Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Playground crossword_VN by LitterPink

VIEWS: 13 PAGES: 4

									Playground crossword: Học sinh giải ô chữ để tìm hiểu thêm về những gì các em
nhìn thấy ở sân chơi.
Vạn dụng vào chương trình học: Grade 4 – Me & My School: Playing in the
playground
Mức độ khó: Trung bình
Thời lượng: +/- 20 phút

Phương án 1         Phương án 2         Phương án 3
WorksheetHoạt động được chọn từ:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/playground-crossword
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/playground-
crossword-activity_2.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/playground-
crossword-answers_1.pdf
www.teachingenglish.edu.vn                              Page 1
Phương án 1: Worksheet
Chuẩn bị:

    Photo worksheetsau đây cho học sinh làm cặp/nhóm (Lưu ý: Mỗi bản A4 copy
    làm thành 2 worksheets. Hoặc một bản in sắc nét và lớn hơn có thể in trực tiếp
    từ: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/playground-
    crossword-activity_2.pdf).

    In ra một bản đáp án sau đây để dùng trong lớp.

  Giai đoạn                Tiến trình thực hiện

Giới thiệu      1. Mời các em đọc to những từ chỉ đồ vật trong sân chơi (e.g. slide,
            swings, roundabout, see-saw…etc) và ghi các từ đó lên bảng.
  +/- 5        Cố gắng rút ra những từ sắp dùng từ trong bài đố ô chữ và nếu
            cần thiết thì dùng điệu bộ diễn tả (e.g. swinging on the
  phút
            swings…etc).
           2. Cho học sinh đọc lại các từ trên bảng lần nữa và khi đã chắc chắn
            học sinh đã hiểu yêu cầu các em thảo luận theo cặp/nhóm về thứ
            gì các em thích nhất.


 Hoạt động     1. Cho học sinh biết các em sẽ phải hoàn tất một bài đố ô chữ về sân
            chơi để tìm hiểu thêm về những thứ ở đó và phát worksheets cho
 10 +         học sinh làm cặp/nhóm.
 phút       2. Giải thích để các em hiểu rằng các em phải đoán từ bằng cách nhìn
            vào các bức hình cho sẵn. Sau đó các em viết các từ vào các ô
            tương ứng (1 chữ cái trong 1 ô). Làm mẫu 1 ví dụ.
          3. Bắt đầu hoạt động và giám sát để hỗ trợ và kiểm tra phần chính tả.
          4. Khi các em làm xong, thông qua đáp án với cả lớp bằng việc chỉ
            định các em luân phiên lên bảng ghi các từ lên đó.
          5. Trong khi sửa bài giáo viên có thể yêu cầu học sinh chép bất kỳ từ
            mới nào vào vở.
          6. Học sinh luyện tập các từ để phát âm đúng.

Mở rộng       1. Yêu cầu các em vẽ một bức tranh và viết về những gì các em ưa
            thích ở sân chơi làm bài tập về nhà. Các em cũng có thể kể cho
            nhau nghe vào đầu giờ học của buổi học sau.
www.teachingenglish.edu.vn                             Page 2
Worksheet
………………………………………………………………………………………………….
www.teachingenglish.edu.vn     Page 3
Answer key
www.teachingenglish.edu.vn  Page 4

								
To top