; KONSEP MEMBACA
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KONSEP MEMBACA

VIEWS: 1,412 PAGES: 5

 • pg 1
									1.0 KONSEP MEMBACA
2.0 KAEDAH-KAEDAH    DALAM    MENGAJAR  BACAAN    UNTUK   MURID-MURID
 PEMULIHAN.

 2.1 Kaedah Fonetik

      Kaedah fonik merupakan antara kaedah mengajar bacaan yang digemari
   oleh guru. Kaedah fonetik menekankan penguasaan hubungkait di antara huruf-
   huruf dan bunyi-bunyinya. Kajian telah menunjukkan bahawa otak manusia
   membaca   dengan    membunyikan  (decoding)  bunyi-bunyi  huruf  bukan
   membunyikan nama-nama huruf.

      Oleh sebab sebutan perkataan Bahasa Melayu memang terbit secara
   langsung daripada gabungan bunyi-bunyi huruf, mengajar menggunakan kaedah
   fonetik adalah salah satu kaedah yang terbaik. Tambahan pula kaedah fonetik
   hanya mensyaratkan kanak-kanak mengingat dan mengenal 25 huruf dan
   bunyinya sahaja. Kaedah ini sangat mudah,cepat dan lebih lancar berbanding
   dengan menggunakan kaedah mengeja atau suku kata di mana memerlukan
   murid-murid mengenal nama huruf atau mengingat berpuluh-puluh pola suku
   kata. Hal ini sangat membebankan kanak-kanak.

      Kaedah fonik ini juga sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu
   terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Melalui kaedah fonik, bunyi huruf
   diperkenalkan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan membunyikan suku kata
   dan seterusnya membunyikan perkataan. Sebagai contohnya, huruf ‘a’ tidak
   dieja terus sebaliknya dibunyikan sebagai [ a ] dan begitulah juga bagi huruf-
   huruf dan suku kata yang lain.

      Selain itu, contoh lain yang boleh digunakan ialah ba + ta terus disebut
   sebagai [ ba ] + [ ta ]. Kemudiannya disebut sebagai [ bata ].

      [ b ] + [ a ] = [ ba ]

      [ t ] + [ a ] = [ ta ]

      [ ba ] + [ ta ] = [ bata ]
Kaedah           gabungan           bunyi         –         kata
(   Dari     nama    huruf    dan     bunyi    kepada     perkataan    )

Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron, dan dalam kaedah ini murid diajar
langkah demi langkah, dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan
bentuk huruf. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Latih tubi mengeja
adalah   perlu   berdasarkan   pendekatan   pelbagai  deria  (multisensory).

Contoh;

i. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. Murid menyebut
nama                   huruf                  tersebut.

ii.      Guru      menyebut       perkataan    dan       bunyi     huruf.
a
iii.   Murid    mengulangi     menyebut     perkataan   dan     bunyi    huruf.

iv.  Guru    menyebut   bunyi   huruf   dan   kemudian   menyebut    nama   huruf.

v. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf, menulis huruf sambil menyebutnya
(terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf.

vi.  Murid membaca apa        yg   telah  ditulisnya,  iaitu  membunyikan  huruf
(terjemahkan huruf yang        ditulis  kepada   bunyi  yang  boleh  didengar).

vii. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu

Setelah murid sudah biasa dengan nama, bunyi, dan bentuk huruf, guru boleh teruskan dengan
latih/tubi                                     berikut;

i. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan).

ii. Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. Murid menyebut nama huruf dan
kemudiannya         menulis         (proses        mengeja).

Hubungan antara nama , bunyi, dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan
pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap
perkataan. Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula.
Kaedah                                                      VAK

Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik
atau pergerakan). Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis
perkataan         itu         berdasarkan        ingatannya.
Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut, iaitu pelajar :

i.     memerhati     perkataan              yang      hendak     dipelajari
ii.          menyebut                    perkataan            itu
iii.   cuba  menulis   perkataan           itu    berdasarkan   ingatannya,   dan
iv.    membandingkan   hasil           tulisan     dengan    perkataan    asal

Prosedur  VAK     ini   diulang-ulang   sehingga  perkatan   dapat    ditulis    dengan  betul.Kaedah         Membaca          Pelbagai        Deria         -       VAKT
(Multisensory                      Reading                        Method)

Kaedah     ini     dikenali    sebagai    kaedah     VAKT     yang      bermaksud;

V                -              visual               (penglihatan)
A                –              audio                (pendengaran)
K         -           kinesthetic       (          pergerakan       )
T            -            tactile             (         sentuhan)

Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis
bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran .
Langkah-langkah      pengajaran      adalah     sepeerti      berikut:

-   kaedah  ini  menggunakan   surihan  (tracing)’   untuk   mengajar   bacaan
-  guru  menulis  huruf  cetak  yang  besar  di   atas  kertas 4”  x  10”
(            menggunakan             krayon             )
-   Murid  membuat   surihan  huruf   dengan   jari   di  atas  kertas   itu
- Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan, huruf dibuat daripada kertas
pasir, menggunakan talam berpasir/lumpur, mewarna dengan jari, huruf timbul yang besar dan
lain-lain.
-   Untuk  belajar  huruf   melalui  kaedah   VAKT,    murid  hendaklah   ;

v.                  lihat                huruf                  (V)
vi.          dengar        guru         sebut          huruf          (A)
vii.                 menyebut                huruf                 (A)
viii.         dengar        huruf         yang         disebut          (A)
ix.   rasa   pergerakan   otot  semasa   membuat    surihan   huruf  (K)
x.    rasa     permukaan     huruf    dgn     hujung     jari   (T)
xi.     lihat     pergerakan    tangan     semasa     tracing    (V)
xii.   dengar    sendiri   huruf   yang    disebut    semasa    membuat
surihan                                          (A)

Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh
tokoh-tokoh seperti Fernald, Gillingham, dan lain-lain.

								
To top