บทเรียนสำเร็จรูป (Program Instructional) by exuberantsun

VIEWS: 3,184 PAGES: 24

									   บทเรียนสำเร็จรูป
 (Program Instructional)

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์ กศน.
                                อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

บทเรียนสำเร็จรูป                        ศึกษานิเทศก์ กศน.
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้
  ด้วยตนเอง
  โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระที่ง่าย ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลาดับ
  อาจพบว่ามีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามลักษณะของการนาไปใช้ เช่น
    บทเรียนสาเร็จรูป

    แบบเรียนสาเร็จรูป

    บทเรียนโปรแกรม

    โปรแกรมการสอน

    แบบเรียนด้วยตนเอง
 นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปเกิดขึ้นจำกแนวคิดอัศึญษานิเธรรมะวิธีกุล
                        ชลี
                        ก ทศก์ กศน.

     ทฤษฎีจิตวิทยำ 2 ทฤษฎี
1. ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike)
   กฏแห่งความพร้อม (Low of Readiness)
   กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise)
   กฎแห่งผล (Low of Effect)
   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference)
2. ทฤษฎีของกินเนอร์ (B.F Skinner)
   เงื่อนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning)
   การเสริมแรง (Reinforcement)
                          อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

จุดมุ่งหมำยของบทเรียนสำเร็จรูป           ศึกษานิเทศก์ กศน.
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  อย่างเต็มความสามารถ โดยครูคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เมือ  ่
  ผู้เรียนมีปัญหา
  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามลาดับขั้น จากง่ายไปหายาก
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองและทราบถึงพัฒนาการใน
  การเรียนรู้ของตนเอง
  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อประสพความสาเร็จในการ
  เรียนรู้
                           อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

หลักกำรเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป         ศึกษานิเทศก์ กศน.
            ิ
  ผู้เรียนได้ปฏิบัติกจกรรม
  ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง
  มีการเสริมแรงให้ผู้เรียน
  ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปทีละลาดับขั้นจากง่ายไปยาก
                          อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป             ศึกษานิเทศก์ กศน.
  จัดทาเป็นหน่วยการเรียน
  ในแต่ละหน่วยการเรียน จะบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เป็น
  กรอบ (Frame)
                     ี
  บรรจุเนื้อหาย่อย ๆ ลงในแต่ละกรอบ ให้มความสัมพันธ์และ
         ้
  เรียงลาดับเนือหาจากง่ายไปยาก
                         อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ชนิดของกรอบในบทเรียนสำเร็จรูป          ศึกษานิเทศก์ กศน.
 กาหนดไว้ 4 ชนิด ดังนี้
    กรอบตั้งต้น (Set Frame)
    กรอบฝึกหัด (Practice Frame)
    กรอบรองกรอบส่งท้าย (Sub-Terminal Frame)
ชนิดของบทเรียนสำเร็จรูป            อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                        ศึกษานิเทศก์ กศน.


  มี 3 ชนิด ดังนี้
  แบบเส้นตรง (Linear Programme)

  กรอบ         กรอบ    กรอบ    กรอบ
  เนื้อหา       เนื้อหา   เนื้อหา   เนื้อหา
 สาระที่ 1      สาระที่ 2  สาระที่ 3  สาระที่ 4
     แบบสาขา (Branching Programme)                อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                   ศึกษานิเทศก์ กศน.


        กรอบสาระ     กรอบสาระ      กรอบสาระ
       การเรียนรู้สาขา  การเรียนรู้สาขา  การเรียนรู้สาขา กรอบ      กรอบ       กรอบ        กรอบ            กรอบ
สาระการ     สาระการ     สาระการ      สาระการ          สาระการ
เรียนรู้ 1   เรียนรู้ 2    เรียนรู้ 3     เรียนรู้ 4         เรียนสรุป


        กรอบสาระ      กรอบสาระ      กรอบสาระ
       การเรียนรู้สาขา  การเรียนรู้สาขา  การเรียนรู้สาขา
กรอบสำขำ (Remedial Loops)                     อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                 ศึกษานิเทศก์ กศน.
 กรอบ            กรอบ           กรอบ     กรอบสาระ
สาระการ          สาระการ          สาระการ    การเรียนรู้
เรียนรู้ 1         เรียนรู้ 2        เรียนรู้ 3    สรุป

      กรอบสาระ         กรอบสาระ
     การเรียนรู้สาขา      การเรียนรู้สาขา        กรอบสาระ       กรอบสาระ
       การเรียนรู้สาขา   การเรียนรู้สาขา
กรอบสำขำ Secondary Tracks               อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                           ศึกษานิเทศก์ กศน.
 กรอบ        กรอบ       กรอบ       กรอบสาระ
สาระการ      สาระการ      สาระการ      การเรียนรู้
เรียนรู้ 1     เรียนรู้ 2    เรียนรู้ 3      สรุป

กรอบสาระการ    กรอบสาระการ    กรอบสาระการ
 เรียนรู้สาขา 1  เรียนรู้สาขา 1  เรียนรู้สาขา 1


กรอบสาระการ    กรอบสาระการ    กรอบสาระการ
 เรียนรู้สาขา 2  เรียนรู้สาขา 2  เรียนรู้สาขา 2
    Gate Frame                 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                         ศึกษานิเทศก์ กศน.       เดินหน้า (wash-ahead)


 กรอบ        กรอบ       กรอบ       กรอบ
สาระการ      สาระการ      สาระการ     สาระการ
เรียนรู้ 1     เรียนรู้ 2    เรียนรู้ 3   เรียนรู้สรุป


       ถอยกลับ (wash-back)
แบบไม่แยกกรอบ                                 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                       ศึกษานิเทศก์ กศน.

หน่วยที่.........................................................................
เรื่อง...............................................................................

                หัวข้อเรื่อง
 1. ..............................................................................
 2. ..............................................................................
 ความนา
     ..............................................................................
 ......................................................................................
สาระสาคัญ                                 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                     ศึกษานิเทศก์ กศน.  1. ..............................................................................
  2. ..............................................................................
  3. ..............................................................................

จุดประสงค์
  1. ..............................................................................
  2. ..............................................................................
  3. ..............................................................................
แบบทดสอบก่อนเรียน                              อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                       ศึกษานิเทศก์ กศน.
เนื้อหา
     1. ..............................................................................
       1.1 .........................................................................
         ........................................................................
       1.2 .........................................................................
         ........................................................................
                                     อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                     ศึกษานิเทศก์ กศน.
กิจกรรม 1 ....................................................................
......................................................................................
แนวตอบ
    ..............................................................................
......................................................................................
กิจกรรม 2 ....................................................................
......................................................................................
แนวตอบ
    ..............................................................................
......................................................................................
                    ฯลฯ
สรุป ...............................................................................
                                     อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                     ศึกษานิเทศก์ กศน.
.......................................................................................
.......................................................................................
แบบฝึกหัด.....................................................................
.......................................................................................
แนวตอบ .......................................................................
.......................................................................................
แบบทดสอบหลังเรียน ..................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
                   อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ส่วนประกอบของบทเรียนสำเร็จรูป     ศึกษานิเทศก์ กศน.
    1. คาชี้แจง / คาแนะนา
    2. แนวคิด
    3. วัตถุประสงค์
    4. เนื้อหา
    5. แบบฝึกหัด
    6. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
    7. เฉลย แบบทดสอบ
                 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

กระบวนกำรผลิตและพัฒนำบทเรียนสำเร็จรูป
                 ศึกษานิเทศก์ กศน.
  ขั้นวางแผน
  ขั้นการผลิต
  ขั้นทดลองต้นฉบับ
  ขั้นทดลองใช้จริง
                            อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ขั้นวำงแผน (Planning)                 ศึกษานิเทศก์ กศน.
  ศึกษาหลักสูตร
  กาหนดเนื้อหาสาระ
  กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
    จุดประสงค์นาทาง
    จุดประสงค์ปลายทาง
    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  วิเคราะห์ความยาก-ง่ายของเนื้อหา
  เตรียมสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
                     อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ขั้นผลิต (Production)           ศึกษานิเทศก์ กศน.
 1. เขียนบทเรียนสาเร็จรูป
     จุดประสงค์ของบทเรียน
     ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน
     กิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละกรอบ
 2. จัดทาแผนการเรียนรู้
                             อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ขั้นกำรทดลองต้นฉบับ                    ศึกษานิเทศก์ กศน.
 ขั้นหนึ่งต่อหนึ่ง
    ทดลองกลับกลุ่มที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องนั้นมาก่อน
    เป็นการทดลองกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
    เพื่อศึกษาความถูกต้องของเนื้อหา ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ความ
    เหมาะสมกับเวลาที่ใช้
    นาผล และข้อบกพร่องที่พบ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการทดลอง
    ขั้นกลุ่มเล็กต่อไป
                             อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ขั้นกลุ่มเล็ก                       ศึกษานิเทศก์ กศน.


    ทดลองกลับกลุ่มที่กาลังเรียนเนื้อหานั้น
    เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของบทเรียน
    เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ขั้นกลุ่มใหญ่
           ่
     ทดลองกับกลุมที่กาลังเรียนเนื้อหานั้น
            ่
     กลุ่มทดลองทีมีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ๆ
     เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูป
                                อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

ขั้นทดลองใช้จริง                        ศึกษานิเทศก์ กศน.
 1. นาบทเรียนสาเร็จรูป ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
 2. ประเมินผลการใช้
   2.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป
      - กาหนดเกณฑ์
     - ความรู้ ความจา E1/E2 มีค่า 80/80 ขึ้นไป
       - ด้านทักษะปฏิบัติการ E1/E2 มีค่า 70/70 ขึ้นไป
      E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
      E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
     - ค่า E1/E2 ต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 5
   2.2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูป
   2.3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. จัดทารายงานผลการใช้

								
To top