Program za PC ekey TOCAhome pc by ronny19938

VIEWS: 43 PAGES: 16

									Program za PCekey TOCAhome pc
     Izdavač :
     ekey biometric systems GmbH
     Prevod :
     TCS S.E. Europe
     office@ekey.net   www.ekey.net
     info@otisakprsta.biz www.otisakprsta.biz
Tvoj prst je ključ !
                           Sadržaj :
1. NAMENA DOKUMENTA                     3

2. SISTEMSKI ZAHTEVI                     3

3. MONTAŽA, INSTALACIJA I KORIŠĆENJE             3

4. KONFIGURACIJA I PODEŠAVANJA                5
4.1. KONFIGURACIJA                      5
4.2. USPOSTAVLJANJE VEZE                   7
4.3. PROMENA ŠIFRE                      7
4.4. VREME UKLJUČIVANJA RELEJA                8

5. ADMINISTRACIJA KORISNIKA                 9
5.1. UNOS KORISNIKA I KORISNIČKIH PRAVA           9
5.2. UPIS AKTIVNOSTI KORISNIKA               12
5.3. UPOTREBA BEZ KONEKCIJE SA RAČUNAROM (offline)     13
5.4. BRISANJE KORISNIKA I KORISNIČKIH PRAVA         14

6. OSTALE FUNKCIJE U MENIJU PROGRAMA            15
6.1. NADOGRADNJA (UPDATE)                  15
6.2. INFORMACIJE                      15
6.3. IZLAZAK IZ PROGRAMA                  15

7. BELEŽNICA                        16
2
Informacije

1. NAMENA DOKUMENTA

Ovaj document opisuje funkcije programa za administraciju, koji je
sastavni deo paketa ekey TOCAhome pc.

2. SISTEMSKI ZAHTEVI

ekey TOCAhome pc administrativni program radi isključivo na Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows 2000 ili Microsoft Windows 2003
platformi.

3. MONTAŽA, INSTALACIJA I KORIŠĆENJE

Program se može prvi put koristiti odmah posle uspešne inicijalizacije
sistema (Kontrolni panel i čitač otisaka). Potrebne informacije za
uspešnu inicijalizaciju možete videti u uputstvu za korišćenje (koje
dolazi uz uređaj). Instalirajte program koji se nalazi CD-u na vaš računar
i proverite da li je RS 485 kabal priključen na kontrolnu jedinicu i USB
konvertor, kao i da li je USB kabal(iz konvertora) priključen na računar
(USB kabal dolazi uz uređaj).


           PC

             USB kabal

                   Kontrolna jedinica


           USB/             Channel 1
                     1  2  C NO NC
          RS-485


          1 2 3 4                                    3
 Instalacija
Proverite u windows-ovom menadžeru uređaja da li je kovertor
prepoznat i pravilno instaliran. (slika A) Ukoliko nije ubacite ponovo CD
sa programom i ponovo instalirajte.
                                   Slika A
                       Napomena:      Prilikom
                       instalacije  drajvera   za
                       konvertor,windows će vas
                       upozoriti da drajver nije
                       prošao test kompitabilnosti,
                       izaberite Continue Anyway.
 Sva dalja podešavanja ekey home PC (unos otisaka i sl.) od sada
 možete uređivati sa PC i programom.
4
Konfiguracija

4. KONFIGURACIJA I PODEŠAVANJA

4.1. KONFIGURACIJA

Nakon pokretanja programa, prikazaće vam se prozor kao na slici B.
                                  Slika B


Kliknite na Configuration meni i prikazaće vam se prozor kao na slici C.
                                    5
Konfiguracija
Logging                               Slika C
Ovde izaberite folder (i ime fajla), u kom želite da se čuvaju podaci o
aktivnostima.
Konverter
Ukoliko imate više konvertora, ovde ih možete uključivati po potrebi.
Name
Ovde možete dodeliti ime sistemu, npr. Test Računar, kao na slici.
RELAY 1, RELAY 2, RELAY 3
Relejima takođe može biti dodeljeno ime, obično prema funkciji koju obavljaju,
npr Ulazna Vrata, kao na slici.
AUT. input
Ako je “Automatski unos” funkcija aktivirana (on), program će upisati ime osobe
na trenutnoj poziciji kursora. To može biti Word ili Excel fajl. Ako se izabere
“on+CR” pri svakom unosu kursor će automatski preći u novi red. “on+TAB”
opcija, iza svakog podatka unosi Tabulator.
Time attendance
Ova opcija omogućava upis ili prikaz (On Screen)vremena događaja. Opciono
TOCAtime.csv može biti zaštićen od upisa (Read Only),u tom slučaju podaci se
privremeno čuvaju u uređaju i po uklanjanju zaštite upisuju u fajl. Drugi način za
zaštitu upisa je kreiranje fajla sa nazivom STOP (u istom folderu kao i
TOCAtime.csv), podaci će se upisati tek po uklanjanju ovog fajla.
Path for savings
Putanja gde želite da čuvate ostale podatke (npr rezervnu kopiju snimljenih
prstiju).
6
Uspostavljanje veze, promena šifre

4.2. USPOSTAVLJANJE VEZE

Kliknite na “Connect” menu, i izaberite konvertor. Otvoriće vam se
prozor kao na Slici D. Fabrička (default) šifra je “1234”. Kliknite na OK
nakon unosa šifre.
(U starijim verzijama programa šifra je “ekey”).
                    Slika D

4.3. PROMENA ŠIFRE

Kliknite na Password meni da biste izmenili šifru. Unesite staru šifru,
zatim novu šifru, ponovite novu šifru i kliknite na OK (Slika E).
                    Slika E
                                     7
  Operacije

4.4. VREME UKLJUČIVANJA RELEJA

Kliknite na Relay meni button da bi ste promenili vreme uključivanja
releja. Maksimalno vreme je 255 sekundi. Takođe ukoliko dođe do
neautorizovanog pristupa, moguće je aktivirati određeni relej (Slika F).
                  Slika F
8
Operacije

5. ADMINISTRACIJA KORISNIKA

5.1. UNOS KORISNIKA I KORISNIČKIH PRAVA

Odmah po uspostavljanju konekcije, možete dodati novog korisnika
klikom na Edit meni (Slika B). Istu operaciju možete uraditi ako dvaput
kliknete na praznu liniju. Prikazaće vam se prozor kao na slici G.
                                  Slika G

U polju ID prikazan je broj korisnika, kome treba dodeliti ime. (Test
Korisnik) Klikom se izabereželjeni prst (tada je prst označen crveno).
Izaberite Relej koji će uključivati dati prst (U ovom primeru Relej ima
naziv Ulazna Vrata).

Klikom na Enroll finger aktivirate spoljnu jedinicu, prevucite dati prst
preko senzora. Ukoliko je snimanje otiska uspešno, prst će biti prikazan
plavom bojom (Slika H).
                                    9
 Operacije
                                  Slika H
Sada se mogu unositi ostali prsti. Već uneseni prsti oboje se zeleno kao
na slici I.
                                  Slika I
10
Operacije


Klikom na „Delete Finger“ korisniku se mogu oduzeti dodeljena prava.
Prst više nije izabran, međutim, bilo kada mogu mu se ponovno dodeliti
prava. Klikom na Exit vraćamo se na početni prozor, sa unešenim
podacima (Slika J).

Unesene korisnike vidimo u popisu na levoj strani. Svakom korisniku
dodeljen je ID. Dodela releja pojedinim prstima korisnika prikazana je
tom području. Prsti su označeni sa F1-F10, počevši od malog prsta na
levoj ruci. U odgovarajućem polju prsta pojedinog korisnika upisan je
broj releja kojeg taj prst otvara.
                                 Slika J
                                  11
 Upis aktivnosti korisnika


5.2. UPIS AKTIVNOSTI KORISNIKA

ekey® TOCAhome pc nudi dve mogućnosti za upis aktivnosti korisnika :
Vremensko snimanje i snimanje u offline modu (Slika K).
                                   Slika K
Vremensko Snimanje:

Prikazuje koji relej je bio aktiviran, u koje vreme, koji korisnik i kojim
prstom korisnika. Ukoliko dođe do neuspešnog pokušaja (nepoznati
korisnik) ispisaće se vreme događaja.

Vremensko snimanje može biti aktivirano u Configuration meniju.
(Pogledajte 4.1 Konfiguracija) Kao opcija podaci su sačuvani u
TOCAtime.csv fajlu i/ili prikazani na monitoru. Format fajla je “.csv”, te
se lako može urediti programom Microsoft Excel ili OpenOffice Calc.
(Slika L)
12
Upis aktivnosti korisnika
                                     Slika L

Da bi snimanje bilo uspešno potrebno je da postoji veza između home
sistema i PC, kao i da je pokrenut program ekey TOCAhome pc. Pritom
konekcija se automatski isključuje nakon 10 minuta, ali se snimanje
nastavlja.
5.3 UPOTREBA BEZ KONEKCIJE SA RAČUNAROM (offline):

Ukoliko je PC ugašen, Program nije pokrenut ili nije priključen USB kabal,
spoljna kontrolna jedinica sačuvaće poslednjih 100 korisničkih aktivnosti.
(offline mode). Po ponovnom pokretanju programa ove aktivnosti biće
automatski učitane, i novi korisnici i novi prsti biće prikazani u listi (Slika
B). Aktivnosti možete učitati klikom na History meni, podaci će
automatski biti sačuvani u fajlu TOCAhist.csv, koji takođe možete
pogledati programom Microsoft Excel ili OpenOffice Calc (Slika M).


                                      13
 Upis aktivnosti korisnika
                                  Slika M
Napomena: Vreme i datum se ne snimaju u offline modu


5.4. BRISANJE KORISNIKA I KORISNIČKIH PRAVA

Klikom na Delete možete obrisati korisnika i tako mu oduzeti sva prava
(Slika J).

Program će odmah obrisati korisnika i otiske.

Druga opcija je da obrišete samo određene prste korisnika ili isključite
releje (opisano u poglavlju 5.1).
14
Ostale funkcije


6. OSTALE FUNKCIJE U MENIJU PROGRAMA

6.1. NADOGRADNJA (UPDATE)

Klikom na “Update” meni možete proveriti da li postoji nadogradnja za
vaš program ili novi firmware za kontrolnu jedinicu ili čitač otisaka.
Proverite da li vaša internet konekcija radi. Fajlovi će biti sačuvani u
folder odakle je i pokrenut program (C:\Program Files\ekey\ekey
TOCAhome pc\). Konekcija između PC i home PC sistema nesme biti
prekinuta prilikom nadogradnje (npr izvaditi USB).


6.2. INFORMACIJE

Klikom na „Info“ meni prikazaće se informacije o programu.
6.2. IZLAZAK IZ PROGRAMA

Klikom „Exit“ meni vrši se izlazak iz programa.
                                   15
Beležnica
 ekey biometric systems  TCS S.E. Europe
 GmbH & Co KG       Vase Pelagića 22
 Lunzerstraße 64     26300 Vršac
 A-4030 Linz       www.otisakprsta.biz
 www.ekey.net       info@otisakprsta.biz
 office@ekey.net

								
To top