Docstoc

45 Didi Ke Do Yaar

Document Sample
45 Didi Ke Do Yaar Powered By Docstoc
					                                Didi ke do yaar By Pulkit

                 ”e”e fuU ”tu gth
ntg ! yk„hJtmlt fuU vtXfUtü fUtu vw˜rfU„ St fUt YfU cth rVUh lbôfUthš buhe vqJo buk
r˜Fe fUntle I I ”e”e fUe aw”tRo I I vh bwSu ytvfuU Zuhtü e - mail ŒtË„ ýY nîš ytvfUe
ŒNkNt mu ŒtuÀmtrn„ ntufUh bî gn ”qmhe fUntle vuN fUh hnt nqâkš buhe gn fUntle vqhe
„hn mu buhe fantasy vh ytOtrh„ niš ”hym˜ WmfuU ct” ”e”e fUe Nt”e ntu dge
ytih Jn yvlu Dh a˜e dge ytih fwUA mbg ct” ne yvlu vr„ fuU mtƒ rJ”uN a˜e
dgeš yc Jn yvlu vr„ fuU mtƒ bô„ niš NwÁ bü „tu Jn yvle VUxe ýRo aq„ fUtu
˜ufUh cý„ zhe ýRo ƒeš vh fURo cth fUe aw”e ntulu fuU ct” Ce WmfuU vr„ lu sc Wm
vh fUtuRo N·fU lne rfUgt gt strnh lné rfUgt „tu Jn ltbo˜ ntu dgeš Wmlu cm
R„lt rfUgt rfU mwntdht„ vh sestse lu sc vn˜e cth ˜kz WmfUe aq„ bü zt˜t „tu
Wmlu yvle xtkdü Céa ˜é ytih „zVUlu fUt ltxfU rfUgtš rVUh ”tu „el cth ytih Yumt
rfUgtš yc Jn mc fwUA Cq˜ fUh yvlu rvgt fUe Ëgthe niš ”e”e lu „g fUh r˜gt ni
rfU yc Jn sestse fuU y˜tJt rfUme ytih mu lné aw”Jtgudeš Jn C˜u ne mc fwUA
Cq˜ dge vh bî fUimu Cq˜qkš bî „tu sc Ce yfuU˜t ntu„t nqâk WmfUe aw”tRo fUe fUÖvlt bü
Ftu st„t nqâkš Rmr˜gu gn buhe fantasy cl dgeš yc bî WmfUe Nt”e fUtu y˜d
hF ”u„t nqk ytih fUntle ytdu czt„t nqk............

„tu ”tuô„tu ntrsh ni ”e”e fUe aw”tRo fuU ytdu fUt nt˜.....

dtihJ lu YfU cth rVUh ”e”e fUtu sdt r”gtš brnlu bü YfU ”tu a¢fUh WmfuU ˜d„u ne
ƒuš sc Ce yt„t ƒt vtvt fuU ytrVUm xtRob bü mbg rlfUt˜ fUh yt st„t ƒtš buht
„tu fUtuRo ckOl ƒt lné mtu vqhu yrOfUth fuU mtƒ cizÁb bü ˜u st„t ƒt ytih ythtb mu
atu”„t ƒtš vh ”e”e fUt Rm fUCe fUCe fUe aw”tRo mu fUtb lné a˜ hnt ƒtš Jn YfU
v¢fUe awæfUK cl awfUe ƒeš fUn„u nî sntâ atn ntu„e ni Jntâ htn yvlu ytv rb˜ st„e
niš Rme cea WmfuU fUtâ˜us bu Œ„efU ltb fuU WmfuU merlgh lu Wmu ˜tRl bthlt
NwÁ fUh r”gtš ”e”e WmfUe mtâr˜z vmolr˜xe vh rVU”t ntu dge vh ”tuô„e fUhlu mu
zh„e ƒeš Œ„efU Nnh fuU YfU czu yt”be fUt cuxt ƒt ytih fUtâ˜us bü ”t”trdhe fuU
y˜tJt Wmu ytih fUtuRo fUtb lné ƒtš Jn yvle Y©gtNe fuU r˜gu c”ltb Ce ƒtš ytb
„tih vh NheVU ˜zrfUgtâ Wmmu ca„e ƒeš vh WmfUe vmolr˜xe ytih aq„ fUe Fws˜e lu
”e”e fuU zh fUtu ”ct r”gt ytih rVUh Jn Wmu r˜Üx ”ulu ˜d dgeš Rm btb˜u bü Wmlu
bwSu Ce y˜d hFtš Oehu Oehu WlfUe ”tuô„e czlu ˜de ytih Ju ytgu r”l fîUxel gt
rfUme huôxtuhüx bü mtƒ r”Flu ˜duš ˜urfUl gn mc fUtâ˜us xtRob „fU ne merb„ ƒtš
YfU r”l Ju YfU huôxtuhüx bü ciXu ƒu...

mebt yc Rm ”tuô„e fUtu fwUA ytdu cZtgüü.........Œ„efU lu WmfUt ntƒ vfUz fUh fUnt
                   cZtg
¢gt...Yumu ne XefU ni lt.....”e”e lu yvlt ntƒ ythtb mu WmfuU ntƒ bü ”u r”gt
a˜ fUCe ˜tâd z±tRJ vh a˜ü......
¢gtü....
Yumu ne fwUA Ëgth ëgth ntu stgu.....Jn ytkF bth„u ýY ctu˜t
Oút..
                                  www.antarvasna.com
                 copyright - 2008
yCe a˜ü....                          Didi ke do yaar By Pulkit
        stgu
yCe „tu ”uh ntu stgude..........”e”e lu Dze ”uF„u ýY fUnt vh Jn „igth „tu ƒe ne
crÖfU gr” gn fUnt stgu rfU RmfUt ne Rk„sth fUh hne ƒe „tu d˜„ lné ntudtš

a˜ ƒtuze ”uh Dqb fUh yt„u nî...ytih Œ„efU lu ”e”e fUtu ntƒ vfUz fUh WXtgt ytih rVUh
fUth bü Nnh mu ctnh ˜u dgtš ntRJu vh ytlu fuU ct” Wmlu dtze YfU mtRz ˜ul bü
zt˜ ”e ytih rVUh YfU mqlmtl ôƒtl vh htufU ”e ytih ”e”e fUt ntƒ vfUz fUh yvle
ytuh Féat „tu Jn WmfUe ctkntü bü a˜e dgeš Wmlu yvlu ntüX WmfuU ntuXtü vh sbt
r”gu ytih rVUh ˜dCd ytOu Dkxu „fU Jn Wmu sdn sdn Ëgth fUh„t hntš aqkrfU
mbg fUb ƒt mtu Ju sÖ”e ne Jtvm ytdguš yc gn htus fUt fUtb ntu dgt ytih 15
- 20 r”l bü ne WlfUe ”tuô„e awöbt mu NwÁ ntufUh aq„ ˜kz mn˜tlu „fU výka dgeš
Jn Wmu ytgu r”l yvle fUth bu fUné YfUtk„ bü ˜u st„t ƒt ytih Fqc hdz„t ƒtš
c„tü bü Ce Ju Rm cea Fw˜ awfuU ƒuš ct„tü ne ct„tü bü ”e”e yvlu vn˜u mu aw”u ntulu vh
mnbr„ s„t awfUe ƒeš Rm „hn ”e”e fUe cuaile ytih cZ„e sthne ƒeš Œ„efU Rmu
mbS hnt ƒt vh Nt©” Wmu vfUt hnt ƒtš YfU r”l Jn Wmu Nnh mu ctnh skd˜ bü ˜u
dgt

gu fUntk ˜u ytgu yts...gntk „tu fUtuRo Cee lné r”F hnt....
                    C
„Ce „tu ˜tgt nqk buhe stl...gu mn˜tlu Jn˜tlu mu fUtb lne a˜„t...yts „tu „uhe
aq„ fUe dnhtRo ltvle ni...ytih Œ„efU lu Wmu yvle ytuh Féatš ”e”e fUtu „tu Rm r”l
fUt Rà„sth ne ƒt mtu WmfUe dtu” bü st rdhe ytih ctu˜e

gu fUtuRo sdn ni....gntk lné.... vh WmfUt gn RkfUth cltJxe ƒt gn ct„ Œ„efU Ce
stl„t ƒt mtu Wmu stuh mu Céa r˜gtš rVUh fwUA ”uh Ëgth fUhlu fuU ct” Jn Wmu veAu
fUe mex vh ˜u ytgt ytih vn˜u leau mu lkdt rfUgt ytih rVUh WmfUt Nxo Wvh rFmfUt
meOu r˜xt r”gtš rVUh Wmlu yvlt vîx W„tht ytih ˜kz ntƒ mu mn˜t„u ýY Wvh yt
dgtš fwUA ”uh aqblu fuU ct” Wmlu ˜tizt aq„ bü W„th r”gt ytih Oehu Oehu atu”lu ˜dtš
ßgt”t „us atux bthlu fUt „tu fUth bu ôfUtuv ƒt ne lné vh Œ„efU vh ßgt”t ”uh rxfU
Ce lné vtgtš WmfuU „tu ˜kz fUt „tu vtle rlfU˜ dgt vh ”e”e fUe Ëgtm ytih cZ dge
(gn Ntg” WmfUe at˜ ne ƒe) ”e”e cwhe „hn mu „zVUlu ˜de....

gu ¢gt Œ„efU...cea bü ne Atuz r”gt......
fUth bü „tu R„lt ne ntu mfU„t ni lt.......
„tu fUné ytih ˜u a˜lt ƒt lt.....
yhu gth ytsfU˜ ntuxÖm bü vwr˜m fUt cý„ zh ntu dgt ni .......
Yumu „tu rVUh ytdu mu bî lné ytQkde .......”e”e fUe ytJts bü YfU „zVU me ƒe
a˜ lu¢ôx xtRb ”uF ˜üdu .....ytih Jn WX dgt....
rfUme yåAe sdn fUt Rk„stb fUhtu....”e”e fUvzu vnl„u ýY ctu˜e.....
sdn „tu ni ydh „q btl stgu „tu ........Œ„efU lu fwUrx˜„t mu ctu˜t
???????????
htsl fuU Dh vh......
????????????
vh...Jntâ YfU Œtâç˜b ni.......
                                  www.antarvasna.com
               copyright - 2008
¢gt...????? ”e”e yc fUvzu vnl awfUe ƒe               Didi ke do yaar By Pulkit
Jtu Ce atu”udt...ct„tü bü „tu vqhe „hn mu Fw˜ ne awfuU ƒu
vh Jtu „tu „wöntht yåAt ”tuô„ ni....R„lt Ce lné btludt.....
        fUbelt
yhu Jtu v¢fUt fUbelt ni....lné btludt .......
lné fUtuRo ytih sdn ”uFtu.....
Jimu Jtu buht rJëJtm fUt ”tuô„ ni.....
lné.......
btl st Rmmu „wSu ¢gt VUfoU vz„t ni....
yåAt bî fUtuRo hkze nqk ¢gt......
yhu gth YfU ytih ”tu bü ¢gt VUfoU ni...a˜ yts ne a˜„u nî....„uhe aq„ fUe Fws˜e  Fw
rbx stgude ytih ytdu fuU r˜gu Ce sdn cl stgude.....
lné.........Jimu Ce Jtu fUtilme fUtuRo m„e mtrJºte ƒeš ”tu mu „tu vn˜u ne aw”Jt awfUe ƒe
ytih „emhu fUt ˜kz yCe yCe r˜gt ni rVUh ce ctu˜e .......

lné bwSu „tu Dh Atuz ”tu.....
nt˜tkrfU WmfUe ytJts bü rJhtuO fUb ytih mnbr„ ßgt”t ƒeš Œ„efU lu Wmu mbStgt
ytih rVUh htsl fUtu VUtul fUh r”gtš ”e”e rJhtuO „tu fUh hne ƒe vh WmfuU rJhtuO bu
ßgt”t ”b lné ƒtš WmfuU r˜gu YfU lgt ylwCJ ƒt Rmr˜gu zh ytih htubtka fuU cea
Jn Sq˜„e hne rfU Œ„efU Wmu htsl fuU ܘix vh ˜u ytgtš htsl lu WlfUt ôJtd„
rfUgtš Œ„efU lu ”e”e fUt ntƒ vfUzt ytih czu mtuVuU vh ˜u ytgtš ”e”e awvatv ciX
dgeš Œ„efU lu yvlt ntƒ WmfUe fUbh bü zt˜t ytih yvle ytuh Féa„u ýY ctu˜t.....

                                  mc
Nhbt b„ gth...gu yvlt ne Dh ni...ytih htsl mu ¢gt Nhbtlt....Rmu „tu mc v„t
ni.....
Rme cea htsl fUtuÖz rz±kfU ˜u ytgt ytih WmfUe cd˜ bü ciX dgtš fUtuÖz rz±kfU ve„u
ve„u htsl lu WmfUe stkD vh ntƒ hFfUh ”ctgt ytih ctu˜t.....

sc mu Rmlu „uhu cthu bü c„tgt „Ce mu bî „tu rb˜lu fuU r˜gu „zVU hnt ƒt.....

”e”e awvatv ciXe hneš ƒtuze ”uh bü ne Wàntülu ”e”e fUtu „igth fUh r˜gt ytih Wmu yvlu
stkDtü vh r˜xt r˜gtš WmfUt mh htsl fUe dtu” bü ƒt ytih vih Œ„efU fUe büš htsl
lu yvlt aunht SwfUtgt ytih yvlu ntüX WmfuU ntuXtü vh sbt r”gu „ƒt Œ„efU lu stkD
mn˜tlt NwÁ fUh r”gtš Rme fuU mtƒ ”tultü lu YfU YfU aqae mkCt˜ ˜eš htsl WmfuU
ntuX aqm hnt ƒt „tu Œ„efU fUt ntƒ m˜Jth fuU Wvh mu ne WmfUe aq„ fUtu hdz hnt
ƒtš sÖ”e ne ”tultü dhb ntudgu „tu WlfuU Ëgth bü mÏ„e ytdgeš yc ”e”e rc˜rc˜tlu
˜de ytih Aqxlu fUe fUturNN fUhlu ˜deš Jn simu „imu Aqxe ytih WlfUe dtu” mu
rVUm˜fUh leau rdh dgeš Jn ntâVU hne ƒe ytih Ju CqFe lshtü mu ”uF hnu ƒuš Ju ”tultü
WXu ytih rVUh htsl lu WmfUe fUbh vfUz fUh WXtgt ytih ctu˜t...
¢gt ýyt htle...
gu ¢gt fUh hnu ntu...buhe „tu mtkm ne h¥fU dge ƒe......
            R„le
¢gt fUhü htle „q ni ne R„le nmel......Œ„efU lu Wmu aqb„u ýY fUntš
fUntâ aw”Jtgude...gné gt cizÁb bü htsl lu veAu mu ne WmfUe aqae ƒtb ˜é
                                    www.antarvasna.com
                copyright - 2008
vh YfU mtƒ lné                         Didi ke do yaar By Pulkit
YfU cth bü YfU ne ˜kz stgudt cnl fuU ˜tikze rak„t b„ fUh...

ytih Ju Wmu cizÁb bü ˜u dguš yà”h yt„u ne Wàntülu mcmu vn˜u ”e”e fUtu vqht lkdt
rfUgt ytih rcô„h vh vxfU r”gtš ”e”e lu ytkFü cà” fUh˜éš rVUh Ju Ce lkdu ntudguš
”tultü fuU ˜kz Fzu ýY ƒuš htsl meOu ”e”e fuU bwân fuU vtm ytgt ytih yvlt ˜kz WmfuU
dt˜ vh ˜dt r”gtš ”e”e rakýfU vze ytih Wmu ”qh nxtgtš

           ....
gu ¢gt c”„bese ni.....Jn dwômu mu ctu˜e
¢gtü aqmude lné.....htsl ctu˜t
rA:...gu dà”t fUtb bü lné fUh mfU„e...
gu ¢gt gth Œ„efU ...„wlu Rmu Zkd mu x±irlkd lné ”e ˜d„t ni..... htsl nâm„u ýY
ctu˜t
yts vn˜e cth ne „tu atu”e ni...mc meF stgude...gthtü fuU mtƒ hnude „tu.... Œ„efU
Ce nâmtš
cfUJtm b„ fUhtu....YfU fUtu „wönthe ct„ btl fUh gntâ ytdge nqk..Wvh mu „wönthu
”tuô„ fUtu Ce Su˜qk .......
yåAt ..”tu ”tu ˜tizu fUt bst Ce „tu ˜ude hkze.....Œ„efU lu stuh mu WmfUe aqae ”ctRo
yhu gth lthts b„ ntu....htsl WmfUe cd˜ bü ˜uxfUh Wmu aqb„u ýY ctu˜t
??????????
cm Fw˜fUh r”Ft”u yvle bô„ aq„ fuU s˜Ju....htsl lu yvle xtkd WmfUe xtkdtü vh
hF”eš Rme cea Œ„efU Ce cd˜ bü ytdgt ytih WmfuU cqçm mu Fu˜lu ˜dtš WlfuU
VUlVUlt„u ˜kz Ce WmfuU Nheh vh sdn sdn Au” fUhlu fUe fUturNN fUh hnu ƒuš ”e”e
Ce yc NwÁ ntulu ˜deš Wmlu WlfuU ˜kz yvlu YfU YfU ntƒ bü ƒtkb r˜gu ytih Wvh
leau fUhlu ˜deš ƒtuze ne ”uh bü „eltü ne dhb ntudguš

a˜tu yc NwÁ fUhtu lt...”e”e lu Oebu mu fUnt
Yume ¢gt sÖ”e ni buhe stl......Œ„efU lu WmfUe aq„ vh ntƒ hF„u ýY fUnt „tu
htsl WmfuU Wvh ytgt ytih ctu˜t
a˜ cnl fuU ˜tize ..xtkd Ftu˜ ”e”e lu yvle xtkdü VUi˜t ˜e ytih rVUh htsl fUt ˜kz
vfUz fUh aq„ vh rxfUt r”gt „tu htsl lu YfU stuh”th O¢fUt btht ytih vqht ˜àz aq„
bü W„th r”gt ytih rVUh rclt h¥fuU ne ”lt”l atu”lu ˜dtš ”e”e ntg ntg fUh„e hne
ytih Jn vqhe „tfU„ mu atu”„t hntš ƒtuze ”uh atu”lu fuU ct” J nx dgt ytih Œ„efU lu
WmfUe xtkdü yvlu fUkOtü vh hFfUh vu˜lt NwÁ fUh r”gtš ƒtuze ”uh ct” Jn nx dgt
ytih htsl lu btuato möCt˜ r˜gtš ”hym˜ simu ne Jtu Szlu fUtu ntu„u Ju yvlt ˜kz
Féa ˜u„u ƒuš ”e”e yc Ch awfUe ƒe ytih Wmu mnl lné ntu hnt ƒt

ytyññññn...WWWññn...gu ¢gt fUh hnu ntu ..yc cm F„b fUhtu.....
h¥fU st awæfUz Yumu fUimu F„b fUh ”ü ...yts „uhe aq„ fUt n˜Jt lne cltgt „tu
fUnlt...ytih rVUh Wàntülu Wmu ativtgt cltgt ytih rVUh rv˜ vzuš ”e”e ßgt”t mnl
lné fUh vtge ytih Sz dge ytih ytîOu bwân rcô„h vh vz dgeš vh Jtu fUntâ btllu
Jt˜u ƒu Wàntülu Wmu meOt rfUgt ytih rVUh htsl lu WmfUe aq„ vtikAeš Szlu fuU ct”
aq„ xtRx ntu dge ytih sc htsl lu Jtvm ˜tizt zt˜t „tu ”e”e fUe aeF rlfU˜ dgeš
                                 www.antarvasna.com
               copyright - 2008
                               ˜kz WmfuU vu vh
Jn aeF„e hne ytih Ju atu”„u hnuš ytrFh ”tultü lu yvlu yvlu Didi ke do yaarxBy Pulkit
Ft˜e fUh r”guš ”e”e cwhe „hn mu rlZt˜ ntu awfUe ƒeš WmfuU ct” „tu Jn WlfUe hkze
cl dgeš ytgu r”l Ju Wmu cw˜tlu ˜du ytih vqhe bô„e ytih yrOfUth fuU mtƒ atu”„uš

vw˜rfU„ St (pulkitjha@yahoo.com)
                                www.antarvasna.com
               copyright - 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1127
posted:9/7/2011
language:Indonesian
pages:5