunskaper Behärskar de flesta program i Officepaketet, särskilt Word och Power
Point. Har dessutom vissa kunskaper i HTML-kodning.

Yrkeserfarenheter Under och strax efter min gymnasietid hann jag både prova på att
arbeta som vaktmästare på en tidningsredaktion och som restaurangassistent vid Berns
Salonger i Stockholm. I början på 70-talet arbetade jag ca 6 mån. på deltid som journalist för
IPS, International Press Service i Stockholm.

Efter att ha avlagt min akademiska grundutbildning kom jag att arbeta på deltid med
forskningsadministration vid Karolinska Institutet och vid olika institutioner vid Stockholms
Universitet. Främst kom jag att arbeta vid psykologiska institutionen och för nuvarande
professorn i biologisk psykologi, Ulf Lundberg. Under slutet av 70 talet kom jag att flytta ner
till Lund och kom då i kontakt med dåvarande professorn i pedagogik, Ingvar Johanesson.
Han engagerade mig som forskningsassistent i två projekt. Det första berörde finska
invandrarbarns sociala relationer i samband med övergång från finskt lågstadium till svenskt
mellanstadium. Det andra projektet var en utvärdering av den då nystartade


Curriculum Vitae              Sidan 1                 februari 2002
Per Lundberg                                    07/09/2011

lärarutbildningarna för tvåspråkiga. Jag arbetade som projektledare och hade dessutom ett
särskilt ansvar för utvärderingen av den tvåspråkiga förskollärarutbildningen.

1982 fick jag ett mindre forskningsanslag för att genomföra en mindre studie om kulturell
variation i förhållande till samtalsfärdigheter. En vetenskaplig rapport finns publicerad.
1985 – 1989 mottog jag forskningsbidrag från Lunds universitet för att kunna genomföra min
forskarutbildning och min forskning om interkulturell kommunikation. Samtidigt arbetade jag
som lärare vid pedagogiska institutionen. Bl.a. skapade jag 1983 en egen kurs i interkulturell
kommunikation, ett ämne som då överhuvudtaget inte förekom i Sverige. Jag genomförde
även några uppdragsutbildningar i institutionens namn. En av dessa var en 5 poängs
utbildning i interkulturella frågor för SIDA:s personal vid kursgården i Uppsala.
1989 arbetade jag även under ca 8 månader som interkulturell rådgivare vid invandrarverkets
flyktingförläggning i Landskrona.
1990 – 1997. Genomförde flera mindre forsknings- och utbildningsprojekt som alla hade den
interkulturella problematiken gemensamt. Projekten stöddes av bl.a. invandrarverket, Lunds
universitet, Burlövs kommun, Turistrådet, Sigvalds stiftelse samt mindre stipendiestiftelser.
Forsknings- och utbildningsprojekten berörde ämnen som ”Utbildning mot
främlingsfientlighet”, ”Studie över interkulturell kompetens bland turistinformatörer”,
”Utvärdering av flyktingmottagningen i Burlövs kommun” samt ”Interkulturella aspekter på
affärsrelationer mellan svenskar och kineser”. Rapporter finns publicerad.
1995 – 2000. Anställd som universitetslektor. Kursansvarig för 10 poängskursen
”interkulturell kommunikation” och Master programmet ”Intercultural Understanding” på
engelska. I min undervisning ingick dels reguljära pedagogiska kurser på A, B och C-nivå
samt kurser på olika program, främst PA-linjen (för blivande personaladministratörer) och
psykologlinjen. Jag har varit starkt delaktig i ett internationellt EU-program för utbildning av
gymnasielärare i interkulturell undervisning. Under dessa år hade jag även uppdrag som
extern censor för tre norska högskoleutbildningar i interkulturell kommunikation.
1985 – 2001. Parallellt med min anställning vid Lunds universitet genomförde jag under denna
period ett stort antal externa uppdrag (över 200) i Sverige och utomlands. Uppdragens karaktär
varierar från enstaka föreläsningar på någon timme till hela utbildningar som pågått en termin
eller t.o.m. längre. Det övervägande antalet uppdrag har berört interkulturella frågor. Kurserna
och föreläsningarna har riktats till såväl privat som offentlig sektor både i Sverige och
utomlands. Bland uppdragsgivarna i Sverige finns UD, SIDA, Invandrarverket, dåvarande SÖ
och UHÄ, Rikspolisstyrelsen, Riksbanken, Sandö U-centrum, IM, ideella organisationer (ex. IM,
Röda korset, Rotary och Svenska Freds), professionella intresseorganisationer (ex. Sveriges
informationsförening och företagsorganisationer), flera fackliga organisationer, folkhögskolor,
utbildningsarrangörer (ex. folkuniversitetet och ABF) universitet och högskolor samt ett mycket
stort antal landsting och kommuner. Ett uppdrag gällde att genomföra en 5 poängs kurs på
engelska i ”Intercultural Studies” vid Växjö universitet. Ett annat uppdrag gällde att erbjuda
samtliga vuxenutbildare i en kommun interkulturell kompetensutvecklingBland landstingen och
de kommunala uppdragsgivarna dominerar skolor, kommunal vuxenutbildning och
vårdinrättningar. Bland de privata uppdragsgivarna dominerar svenska multinationella företag
och privata utbildningsföretag. I några fall har det rör sig om återkommande utbildning i över 10
års tid. Bland de svenska företag jag anlitats av finns Tetra Pak, Alfa Laval, Ericsson, ASTRA-
Draco, Svenska Fläkt, Friggoscandia, Ferring, Boliden Bergsöe AB, Vin- och Spritcentralen
OK, Språkkonsult AB, IHM, Språkelit AB, Föreningsbanken, Korsnäs, Skandia International
och Skogsindustrins Utbildningscenter.
Curriculum Vitae              Sidan 2                 augusti 2001
Per Lundberg                                     07/09/2011

Utomlands har jag föreläst i Danmark, Norge, Finland, Estland, Bulgarien, Spanien,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Malaysia, Thailand, Indien, Singapore, USA och Kanada.
Främst rör det sig om uppdrag från universitet och svenska företag utomlands. Ett uppdrag
innebar undervisning på engelska i interkulturell kommunikation för utländska studenter
(främst) vid Jyväskylä universitet i Finland. I ett annat fall rörde det sig om ett EU-uppdrag i
Spanien, där jag skulle presentera svensk utbildningspolitik vad gäller invandrare och
interkulturella frågor.

Förtroendeuppdrag
1. Ordförande och styrelsemedlem i Tyresö Fotoklubb
2. Ordförande och styrelsemedlem under många år i Tyresö U-lands och Fredsförening
3. Styrelsemedlem i Svenska freds
4. Styrelsemedlem i Sveriges Internationaliseringsförening
5. Styrelsemedlem i svensk intresseförening för interkulturell kommunikation
6. Vald att delta som representant för SUL (Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd) i
  SIDA-seminarium i Botswana och Malawi i Södra Afrika.
7. Vald att representera samhällsvetarna i Lunds universitets centrala
  internationaliseringsgrupp.
8. Vald att ingå i samhällsvetarnas internationaliseringsenhet vid Lunds universitet.
9. Vald att ingå i universitetets centrala arbetsgrupp för ”det pedagogiska lyftet”.
10. Vald att ingå i Lunds kommuns arbetsgrupp för ”Lunds systerort i uland”
11. Vald att leda två större internationella konferenser om interkulturell kommunikation.
12. Vald att under tre år ingå i ledningen (Governing Council) för SIETAR-International
  (Society for Intercultural Education, Training and Research).

Professionella medlemskap och engagemang i ideella organisationer
SULF, Sveriges Universitetslärarförbund
SIETAR - International och SIETAR - Europe
IAIE, International Association for Intercultural Education
NIC, Nordic Organisation for Intercultural Communication
SOS Barnbyar
Rädda Barnen
Svenska Freds/Tyresö Ulands- och Fredsförening
Svenska FN-förbundet
Svenska Amnesty

Stipendier och utmärkelser
1. Erhöll Lunds universitets studenters pedagogiska pris (ett resestipendium på 15 000 SEK) för
  särskilt utmärkta lärarinsatser i undervisningen
2. Stipendium från FolkeBernadottes Minnesfond för studieresa till Indien
3. Stipendium från Lunds universitet till interkulturell forskning om samtalsfärdigheter
4. Stipendium från Lunds universitets rektor för studier i svensk-kinesiska affärsrelationer
5. Stipendium från Siegvalds fond för pedagogisk-psykologisk forskning
6. Flera resestipendier från Samhällsvetenskapliga fakultetens stipendieavdelning
7. Forskningsstipendium från Sveriges Turistråd
8. Forskningsstipendium från Statens Invandrarverk
9. Stipendium från Högskoleverket att ingå som svensk representant i internationella
  professionella organisationerCurriculum Vitae              Sidan 3                  augusti 2001
Per Lundberg                                   07/09/2011Förteckning över publicerade arbeten (utöver 3-betygsarbeten)

Liedén, Å. & Lundberg, P. (1973). Skolungdomens fritidsvanor i Tyresö, IAN-rapport nr
90, Stockholms universitet. (155s)
Lundberg, P. (1978). Finska barns social relationer i svenska skolor. En jämförelse mellan
tidig och sen integrering. Lunds universitet. Stencil. (46 s)
Lundberg, P. et al. (1978). Utbildning av tvåspråkiga förskollärare för träning av
invandrarbarn i deras hemspråk, UHÄ-rapport 1978:24. (55s)
Lundberg, P. (1980). Utbildning av tvåspråkiga förskollärare för träning av invandrarbarn i
deras hemspråk, Arbetsrapport. Lund universitet. (30s)
Lundberg, P. (1982). Utbildning av tvåspråkiga förskollärare. Pedagogiska rapporter
1982:25. Lunds Universitet. (85s)
Lundberg, P. red. (1983). Utvärdering av förskollärarutbildning för tvåspråkiga, UHÄ-
rapport 1983:14. Slutrapport. (114 s)
Lundberg, P. & Eriksson, M (1983). Tvärkulturell kommunikation, Pedagogiska rapporter
30. Lund: Pedagogiska Institutionen (116s)
Lundberg, P. (1984). Pedagogiska aspekter på tvärkulturell kommunikation. Pedagogiska
rapporter 1984:14. (26s)
Lundberg, P. (1985). Pedagogiska aspekter på tvärkulturell kommunikation. I Allwood, J.
”Tvärkulturell kommunikation”, s 342-375. (33s)
Lundberg, P. ed. (1985). Evaluation of the training for home language teachers and bilingual
class teachers . Final report. Lund University. (56p)
Lundberg, P. (1991). Utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens.
Lund: studentlitteratur. (Avh) (275s)
Lundberg, P. (1994) Utvärdering av turistinformatörers interkulturella kompetens. Rapport
till Sveriges Turistråd. Stencil. (27s)
Lundberg, P. (1995). Utbildning av rasister. Resultat av undervisningsprojekt. Rapport till
Statens Invandrarverk. (30s).
Lundberg, P. (1996). Fortbildning för lärare i interkulturella frågor. Pedagogiska
Institutionen. Lunds universitet. Stencil. (32s)
Lundberg, P. (1997). Burlövs kommuns flyktingmottagning. – Ett interkulturellt
utvärderingsperspektiv. Pedagogiska Institutionen. Lunds universitet. (59s)
Lundberg, P. & Bartee J. (1997). The Role of Education for the Role Development of
Identity Among Youth in Liberia. – An Intercultural Perspective. Research Proposal. Lund
University. (25p).
Lundberg, P. (1999). Intercultural Educational policy in Sweden. (Report presented in
Barcelona, Spain, April 27th). (45p)
Lundberg, P. (2001) Transkulturella aspekter på problem bland flyktingungdomar på
Kroksbäck. Anförande på konferens. Stencil. (11s).

Dessutom finns råmanus till en introduktionsbok om interkulturell kommunikation samt
utbildningsmaterial för en faktabok i samma ämne hos Utbildningshuset i Lund. Totalt rör det
sig om ca 225 sid. skriven text.
Curriculum Vitae             Sidan 4                 augusti 2001

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:9/8/2011
language:Swedish
pages:4