(Microsoft Word - Program v345ren 2009_rev.doc)

Document Sample
(Microsoft Word - Program v345ren 2009_rev.doc) Powered By Docstoc
					Norsk Veg og Trafikkfaglig
Forening avd. Midt-Norge

Program våren 2009

Torsdag 26/2 kl. 14 – 16: Fagmøte - Når ting går galt i vegprosjekter
Møtested: Møterom Kobberkis, Erling Skakkes gate 14/Munkegata 10
(Meld deg i resepsjonen til Trondheim kommune/Fylkeskommunen)
Ikke alle vegprosjekter går som planlagt, og i noen prosjekter støter man på større utfordringer enn i
andre. Til dette møtet har vi fått en byggeleder og en prosjektleder til å fortelle om sine prosjekter og
hvilke utfordringer de har hatt underveis. Dette er prosjektene:
− Fv 34 Stokkøya–Linesøya: Fergefri veg mellom Linesøya og fastlandet. 5 km veg inkl. ny bru.
− E6 Vist-Selli: Forkorter strekningen med 1 km og bedrer den geometriske standarden. Sammen
  med nye g/s-veger vil dette gi en bedre og sikrere trafikkavvikling, samt en miljømessig forbedring.
Innledere: Byggeleder Fv 34 Gunnar Knag og prosjektleder E6 Asbjørn Moe


Torsdag 26/3 kl. 14 - 16: Fagmøte - Overordnet sykkelvegnett i Trondheim
Møtested: Møterom Kobberkis, Erling Skakkes gate 14/Munkegata 10
(Meld deg i resepsjonen til Trondheim kommune/Fylkeskommunen)
Statens vegvesen og Trondheim kommune har i samarbeid definert hovedruter for sykkel i Trondheim.
Hovedrutene er planlagt slik at de skal fange opp de største strømmene av syklister mellom ulike
bydeler. Fremkommeligheten og sikkerheten langs de definerte hovedrutene skal sikres ved hjelp av
større og mindre tiltak etter en systematisk gjennomgang der kriterier fra Statens vegvesens
sykkelhåndbok ligger til grunn. Bedret vintervedlikehold langs hovedrutene skal sørge for at flere
personer blir helårs syklister. På møtet vil det orienteres om fremgangsmåten for etableringen av
rutene, om arbeidet med systematisk gjennomgang og om erfaringene med arbeidet så langt.
Innledere: Tore Kvaal fra Statens vegvesen og Ivar Arne Devik tidligere Trondheim kommune.

Torsdag 30/4 kl. 14 - 16: Fagmøte - Byutvikling på Sluppen – utfordringer og
muligheter (Møtet arrangeres i samarbeid med BOBY)
Møtested: Fylkestingsal B, Erling Skakkes gate 14/Munkegata 10
(Meld deg i resepsjonen til Trondheim kommune/Fylkeskommunen)
Sluppen-området i Trondheim står foran en omfattende byomforming. Blant annet skal Kjeldsberg sine
arealer gjennom en total ombygging (kunnskapspark), og ny forskningspark for energi (Trondheim
Energi) er under planlegging. Dette krever en bevisst planlegging fremover med hensyn til hvordan
den nye bydelen skal fungere og hvordan aktivitetene der skal samvirke med infrastrukturen. Klarer vi
å dra nytte av at Sluppen er et transportknutepunkt i byen, og i så fall hvordan? Hvordan ser
kommunen for seg bydelen om 10 år – et fremtidsbilde? Hva skjer og når skjer det noe med
hovedvegsystemene på Sluppen?
Innledere: Representanter fra Trondheim kommune og Statens vegvesen.

Torsdag 28/5 kl. 14 - 16: Fagmøte - Kvalitetssikring av vegprosjekter ved bruk
av kjøresimulator og/eller Novapoint
Møtested: Møterom Kobberkis, Erling Skakkes gate 14/Munkegata 10
(Meld deg i resepsjonen til Trondheim kommune/Fylkeskommunen)
Det har vært stor utvikling innenfor planleggingsverktøy, tilgang til digitale data og datamaskinenes
beregningskraft og –hastighet. Dette har muliggjort forbedret visualisering av planlagte vegprosjekter
og mulighet for å prøvekjøre og gjennomføre forskningsprosjekter i kjøresimulator. Hva er mulighetene
som finnes i dag, og hva er fordeler og utfordringer med de nye verktøyene og ved bruk av simulator?
Innledere: Thomas Engen fra SINTEF og Morten Fremnesvik fra ViaNova AS
STYRET i NVTF avd. Midt-Norge våren 2009:
Leder: Torstein Ryeng, Asplan Viak AS, tlf. 48 19 80 56, torstein.ryeng@asplanviak.no
Kasserer: Kai Rune Lysbakken, Statens vegvesen, tlf. 73 95 46 50, kai-rune.lysbakken@vegvesen.no
Sekretær: Kristian Sandvik, Trondheim kommune, tlf. 72 54 27 36, kristian.sandvik@trondheim.kommune.no
Medlem: Margot Lynum, Statens vegvesen, marlyn@vegvesen.no
Medlem: Marianne Flø, COWI AS, tlf. 93 45 31 01, mafl@cowi.no
Medlem: Frode Wiggen, COWI AS, tlf. 90 63 10 56, frwi@cowi.no


Nye medlemmer kan melde seg inn via NVTF Midt-Norge sin WEB-adresse: http://www.nvtf.org (250,- for
ordinære medlemmer, 100,- for studenter). Link til NVTF sine sider vil du også finne under http://www.tekna.no.


Adresseendring og innspill: Ved endring av arbeidssted, privatadresse og e-post-adresse - meld fra til NVTF
sekretariatet på e-post: nvtf@tekna.no . Vi oppfordrer alle til å skrive til oss (send e-post) – kom gjerne med
forslag til program for møtene eller andre aktiviteter og generell ris/ros.Vi takker våre samarbeidspartnere:
                 Ønsker ditt firma å annonsere her?
                  Kontakt Marianne Flø på mafl@cowi.no