Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Artificial Intelligence (AI)

Document Sample
Artificial Intelligence (AI) Powered By Docstoc
					Artificial Intelligence (AI)
                1
ความหมาย

  • การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้มี
   พฤติกรรมเหมือนคนโดยเฉพาะ
   ความสามารถในการเรี ยนรู้ และ
   ความสามารถทางประสาทสัมผัสซึ่ ง
   เลียนแบบการเรี ยนรู้และการตัดสิ นใจ
   ของมนุษย์
    – http://elearning.northcm
     .ac.th/mis/content.asp?
     ContentID=75&LessonI
     D=11

                    2
ความหมาย (2)
   • การทาให้สิ่งไม่มีชีวิตมีความฉลาด
    ขึ้น
   • ศาสตร์แขนงหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีที่มีพ้ืนฐานมาจากวิชา
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา
    จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
    และ วิศวกรรมศาสตร์
     – www.crma35.com/pop/
      Teach/MIS/Lecture%2
      09-AI-ES-GIS.ppt
                    3
ความหมาย (3)


   •  ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความ
     เกี่ยวข้องกับการนาเสนอองค์ความรู ้
     (Knowledge) การประมวลผลสารสนเทศด้วย
     สัญลักษณ์(Symbol)และวิธีการแบบฮิวริ สติก
     (Heuristic) หรื อที่เรี ยกว่า วิธีการแบบ วิจารญาณ/
              ้
     สามัญสานึก ที่ไม่ตองอาศัยกฎเกณฑ์ได้อย่างที่มนุษย์
     สามารถทาได้
      – http://202.28.94.51/users/sum
         onta/AI_NK/IntroAI.ppt
                             4
ความหมาย (4)

   • ความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์
                ั       ั
    ที่สามารถเรี ยนรู้ รู้จกให้เหตุผล รู้จก
    พัฒนาและปรับปรุ งจุดบกพร่ องให้ดี
    ขึ้น นันก็คือความสามารถของ
        ่
              ั
    คอมพิวเตอร์ที่มีลกษณะคล้ายมนุษย์
    มากที่สุด สามารถทางานได้อย่าง
    รวดเร็ ว สามารถคิดหาเหตุผล เรี ยนรู้
    ได้ ทางานได้เหมือนมนุษย์
     –

                       5
ประโยชน์ของ AI

    • ช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็ น
     เรื่ องที่ง่ายขึ้นและช่วยให้มีการใช้องค์
           ั
     ความรู ้กนมากขึ้น
    • ช่วยให้กระบวนการในการแก้ไข
     ปัญหามีความรวดเร็ วและมีความ
     สอดคล้องกันมากขึ้น
    • ช่วยแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเอง
     ได้ หรื อยากต่อการแก้ไขด้วยการใช้
     ระบบ สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบ
     ธรรมดาได้
                        6
ประโยชน์ของ AI (2)

               ้
     • ช่วยแก้ปัญหาที่มีขอมูลและ
      สารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจ
      เพียงบางส่ วนได้ กล่าวคือสามารถ
      แก้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างได้
     • ช่วยค้นหา วิเคราะห์ สรุ ปความหรื อ
      แปลผล สารสนเทศที่มีจานวนมากได้
     • ช่วยเพิ่มผลิตผลในการทางานให้มาก
      ขึ้น


                      7
สาขา
    8
1.Natural Language
 Processing(NLP)

     • เป็ นการประมวลผลที่ทาให้
      คอมพิวเตอร์ เข้าใจและโต้ตอบกับ
      คาสั่ง หรื อข้อความที่เป็ นภาษา
      “ธรรมชาติ”ของมนุษย์
       – การเข้าในภาษาธรรมชาติ
         • การจดจาเสี ยง
         • การเข้าใจเสี ยง
       – การสร้างภาษาธรรมชาติ


                       9
2.Machine Learning (ML)      • เป็ นระบบที่ทาให้คอมพิวเตอร์
       สามารถเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดย
       สามารถโต้ตอบ หรื อมีปฏิกิริยากับ
       สถานการณ์แวดล้อมได้
                      10
3.Neural Network    • เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
     กระทา หรื อจาลอง การทางานของ
     สมองมนุษ
                     11
4.Robotics


   • การพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรื อ
                    ั
    เครื่ องจักรกล ให้ทางาน ซึ่ งมีลกษณะ
       ้
    ที่ตองการความแม่นยาสู งหรื อเป็ น
    งานที่น่าเบื่อ หรื อทาให้เกิดความ
    เมื่อย ล้าแก่มนุษย์                     12
5.Expert Systems    • ระบบการให้คาแนะนาในการจัดการ
     ปัญหา โดยอาศัยความรู้ของ
     ผูเ้ ชี่ยวชาญที่โปรแกรมไว้
                   13
6.Computer Visios


     • ระบบที่คอมพิวเตอร์สามารถบันทึก
      เก็บรักษาและจัดการกับภาษาที่
      มองเห็น หรื อรู ปภาพได้ เป็ นการนา
      ระบบนี้มาใช้ในการวิเคราะห์รอยนิ้ว
      มือ                      14
7.Fuzzy Logic


    • เป็ นทฤษฎีการจัดกลุ่มทาง
     คณิ ตศาสตร์ ที่ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้อง
     โดยตรงกับ ความไม่แน่นอนเชิง
     ปริ มาณ (Quantifying) การให้
     เหตุผลที่ไม่เที่ยงตรง หรื อแม้แต่ค่า
     ของความไม่แน่นอน


                       15
8.Virtual Reality Systems


       • ระบบที่ช่วยให้ผใช้ระบบเคลื่อนไหว
               ุ้
        และมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ
                 ู
        สภาพแวดล้อมที่ถกจาลองขึ้นโดย
        คอมพิวเตอร์ได้ (Computer-
        Simulated
        Environment)


                       16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:107
posted:9/6/2011
language:Thai
pages:16
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About