01 by wuyunqing

VIEWS: 30 PAGES: 58

									       :EII811181 og' and Empowering
       QualliV Strategies Toward
      .' the Custolher-DrivlI,n ,0 gaB a

I
  r--'
Assalamualaikumdan salam sejahtera,

Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kedatangan semua ke Persidangan anjuran
Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ), Universiti Teknologi Malaysia ini. Saya juga ingin
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Persidangan yang telah
giat berusaha bagi memastikan persidangan ini berjalan dengan lancar.

 Persidangan anjuran PSZ ini amat relevan dengan keperluan sistem penyampaian
perkhidmatan semasa. Memetik kenyataan YAB Dato' Seri At:xJullah Ahmad Badawi,
 Perdana Menteri Malaysia bahawa fokus utama kepada perkhidmatan pelanggan harus
dibeli penekanan yang serius dalam usaha untuk bersaing di arena global yang kompetitif
dan mencabar. Hasrat Kerajaan ini dite~emahkan juga melalui usaha Universiti Teknologi
Malaysia (UTM) meletakkan pelanggan sebagai perspektif utama dalam perancangan
strategiknya.

Untuk memastikan kejituan menerusi produktiviti dan kepuasan pelanggan, kita tidak hanya
bertumpu kepada ilmu, skil, kreativiti dan inovasi semata-mata, malah keberkesanan melalui
sikap dan nilai-nilai yang positif adalah menjadi tunjang kepada penambahbaikan dan
seterusnya kejayaan.

Dengan adanya persidangan ini dijangka dapat memberi peluang kepada kita untuk
mendalami isu-isu yang berkaitan dengan pelanggan di perpustakaan khususnya dan di
orgC!nisasi lain secara amnya. Pandangan yang berbeza dali sudut yang berlainan dan idea­
idea baru dapatdikongsi demi melahirkan individu yang dinamik pada masa depan.

Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah sekali lagi kepada
Perpustakaan Sultariah Zanariah, para pembentang kertas ke~a dan peserta atas
penganjuran dan penyertaan kalian. Semoga dengan majlis perkongsian ilmu seperti ini akan
dapat memberi manfaat kepadasemua. Tidak dilupakanjuga semuaahli jawatankuasayang
secara langsung atautidaklangsungmembantu dalam menjayakan persidangan ini.

Sekian, terima kasih. Wassalam.
Y. Bhg. Tan Sri Prof. Dr. Mohd Zulkifli Tan Sri Mohd Ghazali
Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia
Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan rahmat
kurniaanNya persidangan ini dapat dilaksanakan.

Bagi pihak Jawatankuasa Penganjur, saya merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Y, Bhg. Tan Sri Prof Dr Mohd Zulkifli
Tan Sri Mohd Ghazali, Naib Canselor, Universiti Teknologi Malaysia yang sudi hadir
merasmikan persidangan ini.

Bertemakan Energising and Empowering Quality Strategies Toward the Customer­
Driven Organisations, persidangan ini diharap dapat menjadi satu mekanisme yang
dapat dikongsi bersama untuk menyuburkan percambahan idea, pertukaran
pendapat dan perkongsian maklumat ke arah menawarkan perkhidmatan berkualiti
yang berfokuskan kepada kehendak dan keperluan pelanggan. Saya yakin
persidangan ini dapat menjadi wadah perbincangan dan menyediakan ruang yang
secukupnya untuk para peserta berinteraksi antara satu sama lain. Pertukaran
maklumat dan buah fikiran antara peserta pastinya akan memperkayakan lagi
sumber pengisian.

Diharap dengan sumbangan dan penglibatan oleh semua pihak terutamanya para
pembentang kertas kerja, peserta dan juga barisan AJK, persidangan ini akan
mencapai matlamatnya.

Sebagai penutup kata, saya Ingln menzahirkan ucapan terima kasih kepada
mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam memastikan
persidangan ini berjalan dengan lancar.

Sekian, terima kasih. Wassalam.


Kamariah Nor Mohd Desa
Ketua Pustakawan
Perpustakaan Sultanah Zanariah
Universiti Teknologi Malaysia
Assalamualaikum dan salam sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kedatangan para peserta semua kerana dapat
hadir ke persidangan Customer-Focused Culture pada hari ini. Saya ingin memaklumkan
bahawa Perpustakaan Sultanah Zanariah merupakan institusi pendidikan yang akan terus
mengekalkan kecemerlangannya melalui penganjuran aktiviti yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat.

Menyedari pentingnya keperluan pelanggan perlu ditangani dengan baik dan bijaksana,
langkah dan komitmen telah dibuat untuk untuk membincangkan isu berkaitan pengurusan
pelanggan secara berkekalan selaras dengan kehendak organisasi. Mulai dengan persidangan
ini diharap dapat menjadi pencetuskepada lebih banyak forum atau perbincangan yang akan
menjurus kepada isu ini. Diharap ia dapat memberi makna serta mempunyai implikasi besar
terhadap pengurusan dan pembangunan pelanggan secara total. Oleh itu, usaha yang gigih
diperlukan untuk memastikan pencapaian komitmen tersebut.

Pengurusan pelanggan secara berkekalan sentiasa menjadi agenda penting organisasi awam
mahupun swasta bagi mempastikan ekspetasi pelanggan tercapai. Saya yakin kehendak
pelanggan yang diurus secara efisien dan bijak akan memberikan banyak manfaat dan
kebaikan kepada organisasi dan terus merangsang perkembangan organisasi secara
menyeluruh. Bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan perlulah ada anjakan paradigma
dengan pendekatan baru yang lebih proaktif ke arah kecemerlangan pengurusan pelanggan.

Akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa di
atas perancangan yang rapi serta inisiatif serta pihak penaja di atas sumber kewangan yang
memberansangkan sehingga dapat merealisasikan persidangan kali ini. Semoga persidangan
irii menjadi medan terbaik perkongsian maklumat yang dapat mencetus ke arah
kecemerlangan organisasi.

Terima kasih.

Noraziah Sharuddin
Pengerusi
Conference on Customer-Focused Culture
Sess.,ion l: Customer Relationship

Guest Speaker	    Norhaki mi Khaiessc1 Ah mad         Topic: Enriching and Delighting
           MAS Academy                 Guest ExperienCl3 (EDGE)


Speaker	       Tuan Hajj Aminudin Oawam          Topic: Serl/ice Excellencs : The
           Group General Manager            KPJ Way
           KPJ Healthcare BerhadSpeaker	       Sazali Yahya                TOpic; Innovating Your OJstomer
           Senior Consultant              Service: Transforming Customer
           Focus Learning Corporation Sdn Bhd     Service into a Total Guest
                                 Experience

Speaker	       Farah Lange                 Topic: Building on Customer
           SWETS, Singapore              Intimacy
Session II: Customer Accessibility


Guest Speaker    Prof. Dr. Ahmad laki	 Abu Bakar       TopIc: Customer Accessibility
           Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat,  Through a Multiple Perspective
           UTM                     FrameworkSpeaker       Vernon Seaton                ~ RFID for EnhanCl3d
           WaveTech Sdn Bhd              CoHedion Acc8ssibilit\r: A Self­
           Petaling Jaya, Selangor           Fulfilling Prophecy?Speaker       Salleh Huddin Mustaffa           Topic: Perkhidmatdn Koleksi
           Perpustdkaan Sultanah Bahiyah        Digital Kepada Repositori Institusi
           Universiti utara Malaysia          (RI) : Perkongsian
                                 Pengalaman Perpustakaan
                                 Sultanah Bahiyah 1995 -2007
S~:s.ion  III: Customer Education

Guest Speaker     Prof. Or. Szarina Abdullah          Topic: Is Your Information
            Fakulb Pengurusan r'J1aklumat         Literacy
            Kampus Puncak Perdana             Program effective? ­
            Universiti Teknologi MARA           Customers' Feedback


SpeakBr        Or. NorliYll Ahmad Kassim           Topic: Assessing Customer
            Fakulti Pengurusan Maklumat          Satisfaction On Library
            Kampus Puncak Perdana             Services And Activities In
            Universiti Teknologi MARA           Creating A Leaming
                                   Environment


Speaker        Siti Mariani S.M. Omar            Topic: Customer Education
            Perpustakaan Negara Malaysia         Practice of National library


Speaker        Kumpulan Penyelldik Kajian Kemahiran     Topic: Cultivating Customer­
            Generik (GS). PSZ               Focused Culture Through
            Universiti Teknologi MalaYsia         Library Generic Skills
Session IV; Customer Satisfaction Through leT

Guest Speaker	    Prof. Or. Zainab Awang Ngah          Topic: Empowering Users and
           Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat  Partners in Digital Library
           Universiti Malaya               Research Initiatives


Speaker	       Prof. Madya Dr. Sulalman Mohd Nor       Topic: Issues and Challenges
           Timbalan Pengarah               in Providing Quality ICT
           Bahagian Infrastruktur &. Servis        Infrastruct1Jre service Delivery
           CICT, Universiti Teknologi Malaysia      in a University Campus
                                   Environment

Speaker	       Prof. Madya Wardah Zainal Abidin        Topic; Customer Satisfaction
           Jabatan Sistem Maklumat            Via Information and
           FSKSM, Universiti Teknologi Malaysia      Communications Technology


Speaker	       Or. Lim Khee Hiang               Topic: ResearcherID: A NevI"
           Associate loJIanager, CJ.Jstomer Education,
  Way to Address Author Name
           Thomson Scientific,
              Ambiguity
           Singapore

Session  V: Ouality Strateaies


Guest Speaker     Balakrishnan Vossu             Topic: Quality Assurance of
           Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)      Institutions that Support
                                 Teaching and Leaming

Speaker        Hajah Hanida Ghazali           Topic: Monitoring and
           Senior Executive/Lead Auditor       Measuring Customer
           SIRIM Berhad               Satisfaction


Speaker        Mohd lul-Azmi Ishak            Topic: Applying Quality
           Faculty of Information Management     Management System (QMS) In
           Universiti Teknologi IvIARA Johor     PerpustakaanTJJoDr. Ismail
                                Universiti Teknologi Mara
                                Johor

Speaker        Mehran Doulat Abadi,           Topic: From Quality to
           PhD Student,               Customer-Driven Excellence
           FPPSM, UTM Skudai
Se-ssion VI; Challenges of Customer Driven Organisation

Guest Speaker     Tuan Haji Mohd Radzif Mohd Yunus     Topic: Managing Service
           CEO                    Excellence
           Institut Jantung Negara


Speaker        Azahar Mohd Noor             Topic: CustDmer-Driven
           rvlanager                 Organisation: Results, Impact,
           Petroleum Resource Centre         Challenges and Efforts,
           Petroliam Nasional Berhad


Speaker        Mohd Ramli Mohd Saat           Topic: What is Customer
           Sena; Airport, Johor           Service In An Airport
                                environment?


Speaker        Hasnita Ibrahim              Topic: Encouraging USers at
           Pengurus Maklumat             Bernama Library & Information
           Library & Information Centre (Infolib),  Centre Via Organised Activities
           BERNAMA
  Session 1 : Customer Relationship

          Guest Speaker      Norhakimi Khaiessa Ahmad
     ( Malaysia Airlines Academy)

Topic : ((Enriching and Delighting Guest Experience"
           lEDGE) .
         Conference Dn Cu.tomer-I'"cused Cullure :2006: ErtergiBlng and Emp<Jw", i~ Quality

              St....tegies Toward the Cu~tom"r·DriveD Organ",..tiuns, 9-11th June 2008_

                             Th" Z"n Rc~el1cy Hotel, Jonor ~ahru. Joh"..

        Enriching And Delighting Guests' Experience
                 (EDGE)

               Norhakimi Khaiessa Ahmad
   Malaysia Airlines Academy, Group Human Resource, Malaysia Airlines

     System, No.2, Jalan SS 7/13, P.O. Box 8737 Kelana Jaya, 47301

                 Petaling Jaya, Selangor

           Phone: 03-78007413, Fax: 03-78043144

               Email: nhakimi@mas.com.my
.­                     Abstract


   Airline industry is experiencing overcapacity and this will continue to be
   more intense in the next 5 years. Under The MAS Way, numerous
   initiatives have been launched and implemented by the new management
   of Malaysia Airlines (MAS) to return to profitability under the leadership
   of Datuk Seri Idris Jala. As part of the big turnaround plan before, and
   transformation plan currently, MAS is focusing on winning more
   customers through the Malaysian Hospitality (MH) campaign. The level of
   hospitality to passengers needs to be increased for MAS to bring a
   renewed competitive edge.


   MH EDGE programme is designed to enhance the service quality of the
   front line staff, thus, enriching the customers' (guests') experience. It
   provides systematic platform for the staff at crucial service touch-points
   to polish and enhance their skills in providing excellent service. The
   science of service and the evolution of customer experience is the
   fundamental understanding to work towards providing excellent service
   to both internal & external customers.
      ConfeNlnce on  Ctl~tom r-Focu~d Cultu....
                          2008; .EnerglJsin(; o.nd Empowerinj:c QUll.llty
          SlT"tegie~  Toward tho Customer-Drlv  OrgiUli"",tion6, 9-11th J\lIl 3008.
                         Th" Zan Ral\ency Hotel, Joltar B"hT\), Johor
MH EDGE also supports the organisation's quality standards and
practices, which promote the commitment to provide excellent customer
service to sustain and compete globally to win the customer.
                                                2
         Conference on Custom,,"-FDCU cd Culture 2008, Energilllog nod En\powct1Il& QuoJity
              StTategit" Tow..rd tb.c Customer·Driven Organ.i&lltio/1s, 9·11 th Junc 2008.
                             Tb" Zan Reg:<>l1cy Hotel, Job.or Bllltru, Johor
                                    malaU:l1iI


         Enriching & Delighting Guests' Experience
                  (EDGE)

                     Malaysia Airlines Academy
                        09 June 2008

                     (Norhakimi Khaiessa Ahmad)
,EDGE/MAS Academy. May 2008                         •malaY!J.@
                                                   3
             Conferen<:e on Cu~tomet.FocusedCultu.n> ZOOS, Energising "'''d Empowering QUAlity

                   StTateglcs To,...u-d the Customer-Driven Org"ni~"t.ion., 9·11t.b June JOOS.

                                  Tbe Zon Regency Hotel, Johot Bahro, John.

       CAPA Airline
     Turnaround of the Year
        2006 Award
              p..WUrct
          . o~       , st!:'
           ~
          ....          0
        'l1              ....
        ~                tn
       -<                 ><
                         f"l
                        ~

                      ~
                        ~
                  I ().::,
                 .1';\
                            Air Transport World (ATW)
                            Phoenix Award 2007
~  EDaEJMAS Academy - MaV 2006                      . 'l:malag~f!
                                                       4
          Conference 011 CUfitomer·Foclls"d Culture 2008: Enerciaiog lITld Empoweting QU.lity
               Slral"gi,,~ Toward the CU6tnm.,r·Dnven Otglloiutions, 9-llth Jmu, 2008.
                              Tbe Zan Regency Hotel, Jabot Bahn!, ,lohor
  ,  .
 "E~G,EJMAS Academy - May  2008
                   ,J       T     .r ..... ~
,:Ca acit '~Pr~1S'SlureS ,.. ",:';:
                                    Annu(lll irrnft c<lp~l"Hy In
                                  A!;'2 flaClht, Ind,a 8, Middle: EaSl
                                      Source; Airbus & Boeing
                                            160
                                       120
                                                      5
            Conference on Cl15tomer-I'ocused 'ultun: 2OQ8: EJnergl5.ng and     Emp<>weri~ Q1.tality
                  Stratellic5 Tt.waru the Cusrofficr-Drlvcll Organi "tion~. 9-J ILh June 2008.
                                  The :lon R"g.. "CY' Hotel, Joltor Ba.hl"\l. ,lohor
  VISION:
  To be the                     COMMERCIAL
  WOfld!s Five
  Star Value
  Carrier

  MISSION:
  To be a                              Fln~ncll1g ilnd Aligning
  consistently                            the Buslne$s on paL
  profitable
  airline                     STAKEHOLDERS
  STRATEGY:
  Bus ness Transformation
"
   :eOGl:/fMS Academy. May 2006           11
                                          tt· mi1lS(Ci!...i/

                                                         6
         COl)ierenc" v" Cu. tomer-rocused c.:ultur" 2008, Energ' g o.nd E poweritlj; Qualtty
              Str"t"glct; Toward tho Customer-Driveo Organu...tions, 9·11th Jun 2008.
                             Tne Zon Regency Hotel, Jahal Bahru, JOhOT
                                  -
                      -.:: ;,1IIIIIIi"""~~.''-yt;  Profitable
                                      Growth

                       More
                      customers
  Grow network,                           More

  build capacity                         revenue

                      12
      Firefly
                               MAS


E.OGEIMAS Academy· May 2008        13              J'milla!J.2jg                                                 7
        Co"ference 1)11 Customer-Focused Culture 2(J()8: Euergbung ild Empowering Quality
             Strategies Towaro the Customer-Driven 0 ganlutlon1'l, 9·1Hb June 2008.
                            The ZOll Reg',"cy Hotel, Jobor 8ahTU. ,I hot
 MASkargo                             i-secure


                                 animal ~.
                                  hotel •
               Malaysian Aerospace
               Engineering (MAE)
EDG£!MA.S Academy. May 2008        ,.
                     To Win

      Technology          Customers
        Process
                                                8
Conference ou ustome,-l"oc1L.~edCultu,.. 2008, energlAiDg IlJld Empowering Quality
     Strategies aWArd the Customer-Driv",n Org"nis"tlom,. 9·1lth June 2008.
                   Tl,e Zon Regency Hotel, Joho. . h.u, Joho.
            ·It is the winning proposition
            (product, service, experience)
            by the organisation that wins
            the customers.

            -Offering & delivering a unique
            customer experience to achieve
            profitable growth.

            -A compelling need for the
            organisation as a whole to work
            together towards increasing
            service levels.
             '6              f- mslsl§Jil
             17
                                        9
          Conference on (;UGt,)ffi r-I"ocused Culture 008: Bner 'lling and mpa"'''nng Qulllity

               Str..t.,gi". oward the Custom"..Driv....' Orglwi....tlon15, 9-11tb June 2008,

                               The Zon ~ency Hotel, Jonor Bllhru, Joho.

                                                 ..
                                                 MHH'lI17

                                                 MH2OI>?
            Overall. we have improved and the gaps are narrowing.
           However, we need to accelerate efforts in some key areas.

                 Maintain 1M)          Raise (R)

 ,....------------'--~--,ti                 ,r---------,

                 NtJod ID Play             Noaa 10 WIn

                                  So~a:  lATA. GA.P RESULT (EUROPE-ASIA)
 •	 Enhancing Malaysia Airlines' image through

  standardised daily actions and practices

 •	 Achieve service excellence through the four levels of 'C's

  (Character, Courtesy, Care, Compassion)

 •	 Increase customer satisfaction by providing consistent

  treatment

 •	 Instilling a high quality working culture / ethics / high

  performance throughout the organisation

EDGE/til'A S Academy· May 2008          19
                                                       10
          Conference on CWltomer·!i'ocused Culture 200", l':nerg,lsing and EmpowlOring Quality
               Slr tegi". To,v,crd the Cu"tomer·Dri en rg"nisatloul>, 9·lHh June ~008"
                 ..
                              The Zan Regency Hotel, Johor Ba.hru, Johor
            Standard practices in the form of actions
            and communication that is developed by the
              organisation for their employees         "mala m :/".
 EOi3E/MAS Acadonl)'. May 2008        20                  !:b41!:/
  I Staff Motivation I                     IPatient Evaluation I
         Inspired                    VERY SATISFIED        Required                       SATISFIED


          Hired                       NEUTRAL


          Fired                      DISSATISFIED
                   3 Levels of Service
" (;!,OQ4.fred Lee, "Jf Disney Ran Your Hospital: 9 1/2 Things You Would Do Differently)

                        21              ill18l~i/                                                  II
            Conference on Customer-FOc.Ufied Culture 2008: Enerr,lsing ...nd Empowenng Quality
                 Slrategi,-. 'fow{\rd the CUtitomer-Driv.m Orgl\l\isatioo ,9·11tl, June 2008.
                                 The ZOJl Regency Hot"l, Johar Baht.. , Johat
                              Spe fie Owners
                              and Fa us Groups

                               All
                              Employees
                           22
                                                   maliJ{Ci/iJ.
       Need to win (NTW)
       What is needed to
       win In the
       competition
                   ~~~-----------_._----_       ..  _---_._-_ .. _._ .....

                                Need to play (NTP)
                                What Is needed to be In
                                the competition


                       Levels of Service

  (2000,
       ,Ron Kaufman. ·Llp your service! Strategies and Action Steps to Delight Your Customers NOWI')

        .

t  -EDOEJMAS Academy - ~'\ay 2008
                                                   _miJ/~f!
                                                           12
Conference on Custom r·l'ocuSf:d Culture 200S, E""r~tBing aDd Empowering Qu<\lity
     Stn.tegu'G Tow>lro tho.> Customer-Dri"en 0 llanwtiDnG. 9· 11th June 2008.
                     The Zoo Regency Hatel. Jobor &hru. Jobor
                                        13
        Conl"rence c" Cuotomer·Fa used Culture ZOQS, EnereiRI g IUld Empowenng Quality

             Sir",t"t.(;"& Toward the Cuatomer·Driven Orglluil"".tiun~, 9·llth. June 2008.

                             The Zon Ri!g"l1cy Hotel, Jon.or Bahro. Jon.o,.

~EOGEiMAS Academ~  • May 2000       26             l!:mali1~i!
                                                 14
       Confe.ence on Cu~tomer-Itoeu""dCulture 20Q8, Ene.rgi.lling and Empowering Ql1aLity
            Strntegie£ l'ow..rd till' Cu&tomcr-Drlvcn Organbation6, 9-11 th June 2008.
                            Th., Zon Regency Hotel, Jabot Bllhru, Jonor
Biodata


Norhakimi Khaiessa Ahmad Kimi is a graduate of University of South
Australia,  A~elaide  (Bachelor degree of Applied Science in Mathematics
and Computing). She joined the Airline as a Management Trainee (MT) on
21 st February 1997. Upon completion, she was appointed as Business
Planning Executive in August 1997. After four years, she joined
Management    Development     Department     as   Development     Training
Executive in February 2001.


Appointed as the Management Trainee Development Programme (MTDP)
Coordinator (intake Feb 2003 and July 2004). Currently, Kimi is the
Quality Training and Education Department Manager. A trained Black
Belt (by GE Aircraft Engines, Ohio) for Six Sigma and a certified CAP
Coach & Lean Leader, she is also one of the associate trainers for '1 Make
The Difference' [IMTD) and Airline Business Course 100 (ABC 100)
programme and conducted Lean Tools, 5S and ICC Workshop. She
assists to support the department to meet quality standards and policies
in accordance to the Quality Management System for MAS Academy.
                                                15
  Session 1 : Customer Relationship

          Presenter      Tn. Hj.Aminudin Dawam
     ( KPJ HealthcareBerhad)

Topic: Service Excellence - The KPJWay (SE- TKWj
    Conference ou    \l~tomer-f"<>C\l,;"d CuJIiU    2008, l':nerlliBing and Empowering Quality
         StIoiIItUg:.iCti  1'otvi\rd the  CUb\tOtTlel~Dri.venOrgan"j,sOAtiom:., 9 .. 11 th ~Junc
                                                 2008.
                               The Zon Regency Hotel. Joltor Bahtu, Jo or
        Service Excellence
        The KPJ Way (SE-lKW)
      Conference on Customer-Focused Culture 2008 :
 Energising and Empowering Quality Strategies Toward the Customer­

            Driven Organisations

                 9 - 1 f Juno 2008
            The Zon Rsg9ncy HOI9/. Joh(){ Bahru, Jollor
             Aminudin Dawam

            Group General Manager

            KPJ Healthcare Berhad

Brief History of KPJ Growth / Journey
            1981       1994      2004      2007  Mac-2oo8
                    (PLC)

 Hospita{          1        2'      13       18      18.

 Licensed Beds       70       380      1,498     2,136    2,136


 Consu{tants        8       94      390       6/J     637


 Staffstrength      {20       899     4,155      6,160    6,301


 Outpatients     40,000      182,542    1,078,933    1,733,500  467,992


 Inpatients      2,000      23,571    108,898     179,227    45,587


 Turnover      10,000'      72,399    583,173    {,108,024  304,726
     Co.... a,,,o<:,, em Customer-P'o u'led Culture 2008: Ener!ti"'inl: 'md Empolllerlng QUl\Hty
             Str",tegi,," To.Yard the C""tomec,PrivcD Org"Di""tion~, 9-11th June 2008.
                            The Zon ~gency Hotel, JohoT Bahru, JabOT
         KPJ HEALTHCARE at a Glance
Hospital Operations & Management Companies

  From 1st hospital, Johor Specialist Hospital in Johor in 1989 to currently 18
  hospitals In Malaysia and six (6) abroad.

  First venture outside of Johor with acquisition of Tawakal Hospital (TH) in 1987.

  KPJ was offered by Kemcnterian Pembangunan Usahawan to manage and to

  turnaround TH which was under the receivership of Bank Pembangunan

  Malaysia. TH was turnaround in 4 years.


  Won against local Perak based company to acquire the then Ipoh Specialist
  Centre in 1988.

  First health care grou p to be listed on Main Board of Bursa Malaysia In
  November 1994

  Trading First World Islamic healthcare REITs in Year 2006.

  First local group to have network of private specialist hospitals in all parts of

  Malaysia..


  Offering the largest job opportunity, both professional and non-professional,

  after the Ministry of Health. (6,900 staffs)

   List of KPJ's Hospitals (Domestic)

 Johor                    Perak


   KPJ-Johor Specialist Hospital      1.    KPJ-Ipoh Specialist Hospital


   Puter; Specialist Hospital        2.    Taiping Medical Centre


   Penawar Hospital             Other slates


 Solangor                  1,    Kedah Medical Contre, Kedah


   KPJ-Ampang Puteri Specialist       2.    Bukit Mertajam Specialist Hospital,

   Hospltai

                            P Pinang

   KpJ·Damansara Specialist Hospital

                       3.    Seremban Spoclalist Hospital,

   KPJ-5elangor Medical Centre

                            N Sembilan

   KPJ KaJang Specialist Hospital
          Kuantan Speclailst Hospital, Pahang

                       4.
 Kuala Lumpur
                5.    Pordana Specialist Hospital, Kelanlan

   Tawakal Hospital
                 Kuching Specialist Hospital, Sawarak

                       6.
   Sentosa Medical Centro

                       7.    Damal Specialist Centre, Sabah
                                                  2
     ,onre,..,n 0'>(' Cu.,."ne(-fi'o("u5ed Cultur :;lOOS, Ene(gi. ,ul: ,,-ud Eml'0Welllll; Q'U".Iity
           Str~l"gi". TOWOlrd tbe C tltljrn,,,-Dn,,,,n Org'U1u...tion., 9-l lLh Jun" 2008.
                           I'll" Zon Regency Hotel, Jobor BDJ,l'\l, Johor
      KPl HEALTHCARE at a Glance
Overseas Venture

 First offshore venture in Indonesia in 1995 - RS Selasih in Padang and
 RSM Permata Hijau in Jakarta.

 Management Contract (with minimum equity participation) in United
 Hospital, Bangladesh

 Signed Nursing Management Contract with New Jeddah Clinic Hospital

 (Kandarah & Jeddah) in Saudi Arabia in 2004. A year later, KPJ signed a

 5-year Hospital Management Contract for NJCH.


 In discussion with other several countries in the Middle East and South
 East Asian regions for the Hospital Management Contract.
   How did we do that?

          SUCCESS

    does not come by

             Chance                                                   3
       Conferenc" ,," Cu~tom r-I<oeu""d Culture 2008; En"rgUln~ and Empo.."rlng Quality
            Stn<tcgic6 Tow,ud the Cu~tomer-Drive.nQrgani.",Uon", 9-1 lib June 2008.
                           The Zon ~g"ncy Hotel, Jobo,' B,dIOl. JObOl
       The preferred provider in healthcare services'

                   Mission
        Deliver quality healthcare seryices

                 Core Values

          • Safety
          • Courtesy
          • Integrity
          • Professionalism
          • Continuous Improvement
      Quality Init'iatlves Journey
International & National Standards Achievements
 Embarked into MS ISO 9002 Standards certification in 1996 erther from SIRIM, MOODY
 International Certification or ttle UK Accreditation Service ?Cl(11 onwflrt.ls, 7.fl1phas!sed on Accreditation from Malaysiiln Society lor Quality in Health

 (MSQH)


 A!llpang Puleri SpeCialist Hospital (Ar'SH) was the first private hospital to receive full 3­

 year cycle Accreditation status from MSQH in 2003 (unlil now). To dale, 5 KPJ hospilals

 have r8ceived the Accreditation slalus and sustall1lng it till now, APSH is the first hospital to receive the Integrated Management Standards OMS) from

 TuV Rhieland, Germany in the Asia PacifiC region, followed by Damansara Specialist

 Hospilal a year later.

                                                   4
       Conr"rence on Cu"to",er-!>oeu""d Culture 2008, E""rgiAlnllll1ld Empowedng Qulllity
            Str..teglc. U vi\rd the Custumer-Drivel> OrganilOations, 9·11th June 2008.
                           Tb." Zon ~g.. ncy Hotel, Jobot Babru, Johot
      Quality Initi.atives Journey
International & National Standards Achievements
 Ipoh Specialist Hospital (ISH) was the first healthcare institution in Malaysia

 granted with OHSAS - Occupational Safety and Health Standards in 2003 JSH & APSH - National Occupational Safety Health Award by Department of

 Occupational Safety & Health Participated and won other Quality certifications and competitions at

  -  Enterprise 50 by NPC


  -  Quality Excellence Management Award (QMEA) by MITI


  -  Productivity Award by NPC


  -  Export Excellence Award by Matrade


  -  Brand Laurette by Delloile & MITI

      Quality Initiatives Journey
Internal Group-wide initiatives
 Group level


  - Innovative and Creative Circle / Suggestion Scheme, KPJ Level


  - Hari Makar, Cempaka Johor Corporation Level.
 Hospital Level

  -  5 S Programme to enhance basic housekeeping, triggering creativity and self

    initiative


  -  aSH Commiltee - workplace inspection & regular reviews

                                                5
       Conference 01\ Cllfitomer-l'ocu.ed Cultur.· 2008: Enel'gi.sing and Empowedng Qu....ity
            Slrategiefi Toward tlte Custl>mer·Drl",cn Organis"tions. g·llt.h June 2008.
                           The ZOn Regency Hotel, Joho~ B..h~u, Johor
             Governance

• Corporate Governance


  - Financial & Management
• Clinical Governance

    Clinical Procedures & Outcomes


    Risk lV1anagement
leT & Te-chnology Enhancement
  Integrated  Group-wide patient record      and hospital information

  system


•	 Keeping abreast with new equipment & state of the art facilities

•	 Consolidation of  Information System (IS).     e.g. HITS. KPJ IT

  Blueprint; K-CIS - implementation of KPJ Corporate Network  Information  Kiosk  (public information accessibility)


•	 Web-based     information sharing (ESS, Process Asset Library system­ 

  online documentation)•	 New medical equipments & facilities         for diagnostic imaging.

  cardiac services, oncology

                                                6
     C""ference ""ll.l1stome,··I'., used Culture 2008: Ener!;1I"'ng I1t1d Empo...... ring Quality
          Str..tegle foward the Cu.. tomet~Driv(!ll Otg"ul~,.tion"" 9·1 t .h June 2008.
                          Tlw Zon Rer..,ncy Hotel, Jaho, BllhTU, Joh."
           CSR Projects
•	 Charity Outpatient Clinics
  - 10 charity outpatient clinics opened in Johor, Selangor &
   Sarawak.
  - Operational support from the clinical and management from KPJ
   and its hospitals

  - Commitment in funding


•	 Charity Dialysis Unit
  - Attached to the charity clinics

•	 Charity Hospital
•	 Treated more than 4,000 outpatients since its inception
  in 1998.
    Service Excellence
    - The KPJ's Way
                                                 7
           C",nfer""ee on (   u~tomer-l'oeu~"d     Culture ZOOS,  l::ttOr~~u,  and Ell1pow"ri1li: Quality
                 St.f-atp"'gic1ii;  TQ't~",rd  thu Cuslomc.:r-nrivcn  Org~\Ub... tionlS.9- l J th ,JUY1'l' 2008.
                                      rho Zon R.. g~ney   Hotel, Joh.>r l:$ah,u, ,'"b",
              -Service--Excellence
               'The KPJWay
    Consistent effort towards Continuous Improvement. KPJ
    embarked into Service Excellence - The KPJ Way programme

    'Setting the minimum standards of interaction behaviors
    and actions while
      }>jnteracting (either face to face, telephone, electronics), with patients I
       customers and other stakeholders; greetings, non-verbal
       communication, showing directions and attending to inquiries.

      ~handling crisis;  communication skills, alertness, empathy
            . Service Excellence
                .
              The KPJWay
       Service Mapping
       - Analysing and reviewing processes for hassle free patients
         interaction
.--.'
       - Enhancement of process for patient safety and comfortabllity
       - Create opportunity for education process to patients I customers


    •  BenchmarkirlFj
       - Benchmarking with World Class organisations (local & abroad) for
         improvement or total revamp (where necessary)
                                                                8
        ConfereJrc<> 011 Customer·)'oeu""d Culture 2008: Energi~in& nnd El11powerill~Quality
              Strategies Towl\rd Ule Cu"tomer·Drl"eu Organio .. tlon~, 9-l1tb J",ne 2008,
                             Til" Zon Regency Hotel, Jokor Bruuu, Jokor
             .INSUMMARY
         In a nutshell, KPJ pro-actively
       implements Transformational initiatives
        following McKinsey's 7 5 Model
     a) Strategy

     b) Structure

     c) Systems

     d) Style

     e) Staff

     f) Skills

     g) SHARED VALUES

     Strategy: Adapt More Opportunity­
••...ttl,··... priven compared to being Plan-',

            Dependent
  ~	   Grow and expand the business/services profitably

  >- Seize merger, acquisition and partnership opportunities, both

     domestic / international levels


  .,..	 Aggressively fulfill industry-wide demand for professionals in

     hospital management & consultancy services


  )-	 Cross border employment arrangement

  ).>	  Enhanced stakeholders' returns

  >-   Leverage on increasing demand for Syariah-compliant

     products

     - expand current AI·'Aqar KPJ REITS

                                                  9
     Confer,,"ce Oil t'uBtomer-I'ocuscd Culture 2008: EnerJ\lSiDg nd ~;lUpOW"tlnl::Qu.dity
           Strategies Toward thc Customer·Driv"u 0'1!."nlliations, 9-1 JU, J"ne 2008.
                          The ZOJl Regency Hot I, Johot Bah...", .lohor
      'Structure :
from single focused to team focus
':'From one single hospital management becoming a network of
  hospitals


.:. Realignment of operational structures: Centralisation of support
  service functions at hospitals; leaner manpower


.:. Procure latest in technology and equipment to provide state of the
  art services


.:. Creation of new business units - from Cost Centre to a Profit Centre
 - more Intrapreneur companies
 - creating Community of EntEtpric;es
               - what this means

               FOCUS ON:
   Teamwork, teamwork, teamwork among all medical

   consultants & staff in providing services


 •	 Drop the word "department" - use "SERVICES"

   instead


 • Greater interaction & responsibility sharing for the

   improvement of the hospital

                                              10
         Conference t>n CU5tomer-FocU5ed CultlUe 200S: Ettorgialng lUld Empowering Quality
              St'rategk& Towlttd the Cuott>m.er-Dr;ven Organisations, 9-11th June 2008.
                             Th" Zon Regency Hotel, JabOT Bahn] , Johor
 ,Systems: Promote greater discretion &
innovativeness,from routine and mandatory
         centred

 •	 Introduce patient empowerment: Patients choose own

   medical consultants based on transparency & track

   record

 •	 Empower frontliners in satisfying customers - identify

   better ways to meet patients' needs

 •	 Provide services with speed, with IT competencies
 •	 Strengthening professional benchmarks for doctors,

   including ethics


 •	 Continuous pursuit of quality programmes, especially

  Accreditation for all hospitals

.Style' from Managerial to, Transformational

 r- ... ---- ~ ... _--- -- ----- .... -- - - -----,
 i
 ,	 Purely managerial role
 :
        ELIMINATE:

 : (aims for higher output :
                          '.....,.,
                          i.........

                          i
                                     BECOME:
                                 Transformational (aims to

                                 create quantum leaps in

 U~':'_':~~~ ...   .. _ ._.:                 performance)


.;. create dynamic, visionary Transformational Leaders all levels:

   transform average followers to become superior

 . shape positive        attitudes & aptitudes of followers

.;. Cultivate better communication between medical consultants,

  management and team members


.:. Avoid 'blaminu others svndrome'
      .:. Foe U son C US TOM E R, C US TOM E R,

        CUSTOMER

        -BacktoBasic
                                                11
      Confereo.ce Oil. Customer-I'a used Culture 2008: Energ,ising lUld ,Empowering Quality
            Strategies Toward the C\l~tom"r-Orlv"o.Organisation.., 9·11th June :;l008.
                           Tlte Zoo. Regency l-lotel, Jonor B"hru, Jobor
    Staff . Practice ,'·'Team 'Spirit"

  • Development of creative, innovative, value added and value

   driven workforce to deliver highest quality services


   Staff participate continuously in training and education

   programmes


  • Togetherness -	 work and collaborate as a team to satisfy

   patients

     Valuing the contributions of each member of the team

     Shared problem solving and decision making processes

     Co-ownership of responsibilities: cleanliness, security, safety &

     quality

     Giving positive feedback openly - but give criticism privatelv
     Initiate and adapt to change for continuous improvement
 Skills       G'9in9 beyond the'Qrdin,ary
.:.	 Enhance knowledge: Continuous development of staff skills to
   strengthen and expand Group's talent pool

.:.	 Consultants are always encouraged to acquire new skills and
   keep abreast with new clinical technology

.:.	 Creativity & innovation
   •	 resourceful front-finers taking innovative action to

    manage patients' requirements, especially during

    contingencies


  - explore ways to make the A&E more patient friendly,

   as there is a large number of walk-in customers


.:.	 Continuous enhancement of nursing training for both local and
   international students
                                               12
      Confe...once on Cu~tomer-JCocu.edCulture 2008: Euergi.inI\1... d Enlpo""'''n& Quality
            Strategies Toward tbe Custom<:r·I>rlv<·n Orgalli~ations. 9-11th June 2:008.
                           The Zan IWgenc Hot"l, .rohoT Bahru, ,lobar
Shared Values :S,oft Hearts other than Hard Minds;
        soft hearts counter weight tangible financial success


 ,.. "SERVICE WITH A SINCERE SMILE, STRAIGHT FROM THE HEART"
   - if you can't smile, you are in the wrong service business

 » Uphold integrity and truthfulness  in carrying out duties

 » Good attitudes and positive values to subscribe to KPJ Core Values
 ;.- Adopt a dynamic culture emphasizing togetherness, for customers

 'J> Commitment to development of positive KPls and shared returns


 » Continue to contribute to Corporate Social Responsibility (CSR)
  activities, e.g. Klinik An-Nur, fund raising for flood victims, etc,  Most Importantly, inculcate philosophy of
  "Our Success is My Success"
                                                13
      Conf"rence on Cu.tom.. , .. ji·" u"ed CultuN; 2008; EnergiaiAl\ And Empo",""ring Quality
           Strategie" Toward the Cu';tomer·Dri"f.'n Orga.ul.a.tion", 9·1lth .Tunc 2008.
                            The Zon Re.gellcy Hotel, Jober BLlhru, Jobo.
Biodata


Aminudin Dawam, aged 44, is currently the General Manager of KPJ
Healthcare Berhad (KPJ) in charged of the Group's hospital operations in
the Klang Valley as well as developing new international business for
KPJ.


Aminudin graduated from Sam Houston State University, Texas, USA
and received his MBA in 1988. In addition, he has obtained a Post-
graduate Diploma in Health Services and Hospital Management from
South Bank University, London in 1998.


Having joined the Group in 1991, he has managed several companies in
KPJ where he was the Operations Manager at Pharmacare Sdn Bhd and
General Manager of Kedah Medical Centre and Ipoh Specialist Hospital.


Aminudin holds the post of Chairman at Perdana Specialist Hospital
(Kota Bharu) as well as Executive Director at Ampang Puteri Specialist
Hospital (Selangor),   Damansara Specialist Hospital (Selangor) and
Tawakal Hospital (Kuala Lumpur).


Aminudin is also responsible for the commissioning work for United
Hospital Limited (UHL) in Dhaka, Bangladesh and the hospital was
officially opened by the Honorable Prime Minister of Bangladesh in
August 2006.


He also sits on the board of other companies within the Johor
Corporation's Group, namely HC Duraclean Sdn Bhd and Healthcare
Technical Services Sdn Bhd.
                                                14
   Session 1 : Customer Relationship

           Presenter          Sazali Yahya
   ( Focus Learning Corporation Sdn. Bhd. )

Topic: Innovating Your Customer Service: Transforming
 Customer Service into a Total Customer Experience
        Conference on Cu&tomer·Foeused Culture 2008: Energi.. ln~ uod Empowt:ring Quwity
             Strategic Toward the Customer·Driven Organillntions, 9-11th June 2008.
                           The Zon Regency Hotel, Johor BabOl, Johor
    Innovating Your Customer Service: Transforming Customer
         Service Into A Total Customer Experience                     Sazali Yahya

             Focus Learning Corporation Sdn. Bhd.

              A-G-03A, Aman Seri Kelana Jaya

               Jalan SS 7/ 13B, Kelana Jaya

               47301 Petaling Jaya, Selangor

            Phone: 03-78765835, Fax: 03-78755054
                      Abstract

   Globalisation has indeed made the world a smaller place. Customers
   have now become more aware of their needs and wants. They now
   have higher expectations; they want more choices. As such, it makes
   it even more critical for a company to be able to stand out among the
   crowd and be noticed for the right reasons. More often than not, the
   way you treat your customers is THE ONLY WAY you can be counted!
   Today's  competitive    environment    demands    nothing   less  than
/--

   excellence in customer service!

   Given this heightened awareness, even the Malaysian government
   now asks her departments and agencies to improve their service
   delivery and at the same time encourages the private sector to
   improve and further enhance the standard of their customer service
   for the benefit of the general public.

   Via this paper, Focus Learning is proud to share with you:
     Conference on CutiloJ1lcr-Focu"e<l Culture 2008; EneJ'gl.ing and Emp<>wcring Qu.. lity
          Str- tcgi". Townnl the Customer·Priven Orl(ani.4tions, 9-11lh Jun 2008
                         The Zoo nell: 'nay Hotel, JObDT Banrn, Johor
  •  Our involvement and experience in helping organisations to
    enhance their service excellence

  •  Key  challenges    faced   by   organisations     in  transforming
    employees to be customer-driven organisation

  •  How these challenges were overcome

  •  The systems used to effectively manage the organisation's
    service excellence efforts

  •  The outcomes thus far

At the end of the presentation, we hope the audience will be
illuminated with knowledge of customer service, which may benefit
them in their own quest to improve that of their own. In the final
analysis, we believe any organisation will need every bit of an "edge" it
could possible have in order to remain relevant in the face of stiff
competition currently prevailing in the market place,
                                               2
      Conference on CU1I'torne ·fl'o.,..r."d Cult...., 2008: EnergiGing «nd Empowering QwUlty
           Stnv;egie Toward the ell to-mcr-Dri\'Cl\ Orgamsations, 9·11th June 2008.
                             The ZQn Rel<""cy Hot"" Jobor Babru. Johor
Biodata

Sazali Yahya is a Senior Consultant with Focus Learning who
graduated with a Bachelor's Degree of Science in Accounting (George
Mason University, Virginia, USA) and Master's Degree in Finance (The
American University, Wash D.C., USA). In addition, Sazali also
obtained Diploma in Education (National University of Malaysia) and
Certificate in Business Coaching (University of Malaya, Malaysia).


His previous experiences include management roles in Sapura
Marketing and serving as General Manager of Corporate Planning and
Development for Telekom Sales and Services Sdn. Bhd.

Hence, he has developed an extensive flair in corporate planning,
marketing, business development, and customer service. As a senior
consultant, Sazali has been conducting numerous programmes on
creativity and innovation, strategic management & leadership, as well
as  organisational    development     programmes     relating   to  service
excellence, change and/or core values, where he brings into them
valuable insights and inputs from his years of experience in the
corporate sector.Locally,  he  has   conducted training and consultancy involving
organisations such as Malaysia Airlines, Petronas Dagangan, Tenaga
Nasional, Sime Darby, Malaysia Airports Berhad, CCM, MRCB, MISC,
Texas Instrument, AEC, Elektrisola, Securities Commission, PERNEC,
UITM, UMT, EPIT, Prokhas and many others. His international
training stints have brought him to countries like UAE, Kuwait,
Bahrain, Oman and Brunei in dealing with organisations from across
industries such as oil and gas, banking, utilities, local government,
training academy, academic and administrative centres. He is highly
sought after due to his vast experience in dealing with high profiles
multinational companies.                                                3
Session 1 : Customer Relationship

        Presenter      Farah Lange
    o( .SWETS Sblgapore ) Topic: Building on Customer Intimacy
    C"nfer"ncc on Cu,;tomer-Vocusccd Cultun: 2008, Energil>wg and Empowering QUlllity
         Strategi"" 'r(.IW~td the CU8toLl1"r-l}rivon OrganJSutioD3, 9-11th June 2008.
                         The Zon Regency Hot.cl, Johot Bah"" Johor
    ....  .  '1  f  ~ I  \.  t  .
    SWCTS                 SC
 Building on Customer Intimacy


 r"arah lange
 CGmrnercral !V1anag . r, Asi"
 Sv,'ets
sweTswis

   Agenda


   :J Introduction - who is Swets
    J Today - the milestones
   ..J Rebranding - the commitment to service
   ',.,j Building Customer Intimacy -creating the requirements involving
    the customer
   ,.,j Strategy & commitments
   ..J New solutions
   ..J Summary
     C nferenCe on Cu"tom.,r-roc ' d ulture 2008, Energising l\nd Empo <'fing Qunllty
          Stflltegtes TowHrd th . CUllto,uor·[)riven OrganLsntions, 9·1lth June _008.
                          'fb. lOll Regency Hot I, Joho' Bahru, Jobor
SWCTS     isc
    Who are we?
                  Swets has been operating since 1901
From a single bookshop in Amsterdam,
Swets has grown into a truly multinational
company, with offices in more than 20
countries around the world
SWCTS    '15_                              leMOn, 160 .. tlon,.


                                  .
                                  ~
                                    ~~~  )
                        .
                    60,000 ,Uentl                      U millicin ,.b,,:rlptlon,
                                         uo,ooo puliicllion,'Swets handles more than 1.8 million subscriptions annually

-Swets has an annual turnover of more than US$l billion

-Swets helps more than 60,000 customers from over 160 countries around the world

'Swets provides its customers with access to more than 65,000 publishers

'Swets Is the only subscription services company to be awarded ISO 9001:2000
certification on a global basis
                                                    2
     onferencc on Customer-Focused Cul~\lrc 200S: En"rgj~ml( and Empowerinl( Qunlity
          Str.tegl~s 'roward t.he Cumomer-Drlven Orgllnlsntions, "'-11th JUlle ~003.
                              Tb(' Zon Regency Hotel, Johar Bahru. Johor
SWCTsw·seWhat problems do we solve for our customers?                       _S.~i1Tl\Ie)                    f- <>-
                    i :::
              ~
              C,~~
                  I"~I''-'"
                -    !   bp~.
                    ~   .AIxoi:f.c",*"t

                    r'.
                    L..
                       L-oji;tkJ
                       Ctlodl:.lll
     Streamlined administration with thousands of Publisher _
           All through one, neutral relationship
swc  S   !"(~
Toaay .. _,'"

New owner

     New branding

          New library solutions

              Strong entrance into eBooks

                   Purchase of MPS's ScholarlyS

                              Healthy growth in
                                                  3
     Conferenc.: on Custom" - ocused CUlture 200B, EneY/!;illing and Empowering Qunllty
          Strategic,; Towtlrd the Cw<tomor- Iven Organisations, 9-11th June 2008.
                         Th. Zon Reg.mey Hotel. ollor B~l\ru. JoboT
swcns    ,'51:?
Rebranding Swets and why it is mportant ....

The last year, many events came together:

-  The first visible results from our new strategy
-  Key product launch of SwetsWise Subscriptions Library Edition
-  Full E-journal Access suite of services
-  More than 50% of subscriptions with Swets are e
-  Change of ownership

We also want to show our ongoing commitment to service
Starting with your processes ."


                        .,. we plotted our position
                        and services.

                        Thereby clarifying our role
                  ACCESS
           SW(Hswi!>c         and the interaction between
                        services.
                                             4
  Conference on C",tomer·Focu.ed CuJtu c 2008: Energ.hllng AI\d Empowerlnp; Qunlity
       Stmtegfl)S 'row, rd the Customer-Driven Organisations) 9-11th Jtlfle 2008.
                      Th" Zon Regency Hotel, Johnr Bahro, Johor
sweTSwise
  How do we do that'?                              •
     s            T
   Everything you need to acquire, access and
       manage your subscriptions
sweTSWlse

  SwetsWise

     SwetsWise has been designed to offer support in all aspects
            of the Subscription Life Cycle
                       ACCESS
                                           5
    Conference on Cuslomer·Poeu.ed CUlture 2008: Energising and Empowering Qunllty
         Str8rc[:,n Toward the CUilt.omcl·[}rlven Orgalwmtioos, 9 11th June ZOOS.
                        The Zoo Regency Hotel, Johor Bahru, Jobor
SW~TS    'se

    SwetsWise

    Products in the SwetsWise portfolio support different aspects of the cycle:
                       -"J
              SWCTS             SWCTS\,"",'
                                      --
                             SW   S  j_
SWCT                             SWCT ..... i·
sweTSwise
    Customer Needs
    Talking and listening to customers -

    Ability to order new subscriptions easily and quickly
       •  And arrange for access of e-journals

    Overview of subscriptions purchased

    Easy to use/reach tools to manage subscriptions
       •  Ability to renew and cancel SUbscriptions
       •  Ability to claim missing issues/access
       •  Detailed information on each subscription and status

    Management information
       •  To assist In management of SUbscriptions
       •  To assist In collection management/development

    Information on what is available
                                            6
    Conferen"e on eu"tomer-Foeuud L'ultur« 2008: Energi*i.og and Elmpow<:ring QUDllty
         Strategies 'oW1l.rd the Customer-Driven Organisations, 9-11th June 2008.
                        ,hie Z n Regency Hotel, JOhnr Bahru, Johal
SWGTS .,.v°se

   Creating the Requirements
   Involving Customers


   First, we reviewed customer feed-back

   Thought about what the service should
   be and any bright ideas we had

   All this was put together as a description
   of the new service
SWCTS   ·se
   Creating the Requirements
      Involving Customers

   This description was discussed in
   detail with different customers and
   consultants

   From these discussions, a clear
   picture of what had to be created was
   established
                                            7
   Conferenc' on Cu&tomer-F<>cu~edCult:Ute 2008: Eneq;jlling lind Empowering "oUty
        Strategies Towa rd the Curtomet·Drlven Org,mi.sntions, 9- t 1th June 2008.
                      The Zan Regency Hot."'l, Johor Bahru, .Tohor
sweTSW.S ..

   Creating the Requirements
      Involving Customers

   Finally, usability testing was done with
   customers

  This ensu red:
     •  The description was properly
       translated into the system

     •  That the system functioned as it is
       supposed to

     •  That the system is user friendly and
       intuitive
  Value Proposition

  An on-line environment that allows you to
  -purchase,
  -access and
  .manage
  all your electronic and print subscriptions.

  SwetsWise Subscriptions allows your library's entire collection to be
  available at your fingertips, simplifying the entire journal management
  process.
                                            8
        C')f,ference on Cu"torn"r·Focu •.,d ulture 2008: Energising ad Empowering Quality
              StTatt>gies 'rowaTd the CUlItomer-Driven Organi.llDtions, 9-11th June 2008.
                             The Zon Regency Hot<ll. Johnr Bahru, Jnhor
   sweTSwise
        Features & Benefits


   Information Features
      •  Subscription detail
     •  FYI
      •  Online reporting
        Li cense & process status


   Management Features
      •  Catalogue
      •  Order/Renew/Cancel
---    •
        Claiming
        Site Allocation
     •  Integration with other SwetsWise products
   sweTS\t\ is':!


   \'-,k • 'role: l:own our Slf""tcgy ..mJ l.ol·nmttments


   By integrating how you buy. manage and evaluate information. Swets can provide
   you with the freedom to focus on what's most important to you and your
   organisation.

   We manage your subscriptions so that you can focus on the information.

   Swets sImplifies
                                                  9
    C nfcrcu('., on Cu,tomc:y-F",cu""d Cu!tu," 2008: EntlrgjliUlg and Empowering QunlJty
          StritlCj,,'lCS TOWMd tile (:ufrtomcr-O"ven organiMtioDlI, 9-11th June '2008.
                           Th Zan t~ct:eDCY Hotel, John, Baluu, Jailor
sweTSwise
But never forgetting that it fS a people"s business...
    "'{lIS
                       +

You therefore see real people in our branding indicating that it is
service and showing the internal reach of Swets

SwetsWise is a service-support tool, not service replaceme
sweTS   i"f?
because we wanted to do it right

    concept checking with customers
    external consultants involvement
    usability tests
    beta-testing with limited set of customers
    2 nd release in summer


  and make this the best library support tool


Designed for libraries with librarian:'
                                              10
     Conference on Customcr·Fccu"ed ClllttJre 2008, Elle.rgi..Jng and Empo..,<!ring QunUty
          StrategIc" Toward the Customer-Driven Organisations, 9-1lth ,Iune 2008.
                        Th" Zan Regency Hotel, Johor B..hru, Johor
swcTSwise

Other nev',J sol tions that played a key role_eBooks - partnership with Ingram's MyiLibrary

NewspaperDirect - online newspapers

Purchase of ScholarlyStats - usage statistics

SwetsWise Searcher
sweTS    ·S(~      Ii!
The service itself is valuable

- aggregating usage data
- standardiZing the data
- presenting stats in meaningful ways
But it is part of a bigger plan.
                               ScholanyStafs Processing
                           (o.b:rnlp.rNlNlI'ldd~lJSo)l)t_rt""",..(.ortl:lllll:Uaro1.,,~,
                                      f'l1Xl't~ /'I" CJt'!'""tftlU:d
                              a:t'I'so..:~,)t(plj tnd dM!"h>"lJl"<j
                         L'    --:=                   J.'lt~rlto~t':'Jr~
                          Dd"IV&'Tt:lltoU""
                         'J<:h4lNJvSt:"t,;pnrtllJ             1I,,'rtJ1~nl~IN"QUf.t
                                                              11
      Con!""r"",,  >OJl Cu,;tOlneY-~ocu>;"dCulture ~,008· EncY1?sini: and Empow.:<ing Qunlfty
             Strl\n:'glfl Toward the CUe1'omer·Drh7I'fi OrganuUltion". 9·1Ith June 2008.
                             The lion Hegency Hot,ot. Johor Bahcu, Jahar
swcTswise

Agents should assist more in cKquisltlon process...


We have so much information:         r---\
- titles
- bibliographical information         ~

- price information

Add:                                         ACCESS
- usage statistics                         sweTSwisc
- citation scoresAnd we can build a true acquisition supp
We cali it Selection Support fol' now ..
It will provide information like:

      price per click
   i:J:  low usage journals
   i:J:  alternatives in specific subject fields
   i:J:  scenario analysis on adding/deleting journals
   i:J:  information on journals which are part of a package

allowing you to make the best acquisition decisions.
                                                 12
    l  l  "Ie.'.u,"· (,II u .• te·ill' I .,~,,>cd Cul u,<.. 200&: Energi,lill" QDd Empowennl!. Quality
             Shatell'es 'rowa,ct the Cu.tom~.r-Orlvcn Organigntlons, 9'llth .!um; 2008
                             The Zon Regency Hotel, .Joho, 5ahol. Jobol'
in 20lJ8 we are launcrlillg new ::.er ic 5 and            initiatives ...•  License Bank in SwetsWise

  Bulk Renewals in SwetsWise

  Further eBooks integration

  Shibboleth authorization                   Main themes:
  SwetsWlse ERM
                                 * Managing electronic resources
  SwetsWise for Publishers
                                 * Content selection su
  SwetsWise Selection Support
sweT wise


. . .• On to 2009 and beyond
We will continue to expand in Asia

We will continue to launch new services

We remain dedicated to quality and service
                                                    13
     Confenmc£ on Customcr-Foctl",.. d Culture 2008: Eocrgilling and Empo ering Quality
            Strategies TOWllrd the Customer·Driven Organi"ntions. 9-11th June 2008.
                           The Zon Regency Hotel, Johor B"hru, Johor
  5  eTS   I~-..

     Concl usi on

     F Swets continues to build an integrated service and product
      offering to meet our customers diverse requirements

       Swets works increasingly with technology partners to bring the
       latest technology

       Swets continues to invest heavily in developing products and
       services as well as training and development of our staff

       Our service is built around service excellence, based on
       "customer intimacy", knowledgeable skilled staff, tied to cutting
       edge technology .

-
.
            Building on Customer Intimacy
  sweTswise
              sweTS
              SWt;"S    implifies
                                              14
     (.,."uen,nc~on Lu...tomer-Focu"ed lJulnlre 2008: Energising and Empowerint; Quollty
           Strategies Toward t1H' ustoltler-Drlven Organi:!."tions, 9 11th .June 2008_
                          The Zon Regcncy Hotel, ,Johor Bahru. Johor
Biodata


Farah Lange is the Consortia & Publisher Manager, Asia at Swets
Singapore. She holds a Masters in Management and Bachelor of Arts
in Literature & Mass Communication. She has been working with
Swets Singapore for three years and has an eight years experience in
the publishing industry.
                                              15

								
To top