PERMOHONAN MENUKAR TARAF PROGRAM MASTER KE PhD APPLICATION FOR by ronny19938

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                        UPM/TNCAA/PS/GS-09
                PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR
                (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)      PERMOHONAN MENUKAR TARAF PROGRAM MASTER KE PhD
     APPLICATION FOR CONVERSION OF MASTERS PROGRAMME TO PhD


BAHAGIAN A        UNTUK DILENGKAPKAN OLEH PELAJAR
PART A          TO BE COMPLETED BY STUDENT

 1. Nama penuh (Full name):

 2. No. matrik (Matric no.):            3. Program (Programme):

4.  Bil. semester berdaftar            5. Semester (Pertama/Kedua), Tahun:
   (No. of registered semester):          (First/Second) Semester, Year:

 6. Tarikh pendaftaran (Date of registration):

 7. Bidang pengajian (Field of study):

 8. Fakulti/Institut (Faculty/Institute):


 9. Kursus-kursus yang telah diambil (Courses taken):

  Kod                                     Kredit   Gred
                 Tajuk kursus (Course title)
 (Code)                                   (Credit)  (Grade)
10. Tajuk projek penyelidikan master (Title of master’s research project):
No. Isu: 02
No. Semakan: 01
Tarikh Kuatkuasa: 15/06/2009                                  1/3
11. Jawatankuasa Penyeliaan Tesis semasa (Current Thesis Supervisory Committee):
    Pengerusi (Chairman):

    Ahli-ahli (Members):
12. Jawatankuasa Penyeliaan Tesis yang dicadangkan (sekiranya ada perubahan)
  Proposed Thesis Supervisory Committee (if there is any change)
    Pengerusi (Chairman):

    Ahli-ahli (Members):
13. Tajuk projek penyelidikan PhD (Title of PhD research project):
Tandatangan pelajar (Signature of student):             Tarikh (Date):
No. Isu: 02
No. Semakan: 01
Tarikh Kuatkuasa: 15/06/2009                             2/3
BAHAGIAN B        UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
PART B          FOR OFFICE USE

I.   Sokongan Jawatankuasa Penyeliaan Tesis:
    Recommendation of Thesis Supervisory Committee:

       Disokong (Supported)    Tidak disokong (Not supported)
           Tandatangan dan cap rasmi               Tarikh
          Pengerusi J/K Penyeliaan Tesis              Date
           Signature and official stamp of
        Chairman of Thesis Supervisory Committee

    Ahli 1 (Member 1):

    Tandatangan:                       Tarikh:
    Signature:                        Date:

    Ahli 2 (Member 2):

    Tandatangan:                       Tarikh:
    Signature:                        Date:

    Ahli 3 (Member 3):

    Tandatangan:                       Tarikh:
    Signature:                        Date:II.  Sokongan Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti/Institut:
    Recommendation of Faculty’s/Institute’s Graduate Studies Committee:

       Disokong (Supported)     Tidak disokong (Not supported)
         Tandatangan dan cap rasmi                 Tarikh
       Pengerusi J/K Pengajian Siswazah                Date
         Signature and official stamp of
      Chairman of Graduate Studies Committee


III.  Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti:
    Approval of University Graduate Studies Committee:

       Diluluskan (Approved)     Tidak diluluskan (Not approved)


    Bil. Mesyuarat JKPSU:                    Tarikh:
    JKPSU Meeting No:                      Date:

No. Isu: 02
No. Semakan: 01
Tarikh Kuatkuasa: 15/06/2009                             3/3

								
To top