definisi kssr by sknanas12

VIEWS: 6,097 PAGES: 28

									    KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

    1.0 DEFINISI


    1.1 KURIKULUM


    Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan
atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang
dihajati. Manakala menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu
pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kamus Dewan edisi
keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata
pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah.

    1.2 STANDARD

    Standard pula ditakrifkan oleh Kamus Dewan edisi keempat sebagai sesuatu yang
dapat diterima (diiktiraf) dan dijadikan dasar untuk mengukur sesuatu yang lain.
    2.0 PENGENALAN

    Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.
Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama
Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR) diperkenalkan. KBSR disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran
dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). KBSR (semakan)
telah digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan
teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).


    Dasar teras kedua PIPP adalah membangunkan modal insan yang mempunyai
pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat PIPP adalah untuk
memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat, menguasai ilmu pengetahuan,
kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai murni.


    Gagasan ke-3 ucapan dasar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam
Perhimpunan Agung UMNO 2006 telah menuntut supaya sistem pendidikan negara memberi
penekanan kepada teras kedua PIPP. Justeru, KSSR diperkenalkan bagi tujuan itu.
                                          1
    KSSR merupakan satu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk
 perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan
 perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran,
 bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.


    KSSR  mula dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011. Menurut Ketua
 Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, KSSR tidak menggantikan tetapi
 seiringan dengan KBSR.


    Bermula pada 31 Mac 2009 hingga akhir Jun 2009, sebanyak 500 buah sekolah telah
 dijadikan sekolah rintis untuk menguji keberkesanan KSSR. Daripada 500 buah sekolah itu,
 50 buah sekolah telah diuji rintis dengan semua mata pelajaran, manakala bakinya hanya diuji
 dengan mata pelajaran terpilih sahaja.


    KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras,
 Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Modul Asas Teras merangkumi mata pelajaran
 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik,
 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.


    Modul Asas Tema pula terdiri daripada Dunia Sains dan Teknologi, Malaysia
 Negaraku serta Seni Visual dan Muzik. Modul Asas Elektif pula pilihan bahasa seperti Bahasa
 Tamil, Bahasa Cina atau Bahasa Arab.    3.0 TRANSFORMASI KURIKULUM

    3.1 DEFINISI:

       Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud
proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan
sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas
kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan
kurikulum dan pengurusan sekolah
                                             2
   3.2 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

       Matlamat KBSR

    Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan
potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi
aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.
       Objektif KBSR


   Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk
membolehkan untuk membolehkan murid:


   i.   menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa
       Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;
   ii.   menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis
       dalam bahasa pengantar sekolah;
   iii.  menguasai    asas  yang   kukuh  dalam  kemahiran  mengira  dan
       menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian;

   iv.   menguasai kemahiran belajar;

   v.   menguasai kemahiran berfikir;

   vi.   bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan
       kedudukannya sebagai bahasa kedua;

   vii.   memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;

   viii.  membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;


   ix.   mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap
       manusia dan alam sekitar;

   x.   menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;
                                           3
xi.   memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian
     dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional;

xii.   menjaga kesihatan dan kecergasan diri;


xiii.  menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap
     keusahawanan dan produktiviti;


xiv.   menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian
     ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;


xv.   menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan
     akhlak mulia;

xvi.   membina semangat patriotisme;

xvii.  mengembangkan bakat dan kreativiti; dan

xviii.  mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang
     menjadikannya asas bagi amalan hidup.
Prinsip KBSR

     KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan:-

i.    Pendekatan Bersepadu;

ii.   Perkembangan individu secara menyeluruh;

iii.   Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan

iv.   Pendidikan seumur hidup.

v.    murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran
     melalukukan aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman
     hidup mereka, justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan
     dengan pengalaman hidup mengikut peringkat


                                          4
vi.    suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan
     interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid

vii.   aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran
     kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses
     menguasai kemahiran asas

viii.  aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel

ix.   penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)

x.   penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)


xi.   penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik
     darjah
     Penekanan

Fokus Tahap I

i.    Penguasaan kemahiran asas berbahasa

     (mendengar, bertutur, membaca dan menulis)

ii.    Penguasaan nombor dan operasi asas mengira


iii.   Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-
     Quran;


iv.   Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.
                                           5
Fokus Tahap II

i.   Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;

ii.   Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;

iii.  Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain

iv.   Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;

v.   Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran;

vi.  Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
    Struktur KBSR

Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-

i.      Komunikasi;

ii.     Manusia dan Alam Kelilingnya; dan

iii.    Perkembangan Diri Individu.


    Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi
teras kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-

i.      Kemahiran Asas;

ii.     Manusia dengan Persekitaran;

iii.    Kesenian dan Kesihatan;

iv.     Kerohanian, nilai dan sikap

v.      Kemahiran Hidup; dan

vi.     Kokurikulum
                                        6
    Bidang Pelajaran


                             Matapelajaran
                             Fasa 1     Fasa 2
    Bidang         Komponen
                        Bahasa Melayu       Bahasa Melayu

                        Bahasa Inggeris      Bahasa Inggeris

Komunikasi      Kemahiran Asas      Bahasa Cina        Bahasa Cina


                        Bahasa Tamil       Bahasa Tamil
                        Matematik         Matematik
                        Pendidikan Islam     Pendidikan Islam


Manusia dan      Sikap , Nilai       Pendidikan Moral     Pendidikan Moral
Persekitaran                               Sains
           dan Spiritual
                                     Kajian Tempatan
                             -
                             -        Kemahiran Hidup
                        Pendidikan Muzik     Pendidikan Muzik
Perkembangan     Kemahiran Hidup
                        Pendidikan Seni      Pendidikan Seni
                        Pendidikan     Pendidikan Jasmani dan
Diri Individu     Seni dan Riadah
                        Jasmani dan     Pendidikan Kesihatan
           Kokurikulum        Pendidikan
                        Kesihatan


   Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-

           i.        Bidang Komunikasi

               1.       Bahasa Melayu;

               2.      Bahasa Inggeris;

               3.      Bahasa Cina;

               4.      Bahasa Tamil; dan

               5.      Matematik.

                                              7
ii.     Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya

    1.  Pendidikan Islam;

    2.  Pendidikan Moral;

    3.  Sains; dan

    4.  Kajian Tempatan.
iii.    Bidang Perkembangan Diri Individu

    1.  Kemahiran Hidup;

    2.  Pendidikan Muzik;

    3.  Pendidikan Seni;

    4.  Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
                              8
     Peruntukan Masa


Mata            Sekolah Kebangsaan          Sekolah Jenis Kebangsaan
Pelajaran       Tahap 1      Tahap 2      Tahap 1       Tahap 2
Perkara        1   2   3   4    5   6   1    2   3   4   5    6
Bahasa        4   4   4   3    3   3   2    2   2   1   1    1
Melayu     50  50   50  00  00   00  70  70   70  50  50  50
Bahasa        2   2   2   2    2   2          6   9   9    9
Inggeris    40  40   40  10  10   10          0   0   0  0
Bahasa                            4    4   4   3   3    3
Cina/Tamil                       50  50   50  00  00  00
Sains                  1    1   1             1   1    1
                  50  50   50            50  50  50
Matematik       2   2   2   2    2   2   2    2   2   2   2    2
        10  10   10  10  10   10  10  10   10  10  10  10
Pend.         1   1   1   1    1   1   1    1   1   1   1    1
Islam/Moral   80  80   80  80  80   80  50  50   50  50  50  50
Pendidikan      6   6   6   6    6   6   6    6   6   6   6    6
Seni       0   0   0   0  0    0   0   0    0   0   0  0
Pendidikan      6   6   6   6    6   6   6    6   6   6   6    6
Muzik      0   0   0   0  0    0   0   0    0   0   0  0
Kemahiran                6    6   6             6   6    6
Hidup                0  0    0             0   0  0
Kajian                  1    1   1             1   1    1
Tempatan              20  20   20            20  20  20
Pend. Jas.      9   9   9   6    6   6   9    9   9   6   6    6
& Kes.      0   0   0   0  0    0   0   0    0   0   0  0
Perhimpun       3   3   3   3    3   3   3    3   3   3   3    3
an        0   0   0   0  0    0   0   0    0   0   0  0
Pilihan        3   3   3             3    3   3
Guru Besar    0   0   0            0   0    0
JUMLAH        1   1   1   1    1   1   1    1   1   1   1    1
        350  350  350  440  440   440  350  350   350  440  440  440
                                              9
    3.3 MENGAPA STANDARD?

       Terdapat beberapa sebab dan tujuan standard diwujudkan dalam kurikulum
baru ini. Antaranya ialah memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan.
Melalui adanya standard kandungan dan standard pembelajaran , guru dapat mengikuti garis
panduan tersebut supaya murid dapat mencapai pembelajaran dengan lebih berkesan. Hal
ini, sacara tidak langsung dapat mengatasi keciciran dalam pembelajaran murid di sekolah.
Selain itu penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur oleh guru terhadap murid
adalah jelas. Perkara ini dapat dilakukan melalui pentaksiran yang akan dibuat kepada
murid. Perlaksanaan yang dibuat adalah berasaskan sekolah. Staretegi penambahbaikan (
assessment for learning ) dapat dikenal pasti juga antara tujuan standard ini dibuat. Oleh
yang demikian , guru dan murid akan meningkatkan diri masing-masing untuk mencapai
lebih daripada yang telah ditetapkan.
4.0  PERBANDINGAN KBSR DENGAN KSSR

     4.1 KAEDAH PENTAKSIRAN

     Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan (SK) Taman Bukit Maluri, Saadun Kasim
 yang merupakan Yang Di Pertua Majlis Guru Besar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
 pembaharuan yang diperkenalkan KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan
 (SPPK). SPPK bermatlamat untuk mengurangkan tekanan peperiksaan awam, memperkukuh
 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), memperbaiki pembelajaran murid, pentaksiran
 holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. Terdapat lima
 kaedah pentaksiran yang dilaksanakan melalui SPPK iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan
 dan kokurikulum, pentaksiran sekolah, pentaksiran psikometrik, peperiksaan pusat serta
 pentaksiran pusat.
     Di bawah pentaksiran sekolah, setiap sekolah bertanggungjawab melaksanakan
 sistem pentaksiran sendiri yang dirancang dan diperiksa guru membabitkan murid, ibu bapa
 dan organisasi luar. Pentaksiran sekolah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pentaksiran
 formatif dan pentaksiran sumatif.
     Pentaksiran  formatif  membabitkan  proses  sepanjang  pembelajaran  murid
 menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada

                                            10
bertulis atau verbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran murid. Guru tidak dibenar
membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti
digunakan sebelum ini.

    Pentaksiran sumatif dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat
pertimbangan  dan   penilaian   prestasi   murid  dalam  meneruskan   pembelajaran.
Maklumat itu dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif mengikut standard ditetapkan sekolah.
    4.2 PERUNTUKAN MASA

    Berlaku perubahan peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Hal ini kerana kerajaan telah menggariskan
penekanan untuk memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris
selaras dengan pemansuhan dasar PPSMI.
    4.3 KANDUNGAN KSSR

    Terdapat perubahan berlaku pada semua mata pelajaran. Pendidikan seks diajar
menerusi Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi tahap satu. Menurut Datu Dr
Julaihi Bujang, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran
Malaysia, pengetahuan mengenai pendidikan seks hanya mewakili 75 peratus daripada
keseluruhan pengisian kurikulum baru subjek berkenaan.

    Enam  tunjang   yang   menjadi   teras  pengisian  pendidikan  seks  mencakupi
perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran kendiri,
kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Enam tunjang ini akan
dilaksanankan secara berperingkat bermula Tahun satu sehingga Tahun enam.

    Menurut beliau lagi, perkembangan manusia mendedahkan murid mengenai
pengetahuan sistem reproduktif manusia, perhubungan pula menjurus mengenai kasih
sayang dan persahabatan. Murid turut didedahkan mengenai perkahwinan dan kekeluargaan
yang merangkumi tanggungjawab sebagai ibu bapa, manakal kebolehan dalam membuat
keputusan menjadi pengisian kepada tunjang kemahiran kendiri.

    Kesihatan dan tingkah laku seksual membicarakan amalan seks sepanjang
kehidupan, kaedah mengelakkan hubungan seksual, fantasi, kehamilan, penyakit seksual
                                               11
 berjangkit, HIV, AIDS. Isu berkaitan seks dan perundangan pula dibincang di dalam tunjang
 masyarakat dan budaya.
     Selain daripada itu, mata pelajaran Matematik turut mengalami perubahan. Jika pada
 peringkat KBSR konsep 3M (membaca, menulis, mengira) ditekankan, namun pada
 pelaksanaan KSSR, konsep 4M ditekankan (membaca, menulis, mengira, menaakul).
 Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan
 menjadikan   pengertian   tentang  matematik   lebih  bermakna.  Penaakulan    berupaya
 mengembangkan kapasiti pemikiran logikal dan dan kapasiti pemikiran kritis. Sebagai contoh,
 untuk topik Pecahan Tahun satu, murid diajar tentang konsep keseluruhan bagi memastikan
 mereka memahami tentang konsep separuh dan suku. *rujukan – rencana berita harian 30 jan
 2011*
5.0   KOMPOSISI KURIKULUM

     KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit
tetapi  menggunakan  pendekatan    yang  lebih  interaktif.  Kurikulum  tersebut  bakal
menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu
subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. Pelaksanaan KSSR adalah
usaha untuk mentranformasikan pendidikan sekolah dengan menyatupadukan pelbagai
disiplin ilmu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan
dan bermakna.
     Selain itu, murid Tahun Satu juga akan diajar pendidikan seks. Pengarah Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran, Datu Dr, Julaihi Bujang, berkata
pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. Ia
membabitkan murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3. Pendidikan seks
akan mencakupi perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan,
kemahiran kendiri, kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Guru
yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan telah diberi kursus manakala bahan
pengajaran turut disediakan.
                                                 12
    Mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi akan memberi pendedahan kemahiran
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’. 2. Murid Tahun
Satu akan mempelajari asas sains hayat, sains fizikal dan sains bahan yang diberi penilaian
berasaskan sekolah melalui kaedah pemerhatian secara berterusan serta pelbagai
pendekatan meliputi secara bertulis dan projek ditentukan guru. Murid akan mempelajari
Microsoft Word, diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Penguasaan kemahiran ICT ini
tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan, sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun
Satu sebagai menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi. Sains hayat akan
mendedahkan murid Tahun Satu kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia, haiwan
dan tumbuh-tumbuhan, manakala sains fizikal berkaitan semua jenis deria, dan sains bahan
pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka
bentuk. Pengajaran subjek Dunia Sains dan Teknologi untuk murid Tahun Satu ini
membabitkan dua waktu seminggu di mana mereka akan banyak terdedah kepada proses
pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri, iaitu secara dapatan dan penemuan
menarik.    Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah terdiri daripada Modul Teras Asas,
Modul Teras Tema dan Modul Elektif. (Rujuk Lampiran ). Pembahagian masa juga
bertambah daripada 1350 dalam KBSR kepada 1380 dalam KSSR.
    Modul Teras Asas terdiri daripada subjek asas seperti Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT), Pendidikan Islam, Pendidikan
Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Matematik.
    Modul Teras Tema pula terdiri daripada subjek Dunia Sains dan Teknologi, Dunia
Seni Visual dan Dunia Muzik.
    Modul Elektif pula terdiri daripada bahasa pilihan seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina
Sekolah Rendah, Bahasa Tamil Sekolah Rendah, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun.
Peruntukan masa pengajaran bagi modul elektif adalah sebanyak 90 minit (3 waktu) yang
dimasukkan dalam jadual persekolahan. Sekolah perlu melaksanakan sekurang-kurangnya
satu bahasa dalam Modul Elektif mengukit kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan
guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah. Sekiranya sekolah tidak dapat

                                            13
menjalankan Modul Elektif kerana kekurangan prasarana, mereka boleh membuat pilihan
untuk melaksanakan satu atau kombinasi mata pelajaran daripada Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Matematik serta Dunia Sains dan Teknologi. Contoh kombinasi mata pelajaran
ialah dengan menjalankan pengajaran Bahasa Melayu selama 60 minit dan Bahasa Inggeris
selama 30 minit. Pemilihan subjek atau kombinasi subjek bergantung kepada kesediaan dan
keupayaan sekolah.
     Bagi Tahap Dua pula, akan dilaksanakan pada tahun 2014. Antara subjek yang bakal
diperkenalkan ialah Reka Bentuk dan Teknologi Maklumat dan Sejarah. Manakala subjek
sedia ada termasuklah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
(SJKC dan SJKT), Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Jasmani, Matematik, Sains,
Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.
6.0    BAHAN KURIKULUM

     Bahan kurikulum yang digunakan dalam melaksanakan KSSR terbahagi kepada tiga
iaitu dokumen standard, modul pengajaran dan modul pembelajaran.
     Dokumen standard ialah bahan kurikulum utama yang digunakan dalam pengajaran
dan pembelajaran. Guru menggunakan dokumen standard ini untuk merancang rancangan
pengajaran mereka. Standard kandungan dan standard pembelajaran adalah elemen utama
yang terdapat dalam dokumen standard.
     Standard  kandungan    adalah  kenyataan   umum  tentang  domain  kognitif
(pengetahuan)dan efektif (sikap dan nilai) yang boleh dicapai oleh murid. Standard
pembelajaran pula ialah kenyataan khusus kepda murid agar mereka tahu dan boleh
melakukan   dari  segi  konsep  dan   pengetahuan.  Keupayaan  melakukan  sesuatu
membolehkan murid mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bentuk yang boleh
diukur.
                                               14
    Sebagai contoh dalam mata pelajaran Matematik , guru membimbing pelajar dalam
menamakan dan menentukan nilai dalam topik Nombor Bulat 0 hingga 100 yang merupakan
standard kandungan magi topic ini. Manakala standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh
pelajar ialah dapat menamakan nombor hingga 100.
    Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), modul didefinisikan sebagai unit atau
bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponen yang melaksanakanfungsi tertentu dan
dapat dirangkaian dengan unit-unit lain di dalam sesuatu yang lebih besar. Selain itu, modul
juga merupakan kursus pengajaran (latihan dan seumpamanya) yang dapat dilaksanakan
secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. Malihat kepada
dua definisi ini, kita boleh mentakrifkan modul sebagai suatu bahan pengajaran yang
lengkap dengan isi pelajaran khas yang telah dirancang dan merangkumi soalan-soalan
sama ada objektif atau subjektif bagi menguji tahap pemahaman pelajar supaya mereka
dapat mencapai kemahiran-kemahiran tertentu yang dikehendaki.

    Modul pengajaran adalah dokumen yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan
pengajaran manakala modul pembelajaran pula dugunakan oleh murid untuk mengukuhkan
lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran.
7.0  DOKUMEN KURIKULUM

    Dokumen kurikulum pula terdiri daripada bahan kurikulum dan juga bahan sokongan.
Bahan kurikulum adalah dokumen standard yang digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran. Setiap subjek yang ditawarkan dalam KSSR mempunyai dokumen standard
yang khusus.
    Bahan sokongan pula terdiri daripada buku teks, modul pengajaran dan
pembelajaran serta buku panduan untuk guru.
                                             15
8.0    PENTAKSIRAN

     Pentaksiran Sekolah ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh
diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif adalah bertujuan
untuk memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) manakala pentaksiran secara
sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang
dipelajari (assessment of learning). Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR),
pentaksiran formatif berasaskan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan
perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran ini menggunakan
pelbagai kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autaentik dan holistik.
     Proses Pentaksiran Sekolah melibatkan aktiviti-aktiviti seperti mengumpul maklumat
yang autentik dan boleh diharap (dependable) tentang prestasi murid secara berterusan
(ongoing) berdasarkan pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi
(performance standard) serta penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. Guru
membuat penilaian dan melaporkan secara verbal atau bertulis tentang prestasi, potensi,
pencapaian dan keperluan murid.
     Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid berusaha ke arah yang sejajar
dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. Murid dapat menganalisa
pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki dan belajar dengan kaedah
tersendiri. Selain itu, murid dapat mensíntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain
daripada mengingati fakta. Murid akan lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran, dapat
melalui proses pembelajaran dengan berjaya serta berupaya bersaing di tahap yang lebih
tinggi.
     Pentaksiran formatif untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan
yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah
pembelajaran murid. Oleh itu, maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu
proses   pembelajaran.  Maklumat  tersebut  diguna  sebagai  maklum  balas  dalam
mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua
murid. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain.
                                             16
    Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti
pencerapan, perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis, sama ada kerja rumah atau
tugasan dalam kelas. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan
berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran.
    Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk
membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara
yang betul. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara
murid tentang kebolehan, kedudukan atau persaingan. Maklumbalas perlu mengandungi
elemen-elemen seperti kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard
prestasi yang ditetapkan, tahap pembelajaran yang diharapkan dan maklumat untuk
merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan.
    Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis, perkembangan
pembelajaran murid dan maklumbalas,    bukan semata-mata merekod skor. Oleh itu,
pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu
memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-
mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir.

    Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya
kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti
dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. Sesuatu instrumen yang
secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria
penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri
kerja murid dengan jelas.    Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan
bukannya tugas tambahan. Pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh
dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. Tujuan
utama pentaksiran bukan hanya untuk membuat keputusan, tetapi memberi sokongan dan
mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan
pembelajaran; bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan, menyumbang
kepada keberkesanan program.
                                            17
    Antara kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah ialah melalui kaedah
pencerapan. Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan
selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk
mendapatkan hasil penyelesaian yang umum. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan
dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk
mengurangkan penyimpanan rekod, seperti senarai semak dan skala pengadaran (rating
scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod.
    Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar.    Ia membolehkan guru
mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama.
Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor.
Sekiranya digunakan dengan betul, ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada
kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah
dipelajari. Ujian boleh dilaksanakan secara manual seperti kertas-pensil, papan tulis dan
lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline.
    Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan
melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam
pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal
sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam
amalan. Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang
tersendiri untuk belajar. Antara contoh ialah projek, pameran, penyampaian visual dan lisan,
debat, simulasi komputer dan persembahan.
    Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin
ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran
akademik dan prestasi dengan tepat. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus
untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam
mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja. Refleksi ke
atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran.
                                             18
    Pentaksiran rakan sebaya, menggunakan senarai semak atau rubrik, membantu
murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran
memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka.
Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah
satu daripada hasil kritis.
    Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama, bantu
membantu, pengagihan kerja dan sumbangan setiap individu melalui satu produk.
Pentaksiran kerja berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau hasil kerja.
Ia melibatkan pentaksiran kemahiran sosial, pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan,
selain daripada hasil kerja kumpulan.
    Modul pengaran dalam KSSR mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan
pengayaan kepada murid. Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu
kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. Tujuan pemulihan adalah untuk
membantu murid lemah mencapai objektif pembelajaran yang belum dicapai dalam pelajaran
lalu dan untuk membantu murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi
mereka.
    Dalam aktiviti pemulihan, guru boleh menjalankan program bacaan tambahan
dengan menggalakkan murid membuat bacaan meluas dengan pelbagai rujukan daripada
buku dan internet. Guru boleh memberi bahan bacaan yang sejajar dengan perkembangan
kognitif murid bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam
kelas. Selain itu, guru boleh menggalakkan murid membuat kerja projek yang dijalankan
secara individu atau berkumpulan contohnya aktiviti yang meminta murid untuk membuat
sesuatu hasilan atau menyelesaikan masalah mudah. Ia bertujuan untuk menggalakkan
murid-murid untuk berfikir menyelesaikan masalah.
    Pengayaan ialah proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yang mempunyai aras
kesukaran yang lebih tinggi daripada aras aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan
dalam bilik darjah. Tujuannya ialah untuk memperkembangkan kemahiran-kemahiran yang
sedia ada pada murid di samping membekalkan peluang tambahan untuk mengembangkan
lagi daya kreatif, minat, sifat ingin tahu, sikap berdikari dan bakat kepimpinan murid-murid
                                             19
dalam pelbagai bidang. Aktiviti pengayaan menyediakan murid untuk memperkembangkan
potensi ke tahap maksima. Ia dijalankan secara tidak formal dan tidak dimasukkan dalam
jadual waktu tetap sekolah. Bimbingan guru adalah pada tahap minima kerana aktiviti
pengayaan bercorak belajar kendiri.
    9.0   KESIMPULAN

    Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul
dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan
bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus
globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.
    Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua
pihak termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa seta pihak
berkepentingan. Hal ini kerana, kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif jika
pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan
menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan
murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan
masa depan.
                                             20
    10.0 REFLEKSI

    NAMA: SITI ZAFIRAH BINTI AHMAD ZUKRI

    Menerusi pembentangan kumpulan saya pada minggu ini, saya memperoleh banyak
maklumat penting tentang perubahan kurikulum yang digubal kerajaan. Setiap soalan yang
diajukan membuka minda dan pemikiran supaya saya mendapat lebin maklumat tentang
sebab berlakunya transformasi itu. Walaubagaimanapun, terdapat juga perkara-perkara dan
persoalan-persoalan yang tidak dapat dijelaskan dengan tepat kerana kekurangan sumber.
Seperti yang kita tahu, KSSR adalah masalah baru kurikulum bagi tahun ini. Jadi sumber
rujukan yang kami peroleh juga terhad kerana hanya bergantung kepada internet, akhbar
serta beberapa responden yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan KSSR. Jadi
persoalan-persoalan yang diutarakan agak sukar untuk dijawab.
    Walaubagaimanapun, kami dapat melakukan pembentangan yang agak lengkap
walaupun sumber adalah terhad. Dokumen-dokumen yang diperoleh dalam laman web
Kementerian Pelajaran Malaysia banyak membantu kami menerangkan dengan lebih
mendalam tentang KSSR. Tetapi keberkesanan KSSR tidak dapat dijelaskan dengan lebih
lanjut memandangkan transformasi kurikulum ini baru berjalan selama 2 bulan. Maka kami
tidak dapat memberi bukti keberkesanan perubahan kurikulum tersebut.
    Saya berpendapat bahawa KSSR adalah lebih baik dijalankan sejajar dengan
peubahan arus dan permodenan zaman. Kita perlu bergerak maju ke hadapan dan tidak
hanya bergantung pada kurikulum sedia ada kerana manusia akan berubah dari segi
pemikiran dan sosial. Sekiranya tiada perubahan yang dibuat maka kita tidak akan dapat
mengatasi masalah pelajar-pelajar yang semakin meruncing saban hari dalam pelajaran
mahupun dalam aktiviti sosial. Transformasi kurikulum yang digubal oleh kerajaan diarap
dapat membentuk pelajar yang berketrampilan, bersahsial serta berilmu dalam menyumbang
tenaga mereka kepada Negara suatu hari nanti.
    Saya berharap agar perubahan kurikulum yang digubal kerajaan memberi impak
positif kepada semua pihak terutama kepada pelajar dan tidak akan membebankan
sesetengah pihak untuk melaksanakan perkara tersebut.
                                          21
     NAMA: NUR ILLYA AMEERA BINTI MUAHMAD

     Hari ini merupakan pembentangan kumpulan kami. Saya berasa sungguh gementar
untuk membentangkan topik ini. Jam sudah menunjukkan hampir jam 8 pagi, namun masih
belum ramai rakan-rakan yang tiba. 5 minit selepas jam 8 pagi, Dr Lim tiba di kelas. Kami
memulakan    pembentangan   setelah  Dr  Lim  mengizinkan.  Walaupun  saya  sudah
menyediakan bahan yang agak banyak, namun perasaan gementar tetap ada. Hal ini kerana
seperti yang diketahui, Dr Lim merupakan seorang yang suka bertanyakan soalan yang
kritis.

     Sesi pembentangan kami berjalan dengan lancar. Kami berjaya menjawab
kebanyakan soalan yang ditujukan oleh Dr Lim serta sahabat yang lain. Perkara yang
menarik adalah apabila Dr Lim mengatakan bahawa kebanyakan guru tidak memahami
konsep sebenar dalam mata pelajaran yang mereka ajar. Selain itu, Dr Lim menggalakkan
untuk bertanya soalan yang bagus. Hal ini kerana, dengan soalan yang bagus, murid akan
belajar dengan lebih berkesan.

     Selain itu, Dr Lim serta rakan-rakan yang lain bertanya kepada kumpulan kami,
mengenai perbezaan KBSR dengan KSSR. Apabila saya menyentuh aspek isi kandungan,
Dr Lim terus mengatakan adakah wajar KSSR diperkenalkan sedangkan masalah KBSR
masih belum dapat diselesaikan. Sejujurnya, saya kurang yakin dengan pelaksanaan KSSR
kerana berdasarkan perbualan saya dengan kebanyakan guru sekolah rendah, mereka agak
kurang senang dengan pembaharuan ini. Satu lagi perkara menarik yang dapat saya kutip
semasa sesi pembentangan adalah apabila Dr Lim mengatakan mengapa digunakan
perkataan standard itu? Perkataan standard itu seolah-olah ingin memperniagakan manusia
seperti dalam bidang pemasaran. Hal ini tidak sewajarnya terjadi kerana bekerja dengan
manusia adalah sama sekali tidak seperti bekerja dengan bahan.

     Selain itu, apabila disentuh mengenai kurikulum di UPSI sendiri, kebanyakan daripda
kami tidak mengetahui mengapa perlu belajar tentang pelajaran yang mempunyai aras yang
tinggi sedangkan perkara ini tidak akan diajar kepada murid-murid di sekolah nanti. Adalah
lebih wajar sekiranya kurikulum di UPSI lebih mementingkan tentang konsep sebenar yang
akan diajar di sekolah nanti.

     Sesi pembentangan kami diakhiri dengan perbincangan yang sungguh menarik.
                                             22
    NAMA: NUR HAFIZAH BINTI ABDUL HALIM

    Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) merupakan tajuk kumpulan kami
untuk subjek Trend dan Isu dalam Matematik (SME 3023 ) yang diajar oleh pensyarah kami
iaitu Dr. Lim Chong Hin. Pada pendapat saya , pembentangan untuk seubjek ini sangat
berbeza dengan pembentangan yang pernah saya lalui sepanjang saya belajar. Bermula
dengan persediaan sebelum pembentangan perlu dirancang dengan teliti dan rapi. Maklumat
tentang tajuk yang diberi perlulah dikuasai dengan selengkapnya. Pengolahan tajuk juga
memainkan peranan yang penting supaya apa yang akan disampaikan adalah lebih
berkesan.

    Kumpulan kami terdiri daripada Ilya , saya dan Zafirah . Saya akan membentang
salah satu bahagian yang penting dalam KSSR iaitu transformsai kurikulum , perbezaan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ) dengan KSSR dan mengapa standard.
Pelajar-pelajar dalam kelas sangat berkeinginan untuk mengetahui transformasi kurikulum ini
yang baru sahaja diperkenalkan pada tahun 2011 kepada pelajar sekolah rendah Tahun 1.
Mengapa perlu ada tranformasi pada kurikulum yang sedia ada?

    Pada kali ini Dr. Lim telah membuka pemikiran kami tentang kadang-kadang sesuatu
yang dilakukan supaya perkara itu diterima ialah dengan penggunaan perkataan yang
moden tetapi sama maksudnya. Sebagai contoh , tranformasi digunakan dan membawa
maksud perubahan. Oleh yang demikian , sebelum sesuatu perkara itu diterima kita
hendaklah memikirkan mengapa transformasi kurikulum ini dibuat, adakah terdapat masalah
dengan dengan kurikulum sebelumnya dan adakah langkah mengatasi masalah tersebut
telah diambil tindakan. Kita seharusya bijak dalam mebuat penilaian dan bukan sahaja
menerima secara terus tanpa berfikir tentang perubahan yang berlaku.

    Sesuatu perindustrian biasanya akan ada satu standard yang perlu dicapai. Sebagai
contoh, dalam pembuatan kereta Proton akan ada standard dalam pemasangan bahagian-
bahagian kereta yang perlu dicapai. Begitu juga dalam KSSR , yang mana pihak
kementerian ingin mewujudakan satu standard yang perlu pelajar dicapai dalam sesi
pembelajaran terutamanya dalam sudut kandungan mata pelajaran. Persoalan yang timbul
ialah apakah sesuai dan implikasi standard seperti diaplikasikan dalam pendidikan.
                                            23
    Melalui sesi pembentangan ini juga, kami turut mengaitkan dengan isu-isu pendidkan
yang lain. Antara isu yang dibincangkan ialah subjek-subjek yang diambil oleh mahasiswa di
Universiti Pendidikan Sultan Idris   sendiri . Apabila Dr. Lim menunjukkan konsep asas
pecahan kepada kami , saya telah bertanyakan soalan iaitu kami tidak diajar tentang perkara
tersebut malah kami mengambil subjek-subjek yang kami merasakan tiada mengena untuk
diajar di sekolah nanti. Oleh itu, kami akan menghadapi masalah dalam pengajaran nanti
yang mana daripada sudut penguasaan kandungan mata pelajaran yang ingin diajar adalah
kurang.

    Perkara yang penting yang kami belajar dalam subjek ini ialah kepentingan berfikir
sesuatu perkara. Pensyarah kami begitu menekankan perkara ini termasuk dalam sesi
pembentangan   kami.  Banyak   perkara  baru  yang  kami  peroleh  sepanjang  sesi
pembentangan kami terutama sebagai persediaan untuk menjadi seorang guru kelak.
                                              24
   11.0  LAMPIRAN

         KOMPOSISI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH TAHAP I

BIL                  MATA PELAJARAN

                    MODUL TERAS ASAS
   1    BAHASA MALAYSIA

   2    BAHASA INGGERIS

   3    BAHASA CINA

        BAHASA TAMIL
   4    PENDIDIKAN ISLAM

        PENDIDIKAN MORAL
   5    PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
   6    MATEMATIK

                 MODUL TERAS TEMA

   7    DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

        SENI VISUAL DAN MUZIK
        MALAYSIA NEGARAKU
   8                 MODUL ELEKTIF

        BCSK/BTSK/B.ARAB
   9                 PERHIMPUNAN
                               25
   KOMPOSISI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH TAHAP II

BIL              MATA PELAJARAN

1   BAHASA MALAYSIA

2   BAHASA INGGERIS

3   BAHASA CINA

   BAHASA TAMIL
4   PENDIDIKAN ISLAM

   PENDIDIKAN MORAL
5   PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

6   MATEMATIK

7   SAINS

8   P.MUZIK/P.SENI VISUAL

9   SEJARAH/MALAYSIA NEGARAKU

10  REKA BENTUK & TEKNOLOGI

11            MATA PELAJARAN ELEKTIF

   BCSK/BTSK/B.ARAB/B.KADAZANDUSUN/B.SEMAI/B.IBAN
12  PERHIMPUNAN
                            26
   B          MODUL              MASA DALAM SEMINGGU
BIL                          SK     SJKC    SJKT

                  MODUL TERAS ASAS

   1
   BAHASA MALAYSIA                   360  300    300

   2
   BAHASA INGGERIS                   300  150    150

   3
   BAHASA CINA                      -  360     -

   BAHASA TAMIL                     -      -  360

   4
   PENDIDIKAN ISLAM/PENDIDIKAN MORAL       180     120    120

   5
   PENDIDIKAN JASMANI               60     60     60

   6
   PENDIDIKAN KESIHATAN              30     30     30

   7    MATEMATIK               180     180    180

                  MODUL TERAS TEMA

   8
   DUNIA     DUNIA SENI VISUAL        30     30     30
   KESENIAN    DUNIA MUZIK           30     30     30

   9    DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI        60     60     60

                  MODUL ELEKTIF

   1
   B.ARAB/BCSK/BTSK/B.IBAN/            90        -     -
   B.KADAZANDUSUN

          PERHIMPUNAN            30     30     30
            JUMLAH            1380     1380    1380
                                       27
    11.0        RUJUKAN
    Khairul Hazman Taha (Januari 11, 2011). Panduan Melaksanakan Modul Elektif di
SK.      Diperoleh      pada      Januari     26,      2011     daripada
http://www.akademikpahang.edu.my/v3/berita-semasa-2009/panduan-melaksanakan-modul-
elektif-di-sk.html
    Khairina Yasin (November 30, 2010), Berita Harian: 500,000 murid Tahun Satu sesi
2011  diajar    pendidikan  seks.   Diperoleh   pada  Januari    26,  2011  daripada
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/500_000muridTahunSatusesi2011diajarpendidik
anseks/Article/    Mohd. Fadzly Mohd. Izab (May 25, 2010). Kurikulum baru sekolah rendah dikenali
sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011.
Diperoleh pada Februari 3, 2011 daripada http://www.stsaraswathy.net/index.php/blog-
layout/39-frontpage/127-info-sekolah
    Puan Lela (2008). Peperiksaan Vs Pentaksiran. Diperoleh pada Januari 26, 2011
daripada http://pengajianam900.forumotion.com/t31-peperiksaan-vs-pentaksiran    Penilaian Kendalian Sekolah Rendah(PKSR) : Pemulihan, Pengayaan dan
Pendidikan    Inklusif.    Diperoleh    pada    Februari    2,     2011  daripada
http://www.scribd.com/doc/14586713/Penilaian-Kendalian-Sekolah-Rendah-PKSR-
Pemulihan-Pengayaan-Dan-Pendidikan-Inklusif
                                                   28

								
To top