PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL

Document Sample
PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL Powered By Docstoc
					Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

APAKAH PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL? kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian indiv idu, masyarakat dan alam peker jaan. menyediakan pembelajaran secara konkr it yang melibatkan aktiviti hands- On dan Minds –On

-

PENGENALA N PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL

CIRI-CIRI T EORI PEMBELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL -

murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang ber makna dalam rangka minda maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan ber makna kepada mur id guru mew ujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan
Pengalaman harian individu

Persekolahan

Kehidupan masyarakat

Rajah A

Alam pekerjaan

BAGAIMANA MENGAPLIKASI STRAT EGI PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL DALAM PENDIDIA KAN SENI VISUAL?

Berikut adalah contoh modul pengajaran Pendidikan Seni Visual dan huraian pendekatan pembelajaran secara Kontekstual: TINGKATAN : 4 BIDA NG : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKA P TAJUK : TAMAN MINI SEKOLAH MASA : 180 JAM Aktiviti secara berkumpulan. Aktiviti : 1. Penerangan guru tentang tajuk berdasarkan contoh yang disediakan; ABM guru, contoh murid atau situasi sebenar. 2. Murid memberi pendapat. 3. Murid mencari maklumat berkenaan tugasan 4. Murid membuat lakaran idea, lukisan perspektif, dan lukisan pelan secara berkumpulan. 5. Murid menghasilkan model 6. Sesi apresiasi hasil kerja

52

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

7. Melaksanakan projek pada situasi yang sebenar (jika boleh) Melalui aktiviti 1 dan 2, akan ber laku aktiviti memproses maklumat apabila murid dan guru berbincang berkenaan pengalaman melihat rekabentuk hiasan dalaman dan lanskap disekitar mereka atau dar i majalah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan peranannya dalam alam pekerjaan. (Rujuk rajah A) Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika m aklum at disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid

Budaya

Fizikal

Konteks yang pelbagai

Sosial

Psikologi

Pendekatan pembelajaran seperti dalam rajah di atas, merujuk kepada aktiviti 2, apabila murid digalakkan memberi pendapat berkenaan rekabentuk hiasan dalaman dan lanskap dari konteks budaya (seperti pengaruh lanskap Bali, Jepun atau Inggeris ). Konteks fizikal - murid menyatakan tentang keluasan dan keadaan tapak (tanah tanih) / lokasi ; jenis tumbuhan / perabut, unsur binaan / hiasan; berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru atau yang pernah dilihat atau dialami oleh murid. Konteks So sial - murid boleh menyatakan peranan rekabentuk lanskap dan hiasan dalaman dalam kehidupan iaitu jika lanskap; sebagai tempat riadah, tempat berkumpul dan berinteraksi antara keluarga dan masyarakat. Konteks p sikologi - murid dapat menyatakan peranan rekabentuk lanskap atau hiasan dalaman yang dapat member i keselesaan dan ketenangan jiw a.

53

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pem belajaran yang berkesan

Bilik darjah

makmal Kepelbagaian persekitaran pembelajaran Tempat kerja

Kehidupan Harian

Melalui aktivit i penghasilan rekabentuk hiasan dalaman / lanskap, persekitaran pembelajaran boleh diperluaskan daripada bililk darjah keluar bilik darjah. Contohnya: Semasa mur id membuat kajian untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan; kumpulan murid akan keluar membuat tinjauan tapak / lokasi yang dipilih atau yang sebenar jika boleh) Untuk kumpulan sasaran yang manakah yang paling sesuai dengan pendekatan kontekstual? Aktiviti berkumpulan memberi peluang kepada kumpulan lemah atau sederhana berinteraksi dan dibimbing oleh murid yang cemerlang: ’peer teaching’ Pendekatan Kontekstual merentas pelbagai displin ilm u - M atematik - Sains - Kom unikasi (Teknologi Maklumat dan Bahasa) - Kemanusiaan - Teknikal dan Vokasional Dalam aktiviti 3, ( mencari maklumat), murid dikehendaki mendapatkan maklumat seperti ukuran tapak, keadaan fizikal / bentuk muka bumi, tanah (lanskap); unsur atau elemen hiasan (lanskap), jenis tumbuhan dan binaan (lanskap), jenis-jenis perabut / hiasan. Melalui aktiviti ini, jelas menunjukkan pendekatan Kontekstual merentas pelbagai disiplin ilmu seperti Sains, Matematik, Geografi (kemanusiaan).

54

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Manakala bahagian teknikal dan vokasional pula boleh dilihat dalam aktiviti 4 dan 5. murid dikehendaki menghasilkan lukisan perspektif, lukis an pelan dan model mengikut skala model 3D. Untuk membuat model murid perlu memikirkan alatan, bahan, teknik dan proses ‘dematerialisation’ yang sesuai untuk menampakkan kesan yang lebih efektif dan menarik. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dapat mencungkil potensi kecerdasan murid dengan lebih berkesan – seperti Visual Ruang, Logik- Matematik, Intrapersonal, Verbal Linguistik dan Naturalis.

APAKAH FA EDA H PEM BELAJA RA N KONT EKSTUAL? Faedah Pembelajaran Kontekstual

Guru

Murid

Industri

Melalui aktiviti merekabentuk hiasan dalaman dan lanskap, m urid memperolehi faedah yang berikut: o mengaitkan pembelajaran (hiasan dalaman / lanskap) dengan pekerjaan atau kehidupan harian o mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian (menikmati keselesaan / keindahan hiasan dalaman / lanskap) o memindahkan kemahiran (menghasil kan lukisan pelan dan perspekif berdasarkan asas kemahiran melukis dan aplikasi asas seni reka yang sedia ada atau dipelajari) o meneroka dan mendapatkan bukti ( melalui aktiviti 2,3 dan 4; aplikasi pada situasi yang sebenar) o menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit (aktiviti 4/6; mew ujudkan apa yang dicadangkan ) o belajar secara bekerjasama( aktiviti berkumpulan )

55

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Faedah kepada guru: o menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya (apabila murid dapat menghasilkan model atau projek yang sebenar) o dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan ( merekabentuk hiasan dalaman / lanskap merupakan satu bidang kerjaya yang mempunyai prospek tinggi) o menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. (Guru memperkenalkan industri hiasan dalaman / lanskap kepada murid, dengan mengemukakan contoh pengusaha tempatan) Faedah kepada Industri: o menerima tenaga kerja yang berpotensi (murid diberi pendedahan aw al tentang industri yang berkaitan) o menggerakkan industri ke dalam pendidikan ( melalui projek hiasan dalaman / lanskap pada situasi yang sebenar, murid berinteraksi dengan pengeluar bahanbahan keper luan yang berkaitan) BAGAIMANAKAH MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL? - Rujuk lampiran B

56


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5984
posted:8/3/2009
language:Malay
pages:5
Description: PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL - kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam peker jaan. - menyediakan pembelajaran secara konkr it yang melibatkan aktiviti hands- On dan Minds –On