Docstoc

__________________________ Linux

Document Sample
__________________________ Linux Powered By Docstoc
					Open source


       1
 องค์กรอิสระ Open Source Initiative
 (OSI) ได้นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สไว้ดังนี้
1. อนุญาตให้นาไปเผยแพร่ได้อย่างเสรี (Free Redistribution)
2. ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Source Code)
3. อนุญาตให้สร้างซอฟต์แวร์ใหม่โดยต่อยอดจากซอฟต์แวร์
  ต้นฉบับ (Derived Works)
4. ต้องไม่แบ่งแยกผู้พัฒนาออกจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Integrity of
  the Author''s Source Code)
              ่
5. จะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพือกีดกันบุคคล หรือกลุ่มบุคคล (No
  Discrimination Against Persons or Groups)
                              2
  องค์กรอิสระ Open Source Initiative
  (OSI) ได้นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สไว้ดังนี้
6. จะต้องไม่จากัดการใช้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
  (No Discrimination Against Field of Endeavor)
7. การเผยแพร่ไลเซนต์ (Distribution of License)
8. ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์จะต้องไม่ขึ้นกับไลเซนต์ของผลิตภัณฑ์
   (License Must Not be Specific to a Product)
9. ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์จะต้องไม่จากัดไลเซนต์ของซอฟต์แวร์อื่น
   (License Must Not Restrict Other Software)
10. ไลเซนต์จะต้องไม่ผูกติดกับเทคโนโลยี (License Must Be
   Technology-Neatral)                   3
นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
1. อนุญาตให้นาไปเผยแพร่ได้อย่างเสรี (Free
Redistribution)
  ไลเซนต์จะต้องไม่จากัดในการขาย หรือแจกจ่ายให้กับ
ผู้อื่น โดยไม่มีการบังคับว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
(Royalty Fee) ให้กับเจ้าของซอฟต์แวร์ต้นฉบับ                         4
นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
2. ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Source Code)
   โปรแกรมต้องให้มาพร้อมกับ Source Code หรือถ้าไม่ได้ให้
 มาพร้อมโปรแกรมจะต้องมีช่องทางที่จะทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
 Source Code ได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ Source
 Code ที่ให้มาจะต้องอยู่ในรูปแบบที่นาไปปรับปรุงแก้ไขได้                              5
 นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
3. อนุญาตให้สร้างซอฟต์แวร์ใหม่โดยต่อยอดจาก
  ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Derived Works)
   ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์ต้องอนุญาตให้สามารถนาไปปรับปรุง
 แก้ไข และสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ โดยซอฟต์แวร์ตัวใหม่จะต้องมีไล
 เซนต์เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ต้นฉบับ                             6
 นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
4. ต้องไม่แบ่งแยกผู้พัฒนาออกจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
  (Integrity of the Author''s Source Code)
    ไลเซนต์อาจจะไม่ได้ให้ไปพร้อมซอสโค้ดในรูปแบบที่สามารถ
 แก้ไขได้ ในกรณีที่มีการกาหนดว่าจะให้ซอร์สโค้ดเฉพาะส่วนที่มี
        ่
 การแก้ไขเพิมเติม (patch files) เพื่อใช้ในการคอมไพล์โปรแกรม
 เท่านั้น ไลเซนต์ใหม่จะต้องกาหนดให้ชัดว่าสามารถแจกจ่ายได้
 หลังจากแก้ไขซอร์สโค้ดแล้ว โดยไลเซนต์ใหม่อาจจะต้องทาการ
   ่
 เปลียนชื่อ หรือเวอร์ชั่นให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
                              7
 นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
5. จะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันบุคคล หรือ
 กลุ่มบุคคล (No Discrimination Against Persons
 or Groups)
  ไลเซนต์จะต้องไม่เลือกปฏิบัตเพื่อกีดกันการเข้าถึง
 ซอฟต์แวร์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 โดยเฉพาะ

                            8
 นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

6. จะต้องไม่จากัดการใช้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
  (No Discrimination Against Field of Endeavor)
    ไลเซนต์จะต้องไม่จากัดการใช้สาหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น
 จะต้องไม่จากัดการใช้งานเฉพาะในเชิงธุรกิจ หรือในการทาวิจัย
 เท่านั้น


                                 9
  นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

7. การเผยแพร่ไลเซนต์ (Distribution of License)
    สิทธิ์ที่ให้ไปกับโปรแกรมจะต้องถูกบังคับใช้กับทุกคนที่
 ได้รับโปรแกรมเท่าเทียมกัน โดยไม่จาเป็นต้องใช้ไลเซนต์อื่นๆ
 ประกอบ                             10
 นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
8. ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์จะต้องไม่ขึ้นกับไลเซนต์ของ
 ผลิตภัณฑ์ (License Must Not be Specific to a
 Product)
    หมายความว่า ถ้าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สถูกนาไปพัฒนา
 เป็นผลิตภัณฑ์ ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจะต้องไม่ต้อง
 ไม่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ใดซอฟต์แวร์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวนั้น


                             11
  นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
9. ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์จะต้องไม่จากัดไลเซนต์ของ
  ซอฟต์แวร์อื่น (License Must Not Restrict Other
  Software)
    ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์ที่รวมในมีเดียเดียวกันจะต้องไม่
  ถูกบังคับให้เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ด้วย


                            12
 นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
10. ไลเซนต์จะต้องไม่ผูกติดกับเทคโนโลยี (License
 Must Be Technology-Neatral)
                         13
                กาเนิดแนวความคิด
• ในอดีต โปรแกรมต่างๆมีการพัฒนาโดยนักพัฒนา
 และแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี
• เริ่มมีการพัฒนาทางการค้าของซอฟต์แวร์มากขึน ้
• กลุ่มคนที่มองว่าซอฟต์แวร์เป็นสมบัติของมนุษยชาติ
 ได้ตั้งองค์การเรียกว่า The Free Software
 Foundation (FSF), ในปี 1985
  – นาโดย Richard Stallman
  – ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ดัดแปลง ทาสาเนา
                             ึ้
   ซอฟต์แวร์อย่างเสรี เพื่อให้ผู้ใช้มี Solution ที่ไม่ขนกับ
   Vendor
  – ตั้งโครงการ GNU เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทาให้
   คอมพิวเตอร์เหมือนระบบ Unix
  – สร้างลิขสิทธิ์แบบที่เรียกว่า GPL (Gnu public
   License) ขึ้น                       14
  GPL (Gnu Public License) และ Open Source
• ซอฟแวร์ส่วนใหญ่นั้นอยู่ใต้ Gnu Public License
 – อนุญาตให้มีการขาย ทาเพิ่มอย่างไรก็ได้แต่
   •ต้องให้ซอร์สโปรแกรมไปด้วย
   •การแก้ไขทุกครั้งที่ใครทาถือว่าอยู่ใต้ Gnu
   Public License

                       15
         แนวคิด Open source
• FSF GPL ทาให้ทาการค้าได้ยากเนื่องจากซอฟต์แวร์ทุกตัว
 ต้องแจกฟรีหมด
• Opensource เป็นแนวคิดที่เกิดในราว 1998
 – Computer programs or operating systems for which the source
  code is publicly available are referred to as open-source software.
  Inherent in the open source philosophy is the freedom of a
  distributed community of programmers to modify and improve the
  code. The most widely known example of open-source software is
  the Linux operating syst
 – ต้องการให้ทาการค้าได้ง่ายขึ้น                 16
        ข้อดีของ Opensource
• เข้าใจและแก้ไขได้เนื่องจากมี Source code ทาให้เราเป็น
 เจ้าของ technology
• มี solution ให้เลือกมากมาย
• มีพัฒนาการที่เร็ว
        ่
  – นักพัฒนากลุมใหญ่ใช้ Internet สร้างระบบพัฒนาแบบเปิด
  – มีการทดสอบและ fixed อย่างรวดเร็ว
• ใช้งานในองค์กรต่างๆอย่างมากมายและสนับสนุนโดยบริษัท
 ใหญ่ เช่น IBM, Sun Microsystem, Oracle
                             17
             ประวัติของระบบลีนุกซ์
• คิดค้นขึ้นโดยนิสิตปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Helsinki
 ประเทศ Finland ชื่อ Linus Torvald (ไลนัส ทอร์วาล) ใน
 ราวปี 1991
• จุดเริ่มต้นเพื่อทดแทน ระบบ Minix ของ Andrew S.
 Tanenbaum ที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่
• ลีนุกซ์ถูกนาไปใช้ก่อนในการวิจัยในมหาวิทยาลัย
 ต่างประเทศและในหมู่มือสมัครเล่น แล้วจึงแพร่หลายมา
 ในทางธุรกิจ
• ลีนุกซ์เป็นระบบที่เขียนขึ้นใหม่โดยสมบูรณ์จึงไม่มีปัญหา
 เรื่องลิขสิทธิ์ และแจกฟรีภายใต้ GPL License (GNU
 Public License)
                              18
               ุ
            ทาไมลีนกซ์กาลังดัง
• เป็นระบบปฏิบัติการที่ทางานแบบ UNIX ซึ่งมีขีดความสามารถ
 สูง
• กินฮาร์ดแวร์ต่ามาก ทางานได้บนเครื่องเก่าๆ เช่น PC 166, 300
 Mhz
            ี
• การใช้งานพบว่าลีนุกซ์มความเสถียร (stable) ในการใช้งานสูง
 มาก ไม่ค่อยหยุดทางาน
• เป็นของฟรีที่ ดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต
  – ftp.sunsite.unc.edu/pub/linux
  – ftp.nectec.or.th
                              19
    ขีดความสามารถเด่นๆของลีนุกซ์
• เป็นระบบที่ทางานได้ตามมาตรฐาน UNIX ของ IEEE ที่เรียกว่า
 POSIX
• สนับสนุนการทางานแบบ Multitask, และ Multiusers เต็ม
 รูปแบบ
• สนับสนุนการทางาน Multiprocessors แบบ SMP
• มีทั้ง 32 และ 64 บิต (Intel itanium, AMD Opteron)
• ทางานได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น บน Intel, DEC Alpha, MIPS
 และ PowerPC
                              20
     ขีดความสามารถเด่นๆของลีนุกซ์
• สนับสนุนการทางานแบบ Multithreading
• สนับสนุนการทางานแบบ Multimedia มีเสียงและภาพ
• มีระบบ Windows คือ X Windows และมี Desktop ที่มี
 ประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เช่นเดียวกับ Windows 98
• สนับสนุนเครือข่ายแบบ TCP/IP, Apple Talk, Netware IPX
• มีความสามารถเป็น Web Server, Web Proxy, Internet
 server, ftp server ได้ทันที

                             21
 Linux Scalability
               Supercomputer


          Server

     Desktop

Embeded               22
                 ุ
         โครงสร้างของลีนกซ์


โปรแกรมประยุกต์   โปรแกรมประยุกต์  โปรแกรมประยุกต์  เครื่องมือระบบ Shell, Complier, utilities

         เคอร์แนลระบบลีนุกซ์

                             23
    Linux Distribution
• ลีนุกซ์ที่แท้จริง คือ Kernel
• แต่การใช้งานจริงต้องการซอฟแวร์มากมาย
• มีผู้รวบรวมระบบลีนุกซ์และโปรแกรมประกอบมาทาให้ติดตั้งได้
 เรียกว่า Distribution
• Distribution ที่ใช้งานมาก
  – RedHat , Slackware, Debian , SuSe


                              24
 สาเหตุที่ระบบลีนุกซ์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
• มีการเปิดเผย Code ทั้งหมดทาให้มีคนจานวนมากเข้ามาพัฒนา
• มีระบบการจัดการเป็นโครงการโดยมีหัวหน้าเป็นคนทดสอบและ
 รวบรวมซอร์สหลักทาให้การพัฒนาไม่แตกกระจาย
• มีผู้ช่วยทดสอบและแจ้ง Bug และ Fix นับล้านคนจึงได้โปรแกรม
 ที่มีคุณภาพสูงมาก
• ได้คนเก่งๆจากทั่วโลกมาทาเพราะความท้าทาย
• ระบบลีนุกซ์ได้สร้างแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ขึ้น!!!

                             25
     การใช้งานบนระบบลีนุกซ์
• Internet/ Intranet Server
• เป็นระบบ Desktop
• ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
• ใช้ในการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์


                   26
  การใช้ลีนุกซ์เป็นระบบอินเตอร์เน็ตเซอร์ฟเวอร์
• สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ Dialup, LAN ทุกแบบ เช่น Ethernet,
 Fast Ethernet, ATM, Myrinet, Gigabit Ethernet, ISDN
• ใน package มาตรฐานจะให้
  – WEB Server Apache ที่นิยมใช้สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูง
  – ftp server, news server, mail server, domain name server, telnet
   server
• เป็น Multi-user เปิดให้ผู้ใช้หลายคนใช้งานได้ทันที
• ใช้งานเป็น Firewall ได้ มีซอฟแวร์มากมาย
                                 27
Netcraft : October 2004 Web Server Survey
                    28
      ี
  การใช้ลนุกซ์เป็นระบบอินทราเน็ตเซอร์ฟเวอร์
• ตั้งระบบลีนุกซ์เพื่อเป็นตัวกลางแลกข้อมูลในองค์กร
• ส่งจดหมายเวียนผ่านระบบ email
• ส่งประกาศ ข่าวสาร ต่างๆทาง Web page และ Web board
• เก็บบทเรียนเป็นรูปอิเลคทรอนิคส์เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าได้เอง
• เก็บแบบฟอร์มมาตรฐานในรูปไฟล์ที่แก้ไขได้เพื่อให้มีการดาวน์
 โหลดมาใช้งานโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
• ประหยัดกระดาษในแนว Paperless office
                                 29
ลีนุกซ์สาหรับระบบอินเตอร์เน็ตเซอร์ฟเวอร์
       Internet

             Firewall, Gateway
             Web, Mail Server
                       30
การใช้ลีนุกซ์เป็นเซอร์ฟเวอร์ให้กับ MS Windows
• ระบบลีนุกซ์มาพร้อมกับขีดความสามารถที่จะทางานเป็น
 เซอร์ฟเวอร์ให้กับ Windows XP/NT/98/MEโดยใช้ซอฟแวร์ที่
 เรียกว่า SAMBA Server
• ขีดความสามารถ
 – ใช้ดิสค์ร่วมกันระหว่าง Windows กับ Linux
 – PC Windows พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์บนลีนุกซ์
 – Linux พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของ PC
 – แปลงร่างเป็น Domain Server ของ Windows
                           31
SAMBA


   Windows Fileserver
   Windows Print Server
   DHCP ServerIntranet


              32
      Linux Administration
• ใช้คาสั่งกับ script language
  – Perl, Bash, Python
• ใช้ GUI tools มีให้มากมายใน Linux distribution
                          33
      Linux Administration

• Web Interface
 – Webmin
  http://www.webmin.co
  m/
   • ทาให้การดูแลลีนุกซ์
    เซอร์ฟเวอร์ง่ายมาก                  34
        การใช้งานฐานข้อมูลบนลีนุกซ์

• ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลใหญ่ๆ เช่น Oracle, Informix, DB2 มีรุ่น
 ที่สนับสนุนลีนุกซ์แล้วทั้งสิ้น
• ใช้ windows เป็น client ได้ผ่าน ODBC
• ลีนุกซ์ Redhat จะมาพร้อมกับ SQL server เรียกว่า Postgres ที่
 ใช้งานได้ทันที
• สาหรับฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงกลางและทา Dynamic Web ใช้
 MySQL กันมาก

                              35
     การใช้ลีนุกซ์เป็นระบบ Desktop

• ลีนุกซ์ยังนามาใช้เป็นระบบ Desktop ได้ เช่น เดียวกับระบบ
 Windows
• มี Desktop ที่ดีหลายตัวที่มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับ
 Windows เช่น KDE ( K Desktop Environment) ,Gnome
                            36
การใช้ลีนุกซ์เป็นระบบ Desktop
                37
การใช้ลีนุกซ์เป็นระบบ Desktop
                38
 โปรแกรม Office Productivity
• Open Office
  – To create, as a community, the leading international office
   suite that will run on all major platforms and provide access to
   all functionality and data through open-component based
   APIs and an XML-based file format.
• มีคนทาไทยให้ open office 8nv
  – Office TLE (ออฟฟิสทะเล) NECTEC
  – Pladao (ปลาดาว) Sun Microsystem + Algorithms
                                  39
OfficeTLE: Thai Open Office
               40
         โปรแกรมกราฟิกบนระบบลีนุกซ์
• ระบบลีนุกซ์จะให้โปรแกรมกราฟิกมา
 หลายตัว เช่น
• GIMP (Gnu Image Manipulation
 program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยตกแต่ง
 ภาพเช่นเดียวกับ โฟโต้ชอป
 (www.gimp.org)
• XV ใช้ดูภาพกราฟิกและแปลง
 ภาพกราฟิกแบบต่างๆ
• Ghostscript เป็น Postscript Interpreter
 ที่ ช่วยในการดู หรือ พิมพ์ Postscript
 ไฟล์ออกเครื่องพิมพ์
• Xpaint ใช้เขียนรูปเหมือน PCPaint
• Xfig ใช้เขียน Diagram ต่างๆ
                        41
      ลีนุกซ์กบการโปรแกรมกราฟิก 3D
          ั

• ลีนุกซ์สนับสนุนมาตรฐาน OpenGL โดยใช้ ตัวโปรแกรมช่วยชื่อ
 Mesa
• โปรแกรมกราฟิคที่เหมือนกับ NT ได้ทันทีเนื่องจาก Windows
 95/98/NT สนับสนุน OpenGL
• Povray เป็น Rendering Engine ที่ใช้สร้างรูปสามมิติได้
 (www.povray.org)
• ซอฟต์แวร์ Commercial เช่น Alias Wavefront Maya ทางานได้
 บน Linux
                            42
รูปที่สร้างจาก Povray
            43
      การใช้ลีนุกซ์พัฒนาโปรแกรม
ลีนุกซ์มาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมมากมาย
• มีตัวแปรภาษาสาหรับโปรแกรมภาษา C, C++, Pascal,
  fortran77,lisp, prolog, ADA
• Java ต้องdownload มา แต่ใช้งานได้ดี
• สนับสนุน Script language language เช่น shell, c-shell, k-
  shell, perl, python
• ทากราฟิกและเมนูได้ง่ายด้วย TCL/TK, Python, Glade, Java

                               44
       การเขียนและพัฒนาโปรแกรม
• มีคอมไพเลอร์ภาษา C gcc
• มีโปรแกรม Integrated Development Environment
 เรียกว่า Kdevelop
• โปรแกรม Debugger Full Screen เรียกว่า xxgdb
• มีโปรแกรมช่วยบริหาร code เรียกว่า rcs (revision
 control system)
 – ช่วยรักษา database ของ code ให้มี version ที่แน่นอนและ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากคนๆเดียว               45
การเขียนและพัฒนาโปรแกรม
             46
          Linux Embedded
• ลีนุกซ์ถูกใช้งานมากขึ้นในระบบเล็กๆ
  – Internet Appliance, Home Router
  – PDA
• ข้อดี
  – Programming support
  – Source code availability
  – Large users and developers
   communities
• http://www.linuxdevices.com/                    47
          อนาคตของลีนุกซ์ทั่วโลก
• ลีนุกซ์จะได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆในการใช้งานจริงมาก
 ขึ้น
  – ขณะนี้ซอฟแวร์ฐานข้อมูลใหญ่ๆเริ่มลงมาสนับสนุนลีนุกซ์ เช่น
   Informix, Oracle, IBM DB2
  – ซอฟแวร์ต่าง ๆ จะเริ่มตามมาอีก
• อย่างไรก็ตามลีนุกซ์คงจะแข่งขันได้เฉพาะในตลาดเซอร์ฟเวอร์ที่
 ต้องการคนทางเทคนิคดูแล ยังไม่ลงมาทาง Desktop เนื่องจาก
               ่
  – การติดตั้งลีนุกซ์ยังไม่งาย
  – การดูแลระบบยังยากเนื่องจากรากฐานที่มาจากระบบยูนิกซ์
                                48
    อนาคตของระบบลีนุกซ์ในประเทศไทย

• ลีนุกซ์กาลังได้รับความสนใจอย่างมาก
 – ในหมู่นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยเนื่องจากความเด่น
  ทางเทคนิคและเป็นของฟรี
 – ในหมู่สถาบันการศึกษาเพื่อนามาใช้เป็นระบบอินเตอร์เน็ต
  เซิร์ฟเวอร์ การเรียนการสอนในกลุ่มองค์กรและบริษัท
  ขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อนามาลดค่าใช้จ่าย

                           49
Question & Answer
          50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:9/6/2011
language:Thai
pages:50