informacija_apie_gimnazija-2010 by ashrafp

VIEWS: 33 PAGES: 36

									                            PRITARTA
                            gimnazijos tarybos 2010 m. birţelio 10 d.
                            posėdyje Nr. GT-5


        INFORMACIJA APIE IGNALINOS RAJONO VIDIŠKIŲ GIMNAZIJOS,
            KAZITIŠKIO, MIELAGĖNŲ SKYRIŲ VEIKLĄ
                  2010 - 2011 M. M.


                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Informacija apie gimnazijos veiklą rengiama vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro
2005 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. ISAK-156 patvirtintu „Informacijos apie mokyklos veiklą viešo
skelbimo tvarkos aprašu“ (pakeitimai patvirtinti LR Švietimo ir mokslo ministro 2009-02-26
įsakymu Nr. ISAK- 417).
 2. Informacijos apie gimnazijos veiklą skelbimo paskirtis – teikti mokiniams, jų tėvams
(globėjams), visuomenei ţinias apie gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo
programas, programų pasirinkimo galimybes, priėmimo į gimnaziją sąlygas, mokamas paslaugas,
mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius gimnazijos vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir
pasiekimus, kurie padėtų asmeniui pasirinkti jo interesus, polinkius, gebėjimus atitinkantį
švietimą siekiant išsilavinimo.
3. Informaciją teikia gimnazijos vadovas, pritarus Gimnazijos tarybai. Informacija pateikiama
baigiantis mokslo metams gimnazijos interneto svetainėje.


                II. INFORMACIJOS TURINYS

4. Informacijoje pateikiama:

4.1. BENDROS ŢINIOS APIE GIMNAZIJĄ:

4.1.1. Mokyklos pavadinimas – Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija. Sutrumpintas pavadinimas
– Vidiškių gimnazija.
Adresas: Ignalinos g.1A, LT-30234 Vidiškės, Ignalinos r. sav.
El. adresas: mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt
Telefonas: 8 386 4 63 37

Gimnazijos skyriai:
Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos Kazitiškio skyrius
Adresas: Kazitiškio k., Kazitiškio sen., LT – 30245 Ignalinos r. sav.
El. adresas: kazitiskis@ignalina.lt
Telefonas: 8 386 3 66 93

Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyrius
Adresas: Mielagėnų mstl., LT-30175 Ignalinos r. sav.
El. adresas: mielagenai@ignalina.lt
Telefonas: 8 386 4 52 40

Mokomoji kalba – lietuvių.
                                                1
Gimnazijos direktorė – Jūratė Sveikauskienė, II vadybinė kategorija.

Gimnazijos taryba:
Pirmininkas: Darius Čeponis, tėvų atstovas.
Nariai: Mokytojų atstovai: Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja; Marytė
Leškevičienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė; Genovaitė Ratkevičienė, biologijos
mokytoja metodininkė;
     Tėvų atstovai: Jolita Babaitienė, Jūratė Druteikienė;
     Mokinių atstovai : Rūta Lašakauskaitė (4g kl.), Laura Babaitytė (3g kl.), Edita Andrejeva
(3g kl).

4.1.2. IGNALINOS RAJONO VIDIŠKIŲ GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA , TIKSLAI,
UŢDAVINIAI

Vizija
Teikianti kokybišką išsilavinimą, techniniu poţiūriu moderniai įrengta ir gerai apsirūpinusi
informacijos ir komunikacijos technologijos bei šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis, taikanti
besimokančios informacinės visuomenės darbo metodus ir stilių, sudaranti sąlygas įvairių
polinkių turintiems mokiniams rinktis jų interesus, polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį
ugdymo kelią ugdymo institucija.

Misija

Gimnazijos misija – būti ugdančia ir ruošiančia gyvenimui mokinius šiuolaikine ugdymo įstaiga:
sudaryti geras ugdymo sąlygas įvairių gabumų mokiniams, sudarant platesnes galimybes
skirtingus mokymosi kelius pasirinkusiems mokiniams tęsti mokslą; padėti įsigyti pradinį,
pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą ir įgyti asmeninę bei sociokultūrinę brandą, priartinant
akademinio mokymo turinį prie gyvenimo poreikių; suteikti galimybę planuoti profesinę karjerą,
susikurti ir pasirinkti savo tapatybę, būsimus profesinius siekius atitinkantį mokymosi kelią.

Šiai misijai vykdyti suformuotas brandus mokytojų kolektyvas, siekiantis profesinio
meistriškumo, pedagoginės kompetencijos, kūrybingumo, atsakingumo ir tolerancijos.


2009 – 2010 m. m. veiklos tikslai:
   Siekti darbo pagal atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas
    kokybės.
   Stiprinti gimnazijos ir šeimos sąsajas.
   Plėtoti gimnazijos socialinius ryšius.
   Parengti strateginį planą 2010-2012 m. m.

2009 – 2010 m. m. veiklos uţdaviniai:
   Ugdyti mokytojų kompetencijas dirbti pagal atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo
    bendrąsias programas.
   Ugdymo turinį turtinti edukacinėmis naujovėmis.
   Vykdyti naujų formų pedagoginį tėvų švietimą.
   Efektyviau įtraukti tėvus į gimnazijos veiklą.
   Vykdyti gimnazijos ir jos skyrių tarpusavio bendradarbiavimą.
                                                2
    Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis ugdymo institucijomis ir socialiniais partneriais.
    Skleisti informaciją apie gimnazijos gyvenimą.
    Tobulinti gimnazijos įsivertinimo procesą.
    Perţiūrėti 2006-2009 m. strateginio plano vykdymą.
    Sukurti 2010-2012 m. strateginį planą.

4.2. FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS :
4.2.1. GIMNAZIJOJE IR JOS SKYRIUOSE VYKDOMOS FORMALIOJO ŠVIETIMO
PROGRAMOS:
Vidiškių gimnazijoje- vidurinio ugdymo programa, adaptuota vidurinio ugdymo programa,
pagrindinio ugdymo programa, adaptuota pagrindinio ugdymo programa, specialioji pagrindinio
ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa, specialioji
pradinio ugdymo programa;
Kazitiškio skyriuje- pagrindinio ugdymo programa, adaptuota pagrindinio ugdymo programa,
pradinio ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo
programa;
Mielagėnų skyriuje- pradinio ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa,
specialioji pradinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa.

4.2.1.1. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
   Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo
    organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
    ministro 2005 m. birţelio 22 d. įsakymu Nr. ISAK – 118 (Ţin., 2005, Nr. 84 – 3118),
    Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. T – 452
    patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo Ignalinos rajone modelių aprašu ir Ignalinos rajono
    savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V2 – 494
    patvirtintais Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir Ignalinos mokyklos –
    darţelio „Šaltinėlis“ priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais.
   Priešmokyklinis ugdymas 2010 – 2011 m. m. vykdomas Vidiškių gimnazijos Kazitiškio ir
    Mielagėnų skyriuose pagal I-ąjį modelį.
   Priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo turinys planuojamas 32 savaitėms (160
    mokymosi dienų).

4.2.1.2. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
   2010 – 2011 m. m. pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ugdymo
    bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
    2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 2433 (Ţin., 2008, Nr. 99 – 3848).
   Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamas valandų skaičius per savaitę
Vidiškių gimnazijoje:
                       Savaitinių pamokų skaičius        Iš viso

                 1 kl.    2 kl.        3 kl.     4 kl.
 Klasė
 Dalykas
 Dorinis ugdymas (renkasi tikybą arba etiką):
 Tikyba/Etika         1      1         1       1       4
 Kalbos:
 Lietuvių kalba        8      8         7       7       30
                                                 3
 Uţsienio (anglų) k. I-oji   -            2        2         2       6
 Matematika          4            4        5         4       17
 Pasaulio paţinimas      2            2        2         2       8
 Meninis ir technologinis ugdymas:
 Dailė ir technologijos    2            2        2         2       8
 Muzika            2            2        2         2       8
 Kūno kultūra         3            2        3         3       11
 Minimalus privalomų pamokų 22             23        24         23      92
 skaičius mokiniui
 Mokyklos nuoţiūra skirstomos pamokos:
 Uţsienio kalbos programų   -           -         2       -         2
 skirtumams įveikti (bus
 patikslinta rugsėjo 1 d.)
 Pasirenkamoji matematikos   -           1         -       1         2
 papildoma pamoka
 Maksimalus pamokų skaičius  22           24        24       24        94
 mokiniui
 Skirtas pamokų skaičius    22           23/ 24      24       23/ 24      92/ 94
 mokiniui                       (pasirinkusie          (pasirinkusiems  (pasirink
                           ms                matematikos    usiems
                           matematikos           papild.      matemati
                           papild.             pamoką)      kos
                           pamoką)                      papild.
                                                     pamokas)


Kazitiškio skyriuje (1/4 kl. stulpelyje nurodomas pamokų, vedamų jungtinėje klasėje, skaičius, o 1 kl. ir 4 kl.
stulpeliuose nurodomas atskirai vedamų pamokų skaičius)
                         Savaitinių pamokų skaičius          Iš viso

                1 kl.   2 kl.         3 kl.    1/4 kl.      4 kl.
 Klasė
 Dalykas
 Dorinis ugdymas(renkasi tikybą arba etiką):
 Tikyba/Etika           -    1           1       1        -    4
 Kalbos:
 Lietuvių kalba          1     7           7       7        -    29
 Uţsienio (vokiečių) k. I-oji   -    -           -       -        2    2
 Uţsienio (anglų) k. I-oji     -    2           2       -        -    4
 Matematika            -    5           5       4        -    18
 Pasaulio paţinimas        -    2           2       2        -    8
 Meninis ir technologinis ugdymas:
 Dailė ir technologijos      -    2           2      2        -    8
 Muzika              -    2           2      2        -    8
 Kūno kultūra           -    2           3      3        -    11
 Minimalus privalomų pamokų   22    23           24      -        23    92
 skaičius mokiniui
 Mokyklos nuoţiūra skirstomos pamokos:
 Pasirenkamoji lietuvių k.     -    1           -       -        1    2
 išlyginamoji pamoka 2, 4 kl.
                                                         4
 Maksimalus pamokų skaičius        22     24      24      -    24      94
 mokiniui
 Skirtas pamokų skaičius         22     24      24      -    24      94
 mokiniui
 Jungtinei klasei skirtas         -     -      -     24      -      24
 pamokų skaičius

Mielagėnų skyriuje (1/2/4 kl. stulpelyje nurodomas pamokų, vedamų jungtinėje klasėje, skaičius, o 1 kl., 2
kl. ir 4 kl. stulpeliuose nurodomas atskirai vedamų pamokų skaičius) :
                           Savaitinių pamokų skaičius          Iš viso

                      1 kl.     2 kl.    1/2/4 kl.     4 kl.
 Klasė
 Dalykas
 Dorinis ugdymas:
 Tikyba/Etika                 -      -        1        -       3
 Kalbos:
 Lietuvių kalba           1       -     7               -      22
 Uţsienio (vokiečių) k. I-oji    -       -     2               -      4
 Matematika             -      1      4               -
 Pasaulio paţinimas         -       -     2               -       6
               Meninis ir technologinis ugdymas:
 Dailė ir technologijos       -      -      2                -      6
 Muzika               -      -      2                -      6
 Kūno kultūra, choreografija     1      -      2                1      8
 Minimalus privalomų pamokų     22      23     24               23     68
 skaičius mokiniui
              Mokyklos nuoţiūra skirstomos pamokos:
 Pasirenkamoji lietuvių k.      -      -      1               -       2
 išlyginamoji pamoka 2, 4 kl.
 Maksimalus pamokų skaičius     22      24                     24     70
 mokiniui
 Skirtas pamokų skaičius      22      24                     24     70
 mokiniui
 Jungtinei klasei skirtas      -      -     26               -      26
 pamokų skaičius

    Atskirų dalykų ugdymo organizavimas
    Dorinio ugdymo organizavimas:
1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės religinės bendrijos
ar bendruomenės tikybą.;
2. nesusidarius mobiliajai grupei iš tos pačios klasės ar gretimų klasių mokinių, mokiniui(-ams) skiriamas
savarankiškas etikos arba tikybos mokymasis pagal Savarankiško mokymosi tvarką, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK- 1759;
3. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą.
   Uţsienio kalbų mokymo organizavimas:
1. uţsienio (anglų ar vokiečių) kalbos mokoma antraisiais– ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;
                                                     5
2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš gimnazijos siūlomų kalbų: anglų, vokiečių;
     2.1. Vidiškių gimnazijoje tėvų pasirinkimu 2- 4 klasėse mokoma anglų kalbos;
     2.2. Kazitiškio skyriuje tėvų pasirinkimu 2- 3 klasėse mokoma anglų kalbos, 4 klasėje- vokiečių
kalbos;
     2.3. Mielagėnų skyriuje tėvų pasirinkimu 2, 4 klasėse mokoma vokiečių kalbos.
3. uţsienio kalbos mokymui nuo 2 klasės skiriamos 2 pamokos per savaitę;
4. uţsienio kalbos pradinėse klasėse moko uţsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją turintis mokytojas,
išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą.
5. mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus mokėsi kitos
uţsienio kalbos negu mokosi klasė:
     5.1. sudaromos sąlygos toliau mokytis pradėtąją kalbą. Jeigu mokykla neturi galimybių
tęsti pradėtos uţsienio kalbos mokymo;
     5.2. tėvų prašymu sudaromos sąlygos mokiniui pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios
mokosi klasė ir įveikti programos skirtumus:
          5.2.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma uţsienio kalbos pamoka
per savaitę(jeigu keičia kalbą);
          5.2.2. jei toje pačioje ar gretimose klasėse yra du ar daugiau tokių mokinių, jų
grupei mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos;

    Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
1. 1, 3, 4 klasėse skiriamos 3 kūno kultūros pamokos per savaitę;
     1.1. Kazitiškio skyriuje viena kūno kultūros pamoka per savaitę 1,4 klasėse skiriama choreografijos
mokymui;
2. skiriant 2 savaitines pamokas sudaromos sąlygos mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo pratybas
mokykloje. Mokinių dalyvavimą jose inicijuoja ir fiksuoja klasės auklėtojas;
3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip:
     3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal
gydytojo rekomendacijas;
     3.2. tėvų, (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes uţ mokyklos ribų;
     3.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami
atsiţvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą.

    Ugdymo procese kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sporto, praktinei,
    socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai
    skiriama 10 mokymosi dienų.
Vidiškių gimnazijoje:
 Ugdomoji veikla                      Dienų skaičius Data
 Mokslo metų pradţios šventė                1       2010 09 01
 Sporto šventė                       1       2010 09
 Pasiruošimas Kalėdų renginiams               1       2010 12
 Integruoto ugdymo projektas ,,Sveika , ţiemuţe!“      1       2011 01 28
 Atvelykio šventė                      1       2011 03 14
 Ekologinė diena                      1       2011 04
 Projektinė veikla                     2       Per metus
                                               6
 Ugdomoji ekskursija                    1        Per metus
 Mokslo metų baigimo šventė                 1        2011 05 31

Kazitiškio skyriuje:
 Ugdomoji veikla                      Dienų skaičius  Data
 Mokslo metų pradţios šventė                1        2010 09 01
 Projektas „Rudenėlio keliu“                1        2010 10 15
 Kalėdinis mokyklos puošimas                1        2010 12 20
 Literatūrinė – muzikinė diena „Advento šviesa“       1        2010 12 22
 Projektas „Gimtąją ţemę mylėk...“ (skirtas Vasario 16-   1        2011 02 15
 ajai)
 Ţemės diena                        1        2011 03 18
 Saugaus eismo diena                    1        2011 04 22
 „Velykos – tai dţiaugsmas ir atgimimas“ – velykinių    1        2011 04 29
 papročių, margučių marginimo ir ridenimo diena
 Sporto diena „Aukime sveiki ir stiprūs“          1        2011 05 13
 Turistinis ţygis „Ką pasakoja mano kaimas“         1        2011 05 30

Mielagėnų skyriuje:
 Ugdomoji veikla                      Dienų skaičius  Data
 Rugsėjo 1-osios šventė                   1        2010 09 01
 Išvyka po graţiausias kaimo sodybas            1        2010 09
 Projektas ,,Į gėrį pro groţio vartus“           1        2010 11
 Adventinė popietė                     1        2010 12
 Akcija ,,Baltasis badas“                  1        2011 01
 Projektas ,,Paţink Tėvynę ir save“             1        2011 02
 Pavasario šventė- viktorina ,,Gyvi gyvi!“         1        2011 03
 Tėvų ir vaikų sporto šventė                1        2011 04
 Ugdomoji ekskursija                    1        2011 05
 Mokslo metų baigimo šventė                 1        2011 05

4.2.1.3. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
   2010 – 2011 m. m. pagrindinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pagrindinio
    ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
    ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 2433 (Ţin., 2008, Nr. 99 – 3848).
   Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamas valandų skaičius per savaitę
Vidiškių gimnazijoje:
 Klasė          5     6     7     8    1g      2g     Iš viso
 Dalykas
 Tikyba/Etika      1      1    1     1     1     1      5
 Lietuvių kalba     5/5*    5    5     5     4/4*    5      29
 (gimtoji )
                                                7
 Uţsienio kalba  3/3*    3/3*   3          3       -      -      12
 1-oji (anglų)
 Uţsienio kalba  -     -     -          -       3/3*     3      6
 1-oji (vokiečių)
 Uţsienio kalba  -     -     2          2       -      -      4
 2-oji (vokiečių)
 Uţsienio kalba  -     -     -          -       2/2*     2      4
 2-oji (anglų)
 Uţsienio kalba  -     2/2*   -          -       -      -      2
 2-oji (rusų)
 Matematika    4     4     4          4       3/3*     4      23
 Gamta ir ţmogus 2      2     -          -       -      -      4
 Biologija     -     -     2          1       2      1      6
 Fizika      -     -     1          2       2      2      7
 Chemija      -     -     -          2       2      2      6
 Istorija     2     2     2          2       2      2      12
 Pilietiškumo   -     -     -          -       1      1      2
 pagrindai
 Geografija    -     2     2          2       2      1      9
 Ekonomika     -     -     -          -       -      1      1
 Dailė       1     1     1          1       1      1      6
 Muzika      1     1     1          1       1      1      6
 Technologijos   2/2*    2/2*   2          1/1*      1,5/1,5*   1      9,5
 Kūno kultūra   3/3*    2/2*   2          2       2      2      13
 Ţmogaus sauga   1     -     0,5         0,5      0,5     -      2,5
 Informacinės   1/1*    1/1*   0,5         0,5      1/1*     1      5
 technologijos
 Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai:
 Matematika    -     -     -          -       1/1*     -      1
 Lietuvių k.    -     -     -          -       -      1      1
 modulis
 Pamokų skaičius  26     28    29          30       31/ 32
                                      32            176/177
 mokiniui                                  (pasirink        (pasirinku
                                       usiems          siems
                                       liet.k.         liet.k.
                                       modulį)         modulį)
* Pasviruoju brūkšneliu atskirtos pamokos, kuriose klasė planuojama dalyti į grupes.

Kazitiškio skyriuje:
 Klasė           5    5/6    6    7    7/8    8      9      10    Iš viso
 Dalykas
 Tikyba/Etika     -    1     -        1            1      1    4
 Lietuvių kalba    -    5     -    1    4     1      4      5    29
 (gimtoji )
 Uţsienio kalba    3    -     -    -    -     -      -      -    3
 1-oji (anglų)


                                                        8
 Uţsienio kalba  -    -   3        -    3     -    3     3     15
 1-oji (vokiečių)
 Uţsienio kalba  -    -   2        -    2     -    2     2     10
 2-oji (rusų)
 Matematika    -    4   -        1    3     1    3     4     23
 Gamta ir ţmogus -     2   -        -    -     -    -     -     4
 Biologija     -    -   -        1    1     -    1     2     6
 Fizika      -    -   -        -    1     1    2     2     7
 Chemija      -    -   -        -    -     2    2     2     6
 Istorija     -    2   -        -    2     -    2     2     12
 Pilietiškumo   -    -   -                     1     2     2
 pagrindai
 Geografija    -    -   2        -    2     -    2     1     9
 Ekonomika     -    -   -        -    -     -    1     -     1
 Dailė       -    1   -        -    1     -    1     1     6
 Muzika      -    1   -        -    1     -    1     1     6
 Technologijos   -    2   -        1    1     -    1,5    1     9,5
 Kūno kultūra   1    2   -        -    2     -    2     2     13
 Ţmogaus sauga   1    -   -        -    0,5    -    0,5    -     2,5
 Informacinės   -    1   -        -    0,5    -    1     1     5
 technologijos
 Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai:
 Sveika gyvensena -        -        -    1     -    -     -     2
 Anglų k. mod.   -    -   -        -    -     -    -     -
 Vokiečių k. mod. -    -   -        -    -     -    -     1     1
 Inf. techn. mod. -    -   -        -    -     -    -     -     -
 Pamokų skaičius  26   -   28       30   -     31   31    32     179
 mokiniui
 Pamokų skaičius  -    33   -        -    35    -    -     -
 jungt kl. kompl.

   Atskirų dalykų ugdymo organizavimas
   Dorinio ugdymo organizavimas
1. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų pats
pasirenka, tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu. Vyresni kaip 16 metų pasirenka patys vieną
dorinio ugdymo dalyką – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba etiką;
2. doriniam ugdymui mokyti sudaromos mobilios grupės iš gretimų klasių mokinių, jei dorinio
ugdymo dalyką (tikybą arba etiką) pasirinko maţiau nei 7 mokiniai.
3. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą (nuo 14
metų paties prašymu)

   Kalbų ugdymo organizavimas:
1. mokykla iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradţios negali mokiniui keisti pradėtų
mokyti uţsienio kalbų;
2. antrosios uţsienio kalbos mokymas privalomas nuo 6-osios klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai)
mokiniui iki 14 metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų pats pasirenka tėvų (globėjų,
rūpintojų) pritarimu antrąją uţsienio kalbą: anglų, vokiečių, rusų;
                                                     9
3. mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus mokėsi kitos
uţsienio kalbos negu mokomasi naujojoje mokykloje:
     3.1. sudaromos sąlygos toliau mokytis pradėtąją kalbą. Jeigu mokykla neturi galimybių
tęsti pradėtos uţsienio kalbos mokymo, vadovaudamasi mokinio pateiktais dokumentais
(Europos kalbų aplanku, laikytų tarptautinių kalbų egzaminų vertinimais, bendrojo lavinimo
mokyklos arba kalbų mokyklų išduotais paţymėjimais, fiksuoja mokinio pasiekimus;
     3.2. sudaromos sąlygos mokiniui pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir
įveikti programos skirtumus:
         3.2.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma uţsienio kalbos pamoka
per savaitę(jeigu keičia kalbą);
         3.2.2. jei toje pačioje, paraleliose ar gretimose klasėse yra du ar daugiau tokių
mokinių, jų grupei mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos;
         3.2.3. jeigu mokinys (tėvams(globėjams, rūpintojams) pritarus) pageidauja tęsti
mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo, mokinys gali norimos
kalbos mokytis savarankiškai arba kalbų mokykloje ir siekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose
programose nurodytų reikalavimų (pagal Bendrųjų Europos kalbų mokymo, mokymosi ir
vertinimo skalę). Tokiais atvejais mokinys privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką
ir rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos pateikia ugdymo etapo
pabaigoje, o mokykla įskaito mokinio pasiekimus.

   Informacinių technologijų mokymo organizavimas:
1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5-ojoje klasėje. Pagrindinio
ugdymo programos pirmoje dalyje 5– 8 klasėms skiriama iki 108 pamokų;
2. 7–8 klasėse skiriamos 36 dalyko pamokos. Siekiant nedidinti mokinių mokymosi krūvio,
organizuojamas informacinių technologijų (50 proc. pamokų) integravimas į dalykus: 8-ojoje
klasėje- I pusmetyje, 7-ojoje klasėje- II pusmetyje;
3. 9 (1g) klasėje mokoma informacinių technologijų kurso privalomosios dalies. Mokiniai
informuojami apie kitais mokslo metais 10 (2g) kl. jiems siūlomus pasirenkamųjų programavimo
pradmenų: kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulius.
Mokykla siūlo rinktis ne maţiau kaip du modulis. Modulį renkasi mokinys.

   Technologinio ugdymo organizavimas:
mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama mokyti
technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą, po
kurios mokiniai renkasi vieną iš penkių siūlomų technologinių programų. mokiniai gali keisti
pasirinktas technologines programas mokslo metų pabaigoje.

    Kūno kultūros ugdymo organizavimas:

1. kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams pasirinkti
jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pvz.: kvadrato, krepšinio ir pan.) per
neformaliojo ugdymo uţsiėmimus mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje.
Mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą vykdo klasės auklėtojas;
2. nuo 5-osios klasės gali būti sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės, sudarytos iš
paralelių ar gretimų klasių mokinių;
     2.1. Vidiškių gimnazijos 5 - 6 klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės;
     2.2. Vidiškių gimnazijos 7 - 8 klasėse, 1g – 2g klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir
berniukų grupės gretimų klasių mokinių;
                                                10
3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio aktyvumo
pasirinkimo galimybės. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų:
     3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgiant į savijautą;
     3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes uţ
mokyklos ribų;
4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami
atsiţvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių
skatinti ligų paūmėjimą;
5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, o nuo 14 iki 16 metų – jo
paties pageidavimu gali būti vertinami paţymiu. Dėl ligos pobūdţio negalintiems atlikti įprastų
uţduočių, mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinio fizines
galimybes ir gydytojo rekomendacijas;
6.6. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl
ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo teniso ţaidimą, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje,
socialinę veiklą ir pan.).

    Ugdymo procese kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sporto, praktinei,
    socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai
    skiriama nuo 9 - 10 mokymosi dienų.
Vidiškių gimnazijoje:
 Ugdomoji veikla              Dienų skaičius Klasė     Data
 Mokslo metų pradţios šventė        1        5 - 2g     2010 09 01
 Sporto šventė               1        5 - 2g     2010 09 mėn.
 Pasiruošimas Kalėdų renginiams       1        5 - 2g     2010 12 22
 Ugdomoji ekskursija            1        5 - 2g     Per metus
 Ekologinė diena              1        5 - 2g     2011 03 - 04 mėn.
 Turistinis ţygis              1        5       2011 05 - 06 mėn.
                      3        6- 1g     2011 05 - 06 mėn.
 Profesinio ugdymo projektas        1        1g - 2g    Per metus
 Mokslo metų baigimo šventė         1        5, 2g     2011 05 31
                              6 - 1g     2011 06 10

Kazitiškio skyriuje:
 Ugdomoji veikla             Dienų skaičius   Klasė      Data
 Mokslo metų pradţios šventė       1         5 - 10     2010 09 01
 Projektas „Rudenėlio keliu“       1         5 - 10     2010 10 15
 Kalėdinis mokyklos puošimas       1         5 - 10     2010 12 20
 Literatūrinė – muzikinė diena      1         5 - 10     2010 12 22
 „Advento šviesa“
 Projektas „Gimtąją ţemę mylėk...“    1         5 - 10     2011 02 15
 (skirtas Vasario 16-ajai)
 Ţemės diena               1         5 - 10     2011 03 18
                                               11
 Saugaus eismo diena            1         5 - 10      2011 04 22
 „Velykos – tai dţiaugsmas ir       1         5 - 10      2011 04 29
 atgimimas“ – velykinių papročių,
 margučių marginimo ir ridenimo diena
 Sporto diena „Aukime sveiki ir stiprūs“  1         5 - 10      2011 05 13
 Turistinis ţygis „Ką pasakoja mano    1         5 - 10      2011 05 30
 kaimas“

4.2.1.4. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
   Vidurinis ugdymas organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą,
    patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birţelio 30 d.
    įsakymu Nr. ISAK – 1387 (Ţin., 2006, Nr. 76 – 2930).
   Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos bendrojo lavinimo
    mokyklos bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais XI-XII klasėms,
    patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 21 d.
    įsakymu Nr. ISAK – 1465.
   3g – 4g kl. mokinių pasirinkti vidurinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamas valandų
    skaičius per savaitę 2010 – 2011 m. m.
Klasė             3g         3g         4g           4g
Dalykai       Išplėstinis kursas Bendrasis kursas Išplėstinis kursas     Bendrasis kursas
          Pmk. Grp. Mok. Pmk. Grp. Mok. Pmk. Grp. Mok. Pmk. Grp. Mok.
          sk.   sk. sk.   sk.  sk. sk.   sk.  sk.    sk.  sk.   sk.  sk.

Dorinis ugdymas:
 Etika      -   -  -     2    1  14   -      -  -    1    1  27
 Tikyba      -   -  -     -    -  2   -      -  -    1    1  9
Kalbos:
Lietuvių kalba  5   1  15    4    -  1   5      1  18    4    1  18
(gimtoji)
Vokiečių kalba(I) 4   -  3     3    1  12   4      1  15    3    1  19
Anglų kalba (I) -    -  -     3    -  1   4      -  2    -    -  -
Rusų kalba (II) -    -  -     -    -  -   3      -  2    -    -  -
Anglų kalba (II) 3   1  7     2    1  7   3      1  9    2    1  12
Matematika    4   1  9     3    1  7   5      1  19    3    1  17
Socialinis ugdymas:
Istorija     3   1  15    -    -  -   3      1  27    2    1  9
Geografija    3   1  9     -    -  -   3      -  2    2    1  22
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija     3   1  5     -    -  -   3      1  11    2    1  20
Chemija      -   -  -     -    -  -   3      1  5    2    1  6
Fizika      4   -  2     2    1  12   3      -  3    2    1  13
Meninis, technologinis ugdymas:
Dailė       3   1  5     -    -  -   3      -  5    2    1  23
Technologijos.  -   -  -     -    -  -   -      -  -    2    1  11
,,Taikomasis
menas, amatai ir
dizainas“
                                                 12
Technologijos.  -   -  -    2    1  14  -   -      -    2   1   18
,,Automobilio
prieţiūra ir
remontas“
Kūno kultūra:
Bendroji kūno   -   -  -    2    1  16  -   -      -    2   2   29
kultūra
Krepšinis     -   -  -    2    -  2   -   -      -    -   -   -
Sportiniai šokiai -   -  -    -    -  -   -   -      -    2   1   7
Pasirenkamieji dalykai:
Informacinės   2   -  2    1    1  12  -   -      -    1   2   26
technologijos
Pasirenkamieji dalykų moduliai
Teksto analizė  -   -  -    -    -  -   -   -      -    1   2   35
Biologija ir   -   -  -    -    -  -   -   -      -    1   1   7
chemija gabiems
Kursyvu pažymėtas mokinių skaičius ir jiems skiriamų valandų skaičius    renkantis savarankišką
mokymąsi arba derinant dalyką ir neformalųjį ugdymą.

   Atskirų dalykų ugdymo organizavimas
   Dorinio ugdymo organizavimas:
1. mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką..
2. mokinių pageidavimu 3 g klasėje intensyvinamas dorinio ugdymo (etikos) mokymas skiriant 2 pamokas
per savaitę.
   Uţsienio kalbų mokymo(si) organizavimas:
1. vidurinio ugdymo programos mokiniai tęsia pradėtas mokyti pagrindinio ugdymo programoje
kalbas;
2. tuo atveju, kai mokinys nusprendţia mokytis tik vienos uţsienio kalbos, jis renkasi vieną iš
mokymosi kalbų, kurių mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą. Jei mokinys 2-ąją kalbą
keičia į 1-ąją, 2-osios kalbos mokėjimo lygis turi atitikti 1-osios uţsienio kalbos reikalavimus.

   Meninio ugdymo organizavimas:
1. mokiniams siūlomos meninio ugdymo programos: dailė, grafinis dizainas, muzika;
2. mokiniai, pasirinkę bendrąjį menų dalyko kursą, to dalyko meninei raiškai gali skirti po vieną
savaitinę pamoką per dvejus metus iš dalykui skiriamų pamokų, pasirinkę išplėstinį kursą – dvi
savaitines pamokas per dvejus metus. Meninė raiška yra dalyko programos dalis ir atskiru
paţymiu nevertinama, dienyne įrašomas įrašas „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Meninės raiškos
mokymas integruojamas į neformalųjį ugdymą.

    Technologinio ugdymo organizavimas:
1. mokiniai gali rinktis programas: statybos ir medţio apdirbimo technologijas, automobilio
prieţiūrą ir techninį aptarnavimą, taikomojo meno, amatų ir dizaino technologijas;
2. mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį technologijų kursą ir planuojantiems baigus programą
mokytis pagal atitinkamą profesinio mokymo programą, technologijų dalyko moduliai
atitinkamoje mokykloje įskaitomi pagal Bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio
mokymo programos modulių uţskaitymo tvarkos aprašą ir ankstesnio mokymosi pasiekimų


                                                 13
uţskaitymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m.
sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 (Ţin., 2008, Nr. 8-297).

   Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
1. mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą ar norimą sporto sritį (sporto šaką): sunkiąją atletiką,
tinklinį, gimnastiką, sportinius šokius;
2. sporto šakos mokymas gali būti integruojamas į neformalųjį ugdymą ir vertinamas paţymiu;
3. specialiosiose medicininėse fizinio pajėgumo grupėse kūno kultūros ugdymas organizuojamas
taip, kaip numatyta Ugdymo plano punktu 25.3.;
4. mokinių, kurie lanko parengiamąją medicininę fizinio pajėgumo grupę, pageidavimu jų
pasiekimai vertinami taip kaip pagrindinės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai. Dėl
ligos pobūdţio negalintiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo
uţduotis, kurios atitinka mokinio fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;
5. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos,
siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo teniso ţaidimą, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, socialinę
veiklą ir pan.).

   Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymo organizavimas:
1. Civilinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2117 (Ţin.,
2006, Nr.5-169), ir Priešgaisrinės saugos mokymo programos bendrojo lavinimo mokykloms,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2003 m. birţelio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208 (Ţin., 2003, Nr.60-2743)
integruojamos į vidurinio ugdymo gamtos mokslų dalykų turinį.

    Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasirinkimas:
1. mokiniai renkasi mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius:
1.1. mokiniams siūlomi šie pasirenkamieji dalykai: anglų kalba (2-oji) A/B kursai (3g kl., 4g kl.), rusų kalba
(2-oji) A/B kursai (3g kl., 4g kl.), informacinės technologijos A/B kursai (3g kl., 4g kl.), ekonomika (3g kl., 4g
kl.), braiţyba (3g kl., 4g kl.), psichologija ( 4g kl.), religijotyra (4g kl.), filosofija ( 4g kl.), teisės pagrindai (
4g kl.);
1.2. mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykų moduliai: ,,Teksto analizė“ (3g kl., 4g kl.), ,,Mokomės
analizuoti“ (3g kl., 4g kl.), ,,Fizikos judėjimo dėsnių nagrinėjimas“ (3g kl., 4g kl.), ,,Darbas su istoriniais
šaltiniais“ (3g kl., 4g kl.), ,,Aplinkotyra“ (3g kl., 4g kl.), ,,Chemija buityje“ (3g kl., 4g kl.), ,,Verslo plano
kūrimas“ (3g kl., 4g kl.).

   Dalyko, kurso ,modulio keitimo tvarka:
1. keisti dalyką ar dalyko programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai
pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio
ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio paţymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba
A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių paţymių. Mokiniui, kuris mokysis
pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas,
laikyti įskaitos nereikia;
2. nustatyta dalyko, kurso ar modulio pakeitimo tvarka:
     2.1. dalyką, kursą ar modulį keisti, atsisakyti ar pasirinkti leidţiama direktoriaus
įsakymu;
     2.2. mokinys, dėl vienokių ar kitokių prieţasčių norintis atsisakyti ar pasirinkti dalyką,
kursą, modulį, privalo:
                                                   14
         2.2.1. likus mėnesiui (ne maţiau) iki pusmečio ar mokslo metų pabaigos parašyti
motyvuotą prašymą direktoriaus vardu (pagal pateiktą formą);
         2.2.2. su prašymo turiniu supaţindinamas pavaduotojas ugdymui ( suderinęs su
dalyko mokytoju jis raštu patvirtina keitimo galimybę) ir klasės auklėtojas;
         2.2.3. dalyko mokytojas mokinį supaţindina su programų skirtumais ir prašymo
grafoje nurodo atsiskaitymo datą;
         2.2.4. įskaitai mokinys ruošiasi savarankiškai;
         2.2.5. įskaitos iniciatorius- aukštesnio kurso mokytojas, dalyviai- abiejų kursų
mokytojai ( jei dalyko A ir B kursus moko atskiri mokytojai).
    Ugdymo procese kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sporto, praktinei,
     socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai
     3g kl. skiriamos 9 dienos, 4g kl.- 7 dienos.

 Ugdomoji veikla                Dienų skaičius    Klasė       Data
 Mokslo metų pradţios šventė          1          3g – 4g      2010 09 01
 Sporto šventė                 1          3g – 4g      2010 09 mėn.
 Ugdomoji ekskursija              1          3g – 4g      Per metus
 Profesinio ugdymo projektai          1          3g – 4g      Per metus
 Pasiruošimas Kalėdų renginiams        1          3g        2010 12 22
                        2          4g        2010 12 21, 22
 Paskutinio skambučio šventė          1          4g        2011 05 31
 Turistinis ţygis               3          3g        2011 05 - 06 mėn.
 Mokslo metų baigimo šventė          1          3g        2011 06 10


4.2.3. GIMNAZIJOJE IR JOS SKYRIUOSE VYKDOMOS NEFORMALIOJO UGDYMO
PROGRAMOS:
Vidiškių gimnazijoje- ,,Sveikos, raidės“, ,,Kompiuteris- mano draugas“, ,,Paţink Tėvynę ir save“, ,,Judrieji
ţaidimai“, ,,Dainuţėle, suskambėk“, ,, Spalvų pasaulyje“ (1- 4 kl.), JMB ,,Ţelmenėlis“, informacinių
technologijų būrelis, ,,Meistriukas“, ,,Mes-dizaineriai“, popgrupė, šokių būrelis, kvadrato būrelis, stalo
ţaidimų būrelis (5- 8 kl.), informacinių technologijų būrelis, krepšinio būrelis, aerobikos būrelis, popgrupė
(1g- 2g kl.), dailės būrelis, krepšinio būrelis, aerobikos būrelis, šokių kolektyvas (3g- 4g kl.);

Kazitiškio skyriuje- šokių būrelis (2 kl.), dailiojo skaitymo būrelis (3 kl.), dramos būrelis (1/4
jungt. kl.), ansamblis (1- 4 kl.), dailės būrelis (5- 7 kl.), ansamblis (5- 10 kl.), ,,Darbščiosios
rankos“ (6- 10 kl.), dramos būrelis (5- 10 kl.), sporto būrelis (5- 10 kl.);

Mielagėnų skyriuje- etnokultūros būrelis (1, 2, 4 kl.).

4.2.4. UGDYMO PROCESO 2010 – 2011 M.M. TRUKMĖ. ATOSTOGOS. PAMOKŲ
LAIKAS.
4.2.4.1. mokslo metų trukmė:
Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

 Klasė                     Ugdymo proceso          Ugdymo proceso trukmė
                         pabaiga               savaitėmis
                                                     15
 1-5               05-31               32
 6-9 (1g)            06-10               36
 10 (2g)             05-31               34

 11 (3g)             06-10               36
 12 (4g)             05-31               34

4.2.4.2. trimestrų, pusmečių datos:
Ugdymosi procesas gimnazijoje ir jos skyriuose pagal pagrindinio ugdymo programą (5-10 (2g)
kl.) skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:
pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.,
antras trimestras: gruodţio 1 d. – vasario 28 d.,
trečias trimestras 5, 10 (2g) klasėms: kovo 1 d. – geguţės 31 d.,
           6-8 klasėms: kovo 1 d. – birţelio 11 d.
Ugdymosi procesas pagal pradinio ir vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais.
Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 14 d.,
antras pusmetis 3g klasei: sausio 17 d. – birţelio 10 d.,
          1-4 kl., 4g klasėms: sausio 17 d. – geguţės 31 d.

4.2.4.3. mokinių atostogų laikas (imtinai):
 Atostogos            Prasideda             Baigiasi

 Rudens             2010-10-25             2010-10-29

 Ţiemos (Kalėdų)         2010-12-23             2011-01-05

 Pavasario (Velykų)       2011-04-18             2011-04-22
 Vasaros:
 1-5 kl.             2011-06-01             2011-08-31
 6-8, 9-11 (1g-3g) kl.      2011-06-13

1-5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos.
Vidiškių gimnazijoje
 Atostogos prasideda            Atostogos baigiasi

 2011-02-21                  2011-02-25

 2011-04-11                  2011-04-15

Kazitiškio skyriuje
 Atostogos prasideda              Atostogos baigiasi

 2011-02-21                  2011-02-25

 2011-04-11                  2011-04-15


                                             16
Mielagėnų skyriuje
 Atostogos prasideda               Atostogos baigiasi

 2011-02-21                    2011-02-25

 2011-03-21                    2011-03-25


4.2.4.4. pamokų laikas:
Gimnazija ir jos skyriai dirba penkias dienas per savaitę. Pamokų ir pertraukų laikas
Vidiškių gimnazijoje
   1 pamoka – 8.00- 8.45               I pertrauka 10 min.
   2 pamoka – 8.55- 9.40               II pertrauka 15 min.
   3 pamoka – 9.55- 10.40              III pertrauka 20 min.
   4 pamoka – 11.00- 11.45              IV pertrauka 20 min.
   5 pamoka – 12.05- 12.50              V pertrauka 10 min.
   6 pamoka – 13.00- 13.45              VI pertrauka 10 min.
   7 pamoka – 13.55- 14.40              VII pertrauka 10 min.
   8 pamoka – 14.50- 15.35
1 kl. mokinių pamokų ir pertraukų trukmė
   1 pamoka – 8.00- 8.35               I pertrauka 10 min.
   2 pamoka – 8.45- 9.20               II pertrauka 15 min.
   3 pamoka – 9.35- 10.10               III pertrauka 20 min.
   4 pamoka – 10.30- 11.05              IV pertrauka 10 min.
   5 pamoka – 11.15- 11.50
Kazitiškio skyriuje
   1 pamoka – 8.00- 8.45               I pertrauka 10 min.
   2 pamoka – 8.55- 9.40               II pertrauka 10 min.
   3 pamoka – 9.50- 10.35               III pertrauka 15 min.
   4 pamoka – 10.50- 11.35              IV pertrauka 10 min.
   5 pamoka – 11.45- 12.30              V pertrauka 10 min.
   6 pamoka – 12.40- 13.25              VI pertrauka 10 min.
   7 pamoka – 13.35- 14.20
Mielagėnų skyriuje
   1 pamoka – 8.00- 8.45               I pertrauka 10 min.
   2 pamoka – 8.55- 9.40               II pertrauka 10 min.
   3 pamoka – 9.50- 10.35               III pertrauka 15 min.
   4 pamoka – 10.50- 11.35              IV pertrauka 15 min.
   5 pamoka – 11.50- 12.35              V pertrauka 10 min.
   6 pamoka – 12.45- 13.30              VI pertrauka 5 min.
   7 pamoka – 13.35- 14.20

Daugiau informacijos apie ugdymo organizavimą ir vykdymą- gimnazijos svetainėje
>UGDYMAS> UGDYMO PLANAS> UGDYMO PLANO 2010 – 2011 M. M.
PROJEKTAS.


                                            17
4.2.5. MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS. TĖVŲ
    INFORMAVIMAS. MOKINIŲ KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ.

4.2.5.1.Vertinimas ugdymo procese

    Mokslo metų pirmąją savaitę mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją ir dalyko mokinių
    paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, kiekvienos pamokos
    pradţioje – konkrečius mokymosi uţdavinius, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką.
    Kabinetų skelbimų lentoje informuojama apie taikomą dalyko vertinimo metodiką.
    Pradinio ugdymo programos mokinių paţanga ir pasiekimai paţymiais nevertinami.
    Mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant pasiektą mokymosi
    lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal poţymius, aprašytus Pradinio
    ugdymo bendrosiose programose.
    Adaptaciniu laikotarpiu (3 mėnesių) 5 klasės mokinių paţanga ir pasiekimai pirmą mėnesį
    paţymiai nevertinami, antrą ir trečią mėnesį pasiekimai nevertinami nepatenkinamais
    paţymiais.
    Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio (5 kl. mokinių po adaptacinio laikotarpio) ir
    vidurinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai
    gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 –patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4
    – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko uţduoties ir pagal
    poţymius, aprašytus Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (toliau PUBP).
    Rugsėjo mėnuo skiriamas adaptacijai, taikomas formuojamasis vertinimas.
    Paţymiais nevertinami dorinio ugdymo, ţmogaus saugos, specialiosios medicininės
    fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros, choreografijos pasiekimai. Rašoma
    „įskaityta“, „neįskaityta“.
    Kūno kultūros, menų, technologijų dalykų mokymosi pasiekimai vertinami paţymiu.
    Vertindami mokinių pasiekimus mokytojai objektyviai vertina mokinio daromą paţangą ir
    pastangas.
    Pasirenkamųjų dalykų ir pasirenkamųjų dalykų modulių ţinios ir gebėjimai vertinami
    paţymiu.
    Mokiniui, pagal gydytojo paţymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų,
    trimestro/pusmečio ar metinių paţymių stulpelyje rašoma „atl.“.
    Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindţiamas jų mokymosi
    eigos stebėjimu (taikomas formuojamasis vertinimas). Mokiniams laiku teikiama
    informacija (komentarai ţodţiu ar raštu) apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia tobulinti,
    kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uţdaviniai pagal sutartus kriterijus.
    Mokinių ţinios, gebėjimai, įgūdţiai, pastangos, paţanga vertinama pagal mokinių
    pasiekimų lygių poţymius, aprašytus PUBP, metodikos grupėse aprobuotus dalyko
    vertinimo kriterijus ir mokytojo vertinimo metodiką.
    Paţymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą
    uţbaigtą programos dalį (taikomas diagnostinis vertinimas). Rekomenduojama paţymiu
    vertinti kontrolines uţduotis, savarankiškus, projektinius, kūrybinius, laboratorinius ir kt.
    darbus, kai mokiniai parodo PUBP numatomas ţinias, supratimą ir gebėjimus.
    Mokinių kontrolinės uţduotys, savarankiški, projektiniai, kūrybiniai, laboratoriniai darbai,
    apklausų rezultatai, kai mokinai parodo PUBP numatytas ţinias, supratimą ir gebėjimus,
    vertinami paţymiu (jei naudojamas kaupiamojo vertinimo principas – balais), kurie
    surašomi į dienyną: paţymiai – tą dieną, kada buvo gauti, balai sumuojami ir
    konvertuojami į paţymį numatyto periodo pabaigoje.

                                                 18
    Trimestro/pusmečio ir metinio paţymio vedimas:
    Trimestro/pusmečio paţymiai mokiniams vedami iš to trimestro/pusmečio paţymių
    aritmetinio vidurkio juos apvalinant (4,5 ≈ 5; 4,4 ≈ 4).
    Dalykų, kurie neturi modulių, metinis įvertinimas vedamas iš trimestrų/pusmečių
    paţymių aritmetinio vidurkio
    Dalykų, kurie turi modulį, vertinimas: modulio trimestro/pusmečio įvertinimas
    sumuojamas prie trimestro/pusmečio visų gautų įvertinimų ir vedamas trimestro/pusmečio
    įvertinimas remiantis aritmetiniu vidurkiu.
    Trimestro/ pusmečio ir metiniai įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose
    (dienynuose, paţymių knygelėse, paţangumo suvestinėse) fiksuojami paţymiais arba
    rašoma „įskaityta“, „neįskaityta“, neatestavus ţymima ,, neat‘‘ (neatestuotas mokinys –
    mokinys, praleidęs ½ pusmečio pamokų ir neatsiskaitęs uţ ugdymo plano privalomojo ar
    pasirenkamojo dalyko programos pusę temų).

4.2.5.2. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę

    Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas
    į aukštesnę klasę.
    Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba
    papildomų darbų įvertinimus, kėlimą į aukštesnę klasę, ugdymo programas baigimą
    svarsto mokytojų taryba.
    Mokytojų taryba:
    išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle prieţastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės
    auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę,
    atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti
    programą datą (bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 dieną);
    atsiţvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą,
    priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti
    kurso;
    išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti gimnazijos
    direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo
    ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą.
    Mokinys į aukštesnę klasę keliamas arba paliekamas programą kartoti direktoriaus
    įsakymu.
    Su direktoriaus įsakymu apie mokinių kėlimą į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimą,
    palikimą kartoti programos klasės auklėtojas per 3 dienas supaţindina mokinio tėvus
    (globėjus).

4.2.5.4. Ugdymo programos baigimas

    Ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, gaunantis išsilavinimo paţymėjimą, į
    aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu ugdymo programą.
    Baigus pradinio ugdymo specialią programą, ţinių patikrinimas neorganizuojamas.
    Pradinio specialiojo išsilavinimo paţymėjimas išduodamas mokiniams metiniame
    įvertinime padariusiems paţangą. Jeigu pradinio ugdymo specialiosios baigiamosios
    klasės mokinys po papildomo darbo nepadarė paţangos ir turi nepatenkinamą metinį
    įvertinimą, jis paliekamas tėvams (globėjams) raštiškai sutikus kartoti programą toje
    pačioje klasėje.

                                               19
      Baigus pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas lietuvių (gimtosios) kalbos
      (ţodţiu ir raštu), matematikos ţinių patikrinimas, Pagrindinio išsilavinimo paţymėjimas
      išduodamas mokiniams, turintiems teigiamus metinius įvertinimus. Pagrindinio ugdymo
      programų patikrinime dalyvauja mokiniai pateikę raštišką prašymą gimnazijos direktoriui.
      Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis nepatenkinamą
      metinį įvertinimą po papildomų darbų, paliekamas programą kartoti toje pačioje klasėje.
      Norintis antramečiauti gali savarankiškai mokytis neįsisavintų programos modulių
      (atskirų dalykų) ir likviduoti įsiskolinimus.
      Baigus vidurinio ugdymo programą, organizuojami brandos egzaminai:
      abiturientas privalo išlaikyti ne maţiau kaip du brandos egzaminus: lietuvių (gimtosios)
      kalbos ir vieną pasirenkamąjį iš mokinio ugdymo plano dalykų;
      abiturientams, turintiems metinius teigiamus įvertinimus, išlaikiusiems lietuvių
      (gimtosios) kalbos egzaminą ir vieną ugdymo plano dalyko egzaminą, išduodamas
      Brandos atestatas ir jo priedas,
      abiturientas, uţbaigęs mokslo metus ir turintis nepatenkinamų metinių vertinimų arba
      neišlaikęs kai kurių įskaitų ar egzaminų, programas kartoti nepaliekamas. Jam
      išduodamas mokymosi pasiekimų paţymėjimas. Dalyko įsiskolinimus savarankiškai
      mokydamasis gali likviduoti kitais mokslo metais atitinkamą vidurinio ugdymo programą
      vykdančioje ugdymo įstaigoje.

4.2.5.2. Tėvų informavimas apie mokinių paţangą ir pasiekimus

      Klasių auklėtojai ne rečiau kaip du kartus per mėnesį tikrina paţymių knygelių įrašų
      teisingumą ir paţymi praleistas pamokas.
      Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai apie mokymosi pasiekimus informuojami
      įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus, lankantis namuose.
      Dalykų mokytojai veda signalinį trimestrą/pusmetį (prieš mėnesį). Apie moksleivius,
      turinčius nepatenkinamus įvertinimus, raštu informuojami klasių auklėtojai. Pastarieji
      raštu informuoja mokinių tėvus.
      Klasių auklėtojai ne rečiau kaip 1 kartą per trimestrą/pusmetį organizuoja tėvų
      susirinkimus. Esant reikalui, kviečia į juos dalykų mokytojus.
      Jei mokinys turi nepatenkinamą trimestro/pusmečio, metinį įvertinimą ar yra
      neatestuotas, klasės auklėtojas per tris dienas informuoja tėvus raštu nurodydamas
      atsiskaitymo laikotarpį ir programą.
      Tėvai privalo pasirūpinti, kad jų sūnus/dukra pateiktų praleistas pamokas pateisinantį
      dokumentą (medicininę paţymą, tėvų raštišką pranešimą apie ne daugiau kaip 3 ligos
      dienas ar kitas nelankymo prieţastis ir kt.) ne vėliau kaip grįţimo į mokyklą dieną.


4.2.7. SOCIALINIO PEDAGOGO, SPECIALIOJO PEDAGOGO- LOGOPEDO,
SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTO PASLAUGOS.

4.2.7.1. Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:
   Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais
    specialistais.
   Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais
    (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo uţtikrinimo), dirba su vaikais,
    priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medţiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį

                                                 20
     išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, uţimtumo, emocinių ir elgesio
     bei kitų problemų sprendimo programas.
     Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir
     psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi
     sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę
     pedagoginę pagalbą.
     Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos
     administracija sprendţiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių
     pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų
     elgesį, paţangumą, lankomumą.
     Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš
     kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
     Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdţių ugdymu.
     Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
     Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

 4.2.7.2. Specialiojo pedagogo- logopedo teikiamos paslaugos:
  Mokyklos specialusis pedagogas atlieka mokyklos mokinių pedagoginį vertinimą, nustato jų
   specialiuosius ugdymo(si) poreikius, teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams), kitiems
   pedagogams, formuoja visuomenės teigiamą poţiūrį į integruotą spec. poreikių mokinių
   ugdymą diegdamas naujus ugdymo ir vaikų paţinimo metodus.
  Specialusis pedagogas dirba gimnazijos specialiojo ugdymo komisijoje, nustato vaikų
   specifinius poreikius numato artimuosius ir tolimuosius darbo su vaikais tikslus;
   bendradarbiauja su klasių auklėtojais, mokytojais, tėvais sudarant vaikų ugdymo programas
   ir teikia jiems metodinę pagalbą; padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje;
   informuoja tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaiku, ugdymo uţdavinius, turinį ir
   numatomus rezultatus.

   Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį, įvertina ir numato
   palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus.
   Organizuoja individualias ir grupines logopedines pratybas, taiko specialiojo poreikio
   priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos trūkumams koreguoti, individualiose
   specialiosiose pedagoginėse pratybose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda mokiniui
   išmokti mokomąją medţiagą.
   Konsultuoja tėvus.

4.2.7.3. Visuomenės sveikatos prieţiūros specialisto teikiamos paslaugos:
    Organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos prieţiūrą mokykloje.
    Teikia sveikatos ugdymo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų
     tėvams (globėjams) pagrindus.
    Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos
     prieţiūros teisės aktais.
    Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių
     nustatymą.
    Vykdo uţkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai
     uţkirsti.
    Teikią pirmąją pagalbą.

                                                  21
    Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medţiagą
    sveikatos klausimais.
    Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos
    bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms
    institucijoms.
    Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros, psichologinės bei
    socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
    Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos
    problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
    Teikia pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės sveikatos prieţiūros
    įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos prieţiūros
    mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
    Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo
    dalykų programas.


4.3. MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS.
   Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
    patvirtintu Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos
    aprašu, atsiţvelgiant į nustatytas Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklų
    aptarnavimo teritorijas, laikantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos gimnazijai
    nustatyto klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus.
   Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T- 27
    Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijoje leista komplektuoti priešmokyklinio ugdymo grupę
    Kazitiškio skyriuje, 9 pradinio ugdymo programos klases ( Vidiškių gimnazijoje- 4
    klases, Kazitiškio skyriuje- 3 klases, Mielagėnų skyriuje- 2 klases), 8 pagrindinio ugdymo
    programos pirmosios dalies (5- 8 kl.) klases (Vidiškių gimnazijoje- 4 klases, Kazitiškio
    skyriuje- 2 klases, Mielagėnų skyriuje- 2 klases), 4 pagrindinio ugdymo programos
    antrosios dalies (9- 10 kl. ir gimnazijos 1- 2 kl.) klases (Vidiškių gimnazijoje- 2 klases,
    Kazitiškio skyriuje- 2 klases, 3 vidurinio ugdymo (gimnazijos 3- 4 kl.) Vidiškių
    gimnazijoje.
   Į 1-8 klases ir 1-2 gimnazijos klases pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis rajono
    savivaldybės tarybos gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų) ar
    vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas ir iš kitos vietovės, jei gimnazijoje yra laisvų
    vietų ir jei tėvus (globėjus) ir vaiką tenkina gimnazijos parengtos sutarties visi punktai.
   Mokiniai priimami į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio
    ugdymo programas.
   Prašymą, asmens dokumento kopiją, išsilavinimą arba mokymosi pasiekimus liudijančio
    dokumento kopiją, paţymą apie sveikatą pateikia raštinės vedėjui darbo dienomis nuo
    8.00 iki 17.00 val.
   Priimant į gimnaziją atrankos kriterijai netaikomi. Priimamų mokinių skaičius
    neribojamas.
   Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento,
    priimamas mokytis tik gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo ţinias bei
    gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.
   Asmens priėmimas į gimnaziją įforminamas mokymo sutartimi:
1. mokymo sutartis sudaroma vadovaujantis Švietimo įstatymu bei Mokinių priėmimo į
Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu nustatyta tvarka;

                                                22
2. mokymo sutarties formą nustato pati gimnazija, remdamasi jos vidaus tvarkos taisyklėmis bei
kitais mokymąsi ir elgesį reglamentuojančiais dokumentais. Sutartyje aptariami gimnazijos ir
asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;
3. sutartys sudaromos ne tik su naujai atvykstančiais į gimnaziją mokiniais, bet ir su gimnazijoje
baigusiais ugdymo programą ir priimamais mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą
mokiniais. Sutartis sudaroma ugdymo programos laikotarpiui, t. y. kol baigs šią programą.
   vaikas iki 16 metų neturi teisės nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo
    programas. Jis gali pereiti į kitą mokyklą, pateikęs prašymą gimnazijos administracijai ir
    atnešęs kitos mokyklos sutikimą priimti mokytis;
   mokinys gali būti pašalintas iš gimnazijos ir perkeltas į kitą mokyklą tik Švietimo
    įstatymo nustatytais atvejais.


4.4. TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS


    Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandţio 19 d. sprendimu Nr. T- 5701
    nustatytos gimnazijos ir jos skyrių teikiamų paslaugų moksleiviams vykstant į keliones,
    nenumatytas ugdymo plane, bet susijusias su ugdymu ir neįtrauktas į perspektyvinį
    ekskursijų planą, kainas ir paslaugų kainas moksleiviams vykstant į keliones, nesusijusias
    su ugdymo planu.
    Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. geguţės 23 d. sprendimu Nr. T- 51
    nustatyta gimnazijos ir jos skyrių sporto salių paslaugų kaina- 20 Lt uţ 1 val.
                                                23
4.8. GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

4.8.1. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų, skyrių vedėjų sąrašas 2010 – 2011 m. m. Eil. Vardas,      Išsilavinimas  Specialybė     Darbo vieta     Vadybinė       Turimos pareigos
 Nr. pavardė                                    kategorija
 1  Diana       aukštasis    Lietuvių filologija Vidiškių       II vadybinė     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
   Simaškienė                       gimnazija      kategorija
 2  Rolandas      Spec.      Plataus profilio  Vidiškių       -          Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
   Gulbinskas     vidurinis    mašinistas     gimnazija
 3  Vida        aukštasis    Rusų kalba     Kazitiškio skyrius  III vadybinė     Skyriaus, susijusio su ugdymu,
   Berţinienė                                  kategorija      vedėjas

4.8.1. Gimnazijos mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų sąrašas 2010 – 2011 m. m. Eil. Vardas, pavardė   Išsilavinimas  Specialybė     Dėstomas dalykas   Darbo vieta     Kvalifikacinė   Turimos
 Nr.                                                  kategorija     pareigos
                                                    (kada gauta)
 1  Elena        aukštasis    Biologija,     1 kl.,        Vidiškių       Vyr. mokytojas   1 klasės
   Abeciūnienė             pradinis      neform. ugd.     gimnazija      1998- 05- 29    auklėtojas,
                      ugdymas                                     gimnazijos
                                                              tarybos narys
 2  Danguolė      aukštasis    Istorija    istorija, etika     Kazitiškio skyrius  Mokytojas     9 klasės
   Bajarūnienė                     pilietiškumo                 2009- 01- 01    auklėtojas
                             pagrindai
 3  Daiva Bielinienė  aukštasis    Gamtos mokslai biologija,        Kazitiškio skyrius  Mokytojas     10 klasės
                             chemija,                   2008-01-02     auklėtojas,
                             ţmogaus sauga,                          KVA grupės
                             gamta ir ţm.,                          pirmininkas
                             geografija,

                                                                     24
                           sveika gyvensena
4  Roţė Bielinienė  aukštasis  Pradinio      1, 2, 4 kl.,    Mielagėnų      Vyr. mokytojas  1/ 2/ 4
                  mokymo       neform. ugd.    skyrius       2008-12-30    jungtinės
                  pedagogika ir                                klasės
                  metodika                                  auklėtojas
5  Vida Berţinienė  aukštasis  Rusų kalba ir   rusų kalba     Kazitiškio skyrius  Mokytojas    Kazitiškio
                  literatūra                         2008-01-02    skyriaus
                                                        vedėjas
6  Ona Bučelienė   aukštasis  Lietuvių k. ir   lietuvių kalba   Kazitiškio skyrius  Vyr. mokytojas  7/8 jungtinės
                  literatūra                         1999-01-12    klasės
                                                        auklėtojas
7  Zita       aukštasis  Matematika     matematika,    Vidiškių       Vyr. mokytojas  Metodinės
   Butavičienė                   ekonomika     gimnazija      1998-01-26    grupės
                                                        pirmininkas,
                                                        KVA grupės
                                                        pirmininkas
8  Ieva Čičelytė   aukštasis  Ekologinės     biologija,     Vidiškių       -        4ag klasės
                  biologijos     gamta ir ţmogus,  gimnazija               auklėtojas
                  programa      chemija,
                  Biologijos     neform. ugd.
                  magistro kvalif.
                  laipsnis
9  Zita       aukštasis  Lietuvių k.    lietuvių k.    Vidiškių       Vyr. mokytojas  8 klasė
   Čičelienė                              gimnazija      1997-05-21    auklėtojas,
                                                        metodinės
                                                        grupės
                                                        pirmininkas,
                                                        profesinės
                                                        sąjungos
                                                        pirmininkas
10  Irena       aukštasis  Matematika     matematika     Kazitiškio skyrius  Metodininkas   5/6 jungtinės
   Doviakovskienė                                      2002-09-25    klasės
                                                        auklėtojas
11  Antanas      aukštasis  Informatikos    informacinės    Kazitiškio skyrius  -
   Galatiltis          inţinerija     technologijos,

                                                              25
                           neform. ugd.

12  Joana     aukštasis    Fizika,     informacinės   Vidiškių       Vyr.mokytojas   6 klasės
   Garnevičienė          astronomija,   technologijos,  gimnazija      (fizikos)     auklėtojas
                  informatika   fizika,                2003-10-30
                           neform. ugd.              Metodininkas
                                              (inform. techn.)
                                              2006-04-12
13  Danutė     aukštesnysis  Choro      muzika,      Kazitiškio skyrius  Mokytojas
   Gasiūnienė           dirigavimas ir  neformalusis              1996-12-20
                  muzika      ugdymas
14  Nomeda     aukštesnysis  Istorija     1/ 4 kl.,     Kazitiškio skyrius  -         1/ 4 jungtinės
   Grinevičienė                  neformalusis                       klasės
                           ugdymas                          auklėtojas
15  Neringa    aukštasis    Pradinio     priešmokyklinis  Mielagėnų      Mokytojas
   Grikinienė           ugdymo      ugdymas,     skyrius       2008-01-01
                  pedagogika    mokymas
                           namuose
16  Gintaras    aukštasis    Sveikatos    kūno kultūra,   Vidiškių       Vyr. mokytojas   7 klasės
   Gruodis            ugdytojas    neform. ugd.   gimnazija      2009-09-01     auklėtojas
                                                        metodinės
                                                        grupės
                                                        pirmininkas,
                                                        prevencinio
                                                        darbo grupės
                                                        narys
17  Lionė     aukštesnysis  Muzika      muzika,      Vidiškių       Mokytojas     1g klasės
   Gruodienė                    neform. ugd    gimnazija      2008-01-01     auklėtojas

18  Diana     aukštasis    Pradinio     3 kl.,      Vidiškių       Vyr. mokytojas   3 klasės
   Kindurienė           ugdymo      neform. ugd.   gimnazija      2001-11-15     auklėtojas
                  pedagogika
19  Viktorija   aukštasis    Populiariosios  neformalusis   Vidiškių       -         Renginių
   Kolytė     (neuniversiteti muzikos     ugdymas      gimnazija                organizatorius
          nis)      koleginių

                                                              26
                  studijų
                  programa
20  Audrius      aukštasis  Spec.       mokymas       Vidiškių       Vyr. mokytojas  logopedas,
   Krikščionaitis         pedagogas,     namuose       gimnazija      2006-04-12    spec.
                  logopedas                                   pedagogas,
                                                         SUK narys

21  Audronė      aukštasis  Dailė,       dailė,       Vidiškių       Vyr. Mokytojas  2g klasės
   Krikščionaitienė        technologijos,   technologijos,   gimnazija,      (dailės)     auklėtojas
                  Dailės ir darbų  neform. ugd.    Kazitiškio skyrius  2006-04-12
                  pedagogika                         Mokytojas
                                                (technologijų)
                                                2009-09-01
22  Ingrida      aukštasis  Pradinių kl.    anglų k.,      Vidiškių       Vyr. mokytojas  5 klasės
   Labuckienė           pedagogika,    neform. ugd.    gimnazija,      2003-11-04    auklėtojas
                  Anglų k.                Kazitiškio skyrius
                  filologija,
                  Teisės
                  magistras
23  Renata Labutienė  aukštasis  Edukologija    priešmokyklinis   Kazitiškio skyrius  Priešmokyklinio  bibliotekinink
                  (ikimokyklinio   ugdymas                 ugdymo      as
                  ugdymo                           pedagogas
                  pedagogika)                         2008-01-02
24  Marytė       aukštasis  Vokiečių k.    vokiečių k.     Vidiškių       Metodininkas   Metodinės
   Leškevičienė                             gimnazija      1998-06-29    tarybos
                                                         pirmininkas,
                                                         gimnazijos
                                                         tarybos narys
25  Ona        aukštasis  Lietuvių kalba   lietuvių kalba,   Vidiškių       Vyr. mokytojas
   Lukoševičienė         ir literatūra   lietuvių k. mod.,  gimnazija      1996-12-19
26  Jurgita      aukštasis  Vokiečių      vokiečių k.,    Vidiškių       Vyr. Mokytojas  3 g klasės
   Macijauskaitė         filologija,    anglų k.      gimnazija      (vokiečių k.)   auklėtojas
                  anglų filologija                      2005-03-25
                                                Mokytojas
                                                (anglų k.)

                                                                27
                                              2009-09-01

27  Jadvyga      aukštasis  Pradinių klasių  3 kl.,      Kazitiškio skyrius  Metodininkas   3 klasės
   Mateikienė          pedagogika    neform. ugd.             1997-12-20    auklėtojas
28  Arvydas      aukštasis  Fizika,      geografija    Vidiškių       Vyr. mokytojas
   Medzevičius          geografija             gimnazija      (fizika)
                                              2007-06-07
                                              Mokytojas
                                              (technologijos)
                                              2004-12-30
                                              Vyr. mokytojas
                                              (geografija)
                                              2009-01-01
29  Vitalija     aukštasis  Bibliografija,  istorija,    Vidiškių       Mokytojas     Bibliotekinink
   Medzevičienė         etika       pilietiškumo   gimnazija      (istorija)    as, metodinės
                           pagrindai               1999-11-18    grupės
                                              Vyr. mokytojas  pirmininkas
                                              (etika)
                                              1999-03-19
30  Rima Misiūnienė  aukštasis  Rusų k.,     rusų kalba,   Vidiškių       Mokytojas
                  Lietuvių k.    neform. ugd.   gimnazija      2006-07-05

31  Irmantas     aukštasis  Sveikatos     kūno kultūra,  Vidiškių
   Nalivaika           ugdytojas     neform. ugd.   gimnazija

32  Ilona       aukštasis  Pradinio     2 kl.,      Vidiškių       Metodininkas   2 klasės
   Pakalkienė          ugdymo      neform. ugd.   gimnazija      2009-09-01    auklėtojas,
                  pedagogika                                metodinės
                                                       grupės
                                                       pirmininkas,
                                                       atestacijos
                                                       komisijos
                                                       narys
33  Genovaitė     aukštasis  Chemija,     technologijos,  Kazitiškio skyrius  Metodininkas
   Panavienė           technologijos   neform. ugd.             (chemijos)

                                                             28
                                            2008-06-26
                                            Metodininkas
                                            (technologijos)
                                            2008-06-26

34  Saulius     aukštasis  Etika,      Etika,      Vidiškių       Vyr. mokytojas
   Rackevičius         psichologija   neform. ugd.   gimnazija      2007-12-29

35  Vitalija    aukštasis  Socialinė    -        Kazitiškio skyrius  Socialinis    Socialinis
   Rakitinienė         pedagogika                       pedagogas     pedagogas
                                            2008-01-02
36  Genovaitė    aukštasis  Biologija    biologija,    Vidiškių       Metodininkas   Atestacijos
   Ratkevičienė                 chemija,     gimnazija      (biologija)    komisijos
                                            1998-05-29    narys,
                                            Vyr. Mokytojas  gimnazijos
                                            (chemija)     tarybos narys,
                                            1999-05-31    prevencinio
                                                     darbo grupės
                                                     narys
37  Jurgita     aukštasis  Socialinė             Vidiškių       Vyr. socialinis  Socialinis
   Rėkašienė          pedagogika            gimnazija      pedagogas     pedagogas,
                                            2006-12-28    prevencinio
                                                     darbo grupės
                                                     narys
38  Asta      aukštasis  Pradinio     2 kl.      Kazitiškio skyrius  Mokytojas     2 klasės
   Samukėnienė         ugdymo                         2008-01-01    auklėtojas
                 pedagogika
39  Diana      aukštasis  Lietuvių     lietuvių kalba  Vidiškių       Vyr. mokytojas  Direktoriaus
   Simaškienė         filologija            gimnazija      (technologijų)  pavaduotojas
                                            2005-06-23    ugdymui

40  Jūratė     aukštasis  Lietuvių k. ir  lietuvių kalba  Vidiškių       Vyr. mokytojas  Direktorius
   Sveikauskienė        literatūra            gimnazija      2003-05-08
                                            II vadybinė
                                            2009-09-01
                                                            29
41  Jūratė       aukštasis   Rusų k. ir    4 kl,        Vidiškių       Mokytojas    4 klasės
   Šalkauskienė           literatūra    neform. ugd     gimnazija      2000-12-21    auklėtojas
42  Laimutė Šalnienė  aukštasis   Fizika      fizika,       Kazitiškio skyrius  Vyr. mokytojas
                             ekonomika                 1999-01-08
43  Arvydas      aukštasis   Kūno kultūra   kūno kultūra,    Kazitiškio skyrius  Mokytojas
   Šiaučiūnas                     neform. ugd.               2009-09-01
44  Rasa        aukštasis   Istorija     istorija       Vidiškių       Vyr. mokytojas  4bg klasės
   Šimėnienė                                gimnazija      2006-04-12    auklėtojas,
                                                          atestacijos
                                                          komisijos
                                                          narys
45  Teresė       aukštasis   Fizika      fizika, tikyba,   Vidiškių       Mokytojas
   Šimkūnaitė                     ţmogaus sauga    gimnazija      (fizika)
                                                  1996- 12-19
46  Vytautas      aukštasis   Technikos     technologijos,    Vidiškių       Vyr. mokytojas
   Šlamas              disciplinų ir   neform. ugd     gimnazija      1999-12-14
                    darbų
                    pedagogika
47  Audronė      aukštasis   Katalikų religija tikyba        Kazitiškio skyrius  Vyr. mokytojas
   Urbonienė                                           2005-12-29
48  Rimutė       aukštasis   Vokiečių k.    vokiečių k.     Kazitiškio      Metodininkas
   Vaišnorienė                               skyrius,       2003-06-24
                                       Mielagėnų
                                       skyrius
49  Dainius      aukštasis   Matematikos ir  matematika      Vidiškių       Mokytojas
   Vaitkevičius           informatikos              gimnazija      2009-09-01
                    studijų
                    programa
50  Tomas       vidurinis   -         technologijos    Kazitiškio skyrius  -
   Vaitkevičius

51  Banga       aukštesnysis  Choreografija   sportiniai šokiai,  Vidiškių       -
   Vasiljevienė                    neform. ugd.     gimnazija                                                                 30
   4.9. GIMNAZIJOS PASIEKIMAI 2009 – 2010 M. M.

       Gimnazija vykdė Švietimo mainų paramos fondo tarptautinį Comenius partnerystės projektą
       ,,Gegen Gewalt – gemeinsam statt einsam“ (,,Prieš smurtą kartu uţuot pavieniui“). Vokiečių
       kalbos mokytojos Jurgita Macijauskaitė ir Marytė Leškevičienė pagal projektą vyko į seminarą
       Lenkijoje, geguţės mėnesį gimnazijoje savaitę svečiavosi 20 mokinių ir mokytojų grupė iš
       Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Graikijos. Uţmegzti tarptautiniai santykiai su uţsienio
       mokyklomis.
       Sėkmingai dalyvauta tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje, uţ veiklą gimnazija
       apdovanota Ţaliąja vėliava ir tarptautiniu gamtosauginių mokyklų sertifikatu (biologijos
       mokytojos Genovaitė Ratkevičienė ir Ieva Čičelytė).
       Kazitiškio skyrius dalyvavo ilgalaikės LFF masinio futbolo programos ,,Sugrąţinkime vaikus į
       stadionus“ 2009 m. projekte ,,Futboliukas“ (kūno kultūros mokytojas Arvydas Šiaučiulis).
       Tęsiamas dalyvavimas nacionaliniame projekte ,,Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių
       mokyklų tinklų modelio kūrimo programa“ (BMT1). Darbo grupė (Švietimo, kultūros ir sporto
       skyriaus specialistė Danguolė Vaitkevičienė, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro
       specialistė Rima Kilkuvienė, gimnazijos direktorė Jūratė Sveikauskienė, pavaduotoja ugdymui
       Diana Simaškienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Diana Kindurienė, vyr. spec. pedagogas –
       logopedas Audrius Krikščionaitis, matematikos mokytojas Dainius Vaitkevičius) ne tik dalyvavo
       seminaruose, bet ir ,,uţmezgė tinklą“ su rajono Daugėliškio ir Dūkšto vidurinėmis mokyklomis
       bei Kazitiškio skyriumi.
       Gimnazija dalyvauja Mokyklų tobulinimo programos plius projektuose ,,Bendrojo lavinimo
       mokyklų modernizavimas“ ir ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

          Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai
                  konkursuose, olimpiadose
                    2009 – 2010 m. m.

Eil. Konkurso, olimpiados   Lygmuo    Mokinio vardas,      Pasiekimas  Ruošęs mokytojas
nr. pavadinimas               pavardė, komanda,
                       kolektyvas
1.  Vaikų kūrybinės      Respublikinis Vygantė Maskoliūnaitė   Auksinės   Marytė Leškevičienė
   iniciatyvos fondo Kalbų                      Kengūros   Jurgita Macijauskaitė
   Kengūra 2009                           diplomas
                       Karolina Martinkėnaitė  Oranţinės
                                    Kengūros
                                    diplomas
2.  Informatikos olimpiada  Rajoninė   Elvinas Balčiūnas     III vieta   Joana Garnevičienė
3.  Piešinių konkursas -   Rajoninis   Aurimas Garnevičius    I vieta    Joana Garnevičienė
   paroda ,,Mes prieš           Vygantė Maskoliūnaitė   I vieta    Audronė
   AIDS“.                 Aurelija Rėkašiūtė    III vieta   Krikščionaitienė
                       Gabija Švalkutė      III vieta
4.  Lietuvių kalbos ir    Rajoninė   Karolina Rukšėnaitė    III vieta   Ona Lukoševičienė
   literatūros olimpiada          Vygantė Maskoliūnaitė   I vieta    Zita Čičelienė
5.  Matematikos olimpiada   Rajoninė   Renaldas Repečka     III vieta   Dainius Vaitkevičius
                       Deividas Bečelis     II vieta   Vytautas Čepulis
                       Vygantė Maskoliūnaitė   I vieta
                      Donata Grušniūtė      II vieta
                      Rūta Šiaudinytė      III vieta
6.  Biologijos olimpiada    Rajoninė  Karolina Martinkėnaitė   II vieta  Genovaitė
                      Vygantė Maskoliūnaitė   I vieta   Ratkevičienė
7.  Chemijos olimpiada     Rajoninė  Karolina Martinkėnaitė   III vieta  Genovaitė
                      Karolina Rukšėnaitė    I vieta   Ratkevičienė
                      Vygantė Maskoliūnaitė   I vieta
8.  Meninio skaitymo      Rajoninis Ţivilė Urbonaitė      III vieta  Zita Čičelienė
   konkursas               Kamilė Nalivaikaitė    III vieta  Ona Lukoševičienė
9.  Rašinių konkursas ,,Kas Respublikinis Vygantė Maskoliūnaitė   I vieta   Zita Čičelienė
   man iš to sporto ir iš tos
   garbės“
10.  Technologijų olimpiada Rajoninė    Ţivilė Urbonaitė      I vieta   Audronė
                      Gabija Švalkutė      II vieta  Krikščionaitienė
                      Ieva Vaickutė       I vieta   Vytautas Šlamas
11.  Dailės olimpiada      Rajoninė  Vygantė Maskoliūnaitė   II vieta  Audronė
                                          Krikščionaitienė
12.  4-5 kl. mokinių     Rajoninė    Tadas Kazlauskas     I vieta   Inga Pukinskytė
   matematikos olimpiada          Monika Valkauskaitė   II vieta  Irena Doviakovskienė
13.  Biologijos        Respublikinė  Vygantė Maskoliūnaitė  III vieta  Genovaitė
   olimpiada                                  Ratkevičienė
14.  Technologijų olimpiada  Respublikinė  Ţivilė Urbonaitė     II vieta  Audronė
                       Lina Vaickutė      Dalyvavo  Krikščionaitienė
                                          Vytautas Šlamas
15.  Vokiečių kalbos     Rajoninė    Šarūnė Janutėnaitė    III vieta  Jurgita Macijauskaitė
   olimpiada
16.  Matematikos       Rajoninė    Sandra Larionova     I vieta   Dainius Vaitkevičius
   komandinė                Karolina Martinkėnaitė        Vytautas Čepulis
   olimpiada                Laurynas Ramanauskas
                       Karolina Rukšėnaitė
                       Deividas Bečelis
                       Vygantė Maskoliūnaitė
17.  Kompiuterinių piešinių  Rajoninis   Aurimas Garnevičius   I vieta   Joana Garnevičienė
   konkursas ,,Mano
   pasaulio spalvos“
18.  Lietuvos mokinių     Respublikinis Ričardas Kazinec     Laureatas  Zita Čičelienė
   literatūrinių kūrinių                      Pagyrimo
   apie gamtą konkursas                       raštas
19.  Konkursas ,,Fizika    Rajoninis   Gytis Druteika      III vieta  Joana Garnevičienė
   aplink mus“               Elvinas Balčiūnas    I vieta
                       Karolina Rukšėnaitė   I vieta
20.  Konkursas ,,Padėk    Rajoninis   Ţivilė Čamanaitė     Laureatė  Jūratė Sveikauskienė
   suklupusiam ţodţiui“
21.  Gamtosaugos akcija    Tarptautinė  Adelė Misiūnaitė     Laureatai  Roţė Bielinienė
   ,,Aš noriu gyventi“           Gabrielius Bielinis
                                                   32
   Daug mokinių dalyvavo: informacinių technologijų konkurse ,,Bebras 2009“, tarptautiniame
   matematikos konkurse ,,Kengūra“, respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte ,,Tavo ţvilgsnis“.

             Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos mokinių
                    sportiniai pasiekimai
                    2009 – 2010 m. m.

1.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo  Zoninės     Komanda   II vieta  Elena Abeciūnienė
   vietovių mokyklų kvadrato varţybos
   Rokiškyje
2.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio     Zoninės     Komanda   II vieta  Elena Abeciūnienė
   miesto mokyklų kvadrato varţybos Utenoje
3.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo  Zoninės     Komanda   I vieta  Gintaras Gruodis
   vietovių mokyklų berniukų kvadrato
   varţybos
4.  Dvidešimtasis tradicinis bėgimas aplink   Respublikinis Erlandas     II vieta  Gintaras Gruodis
   Ţelvos eţerą (4 km trasa)                 Meilus      I vieta
                                Julius
                                Kardelis
5.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo Tarpzoninės  Komanda     II vieta  Gintaras Gruodis
   mokyklų kvadrato varţybos
6.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 4 ir Zoninės    Komanda     I vieta  Elena Abeciūnienė
   ţemesnių klasių mokinių ,,Drąsūs, stiprūs,                      Jūratė Šalkauskienė
   vikrūs“ varţybos
7.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio    Tarpzoninės  Komanda     II vieta  Elena Abeciūnienė
   miesto mokyklų ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“                       Jūratė Šalkauskienė
   varţybos
8.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo Zoninės    Komanda     III vieta Elena Abeciūnienė
   vietovių mokyklų ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“                     Jūratė Šalkauskienė
   varţybos


   4.10. GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

   Tradiciniai bendruomenės renginiai:
   Mokslo metų pradţios šventė
   Europos kalbų diena
   Rudens sporto šventė
   Mokytojo dienos minėjimas
   Gimnazistų krikštynos
   Kalėdinis karnavalas
   Raiškiojo skaitymo konkursas
   Šimtadienio šventė
   Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
   Kaziuko mugė

                                                      33
Ekologinė diena (Veikla Ţemės dienai paminėti)
Konkursas ,,Draugiškiausia klasė“
Akcija ,,Geguţė – mėnuo be smurto prieš vaikus“
Motinos diena
Paskutinio skambučio šventė
Mokslo metų baigimo šventė
Turistinis ţygis valtimis ANP eţerais

4.11. TĖVAI IR MOKINIAI SU GIMNAZIJOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIAIS
DOKUMENTAIS SUSIPAŢINTI GALI:

gimnazijos raštinėje, svetainėje www.vidiskiugimnazija.lt , mokyklos stenduose.
                                         34
35
36

								
To top