Program nauczania

Document Sample
Program nauczania Powered By Docstoc
					                       Program nauczania
                       (plan wynikowy)
                         2009/2010

Imię i nazwisko nauczyciela
Przedmiot
Klasa/y
Nr dopuszczenia programu
(dla klas sprzed reformy)
Nr w szkolnym zestawie programów nauczania
(reforma od 01.09.2009)
Nr dopuszczenia podręcznika
(reforma od 01.09. 2009)


Tytuł podręcznika/ autor/ wydawnictwo
………………………………………………….                       ……………………………………..
          podpis dyrektora                 podpis nauczyciela