พรรณางาน JOB DESCRIPTION by dacourtjester

VIEWS: 1,282 PAGES: 44

									          พรรณางาน
        JOB DESCRIPTION


               ของ
                 ํ
   โรงเรียนบานโปงปุน อําเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ


            ้
     สํานักงานเขตพืนที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
                  ้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
                                    คํานํา
         พรรณงาน JOB DESCRIPTION ของโรงเรียนบานโปงปุน ฉบับนี้ โรงเรียนไดจัดทําเพื่อเปนคูมือการปฏิบัติหนาที่ของคณะครู ที่ไดรับมอบหมาย
หนามที่ใหปฏิบัติหนาที่ ตามหลักการบริหารที่มีการบริหารแบบนินติบุคคล อีกทั้งยังสอดคลองกับการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ
                             ่
         โรงเรียนบานโปงปุน หวังเปนอยางยิ่งทีพรรณางานฉบับนี้จะกอประโยชนใหกับคณะครู ที่มีความสนใจการปฏิบัติงาน และผูที่สนใจในการบริหาร
และปฏิบัติหนาที่ของราชการ
                                              (นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย)
                                         ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงปุน
                             สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน

                                                         ่
         โรงเรียนบานโปงปุน ตั้งอยูในหมูที่ 3 ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ กอตั้งขึ้นเมือวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดยขึ้นกับ
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอน้ําปาด เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปดสอนปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ในปการศึกษา 2544 อาจารยใหญปราณีต โกฏไกร
                              
ไดนําโรงเรียนไปรวมจัดการศึกษาที่โรงเรียนที่บานหวยมุน เนื่องจากเปนแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และในปการศึกษา 2548 ประชาชนใน
                                                                    ่
หมูบานโปงปุน โดยการนําของผูใหญบานเทียรพร ไพรสนธ บานหมูที่ 3 ไดมีมติใหแยกตัวออกจากโรงเรียนบานหวยมุน มาจัดการศึกษาทีโรงเรียนเดิม โดยมี
นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย เปนผูอํานวยการโรงเรียน
                                 ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนบานโปงปุน
                      1. นายทองศรี        มีสอน           ครูใหญ
                      2. นางสุมาลี        ศักดิ์วัชระ        ครูใหญ
                      3. นายธรรมรัตน      จอมสืบ           ครูใหญ
                      4. นายปราณีต        โกฏิไกร          อาจารยใหญ
                      5.นายอานุภาพ ใจใหญ            ร.ก. ผูอํานวยการโรงเรียน
                      6. นายพินิจ        ตัวขยัน          ร.ก. ผูอํานวยการโรงเรียน
                      7. นายสมศักดิ์       สิริคุณาลัย        ผูอํานวยการโรงเรียน
       ปรัชญาของโรงเรียน
  การศึกษาคือเครื่องมือยกระดับชนชั้น


         คําขัวญ
วิชาการดี กีฬาเสริมความเขมแข็ง เนนคุณธรรม


      ดอกไมประจําโรงเรียน
        ดอกสีลาวดี       สีประจําโรงเรียน
        เหลือง – เขียว


         อักษรยอ
          ป.ป
                                  ุ
                   การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบคคลของโรงเรียนบานโปงปุน

การบริหารวิชาการ              การบริหารงบประมาณ        การบริหารงานบุคคล          การบริหารทั่วไป

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      1. การจัดทําคําขอและเสนองบประมาณ   1. การวางอัตรากําลังและ     1 .การบริหารงานธุรการ
2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน    2. การจัดสรรงบประมาณ          กําหนดตําแหนง         2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน    3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล    2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง    สถานศึกษา
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ       และรายงานผลการใชเงินและ      3. การเสริมสรางประสิทธิภาพใน  3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
  การศึกษา               รายงานผลการใชเงินและผลดําเนินการ   การปฏิบัติราชการ         ขอมูลสารสนเทศ
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ  4. วินัยและการรักษาวินัย     4. การประสานและพัฒนาเครือ
  เทคโนโลยีทางการศึกษา         การศึกษา              5. การออกจากราชการ          ขายการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู       5. การบริหารการเงิน                          5. การจัดระบบการบริหารและ
7. การนิเทศการศึกษา          6. การบริหารการบัญชี                           พัฒนาองคกร
8. การแนะแนวการศึกษา         7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย                      6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ                                         7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
 ภายในสถานศึกษา                                               8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการ                                       9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
  แกชุมชน                                                 10. การรับนักเรียน
11. การประสานความรวมมือในการ                                        11. การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ
  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น                                          และตามอัธยาศัย
12. การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ                                       12. การประชาสัมพันธการศึกษา
  แกบุคคล ครอบครัว องคกร                                         13. การสงเสริมสนับสนุนและการประสานงานการศึกษาของ
  หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการ                                        บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
  ศึกษา                                                  14. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ การศึกษา
                                                       15. การจัดระบบควบคุมในหนวยงาน
                                                       16. งานบริการสาธารณะ
                                                       17. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
                               อํานาจหนาที่ของโรงเรียน
    โรงเรียนบานโปงปุน แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือ
    1. ฝายวิชาการ
    แนวคิด
                                         ่
        การบริหารวิชาการ เปนงานหลัก เปนภาระกิจหลักของสถานศึกษา ทีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
                          ี
สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูที่มสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

    ขอบขายและภารกิจ
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
       1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา
         และความตองการของสังคม ชุมชนและทองถิ่น
       2. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานะภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวม
         ของทุกผายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                  ี                    ั
       3. จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค
                                                     
         โดยการบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม
       4. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใชหลักสูตรใหเหมาะสม
    5. นิเทศการใชหลักสูตร
    6. ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
    7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
    1. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
    2. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการ
      คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากรประสบการณจริง และการปฏิบัติจริง
      การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี และคุณลักษณะพึงประสง
      ๕ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสงแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเออตอการจัดการเรียนรูและนําภูมิปญญา
      ทองถิ่นหรือเครอขายผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
    3. จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือแบบกัลยาณมิตร เชนการนิเทศแบบเพื่อนชวย
      เพื่อน เปนตน
    4. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
    1. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
    2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการ
      จัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
    3. สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
    4. จัดใหมีการโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่
      กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ั
    1. ศึกษา วิเคราะห วิจย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
                       ั
    2. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
                             ั                ั
    3. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับ
       สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    1. ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริการงานวิชาการ
    2. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
    3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ
    4. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับ
       สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
    5. การประเมินการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู
                  ่                                            ้
    1. สํารวจแหลงเรียนรูที่เกียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่บริการ และเขตพืนที่การศึกษา
       ใกลเคียง
    2. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นในบริเวณใกลเคียง
    3. จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาองคความรู และประสานความรวมมือสถาบันอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น
       ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
    4. สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น
1.7 การนิเทศการศึกษา
    1. จัดระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
    2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบกลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
    3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
    4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
    1. จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
    2. ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยรวมมือของครู
    3. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
    4. ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยน และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    1. จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                                                ั
    2. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขต
      พื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิเนคุณภาพการศึกษา
    3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายของความสําเร็จของสถานศึกษา
                                         ่
    4. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือง ่
    5. ประสานความรวมมือกับสถนศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                                                         ่
    6. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถนาศคึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในเขตพนทีการศึกษา
    7. ประสานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปน
      ระบบและตอเนื่อง
                    ุ
1.10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชมชน
    1. การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนวิชาการแกชุมชน
    2. จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น
                                                      ั
    3. การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
                   ่
      หนวยงาน และสถาบันอื่นทีจัดการศึกษา
1.11 การสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
    1. ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้น
                                             ้
      พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพืนที่การศึกษา
    2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ภายในประเทศและตางประเทศ
1.12 การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา
    1. สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
      สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
    2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน
      สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
    3. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
    2. ฝายแผนงานและงบประมาณ
   แนวคิด
   การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนน
                                                  ้
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทังหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นกับผูเรียน
   ขอบขายและภารกิจ
   2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ
       1. การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
         1.1 วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานหนือสถานศึกษา เชน เปหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
           แหงชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         1.2 ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก เปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Public Service
           Agreement : SPA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่
                        ่
           สถานศึกษาทํากับเขตพื้นทีการศึกษา
                    ั
         1.3 ศึกษาวิเคราะห วิจยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของ
           สถานศึกษา
                                           ้
         1.4 วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพืนที่การศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณ
           ตนทุนผลผลิตขององคกร และผลผลิตงาน/โครงการ
                                 ั
         1.5 จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจยเพื่อใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
         1.6 เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ
  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวขอ
                              ่
    -พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
    -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                ้
    -หลักสูตรการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2544
2. การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา
  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวมดังนี้
  2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
  2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลตอการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
  2.3 กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Misson) และเปาประสงค (Corporate Objective) ของสถานศึกษา
  2.4 กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา
                                 ั
  2.5 กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพท (Outcomes) และตัวชี้วดความสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนสารสนเทศ
  2.6 กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทําราง
    ขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
  2.7 จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
                  ่
  2.8 รับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกียวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
  2.9 เผยแพรประกาศตอสาธารณชนและผูที่เกียวของ่
    3. การวิเคราะหความเหมาะสมกับการเสนอของบประมาณ
                                     ่
      3.1 จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน โครงการใหมีความเชือมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา
        พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขันพื้นฐาน ้
              ้      ี
        หลักเกณฑ ขันตอนและวิธการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ
      3.2 จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framwork : MTEF) โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มี
                                                  ่
        การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพือปรับเปาหมายผลผลิตที่ตองการดําเนินการ
        ใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับงบประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
        งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
      3.3 จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการราย จายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพือ     ่
         พิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย
                                            ่        ้
      3.4 จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาทีจะตองทํากับเขตพืนที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ
         โดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยการผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
         พื้นฐาน
2.2 การจัดสรรงบประมาณ
    1. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
                                ้       ่
      1.1 จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพืนที่การศึกษา เมือไดรับงบประมาณ
      1.2 ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบใน
                                        ้     ี
        เรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขันตอน และวิธการจัดสรรงบประมาณ
      1.3 ตราจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่
        ไดจากแผนการระดมทรัพยากร
  1.4 วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสายงาน และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อ
    จัดอันดับความสําคัญ และกําหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับและ
    วงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
  1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ
                 ิ
  1.6 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และวงเงินนอก
            ่
    งบประมาณทีไดตามแผนระดมทรัพยากร
  1.7 จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษาและกําหนดผูรับผิดชอบ
  1.8 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
  1.9 แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
  2.1 จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลวสรุป
    แยกเปนรายไตรมาสเปนงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑและคากอสราง และงบดําเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)
                            ั
  2.2 เสนอแผนการใชเงินงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณ
                                       ิ
  2.3 เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปและอนุมัตการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและ
           ่
    รายการตามทีไดรับงบประมาณ
3. การโอนเงินงบประมาณ
  3.1 การโอนเงินใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
    1. การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
     1.1 จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
       งบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส
     1.2 จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
       งบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส
     1.3 จัดทําแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
     1.4 ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มี
       ความเสี่ยงสูง
     1.5 จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งขอเสนอขอปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ เพื่อให
       สถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันเหตุการณ
     1.6 รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     1.7 สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา
    2. การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
                           ั
     2.1 กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วด (Key Performance Indicators : KPIs) ของสถานศึกษา
             ้
     2.2 จัดทําตัวชีวัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
     2.3 สรางเครื่องมือเพื่อประเมินผล ผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
     2.4 ประเมินกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําป
     2.5 รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานสึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
    1. การจัดการทรัพยากร
     1.1 ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพือใช  ่
       ทรัพยากรรวมกัน
     1.2 วางระบบการใชทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
     1.3 สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
       สถานศึกษา
    2. การระดมทรัพยากร
     2.1 ศึกษา วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความ
       จําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและ
       ระยะเวลา
     2.2 สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก
       นักเรียนไดรับทุกนการศึกษาโดยตรวจขสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบน ั
                                     ่
     2.3 ศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิน ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสาน
       ความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
     2.4 จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ แหลงการสนับสนุน เปาหมาย เวลาดําเนินการ และ
       ผูรับผิดชอบ
     2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูป
       กรรมการ
  2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงินเพิ่มเติมใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวย
    เงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงคและไมกําหนดวัตถุประสงค
3. การจัดหารายไดและผลประโยชน
                    ่                       ่
  3.1 วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาทีดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพยในสวนทีจะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา เพือ   ่
    จัดทําทะเบียนขอมูล
  3.2 จัดทําแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหารรายได และผลประโยชนตามแตละสภาพของสถานศึกษา โดยไม
    ขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
  3.3 จัดหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
       ่
4. กองทุนกูยืมเพือการศึกษา
  4.1 สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑแตละกองทุน
                             ื
  4.2 สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอใหกูยมตามหลักเกณฑที่กําหนด
           
  4.3 ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ
                 ื
  4.4 สรางความตระหนักแกผูกูยม
  4.5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ
5. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
  5.1 จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา
  5.2 วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ
  5.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ
  5.4 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ
   2.5 การบริหารการเงิน
       การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด
   2.6 การบริหารบัญชี
       1. การจัดทําบัญชีการเงิน
         1.1 ตั้งยอดเงินบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนปดบัญชีปกอน
         1.2 จัดทํากระดาษทําการโดยการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาร โอนปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน
           ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุหรือ(บัญชีสินคาคงเหลือ)และบัญชีทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไปโดย
           ใหจํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
         1.3 บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชีแยกบัญชี (สินทรัพยและคาใชจาย)และบันทึก
           รายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท(หนี้สิน ทุน รายได)
         1.4 บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายไดจากการขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงิน
           งบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจําและ
           คาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงิน
           งบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด
         1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับ
           รายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปใหผานรายการเขาปญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
         1.6 ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจาย
                                             ่             ่           ู
           ลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี คาเสือมงวด/คาตัดจําหนาย คาเผือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
           1.7 ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา(ต่ํากวา)คาใชจายในงวดบัญชี และปดรายการรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายงวดบัญชี
             เขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดเงินคงเหลือใหโอนเขา
             บัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง
           1.8 ตรวจสอบความถูกตองของตัวงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจําวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบ
                                ่
             ความถูกตองของบัญชีแยกประเภททัวไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียยอและทะเบียบ
           1.9 แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการ
             ขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูก
         2. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
           2.1 จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดย
             จัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด
           2.2 จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบประแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทํา
                                                            ้
             หมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดสงรายงานประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐายผานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดสง
             สํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
         3. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
           จัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเองเวนแตแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพือ  ่
จําหนายจายแจก
2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย
    1. การจัดระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
                                  ่
      1.1 ตั้งกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ทีดิน อาคาร และสิ่งกอสรางเพื่อทราบสภาพการใชงาน
      1.2 จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน
                             ั
      1.3 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินทีเ่ ปนวัสดุ ครุภณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมารและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได
                     ั
        จากการบริจาคที่ยังไมไดบนทึกคุมไวโดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย
      1.4 จดทะเบียนทีเ่ ปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสงกอสรางในกรณีที่ยังไมดําเนินการ ที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษหรือ
                      ่
        สํานักงานะนารักษจังหวัดเพือดําเนินการใหเปนปจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมของโรงเรียนใหเปนปจจุบน  ั
      1.5 จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุมทรัพยสิน
                       ิ
      1.6 จัดทําทะเบียนการใชทรัพยสนที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2. การจัดหาพัสดุ
      2.1 วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีทะเบียนคุม
        ทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดที่กําหนดตามมาตรฐานกลาง
                              ั้
      2.2 จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทงในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา
    3. การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
      3.1 จัดทําเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสราง ในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน
      3.2 ตั้งกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการใหนกรณที่ไมเปนมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
      3.3 จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จาย/ขายแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซอง
                                                        ่
        โดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญาเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องใเจาหนาที่การเงินวางฏีกาเบิกเงินเพือจายใหแกผูขายๅผูจาง
4. การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
  4.1 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
  4.2 กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน
          ู
  4.3 กําหนดใหมีผรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยาง
    สม่ําเสมอทุกป
                                                         ั้
  4.4 ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน สําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตงกรรมการขึ้น
    พิจารณาและทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง
    3. ฝายบริหารบุคคล
    แนวคิด
    การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภาระกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการ
ดังกลาวทําใหบุคคลมีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
    ขอบขายและภารกิจ
    3.1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
         1. การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง
          1.1 วิเคราะหภาระกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
          1.2 จัดทําแผนอัตรากําหลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1.3 นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
          1.4 นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
         2. การกําหนดตําแหนง
          2.1 สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
                                                             ่
          2.2 นําแผนอัตรากําลังกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเพื่อนําเสนอตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษา
         3. การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู
3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตัง  ้
    1. ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ.
      เขตพื้นที่การศึกษา
      1.1 การสอบแขงขั้น การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ในตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน
        สถานศึกษา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
      1.2 การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง
        1.2.1 ใหสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความ
                                     ั
             เห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และขออนุมติตอ ก.ค.ศ.
                                                         ั
        1.2.2 เมื่อ ก.ค.ศ. อนัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนดงวิทยฐานะและใหไดรบเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
                     ่
    2. การจางลูกจางประจําและลูกจางชัวคราว
                                                            ่
       2.1 กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมารใหดําเนินการตามหลักกเกณฑและวิธีการทีกระทรวงการคลังหรือตาม
         หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
                                  ื่
       2.2 กรณีการจางลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวกรณีอนนอกเหนือจาก 2.1 สถานศึกษาดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของ
         สถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
    3. การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      3.1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                      ่                                ิ
        3.1.1 เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพือดําเนินการนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัตของผู
             ประสงคยายและรับยายแลวแตกรณี
                                                      ้
  3.1.2 บรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขตพืนที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา
      อื่น สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3.1.3 รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนประวัตตอไป ิ
3.2 การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
                                     ้ ่
  3.2.1 เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นไปยังเขตพืนทีการศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
  3.2.2 บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กําหนด
 4.การบรรจุกลับเขารับราชการ
                                                          ่
  4.1 กรณีการออกจากราชการ (มาตรา 64 ) เสนอคําขอของผูขอกกลับเขาราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
    เขตพื้นที่การศึกษาสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง
                         ื่
  4.2 กรณีการออกจากราชการ (มาตรา 65 ) ใหยนเรื่องขอกลับเขาราชการภายในเวลาที่กําหนดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน 4 ป ใหผูมี
    อํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง
                                                     ื่
  4.3 กรณีการออกราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) ใหยนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายใน
                              ํ
    กําหนด 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง
  4.4 การลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่มไใชขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (มาตรา 67) สมัครเขารับราชการ
                             ้
    เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืนที่การศึกษา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 ที่ตองการจะรับเขารับ
    ราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมี อํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุ
    และแตงตั้ง
       5.การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตําแหนง
                  ํ      
        5.1 กรณีที่ไมมีผูดารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
                             ้ ่
           ถามีรองหลายคนใหผูอํานวยการเขตพืนทีการศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีรอง
           ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่มีความเหมาะสม ใหผูอํานวยการเขตพื้นที่
           การศึกษาแตงตั้งใหขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
        5.2 กรณีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมี
           อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง
3.3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    ก.การพัฒนาขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
    1. การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่
      1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูไดรับการสรรหา และบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใน
        สถานศึกษา
      1.2 แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลการทาง
                                  ่
        การศึกษาในสถานศึกษา กอนมีการมอบหมายหนาทีใหปฏิบัติงาน
      1.3 ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเนือง    ่
    2. การพัฒนาระหวางการปฏิบัติงาน
      2.1 ศึกษา วิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครู ฯ
      2.2 กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครู ฯ และสถานศึกษา
      2.3 ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
      2.4 ติดตาม และประเมินผล
  2.5 รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง
                                            ่ ั
  3.1 ศึกษา วิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน ตามตําแหนงทีไดรบการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
  3.2 ดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3.3 ติดตาม ประเมินพัฒนา
4. การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ
  4.1 ดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
  4.2 รายงานผลการเนินการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
  1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
  1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ตามกฎหมาย ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  1.3 ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีไมสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองชี้แหตุใหขาราชการฯดังกลาวทราบ และกรณีเลื่อนขั้น
                                 ิ
    เงินเดือนกรณีพิเศษ ที่ถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัตหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตาม
    หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
                                      ่
  1.4 รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียบประวัติตอไป
                ึ
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
                                       ั      ํ       ้
  2.1 แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการตายเนื่องมาจากการปฏิบติราชการใหสานักงานเขตพืนที่เพื่อดําเนินการของความเห็นชอบไปยัง
    คณะรัฐมนตรี
                       ู
      2.2 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผตายเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
      2.3 รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
                           ่
     3. การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชัวคราว
      3.1 กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวดดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือ
                                        ้
         ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐานกําหนด
                                                                ่
      3.2 กรณีการเพิ่มคาจางและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชัวคราวของ
         สถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
     4. การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน ใหดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
     5. เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
     6. งานทะเบียนประวัติ
      6.1 การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง
      6.2 การแกไข วัน เดือน ป ของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง
      6.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
      6.4 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
      6.5 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ
         ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินเดือนวิทยพัฒน และการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ
3.4 วินัยและการรักษาวินัย
     1. กรณีความผิดไมรายแรง
      1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งกรรมการ เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควร
         กลาวหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําความผิดไมรายแรง
                                           ั
  1.2 ผูอํานวยการสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
                                   ั
    เงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินยไมรายแรง
                                     ่
  1.3 รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
2. กรณีความผิดรายแรง
                   ้
  2.1 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
                                    ั
    กรณีมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
                                          ่
  2.2 ผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีการศึกษาพิจารณาลงโทษ
  2.3 ผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 สั่งลงโทษปลดออกปรือไลออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
                     ั
  2.4 รายงานผลการดําเนินการทางวินยไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
3. การอุทธรณ
                                                           ่
  3.1 การอุทธรณกรณีความผิดวินัยไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีการศึกษาภายใน
    30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
                                                            ่       ่
  3.2 การอุทธรณความผิดรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องอุทธรณตอ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน นับแตวันทีไดรับแจงคําสัง
    ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. การรองทุกข
                                                             ่
  4.1 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งลงโทษใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันทีไดรับแจง
    คําสั่ง
  4.2 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใน เนื่องมาจากการการะทําของผูบังคับบัญชาหรือ
                         ั
    การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
    5. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินย   ั
                                 ี
     5.1 ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดตอผูใตบังคับบัญชา
                                             ่
     5.2 ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันทีจะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของ
       ผูใตบังคับบัญชา
                                         ั
     5.3 หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบงคับบัญชากระทําผิดวินัยตามควรแกกรณี
3.5 การออกจากราชการ
    1. การลาออกจากราชการ
     1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
                                  ่
     1.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
    2. การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.
     กําหนด
     2.1 ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและ
       วิธีการที่ในกฎ ก.ค.ศ.กําหนด
     2.2 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
     2.3 ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ
                    ่
     2.4 รายงานสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาทราบ
3. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทวไป  ั่
  3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
                                                            ั่
  3.2 ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาออกจากราชการหากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติทวไปตามมาตรา
    30
  3.3 รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การใหออกจากราชการไวกอน 
                                   
  4.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ในกรณีครูผูชวย ครู และบุคลการทางการศึกษาอื่น มีกรณถูก
    กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา(เวนแตไดกระผิด
    โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
                                        ้ ่
  4.2 รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
5. การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
  5.1 กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ
                 ่
    1. ตรวจสอบขอเท็จจริงเกียวกันการปฏิบัติราฃการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย
    2. ถาผูอํานวยสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเมื่อเปนวาไมสามารถปฏิบัติราชการได
    3. รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           ิ
  5.2 กรณีไปปฏิบัตงานตามความประสงคของทางราชการ
    1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สัมครใจจะไปปฏิบัติราฃการตามความประสงคของทางราชการ
       ออกจากราชการ
            ่                   ้
    2. รายงานกานสังใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพืนที่การศึกษา
5.3 กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปน
  ผูไมมีสัญชาติไทย กรณีเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรณีเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟน
  เฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองใน
  พรรคการเมือ หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย
  1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติในมาตรา (ม.30) แหงกฎหมายระเบียบ
     ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  2. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูขาดคุณสมบัติตามขอ 1 ออกจากราชการ
  3. รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตยเปนพระประมุข
                                       ั
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอนควรสงสัย วา ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใดเปน
     ผูขาดคุณสมบัติทั่วไป
  2. ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษา  ่
  3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเห็นวาเปนผูขากคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจาก
     ราชการ
5.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั่งกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควร
     สงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม
  2. ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย ครูและบุคลการทางการศึกษาอื่น ไมเปนผูหยอนความสามารถไม
    บกพรองในหนาที่ราชการ หรือเปนผูประพฤติตนเหมาะสม ใหยุติเรื่อง แตถาคระกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวา
    เปนผูหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม ใหสงเรื่องไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
    เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่พิจารณา
                         ู
  3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผนั้นออกจากราชการใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากรราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
    เหตุทดแทน
 5.6 กรณีมีมนทินมัวหมอง
                               ั
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินบอยางรายแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวา ครูผูชวย ครู และบุคลากร
                                         ั
    ทางการศึกษาไดมีการกระทําความผิดวินัยรายแรงแตสอบสวนไมไดความแนขดพอที่สั่งลงโทษอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะ
    ทําใหเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง
                                            ่
  2. ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
                          ู                       ู
  3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถกสอบสวนขางตน ใหผูอํานวยการ
    สถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญทดแทน
5.7 กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
  โทษ
                                           ่
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเมือปรากฎวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ไดรรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุดในความผิดทไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  2. รายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    4. ฝายงานปริหารทั่วไป
    แนวคิด
    การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว
โดยมีบทบาทในการประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหไดใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความ
                                           ่
โปรงใสความรับผิดชอบตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เกียวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    ขอบขายและภารกิจ
    4.1 การดําเนินงานธุรการ
                                             ิ
        1. ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัตที่เกี่ยวของ
        2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม
        3. จัดบุคลากรรับผิดอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว
        4. จัดหาฮารดแวรและซอพทแวรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการตามระบบที่กําหนดไว
        5. ดําเนินงานธุรการตามระบบที่กําหนด โดยยึดความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัดและคุมคา
        6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ
    4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้
        1. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานพื้นฐาน
        2. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
        3. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    4. จัดทํารายงานการประชุมตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการให
      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
4.3 การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
    1. สํารวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
    2. จัดทําระเบียบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
    3. จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
    4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบเพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
                                    ้
    5. จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพืนที่การศึกษาและสวนกลาง
    6. นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ
    7. ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ
4.4 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
    1. จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา
    2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา
    3. ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือชวยเหลือเพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา
                                   ่
    4. เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบึคลากรในสถานศึกษาและผูเกียวของทราบ
    5. กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
    1. ศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา
    2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ระบบการทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา
    3. นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการในสถานศึกษา
    4. ประกาศและประชาสัมพันธใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทราบทั่วกัน
    5. ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด
    6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ
4.6 การพัฒนาองคกร
    1. ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของสถานศึกษา
    2. กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและ
      ความตองการจําเปนของสถานศึกษา
    3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสรางภารกิจเทึโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา
    4. กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะๆใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    6. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    1. สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
    2. วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
                 ่
    3. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพือการจัดการศึกษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
    4. สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา
    5. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
               ั
    6. สงเสริมใหมีการวิจยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
                                    
    7. ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดความคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู
4.8 การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
    1. สํารวจปญหาความตองการจําเปนของดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
    2. จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
    3. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน
    4. ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตาง ๆ
    5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหมีความยืดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
4.9 การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
    1. กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
    2. บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน
    3. ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความคุมคาและเออประโยชนตอการเรียนรู
    4. สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
4.10 การจัดทําสํามะโนผูเรียน
    1. ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในหารสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
    2. จัดทําสํามะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
    3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
                               ื้
    4. นําเสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขติพนที่การศึกษาทราบ
4.11 การรับนักเรียน
                                ่
    1. ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นทีการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
    2. กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยการประสานกับเขตพืนที่การศึกษา้
    3. ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด
                                             ี
    4. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มปญหาในการเขาเรียน
                               ้
    5. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพืนที่การศึกษารับทราบ
4.12 การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
    1. สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย
                    ่                          ้
    2. กําหนดแนวทางและความเชือมโยงในการจัดและพัฒนาการจึกษาของสถานศึกษาทังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามความตองการของ
                                 ่
      ผูเรียนและทองถิ่นที่สอดคลองกับ แนวทางของเขตพื้นทีการศึกษา
    3. ดําเนินการจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
    4. ประสานเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
      การศึกษา
    5. ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมี
      ประสิทธิภาพตอไป
4.13 การสงเสริมกิจการนักเรียน
                                                          
    1. วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
                                      ี
    2. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ
      ของนักเรียน
                                                                    ่
    3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนือง
    4. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง
4.14 การประชาสัมพันธ
    1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความตองการในการรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของ
      ชุมชน
    2. วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบันและสื่อสารมวลชนในทองถิ่น
    3. จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ
                                 
    4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชองานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา
    5. สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ
    6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่ใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําปดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป
4.15 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
    1. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา
    2. วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
                        ่
    3. กําหนดมาตรการในการปองกันความเสียงในการดําเนินงานของสถานศึกษา
    4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
    5. ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ
                                ่
    6. ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการทีสํานักตรวจเงินแผนดินกําหนด
    7. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
4.16 งานบริการสาธารณะ
    1. จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ
                         ่
    2. จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพือใหบริการสาธารณะ
    3. ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอื่น ๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
    4. พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณะชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ
    5. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ
    6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะชน
4.17 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
    1. จัดใหมีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
                                             ั
    2. ใหผูที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานใหเสร็จสิ้นตามภารกิจที่ไดรบมอบหมาย
    3. กําหนด ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
    4. ประเมินผล การปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมสถานศึกษา
                                                              ้
           สถานศึกษานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่หรืออํานาจหนาที่ความรับผิดชอลและขอบวัตถุปประสงคของการจัดตังที่กําหนดไวในกฎหมาย
  คือเปนสวนราชการที่มีสภาพเปนนิติบุคคลตามกําฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
                               ี่
  พื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
                                                            ่
  ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได สถานศึกษารหรือผูบริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามที่กําหนดไวใหเปนอําหนาจหนาทีของสถานศึกษาโดยตรง
                                         ุ
  เชนเดียวกับสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล สวนอํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นในฐานะนิติบคคล กําหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐทีเ่ ปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการปกครองดูแล บํารุงรักษาใช และ
  จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนราพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการ
  สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาที่เปนนิติบคคลตาม  ุ
  เจตนารมณของกฎหมายดังกลาว นอกจากจะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินกิจการหริอบริหาร
  งานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School
                                                ึ
  Based Management) หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Govermance) ที่ยดทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม
  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาเปนเครื่องมือในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบัติ
                             ุ
         การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจดมุงหมายที่สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามีอิสระมีความเขมแข็งในการบริหาร เพื่อใหการบริหาร
  เปนไปอยางคลองแคลว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตอง
                ี
  จักระบบการบริหารงานใหมประสิทธิภาพ มีการรวบรวมและจัดระบบขอมูล วางแผนและดําเนินการตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ
  ใหการบริหารที่เนนการมีสวนรวม มีการจัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง เนื่องจากสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลมีสถานภาพที่เปนทั้งบุคคลธรรมดาและ
  นิติบุคคลที่อยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษาที่ไมเปนนิติบุคคล ดังนั้น ในการบริหารงาน ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูแทนนิติบุคคลจึงควร
         ่                                ู                 ิ
  ระมัดระวังเพืออาจถูกฟองรองกรณีไมปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายแลวทําใหผอื่นเสียหาย ตองระมัดระวังในการทํานิตกรรมสัญญาตองรับผิดชอบ
  ฐานละเมิด โดยเฉพาะการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือสื่อ สิ่งประดิษฐที่เปนนวัตกรรมทางการศึกษา ในการบริหารงานการเงินและทรัพยสิน
                                                       ่
ผูอํานวยถสนศึกษาตองมีระบบการตรวจสอบและรายงานที่ถูกตองเปนปจจุบันมีการควบคุม รักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพทีใชการไดเสมอ รวมทั้ง
ระมัดระวังการใชประโยชนจากเงินรายไดที่เกิดจากทรัพยสิน
ขอพึงระมัดระวังของสถานศึกษาที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคล
                                                        ั        ้
       เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสถานศึกษาที่จดการศึกษาขั้นพืนฐาน มีฐานะเปน
นิติบุคคลตามมาตรา 35 โดยมิใหกําหนดขอบวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะตัวแทนนิติ
บุคคลจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริการจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
        ้
ในสังกัดเขตพืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 โดยเครงครัดและควรระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้ดวย
       1. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะทีเ่ ปนตัวแทนนิติบุคคล อาจถูกฟองเปนจําเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามกฏหมายหรือ
ระเบียยบทางราชการหรือตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะโจทยอันเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลอื่นที่กอใหเกิดความเสียหายตอสถานศึกษา
       2. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะทีเ่ ปนตัวแทนนิติบุคคลจะกระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ไดตอเมื่อกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่
                          ิ
 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทําได การกระทํานิตกรรมสัญญาใดๆที่ไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่ผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทําได การ
      ิ
 กระทํานิตกรรมสัญญาเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจ ผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบทางกฎหมายดวยตนเอง
       3. ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจถูกฟองใหรับผิดชอบในฐานละเมิดได ถาการบริหารและการจัดการศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษานันไป  ้
 ขัดแยงกับสิทธิของบุคคลอื่น หรือการบริหารงานนอกขอบเขตอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาอาจรับผิดทางแพงตามประมวล
               ึ่                        ั
 กฎหมายแพงและพาณิชยซงตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือถูกดําเนินการทางวินย หรือไดรับโทษทางอาญาได
       4. การบริหารทรัพยสินองสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติมาตรา 59 ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีความ
 รอบรูและระมัดระวังในการทํานิติกรรมสัญญาของทรัพยสินแตละประเภท วางแผน บริหารทรัพยสินของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
 ที่ทางราชการกําหนดดวยความรัดกุมรอบคอบ มิฉะนั้นอาจถูกฟองรองได
      5. ทรัพยสินทางปญญา หรือสื่อ สิ่งประดิษฐที่เปนนวัตกรรมซึ่งสถานศึกษาประดิษฐคิดคนขึ้นมา ถาไมมีขอยกเวนกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
แลว สถานศึกษาสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรใหเปนทรัพยสินของสถานศึกษาได
      6. ในการปฏิบัติงานหากมีปญหาดานกฎหมายควรปรึกษานิติกรประจําเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานอื่นและอัยการจังหวัดเปนตน
      7. ผูอํานวยการสถานศึกษาพึงใหความสําคัญและเครงครัดตอการจัดระบบการเงินการบัญชี การพัสดุ ภายในสถานศึกษาโดยใหอยูบนพื้นฐาน
ของหลักความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบไดเพราะในปจจุบันมีองคกรอิสระหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ซึ่งกฎหมายใหอํานาจไว เชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งองคกรเหลานี้เมื่อตรวจสอบพบการกระทําความผิดแลวสามารถระบุโทษใหผูบังคับบัญชาที่มี
อํานาจลงโทษไดโดยไมมีการสอบสวน เหมือนกับกระบวนการดําเนินงานทางวินยขาราชการั
                                    ่
      8. สถานศึกษาควรรวบรวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกียวของกับการบริหารและจัดการศึกษาไวในสถานศึกษา เพื่อใหสะดวกแก
การศึกษาคนควา และนํามาใชไดอยางรวดเร็ว เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมินของเจาหนาที่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เปนตน
ภาคผนวก
               คณะผูจัดทํา

1. นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย     ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานโปงปุน
                  และคณะครู

								
To top