Technical University od Lodz; Technology Transfer Office Contacts

Document Sample
Technical University od Lodz; Technology Transfer Office Contacts Powered By Docstoc
					                        ul. Ks. I. Skorupki 6/8
                        90-924 Łodz
                        tel. + 48 42 631 20 41
                        tel. + 48 42 631 21 42
                        www.p.lodz.pl/dtt

        TUL's Contacts Database          Inventors in region lodzkie

rejestr wynalazców i wynalazków w województwie łódzkim
      Higher education institutions in Poland

rejestr szkół wyższych w Polsce
          Patent attorneys in Poland

rejestr rzeczników patentowych w Polsce
             Clusters in Poland

rejestr klastrów przemysłowych w Polsce
         Technological parks in Poland

rejestr parków technologicznych w Polsce
      Technology transfer centers in Poland

rejestr centrów tranferu technologii w Polsce
   Small and medium enterprises in region lodzkie
rejestr sektora MŚP w województwie łódzkim
       BACK


Title
Sposób wytwarzania sensorycznych, elektroprzewodzących włóknin ze stopu polimeru

Układ do badania drgań złożonych

Antena nadawcza

Nowe ciecze jonowe, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Sterownik pneumatycznego układu hamulcowego

Układ do formowania włókien metodą elektroprzędzenia

Sposób wytwarzania materiału hybrydowego o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych oraz zastosowanie tego mate

3-Tienyloanalog nerolidolu

2-Tienyloanalog nerolidolu

Sposób wytwarzania cienkiej warstwy materiału katalitycznego na podłożach z materiału przewodzącego prąd elektryczny

Mieszanka kauczukowa karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego o polepszonych właściwościach mechaniczn

Mieszanka kauczukowa kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego o polepszonych właściwościach mechanicznych oraz sposób prz

Sposób eliminowania wpływu dryftu temperaturowego matryc mikrobolometrycznych na jakość obrazu generowanego w tych matry

Sposób wytwarzania trudnozapalnych i samogasnących pianek poliuretanowych modyfikowanych silikonami

Sposób sterylizacji opakowań jednostkowych

Wyłącznik próżniowy prądu stałego i przemiennego

Sposób wyznaczania w sekwencjach obrazów scen naturalnych obszarów bezpiecznych dla ruchu autonomicznej platformy moblin

Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

Sposób detekcji fragmentów zakłóconego sygnału akustycznego zawierających mowę

Kompozycja na bezołowiowe osłony zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym

Układ do wytwarzania ultrasilnych impulsowych pól magnetycznych i badania materiałów w tych polach

Urządzenie do wizualizacji drgań złożonych

Sposób i urządzenie do wytwarzania dzianin rządkowo-kolumienkowych

Sposób laserowego spawania punktowego przewodu wielodrutowego z elementem metalowym

Urządzenie pomiarowe

Sposób przygotowania komponenta dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, z okrywy chitynowej skorupiaków morskich

Układ do badania materiałów w silnych polach magnetycznych
Przyrząd do badania rzutów ukośnych

Organiczny tranzystor polowy z izolowaną bramką

Sposób wytwarzania organicznego kompozytu półprzewodnik/dielektryk

Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe, o temperaturze wulkanizacji poniżej 100 C

Wielowarstwowa dzianina rządkowa

Układ do zdalnej nawigacji osób, zwłaszcza niewidomych

Sposób wytwarzania kompozycji elastomerowych o właściwościach termoplastycznych elastojonomerów

Sposób suszenia rozpyłowego

Naprężacz nici igłowej w maszynie szwalniczej ściegu czółenkowego

Sposób przygotowania próbki chlorku srebra przeznaczonej do badania składu izotopowego chloru w spektrometrach mas z joniza

Sposób wytwarzania włóknin bezpośrednio z polimeru

Preparat o właściwościach przeciwutleniających, sposób otrzymywania tego preparatu oraz jego zastosowanie

Przyrząd do badania stanu nieważkości

Kompozycja elastomerowa etylenowo-propylenowa przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach magnetycznych i magneto

Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych

Elektretowa włóknina pneumotermiczna

Środek biobójczy do wytwarzania włóknin filtracyjnych oraz sposób otrzymywania środka biobójczego do wytwarzania włóknin filtra

Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe wykazujące pamięć kształtu i podwyższone właściwości mechaniczn

Przyrząd do badania przemian energii mechanicznej

Sposób nadawania właściwości antybakteryjnych płaskim wyrobom włókienniczym

Sposób nadawania właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych płaskim wyrobom włókienniczym

Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

Tkanina o właściwości ekranowania przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Sposób modyfikacji i sieciowania kauczuków butadienowo-styrenowych

Sposób wytwarzania trwałych spienionych struktur chitozanowych

Sposób wytwarzania elastycznych, samogasnących pianek silikonowych

Sposób barwienia mas papierniczych w procesie wytwarzania papieru

Sposób przygotowania świeżego komponenta roślinnego przeznaczonego do preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych

Dzianina rządkowa z okrywą włókienną

Sposób wytwarzania wysokowytrzymałych włókien chitozanowych
Rapier krosna tkackiego

Czujnik tekstylny do detekcji cieczy i ich oparów

Sposób korekcji niejednorodności wzmocnienia matryc mikrobolometrycznych

Łóżysko ślizgowe

Nowe ciekłe, rozgałęzione, hybrydowe poliborosiloksany organiczne oraz sposób ich otrzymywania

Sposób wytwarzania bioaktywnych nanowłókien

Wyrób tekstylny o właściwości tłumienia promieniowania elektomagnetycznego

5-Metylotienyloanalog cytronellolu

3-Metylotienyloanalog cytronellolu

Urządzenie diagnostyczne

Sposób nadawania właściwości antybakteryjnych płaskim wyrobom włókienniczym

Tienyloanalog geranyloacetonu oraz sposób jego otrzymywania

3-Metylotienyloanalog geranyloacetonu

5-Metylotienyloanalog geranyloacetonu

Elektrodowy reaktor mikroplazmowy do obróbki powierzchni pod ciśnieniem atmosferycznym

Kompozycja z elastomeru etylenowo-propylenowego o zwiększonej adhezji do włókien poliamidowych i poliestrowych

Kompozycja fotopolimeryzująca

Sposób korekcji błędów przetwarzania elektronicznych przekładników prądowych z kompensacją strumienia w rdzeniu

Przyrząd do badania rozszerzalności cieplnej cieczy

Preparat immunostymulujący

Przyrząd do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych

Przyrząd do badania rozszerzalności cieplnej gazów

Sposób wytwarzania nanowłókien

Układ do badania figur Lissajous

Sposób modyfikacji i sieciowania kauczuków butadienowo-styrenowych

Przyrząd do badania figur Lissajous

Kalejdoskop

P-toluenosulfonian N-metylo-N-(3,5-dimetoksy-2,4,6-triazynylo-1-)-morfoliniowy i związki pokrewne do zastosowania jako odczynni

Kompozycja fotopolimeryzująca

Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o zmniejszonej zawartości cynku
Sposób wytwarzania kwasu 4,4-diaminodifenylomoczniko-3,3- disulfonowego

Nowe zastosowanie undekan-2-onu

Nowe pochodne benzeno- i pirydopirydazynonów

Synchronizowany wyłącznik próżniowy prądu przemiennego

Sposób wytwarzania 2-hydroksynaftochinonu-1,4

Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego i promieniowania UV

Dozymetr żelowy do pomiarów rozkładów przestrzennych dawek promieniowania jonizującego i promieniowania UV

Sposób wytwarzania dozymetru do pomiarów promieniowania UV, promieniowania jonizującego i rozkładów przestrzennych dawek

Piaskowy obraz

Lewitron

Kompozytowy materiał elektro-magnetoreologiczny i sposób jego wytwarzania

Sposób wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych przeznaczonych zwłaszcza na biopaliwo do silników z za

Sposób wytwarzania estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych przeznaczonych zwłaszcza na biopaliwo do silników z zapł

Tłok sprężarki

Sposób nakładania powłok fosforanowych i hydroksyapatytowych na podłożach metalicznych, zwłaszcza implantów stosowanych w

Sposób otrzymywania hydrolizatu keratyny piór ptasich oraz jego zastosowanie

Kompozycja fotopolimeryzująca

Sposób otrzymywania napełniacza elastomerów oraz mieszanka gumowa elastomeru zawierająca ten napełniacz

Jednokąpielowy, jednoetapowy sposób barwienia wyrobów z włókien mieszanych poliestrowo-celulozowych kompozycjami barwnik

Sposób wytwarzania alginianowych sfer komorowych oraz sposób enkapsulacji żywych komórek lub immobilizacji substancji aktyw

Nowe ciekłe rozgałęzione hybrydowe kopolimery metylowodorosiloksanowe oraz sposób ich otrzymywania

Nowe ciekłe rozgałęzione hybrydowe polimetylowodorosiloksany oraz sposób ich otrzymywania

Sposób otrzymywania zagęszczonych wyciągów polifenolowych z wytłoków jabłkowych, w postaci ciekłej i stałej oraz zastosowanie

Fotooptyczny sposób identyfikacji kształtów, wymiarów i położenia przedmiotów o zróżnicowanej kolorystyce, przeznaczonych do a

Miniaturowe urządzenie do pomiaru rytmu oddechu

Sposób wytwarzania 2-hydroksy-3-(3-metylobuten-2-yl)naftochinonu-1,4

Sposób wytwarzania trwałych hydrożeli polimerowych

Narzędzie chirurgiczne do szycia tkanek

Manipulator medyczny

Włókienniczy wyrób wielowarstwowy oraz sposób wytwarzania włókienniczego wyrobu wielowarstwowego
Włókienniczy wyrób wielowarstwowy oraz sposób wytwarzania włókienniczego wyrobu wielowarstwowego

Włókienniczy wyrób wielowarstwowy oraz sposób wytwarzania włókienniczego wyrobu wielowarstwowego

Włókienniczy wyrób wielowarstwowy oraz sposób wytwarzania włókienniczego wyrobu wielowarstwowego

Przyrząd optyczny do wykrywania małych zmian odległości

Silnik unipolarny

Sposób wytwarzania powierzchniowo molekularnie drukowanych polimerów

Sposób funkcjonalizowania powierzchni ciał stałych

Chemiczny sposób uzdatniania cukrowniczego soku gęstego z buraka cukrowego

Sposób oczyszczania cukrowniczego soku rzadkiego z buraka cukrowego

Kompozycja fotopolimeryzująca

Krosno tkackie wieloprzesmykowe

Przyrząd do badania hamowania indukcyjnego

Wahadło chaotyczne

Sposób otrzymywania cydrów zawierających związki selenu

Chemoenzymatyczny sposób wytwarzania (2R,3S)- i (2S,3R)-N-acylo-3-fenyloizoseryny

Sposób modyfikacji włóknin filtracyjnych

Przyrząd do badania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła w strumieniu cieczy

Preparat dietytyczny wspomagający odchudzanie

Sposób poprawy właściwości eksploatacyjnych gotowych wyrobów gumowych

Sposób wykonania cewki magnetycznej przeznaczonej, zwłaszcza do umieszczenia w wyrobach tekstylnych

Przyrząd do badania prądów wirowych

Silnik cieplny

Sposób chemicznej modyfikacji oraz sieciowania kauczuków dienowych

Sposób wytwarzania środka piorącego

Sposób wytwarzania gradientowych powłok kompozytowych węgiel/węgiel i hydroksyapatyt/hydroksyapatyt na podłożach metaliczn

Sposób remediacji szlamów i osadów skażonych węglowodorami ropy naftowej

Sposób remediacji gruntów skażonych węglowodorami ropy naftowej

Sposób modyfikacji twardych powłok węglowych

Sposób modyfikacji grafitu

Sposób modyfikacji grafitu
Sposób wytwarzania kompozytowych powłok NCD/Ca-P na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie i weterynarii wytwa

Sposób utwardzania ciekłych żywic epoksydowych

Sposób wytwarzania kompozytowych powłok NCD/Ca-P na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie i weterynarii

Sposób wytwarzania gumy na wyroby o polepszonej trwałości eksploatacyjnej

Sposób otrzymywania biopreparatu do degradacji węglowodorów oleju napędowego

Sposób otrzymywania biopreparatu do degradacji węglowodorów cięższych frakcji ropy naftowej

Przyrząd do badania zjawiska indukcji elektromagnetycznej

Układ do sprzęgania telefonów radiowych z systemami komputerowymi

Belka prefabrykowana teowa

Barometr

Wielkoprądowy wyłącznik prądu stałego

Przyrząd do badania właściwości dia- i paramagnetycznych substancji stałych lub ciekłych

Układ do identyfikowania kablowych linii telefonicznych

Układ do identyfikowania kablowych linii telefonicznych

Sposób wytwarzania proszkowych preparatów oligofruktozy

Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na rozdzie

Sposób optymalizacji obróbki powierzchniowej elementów maszyn

Sposób wytwarzania hydrożelowych opatrunków zawierających gentamycynę

Sposób wytwarzania estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych

Przyrząd do pokazu zjawiska sublimacji i resublimacji

Sposób enzymatyczny wytwarzania mieszanin fruktooligosacharydów o pożądanej zawartości kestozy i nystozy

Przyrząd do obserwacji zjawiska mirażu

Nurek Kartezjusza

Sposób przerobu osadów ze ścieków

Prowadnica sieci trakcyjnej

Kalejdoskop

Przyrząd do modelowania drgań sieci krystalicznej

Siłownik

Sposób pomiaru porowatości materiałów włóknistych, zwłaszcza włókienniczych

Przyrząd do modelowania poziomów energetycznych i przejść między nimi
Przyrząd do pokazu zamiany energii potencjalnej na energię kinetyczną ruchu obrotowego

Przyrząd do pokazów zjawiska włoskowatości

Przyrząd do pokazu zasady zachowania momentu pędu

Przyrząd do pokazu sił działających na ciało stałe w ruchu obrotowym

Tablica magnetyczna

Izolacja główna przekładników WN ze sterowaniem pojemnościowym

Przyrząd do pokazu zachowania się cieczy w ruchu obrotowym

Preparat farmaceutyczny przeciwbólowy

Kondensator o zmiennej pojemności

Preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym, zawierający kwas acetylosalicylowy, sole wapniowe

Lampa operacyjna

Przyrząd do badania zmian objętości ciał stałych podczas odkształceń

Sposób wytwarzania 2,5-dimetylo-1,4-benzochinonu

Sposób wytwarzania 2,3-dimetylo-1,4-benzochinonu

Sposób wytwarzania 2-chloro-5-metylo-1,4-benzochinonu

Sposób analizy aminokwasów tiolowych w roztworach wodnych i płynach biologicznych

Magnes laboratoryjny

Bagażnik samochodowy do przewożenia drabin

S-chinolinowe pochodne tioli, sposób ich otrzymywania

Sposób okresowy siarczanowego roztwarzania drewna liściastego

Sposób oraz urządzenie do kompresji sekwencji obrazów wizyjnych

Sposób kształtowania czynnej powierzchni ściernicy ze spoiwem metalowym

Przyrząd do pokazu wzajemnego oddziaływania elektrolitu z polem magnetycznym

Sposób nadawania włóknom poliestrowym właściwości antybakteryjnych

Przyrząd dydaktyczny do objaśniania ściśliwości gazu

Przyrząd do pokazu oddziaływania pola magnetycznego na elektrolit

Sposób określania średnicy i wykrywania uszkodzeń przedmiotów o kształcie kołowym, zwłaszcza ściernicy

Urządzenie do szybkiego wyłączania napędu ściernicy

Zdrój uliczny

Endoproteza stawu biodrowego
Endoproteza stawu biodrowego

Endoproteza stawu biodrowego

Sposób ostrzenia piłek

Sposób wytwarzania materiału elektretowego

Koło wirnikowe sprężarki promieniowej

Urządzenie do pomiaru parametrów procesu przędzenia

Układ zasilający wytwórnię kwasu azotowego

Drążek skrętny

Drążek skrętny

Drążek skrętny

Drążek skrętny

Tranzystor polowy z izolowaną bramką o kanale wzbogacanym

Splot dziewiarski kolumienkowy, lewoprawy i osnowarka dwugrzebieniowa do wytwarzania dzianin o splocie kolumienkowym lewop

Maść dermatologiczna

Wyłącznik hybrydowy prądu stałego

Sposób oczyszczania ścieków zawierających barwniki organiczne

Zawiesina ferromagnetyczna i sposób wytwarzania zawiesiny ferromagnetycznej

Element magnetooporowy i sposób wytwarzania elementu magnetooporowego

Sposób wytwarzania kompleksowego etyleno-bis-ditiokarbaminianu manganowo-cynkowego

Sposób otrzymywania preparatów ß-1,3-glukanaz Oerskovia xanthineolytica

Sposób enzymatyczny wytwarzania glukonianu wapnia

Rezystancyjny czujnik gazowy oraz sposób wytwarzania rezystancyjnego czujnika gazowego

Nowe związki żelazowokompleksowe typu 1:2, pochodne 1-naftylo-5-fenyloformazanu

Sposób wytwarzania gazoczułej mieszaniny tlenków, przeznaczonej zwłaszcza na rezystancyjne czujniki gazowe

Nowe związki żelazowokompleksowe typu 1:2, pochodne 1,5 difenyloformazanu

Kompozytowy materiał magnetyczny i sposób jego wytwarzania

Sposób wytwarzania polifenyloborosiloksanów

Sposób wytwarzania polifenylosilseskwioksanów

Sposób mechanicznego formowania runa

Transporter materiałów włóknistych
Silnik turbospalinowy

Sposób wytwarzania arylodimoczników

Kompozycja na powłoki termoczułe, zwłaszcza do papierów rejestracyjnych oraz sposób przygotowania kompozycji na powłoki term

Układ do badania urządzeń przeciwblokujących do pneumatycznych układów hamulcowych

Środek dezynfekujący antyseptyczny i sposób wytwarzania środka dezynfekującego antyseptycznego

Preparat farmaceutyczny przeciw osteoporozie i sposób otrzymywania preparatu farmaceutycznego przeciw osteoporozie

Nowy związek, pochodna furanu

Nowy związek, pochodna furanu

Urządzenie do wytwarzania dziewiarskich wyrobów pasmanteryjnych

Sposób wytwarzania lepiszcza, zwłaszcza do kompaktowania materiałów drobnoziarnistych i pylistych

Wielowarstwowa płyta okładzinowa

Wielowarstwowa płyta o powierzchniach gładkich dwustronnie

Wielowarstwowa płyta okładzinowa

Uziemnik wysokonapięciowy

Falownica uniwersalna

Sposób wytwarzania celulozowych włókien kanalikowych

Sposób i maszyna dziewiarska do wytwarzania dziewiarskich wyrobów pasmanteryjnych

Dodatek do paszy dla kurcząt i brojlerów

Sposób wytwarzania włókien z estrów chityny

Środek przeciw fitopatogennym grzybom z rodzaju PHYTIUM

Sposób wydzielania kwasu cytrynowego z płynów pofermentacyjnych

Sposób wytwarzania 3,3',5,5'-tetrabromo-4,4'-difenochinonu i tlenków poli(2,6-dibromo-1,4-fenylenu)

Przyrząd do pokazu właściwości magnetycznych dia- i paramagnetyków

Przyrząd pokazowy do określania zmian indukcji pola magnetycznego

Sposób wytwarzania izomerów 3,3'-di-tert-butylo-5,5'-dimetylo-4,4'-difenochinonu i tlenków poli /2-tert-butylo-6-metylo-1,4-fenylenu

Sposób wytwarzania 3,3',5,5'-tetrafluoro-4,4'-difenochinonu i tlenków poli /2,6-difluoro-1,4-fenylenu/

Sposób wytwarzania 3,3',5.5'-tetrachloro-4,4'-difenochinonu i tlenków poli /2,6-dichloro-1,4-fenylenu/

Sposób wytwarzania 2-tert-butylo-6-metylo-1,4-benzochinonu

Sposób wytwarzania masy celulozowej

Elastyczny magnes trwały i sposób jego wytwarzania
Przyrząd do pokazu zależności charakteru ruchu od układu odniesienia

Mechanizm włączania i wyłączania napędu zwłaszcza tłokowych sprężarek powietrza

Sposób barwienia naturalnych włókien proteinowych barwnikami kwasowo-chromowymi

Nowe monoazowe związki żelazowokompleksowe typu 1 : 2

Silumin wieloskładnikowy

Sposób wytwarzania nowych barwników reaktywnych pochodnych 6,13-dichlorotrifenodioksazyny

Przyrząd do pokazu niejednorodności pola magnetycznego

Sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej

Sposób i urządzenie do pomiaru równomierności grubości taśmy przędzalniczej

Przyrząd do pokazu niejednorodności pola magnetycznego

Materiał filtracyjny dla powietrza, o działaniu elektrostatycznym

Sposób obróbki cieplnej odlewniczych stopów aluminium

Sposób obróbki cieplnej odlewniczych stopów aluminium

Hydrauliczny układ sterowania przekładnią hydrostatyczną o dowolnym , zmiennym kierunku przepływającej mocy

Elektryczny układ sterowania przekładnią hydrostatyczną o dowolnym, zmiennym kierunku przepływającej mocy

Wyłącznik prądu stałego

Sposób wytwarzania roztworów celulozy oraz urządzenie do wytwarzania roztworów celulozy

Sposób wytwarzania peptydów zawierających Ó-hydroksymetyloserynę

Elektroniczny układ zasilający napęd styczników prądu przemiennego

Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowe

Osłona napędu cięgnowego

Wspornik do mocowania płyty zespołu roboczego na zbiorniku

Dysza przędzalnicza

Sposób wytwarzania 3,3', 5,5'-tetrafenylo-4,4'-difenochinonu

Sposób wytwarzania mas włóknistych o dobrych właściwościach chłonnych

Sposób wytwarzania (R)-(+)- gamma-dekalaktonu

Sposób wytwarzania 2,6-diizopropylo-1,4-benzochinonu

Sposób wytwarzania 3,3',5,5'-tetraizopropylo-4,4'-difenochinonu

Mieszanka paszowa

Przyrząd do pokazu warunków powstawania prądu indukcyjnego zgodnie z regułą Lenza
Przyrząd do pokazu warunków powstawania prądu indukcyjnego zgodnie z regułą Lenza

Przyrząd do pokazu powstawania prądu indukcyjnego zgodnie z regułą Lenza

Przyrząd do pokazu powstawania linii sił pola magnetycznego

Przyrząd do pokazu wielokrotnego powstawania linii sił pola magnetycznego

Pokrywa z zamkiem, zwłaszcza do studni kablowych

Sposób poprawy właściwości trybologicznych elastomerów polarnych zawierających elektroujemne atomy azotu

Sposób i urządzenie do automatycznego pomiaru stopnia rozluźnienia włókien

Sposób wytwarzania roztworu przędzalniczego białkowo-poliakrylonitrylowego

Sposób oceny dokładności przetworników pomiarowych mocy czynnej

Sposób zwiększania adhezji włókien do gumy

Środek do podklejania dywanów i wykładzin podłogowych

Środek do podklejania dywanów i wykładzin podłogowych

Sposób wytwarzania nawozu o spowolnionym wydzielaniu do gleby

Sposób azotowania gazowego części maszyn, mechanizmów oraz narzędzi

Sposób wytwarzania optycznie czynnego (R) i/lub (S)-1-(2,5-dihydro-2,5-dimetoksy-2-furylo) etanolu

Środek farmaceutyczny przeciw nadkwasocie i sposób jego otrzymywania

Sposób nadawania właściwości antyelektrostatycznych wyrobom włókienniczym

Nowe monoazowe związki żelazowokompleksowe typu 1:2

Wałek pracujący maszyny włókienniczej, zwłaszcza zgrzeblarki

Sposób wytwarzania barwostabilnych roztworów celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny

Sposób obróbki grzbietów wkładów książkowych

Sposób wytwarzania 1,4-naftochinonu

Sposób wytwarzania mieszaniny 2-metylo-1,4-naftochinonu i 6-metylo-1,4-naftochinonu

Sposób wytwarzania nadchloranowodorku 2,6-dichloro-p-benzochinonoimino-4-(2'6'-dichloro)anilu

Przyrząd do pokazu właściwości prądu przemiennego

Przyrząd do pokazu objaśniającego regułę Lenza i efekt Elihu-Thomsona

Elektromagnes szkolny

Przyrząd do pokazu efektu Faraday'a

Sposób przygotowania skór do bezkąpielowego garbowania garbnikami sproszkowanymi

Szybkozłącze pneumatyczne
Nowe monoazowe związki żelazowokompleksowe typu 1:2

Szlifierka do szlifowania brzegów tafli szklanej

Magnetodielektryk i sposób jego wytwarzania

Układ tłumika dla szybkowyłączających kluczy półprzewodnikowych

Sposób wytwarzania kształtek celulozowych

Sposób wytwarzania polimetylofenylohydroksysiloksanów

Nowe monoazowe związki żelazowokompleksowe typu 1:2

Elektryczna pompa paliwa

Sposób mocowania linki szczotki komutacyjnej, zwłaszcza elektrycznej pompy paliwa

Elektryczna pompa paliwa

Elektryczna pompa paliwa

Sposób wytwarzania abietynianu tytanylu

Ciecz ferromagnetyczna i sposób jej wytwarzania

Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości

Sposób wytwarzania kompozytu włókninowego o właściwościach hydrofilowych

Pistolet pneumatyczny

Sposób wytwarzania dekstranazy

Sposób wielostopniowego bielenia papierniczych mas celulozowych

Sposób wielostopniowego bielenia papierniczych mas celulozowych

Sposób wielostopniowego bielenia papierniczych mas celulozowych

Przesiewacz wibracyjny

Sposób wytwarzania 2,3,5-trimetylo-p-benzochinonu

Sposób wytwarzania czujnika do detekcji tlenków azotu

Zestaw kryjący stosowany w powłokowym wykończalnictwie skór

Sposób przygotowania odpadów skór chromowych do utylizacji, zwłaszcza do wytapiania z nich żelatyny i kleju skórnego

Falownica uniwersalna

Sposób wytwarzania biokompatybilnej hydrożelowej makrokapsuły do opłaszczania implantowanych tkanek, zwłaszcza do opłaszc

Sposób wytwarzania biokompatybilnej membrany hydrożelowej przeznaczonej do konstruowania hybrydowych sztucznych organów

Układ bipotencjostatu

Sposób otrzymywania enzymatycznego hydrolizatu kazeiny
Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących wyrobom włókienniczym z włókien syntetycznych

Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących tworzywom sztucznym

Układ generatora impulsów zegarowych

Przyrząd do pokazu działania mechanicznego według zasady zachowania pędu

Wózek do pokazów fizycznych z zakresu dynamiki ruchu postępowego

Aromatyczne pochodne pinokamfonu

Chronograf

Sposób wytwarzania tektury falistej

Sposób wytwarzania optycznie czynnych antrachinonowych barwników dichroicznych

Sposób wytwarzania cyklicznych acetali cytralu

Przyrząd do pokazu powstawania fal na wodzie

Przyrząd do pokazu mechanicznie wymuszonego działania ciśnienia statycznego cieczy i gazów

Elektroniczny układ regulacji temperatury

Sposób wytwarzania włókien poliakrylonitrylowych o wysokiej higroskopijności

Kompozycja przeznaczona na płyty uszczelniające oraz sposób przygotowania kompozycji przeznaczonej na płyty uszczelniające

Silnik ze spalaniem zewnętrznym

Sposób wytwarzania 2,6-dimetylo-p-benzochinonu

Sposób nadawania właściwości antybakteryjnych włóknom syntetycznym

Sposób szczepienia monomerów winylowych na włóknach poliamidowych, polipropylenowych, poliakrylonitrylowych, poliestrowych

Sposób nadawania włóknom poliamidowym, poliakrylonitrylowym, poliestrowym, polipropylenowym właściwości antybakteryjnych

Układ połączeń do pokazu linii sił pola magnetycznego wewnątrz przewodnika

Głowica sprężarki przystosowana do chłodzenia cieczą

Mieszanka paszowa dla niosek

Mieszanka paszowa

Przyrząd do pokazu ruchu elektrolitu w polu magnetycznym

Sposób wytwarzania membran chitozanowych

Sposób wytwarzania chitozanowych nici chirurgicznych

Układ połączeń do pokazu linii sił pola magnetycznego występujących pod wpływem prądu elektrycznego

Urządzenie do blokowania kół pojazdu

Sprzęgło nierozłączne, zwłaszcza do agregatów sprężarkowych
Sposób wytwarzania cermetalu Fe-Cu-Fe B

Sposób regeneracji soli chromu (III) z zużytych roztworów garbujących

Elektryczny opiekacz promiennikowy

Sposób wytwarzania nadchloranowodorku 2,6-dimetylo-p-benzochinonoimino-4 (2',6'-dimetylo)anilu

Zestaw przyrządów pokazowych do doświadczeń z dynamiki ruchu obrotowego

Wieloboczna ściana pancerna

Wieloboczna ściana pancerna

Sposób wytwarzania materiału na powłoki tkanek miękkich

System urządzeń automatycznego ograniczania prędkości pociągów w metrze

Przyrząd do pokazu działania ciśnienia statycznego cieczy i gazów

Środek ochronny w procesie prania

Sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej

Sposób wytwarzania nowych barwników miedziokompleksowych typu 1:1

Wysokonapięciowy grzejnik wkładkowy

Sposób elektrochemicznego ostrzenia ściernic

Sposób wytwarzania makrocyklicznych laktonów

Aktywny materiał porowaty do usuwania jonów metali ciężkich z cieczy

Układ do oznaczania izolacyjności cieplnej wyrobów włókienniczych

Sposób wytwarzania abietynianu bizmutu (III)

Sposób wytwarzania (E)-2-nonenalu

Środek o własnościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz sposób otrzymywania środka o własnościach dezynfekcyjnych i an

Środek o własnościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz sposób otrzymywania środka o własnościach dezynfekcyjnych i an

Środek o własnościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz sposób otrzymywania środka o własnościach dezynfekcyjnych i an

Środek dezynfekcyjny, antyseptyczny i myjący w płynie i sposób otrzymywania środka dezynfekcyjnego, antyseptycznego i myjące

Środek o własnościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz sposób otrzymywania środka o własnościach dezynfekcyjnych i an

Środek o własnościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz sposób otrzymywania środka o własnościach dezynfekcyjnych i an

Środek o własnościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz sposób otrzymywania środka o własnościach dezynfekcyjnych i an

Przyrząd do pokazu właściwości cieplnych prądów indukcyjnych

Przyrząd do pokazu właściwości cieplnych prądów indukcyjnych

Przyrząd do pokazu właściwości cieplnych prądów indukcyjnych
Elektrochemiczny czujnik stężenia tlenu w cieczach i gazach

Sposób otrzymywania stałych, niepylistych preparatów proteinazy serynowej

Prefebrykowany element żelbetowy stropowo-nadprożowy

Tranzystor polowy typu MOS z kanałem indukowanym

Trójwarstwowa ściana osłonowa

Przyrząd pokazowy do wytwarzania stałego pola magnetycznego

Przyrząd pokazowy do wytwarzania stałego pola magnetycznego

Przyrząd półprzewodnikowy z palczastą elektrodą sterującą

Sposób wytwarzania dibutyrylochityny

Sposób barwienia wyrobów z włókien celulozowych bezpośrednimi barwnikami monoazowymi

Urządzenie do sortowania i frakcjonowania mas włóknistych, szczególnie makulaturowych

Układ do unieszkodliwiania zużytych emulsji smarno-chłodzących, zwłaszcza emulsji stosowanych w procesach obróbki metali

Sposób wytwarzania tabletek do ssania stosowanych w chorobach żołądka i dwunastnicy

Sposób wytwarzania tabletek do ssania stosowanych w chorobach żołądka i dwunastnicy

Sposób wytwarzania preparatu magnezowo-glinowego w postaci zawiesiny

Sposób wytwarzania tabletek do ssania stosowanych w chorobach żołądka i dwunastnicy

Sposób wytwarzania tabletek do ssania stosowanych w chorobach żołądka i dwunastnicy

Sposób wytwarzania preparatu magnezowo-glinowego w postaci zawiesiny

Sposób wytwarzania preparatu o działaniu przeciwzapalnym

Hydrauliczny tłumik ciernych drgań relaksacyjnych

Moduł membranowy płytowy lub spiralny

Przesiewacz wibracyjny

Reometr rotacyjny

Sposób wytwarzania włókien celulozowych

Sposób wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej twardości na elementach stalowych

Sposób uzupełniania chemikaliów w procesie wytwarzania masy celulozowej metodą siarczanową

Rezystor liniowy MOS przestrajany napięciem zewnętrznym

Sposób otrzymywania folii polaryzujących światło widzialne

Sposób wytwarzania dichroicznej folii polaryzacyjnej

Młyn perełkowy
Leżak

Pompa wirnikowa

Sposób pomiaru luzu w zespole ruchu, zwłaszcza jednostki kinematycznej robota przemysłowego

Rozdzielacz szczelinowy

Sposób otrzymywania pochodnych 2-aminobenzotiazolu

Sposób równoczesnego otrzymywania izomerycznych pochodnych 3-pirydynokarbonitrylu

Młyn perełkowy

Młyn perełkowy

Sposób poprawy własności trybologicznych elastomerów i gotowych wyrobów gumowych

Tworzywo gumowe oraz sposób wytwarzania tworzywa gumowego odpornego na działanie chloru, przeznaczonego zwłaszcza na

Porowate tworzywo gumowe oraz sposób wytwarzania porowatego tworzywa gumowego odpornego na działanie chloru przeznacz

Sposób zapobiegania wytrącaniu się siarczku cynkowego w alkalicznych roztworach ksantogenianu celulozy

Sposób otrzymywania heterogenizowanych katalizatorów kompleksowych

Układ do kontroli potencjału w potencjostacie

Sposób wytwarzania witaminy F

Sposób wytwarzania estrów wyższych kwasów tłuszczowych

Sposób wytwarzania estrów wyższych kwasów tłuszczowych

Układ do pomiaru natężenia prądu elektrycznego za pomocą amperomierza cieplnego

Zawór kurkowy stożkowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym

Układ do analizy amplitudy impulsów elektrycznych

Sposób sterowania mechanizmem jazdy dźwignicy

Sposób wytwarzania nowych pigmentów monoazowych

Sposób wytwarzania zawiesin wodorowęglanu dwuhydroksyglinowosodowego w wodzie

Sposób wytwarzania biomateriału tekstylnego o działaniu przeciwłuszczycowym

Reaktor do prowadzenia reakcji termicznych i termokatalitycznych, zwłaszcza do termicznego i termokatalitycznego unieszkodliwia

Pierścieniowa obrotowa szczotka

Sposób wytwarzania przędzy mieszankowej z włókien wełnianych, chemicznych i sierści królika angorskiego

Urządzenie do pokazu ruchu elektrolitu w polu magnetycznym

Układ do monitorowanego procesu zbierania danych

Sposób otrzymywania proteinazy serynowej
Sposób otrzymywania mieszaniny laktobionianu magnezowego i glukonianu magnezowego

Sposób otrzymywania preparatu immobilizowanej subtilizyny w postaci włókien

Sposób otrzymywania rozpuszczalnego preparatu lipazy

Hydrauliczny tłumik drgań powstających przy zmianie kierunku ruchu

Sposób wytwarzania środka piorącego

Sposób obróbki cieplno-chemicznej części maszyn stalowych i żeliwnych

Pływak gaźnika do silnika spalinowego o zapłonie iskrowym

Urządzenie do pokazu ruchu elektrolitu w polu magnetycznym

Sposób wytwarzania peptydów

Sposób jednoczesnego demineralizowania i odtleniania wody naturalnej

Przepływomierz do pomiaru ilości przepływającej cieczy

Czujnik skrzydełkowy do przepływomierza

Sposób wytwarzania rozpuszczalnej masy celulozowej

Kompozycja adhezyjna do samoprzylepnej taśmy izolacyjnej oraz sposób przygotowania kompozycji adhezyjnej do samoprzylepne

Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych

Układ do generowania pseudoanalogowych sygnałów z cyfrowych systemów przetwarzania informacji

Sprzęgło jednokierunkowe

Wkład grzejny do odzieży ciepłochronnej

Wieloskładnikowy mosiądz krzemowy

Sposób regeneracji gumy i podwulkanizowanych mieszanek gumowych

Układ do dyskryminacji impulsów elektrycznych

Sposób wytwarzania nitki szenilowej

Zestaw segmentów meblowych

Płyn hamulcowy

Sposób rozkładu dwusiarczku węgla i siarkowodoru w gazach wentylacyjnych

Zestaw segmentów meblowych

Nadajnik optoelektroniczny

Repelent przeciw komarom

Sposób otrzymywania kompleksu enzymów celulolitycznych

Sposób wytwarzania roztworu siarczanu żelaza /III/
Przepływomierz do pomiaru ilości przepływającej cieczy

Sposób wytwarzania nowych disazowych barwników metalokompleksowych

Sposób wytwarzania nowych barwników bezpośrednich

Przełącznica światłowodów

Piec do obróbki cieplnej, zwłaszcza taśmy stalowej

Sposób inhibitowania korozji aluminium i jego stopów w wodnych roztworach alkalicznych

Układ do pomiarów rozkładów czasowych impulsów elektrycznych

Sposób wytwarzania 2,6-di-tert-butylo-p-benzochinonu

Układ do bramkowania sygnałów elektrycznych

Urządzenie do odbierania prętów

Sposób wytwarzania elementów budowlanych

Układ do pomiarów napięć kontaktowych metodą kondensatora dynamicznego

Obudowa do nagrzewnicy indukcyjnej kotłowej

Sposób otrzymywania nowych barwników metalokompleksowych typu 1:2

Przyrząd do pokazu praw ruchu obrotowego bryły sztywnej

Sposób otrzymywania nowych arylohydrazonowych barwników kationowych

Sposób wytwarzania nowych pentapeptydów zawierających alfa-metyloserynę

Sposób wytwarzania nienasyconych żywic poliestrowych

Słupołaz do słupów betonowych

Podest roboczy

Przyrząd do wytwarzania pola magnetycznego

Sposób otrzymywania nowych 4-nitrofenylohydrazonowych barwników kationowych

Sposób otrzymywania nowych arylohydrazonowych barwników kationowych

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych

Układ mechaniczno-elektroniczny sterowania elementami obrabiarek do metalu , zwłaszcza obrabiarek do cięcia metalu

Tworzywo na gumowe wykładziny podłogowe oraz sposób przygotowania tworzywa na gumowe wykładziny podłogowe

Sposób otrzymywania nowych barwników o,o' - dihydroksyazowych pochodnych 2,6-diaminopirymidyny

Sposób wytwarzania 2,6-di-tert-butylo-p-benzochinonu

Sposób otrzymywania nowych barwników chromokompleksowych

Sposób otrzymywania nowych barwników kobaltokompleksowych
Układ do rejestracji rozkładów widmowych impulsów elektrycznych

MASA WŁÓKNISTA NA ELEMENTY FILTRACYJNE SPRZĘTU PRZECIWPYŁOWEGO.

ZAWÓR RAGULACYJNY.

Sposób otrzymywania nowych barwników trimetinocyjaninowych

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych pochodnych 5-aryloazo-2,6-diamino-4-pirymidynolu

Gaźnik do silnika spalinowego o zapłonie iskrowym

Gaźnik do silnika spalinowego o zapłonie iskrowym

Sposób bielenia siarczanowych celulozowych mas włóknistych

Urządzenie do rozładunku nawojów tkanin z wózków tokowych i załadunku na środek transportu

WRZECIONO OBRABIARKI UŁOŻYSKOWANE HYDROSTATYCZNIE.

SPOSÓB I UKŁAD DO TESTOWANIA STYKÓW KELVINA.

UKŁAD KOREKTORA WPŁYWU CIŚNIENIA W POMIARACH OBJĘTOŚCIOWEGO POZIOMU MIESZANINY DWUFAZOWEJ PA

SPOSÓB OTRZYMYWANIA KATIONITÓW PRZEZNACZONYCH DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW.

SPOSÓB WYTWARZANIA NAMOKU KUKURYDZANEGO.

Sposób oceny dokładności napięciowych przetworników wartości średniej i skutecznej sygnałów odkształconych o dużym współczy

Układ do porównywania analogowych sygnałów elektrycznych

Środek do homogenizowania mieszanin dwufazowych składających się z benzyn silnikowych i wody

Urządzenie dosuwu ściernicy szlifierek do szlifowania otworów, zwłaszcza szlifierek o automatycznym cyklu pracy

Sposób wytwarzania mieszaniny 3,3',5,5'-tetrametylo-4,4'-difenochinonu i 2,6-dimetylo-p-benzochinonu

Sposób wytwarzania 3,3',5,5'-tetra-tert-butylo -4,4' -difenochinonu

URZĄDZENIE DO DOBIJANIA WĄTKU W KROŚNIE.

SPOSÓB SZYCIA MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH ORAZ IGŁA DO STOSOWANIA SPOSOBU.

REOMETR ROTACYJNY

SPOSÓB WYTWARZANIA NOWEGO 3-OKSA-HEKSADEKANOLIDU.

Sposób wytwarzania farby defektoskopowej

Sposób otrzymywania nowych arylohydrazonowych barwników kationowych

SPOSÓB POMIARU PRZEWIEWNOŚCI TKANIN.

SPOSÓB WYTWARZANIA IMMOBILIZOWANYCH PREPARATÓW LIPAZ I ESTERAZ MUCOR JAVANICUS L46.

ŚRODEK DO MYCIA RĄK.

SPOSÓB WYTWARZANIA EMALII DO PAZNOKCI.
SPOSÓB OTRZYMYWANIA WISKOZY.

SPOSÓB WYTWARZANIA NOWYCH BARWNIKÓW FLUORYZUJĄCYCH, POCHODNYCH KWASU PERYLENOCZTEROKARB

URZĄDZENIE NAPRĘŻAJĄCE NITKI W MASZYNACH WŁÓKIENNICZYCH, ZWŁASZCZA W SKRĘCARKACH.

PRZEWIJARKA DO NITEK Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH.

MŁYN PEREŁKOWY.

WIESZAK DO ŻELAZKA PRASOWALNICZEGO.

Uchwyt samocentrujący z zaciskową tuleją

UKŁAD DO TRANSMISJI DANYCH MIĘDZY MIKROKOMPUTERAMI.

UKŁAD DO SPRZĘGANIA SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWYCH Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI.

Sposób wytwarzania tymochinonu

Układ przetwornicy napięcia stałego

Sposób i urządzenie do przedłużania trwałości mięsa drobiowego

Reaktor do fotochemicznego utleniania nienasyconych związków organicznych

SPOSÓB I URZĄDZENIE DO POMIARU MOMENTU SKRĘCAJĄCEGO.

SPOSÓB WYTWARZANIA ZAGĘSZCZONEGO HYDROLIZATU DRZEWNEGO.

CZUJNIK TENSOMETRYCZNY.

URZĄDZENIE DO WYKRYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ CHEMICZNYCH W SKROPLINACH Z WYPARKI.

SPOSÓB UNIESZKODLIWIANIA ZUŻYTYCH EMULSJI SMARNO-CHŁODZĄCYCH, ZWŁASZCZA STOSOWANYCH W PROCES

URZĄDZENIE DO SUSZENIA MATERIAŁÓW CIEKŁYCH, ZWŁASZCZA ZAWIESIN CIAŁ STAŁYCH W CIECZY.

MŁYN PEREŁKOWY.

UKŁAD ZABEZPIECZENIOWY PRĄDU STAŁEGO SPOLARYZOWANY DWUKIERUNKOWO.

SPOSÓB WYTWARZANIA NOWEGO 3,17,20-TRIOKSA-2,19-DOKOZANDIONU.

Rozwłókniający wałek przędzarki bezwrzecionowej

UKŁAD DO PRZERYWANIA PROGRAMÓW WYKONYWANYCH PRZEZ AUTONOMICZNY PROCESOR MODUŁOWEGO SYST

UKŁAD DO ANALIZY STANÓW LOGICZNYCH NA MAGISTRALI MODUŁOWEGO SYSTEMU APARATURY ELEKTRONICZNEJ

UKŁAD DO ANALIZY IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH W MODUŁOWYM SYSTEMIE APARATURY ELEKTRONICZNEJ CAMAC.

UKŁAD DO WYZWALANIA ANALIZATORÓW SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH.

Sposób barwienia wyrobów z ciągłych włókien wiskozowych i ciągłych włókien poliamidowych na kolory ciemne

Sposób barwienia wyrobów z ciągłych włókien wiskozowych oraz ich mieszanek z ciągłymi włóknami poliamidowymi lub poliestrow

Sposób otrzymywania kwasu 2,5-furanodikarboksylowego
Sposób wytwarzania suszu spożywczego z miazgi ziemniaczanej

Przetwornik aktywny wartości skutecznej wielkości elektrycznych.

Sposób pomiaru rozkładu gęstości w nawoju włókienniczym.

Nicielnica.

Uszczelnienie płynowo-cierne.

Sposób otrzymywania półproduktu paszowego

Sposób wytwarzania nawozu azotowego o przedłużonym działaniu

Układ napędowy urządzeń wibracyjnych

Obrotnica

Mechanizm napędu bideł krosien tkackich chwytakowych

Układ do analogowo-cyfrowej konwersji sygnałów elektrycznych

Układ do rejestracji danych w systemach zbierania i przetwarzania informacji

Zaciskowa listwa makrochwytaka do przenoszenia wątku przez przesmyk w krosnach chwytakowych

Korpus makrochwytaka do przenoszenia wątku przez przesmyk w krośnie chwytakowym

Struna nicielnicowa

Sposób suszenia papieru i kartonu

Sposób wytwarzania preparatu magnezowo-wapniowego

Przepływomierz wibracyjny.

Tor prądowy główny łącznika elektrycznego

Układ do kompensacji wyższych harmonicznych prądu w obwodach trójfazowych

Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych.

Młyn perełkowy.

Sposób wytwarzania węglanu polihydroksyglinowosodowego.

Sposób wytwarzania pochodnych celulozy zawierających azot, zwłaszcza karbaminianów celulozy.

Układ do badania przesunięcia fazowego napięć i impulsów przekształtnika tyrystorowego.

SPOSÓB WYTWARZANIA OPATRUNKÓW HYDROŻELOWYCH.

Sposób otrzymywania spożywczego preparatu błonnikowego z tkanki buraka cukrowego

Sposób otrzymywania nowych barwników do włókien poliamidowych.

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych.

Sposób otrzymywania nowych trimetinowych barwników kationowych.
Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych.

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych.

Układ do sterowania gałęzi modułowego systemu aparatury elektronicznej CAMAC.

Układ do sterowania gałęzi modułowego systemu aparatury elektronicznej CAMAC.

Układ do wprowadzania danych do modułowego systemu aparatury elektronicznej CAMAC.

Sposób i układ do analizy amplitudowej impulsów elektrycznych w koincydencji lub antykoincydencji z sygnałem bramkującym.

UKŁAD DO POMIARU KONTAKTOWEJ RÓŻNICY POTENCJAŁÓW METODĄ KONDENSATORA DYNAMICZNEGO

Automatyczna przecinarka precyzyjna, zwłaszcza do powtarzalnego przecinania serii drobnych przedmiotów

Urządzenie do pomiaru stopnia zużycia języczkowych igieł dziewiarskich

Sposób usuwania biomasy z cieczy po hodowli bakterii Bacillus

Wielodrogowa przekładnia cierna

Wielodrogowa przekładnia cierna

Sposób otrzymywania tert-butylohydroksyloaminy i jej hydroksylowych pochodnych

Urządzenie do odbioru dodatkowej krajki tkaniny na krośnie chwytakowym

Sposób wytwarzania nowych barwników kationowych

Mieszadło.

Sposób korekcji i układ korektora wpływu ciśnienia w pomiarach poziomu wody w walczaku kotła.

Czujnik do pomiaru potencjału redoks.

Podajnik wałków do urządzenia nacinającego zęby.

Sposób otrzymywania 3-amino-1-(4'-metoksyfenylo)-butanu.

Układ połączeń elementów mocy zespołu zasilaczy niskiego napięcia.

Układ do zdalnego hydrostatycznego pomiaru poziomu mieszaniny parowo-wodnej w ciśnieniowym zbiorniku zamkniętym.

Sposób wytwarzania płyt izolacyjnych.

Sposób wytwarzania materiału na protezy opony twardej mózgu.

Sposób wytwarzania nadprzewodzących powłok ceramicznych.

Krosno tkackie wieloprzesmykowe

Układ do rejestracji rozkładów czasowych impulsów elektrycznych.

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych

Sposób otrzymywania nowych związków trimetinocyjaninowych

Żeliwo średniochromowe
Urządzenie do wytwarzania krajki tkaniny na krośnie chwytakowym

Sprzęgło nierozłączne do wywoływania momentu skręcającego.

Układ do pomiaru zawartości związków wapnia w roztworach.

Urządzenie do mieszania gazu z cieczą.

Nawiewnik.

Sposób roztwarzania mieszanek twardego drewna liściastego na celulozowe masy papiernicze

Sposób oraz urządzenie do zmniejszania sczepności nitek osnowy na krośnie.

Narzędzie do obróbki ściernej

Sposób wytwarzania fotopolimerowych form drukowych.

Sposób otrzymywania nowego związku 1,2,2,5,5-pentametylo-3-azolidynolu

Detektor odrywania się kropli kapiącej elektrody rtęciowej.

Sposób wytwarzania 3, 3', 5, 5'-tetrametylo-4, 4'-diiminodifenochinonu.

Sposób otrzymywania nowego 2-amino-5-chlorobenzhydrolu

Sposób otrzymywania 2-metylo-2-/metyloamino/-1-propanolu

Rysik diamentowy do pisania po szkle

Sposób spiekania narzędzi metalowo-diamentowych oraz urządzenie do spiekania narzędzi metalowo-diamentowych

Sposób otrzymywania barwników trimetinocyjaninowych

Sposób otrzymywania nowych barwników trimetinocyjaninowych

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych

Sposób wytwarzania nowych barwników kationowych

Sposób otrzymywania nowych barwników kationowych

Sposób otrzymywania barwników kationowych

Retorta do prowadzenia procesów obróbki cieplno-chemicznej

Retorta do prowadzenia procesów obróbki cieplno-chemicznej.

Urządzenie podające włókno lub przędzę do zacisków zrywarki.

Sposób wytwarzania emalii transparentowej do barwienia szkła.

Sposób pomiaru ciśnienia w przestrzeni zapylonej.

Pompa tłokowa.

Urządzenie do badania pyłochronności tkanin.
Wieloprzerwowy układ gaszeniowy łącznika elektrycznego.

Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów lipaz i esteraz Mucor racemosus A37.

Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów lipaz i esteraz Mucor javanicus T45.

WIELOCZYNNOŚCIOWA OBRABIARKA DO DREWNA.

Układ do otrzymywania danych typu „Consul 253 - Odra 1305"

Sposób równoczesnego otrzymywania nowych trwałych mono- i birodników azolidynoksylowych

MECHANIZM NAPĘDOWY URZĄDZENIA DO BADANIA POBUDLIWOŚCI NARZĄDÓW PRZEDSIONKOWYCH

Stelaż

Przekaźnik prądowy.

Układ probierczy do prób wyzwalaczy nadprądowych wyłączników.

Konwerter rezystancja-rezystancja

Dyfuzor

Osnowarka.

Środek zapachowy o zapachu cytrusowo-zielonym.

Układ do pasteryzacji lub sterylizacji oraz chłodzenia wodnych roztworów i zawiesin

Urządzenie do wymiany wałków prowadzących maszyny papierniczej.

Układ łączeniowy główny łącznika hybrydowego.

Układ korektora sygnału toru proporcjonalnego regulatora PID.

Sposób wytwarzania cis, trans 2,2-dimetylo-3-/3-metylo-6,9-dioksa-8- oksoundecylo/-cyklopropanokarboksylanu etylowego.

Sposób otrzymywania soli kwasu glukonowego

Sposób oczyszczania ścieków farbiarskich.

Diaskop prosty

Wzbudnik do podgrzewania detali prądem

Sposób wykonywania analizy pomiarowej napięć powierzchniowych cieczy i ich roztworów

PRZEDSIONEK HARTOWNICZY, ZWŁASZCZA DO LABORATORYJNYCH PIECÓW KOMOROWYCH, RUROWYCH

Sposób wytwarzania 9-metoksy-4,5,9-trimetylo -3-oksadekanianu etylowego.

Sposób wytwarzania mentoksyoctanu etylowego.

Sposób wytwarzania 6,10-dimetylo-3-oksa-9-undecenianu etylowego.

Sposób otrzymywania dimetylochlorosilanu

Układ łożysk magnetycznych wałka, szczególnie wałka wirnika mikroturbiny
Mieszadło

Sposób otrzymywania karbaminianu celulozy.

Sposób wytwarzania fluoryzujących barwników pochodnych 4-aminonaftalimidu

PŁYN HAMULCOWY.

Sposób otrzymywania nadchloranu N,N,Ń,Ń-tetrametylodifenochinono-4,'4 -diamoniowego

Sposób analizowania tlenu rozpuszczonego w wodzie poddawanej działaniu pola magnetycznego.

SPOSÓB REGENERACJI OTWORÓW W ELEMENTACH MASZYN, ZWŁASZCZA W TULEJACH I SEGMENTACH GĄSIENICOW

Sposób modyfikacji protez naczyniowych z dzianiny poliestrowej

Rdzeń odlewniczy.

Sposób modyfikacji protez naczyniowych z dzianiny poliestrowej

Sposób otrzymywania modyfikowanej ligniny

Cyfrowy przetwornik amplitudy napięcia sinusoidalnie zmiennego na napięcie stałe.

UKŁAD DO ANALIZY CZASOWEJ IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH.

Sposób otrzymywania 2, 2 - dimetylopropanalu.

Sposób otrzymywania cukrzycy zarodowej i urządzenie do otrzymywania cukrzycy zarodowej.

Sposób wytwarzania folii poli/tereftalanowo etylenowej/ o podwyższonej zdolności adhezyjnej.

Sposób segregacji proszku nadprzewodzącego.

Sposób wytwarzania warstw o niskim współczynniku tarcia na powierzchni części maszyn i narzędzi.

ŚRODEK PRZECIW PIENIENIU.

Sposób wytwarzania durochinonu.

Sposób otrzymywania nowego związku 2, 2, 3, 4, 4 - pentametylo - 1, 3 - oksazolidyny.

Sposób wytwarzania elektrody metalicznotlenkowej o aktywnej powierzchni, do szczególnych oznaczeń elektrochemicznych.

Układ do pomiaru współczynnika transmisji światła

URZĄDZENIE MAGAZYNUJĄCE, ZWŁASZCZA DO UKŁADÓW PRZELOTOWEGO SZLIFOWANIA BEZKŁOWEGO KRÓTKICH

Sposób oczyszczania ścieków zawierających nieorganiczne związki siarki oraz związki organiczne.

Sposób wytwarzania ketalu dimetylowego 4 - tert - butylocykloheksanonu

Układ chłodzenia zwłaszcza niskoindukcyjnych wzbudników generatorów mocy wielkiej częstotliwości.

Grzejnik elektryczny zwłaszcza do maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

URZĄDZENIE DO OTRZYMYWANIA ODWODNIONYCH ALKOHOLI FUZLOWYCH, SPIRYTUSU ODWODNIONEGO LUB SPIRY

Sposób wytwarzania kwasu bursztynowego.
Sposób wytwarzania szpul, zwłaszcza do tasiemek foliowych.

SPOSÓB WYTWARZANIA PASTY CUKROWEJ DO ZARABIANIA CUKRZYC.

Układ odpieniacza.

Diamagnetyczna kompozycja polimerowa.

Urządzenie do automatycznego dzielenia odcieku z wirówki cukrowniczej.

Układ do przesyłania słów informacji w systemach komputerowych i mikroprocesorowych.

Urządzenie do mieszania gazu z cieczą

Mechanizm do napędu urządzenia przechwytująco-ucinającego wątek, na krośnie chwytakowym

Urządzenie ograniczające różnicę prędkości obrotowych wałów, zwłaszcza do układów napędowych pojazdów

Silnik piezoelektryczny z tarczowym rezonatorem.

Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu gazu.

SPOSÓB I URZĄDZENIE DO USTAWIANIA I KOREKTY POŁOŻENIA PRYZMATÓW W PERYSKOPIE.

Sposób wytwarzania makrocyklicznych laktonów.

Urządzenie dozująco-wyłapujące pary siarki, przeznaczone do urządzeń do obróbki cieplno-chemicznej części maszyn.

Sposób wytwarzania laktobionianu sodu.

Układ do termokatalitycznego unieszkodliwiania ścieków, zwłaszcza zanieczyszczonych niejonowymi substancjami powierzchniow

Sposób odzyskiwania antrachinonu.

Mieszadło.

Sposób wytwarzania 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropirazyno [1,2-b]antrachinonu i jego pochodnych

Sposób wytwarzania nowych 2-alkoksy-2-fenyloetanoli.

SPOSÓB OTRZYMYWANIA CYTRYNIANU BIZMUTAWO-AMONOWO-POTASOWEGO.

Sposób otrzymywania nowych barwników azowych pochodnych 2,6-dichloropirydyny.

Układ do pomiarów napięcia kontaktowego metodą kondensatora dynamicznego

Układ do wielokanałowej analizy czasowej impulsów elektrycznych

Układ do przyspieszenia pracy komputerowego systemu pobierania i przetwarzania danych

Układ do sortowania danych w komputerowym systemie aparatury do zbierania i przetwarzania informacji

Układ do wielokanałowej analizy sygnałów elektrycznych w modułowym systemie aparatury elektronicznej CAMAC

Układ do monitorowania danych w komputerowym systemie zbierania i przetwarzania informacji

Układ do adresowania pamięci komputerowego systemu zbierania i przetwarzania danych

Układ do eliminacji przeregulowań mocy wyjściowej w sieciowzbudnych przekształtnikach mocy
Sposób wytwarzania kwasu 3,3-dimetyloglutarowego.

Sposób oczyszczania surowego 2-metoksykarbonylo-amino-benzimidazolo-5/6/-fenylotioeteru.

Sposób wytwarzania chlorowodorku chitozanu.

Sposób modyfikacji protez naczyniowych z dzianiny poliestrowej.

Sposób otrzymywania rodników nitroksylowych.

Mieszadło turbinowo-tarczowe.

Sposób otrzymywania nowych 2,2'-/arenodiylo/bis-{pirolo[3,4-b] [1,4]-benzotiazyno-1,3 /2H,9H/-dionów}.

Sposób wytwarzania poliestrowych protez naczyniowych modyfikowanych kolagenem.

Sposób wytwarzania folii poli(tereftalanowo etylenowej) o podwyższonej zdolności adhezyjnej.

Sposób oceny poprawności wskazań przyrządu do pomiaru przewiewności wyrobów włókienniczych.

Układ przetwornika pomiarowego konduktometru czteroelektrodowego.

Narzędzie do badania skrawności ścierniwa.

URZĄDZENIE DO SUSZENIA OBUWIA TEKSTYLNO-GUMOWEGO LUB GUMOWEGO.

Urządzenie do pneumatycznego wytwarzania przędzy

Sposób otrzymywania nowego składnika biernego do wytwarzania barwników azowych.

OCZYSZCZACZ NITEK.

URZĄDZENIE PODAJĄCE NITKĘ W MASZYNACH WŁÓKIENNICZYCH, ZWŁASZCZA W SKRĘCARKACH.

Substancja do wytwarzania wskaźników skażeń chemicznych.

Ramię gramofonowe.

Układ napędowy gramofonu.

MECHANIZM STEROWANIA NAWROTÓW PRZESUWNEGO ELEMENTU OBRABIARKI, ZWŁASZCZA KOLUMNY SZLIFIERKI

Sposób wytwarzania zasadowego węglanu glinu.

OPRAWKA ŻARÓWKI HALOGENOWEJ PROJEKCYJNEJ.

OŚWIETLACZ DO URZĄDZEŃ PROJEKCYJNYCH.

Układ stykowo - gaszeniowy łącznika niskiego napięcia.

Sposób otrzymywania nowych disazowych barwników kwasowych pochodnych 4-amino-2'-nitro-4'-sulfonoamidodifenyloaminy.

LATARNIA DUŻEJ MOCY ZWŁASZCZA DO PROJEKTORA FILMOWEGO.

URZĄDZENIE DO OPTYCZNEGO ODCZYTU DŹWIĘKU ZAPISANEGO NA TAŚMIE FILMOWEJ

Sposób otrzymywania nowych barwników mono - i disazowych.

Sposób otrzymywania nowych barwników monoazowych.
Układ stykowo - gaszeniowy łącznika niskiego napięcia.

SZAFA STEROWNICZA, ZWŁASZCZA DO OBRABIAREK.

ZESPÓŁ TOCZNEJ PROWADNICY PŁASKIEJ.

Urządzenie do odmierzania wątku na krośnie o bezczółenkowym systemie wątkowania.

Sposób wytwarzania kompleksów zasadowego węglanu glinu z alkoholami sześciowodorotlenowymi.

Sposób wytwarzania durochinonu.

Układ do analizy harmonicznej sygnału prostokątnego.

Sposób otrzymywania nowych zawiesinowych barwników monoazowych.

Sposób otrzymywania nowych pigmentów pochodnych 2 - amino - 5 - chlorobenzhydrolu.

Sposób otrzymywania nowych barwników azowych.

UKŁAD POŁĄCZEŃ PAMIĘCI RAM SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO.

Wytrząsarka laboratoryjna
            Inventors

Publication date
       7/4/2011

       7/4/2011

       7/4/2011

      6/20/2011

       6/6/2011

       6/6/2011

       6/6/2011

      5/23/2011

      5/23/2011

       5/9/2011

      4/26/2011

      4/26/2011

      4/26/2011

      4/26/2011

      4/26/2011

      4/11/2011

      4/11/2011

      4/11/2011

      4/11/2011

      3/28/2011

      3/14/2011

      3/14/2011

      1/31/2011

      1/31/2011

      1/31/2011

      1/31/2011

      1/31/2011
 1/31/2011

 1/17/2011

 1/17/2011

 1/17/2011

 1/17/2011

 1/17/2011

 1/3/2011

 1/3/2011

 1/3/2011

 1/3/2011

12/20/2010

12/20/2010

12/20/2010

 12/6/2010

 12/6/2010

11/22/2010

11/22/2010

 11/8/2010

 11/8/2010

10/25/2010

10/25/2010

10/11/2010

 9/27/2010

 9/27/2010

 9/27/2010

 9/13/2010

 9/13/2010

 8/30/2010

 8/30/2010

 8/16/2010
 8/16/2010

 8/16/2010

 8/16/2010

 7/19/2010

 7/19/2010

 7/19/2010

 7/5/2010

 6/21/2010

 6/21/2010

 6/21/2010

 6/21/2010

 6/21/2010

 6/21/2010

 6/21/2010

 6/7/2010

 5/24/2010

 5/24/2010

 4/26/2010

 3/29/2010

 3/29/2010

 3/1/2010

 3/1/2010

12/31/2009

 12/7/2009

 11/9/2009

 11/9/2009

 11/9/2009

10/30/2009

10/26/2009

 9/14/2009
 8/31/2009

 5/25/2009

 4/27/2009

 4/14/2009

 3/30/2009

 3/16/2009

 3/16/2009

 3/16/2009

 3/16/2009

 3/16/2009

 2/16/2009

12/22/2008

12/22/2008

12/22/2008

11/24/2008

10/27/2008

 9/15/2008

 9/1/2008

 8/18/2008

 8/18/2008

 8/18/2008

 8/18/2008

 8/4/2008

 7/21/2008

 7/7/2008

 7/7/2008

 6/9/2008

 6/9/2008

 5/26/2008

 5/12/2008
 5/12/2008

 5/12/2008

 5/12/2008

 4/28/2008

 4/14/2008

 3/31/2008

 2/4/2008

 2/4/2008

 2/4/2008

12/10/2007

11/12/2007

11/12/2007

11/12/2007

 8/20/2007

 8/6/2007

 8/6/2007

 8/6/2007

 6/11/2007

 4/16/2007

 3/5/2007

 3/5/2007

 3/5/2007

 2/19/2007

 1/22/2007

 1/22/2007

 1/22/2007

 1/22/2007

11/27/2006

11/27/2006

11/27/2006
11/13/2006

10/30/2006

10/16/2006

 10/2/2006

 8/21/2006

 8/21/2006

 8/7/2006

 8/7/2006

 7/31/2006

 6/26/2006

 5/2/2006

 4/3/2006

 2/6/2006

 2/6/2006

10/17/2005

 9/19/2005

 9/5/2005

 8/8/2005

 8/8/2005

 4/29/2005

 4/18/2005

 2/7/2005

 2/7/2005

11/29/2004

11/29/2004

10/18/2004

 9/20/2004

 5/31/2004

 3/8/2004

 12/1/2003
 9/22/2003

 9/22/2003

 1/27/2003

 1/27/2003

 1/27/2003

 12/2/2002

10/21/2002

 8/26/2002

 8/12/2002

 7/29/2002

 7/15/2002

 7/1/2002

 7/1/2002

 7/1/2002

 7/1/2002

 2/11/2002

 2/11/2002

 9/28/2001

 9/24/2001

 3/12/2001

12/18/2000

 12/4/2000

11/30/2000

11/20/2000

10/31/2000

10/31/2000

10/23/2000

10/23/2000

 9/29/2000

 9/25/2000
 9/25/2000

 9/25/2000

 9/25/2000

 7/31/2000

 7/17/2000

 6/19/2000

 6/19/2000

 5/22/2000

 5/22/2000

 5/22/2000

 5/22/2000

 5/8/2000

 4/25/2000

 3/13/2000

 2/14/2000

 1/31/2000

 1/31/2000

 1/31/2000

 1/3/2000

 12/6/1999

 11/8/1999

10/11/1999

10/11/1999

10/11/1999

 9/27/1999

 9/13/1999

 8/30/1999

 8/30/1999

 8/30/1999

 8/30/1999
 8/2/1999

 6/21/1999

 6/7/1999

 6/7/1999

 5/24/1999

 5/24/1999

 4/26/1999

 4/26/1999

 4/26/1999

 3/15/1999

 3/15/1999

 3/15/1999

 3/15/1999

 3/15/1999

 2/26/1999

 2/15/1999

 2/15/1999

 1/4/1999

12/21/1998

 12/7/1998

 12/7/1998

 11/9/1998

10/30/1998

 9/30/1998

 9/14/1998

 9/14/1998

 8/31/1998

 8/31/1998

 8/3/1998

 8/3/1998
 7/31/1998

 7/31/1998

 6/22/1998

 6/22/1998

 6/22/1998

 6/8/1998

 5/29/1998

 5/25/1998

 5/11/1998

 4/30/1998

 4/27/1998

 4/14/1998

 4/14/1998

 3/30/1998

 3/30/1998

 3/30/1998

 2/2/1998

 2/2/1998

 2/2/1998

12/22/1997

 12/8/1997

 12/8/1997

11/24/1997

11/24/1997

10/27/1997

10/13/1997

10/13/1997

10/13/1997

10/13/1997

 9/30/1997
9/30/1997

9/30/1997

9/30/1997

9/30/1997

9/29/1997

9/15/1997

 9/1/1997

 9/1/1997

8/18/1997

8/18/1997

 8/4/1997

7/21/1997

 7/7/1997

 7/7/1997

 7/7/1997

 7/7/1997

6/23/1997

 6/9/1997

 6/9/1997

 6/9/1997

 6/9/1997

 6/9/1997

 6/9/1997

 6/9/1997

5/30/1997

5/30/1997

5/30/1997

5/30/1997

5/26/1997

4/28/1997
 3/17/1997

 3/3/1997

 2/3/1997

 1/6/1997

 1/6/1997

12/23/1996

 12/9/1996

 12/9/1996

 12/9/1996

 12/9/1996

 12/9/1996

10/28/1996

10/28/1996

10/14/1996

10/14/1996

 9/30/1996

 9/16/1996

 9/16/1996

 9/16/1996

 9/16/1996

 8/19/1996

 8/19/1996

 8/5/1996

 7/22/1996

 7/22/1996

 6/24/1996

 6/10/1996

 6/10/1996

 6/10/1996

 5/13/1996
 5/13/1996

 5/13/1996

 5/13/1996

 4/30/1996

 4/30/1996

 4/15/1996

 2/29/1996

 2/19/1996

 2/5/1996

 1/22/1996

12/30/1995

12/30/1995

12/27/1995

12/11/1995

11/27/1995

11/27/1995

11/27/1995

11/13/1995

11/13/1995

11/13/1995

11/13/1995

10/31/1995

 10/2/1995

 10/2/1995

 9/30/1995

 9/18/1995

 9/18/1995

 9/4/1995

 9/4/1995

 8/31/1995
8/21/1995

7/10/1995

6/12/1995

5/29/1995

 5/2/1995

4/18/1995

4/18/1995

3/20/1995

 3/6/1995

2/28/1995

 2/6/1995

 2/6/1995

 2/6/1995

1/23/1995

10/3/1994

9/19/1994

9/19/1994

9/19/1994

 9/5/1994

8/22/1994

 8/8/1994

 8/8/1994

 8/8/1994

 8/8/1994

 8/8/1994

 8/8/1994

 8/8/1994

7/29/1994

7/29/1994

7/29/1994
 7/11/1994

 6/27/1994

 5/2/1994

 4/18/1994

 4/18/1994

 3/31/1994

 3/31/1994

 2/21/1994

 1/24/1994

 1/24/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

 1/10/1994

12/27/1993

11/15/1993

 11/2/1993

 8/23/1993

 8/23/1993

 8/23/1993

 8/9/1993

 7/12/1993

 7/12/1993

 7/12/1993

 7/12/1993
 7/12/1993

 6/28/1993

 6/14/1993

 6/14/1993

 6/14/1993

 6/14/1993

 5/17/1993

 5/4/1993

 4/19/1993

 4/19/1993

 4/19/1993

 4/19/1993

 4/19/1993

 4/5/1993

 3/22/1993

 3/22/1993

 3/22/1993

 3/22/1993

 3/8/1993

 2/22/1993

 2/8/1993

 1/25/1993

 1/25/1993

 1/11/1993

 1/11/1993

12/31/1992

12/28/1992

12/28/1992

12/28/1992

12/14/1992
12/14/1992

11/30/1992

11/30/1992

11/30/1992

11/30/1992

11/30/1992

11/30/1992

11/16/1992

 11/2/1992

 11/2/1992

10/30/1992

10/30/1992

10/19/1992

10/19/1992

10/19/1992

10/19/1992

 10/5/1992

 9/21/1992

 9/21/1992

 9/21/1992

 9/21/1992

 9/7/1992

 9/7/1992

 9/7/1992

 8/24/1992

 8/24/1992

 7/31/1992

 6/15/1992

 6/1/1992

 6/1/1992
 5/29/1992

 5/18/1992

 5/18/1992

 5/4/1992

 4/30/1992

 4/6/1992

 3/23/1992

 3/9/1992

 3/9/1992

 2/28/1992

 2/24/1992

 2/24/1992

 1/31/1992

 1/13/1992

 1/13/1992

 1/13/1992

12/16/1991

 11/4/1991

10/31/1991

10/31/1991

 10/7/1991

 8/26/1991

 8/26/1991

 8/26/1991

 8/12/1991

 7/29/1991

 7/15/1991

 7/15/1991

 7/15/1991

 7/15/1991
7/15/1991

6/28/1991

6/28/1991

6/17/1991

6/17/1991

6/17/1991

6/17/1991

 6/3/1991

 6/3/1991

5/31/1991

5/31/1991

5/31/1991

5/31/1991

5/31/1991

5/20/1991

 5/6/1991

4/30/1991

4/30/1991

 4/8/1991

 4/8/1991

3/29/1991

3/29/1991

3/29/1991

3/29/1991

3/25/1991

3/11/1991

2/28/1991

2/28/1991

2/28/1991

2/28/1991
 2/28/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/31/1991

 1/28/1991

 1/14/1991

 1/14/1991

 1/14/1991

12/31/1990

12/31/1990

12/31/1990

12/31/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/30/1990

11/26/1990

11/26/1990

11/26/1990
11/12/1990

10/31/1990

10/31/1990

10/31/1990

10/31/1990

10/29/1990

10/29/1990

10/29/1990

10/29/1990

10/29/1990

10/29/1990

10/29/1990

 10/1/1990

 10/1/1990

 10/1/1990

 10/1/1990

 10/1/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990

 9/28/1990
9/28/1990

9/28/1990

9/28/1990

9/28/1990

9/28/1990

9/28/1990

9/28/1990

9/28/1990

9/17/1990

9/17/1990

9/17/1990

9/17/1990

9/17/1990

 9/3/1990

 9/3/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/31/1990

8/20/1990

8/20/1990

 8/6/1990
 8/6/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/31/1990

7/23/1990

7/23/1990

7/23/1990

7/23/1990

7/23/1990

7/23/1990

7/23/1990

7/23/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990
6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/30/1990

6/11/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

5/31/1990

4/30/1990

4/30/1990

4/30/1990

4/30/1990

4/30/1990
 4/30/1990

 4/30/1990

 4/30/1990

 4/30/1990

 4/30/1990

 4/30/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 3/31/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 2/28/1990

 1/31/1990

 1/31/1990

 1/31/1990

 1/31/1990

 1/31/1990

12/30/1989
12/30/1989

12/30/1989

12/30/1989

12/30/1989

12/30/1989

12/30/1989

12/11/1989

12/11/1989

12/11/1989

11/30/1989

11/30/1989

11/30/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/31/1989

10/30/1989

10/30/1989

10/30/1989

10/30/1989

10/30/1989

10/30/1989

10/30/1989

10/16/1989
9/30/1989

9/30/1989

9/30/1989

9/30/1989

9/30/1989

8/31/1989

8/31/1989

7/31/1989

7/31/1989

7/31/1989

7/31/1989

7/31/1989

7/31/1989

5/31/1989

5/31/1989

4/29/1989

4/29/1989

4/29/1989

4/29/1989

4/29/1989

4/29/1989

3/31/1989

3/31/1989

3/31/1989

2/28/1989

2/28/1989

2/28/1989

2/28/1989

2/28/1989

2/28/1989
2/28/1989

2/28/1989

2/28/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/31/1989

1/30/1988
                   Inventors

Inventor
IZABELLA KRUCIŃSKA ; BEATA SURMA ; MICHAŁ CHRZANOWSKI

STANISŁAW BEDNAREK

STANISŁAW BEDNAREK

JULIUSZ PERNAK ; FILIP WALKIEWICZ ; MARIAN ZABORSKI ; MAGDALENA MACIEJEWSKA

ADAM GOŁASZEWSKI ; MARIUSZ SMOCZYŃSKI ; KRZYSZTOF SURMIŃSKI ; ANDRZEJ SZOSLAND

IZABELLA KRUCIŃSKA ; EULALIA GLIŚCIŃSKA ; MICHAŁ CHRZANOWSKI

IZABELLA KRUCIŃSKA ; WIESŁAWA URBANIAK-DOMAGAŁA ; EWA SKRZETUSKA ; KASPER NOSSENT [NL]

MAGDALENA SIKORA ; RADOSŁAW BONIKOWSKI ; JÓZEF KULA

RADOSŁAW BONIKOWSKI ; MAGDALENA SIKORA ; JÓZEF KULA

JACEK TYCZKOWSKI ; RYSZARD KAPICA ; JOANNA ŁOJEWSKA ; ANDRZEJ KOŁODZIEJ

ANITA PRZEPIÓRKOWSKA ; KAROLINA CHROŃSKA

ANITA PRZEPIÓRKOWSKA ; KAROLINA CHROŃSKA

BOGUSŁAW WIĘCEK ; ROBERT OLBRYCHT

JERZY CHRUŚCIEL ; MARZENA FEJDYŚ

PIOTR DZIUGAN ; DOROTA KRĘGIEL ; KRZYSZTOF ŚMIGIELSKI

MAREK BARTOSIK ; RYSZARD LASOTA ; PIOTR POLAK ; ANDRZEJ SZUBKO ; FRANCISZEK WÓJCIK

AGNIESZKA KRAWCZYŃSKA ; MACIEJ POLAŃCZYK

RYSZARD NOWICZ ; MICHAŁ KACZMAREK

ŁUKASZ BRONAKOWSKI

MARIAN ZABORSKI ; HENRYK BEM ; WŁODZIMIERZ BARYŃ ; EDYTA KUSIAK

STANISŁAW BEDNAREK

STANISŁAW BEDNAREK ; JERZY KRYSIAK

KAZIMIERZ KOPIAS

RYSZARD PAWLAK ; MARIUSZ TOMCZYK

RAFAŁ LEONARCIK ; MARCIN SKOWRON ; MIROSŁAW URBANIAK

KRZYSZTOF ŚMIGIELSKI ; MAGDALENA SIKORA ; KATARZYNA WOLIŃSKA ; MAŁGORZATA MAJEWSKA

STANISŁAW BEDNAREK
STANISŁAW BEDNAREK

TOMASZ MARSZAŁEK ; MICHAŁ WIATROWSKI ; EWA DOBRUCHOWSKA ; JACEK ULAŃSKI

EWA DOBRUCHOWSKA ; MICHAŁ WIATROWSKI ; JACEK ULAŃSKI

MARIAN ZABORSKI ; MARTYNA SKURSKA ; TOMASZ PINGOT

BOGDAN WŁODARCZYK

PRZEMYSŁAW BARAŃSKI ; MACIEJ POLAŃCZYK ; PAWEŁ STRUMIŁŁO ; MICHAŁ BUJACZ ; ANDRZEJ MATERK

WŁADYSŁAW M. RZYMSKI ; MAGDALENA KMIOTEK ; AGATA OLSZYŃSKA ; ALEKSANDRA SMEJDA-KRZEWICK

MARCIN PIĄTKOWSKI ; IRENEUSZ ZBICIŃSKI

ZBIGNIEW POLIŃSKI

RAFAŁ KAMIŃSKI ; PIOTR PANETH

IZABELLA KRUCIŃSKA ; AGNIESZKA KOMISARCZYK

GRAŻYNA BUDRYN ; EWA NEBESNY ; DOROTA ŻYŻELEWICZ

STANISŁAW BEDNAREK

MARIAN ZABORSKI ; MARCIN MASŁOWSKI

DOROTA ŻYŻELEWICZ ; ILONA MOTYL ; ZDZISŁAWA LIBUDZISZ ; EWA NEBESNY ; GRAŻYNA BUDRYN ; WIESŁAWA KR

KATARZYNA MAJCHRZYCKA ; AGNIESZKA BROCHOCKA ; WIKTOR ORLIKOWSKI ; IZABELLA KRUCIŃSKA ; EULALIA GL

BOGUMIŁ BRYCKI ; BEATA GUTAROWSKA ; KATARZYNA MAJCHRZYCKA ; AGNIESZKA BROCHOCKA ; WIKTO

MAGDALENA PRZYBYSZEWSKA ; MARIAN ZABORSKI

STANISŁAW BEDNAREK

EDYTA MATYJAS-ZGONDEK ; ANNA BACCIARELLI ; EDWARD RYBICKI

ANNA BACCIARELLI ; EDYTA MATYJAS-ZGONDEK ; EDWARD RYBICKI

WIESŁAWA URBANIAK-DOMAGAŁA

KATARZYNA EWA GRABOWSKA ; KATARZYNA MARCINIAK

WŁADYSŁAW M. RZYMSKI ; KINGA BOCIONG ; EMILIA KOŚCISTA ; AGNIESZKA CISOWSKA

WŁADYSŁAW KAMIŃSKI ; JOANNA MARSZAŁEK ; ELWIRA TOMCZAK ; URSZULA WILICKA

JERZY CHRUŚCIEL ; ELŻBIETA LEŚNIAK ; MARZENA FEJDYŚ

KAZIMIERZ BLUS ; JACEK CZECHOWSKI

KRZYSZTOF ŚMIGIELSKI ; MAGDALENA SIKORA ; KRZYSZTOF KROSOWIAK ; KATARZYNA WOLIŃSKA

KRZYSZTOF KOWALSKI ; MAGDALENA KŁONOWSKA

DARIUSZ WAWRO ; WŁODZIMIERZ STĘPLEWSKI ; DANUTA CIECHAŃSKA ; IZABELLA KRUCIŃSKA ; BEATA SURMA ; BA
JERZY SŁODOWY

IZABELLA KRUCIŃSKA ; BEATA SURMA

BOGUSŁAW WIĘCEK ; ROBERT OLBRYCHT ; MARIUSZ KASTEK ; TOMASZ ORŻANOWSKI ; TOMASZ SOSNOW

STANISŁAW STRZELECKI

JERZY CHRUŚCIEL ; MARZENA FEJDYŚ ; ZOFIA MICHALSKA

IZABELLA KRUCIŃSKA ; EULALIA GLIŚCIŃSKA ; KATARZYNA MAJCHRZYCKA ; AGNIESZKA BROCHOCKA ; JACEK KRZY

ROMUALD BRAZIS [LT]; VLADIMIRAS KAZAKEVICIUS [LT]; IZABELLA KRUCIŃSKA ; MARINA MICHALAK

RADOSŁAW BONIKOWSKI ; MAGDALENA SIKORA ; JÓZEF KULA

MAGDALENA SIKORA ; RADOSŁAW BONIKOWSKI ; JÓZEF KULA

KRZYSZTOF JÓŹWIK ; DARIUSZ WITKOWSKI ; ANDRZEJ KLIMEK ; JAN CIEPŁUCHA ; RAFAŁ BORKOWSKI

MAREK KOZICKI ; EDWARD RYBICKI ; EDYTA MATYJAS-ZGONDEK

MAGDALENA SIKORA ; RADOSŁAW BONIKOWSKI ; JÓZEF KULA

RADOSŁAW BONIKOWSKI ; MAGDALENA SIKORA ; JÓZEF KULA

JÓZEF KULA ; RADOSŁAW BONIKOWSKI ; MAGDALENA SIKORA

PIOTR KAZIMIERSKI ; JACEK TYCZKOWSKI ; JAKUB ZIELIŃSKI

ALEKSANDRA SMEJDA-KRZEWICKA ; WŁADYSŁAW RZYMSKI

RADOSŁAW PODSIADŁY ; JOLANTA SOKOŁOWSKA

KRZYSZTOF PACHOLSKI ; ARTUR SZCZĘSNY

STANISŁAW BEDNAREK

IZABELA KRZYWOSZYŃSKA-KOTOWSKA ; BRANE BELCIC [SK]; MARIA KONIECZKA ; BARBARA KOWALSKA ;

STANISŁAW BEDNAREK

STANISŁAW BEDNAREK

PIOTR KULPIŃSKI ; BOGUMIŁ ŁASZKIEWICZ ; PIOTR CZARNECKI ; BARBARA NIEKRASZEWICZ ; MARCIN RUBACHA ; B

STANISŁAW BEDNAREK

WŁADYSŁAW M. RZYMSKI ; KINGA BOCIONG ; KATARZYNA GIETKA

STANISŁAW BEDNAREK

STANISŁAW BEDNAREK

ZBIGNIEW KAMIŃSKI ; BEATA KOLESIŃSKA ; JUSTYNA KOLESIŃSKA ; KONRAD JASTRZĄBEK

RADOSŁAW PODSIADŁY ; JOLANTA SOKOŁOWSKA

MAGDALENA PRZYBYSZEWSKA ; MARIAN ZABORSKI ; JAN ZAWADIAK ; BARTŁOMIEJ JAKUBOWSKI [IE]; HELMUT KEIM
ZBIGNIEW NIEWIADOMSKI

Julia Gibka ; Alina Kunicka-Styczyńska ; Marek Gliński

Jan Epsztajn ; Elżbieta Czarnecka ; Aleksandra Szcześniak ; Wanda Pakulska ; Zbigniew Malinowski

Marek Bartosik ; Janusz Borsiak ; Ryszard Lasota ; Piotr Polak ; Andrzej Szubko ; Franciszek Wójcik

Zygmunt Boruszczak

Marek Kozicki ; Janusz M. Rosiak ; Loukas Sakelliou [GR]; Angelos Angelopoulos [GR]

Marek Kozicki ; Janusz M. Rosiak ; Loukas Sakelliou [GR]; Angelos Angelopoulos [GR]

Marek Kozicki ; Edward Rybicki ; Elżbieta Sąsiadek

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Mirosława Szczęsna-Antczak ; Tadeusz Antczak ; Aneta Kubiak ; Stanisław Bielecki

Mirosława Szczęsna-Antczak ; Tadeusz Antczak ; Aneta Kubia ; Stanisław Bielecki

Andrzej Wolnicki

Hieronim Szymanowski ; Maciej Gazicki-Lipman ; Marcin Strojek

Mirosława Prochoń ; Anita Przepiórkowska ; Karolina Chrońska

Jolanta Sokołowska ; Radosław Podsiadły ; Marian Zaborski ; Jolanta Kolińska

Anita Przepiórkowska ; Karolina Chrońska ; Mirosława Prochoń ; Marian Zaborski

Wojciech Czajkowski ; Kazimierz Blus

Marek Kołodziejczyk ; Marek Kozicki ; Leonardo Adamo Pajewski [IT]; Janusz M. Rosiak

Jerzy Chruściel ; Marzena Fejdyś-Kaczmarek ; Zofia Michalska

Jerzy Chruściel ; Marzena Fejdyś-Kaczmarek ; Zofia Michalska

Bogusław Król ; Krzysztof Kołodziejczyk ; Witold Płocharski ; Jarosław Markowski

Jerzy Tomczyk ; Jacek Tomczyk

Michał Frydrysiak ; Janusz Zięba

Zygmunt Boruszczak

Janusz M. Rosiak ; Piotr Ulański ; Bożena Rokita

Leszek Podsędkowski

Leszek Podsędkowski

Marek Snycerski ; Henryk Suszek ; Izabela Frontczak-Wasiak ; Aleksander Koryciński
Marek Snycerski ; Henryk Suszek ; Izabela Frontczak-Wasiak ; Aleksander Koryciński

Marek Snycerski ; Henryk Suszek ; Izabela Frontczak-Wasiak ; Aleksander Koryciński

Marek Snycerski ; Henryk Suszek ; Izabela Frontczak-Wasiak ; Aleksander Koryciński

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Barbara Wandelt ; Kamila Hachułka ; Joanna Okrajni ; Wojciech Ambroziak

Zbigniew Kamiński ; Beata Kolesińska ; Justyna Kolesińska ; Paolo Rovero [IT]; Wiesław Kaca ; Sebastian Grabowski ; Iwona K

Piotr Dziugan ; Krzysztof Śmigielski

Krzysztof Śmigielski ; Piotr Dziugan

Jolanta Sokołowska ; Radosław Podsiadły ; Marian Zaborski ; Aneta Kamińska

Kazimierz Kopias

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Eugeniusz Pogorzelski ; Wojciech Ambroziak ; Joanna Laskowska

Janina Ewa Kamińska ; Martyna Muszyńska ; Danuta Łobodzińska

Agnieszka Brochocka ; Katarzyna Majchrzycka ; Wiesława Urbaniak-Domagała ; Hieronim Szymanowski ; Henryk W

Stanisław Bednarek

Janusz M. Rosiak ; Piotr Ulański ; Renata Czechowska-Biskup

Dariusz Bieliński ; Piotr Głąb

Janusz Zięba

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Ludomir Ślusarski ; Dariusz Bieliński ; Piotr Głąb

Tadeusz Gluba ; Andrzej Obraniak

Agata Niedzielska ; Jakub Gawroński ; Marian Cłapa ; Marcin Strojek ; Hieronim Szymanowski ; Witold Kaczorowski

Ewa Kwapisz ; Stanisław Bielecki ; Kazimierz Macnar ; Jacek Polak ; Aneta Kubiak

Ewa Kwapisz ; Stanisław Bielecki ; Kazimierz Macnar ; Andrzej Jakubowski ; Aneta Kubiak

Mirosława Szczęsna-Antczak ; Tadeusz Antczak ; Agata Kaczorowska ; Stanisław Bielecki ; Piotr Niedzielski ; Witold

Mirosława Szczęsna-Antczak ; Tadeusz Antczak ; Stanisław Bielecki ; Agata Kaczorowska

Mirosława Szczęsna-Antczak ; Tadeusz Antczak ; Stanisław Bielecki ; Agata Kaczorowska
Stanisław Mitura ; Piotr Niedzielski ; Jakub Gawroński ; Agata Niedzielska ; Janusz Śliwiński ; Marcin Strojek ; Hiero

Krzysztof Strzelec ; Elżbieta Leśniak ; Zbigniew Zientarski ; Zbigniew Romanowski

Stanisław Mitura ; Piotr Niedzielski ; Marian Cłapa ; Jacek Grabarczyk ; Bożena Pietrzyk ; Marcin Strojek ; Hieronim Szymanow

Dariusz Bieliński ; Piotr Głąb ; Wojciech Perczyński ; Paweł Godlewski

Ewa Kwapisz ; Jacek Polak ; Wioletta Wojdowska ; Stanisław Bielecki ; Małgorzata Piotrowicz-Wasiak

Ewa Kwapisz ; Andrzej Jakubowski ; Wioletta Wojdowska ; Stanisław Bielecki ; Małgorzata Piotrowicz-Wasiak

Stanisław Bednarek

Janusz Baczyński ; Michał Baczyński

Witold Doboszyński

Stanisław Bednarek

Marek Bartosik ; Janusz Borsiak ; Ryszard Lasota ; Franciszek Wójcik ; Ludwik Zieliński

Stanisław Bednarek

Janusz Baczyński ; Michał Baczyński

Janusz Baczyński ; Michał Baczyński

Bogusław Król

Marian Zaborski ; Michał Tyburczy ; Włodzimierz Baryń

Zbigniew Gawroński

Roman Zarzycki ; Zofia Modrzejewska

Tadeusz Antczak ; Mirosława Szczęsna-Antczak ; Justyna Patura ; Stanisław Bielecki

Stanisław Bednarek

Bogusław Król

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Maciej Urbaniak ; Bronisław Hillebrand ; Agnieszka Puławska-Wlazło

Janusz Andrzejewski ; Zdzisław Płusa

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Jacek Leśnikowski ; Krzysztof Gniotek

Stanisław Bednarek
Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek ; Elżbieta Sętkowska

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Elżbieta Leśniewska-Komęza

Stanisław Bednarek

Krzysztof T. Borkowski ; Stanisława Dziedzic ; Henryk Grodzki ; Anna Pietrzak ; Mirosława Mroczek ; Wojciech Matusewicz

Stanisław Bednarek

Krzysztof T. Borkowski ; Stanisława Dziedzic ; Henryk Grodzki ; Anna Pietrzak ; Elżbieta Majewska-Białasik ; Andrzej Szymańsk

Albin Kwiecień ; Feliks Mierzejewski

Stanisław Bednarek

Józef Dziegieć ; Violetta Steglińska ; Sławomir Domagała

Józef Dziegieć ; Violetta Steglińska ; Sławomir Domagała

Józef Dziegieć ; Violetta Steglińska ; Sławomir Domagała

Edward Bald ; Rafał Głowacki ; Grażyna Chwatko

Stanisław Bednarek

Witold Solarek ; Paweł Libiszewski

Edward Bald ; Rafał Głowacki

Jan Rutkowski ; Katarzyna Perlińska-Sipa

Piotr Wasilewski ; Tomasz Kacprzak

Andrzej Gołąbczak

Stanisław Bednarek

Jadwiga Bucheńska ; Stanisław Słomkowski ; Józef W. Tazbir ; Elżbieta Sobolewska

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Józef Kaczmarek ; Marek Domżalski

Józef Kaczmarek ; Marek Domżalski

Zbigniew Bratoń

Krzysztof Buchalski ; Andrzej Maciejczyk ; Sylwester Kałek
Krzysztof Buchalski ; Andrzej Maciejczyk ; Sylwester Kałek

Krzysztof Buchalski ; Andrzej Maciejczyk ; Sylwester Kałek

Krzysztof Gołacki

Izabella Krucińska ; Bogdan Pilas ; Marina Michalak

Andrzej Potapczyk

Tadeusz Jackowski ; Lidia Jackowska-Strumiłło ; Barbara Chylewska ; Danuta Cyniak ; Włodzimierz Kapczyński

Jerzy Porochnicki ; Ryszard Chodkiewicz ; Andrzej Potapczyk

Ryszard Andrzejewski

Ryszard Andrzejewski

Ryszard Andrzejewski

Ryszard Andrzejewski

Zbigniew Lisik ; Jan Szmidt

Kazimierz Kopias

Jan Adamus ; Jerzy Gębicki ; Anna Sysa-Jędrzejowska ; Anna Woźniacka

Marek Bartosik ; Janusz Borsiak ; Ryszard Lasota ; Bogumił Nowak ; Franciszek Wójcik ; Ludwik Zieliński

Ryszard Tosik ; Stanisław Wiktorowski ; Konrad Janio ; Maria Chudzik ; Stanisław Otrembski

Stanisław Bednarek

Stanisław Bednarek

Stanisław Płaza ; Leszek Margielewski ; Józef Jamroży ; Lucjan Zaczkowski

Stanisław Bielecki ; Alicja Buchowiecka

Bogusław Król ; Robert Klewicki

Ireneusz Kocemba ; Tadeusz Paryjczak ; Jacek Rynkowski ; Sławomir Szafran

Roland Stolarski ; Wojciech Czajkowski ; Jolanta Sokołowska-Gajda ; Małgorzata Szymczyk

Ireneusz Kocemba ; Tadeusz Paryjczak ; Jacek Rynkowski ; Sławomir Szafran

Roland Stolarski ; Wojciech Czajkowski ; Jolanta Sokołowska-Gajda ; Małgorzata Szymczyk

Stanisław Bednarek

Elżbieta Leśniak ; Zofia Michalska ; Julian Chojnowski

Elżbieta Leśniak ; Zofia Michalska ; Jan Dul

Krzysztof Buchalski ; Andrzej Michalak ; Marian Gąsiorek ; Lucjan Kuraś ; Zbigniew Koper

Krzysztof Buchalski ; Andrzej Michalak ; Zbigniew Koper ; Kazimierz Strzelecki
Jerzy Porochnicki ; Ryszard Chodkiewicz

Zbigniew Niewiadomski ; Jerzy Szadowski

Andrzej Korczyński ; Zbigniew Rogaczewski ; Roland Stolarski ; Ewa Drzewińska

Cezary Szczepaniak ; Andrzej Szosland ; Zbigniew Kossowski ; Krzysztof Surmiński

Krzysztof T. Borkowski ; Henryk Grodzki ; Stanisława Dziedzic ; Elżbieta Majewska-Białasik ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markie

Krzysztof T. Borkowski ; Stanisława Dziedzic ; Henryk Grodzki ; Marek Kmieciak ; Andrzej Szymański ; Krystyna Sobieszek

Janusz Nowicki ; Józef Góra ; Józef Kula

Janusz Nowicki ; Józef Góra ; Józef Kula ; Dina Hammad

Kazimierz Kopias ; Jerzy Sokołowski ; Krzysztof Kowalski ; Zbigniew Mikołajczyk ; Tadeusz Taubwurcel ; Wojciech Durka ; Zbig

Maria Knypl ; Andrzej Włochowicz ; Alfred Tramer ; Marek Ściążko ; Eugeniusz Kasprzak ; Eugeniusz Knypl ; Aleksa

Wojciech Czajkowski ; Krzysztof Jóźwiak

Wojciech Czajkowski ; Krzysztof Jóźwiak

Wojciech Czajkowski ; Krzysztof Jóźwiak

Eugeniusz Walczuk ; Andrzej Klepacz ; Tomasz Kowalski

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bogumił Łaszkiewicz ; Zbigniew Lewandowski

Kazimierz Kopias ; Jerzy Sokołowski ; Krzysztof Kowalski ; Zbigniew Mikołajczyk ; Tadeusz Taubwurcel ; Wojciech D

Jerzy Rowiński ; Elżbieta Szczepaniec ; Jacek Gasik ; Stanisław Wężyk ; Marek Wawrzyński ; Aniela Zgłobica

Lidia Szosland ; Włodzimierz Stęplewski

Józef Góra ; Anna Klimach ; Wojciech Wieczorek

Teresa Jamroz ; Barbara Sencio ; Grzegorz Kaczmarowicz ; Paweł Głuszcz

Józef Dziegieć ; Violetta Steglińska

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Józef Dziegieć ; Andrzej Grzejdziak ; Sławomir Domagała

Józef Dziegieć ; Violetta Steglińska

Józef Dziegieć ; Violetta Steglińska

Józef Dziegieć ; Andrzej Grzejdziak ; Sławomir Domagała

Jan Rutkowski ; Paweł Wandelt ; Katarzyna Perlińska-Sipa

Stanisław Bednarek
Stanisław Bednarek

Stanisław Lach ; Zenon Wieczorek

Wojciech Czajkowski ; Małgorzata Szymczyk

Wojciech Czajkowski ; Roland Stolarski ; Jolanta Sokołowska-Gajda ; Kazimierz Blus ; Małgorzata Szymczyk

Stanisław Pietrowski

Jan Kraska ; Zygmunt Boruszczak ; Bogdan Łandwijt

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Alina Krystynowicz ; Edward Galas ; Małgorzata Rzyska ; Tadeusz Antczak ; Ewa Pawlak

Marek Idzik

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Izabella Krucińska ; Sławomir Zakrzewski ; Irena Kowalczyk ; Jadwiga Wiśniewska-Konecka

Zdzisław Poniewierski ; Adam Rylski

Zdzisław Poniewierski ; Adam Rylski

Zbigniew Pawelski

Zbigniew Pawelski

Marek Bartosik ; Janusz Borsiak ; Ryszard Lasota ; Bogumił Nowak ; Stanisław Radwański ; Jerzy Urban ; Francisze

Bogumił Łaszkiewicz ; Zbigniew Lewandowski ; Janusz Jarzębowski ; Zdzisław Kot

Marcin Stasiak ; Mirosław Leplawy

Eugeniusz Walczuk ; Piotr Borkowski

Jan Adamus ; Ireneusz Ciebiada ; Andrzej Denys ; Jerzy Gębicki

Wojciech Antkowiak

Jarosław Jarząbek ; Wojciech Antkowiak

Bogumił Łaszkiewicz ; Zbigniew Lewandowski ; Janusz Jarzębowski

Piotr Seliger ; Andrzej Tadeusz Grzejdziak ; Józef Dziegieć

Władysław Mróz ; Barbara Surma-Ślusarska ; Paweł Wandelt

Józef Kula ; Magdalena Sikora ; Halina Sadowska

Violetta Steglińska ; Andrzej T. Grzejdziak ; Józef E. Dziegieć

Violetta Steglińska ; Andrzej Tadeusz Grzejdziak ; Józef Edward Dziegieć

Jerzy Rowiński ; Elżbieta Szczepaniec ; Jacek Gasik ; Stanisław Wężyk ; Marek Wawrzyński ; Aniela Zgłobica

Bazyli Bończak ; Stanisław Sawicki ; Stanisław Bednarek
Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek ; Stanisław Sawicki

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Grzegorz Fijałek ; Jerzy Piotrowski ; Ryszard Polański ; Jerzy Jańczak

Ludomir Ślusarski ; Dariusz M. Bieliński

Jacek Rutkowski

Czesław Krawiecki ; Wiesława Wybór ; Teresa Mikołajczyk ; Tadeusz Skwarski ; Barbara Stawińska ; Andrzej Kurza

Krzysztof Pacholski

Ludomir Ślusarski ; Emil Giza

Edward Rybicki ; Wiesława Urbaniak-Domagała ; Grzegorz Urbańczyk ; Barbara Mielicka ; Jerzy Hankiewicz ; Bogdan Barski ;

Jerzy Hankiewicz ; Czesław Krawiecki ; Edward Rybicki ; Wiesława Wybór

Jerzy Hankiewicz ; Czesław Krawiecki ; Olgierd Nowosielski

Zdzisław Haś

Krzysztof Śmigielski ; Józef Góra ; Józef Kula ; Magdalena Sikora ; Janina Kamińska

Henryk Grodzki ; Krzysztof Borkowski ; Stanisława Dziedzic ; Andrzej Szymański ; Iwona Markiewicz ; Krystyna Sobieszek

Edward Rybicki ; Andrzej Kluka ; Wiesława Urbaniak-Domagała ; Grzegorz Urbańczyk ; Zdzisław Możyszek ; Longin

Wojciech Czajkowski ; Kazimierz Blus ; Jolanta Sokołowska-Gajda ; Małgorzata Szymczyk ; Aleksandra Wojciechows

Bronisław Forytarz ; Jacek Stadnicki ; Stanisław Płonka

Bogumił Łaszkiewicz ; Zbigniew Lewandowski ; Piotr Kulpiński

Jerzy Petriaszwili ; Przemysław Borowski ; Aleksander Poliudow [UA]; Andrzej Kołomijec [UA]

Violetta Steglińska ; Andrzej T. Grzejdziak ; Józef E. Dziegieć

Violetta Steglińska ; Andrzej T. Grzejdziak ; Józef E. Dziegieć

Piotr Seliger ; Józef Dziegieć

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Czesław Krawiecki ; Tomasz Marasek

Ryszard Kazimierczak ; Bronisław Kleta ; Stanisław Stoszek
Wojciech Czajkowski ; Kazimierz Blus ; Jolanta Sokołowska-Gajda ; Roland Stolarski ; Małgorzata Szymczyk ; Rysza

Stanisław Wawrzonek ; Bronisław Kleta ; Jan Moneta

Stanisław Bednarek

Krzysztof Napiórkowski

Bogumił Łaszkiewicz ; Zbigniew Lewandowski ; Barbara Niekraszewicz ; Piotr Kulpiński ; Jolanta Jędrzejczak ; Katarzyna Tuora

Elżbieta Leśniak ; Jan Dul

Wojciech Czajkowski ; Kazimierz Blus ; Jolanta Sokołowska-Gajda ; Ryszard Sałagacki ; Małgorzata Szymczyk

Paweł Wąsik ; Andrzej Góralski ; Bogdan Dryzek ; Janusz Lesiewicz ; Tomasz Kopycki ; Wojciech Moll

Paweł Wąsik ; Andrzej Góralski ; Bogdan Dryzek ; Janusz Lesiewicz ; Tomasz Kopycki ; Wojciech Moll

Paweł Wąsik ; Andrzej Góralski ; Bogdan Dryzek ; Janusz Lesiewicz ; Tomasz Kopycki ; Wojciech Moll

Paweł Wąsik ; Andrzej Góralski ; Bogdan Dryzek ; Janusz Lesiewicz ; Tomasz Kopycki ; Wiesław Kluska

Henryk Proga ; Andrzej Korczyński

Stanisław Bednarek

Józef Kaczmarek ; Andrzej Koziarski ; Krzysztof Krawiecki

Stefan Połowiński

Jan Moneta ; Bronisław Kleta ; Andrzej Osmalak

Edward Galas ; Celina Kubik ; Barbara Sikora

Jan Rutkowski ; Katarzyna Perlińska-Sipa

Jan Rutkowski ; Katarzyna Perlińska-Sipa

Jan Rutkowski ; Katarzyna Perlińska-Sipa

Piotr Wodziński

Krzysztof Prawicki ; Violetta Steglińska ; Józef Dziegieć

Ireneusz Kocemba ; Tadeusz Paryjczak ; Grażyna Mielniczak ; Witold Sowiński

Czesław Krawiecki ; Jerzy Hankiewicz ; Wiesława Wybór

Czesław Krawiecki ; Tomasz Marasek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Krystyna Burczak

Krystyna Burczak

Tadeusz Błaszczyk ; Wielisław Olejniczak

Janusz Idziak ; Piotr Moszczyński
Andrzej Zawadzki ; Longina Kuchczyńska ; Andrzej Kluka ; Teresa Święch ; Teresa Rymarz ; Jerzy Hankiewicz ; Edward Rybic

Jerzy Hankiewicz ; Edward Rybicki ; Wiesława Urbaniak-Domagała ; Barbara Mielicka ; Grzegorz Urbańczyk

Janusz Baczyński

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Julia Gibka ; Józef Góra ; Jacek Kijeński ; Marek Gliński

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Stanisław Biernat ; Wiktorian Tarnawski ; Aleksander Klepaczka ; Tadeusz Ginalski

Wojciech Czajkowski ; Janusz Parka ; Józef Żmija

Józef Kula ; Józef Góra ; Beata Brągiel

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Dominik Sankowski ; Jacek Kucharski ; Wojciech Łobodziński

Tadeusz Skwarski ; Teresa Mikołajczyk ; Andrzej Kurzak ; Jadwiga Sulejewicz ; Bogdan Pęczek ; Barbara Stawińska

Ludomir Ślusarski ; Włodzimierz Baryń ; Teresa Janczak ; Jerzy Libudzisz ; Zbigniew Andrzejczak ; Aldona Zielińska

Lech Brzeski ; Zbyszko Kazimierski ; Jan Krysiński ; Stanisław Byczkiewicz ; Andrzej Siwek ; Sławomir Wieczorkowski

Józef Dziegieć ; Krzysztof Prawicki ; Violetta Steglińska

Jadwiga Bucheńska

Jadwiga Bucheńska

Jadwiga Bucheńska

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Michał Falba ; Stanisław Lach

Jerzy Rowiński ; Elżbieta Szczepaniec ; Jacek Gasik ; Stanisław Wężyk ; Marek Wawrzyński ; Aniela Zgłobica

Jerzy Rowiński ; Elżbieta Szczepaniec ; Jacek Gasik ; Stanisław Wężyk ; Marek Wawrzyński ; Aniela Zgłobica

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Wojciech Eckstein ; Władysław Kamiński ; Zofia Modrzejewska

Wojciech Eckstein ; Władysław Kamiński ; Zofia Modrzejewska

Stanisław Bednarek

Bronisław Kleta ; Andrzej Wolnicki ; Stanisław Stoszek

Michał Falba
Jerzy Nowacki ; Sławomir Jatczak ; Małgorzata Jardzioch

Czesław Krawiecki

Ryszard Gruszczelak ; Sławomir Gajek ; Kazimierz Czajka

Józef Dziegieć ; Piotr Seliger

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Józef Rudziński ; Janusz Chrebelski ; Wacław Łysakowski ; Marian Chmielewski

Józef Rudziński ; Janusz Chrebelski ; Wacław Łysakowski ; Marian Chmielewski

Krystyna Pietrucha ; Monika Błasiak

Jerzy Jakimowicz ; Zygmunt Rajkowski ; Stanisław Gruczyński ; Jan Książek ; Andrzej Zajączkowski ; Henryk Karbow

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Edward Rybicki ; Jerzy Hankiewicz ; Grzegorz Urbańczyk ; Barbara Mielicka ; Bogumił Gajdzicki

Edward Galas ; Alina Krystynowicz

Kazimierz Blus ; Jan Kraska

Krzysztof Góra ; Eugeniusz Olkowicz

Andrzej Gołąbczak

Urszula Antczak ; Józef Góra

Andrzej Doniec ; Ryszard Krauze

Jan Więcek ; Paweł Majewski

Rajmund Sołoniewicz ; Henryk Proga ; Tadeusz Sobierajski

Józef Kula ; Halina Sadowska ; Józef Góra

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Andrzej Szymański ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markie

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Andrzej Szymański ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markie

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markiewicz ; Grażyna Leszc

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markiewicz ; Grażyna Leszczyńska

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Andrzej Szymański ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markiewicz ; Gra

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Andrzej Szymański ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markie

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Stanisława Dziedzic ; Krystyna Sobieszek ; Iwona Markiewicz ; Grażyna Leszc

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek
Henryk Sugier

Edward Galas ; Tadeusz Trzmiel ; Mirosława H. Szczęsna

Janusz Frey

Wiesław Kordalski ; Andrzej Napieralski

Janusz Frey

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Zbigniew Lisik

Lidia Szosland ; Grażyna Janowska

Jerzy Szadowski ; Zbigniew Niewiadomski

Tomasz Tyralski ; Alicja Biel-Tyralska

Zbigniew Gorzka ; Marek Kaźmierczak ; Ryszard Nowak ; Adam Socha

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Stanisława Dziedzic ; Roman Piętowski ; Anna Pluta ; Sławom

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Roman Piętowski ; Anna Pluta

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Stanisława Dziedzic ; Roman Piętowski ; Iwona Mar

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Stanisława Dziedzic ; Roman Piętowski ; Anna Pluta ; Sławom

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Roman Piętowski ; Anna Pluta

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Stanisława Dziedzic ; Roman Piętowski ; Iwona Mar

Krzysztof Marszal ; Ryszard Fydrych ; Waldemar Schwieperich ; Krystyna Sobieszek ; Andrzej Lipiński ; Teodor Gac

Franciszek Oryński

Władysław Kamiński ; Jan Stawczyk

Piotr Wodziński

Zdzisław Kembłowski ; Jerzy Sęk ; Paweł Budzyński

Bogumił Łaszkiewicz ; Hanna Sciepłek ; Barbara Jedwabny

Bogdan Wendler ; Krzysztof Jakubowski ; Zdzisław Haś

Kazimierz Boroń ; Władysław Gajos ; Alicja Klimkowska ; Kazimierz Matusiak ; Józef Kłaptocz ; Tadeusz Łysiak

Wiesław Kordalski ; Andrzej Napieralski

Wojciech Czajkowski ; Tadeusz Diem ; Wojciech Fabianowski

Wojciech Czajkowski ; Tadeusz Diem ; Wojciech Fabianowski

Andrzej Heim ; Roman Czerski ; Marek Solecki
Tadeusz Pabin

Władysław Gundlach

Leszek Podsędkowski

Andrzej Heim ; Roman Czerski ; Marek Solecki

Włodzimierz Malinowski ; Jerzy Szadowski ; Jan Kraska

Wiesław Strzyżewski ; Romuald Bartnik ; Lew N. Smirnow [RU]

Andrzej Heim ; Roman Czerski ; Marek Grzelak ; Marek Solecki

Andrzej Heim ; Marek Solecki ; Marek Grzelak

Ludomir Ślusarski ; Teresa Janczak ; Dariusz Bieliński

Ludomir Ślusarski ; Jolanta K. Michalak ; Andrzej Szkodziński

Ludomir Ślusarski ; Andrzej Szkodziński

Joanna Masłowska ; Tomasz Nowicki

Zofia Michalska

Tadeusz Błaszczyk ; Jan M. Czajkowski

Edward Galas ; Tadeusz Antczak

Edward Galas ; Tadeusz Antczak

Edward Galas ; Tadeusz Antczak

Bazyli Bończak; Stanisław Bednarek

Zbigniew Tałach; Stanisław Schramel; Stanisław Mazur

Janusz Baczyński

Janusz Kacerka ; Jerzy Uciński

Zygmunt Boruszczak ; Jan Kraska

Krzysztof Marszal; Ryszard Fydrych; Waldemar Schwieperich; Bogdan Wróblewski; Czesław Zawierucha; Sławomir Głuszkowski

Jacek Dutkiewicz ; Józef Masajtis

Zbigniew Gorzka ; Marek Kaźmierczak ; Krzysztof T. Januszkiewicz ; Tomasz Teodorczyk

Marian Pietrasiak ; Włodzimierz Gutkowski

Marian Malinowski ; Marian Domagała ; Marina Michalak ; Krystyna Przybył ; Zygmunt Frątczak ; Małgorzata Sicińsk

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Janusz Baczyński

Edward Galas ; Tadeusz P. Trzmiel ; Mirosława H. Szczęsna ; Aniela Białobrzewska ; Kazimierz Dzięgielewski ; Bogusław Groc
Bogusław Król ; Włodzimierz Chodorowski ; Janina Kostrzewa

Edward Galas ; Tadeusz Trzmiel ; Sławomir Seliga ; Małgorzata Fortak

Edward Galas ; Alina Krystynowicz ; Tadeusz Antczak

Franciszek Oryński

Tadeusz Gluba ; Andrzej Obraniak ; Wojciech Antkowiak ; Wiesław Strobin

Jerzy Nowacki

Wojciech Moll ; Bogdan Dryzek ; Ryszard Bednarek ; Zenon Albrech

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Zbigniew Kamiński

Ryszard Tosik

Jerzy Sokołowski ; Zygmunt Szwedo ; Stefan Lewicki ; Jan Krajewski ; Ferdynand Rossian

Jerzy Sokołowski ; Stefan Lewicki

Henryk Struszczyk ; Dariusz Wawro ; Danuta Ciechańska ; Krystyna Wrześniewska-Tosik ; Mirosława Wnuk ; Pertti Nousiainen

Iwan M. Todorow [BG]; Rosica P. Dimitrowa [BG]; Ludomir Ślusarski

Stanisław Wiktorowski ; Ryszard Tosik ; Konrad Janio

Janusz Baczyński

Zbigniew Pawelski

Włodzimierz Więźlak ; Marian Rybicki ; Janusz Zieliński ; Kazimiera Siejka ; Grażyna Orawiec ; Zofia Słowikowska-S

Janusz Pacałowski ; Jan Głowacki ; Adam Spodaryk ; Marta Tałach-Dumańska

Ludomir Ślusarski ; Grażyna Janowska ; Marian Zaborski

Janusz Baczyński

Rudolf Owczarz

Stanisław Stasik ; Zdzisław Zajfert ; Alojzy Majdas

Wiesław Górski ; Tadeusz Lepiarski ; Józef Gębalski ; Krystyna Godlewska-Zwierzak ; Jan Wilk

Jan Perkowski ; Sławomir Giziński

Stanisław Stasik ; Zdzisław Zajfert ; Janisław Pietrzak

Stanisław A. Koziarski ; Paweł Szudziński ; Grzegorz Kilanowski ; Wojciech Niewinowski ; Janusz Stuczyński ; Dariusz Łukowsk

Józef Góra ; Danuta Kalemba ; Anna Kurowska ; Stanisław Łakota ; Anna Raszka

Edward Galas ; Rita Pyć ; Barbara Kędziora

Rajmund Sołoniewicz ; Barbara Jankiewicz-Niewiadoma
Jerzy Sokołowski ; Zygmunt Szwedo ; Stefan Lewicki ; Jan Krajewski ; Ferdynand Rossian

Wojciech Czajkowski

Wojciech Czajkowski

Zdzisław Rzetelski ; Julian Meller ; Jerzy Krysiak

Czesław Gawroński ; Henryk Christoph ; Konrad Kociński ; Roman Ratajczyk ; Zbigniew Glonek

Henryk Scholl ; Martin Marino Davila Jimenez [ES]

Janusz Baczyński

Maksymilian Ignaczak ; Józef Dziegieć ; Andrzej Grzejdziak ; Grzegorz Andrijewski

Janusz Baczyński

Andrzej Koziarski ; Jan Kopycki

Mirosław Włodarczyk ; Bogdan Cieniewski ; Roman Rutkowski ; Zbigniew Zientarski

Janusz Baczyński

Krzysztof Góra ; Grzegorz Boliński

Jan Kraska ; Kazimierz Blus

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Romuald Bartnik ; Bogdan Rybczyński ; Barbara Muszkiet

Mirosław Leplawy ; Aleksandra Olma ; Zbigniew S. Herman ; Krzysztof S. Gołba ; Ewa Obuchowicz

Mirosław Włodarczyk ; Bogdan Cieniewski ; Roman Rutkowski

Tadeusz Ernt

Zbigniew Gust

Bazyli Bończak ; Stanisław Bednarek

Romuald Bartnik ; Bogdan Rybczyński ; Barbara Muszkiet

Romuald Bartnik ; Barbara Muszkiet ; Bogdan Rybczyński

Romuald Bartnik ; Alicja Sokołowska

Grzegorz Kalinowski ; Andrzej Koziarski ; Paweł Szudziński ; Marian Osadowski ; Wojciech Niewinowski ; Janusz Stu

Ludomir Ślusarski ; Jolanta Michalak ; Włodzimierz Baryń

Romuald Bartnik ; Wiesław Strzyżewski

Józef Dziegieć

Romuald Bartnik ; Wiesław Strzyżewski

Romuald Bartnik ; Wiesław Strzyżewski
Janusz Baczyński

Tomasz Tyralski; Alicja Biel-Tyralska; Lech Kurowski; Ryszard Tomczuk

Zbigniew Fornalski; Wiktorian Tarnawski

Romuald Bartnik ; Zofia Cebulska ; Jerzy Lesiak

Romuald Bartnik ; Maria Jatczak ; Jerzy Lesiak

Bogdan Dryzek ; Paweł Wąsik ; Andrzej Pertyński ; Andrzej Góralski ; Antoni Świątek ; Piotr Bielaczyc

Bogdan Dryzek ; Paweł Wąsik ; Andrzej Pertyński ; Janusz Lesiewicz ; Antoni Świątek ; Piotr Bielaczyc

Jan Rutkowski ; Ryszard Szopiński

Marian Pietrasiak ; Józef Frydrych ; Wiesław Ludwiczak

Franciszek Oryński; Donat Lewandowski; Leszek Kwapisz

Zbigniew Lisik

Franciszek Strzelczyk

Stefan Sztromajer

Józef S. Szopa; Zdzisław Włodarczyk; Waldemar Smętkowski; Jan Miziak; Leonard Karabin

Krzysztof Pacholski

Janusz Baczyński

Ireneusz Augustynowicz; Zdzisław Najbar; Andrzej Pawlak; Bożena Michalak; Stanisław Zimiński; Andrzej Gajewski; Stanisław Orz

Tadeusz Kluszczyński ; Janusz Jagiełło ; Henryk Karoń

Maksymilian Ignaczak ; Józef Dziegieć ; Krzysztof Prawicki

Maksymilian Ignaczak ; Józef Dziegieć ; Krzysztof Prawicki

Józef Cedzyński; Zbigniew Wrocławski

Zbigniew Mikołajczyk; Krzysztof Kowalski

Zdzisław Kembłowski; Jerzy Sęk; Paweł Budzyński

Andrzej Fajfer; Józef Góra; Władysław S. Brud; Mirosław Pilecki

Włodzimierz Malinowski ; Roman Ostrowski ; Włodzimierz Piętek ; Jerzy Szadowski

Romuald Bartnik ; Bogdan Rybczyński ; Barbara Muszkiet

Wojciech Szmelter; Krzysztof Gniotek

Tadeusz Antczak; Edward Galas; Urszula Antczak; Józef Góra

Edward Rybicki; Grzegorz Urbańczyk; Jerzy Hankiewicz; Czesław Krawiecki; Tadeusz Paryjczak; Jolanta Wroniszewska; Zbigniew

Tomasz Kiljański; Jerzy Sęk
Mieczysław Fijarczyk; Halina Kubicka; Barbara Domasik; Bogumił Łaszkiewicz; Stanisław Marcinkowski; Genowefa Mejsner; Jerzy

Zdzisław Jankowski; Krzysztof Fiksiński; Roland Stolarski

Jerzy Sokołowski; Ryszard Zakrzewski; Zbigniew Antczak

Henryk Piątkowski

Andrzej Heim; Ryszard Sitarek

Stefan Workert; Zdzisław Kupczyński

Eugeniusz Kwolek ; Andrzej Łuczkowski

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Maksymilian Ignaczak ; Józef Dziegieć

Antoni Gabryelczyk ; Wiesław Kowalski ; Witold Pawelski

Zygmunt Niedzielski ; Lucjan Krala ; Marek Ludwicki

Romuald Skowroński ; Wojciech Kinart ; Wiktor Dawid

Wojciech Szmelter; Jan Kryczka; Maciej Piasecki; Krzysztof Gniotek

Barbara Surma-Ślusarska; Marek Kryczka

Krzysztof Kowalski

Marek Ludwicki; Stanisław Wawro

Marek Kaźmierczak; Zbigniew Gorzka; Adam Socha

Tadeusz Kudra; Arun S. Mujumdar; Andriej Rozhdestwenskij

Andrzej Heim; Ryszard Sitarek; Ryszard Leszczyniecki; Witold Kapuściak; Roman Czerski

Bolesław Bolanowski; Zbigniew Kołaciński; Zbigniew Bartoszewski

Andrzej Fajfer; Józef Góra

Wiktor Kiński ; Michał Filipczak ; Andrzej Łuczkowski

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Barbara Lipp-Symonowicz ; Grzegorz Urbańczyk ; Stanisława Kowalska ; Krystyna Dorau ; Józef Holka ; Janusz Młynarczyk ; T

Barbara Lipp-Symonowicz ; Grzegorz Urbańczyk ; Stanisława Kowalska ; Krystyna Dorau ; Józef Holka ; Janusz Mły

Grzegorz Grabowski ; Jarosław Lewkowski ; Romuald Skowroński
Krystyna Nowakowska ; Mieczysław Boruch

Witold Pawelski; Grzegorz Gostkowski; Antoni Gabryelczyk

Krzysztof Meldner; Jerzy Lewiński; Jan Bamberski

Zbigniew Wrocławski; Jerzy K. Cybart; Marek Solecki

Andrzej Heim; Ryszard Leszczyniecki

Edward Galas ; Tadeusz Trzmiel

Bogumił Łaszkiewicz ; Paweł Wcisło ; Barbara Domasik ; Jolanta Jędrzejczak ; Krzysztof Krajewski

Janusz Adamiec ; Stefan Grabowski ; Marek Tomalczyk

Andrzej Heim ; Marek Tomalczyk ; Jerzy Goszczyński

Włodzimierz Gutkowski ; Zbigniew Żychliński ; Edward Młynowski ; Józef Kazimierczak ; Edward Pietrykowski

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Marek Pasierbek ; Andrzej Włochowicz ; Ryszard Janczewski

Marek Pasierbek ; Andrzej Włochowicz ; Ryszard Janczewski

Marek Pasierbek ; Andrzej Włochowicz ; Ryszard Janczewski

Aleksander Klepaczka ; Wiktorian Z. Tarnawski ; Przemysław Borowski

Grażyna Czerbniak ; Jerzy Rowiński ; Ryszard Zemła

Krzysztof Gniotek

Bolesław Bolanowski; Zbigniew Kołaciński; Zbigniew Bartoszewski; Ludwik Zieliński

Jerzy Witold Nowakowski

Edward Rybicki; Grzegorz Urbańczyk; Jerzy Hankiewicz; Czesław Krawiecki; Tadeusz Paryjczak; Jolanta Wroniszewsk

Andrzej Heim; Ryszard Sitarek

Zdzisław Gałdecki; Jerzy Łuszczewski

Bogumił Łaszkiewicz; Barbara Domasik; Krzysztof Krajewski; Paweł Wcisło; Mieczysław Fijarczyk

Waldemar Wolański

Janusz Rosiak; Anna Rucińska-Rybus; Władysław Pękala

Mieczysław Boruch; Danuta Sucharzewska

Romuald Bartnik; Stanisław Leśniak; Zofia Cebulska; Bogusław Kryczka

Romuald Bartnik; Tadeusz Zieliński; Stanisław Leśniak

Romuald Bartnik; Zofia Cebulska; Bogusław Kryczka
Romuald Bartnik; Tadeusz Zieliński; Stanisław Leśniak; Bogusław Kryczka; Zofia Cebulska

Romuald Bartnik; Grzegorz Mlostoń; Zuzanna Skrzypek

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Andrzej Koziarski ; Grzegorz Kilanowski ; Paweł Szudziński ; Wojciech Niewinowski ; Janusz Stuczyński ; Marian Osadowski ; J

Bogdan Sajdak ; Marek Perzyna ; Andrzej Włochowicz

Edward Galas ; Tadeusz Trzmiel ; Mirosława Szczęsna ; Marek Garczarczyk

Stanisław Jakubaszek ; Wojciech Michalik

Stanisław Jakubaszek ; Wojciech Michalik

Wiktor Dawid ; Romuald Skowroński

Andrzej Włochowicz ; Marek Pasierbek ; Zbigniew Zalipski ; Ryszard Janczewski

Romuald Bartnik ; Zofia Cebulska ; Maria Jatczak ; Jerzy Lesiak

Henryk Michalski; Edward Rzyski; Jacek Stelmach

Franciszek Strzelczyk

Jan Dobrzycki; Marek Ludwicki; Stanisław Wawro; Andrzej Sokołowski; Andrzej Wysocki; Jerzy Liziniewicz

Stanisław Jakubaszek; Witold Kogut

Adam Redliński; Eugeniusz Kaczur-Kaczyński; Krzysztof Kaczmarek; Maria Siuda; Zdzisław Majer; Jacek Ostapczuk; Maciej Klauz

Waldemar Wolański

Franciszek Strzelczyk

Włodzimierz Mikołajczyk; Andrzej Włochowicz; Ewa Stelmasiak; Stanisław Handzlik; Roman Sanetra; Andrzej Różycki;

Krystyna Pietrucha

Jan Leszczyński; Janusz Jackiewicz

Kazimierz Kopias

Janusz Baczyński

Romuald Bartnik ; Alicja Sokołowska

Romuald Bartnik ; Krzysztof Gębicki

Stanisław Pietrowski ; Zdzisław Haś
Ryszard Janczewski ; Marek Pasierbek ; Andrzej Włochowicz ; Zbigniew Zalipski

Henryk Grzegorz Sabiniak

Marek Ludwicki; Stanisław Wawro; Jacek Wajs

Bogusław Kochański; Henryk Michalski; Edward Rzyski; Jacek Stelmach

Tadeusz Bratek; Tadeusz Bakinowski; Tomasz Wrzesiński; Krystyna Bakinowska

Włodzimierz Surewicz; Barbara Surma-Ślusarska; Paweł Wandelt; Władysław Mróz; Andrzej Fiksa; Jerzy Godzik; Roman Rośleń;

Rudolf Owczarz; Edyta Nycz; Andrzej Włochowicz

Jerzy Bogołębski

Piotr Wojciechowski; Marian Kryszewski; Kazimierz Stępniewski; Andrzej Goślicki

Ryszard B. Nazarski; Romuald Skowroński

Jan Maciej Czajkowski; Tadeusz Błaszczyk

Maksymilian Ignaczak; Józef Dziegieć; Krzysztof Prawicki; Grzegorz Andrijewski

Wiktor Dawid; Jolanta Omąkowska; Romuald Skowroński; Lidia Turała

Ryszard B. Nazarski; Romuald Skowroński

Tadeusz Plaskota

Andrzej Marciniak ; Jerzy Nowacki ; Zdzisław Kaczmarek ; Józef Lewandowski ; Jerzy Sujecki

Romuald Bartnik ; Zofia Cebulska ; Grzegorz Mlostoń

Romuald Bartnik ; Zofia Cebulska ; Grzegorz Mlostoń

Romuald Bartnik ; Barbara Muszkiet ; Bogdan Rybczyński ; Alicja Sokołowska

Romuald Bartnik ; Alicja Sokołowska

Romuald Bartnik ; Bogusław Kryczka

Romuald Bartnik ; Krzysztof Gębicki ; Stanisław Leśniak

Romuald Bartnik ; Stanisław Leśniak ; Grzegorz Mlostoń ; Tadeusz Zieliński ; Jarosław Romański

Zdzisław Has; Piotr Kula; Jerzy Gramsz

Zdzisław Haś; Piotr Kula; Jerzy Gramsz

Andrzej Włochowicz; Elżbieta Targosz-Wrona; Jerzy Kałużyński; Ryszard Janczewski

Jerzy Węgier; Mieczysław Majka; Zbigniew Kępka; Stanisław Proćków; Krystyna Zagórska; Tadeusz Paryjczak; Henryk

Krzysztof Gniotek; Wojciech Szmelter; Jacek Mysiakowski

Ryszard Przytulski; Józef Golański; Leszek Zawadzki; Janusz Ziółkowski; Eryk Frandzel; Zdzisław Klepacz; Bronisław S

Wojciech Szmelter; Krzysztof Gniotek; Bronisław Bajer; Tatiana Kopczyńska
Zbigniew Bartoszewski; Bolesław Bolanowski; Zbigniew Kołaciński

Edward Galas; Tadeusz Antczak; Alina Krystynowicz

Edward Galas; Tadeusz Antczak; Alina Krystynowicz

Edward Kisielewski; Grzegorz Marczewski; Bohdan Lobka; Henryk Tyszka; Andrzej Dzikowski; Krzysztof Piotrowicz

Waldemar Radke; Marceli Cyrkiewicz; Tadeusz Błaszczyk; Marian Bieniecki; Bogdan Maciejewski; Henryk Scholl; Mare

Ryszard B. Nazarski; Romuald Skowroński

Janusz Golicki; Bożydar Latkowski; Piotr Zalewski; Bratumił Rzeźniczak; Stefan Wiciński; Stefan Firaza

Stanisław Janaszek

Hubert Górski; Aleksander Pyć

Hubert Górski; Aleksander Pyć

Paweł Wojciechowski; Lesław Isalski; Andrzej Hetman

Włodzimierz Wawszczak

Kazimierz Kopias; Krzysztof Kowalski

Józef Góra; Józef Kula; Władysław S. Brud; Mirosław Pilecki; Zygmunt Marczewski

Jan Iciek; Urszula Cywińska; Paweł Stolarek; Kazimierz Wańkowicz; Wojciech Wnuk

Ireneusz Marek; Jerzy Lewandowski

Marek Bartosik; Ryszard Lasota

Ludwik Michalski; Marek Grzegory

Józef Góra; Janina Kamińska

Bogusław Król

Wiesław Konrad Janio; Tadeusz Paryjczak; Stanisław Wiktorowski; Ryszard Tosik; Andrzej Lewicki; Włodzimierz Heinri

Henryk Nycz ; Franciszek Szczepanek

Krzysztof Góra ; Grzegorz Kwiecień

Marceli Cyrkiewicz; Marek Zieliński; Henryk Scholl

Andrzej Marciniak; Jerzy Nowacki

Józef Góra; Janina KamińskaJózef Góra; Janina Kamińska

Jerzy Chruściel; Zygmunt Lasocki

Jan Burcan
Andrzej Fibiger; Czesław Kuncewicz; Edward Rzyski; Jordan Zjawiony

Bogumił Łaszkiewicz; Paweł Wcisło; Barbara Domasik; Krzysztof Krajewski

Zdzisław Jankowski; Roland Stolarski

Gerard Bekierz; Jerzy Celejewski; Adam Krogulecki; Halina Poskrobko; Wojciech Jerzykiewicz; Józef Gębalski; Jan Wil

Maksymilian Ignaczak; Józef Dziegieć; Krzysztof Prawicki

Marceli Cyrkiewicz; Henryk Scholl; Marek Zieliński

Heliodor Kujawiak; Czesław Żakowski; Zdzisław Haś; Bolesław Musiał; Stanisław Świerczyński; Kazimierz Błoch; Jan Ł

Jacek Dutkiewicz; Lidia Szosland; Krzysztof Raczyński; Krystyna Lesiakowska; Stanisław Rakusa - Suszczewski

Władysław Grudziecki; Tadeusz Pacyniak

Jacek Dutkiewicz; Stanisław Rakusa - Suszczewski; Krzysztof Raczyński; Krystyna Lesiakowska

Henryk Struszczyk

Tadeusz Błaszczyk; Jan Maciej Czajkowski

Janusz Baczyński

Ryszard B. Nazarski; Maciej K. Tasz; Romuald Skowroński

Jan Grabka

Marian Kryszewski; Piotr Wojciechowski; Marian Nawrocki; Roman Kirschke; Janusz Prusakow; Henryk Michalak

Jan Leszczyński; Janusz Jackiewicz

Zdzisław Haś

Barbara Siutowicz; Józef Gębalski; Krystyna Godlewska - Zwierzak; Jan Wilk; Janusz Alchimowicz

Maksymilian Ignaczak; Józef Dziegieć; Lech Leszczyński

Ryszard B. Nazarski; Romuald Skowroński

Henryk Scholl; Marceli Cyrkiewicz; Marek Zieliński

Kazimierz Dolecki; Józef Balcerski; Ewa Misiak

Leonard Ociński; Andrzej Rózga

Zbigniew Gorzka; Anna Jóźwiak; Marek Kaźmierczak

Józef Góra; Józef Kula; Krzysztof Śmigielski

Andrzej Papierski; Krzysztof Różycki; Zygmunt Wawrzecki

Robert Sikora; Jerzy Tomaszewski; Irena Włodarczyk

Ireneusz Augustynowicz; Stanisław Zimiński; Zdzisław Najbar; Andrzej Pawlak; Zbigniew Pawełek; Eugeniusz Sarnecki

Józef Góra; Krzysztof Śmigielski; Józef Kula
Włodzimierz Mikołajczyk; Andrzej Włochowicz; Zbigniew Orszulak

Jan Grabka

Jan Kryczka; Krzysztof Gniotek

Jan Leszczyński; Janusz Jackiewicz

Jan Dobrzycki; Marek Ludwicki; Stanisław Wawro

Janusz Baczyński

Bogusław Kochański ; Henryk Michalski ; Edward Rzyski ; Jacek Stelmach ; Tadeusz Urbanowicz

Ryszard Janczewski ; Marek Pasierbek ; Andrzej Włochowicz ; Zbigniew Zalipski

Jan Dzida

Zbigniew Kosiński

Krzysztof Gniotek

Henryk Nycz; Bogdan Kitaszewski; Zbigniew Klate

Urszula Antczak; Tadeusz Antczak; Józef Góra; Edward Galas; Andrzej Fajfer

Zdzisław Haś; Jerzy Cyndler; Stanisław Baczyński

Rajmund Sołowiewicz; Barbara Jankiewicz-Niewiadoma

Zbigniew Gorzka; Marek Kaźmierczak; Edward Filipiak; Ryszard Nowak

Adam Socha; Zbigniew Gorzka

Henryk Błasiński; Henryk Michalski; Edward Rzyski; Jacek Stelmach; Tadeusz Urbanowicz

Zdzisław Jankowski; Roland Stolarski; Aleksander Skibiński

Józef Góra; Jolanta Stołowska; Władysław S. Brud; Mirosław Pilecki; Krystyna Rakowska; Zygmunt Marczewski

Lucyna Lemiesz; Krzysztof Marszal; Leszek Ptaszyński; Ryszard Żemła

Witold E. Hahn; Wiesław Strzyżewski

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Janusz Baczyński

Antoni Gabryelczyk ; Witold Pawelski ; Włodzimierz Zbieranowski
Jerzy Podlejski

Adam Redliński; Krzysztof Kaczmarek; Eugeniusz Kaczur-Kaczyński; Halina Snopek; Zdzisław Majer; Jacek Ostapczuk

Jacek Dutkiewicz; Paweł Wcisło; Lidia Szosland; Bogumił Łaszkiewicz; Stanisław Rakusa-Suszczewski

Jacek Dutkiewicz; Bogumił Łaszkiewicz; Stanisław Rakusa-Suszczewski; Krzysztof Raczyński; Krystyna Lesiakowska

Wiktor Dawid; Jolanta Omąkowska; Henryk Scholl; Romuald Skowroński

Henryk Błasiński; Bogusław Kochański; Henryk Michalski; Edward Rzyski; Tadeusz Urbanowicz

Bogdan Rybczyński; Witold Hahn

Krystyna Pietrucka; Leszek Góra; Janusz Antczak; Agnieszka Reczko-Wojczyszyn

Andrzej Goślicki; Henryk Michalak; Tadeusz Zielonka; Piotr Wojciechowski; Marian Kryszewski

Krzysztof Gniotek

Grzegorz Ciesielski

Andrzej Koziarski; Jerzy Bogołębski

Hubert Greb; Stanisław Lipiński; Jan Piątek; Zdzisław Przybysz

Marian Malinowski; Kazimierz Zięcina; Marian Domagała

Romuald Bartnik; Jerzy Lesiak

Ryszard Napora; Zdzisław Dutkiewicz

Piotr Krauze; Zdzisław Krzciuk; Piotr Kowalczyk

Zbigniew Makles; Mieczysław Sokołowski; Roland Stolarski; Andrzej Głębowski; Józef Dąbrowski

Tadeusz Ginalski; Henryk Głydziak; Stanisław Janaszek

Witold Bohdziun; Tadeusz Ginalski; Henryk Głydziak; Karol Sobczak

Andrzej Niepsuj; Paweł Szudziński; Józef Olejnik; Waldemar Sitkowski

Zdzisław Gałdecki; Jerzy Łuszczewski

Henryk Nycz

Henryk Nycz

Eugeniusz Walczuk; Krzysztof Holi

Kazimierz Blus; Jan Kraska

Stefan Janiszewski; Franciszek Szczepanek; Henryk Nycz; Zenon Mazurek

Henryk Nycz; Franciszek Szczepanek; Jerzy Radwański; Zenon Mazurek; Ireneusz Stachowiak

Wiktor Dawid; Jolanta Omąkowska; Romuald Skowroński; Lidia Turała

Romuald Bartnik; Alicja Sokołowska
Eugeniusz Walczuk; Krzysztof Holi

Waldemar Sitkowski; Andrzej Niepsuj; Marian Danych; Stanisław Jakubowski; Józef Olejnik

Waldemar Sitkowski; Andrzej Niepsuj

Janusz Szosland; Jerzy Słodowy

Zdzisław Gałdecki; Jerzy Łuszczewski

Maksymilian Ignaczak; Józef Dziegieć; Lech Leszczyński

Jan Olejniczak

Wiktor Dawid; Jolanta Omąkowska; Romuald Skowroński; Lidia Turała

Wiktor Dawid; Jolanta Omąkowska; Romuald Skowroński; Lidia Turała

Romuald Bartnik; Bogusław Kryczka; Jerzy Lesiak

Janusz Baczyński; Jerzy Świerad

Eugeniusz Czerniawski
Aplicant       International clasification
Politechnika Łódzka  D01F1/10; D01D5/30; G01N33/00

Uniwersytet Łódzki  G09B23/08; G01H9/00

Uniwersytet Łódzki  H01Q1/28; H01Q15/16; B64B1/50

Politechnika Łódzka  C07D277/72; C07C211/63; C07C211/64; C07F9/54

Politechnika Łódzka  B60T8/17; B60T7/04

Politechnika Łódzka  D01D5/00; D01F1/09

Politechnika Łódzka  C08L5/08; C08K5/3415; C08K5/42; C09D11/02

Politechnika Łódzka  C07D333/16

Politechnika Łódzka  C07D333/16

Politechnika Łódzka  B01J37/02; B01J35/04; B01J23/26; B01J21/16; B01D53/94

Politechnika Łódzka  C08L13/00; C08L89/06

Politechnika Łódzka  C08L9/02; C08L89/06

Politechnika Łódzka  H04N5/33; G01J5/20

Politechnika Łódzka  C08L75/04; C08L83/05; C08G18/72; C08K3/04; C08K3/32; C08K5/3492; C08J9/00; C09K21/14

Politechnika Łódzka  B65B55/06

Politechnika Łódzka  H01H33/59; H01H33/666

Politechnika Łódzka  G06T7/00; G06K9/46; G06K9/50; H04N9/64

Politechnika Łódzka  G01R35/02

Politechnika Łódzka  G10L15/14; G10L17/00

Politechnika Łódzka  C08L7/00; C08K3/08; C08K3/10; C08K3/22

Uniwersytet Łódzki  G09B23/18; G01N27/72

Uniwersytet Łódzki  G09B23/06; G09F19/00

Politechnika Łódzka  D04B39/04; D04B39/00

Politechnika Łódzka  B23K26/22; H01R43/02

Politechnika Łódzka  G01N33/20; G01N3/56

Politechnika Łódzka  A61K35/56; A61K31/722; A61K8/98; A61K8/73

Uniwersytet Łódzki  G01N21/21; G01N27/72; G01N33/00
Uniwersytet Łódzki   G09B23/06

Politechnika Łódzka  H01L51/00

Politechnika Łódzka  H01B1/00; C25D9/02

Politechnika Łódzka  C08L9/06; C08K3/04; C08K3/36; C08K5/07; C08K5/14

Politechnika Łódzka  D04B1/00

Politechnika Łódzka  A61H3/06; H04N7/14; H04W4/02; A61F9/08

Politechnika Łódzka  C08L9/02; C08L13/00; C08K3/22; C08K5/09; C08K5/10

Politechnika Łódzka  F26B3/12

Politechnika Łódzka  D05B47/02

Politechnika Łódzka  G01N31/00; G01N27/62

Politechnika Łódzka  X99X99/00

Politechnika Łódzka  A61K36/74; A23F5/24; A61K8/97

Uniwersytet Łódzki   G09B23/06

Politechnika Łódzka  C08L23/16; C08K3/22

Politechnika Łódzka  A23L1/30; A23D9/00; A23D7/00

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ; FILTER-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANIC
            D06M13/00; B01D39/14

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ; FILTER-SERVICE SPÓŁKA Z
           A01N33/12; A01N25/08; C08K5/16; A01P1/00

Politechnika Łódzka  C08L9/02; C08L13/00; C08K13/04

Uniwersytet Łódzki   G09B23/06

Politechnika Łódzka  D06M11/83

Politechnika Łódzka  D06M11/42; D06M13/00; D06M13/02; D06M13/148

Politechnika Łódzka  C08J3/24; C08J3/28; C08J5/04

Politechnika Łódzka  D03D15/00; D03D25/00; D03D1/00

Politechnika Łódzka  C08J3/24; C08L9/06; C08L23/28; C08L23/34; C08K3/08

Politechnika Łódzka  C08J9/228; C08J9/28; C08B37/08

Politechnika Łódzka  C08J9/228; C08J3/24; C08L83/04; C08K5/3492; C08K7/24

Politechnika Łódzka  D21H21/28; D21H23/02

Politechnika Łódzka  A61K36/00; A61K8/97

Politechnika Łódzka  D04B1/00

           I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ; Politechnika Łódzka
INSTYTUT BIOPOLIMERÓWD01F9/00
Politechnika Łódzka      D03J5/06; D03D47/18

Politechnika Łódzka      G01N27/10

Politechnika Łódzka      G01J5/20

Politechnika Łódzka      F16C17/03; F16C17/02; F16C33/10

Politechnika Łódzka      C08G77/398; C08G77/50

              A61L17/04; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ; CENTRALNY INSTY
Politechnika Łódzka ; FILTER-SERVICED01F6/00; D01D5/00

Politechnika Łódzka      D03D1/00; D03D15/00; D03D25/00; D05C17/00

Politechnika Łódzka      C07D333/16; C11B9/00

Politechnika Łódzka      C07D333/16; C11B9/00

Politechnika Łódzka      A61B5/22

Politechnika Łódzka      D06M11/42; D06M13/00; D06M15/03; D06M16/00

Politechnika Łódzka      C07D333/22

Politechnika Łódzka      C07D333/22

Politechnika Łódzka      C07D333/22

Politechnika Łódzka      H05H1/24; H01L21/30

Politechnika Łódzka      C08L23/16; C08L23/26; C08K3/22; C08J3/24

Politechnika Łódzka      C08F2/48

Politechnika Łódzka      G01R35/02

Uniwersytet Łódzki      G01N33/00; G01N25/18; G09B23/12; G09B23/16

            POLFA-ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNEA61K9/20; A61K47/26; A61K47/38

Uniwersytet Łódzki      G01N33/00; G09B23/00; G09B23/06; G09B23/10

Uniwersytet Łódzki      G01N33/00; G09B23/00; G09B23/06; G09B23/12

Politechnika Łódzka      D01F2/00; D01D5/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/06; G09B23/18

Politechnika Łódzka      C08L9/06; C08L23/22; C08L23/28; C08K3/22; C08J3/24

Uniwersytet Łódzki      G09B23/06

Uniwersytet Łódzki      G02B27/08; G09B23/22

                Zbigniew ; Kolesińska, Beata
Politechnika Łódzka ; Kamiński,C07D251/46

Politechnika Łódzka      C08F2/48

Politechnika Łódzka      C08L9/02; C08K5/07
Politechnika Łódzka      C07C303/22; C07C309/51; C09B49/08

Politechnika Łódzka      C07C49/04; A61K31/12

Uniwersytet Łódzki       C07D237/32; C07D401/04; C07D471/02; C07D487/02; C07D401/06; A61K31/50; A61P25/04; A61

Politechnika Łódzka      H01H33/666

Politechnika Łódzka      C07C46/06; C07C50/12

Politechnika Łódzka      G01N33/00; G01T1/04

Politechnika Łódzka      G01N33/00; G01T1/04

Politechnika Łódzka      G01N33/00; G01T1/04

Uniwersytet Łódzki       G09B23/18; B44C5/00; B44F1/10

Uniwersytet Łódzki       G09B23/18; G09B23/10; H02K57/00; H02N15/00

Uniwersytet Łódzki       H01F1/375

Politechnika Łódzka      C07C67/03

Politechnika Łódzka      C07C67/03

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO-ŁÓDŹ spółka akcyjna
             F02F3/00; F02F3/24; F02F5/00

Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Materiałowej
               A61F2/02; A61C7/32; C23C14/40

Politechnika Łódzka      C08H1/06; C08J5/06; C08F236/12

Politechnika Łódzka      C08F2/48; C08L33/08; C08K5/3442

Politechnika Łódzka      C08L9/02; C08L13/00; C08K13/08

Politechnika Łódzka      D06P1/16; D06P1/38; D06P3/36; D06P3/54; D06P3/58

                C08J9/04; ; Kozicki Marek ; Rosiak Janusz M.
Politechnika Łódzka ; Kołodziejczyk Marek B01J13/02; A61K9/48

Politechnika Łódzka      C08G77/04; C08G77/06; C08G77/12

Politechnika Łódzka      C08G77/04; C08G77/06; C08G77/12

Politechnika Łódzka      A23L1/29; A23L1/30; A23L1/0524; C08B37/06; B01D15/08; C07D311/62

Politechnika Łódzka      G06T5/50; G06T9/20; G06F19/00; B05D1/00; B05D1/40

Politechnika Łódzka      G01N33/497; A61B5/02

Politechnika Łódzka      C07C46/00; C07C50/00

Politechnika Łódzka ; Rosiak Janusz M. ; Ulański Piotr ; Rokita Bożena
                C08F2/56; C08F8/12

Politechnika Łódzka      A61B17/04

Politechnika Łódzka      A61B1/00

Politechnika Łódzka      D03D11/00; B32B7/08
Politechnika Łódzka      D03D11/00; B32B7/08

Politechnika Łódzka      D03D11/00; B32B7/08

Politechnika Łódzka      D03D11/00; B32B7/08

Uniwersytet Łódzki      G01B11/06; G01B15/02; G01B9/00

Uniwersytet Łódzki      H02K31/04

Politechnika Łódzka      G01N31/22; C12Q1/00

                Świętokrzyska
Politechnika Łódzka ; AkademiaC40B50/06; C40B50/14; C07K17/00

Politechnika Łódzka      C13D3/00

Politechnika Łódzka      C13D3/08

Politechnika Łódzka      C08F2/46

Politechnika Łódzka      D03D37/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/06

Politechnika Łódzka      C12N1/16; C12N5/04

                Janina Ewa ; Agropharm spółka akcyjna
Politechnika Łódzka ; KamińskaC12P13/06; C12N9/14

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ; Politechnika Łódzka
                B01D39/08

Uniwersytet Łódzki      G09B23/06

              Janusz
Politechnika Łódzka ; RosiakA23L1/30M. ; Ulański Piotr

Politechnika Łódzka      C08L7/00

Politechnika Łódzka      H01F5/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18; G01R19/15

Uniwersytet Łódzki      F01D1/02

Politechnika Łódzka      C08L9/00

Politechnika Łódzka      C11D11/00; C11D17/06

Politechnika Łódzka-Instytut Inżynierii Materiałowej
               C23C22/00

Politechnika Łódzka ; Macnar Kazimierz C02F11/02
               B09C1/10;

Politechnika Łódzka ; Macnar Kazimierz
              B09C1/10

Politechnika Łódzka      C01B31/00

Politechnika Łódzka      C01B31/04

Politechnika Łódzka      C01B31/04
Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Materiałowej
               C23C14/34

Politechnika Łódzka      C08G59/44; C08L63/00

Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Materiałowej
                 A61L27/08; A61L27/12

Politechnika Łódzka ; MOTGUM spółka jawna Perczyński i Godlewscy
             B29K9/06

Politechnika Łódzka      B09C1/10

Politechnika Łódzka      B09C1/10

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      H04L12/02

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A.
               E01D2/00

Uniwersytet Łódzki      G01L7/06; G01W1/04

Politechnika Łódzka      H01H73/36

Uniwersytet Łódzki      G01N27/72

Uniwersytet Łódzki      H04B3/46

Uniwersytet Łódzki      H04B3/46

Politechnika Łódzka ; Firma POLFARMEX spółka akcyjna
               C12P19/24; C12Q1/30

Politechnika Łódzka      C08L21/00

Politechnika Łódzka      B23P17/00

Politechnika Łódzka      A61L15/44

Politechnika Łódzka      C12Q1/34; C12P7/40

Uniwersytet Łódzki      G01N33/00

Politechnika Łódzka      C12P19/04; C12Q1/48

Uniwersytet Łódzki      G09B23/22; G09F19/16; G09F13/12

Uniwersytet Łódzki      A63H23/08

Politechnika Łódzka      C02F11/00

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
              B60M1/12

Uniwersytet Łódzki      G09B23/22

Uniwersytet Łódzki      G09B23/26

Uniwersytet Łódzki      F15B1/033

Politechnika Łódzka      D03J1/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/06; G09B23/24; G09B23/26
Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Uniwersytet Łódzki      G09B23/10

Uniwersytet Łódzki      G09B23/10

Uniwersytet Łódzki      G09B1/08

Politechnika Łódzka      H02G15/12

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Zakłady Farmaceutyczne POLFA-ŁODŹ SA A61K31/167; A61P29/00
              A61K31/192;

Uniwersytet Łódzki      H01G5/00; H01G5/04; H01G5/16

Zakłady Farmaceutyczne POLFA-ŁÓDŹ spółka akcyjna
              A61K31/616; A61P29/00

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź spółka akcyjna
              F21S8/00; F21V7/00; F21V19/02; F21W131/205

Uniwersytet Łódzki      G01F17/00; G09B23/06

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Uniwersytet Łódzki      G01N33/50; C12Q1/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18; H01F7/02

Zakład Energetyczny Łódź-Teren Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.
               B60R9/04

Uniwersytet Łódzki      C07D215/36

Politechnika Łódzka      D21C1/06; D21C3/02

Politechnika Łódzka      H04N11/02; H04N7/12; G06K9/36

Politechnika Łódzka      B24D18/00; B23H5/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Politechnika Łódzka      D06M13/348

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Politechnika Łódzka      G01B11/08

Politechnika Łódzka      B24B49/00

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
              E03B9/20

Politechnika Łódzka      A61F2/32
Politechnika Łódzka     A61F2/32

Politechnika Łódzka     A61F2/32

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
              B24B3/58; B23D63/12

Politechnika Łódzka     B01D39/16; A62B23/00; D04H1/46

TURBOTECH-ŁÓDŹ Sp. z o.o. F04D29/18

Politechnika Łódzka     D01H13/26; G01L5/10

            ograniczoną odpowiedzialnością ; Porochnicki Jerzy ; Chodkiewicz Ryszard ; Potapczyk
TURBOTECH-ŁÓDŹ spółka zC01B21/38

Politechnika Łódzka     B60G11/18

Politechnika Łódzka     B60G11/18

Politechnika Łódzka     B60G11/18

Politechnika Łódzka     B60G11/18

Politechnika Łódzka     H01L29/78

Politechnika Łódzka     D04B21/20; D04B23/02

Politechnika Łódzka ; Gębicki Jerzy ; Sysa-Jędrzejowska Anna ; Woźniacka Anna ; Adamus Jan
              A61K31/7084; A61P17/00

Politechnika Łódzka     H01H33/66; H01H3/46

Politechnika Łódzka     C02F1/52; C02F1/72

Uniwersytet Łódzki      H01F1/09; C01G49/00

Uniwersytet Łódzki      H01L43/08; H01L43/12; G11B5/39; G01R33/09; H01F10/08; G01D5/16

Uniwersytet Łódzki      C07C333/16; C07F19/00; B01F17/22

Politechnika Łódzka     C12N9/24; C12N15/56; C12Q1/34

              C12P7/58; z ograniczoną odpowiedzialnością
Politechnika Łódzka ; POLFARMEX spółkaC12Q1/28; C12Q1/54

Politechnika Łódzka     G01N27/16; G01N25/22

Politechnika Łódzka     C09B56/10; C09B62/018

Politechnika Łódzka     C01F7/02; C01G19/02; G01N33/00; G01N27/16

Politechnika Łódzka     C09B56/10; C09B62/018

Uniwersytet Łódzki      H01F1/375

Politechnika Łódzka     C08G77/56

Politechnika Łódzka ; Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL
                C08G77/06

Politechnika Łódzka ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy BEFAMATEX
               D04H1/74

Politechnika Łódzka ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy BEFAMATEX
              B65G21/10
Politechnika Łódzka      F02C3/04; F02C3/30

Politechnika Łódzka      C07D231/06; C07C275/22

Politechnika Łódzka      C09D5/26; C08L3/02; B41M5/132; D21H19/44

Politechnika Łódzka      G01M17/00; G01L5/28

Zakłady Farmaceutyczne POLFA-ŁÓDŹ SA
             A61L2/18; A61K31/155

Zakłady Farmaceutyczne POLFA-ŁÓDŹ SA.
             A61K33/06; A61K31/045; A61K31/375; A61P19/10

Politechnika Łódzka      C07D307/40

Politechnika Łódzka      C07D307/40

Politechnika Łódzka      D04B9/06

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ; Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej
                C10L5/14

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
              E04C2/24; B29D9/00

             E04C2/24; spółka akcyjna
Łódzka Agencja Rozwoju RegionalnegoB29D9/00

             E04C2/24; spółka akcyjna
Łódzka Agencja Rozwoju RegionalnegoB29D9/00

ELEKTROMONTAŻ-ŁÓDŹ spółka akcyjna H01R13/648
            H02B1/16;

Uniwersytet Łódzki       G09B23/06

Politechnika Łódzka      D01F2/20

Politechnika Łódzka      D04B1/00; D04B9/22

Herbapol-Łódź" spółka akcyjna A23K1/24; A23K1/14

Politechnika Łódzka      D01F9/00; C08B37/08; C08L99/00

Politechnika Łódzka      A01N65/00; A01N25/30; A01N25/02

Politechnika Łódzka      C12P7/48

Uniwersytet Łódzki       C07C43/225; C07C50/24

Uniwersytet Łódzki       G09B23/18; G01R33/12; G01N27/72

Uniwersytet Łódzki       G09B23/18

Uniwersytet Łódzki       C07C50/04; C07C46/04

Uniwersytet Łódzki       C07C50/04; C07C46/04

Uniwersytet Łódzki       C07C50/04; C07C46/04

Uniwersytet Łódzki       C07C50/04; C07C46/04

Politechnika Łódzka      C08B3/06; C08B3/00

Uniwersytet Łódzki       H01F1/117; H01F41/02
Uniwersytet Łódzki      G09B23/06

Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź Spółka Akcyjna
             B60K25/00

Politechnika Łódzka      D06P1/00; D06P3/02

Politechnika Łódzka      C09B45/00; C09B29/00

Politechnika Łódzka      C22C21/02

Politechnika Łódzka      C09B62/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Politechnika Łódzka      C08L1/02; D21C3/22; D21H11/00; C12N1/20; A61F13/15

Politechnika Łódzka      G01B7/06

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

                Instytut Ochrony Pracy
Politechnika Łódzka ; CentralnyB01D39/16

Politechnika Łódzka      C22F1/04

Politechnika Łódzka      C22F1/04

Politechnika Łódzka      F16H39/00; F15B1/02; B60K41/16; G05D16/20

Politechnika Łódzka      B60K6/08

Politechnika Łódzka      H01H33/66

Politechnika Łódzka      C08L1/02; C08J3/09; D21C3/16; D01F2/00

Politechnika Łódzka      C07K1/06

Politechnika Łódzka      G05F1/563

Politechnika Łódzka ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Denys Andrzej ; Gębicki Jerzy ; Adamus Jan ; Ciebiada Ireneu
              C07D219/08

Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź spółka akcyjna
              F16P3/00

              F04B41/02; Łódź S.A.
Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMOE03B11/08; E03B11/14

Politechnika Łódzka      D01D4/02

Uniwersytet Łódzki      C07C50/10; C07C46/02

Politechnika Łódzka      C08L97/02; D21C3/12; D21C9/10; C08J11/14

Politechnika Łódzka      C07D307/33; C11B9/00

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Uniwersytet Łódzki      C07C50/02; C07C46/02

Herbapol-Łódź" spółka akcyjna
              A23K1/24

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18
Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

               Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.
Łódzkie Przedsiębiorstwo RobótE05B17/04

Politechnika Łódzka      C08F8/20

Politechnika Łódzka      D01G7/00; G01N3/00

Politechnika Łódzka      D01D1/02

Politechnika Łódzka      G01R35/00

Politechnika Łódzka      D06M15/19

Politechnika Łódzka ; Instytut Architektury Tekstyliów D06M17/00
                C09J189/00; C09J9/02;

Politechnika Łódzka      C09J189/06; D06M17/00; C09J133/08

Politechnika Łódzka      C05G3/04

Politechnika Łódzka      C23C8/26

Politechnika Łódzka      C25B3/04; C07D307/42

Zakłady Farmaceutyczne POLFA-ŁÓDŹ spółka akcyjna
             A61K33/10; A61K47/36; A61P1/04

Politechnika Łódzka ; Instytut Architektury Tekstyliów
                D06M11/74; D06M11/83

Politechnika Łódzka      C07C245/10

Politechnika Łódzka      D01G15/18

Politechnika Łódzka      C08B15/00; D01F2/02

Politechnika Łódzka      B42C5/00

Uniwersytet Łódzki      C07C50/12

Uniwersytet Łódzki      C07C50/12; C07C46/02

Uniwersytet Łódzki      C07C251/22

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18; H01F7/06

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18; H01F7/06

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18; H01F7/06

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18; H01F7/06

Politechnika Łódzka                        0

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO-Łódź spółka akcyjna
             F16L37/22; F16L37/28
Politechnika Łódzka    C09B45/22

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO Łódź spółka akcyjna
             B24B9/10

Uniwersytet Łódzki     H01F1/375

Politechnika Łódzka    H03K17/16

Politechnika Łódzka    D01F2/00; C08J5/00

              Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka    C09B45/22

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO-Łódź spółka akcyjna
              F02M37/08; F04B17/00

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO-Łódź spółka akcyjna
              B23P19/04; H01R4/18

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO-Łódź spółka akcyjna
              F02M37/08; F04B17/00

Fabryka Osprzętu Samochodowego POLMO-Łódź spółka akcyjna
             F02M37/08; F04B17/00

Politechnika Łódzka    C09F1/04

Uniwersytet Łódzki     C10M119/08

Politechnika Łódzka    G01B5/20

Politechnika Łódzka    D06M15/03; D06M15/11; A61L15/28

              B60C23/10; Łódź Spółka Akcyjna
Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" B60C23/16; B60S5/04

Politechnika Łódzka    C12N9/46

Politechnika Łódzka    D21C9/10; D21C9/16

Politechnika Łódzka    D21C9/10; D21C9/16

Politechnika Łódzka    D21C9/16

Politechnika Łódzka    B07B1/36

Uniwersytet Łódzki     C07C50/04

              Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka    C14C11/00

Politechnika Łódzka    C09H1/04; C09H3/00; B09B3/00

Uniwersytet Łódzki     G09B23/06

Politechnika Łódzka    A61L27/00

Politechnika Łódzka    A61L27/00

Uniwersytet Łódzki     G01N27/416

Politechnika Łódzka    C12N11/02
Politechnika Łódzka ; Instytut Architektury Tekstyliów C08J7/12
                D06M15/00; C08J7/04;

Politechnika Łódzka      C08J7/04

Uniwersytet Łódzki      G04G3/02; H03K3/02

Uniwersytet Łódzki      G09B23/08

Uniwersytet Łódzki      G09B23/10

Politechnika Łódzka      C07C49/683; C07C49/753

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12; G04F7/08

Politechnika Łódzka      D21F11/12; D21H19/74

Politechnika Łódzka      C09B1/28

Politechnika Łódzka      C07D317/12; C07D319/06

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Politechnika Łódzka ; Przemysłowy Instytut Elektroniki
              G05D23/19; G05B13/02

Politechnika Łódzka      D01F8/08; D01F6/18

Politechnika Łódzka ; Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych "POLONIT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś
                C08L7/00; C08L9/00; C08J5/06; C08J5/10

Politechnika Łódzka      F02G1/043

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Politechnika Łódzka      D06M14/00; A61L17/00

Politechnika Łódzka      D06M14/08

Politechnika Łódzka      D06M13/13; D06M13/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" Łódź Spółka Akcyjna
              F04B39/06

Herbapol-Łódź" spółka akcyjna
              A23K1/18; A23K1/24; A23K1/14

Herbapol-Łódź" spółka akcyjna A23K1/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Politechnika Łódzka      C08J5/18; C08L5/08; B01D71/06

Politechnika Łódzka      A61L17/00; D01F4/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" Łódź Spółka Akcyjna
             B60B7/16; B60R25/00

Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" Łódź Spółka Akcyjna
             F16D3/62
Politechnika Łódzka     C04B35/65; C04B35/58; C22C1/05

Politechnika Łódzka     C01G37/00; C01G37/08

ELCAL Łódzkie Zakłady Termotechniczne
              A47J37/06

Uniwersytet Łódzki      C07C251/22

Uniwersytet Łódzki      G09B23/08

Łódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego "POŁUDNIE" Spółka z o.o.
               E05G1/024

POŁUDNIE Łódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
              E05G1/024

Politechnika Łódzka     A61L27/00

Politechnika Łódzka ; Metro Warszawskie ; Bombardier Transportation (ZWUS) Polska spółka z ograniczoną odpowie
              B60L15/20

Uniwersytet Łódzki      G09B23/12

Politechnika Łódzka     D06M15/01; C11D3/384

Politechnika Łódzka     C12N1/20; D21C3/22

Politechnika Łódzka     C09B62/355

ELCAL Łódzkie Zakłady Termotechniczne
             H05B3/48

Politechnika Łódzka     B24B53/12; B23H3/00

Politechnika Łódzka     C12P17/08; C12P7/62

Politechnika Łódzka     C02F1/28; B01J20/26; C08L27/06

Uniwersytet Łódzki      G01N25/18

Politechnika Łódzka     C07C61/29

Politechnika Łódzka     C07C47/21; C07C45/40; C11B9/00

POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
              A01N33/12; A61L2/18

POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
             A01N33/12; A61L2/18

POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
             A01N33/12; A61L2/18

Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ" spółka akcyjna
             A01N43/90; C11D3/48

POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
             A01N33/12; A61L2/18

POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
              A01N33/12; A61L2/18

POLFA-ŁÓDŹ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
              A01N33/12; A61L2/18

Uniwersytet Łódzki      G09B25/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18
Politechnika Łódzka      G01N27/30; G01N27/404

Politechnika Łódzka      C12N9/56

             Projektowo-Badawcze
MIASTOPROJEKT-ŁÓDŹ Biuro E04C3/20; E04B5/02 Budownictwa Ogólnego

Politechnika Łódzka      H01L29/792

             Projektowo-Badawcze
MIASTOPROJEKT-ŁÓDŹ Biuro E04B2/04; E04B2/92 Budownictwa Ogólnego

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Politechnika Łódzka      H01L23/373

Politechnika Łódzka      C08B37/08

Politechnika Łódzka      D06P1/02

Politechnika Łódzka      D21D5/22; D21B1/08

Politechnika Łódzka      C02F9/00; C02F1/40

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ"
               A61K33/06

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ"
               A61K33/10

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ"
              A61K33/06

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ"
              A61K33/06

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ"
               A61K33/10

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ"
              A61K33/06

Zakłady Farmaceutyczne "POLFA-ŁÓDŹ" spółka akcyjna
             A61K31/61; A61K33/06

Politechnika Łódzka      B23Q17/12; F16F15/02

Politechnika Łódzka      B01D63/00

Politechnika Łódzka      B07B1/36

Politechnika Łódzka      G01N11/14

Politechnika Łódzka      D01F2/00

Politechnika Łódzka      C23C20/04; C23C14/58

Politechnika Łódzka ; Zakłady Chemiczne "ALWERNIA" spółka akcyjna ; Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze spółka akcyjna
                D21C11/12

Politechnika Łódzka      H01L29/792

Politechnika Warszawska ; Politechnika Łódzka
               C08J5/18

Politechnika Warszawska ; Politechnika Łódzka
              C08J5/18

Politechnika Łódzka      B02C17/16
Łódzkie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROZAMET" Spółka z o.o.
               A47C1/14

Politechnika Łódzka     F04B23/04; F04D13/12

Politechnika Łódzka     G01M13/02; B25J9/00

Politechnika Łódzka     B02C17/16; B02C17/18

Politechnika Łódzka     C07D277/82

Uniwersytet Łódzki      C07D401/12

Politechnika Łódzka     B02C17/16; B02C17/18

Politechnika Łódzka     B02C17/16; B02C17/18

Politechnika Łódzka     C08J7/04

Politechnika Łódzka     C25B1/24; C08L9/00

Politechnika Łódzka     C08L9/00; C25B1/24

Politechnika Łódzka     C08B9/00

Politechnika Łódzka     B01J31/16; B01J31/02

Uniwersytet Łódzki      G01N27/00; G05F1/56

Politechnika Łódzka     C11C3/00; C12P7/64

Politechnika Łódzka     C11C3/00; C12P7/62

Politechnika Łódzka     C11C3/00; C12P7/62

Uniwersytet Łódzki      G01R5/24

Łódzkie Zakłady Radiowe "FONICA"
               F16K5/02; F16K31/52; F16K27/06

Uniwersytet Łódzki      G01R29/02

Politechnika Łódzka     B66C13/40

Politechnika Łódzka     C09B29/50

POLFA" Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
             A61K33/10; A61K9/10

Politechnika Łódzka     D06M13/152

Politechnika Łódzka     C02F1/00; C02F1/72

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "UNIONTEX"
              A46B3/16

Politechnika Łódzka     D01G13/00

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      G06F17/40

Politechnika Łódzka ; Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA"
               C12N9/52
Politechnika Łódzka ; "BYK-MAZOVIA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
               C07C51/41; C07C59/105

Politechnika Łódzka      C12N11/12

Politechnika Łódzka      C12N9/20

Politechnika Łódzka      F16F11/00; F16F15/02

Politechnika Łódzka      C11D11/00

Politechnika Łódzka      C23C8/06; C23C8/40

               F02M5/16

Uniwersytet Łódzki      G09B23/24

Politechnika Łódzka      C07K1/08

Politechnika Łódzka      C02F1/42

Uniwersytet Łódzki      G01F1/72

Uniwersytet Łódzki      G01F1/06

                Politechnika Łódzka Kemira Oy
Instytut Włókien Chemicznych ; C12N1/22; C08B1/00;; D01F2/02 Säteri [FI]

Politechnika Łódzka      C09J7/04; C09J123/22

Politechnika Łódzka      C02F1/78; C02F3/00

Uniwersytet Łódzki      G01D5/16; G06F3/12; H03K3/84

Politechnika Łódzka      F16D41/06; F16H3/10

Politechnika Łódzka      A41D13/00

Politechnika Łódzka      C22C9/04

Politechnika Łódzka      C08J11/10

Uniwersytet Łódzki      H03K5/24; H03K3/355

Politechnika Łódzka      D02G3/42

Łódzkie Fabryki Mebli     A47B87/00

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów ; Wojewoda Łódzki
            C10M169/04

Politechnika Łódzka      B01J19/08; B01D53/34

Łódzkie Fabryki Mebli     A47B87/00

                Zakłady Mechaniczne im.
Fabryka Szlifierek "Ponar-Łódź" G01D5/26; G08C19/36 J. Strzelczyka Zakład Rozwoju i Szlifierek Zadaniowych

Politechnika Łódzka      A01N65/00

Politechnika Łódzka      C12N9/42; C12R1/685

Politechnika Łódzka      C25B1/26; C01G49/14
Uniwersytet Łódzki      G01F1/72

Politechnika Łódzka      C09B45/24

Politechnika Łódzka      C09B33/18

FONICA Łódzkie Zakłady Radiowe
              G02B6/24

Łódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych WIZAMET
             C21D9/56; C21D9/00

Uniwersytet Łódzki      C23F11/10; C23F11/06

Uniwersytet Łódzki      G01R29/02

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04; C07C46/06

Uniwersytet Łódzki      H03K17/16

Fabryka Szlifierek "PONAR-ŁÓDŹ" Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka Zakład Rozwoju i Szlifierek Zadaniowych
               B23Q7/16

Politechnika Łódzka ; Przedsiębiorstwo Działań Przemysłowo-Handlowych "AZet" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
                B32B27/00

Uniwersytet Łódzki      G01R19/18

Łódzkie Zakłady Termotechniczne "ELCAL"F27D1/00
               H05B6/00;

Politechnika Łódzka      C09B45/16; C09B45/20

Uniwersytet Łódzki      G09B23/08

Uniwersytet Łódzki      C09B26/04; C09B57/00

Politechnika Łódzka      C07K7/06

Politechnika Łódzka ; Przedsiębiorstwo Działań Przemysłowo-Handlowych "AZet" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
                C08G63/52

Centralny Okręg Energetyczny, Zakład Energetyczny Łódź - Teren
              A63B27/00

              E06C1/39; Energetyczny ŁÓDŹ - MIASTO
Centralny Okręg Energetyczny - Zakład E06C7/16

Uniwersytet Łódzki      G09B23/18

Uniwersytet Łódzki      C09B26/04; C09B57/00

Uniwersytet Łódzki      C09B26/04; C09B57/00

Uniwersytet Łódzki      C09B26/04; C09B57/00

PONAR-ŁÓDŹ Zakład Rozwoju i Szlifierek Zadaniowych Fabryki Szlifierek
            B23Q17/24

Politechnika Łódzka      C08L9/02

Uniwersytet Łódzki      C09B29/52

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04; C07C46/02

Uniwersytet Łódzki      C09B45/16

Uniwersytet Łódzki      C09B45/20
Uniwersytet Łódzki       G06F13/00

Politechnika Łódzka      B01D39/14; A62B23/00

Politechnika Łódzka      F16K17/10; F16K1/52; F16K31/126

Uniwersytet Łódzki       C09B23/06

Uniwersytet Łódzki       C09B29/36

              F02M19/00; Łódź spółka
Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" F16C27/02 akcyjna

Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" Łódź spółka akcyjna
             F02M1/08

Politechnika Łódzka      D21C9/153

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "UNIONTEX"
               B65G67/04

Politechnika Łódzka      B23Q1/08; B24B41/04

Politechnika Lódzka      G01R31/02; G01R31/26

Politechnika Łódzka      G01F23/14

Politechnika Łódzka      B01J39/22

Kombinat Rolniczo-Przemysłowy ; Politechnika Łódzka
              C12N1/20

Politechnika Łódzka      G01R35/00

Uniwersytet Łódzki       G05B1/02

Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „POLMOS?
               C10L1/18

               B24B5/00; Mechaniczne im. J.Strzelczyka Zakład Rozwoju i Szlifierek Zadaniowych
Fabryka Szlifierek "PONAR-ŁÓDŹ" ZakładyB24B47/10

Uniwersytet Łódzki       C07C50/04; C07C50/08; C07C27/10; C07C46/02

                C07C50/08; C07C46/02

Politechnika Łódzka      D03D49/60

Politechnika Łódzka      D05B85/10

Politechnika Łódzka      G01N11/14

Politechnika Łódzka      C07D321/00

Politechnika Łódzka ; Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
                G01N21/91; G01N33/20

Uniwersytet Łódzki       C09B26/04; C09B57/00

Politechnika Łódzka      G01N33/36

Politechnika Łódzka      C12N9/30

Politechnika Łódzka ; Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy "INPOL"
                C11D3/384; A61K7/50

Politechnika Łódzka      A61K7/043
Politechnika Łódzka      C08B9/00

Politechnika Łódzka      C09B57/00; C07C69/76

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-Majed?
             D01H13/10; B65H59/10

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-Majed?
              B65H54/02

Politechnika Łódzka      B02C17/16

Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i Urządzeń Przemysłu Lekkiego „Protomet?
               D06F75/28

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex"
              B23B31/20

Uniwersytet Łódzki      G06F3/00; G06F15/16

Uniwersytet Łódzki      G06F13/14

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04; C07C46/02

Politechnika Łódzka      H02M3/315

Politechnika Łódzka ; Przedsiębiorstwo Drobiarskie
                A23B4/00; A23B4/16

Uniwersytet Łódzki      C07B33/00

Politechnika Łódzka      G01L3/10

Politechnika Łódzka      D21C1/00

Politechnika Łódzka      G01L5/10; D03D49/18

Politechnika Łódzka ; Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych "Chemadex"
                G01N27/10

Politechnika Łódzka      C02F1/72

Politechnika Łódzka      F26B3/24

Politechnika Łódzka      B02C17/16

Politechnika Łódzka      H02H3/08

Politechnika Łódzka      C07C69/708

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex"
               D01H4/30

Uniwersytet Łódzki      G06F13/24

Uniwersytet Łódzki      G06F11/00

Uniwersytet Łódzki      G06F11/00

Uniwersytet Łódzki      G06F11/00

Politechnika Łódzka      D06P3/04; D06P3/62

Politechnika Łódzka      D06P3/62; D06P3/82

Uniwersytet Łódzki      C25B3/00
Politechnika Łódzka     A23L1/2165

Politechnika Łódzka     G01R19/02; G01R19/22

Politechnika Łódzka     G01N33/36

Politechnika Łódzka     D03C9/06

Politechnika Łódzka     F16J15/40

Politechnika Łódzka     A23K1/165; A23K1/00

Politechnika Łódzka     C05G1/00

Politechnika Łódzka     F26B25/02; F26B17/26

Politechnika Łódzka     B22D5/02

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju
               D03D49/60

Uniwersytet Łódzki      H03M1/12

Uniwersytet Łódzki      G01D9/00

Politechnika Łódzka     D03J5/06

Politechnika Łódzka     D03J5/06

Politechnika Łódzka     D03C9/02

Politechnika Łódzka     F26B13/00; D21F5/02

Łódzkie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL"
                A61K33/10; A61K9/16

Politechnika Łódzka     G01F1/24

Politechnika Łódzka     H01H1/58; H01H9/30

Politechnika Łódzka     H02J1/02; H01F40/14

Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy „INPOL? ; Politechnika Łódzka
             C11D3/38

Politechnika Łódzka     B02C17/16

Politechnika Łódzka     C01F7/00; C01D13/00; A61K33/10

Politechnika Łódzka     C08B15/06

Politechnika Łódzka     G01R25/00

Politechnika Łódzka     A61L15/03

Politechnika Łódzka     A23L1/308

Uniwersytet Łódzki      C09B23/10

Uniwersytet Łódzki      C09B23/10

Uniwersytet Łódzki      C09B23/06
Uniwersytet Łódzki      C09B23/10

Uniwersytet Łódzki      C09B23/06

Uniwersytet Łódzki      C09B23/06

Uniwersytet Łódzki      G06F13/14

Uniwersytet Łódzki      G06F13/14

Uniwersytet Łódzki      G01R29/02

Uniwersytet Łódzki      G01R29/24; G01R19/18

Fabryka Szlifierek "Ponar-Łódź" B24B27/06; B23D45/00

Politechnika Łódzka      G01B11/04; G01B9/04; D04B35/08

Politechnika Łódzka      C12N9/00

Politechnika Łódzka      F16H15/48; F16H13/06

Politechnika Łódzka      F16H15/48; F16H13/06

Uniwersytet Łódzki      C07C239/10; C07C239/12

Politechnika Łódzka      D03D47/44; D03D49/70

Uniwersytet Łódzki      C09B23/10; C09B57/00

Politechnika Łódzka      B01F7/16

Politechnika Łódzka      F22B37/78; G01F23/14

Zakłady Urządzeń Przemysłowych ; Politechnika Łódzka
              G01N27/30

Politechnika Łódzka      B23F23/04; B23Q7/16

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa? ; Politechnika Łódzka
               C07C217/54

Politechnika Łódzka      G05F1/585; H02M7/08

Politechnika Łódzka      G01F23/14; F22B37/78

Politechnika Łódzka      C04B35/68

Politechnika Łódzka      A61L27/00

Politechnika Łódzka      C23D5/02; C23D7/00; C04B41/87

Politechnika Łódzka      D03D49/68; D03C5/00

Uniwersytet Łódzki      H03K5/19; G01R29/02

Uniwersytet Łódzki      C09B57/00; C09B26/04

Uniwersytet Łódzki      C09B23/10; C09B57/00

Politechnika Łódzka      C22C37/08
Politechnika Łódzka      D03D47/40; D03C7/00

Politechnika Łódzka      F16D3/04

                i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „CHEMADEX? ; Politechnika Łódzka
Przedsiębiorstwo Projektowania G01N27/416

Politechnika Łódzka      B01F3/04

Politechnika Łódzka      F24F13/072

Zakłady Celulozowo-Papiernicze ; Politechnika Łódzka
               D21C3/02

Politechnika Łódzka      D03D49/12

Politechnika Łódzka      B24D9/04

Politechnika Łódzka      G03C1/76; G03F7/00

Uniwersytet Łódzki      C07D207/12

Uniwersytet Łódzki      G01N27/48; G01N27/34

Uniwersytet Łódzki      C09B53/00

Uniwersytet Łódzki      C07C215/68

Uniwersytet Łódzki      C07C215/08

Fabryka Szlifierek "Ponar-Łódź" B44B11/00; B43K19/08

Politechnika Łódzka      B22F3/16

Uniwersytet Łódzki      C09B23/06

Uniwersytet Łódzki      C09B23/06

Uniwersytet Łódzki      C09B57/00; C09B26/04

Uniwersytet Łódzki      C09B57/00; C09B26/04

Uniwersytet Łódzki      C09B23/10; C09B57/00

Uniwersytet Łódzki      C09B23/14; C09B57/00

Uniwersytet Łódzki      C09B57/00

Politechnika Łódzka      C23C8/06

Politechnika Łódzka      C23C8/06; F27B5/04

Politechnika Łódzka      G01N33/36; G01N3/04

Huta Szkła Okiennego „KUNICE? ; Politechnika Łódzka
              C03C8/16

Politechnika Łódzka      G01L19/06

Politechnika Łódzka      F04B7/04

Politechnika Łódzka      G01N15/08; G01N33/36
Politechnika Łódzka     H01H9/30; H01H9/44

Politechnika Łódzka     C12N9/30

Politechnika Łódzka     C12N9/30

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex — Majed?
             B27C9/00

Uniwersytet Łódzki      G06F3/05

Uniwersytet Łódzki      C07D207/46

Centralny Okręg Energetyczny Zakład Energetyczny Łódź-Teren
              A61B5/18

Łódzkie Zakłady Radiowe   H05K7/18

Spółdzielcze Zakłady Techniczno-Wdrożeniowe „OMEGA? ; Politechnika Łódzka
               H01H51/28

Spółdzielcze Zakłady Techniczno-Wdrożeniowe „Omega? ; Politechnika Łódzka
               G01R31/14; G01R31/32

Politechnika Łódzka     G01R27/00

Politechnika Łódzka     F01N7/20; F04C29/06; G01M9/00

Politechnika Łódzka     D04B27/10

Politechnika Łódzka     C11B9/00

Politechnika Łódzka     A61L2/06; A23L3/16

Politechnika Łódzka     D21G9/00

Politechnika Łódzka     H03K17/00

Politechnika Łódzka     G05B11/42

Politechnika Łódzka     C07C69/757

Politechnika Łódzka     C07C59/105

Politechnika Łódzka     C02F1/78

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne "PREXER"
              G03B21/12

Łódzkie Zakłady Termotechniczne "Techma-Elcal"
               H05B6/36; H01F15/02

Uniwersytet Łódzki      G01N13/02

Fabryka Szlifierek „PONAR-ŁÓDŹ?
               F27D3/00; F27B17/02; C21D1/62; F27B5/06; F27B5/12; F27B5/13

Politechnika Łódzka     C07C69/708

Politechnika Łódzka     C07C69/708

               Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka     C07F7/14

Politechnika Łódzka     F16C32/04; F03B11/06
Politechnika Łódzka      B01F7/18

Politechnika Łódzka      C08B15/06

Politechnika Łódzka      C09B13/02; C07D221/14

Instytut Transportu Samochodowego ; Centralny Wojskowy Ośrodek Badawczy Paliw Płynnych ; Łódzkie Zakłady Che
              C10M169/04

Uniwersytet Łódzki      C07C87/68

Uniwersytet Łódzki      G01N33/18; C02F1/48

Politechnika Łódzka      B23P6/00; B22D19/10

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego „Tricomed? ; Politechnika Łódźka
              A61F2/06; A61L27/00

               B22C9/10

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego „Tricomed? ; Politechnika Łódzka
              A61F2/06; A61L27/00

Politechnika Łódzka      C07G1/00; C08H5/02

Uniwersytet Łódzki      G01R19/22

Uniwersytet Łódzki      G01R29/02

Uniwersytet Łódzki      C07C47/02

                i Dostaw
Przedsiębiorstwo Projektowania C13F1/02Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex? ; Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka      C08J7/04; C08J5/18

Politechnika Łódzka      B03C1/00

Politechnika Łódzka      C23C28/00

Łódzkie Zakłady Chemiczne „Organika?
               B01D19/04

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Uniwersytet Łódzki      C07D263/04

Uniwersytet Łódzki      G01N27/30

Uniwersytet Łódzki      G01N21/17; G01J1/00

                Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka Zakład Rozwoju i Szlifierek Zadaniowych
Fabryka Szlifierek „Ponar-Łódź?B24B5/307

Politechnika Łódzka      C02F1/46

Politechnika Łódzka      C07C43/303; C07C41/48; C25B3/00

Łódzkie Zakłady Termotechniczne „Techma - Elcal?
               H05B6/42

               im. Jana i
Akademia Techniczno-Rolnicza H05B3/58 Jędrzeja Śniadeckich ; Łódzkie Zakłady Termotechniczne „Techma-Elcal?

Zakład Badawczo-Rozwojowy „Polmos? ; Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos? ; Biuro Projektów Przemysłu Ferm
              C12F1/06

Politechnika Łódzka      C07C55/10; C25B3/00
Politechnika Łódzka     B29C67/12

Politechnika Łódzka ; Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych "CHEMADEX"
                C13F1/02

Politechnika Łódzka     B01D19/00

               C08L63/00

Politechnika Łódzka     C13F1/10; G05D21/02

Uniwersytet Łódzki      G06F13/14

Politechnika Łódzka     B01F7/16

Politechnika Łódzka     D03D47/00

Politechnika Łódzka ; Fabryka Samochodów Rolniczych
              B60K17/20; B60K17/34

Politechnika Łódzka     H02N2/00

Politechnika Łódzka     G01P5/08; G01F1/56

               „Prexer?
Łódzkie Zakłady KinotechniczneG02B23/08; G02B7/18

Politechnika Łódzka     C12P7/62

Politechnika Łódzka     C23C8/00

Politechnika Łódzka     C07C59/105

Politechnika Łódzka     C02F1/72

Politechnika Łódzka     C07C50/18; C07C309/38

Politechnika Łódzka     B01F7/16

Politechnika Łódzka     C07D241/42

Politechnika Łódzka     C07C41/03; C07C43/13; C07C43/196; C11B9/00

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa?
              A61K31/29; A61K33/02; C07C59/265

Uniwersytet Łódzki      C09B29/42

Uniwersytet Łódzki      G01R19/18

Uniwersytet Łódzki      H03K5/19

Uniwersytet Łódzki      G06F15/74

Uniwersytet Łódzki      G06F15/74

Uniwersytet Łódzki      G06F11/00

Uniwersystet Łódzki     G06F15/74

Uniwersytet Łódzki      G06F12/02; G06F15/74

Politechnika Łódzka     H02H7/12
Politechnika Łódzka      C07C55/12

Politechnika Łódzka ; Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"
               C07D235/32

Politechnika Łódzka      C08B37/08

                Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego "Tricomed"
Politechnika Łódzka ; CentralnyA61F2/06; A61L27/00

Uniwersytet Łódzki      C07D211/94; C25B3/02

Politechnika Łódzka      B01F7/26

Uniwersytet Łódzki      C07D513/04

Politechnika Łódzka      A61L27/00; A61F2/06

Politechnika Łódzka      C08J7/04; C08J5/18

Politechnika Łódzka      G01N33/36

Politechnika Łódzka      G01N27/06; G01R27/22; G01N27/42

Politechnika Łódzka      G01N33/40; G01N3/56

                i Realizacji A43D95/10; F26B15/10
Przedsiębiorstwo Projektowania B65G17/18;Inwestycji Przemysłu Gumowego „BUDOPROJEKT-STOMIL? Pracownia Łódź

Politechnika Łódzka      D01H1/13

Uniwersytet Łódzki      C07D471/04

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-Majed?
              D01H13/22; B65H63/06

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-Majed?
              D01H13/04

Politechnika Łódzka      G01N31/22

Łódzkie Zakłady Radiowe „Unitra - Fonica?
              G11B17/02

Łódzkie Zakłady Radiowe „Unitra - Fonica?
              G11B19/27

Fabryka Szlifierek „Ponar-Łódź? Zakład w Głownie
               B24B47/10; B24B51/00

Politechnika Łódzka      C01F7/00; A61K33/10

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „Prexer?
              G03B21/20; H01R33/06

               „Prexer?
Łódzkie Zakłady KinotechniczneG03B21/20

Politechnika Łódzka Łódź   H01H9/34; H01H33/08

Politechnika Łódzka      C09B31/00

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „Prexer?
              G03B21/16

Łódzkie ZakŁady Kinotechniczne „Prexer?
               G11B7/02

Uniwersytet Łódzki      C09B29/24

Uniwersytet Łódzki      C09B29/36
Politechnika Łódzka Łódź   H01H9/34; H01H33/08

                Zakłady w Głownie
Fabryka Szlifierek „Ponar-Łódz?H02B1/00; H05K5/04

Fabryka Szlifierek „Ponar - Łódź? Zakład w Głownie
               B23Q1/02; B23Q1/26

Politechnika Łódzka     D03D47/36

Politechnika Łódzka     C07C31/26; A61K33/10

Uniwersytet Łódzki      C07C50/04

Uniwersytet Łódzki      G01R23/16; G01H13/00

Uniwersytet Łódzki      C09B29/24

Uniwersytet Łódzki      C09B29/24

Uniwersytet Łódzki      C09B29/36

Uniwersytet Łódzki      G11C8/00; G11C7/00; G06F12/00; G06F13/42

Uniwersytet Łódzki      B01L9/00; B01F11/00
       BACK                                     Clusters in Polan

Name                                   Region
AVIA SPLot                                podkarpackie

Bałtycki Klaster Ekoenergteyczny                     pomorskie

Biotechnologia, farmacja i kosmtyki                   pomorskie

Bydgoski Klaster Przemysłowy                       kujawsko - pomorskie

Dolina Lotnicza                             podkarpackie

Dolnośląski Klaster Surowcowy                      dolnośląskie

EKLASTER - Małopolski Klaster Informatyczny               małopolskie

Gdańska Delta Bursztynu                         pomorskie

Informatyka Podkarpacka- Podkarpacki Klaster               podkarpackie

Inicjatywy klastrowe: jachty, okna i drzwi, meble            warmińsko - mazurskie

Innowacyjny "Kocioł Pleszewski"                     wielkopolskie

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych        śląskie

Klaster "Dolina Ekologicznej Żywności"                  lubelskie

Klaster BioProdukt                            śląskie

Klaster E-zdrowie                            dolnośląskie

Klaster EuroFarmacja                           bd

Klaster ICT Pomerania                          pomorskie

Klaster Kultury Lubelszczyzny                      lubelskie

Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych              małopolskie

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie                wielkopolskie

Klaster Transportu Szynowego, Sieci Wyrobów Medycznych, Sieć Turystyki śląskie

Klastry w woj. pomorskim: spożywczy, bursztynniczy i biotechnologiczny  pomorskie

Lifescience Cluster Krakow                        małopolskie

Mazurskie Okna                              warmińsko - mazurskie

Małopolsko- Podkarpacki Klaster Czysty Technologii            małopolskie

Media Klaster w Łodzi                          łódzkie

Międzyregionalny Klaster Morski                     pomorskie
Plastikowa Dolina                           małopolskie

Sieć naukowo-gospodarcza BIOTECH                   dolnośląskie

Stowarzyszenie Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy- Kolorowa Kotlina  mazowieckie

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych           mazowieckie

Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych "KOM-CAST"    podkarpackie

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich             warmińsko - mazurskie

Wielkopolski Klaster Chemiczny                    wielkopolskie

Wielkopolski Klaster Meblarski                    wielkopolskie

Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny                  wielkopolskie

Zielona Chemia                            zachodniopomorskie

Żywność z Pomorza                           pomorskie
Clusters in Poland

 City    Adress             www
       bd               http://www.splot.migron.org.pl

 Gdańsk   ul. Fiszera 14         http://www.bkee.pl

 Gdańsk   ul. Rzeźnicka 58        http://biofarmko-pomorskie.pl

 Bydgoszcz  ul. Mennica 6         http://www.klaster.bydgoszcz.pl

 Rzeszów   ul. Szopena 51         http://www.dolinalotnicza.pl

 Wrocław   ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8  http://www.cuprum.wroc.pl

 Kraków   ul. Kustronia 4        http://www.eklaster.org

 Gdańsk   ul. Rzeźnicka 58        http://bursztyngdanski.pl

 Rzeszów   ul. Rejtana 1/8        http://www.informatykapodkarpacka.pl/

 Olsztyn   Plac Gen. Józefa Bema 3    http://www.wmarr.olsztyn.pl

 Pleszew   bd               http://klasterkotlarski.pl

 Katowice  Plac Gwarków 1         http://coal.silesia.pl

 Lublin   ul. Bursaki 12 pok.128     http://www.ekolubelszczyzna.pl

 Częstochowa Bema 32            http://www.oeko.f.pl

 Wrocław   ul. Smoluchowskiego 25     http://www.e-zdrowie.dczt.wroc.pl

 bd     bd               bd

 Gdynia   al. Zwycięstwa 96/98      http://www.astcon.pl

 Lublin   ul. Jezuicka 4         http://www.klasterkultury.lublin.pl

 Nowy Sącz  ul.Zielona 27         http://multiklaster.pl

 Leszno   ul. Bolesława Chrobrego 35 A  http://www.poligrafia.leszno.eu

 Katowice  ul. Astrów 10         http://sc.gapp.pl

 Gdańsk   ul. Rzeźnicka 58        http://www.pomorskie.klastry.pl

 Kraków   ul. Bobrzyńskiego 14      http://www.lifescience.pl/

 Olsztyn   ul. Zientary-Malewskiej 65   http://mazurskieokna.pl

 Kraków   Al. Mickiewicza 30       http://www.klaster.agh.edu.pl

 Łódź    ul. Łąkowa 29         http://www.mediaklaster.pl

 Gdańsk   bd               http://www.intermarec.net
Tarnów    ul. Słowackiego 33-37    http://www.tkp.com.pl

Wrocław   ul. Smoluchowskiego 25    http://www.biotech.dczt.wroc.pl

Warszawa   ul. Sokołowska 12A,     http://kolorowakotlina.pl

Warszawa   ul. Annopol 4        http://www.nspcm.webd.pl

Rzeszów   ul. Hetmańska 120      http://www.kom-cast.pl

Olsztyn   ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2  http://www.browary-regionalne.pl/

Poznań    ul. Grunwaldzka 6      http://www.klasterchemiczny.pl

bd      bd              http://klastermeblarski.warp.org.pl/

Sucghy Las  ul. Krzemowa 1        http://www.wkm.ue.poznan.pl/

Szczecin   al. Piastów 18        http://www.chemia.rsi.org.pl/

Gdańsk    ul. Do Studzienki 63     http://smakipomorza.pl
Tel / Fax
tel. kom. 668 032 673; 607 666 056

tel./fax: +48 58 341 68 25

tel. 58 32-68-311/317 ; fax 58 32-68-303

Telefon: Biuro: + 48 52/ 58 59 152 ; Kom. biuro: 519 111 923

tel. 48 17 850 19 35 ; 48 17 850 19 37 ; fax. 48 17 850 19 36

tel. (071) 781 22 01 ; fax. (071) 344 35 36

Tel.: +48 12 633 15 39 ; Fax.: +48 12 423 30 13

tel. 58 32-68-311/317 ; fax 58 32-68-303

tel. 17 853 76 70

tel.: 089 521 12 50; faks: 089 521 12 60

bd

bd

tel. (081) 740 84 85

bd

tel.: 0 71 320 43 02 ; fax: 071 320 43 22

bd

tel: 58 352 46 79 ; fax: 58 690 79 85 ; tel. kom.: 0 502 179 671

tel. 81 534-66-32: fax 81 532-44-03

tel: 018 44 99 460 ; faks: 018 44 99 461

tel. 065 529 29 47 ; fax: 065 529 29 47

Tel: +48 32 251 64 21 w. 503 ; fax: +48 32 251 58 31

tel. 58 32-68-311/317 ; fax 58 32-68-303

tel: +48 12 297 46 05 ; faks: +48 12 297 46 46

tel/fax: (+48 89) 526 03 48

tel. 012-617-27-49 ; fax 012-633-46-48

tel. 042 639 56 31 ; fax 042 636 04 87

tel. +49 / (0)4 31 / 77 5 99 -
tel.: +48 14 627 75 94, fax.: +48 14 627 75 93

tel.: +48 71 320 43 04 ; fax: +48 71 320 43 22

tel. +48 (22) 631 30 50 w. 22

tel. (+48 22) 814 62 48 lub 814 62 49 ; fax. (+48 22) 814 62 50

tel. 017 854 62 47 ; fax.017 854 00 58

tel. 89 535 41 37; tel./fax 89 534 97 16

bd

bd

tel. 061 658 54 94 ; fax 061 658 54 98

tel. +48 91 449 43 64 ; fax. +48 91 449 41 09

tel. +58 524 49 00/50 ; fax + 58 524 49 08
      BACK                              Higher education institutio

Name                                   Region
Wyższa Szkoła Języków Obcych                       kujawsko-pomorskie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie    lubelskie

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi              łódzkie

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi              łódzkie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera            małopolskie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości                     małopolskie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego                   mazowieckie

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli                podkarpackie

                                     warmińsko-mazurskie
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

                                     zachodniopomorskie
Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie               zachodniopomorskie

Dolnośląska Szkoła Wyższa                        dolnośląskie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu     dolnośląskie

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy        dolnośląskie

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu    dolnośląskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu            dolnośląskie

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu     dolnośląskie

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu                 dolnośląskie

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT        dolnośląskie

Wyższa Szkoła Handlowa                         dolnośląskie

                                    we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wydział Prawadolnośląskie

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie            dolnośląskie

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania           dolnośląskie

Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA                   dolnośląskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Filia we Wrocławiu dolnośląskie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu                   dolnośląskie

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach  dolnośląskie
                                   dolnośląskie
Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki

                                   dolnośląskie
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Wydziały zamiejscowe Wrocław

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychudolnośląskie

Akademia Ekonomiczna im. O. Langego                   dolnośląskie

Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu. Sale dydaktyczne   dolnośląskie

                                   dolnośląskie
Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki

                                   dolnośląskie
Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki

                                   i Informatyki
Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu. Wydział Zarządzania dolnośląskie

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wydział Zaoczny           dolnośląskie

Akademia Medyczna                            dolnośląskie

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego                  dolnośląskie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                  dolnośląskie

Akademia Sztuk Pięknych                         dolnośląskie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu               dolnośląskie

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki         dolnośląskie

                                   dolnośląskie
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza               dolnośląskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                 dolnośląskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                 dolnośląskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                 dolnośląskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy         dolnośląskie

Politechnika Wrocławska                         dolnośląskie

Politechnika Wrocławska. Filia                     dolnośląskie

Politechnika Wrocławska. Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny        dolnośląskie

Politechnika Wrocławska. Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny        dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski                         dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji. Filia      dolnośląskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Punkt rekrutacyjny  dolnośląskie

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna                    dolnośląskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie               dolnośląskie
Toruńska Szkoła Wyższa                         kujawsko-pomorskie

Wyższa Szkoła Środowiska                        kujawsko-pomorskie

Bydgoska Szkoła Wyższa                         kujawsko-pomorskie

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy  kujawsko-pomorskie

                                   kujawsko-pomorskie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy              kujawsko-pomorskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu                    kujawsko-pomorskie

Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości               kujawsko-pomorskie

                                 kujawsko-pomorskie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ośrodek Studiów Wyższych w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy             kujawsko-pomorskie

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego                kujawsko-pomorskie

Akademia Techniczno - Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich         kujawsko-pomorskie

                                    kujawsko-pomorskie
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika                     kujawsko-pomorskie

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna               kujawsko-pomorskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku             kujawsko-pomorskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II              lubelskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji               lubelskie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie             lubelskie

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach                    lubelskie

                                lubelskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kolegium Sztuk Pięknych UMCS                      lubelskie

Akademia Medyczna                           lubelskie

Akademia Medyczna w Lublinie. Collegium Łukowskie           lubelskie

Akademia Rolnicza                           lubelskie

Akademia Rolnicza. Instytut Nauk Rolniczych              lubelskie

Akademia Rolnicza. Wydział Inżynierii Produkcji            lubelskie

Akademia Rolnicza. Zaoczne Studia Zawodowe               lubelskie

                                  lubelskie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                 lubelskie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                  lubelskie

Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Nauk Humanistycznych      lubelskie

                                   lubelskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Matematyki i Informatyki    lubelskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Nauk Technicznych       lubelskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Neofilologii          lubelskie

Politechnika Lubelska                           lubelskie

                                   lubelskie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Rolniczy. Zawodowe Studia Zaoczne

Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolegium Licencjackie  lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                   lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Kolegium Licencjackie        lubelskie

Zespół Kolegiów Nauczycielskich                      lubelskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie                lubelskie

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach z siedzibą w Żarach     lubuskie

Wyższa Szkoła Biznesu                           lubuskie

                                   lubuskie
AWF Poznań. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ośrodek Studiów Wyższych         lubuskie

                                   lubuskie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Punkt wykładowy

                                   lubuskie
AWF Poznań. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

Collegium Polonicum                            lubuskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim         lubuskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie               lubuskie

Politechnika Koszalińska. Wydział Ekonomii i Zarządzania         lubuskie

Politechnika Szczecińska. Punkt konsultacyjny               lubuskie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Sekcja  lubuskie

Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny              lubuskie

Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania     lubuskie

Uniwersytet Zielonogórski                         lubuskie

Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa                    lubuskie

Wschód-Zachód Szkołą Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi         łódzkie
Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu                    łódzkie

Wyższa Szkoła Informatyki                        łódzkie

                                    łódzkie
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi               łódzkie

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi     łódzkie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach            łódzkie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi                łódzkie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana Pieniążka łódzkie

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Sieradzu           łódzkie

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Pabianicach         łódzkie

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi              łódzkie

                                  łódzkie
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Piotrkowie Trybunalskim

                                  łódzkie
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radomsku

                                  łódzkie
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie

Akademia Muzyczna im. G.K. Bacewiczów                  łódzkie

Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Punkt kształcenia zamiejscowego     łódzkie

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi      łódzkie

                                    łódzkie
Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Centrum Doskonalenia Medycznego Uniwersytetu Medycznego         łódzkie

Kolegium Nauczycielskie                         łódzkie

Kolegium Nauczycielskie                         łódzkie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                  łódzkie

                                     łódzkie
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

Politechnika Łódzka                           łódzkie

Politechnika Łódzka. Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny           łódzkie

Politechnika Łódzka. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny           łódzkie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie            łódzkie

                                   łódzkie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Rolniczy. Pole doświadczalne

                                  łódzkie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

                                    Leśnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Edukacji Przyrodniczo - łódzkie
Uniwersytet Łódzki                           łódzkie

Uniwersytet Łódzki. Filia                        łódzkie

Uniwersytet Łódzki. Zespół Kolegiów                   łódzkie

Uniwersytet Łódzki. Zespół Kolegiów                   łódzkie

Uniwersytet Medyczny                          łódzkie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna. Wydział Ogrodniczy      łódzkie

Wyższa Szkoła Kupiecka                         łódzkie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego    łódzkie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie       małopolskie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego          małopolskie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia                małopolskie

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii                   małopolskie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie             małopolskie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie   małopolskie

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń - Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych   małopolskie

Uniwersytet Jagielloński                        małopolskie

Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska          małopolskie

                                   małopolskie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie     małopolskie

                                 małopolskie
Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu Wschód-Zachód Szkoły Wyższej im. Henryka Jóźwiaka

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej      małopolskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu             małopolskie

Akademia Ekonomiczna                          małopolskie

Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Punkt konsultacyjny          małopolskie

Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Punkt konsultacyjny          małopolskie

Akademia Górniczo-Hutnicza                       małopolskie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania       małopolskie

Akademia Muzyczna                            małopolskie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie   małopolskie

                                    małopolskie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej . Punkt konsultacyjny
Akademia Rolnicza                            małopolskie

Akademia Rolnicza w Krakowie. Oddział                  małopolskie

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki                  małopolskie

                                     małopolskie
Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej. Wydział Informatyki i Zarządzania. Studia Zaoczne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha           małopolskie

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiejmałopolskie

                                    małopolskie
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie               małopolskie

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego            małopolskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie               małopolskie

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu        małopolskie

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki                 małopolskie

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej      małopolskie

Uniwersytet Jagielloński                         małopolskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej        mazowieckie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie           mazowieckie

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych           mazowieckie

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie             mazowieckie

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku               mazowieckie

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych             mazowieckie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT          mazowieckie

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem                   mazowieckie

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie        mazowieckie

Wyższa Szkoła Języków Obcych AVANS w Warszawie              mazowieckie

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych                mazowieckie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna                 mazowieckie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa              mazowieckie

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej                 mazowieckie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie           mazowieckie

Collegium Civitas                            mazowieckie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie            mazowieckie

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie      mazowieckie

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku        mazowieckie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie              mazowieckie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie                   mazowieckie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie             mazowieckie

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki                       mazowieckie

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie                mazowieckie

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie          mazowieckie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku       mazowieckie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego        mazowieckie

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie       mazowieckie

                                      Warszawie
DobraUczelnia.pl - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w mazowieckie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie              mazowieckie

Akademia Wizażu Stylizacji Charakteryzacji i Efektów Specjalnych      mazowieckie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku                 mazowieckie

Akademia Medyczna                             mazowieckie

Akademia Medyczna w Warszawie. Wydział Nauki o Zdrowiu           mazowieckie

Akademia Muzyczna im. F. Chopina                      mazowieckie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej           mazowieckie

Akademia Podlaska                             mazowieckie

Akademia Sztuk Pięknych                          mazowieckie

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza                   mazowieckie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego             mazowieckie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego                 mazowieckie

Kolegium Nauczycielskie                          mazowieckie

Kolegium Nauczycielskie                          mazowieckie

Kolegium Nauczycielskie                          mazowieckie

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej                  mazowieckie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                   mazowieckie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                  mazowieckie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                  mazowieckie

                                   - Historyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Instytut Filologiczno mazowieckie

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego              mazowieckie

Politechnika Warszawska                          mazowieckie

Politechnika Warszawska. Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny          mazowieckie

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej                 mazowieckie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                   mazowieckie

                                   mazowieckie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaoczne Studia Zawodowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                    mazowieckie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej                     mazowieckie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolegium Licencjackie  mazowieckie

                                      mazowieckie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski                          mazowieckie

Uniwersytet Warszawski. Punkt Konsultacyjny                mazowieckie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna                   mazowieckie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP                      mazowieckie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego wydział zamiejscowy w Opolu      opolskie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu      opolskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie                 opolskie

Politechnika Opolska                           opolskie

Uniwersytet Opolski                            opolskie

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu             opolskie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego. Łukasiewicza            podkarpackie

Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa        podkarpackie

Uniwersytet Rzeszowski                          podkarpackie

Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Sztuk Pięknych              podkarpackie

Wyższa Szkoła Gospodarcza                         podkarpackie

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji                    podkarpackie

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji                    podkarpackie
Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego                podkarpackie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie           podkarpackie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna                  podkarpackie

                                     podkarpackie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu

Kolegium Nauczycielskie                         podkarpackie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                  podkarpackie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie                podkarpackie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu               podkarpackie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku        podkarpackie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława   podkarpackie

                                  podkarpackie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Zakład Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Zarządzania                        podkarpackie

                                   Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w podkarpackie

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku        podlaskie

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku                 podlaskie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządządzania w Białymstoku          podlaskie

Uniwersytet w Białymstoku                        podlaskie

Akademia Medyczna                            podlaskie

Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. Filia           podlaskie

                                     podlaskie
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Wydział Sztuki Lalkarskiej

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                  podlaskie

Politechnika Białostocka                         podlaskie

Politechnika Białostocka. Wydziały zamiejscowe              podlaskie

Politechnika Białostocka. Zamiejscowy Wydział Budownictwa        podlaskie

Zespół Kolegiów Nauczycielskich                     podlaskie

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży     podlaskie

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji                  pomorskie

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji                   pomorskie

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku              pomorskie

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania                  pomorskie
                                  pomorskie
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku            pomorskie

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna                  pomorskie

Sopocka Szkoła Wyższa                         pomorskie

Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji                   pomorskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku                    pomorskie

                                    pomorskie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni             pomorskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni                     pomorskie

Akademia Morska w Gdyni                        pomorskie

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki              pomorskie

Akademia Sztuk Pięknych                        pomorskie

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego      pomorskie

British Centre Studium. Uniwersytet Gdański              pomorskie

Politechnika Gdańska                         pomorskie

Politechnika Koszalińska. Filia                    pomorskie

Politechnika Koszalińska. Filia                    pomorskie

Akademia Pomorska w Słupsku                      pomorskie

Uniwersytet Gdański                          pomorskie

Uniwersytet Gdański                          pomorskie

Uniwersytet Gdański                          pomorskie

Uniwersytet Gdański. Instytut Oceanografii. Stacja morska       pomorskie

Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii. Stacja terenowa       pomorskie

Uniwersytet Gdański. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii    pomorskie

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów                  śląskie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Zabrzu   śląskie

Wysza Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej            śląskie

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach        śląskie

Akademia Polonijna w Częstochowie                   śląskie

                                   śląskie
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach          śląskie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna                 śląskie

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach  śląskie

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach                  śląskie

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej              śląskie

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej               śląskie

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych        śląskie

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej      śląskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie                    śląskie

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna                      śląskie

Kolegium Nauczycielskie                         śląskie

Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa                  śląskie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie                śląskie

                                   śląskie
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. Bielski Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach        śląskie

                                  śląskie
Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rybnicki Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny

                                     śląskie
Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego                 śląskie

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach                  śląskie

Akademia Techniczno - Humanistyczna                   śląskie

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach               śląskie

Centrum Języków Europejskich. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych śląskie

Kolegium Nauczycielskie                         śląskie

Kolegium Nauczycielskie                         śląskie

Kolegium Nauczycielskie                         śląskie

Kolegium Nauczycielskie                         śląskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                 śląskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu              śląskie

Politechnika Częstochowska                       śląskie

                                   śląskie
Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
Politechnika Śląska                          śląskie

Politechnika Śląska                          śląskie

Politechnika Śląska w Gliwicach. Filia                 śląskie

Politechnika Śląska. Centrum Kształcenia Inżynierów          śląskie

Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki   śląskie

Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii   śląskie

Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczno - Technologiczny       śląskie

Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania         śląskie

Politechnika Śląska. Wydział Transportu                śląskie

Śląska Akademia Medyczna                        śląskie

Śląska Akademia Medyczna                        śląskie

                                    śląskie
Śląska Akademia Medyczna. Wydział Farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej

Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa                 śląskie

Uniwersytet Śląski                           śląskie

Uniwersytet Śląski                           śląskie

Uniwersytet Śląski                           śląskie

Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia                 śląskie

Uniwersytet Śląski. Ośrodek Działalności Dydaktycznej         śląskie

Uniwersytet Śląski. Szkoła Zarządzania                 śląskie

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach     śląskie

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej          śląskie

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach         świętokrzyskie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach           świętokrzyskie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim  świętokrzyskie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie           świętokrzyskie

                                   świętokrzyskie
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense

                                  świętokrzyskie
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Starachowicach

Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego              świętokrzyskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                 świętokrzyskie

Politechnika Świętokrzyska                       świętokrzyskie
                                   świętokrzyskie
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza. Studium Generale Sandomiriense

Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki              świętokrzyskie

                                   warmińsko-mazurskie
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego            warmińsko-mazurskie

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna              warmińsko-mazurskie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego wydział zamiejscowy w Elblągu   warmińsko-mazurskie

Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej       warmińsko-mazurskie

                                  warmińsko-mazurskie
Międzynarodowe Centrum Edukacyjne Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

                                  warmińsko-mazurskie
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu               warmińsko-mazurskie

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski                    warmińsko-mazurskie

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Centrum Studiów Bałtyckichwarmińsko-mazurskie

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Stacja badawczo - dydaktyczna    warmińsko-mazurskie

Zespół Kolegiów Nauczycielskich                    warmińsko-mazurskie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii                wielkopolskie

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu           wielkopolskie

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych                 wielkopolskie

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa          wielkopolskie

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium     wielkopolskie

                                   wielkopolskie
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna         wielkopolskie

Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu     wielkopolskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                    wielkopolskie

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kadry dla Europy               wielkopolskie

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile                      wielkopolskie

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu                    wielkopolskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu           wielkopolskie

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu              wielkopolskie

Wyższa Szkoła Logistyki                        wielkopolskie

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej         wielkopolskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie                 wielkopolskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                   wielkopolskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                     wielkopolskie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ośrodek Studiów Wyższych         wielkopolskie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ośrodek Studiów Wyższych         wielkopolskie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ośrodek Studiów Wyższych         wielkopolskie

Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego                  wielkopolskie

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego                  wielkopolskie

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego                  wielkopolskie

                                   wielkopolskie
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji. Zakład Rekultywacji

Akademia Sztuk Pięknych                          wielkopolskie

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego             wielkopolskie

Collegium Europaeum Gnesnense. Uniwersytet im. A. Mickiewicza       wielkopolskie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych                   wielkopolskie

                                  wielkopolskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile      wielkopolskie

                                 wielkopolskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Politechnika Poznańska                           wielkopolskie

Politechnika Poznańska. Dzienne Studia Zawodowe              wielkopolskie

Politechnika Poznańska. Filia                       wielkopolskie

Politechnika Poznańska. Punkt konsultacyjny                wielkopolskie

Politechnika Poznańska. Wieczorowe i Zaoczne Studia Inżynierskie ZDZ    wielkopolskie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Filia              wielkopolskie

                                      wielkopolskie
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Filia

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kolegium            wielkopolskie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ośrodek zamiejscowy       wielkopolskie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stacja naukowo - dydaktyczna wielkopolskie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii         wielkopolskie

                                     wielkopolskie
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno - Artystyczny

Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Ośrodek zamiejscowy            wielkopolskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                    wielkopolskie

                                    wielkopolskie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie               wielkopolskie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie              zachodniopomorskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie    zachodniopomorskie

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie   zachodniopomorskie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie            zachodniopomorskie

                                zachodniopomorskie
Wyższa Szkoła Zawodowa OECONOMICUS Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie        zachodniopomorskie

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum               zachodniopomorskie

Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM                  zachodniopomorskie

Akademia Morska                             zachodniopomorskie

Akademia Morska w Szczecinie. Punkt konsultacyjny            zachodniopomorskie

Akademia Muzyczna w Poznaniu. Filia                   zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie        zachodniopomorskie

Kolegium Nauczycielskie                         zachodniopomorskie

Politechnika Koszalińska                         zachodniopomorskie

Politechnika Koszalińska. Biuro Obsługi Studentów            zachodniopomorskie

Politechnika Szczecińska                         zachodniopomorskie

Pomorska Akademia Medyczna                        zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński                         zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński. Punkt wykładowy                 zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny         zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny         zachodniopomorskie

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. Punkt informacyjny          zachodniopomorskie

Zespół Kolegiów Nauczycielskich                     zachodniopomorskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu                zachodniopomorskie
igher education institutions in Poland

      City     Adress          www
      Świecie    ul. Chmielniki 2A    http://www.wsjo.edu.pl

      Chełm     ul. Stefana Batorego 1  http://www.janski.edu.pl

      Łódź     ul. Senatorska 11    http://www.wsth.edu.pl

      Łódź     ul. Piotrkowska 278   http://www.medyk.edu.pl

      Kraków    ul. Westerplatte 11   http://www.wse.krakow.pl

      Nowy Sącz   ul. Jagiellońska 19   http://www.swsz.edu.pl

      Warszawa   ul. Elektronowa 2    http://www.warszawa.janski.edu.pl/

      Stalowa Wola ul. 1 Sierpnia 12     http://www.wse.stalowawola.pl

      Olsztyn    ul. Artyleryjska 3c   http://www.owsiiz.edu.pl

      Szczecin   ul. Mieszka I 61 c    http://www.nkjo.szczecin.pl

      Szczecin   ul. Monte Cassino 15   http://www.wshtwp.pl

      Wrocław    ul. Wagonowa 9      http://www.dsw.edu.pl

      Wrocław    ul. Inowrocławska 56   http://www.wsiz.wroc.pl

      Świdnica   ul. Kliczkowska 34    http://www.wstt.edu.pl

      Wrocław    ul. Sołtysowicka 19b   http://www.msl.com.pl

      Wrocław    ul. Pabianicka 2     http://www.wszif.edu.pl

      Wrocław    ul. Dawida 9/11     http://www.asesor.pl

      Wrocław    ul. Sienkiewicza 32   http://www.wsf.edu.pl

      Wrocław    ul. Wejherowska 28    http://www.horyzont.eu

      Wrocław    ul. Ostrowskiego 22   http://www.handlowa.eu

      Wrocław    ul. Krucza 64/66     http://www.chodkowska.edu.pl/wroclaw

      Lubin     ul. Odrodzenia 21,23   http://www.uzzm.pl

      Wrocław    ul. Drobnera 5      http://www.swraiz.pl

      Wrocław   ul. Krakowska 56-62   http://www.edukacja.wroc.pl

      Wrocław    ul. Św. Antoniego 24a  http://www.wszib.wroc.pl

      Wrocław    ul. Fabryczna 29-31   http://www.wsb.wroclaw.pl/

      Polkowice   ul. Skalników 6 b    http://www.dwspit.pl
Nowowiejska ul. Jelenia Góra 3        http://www.ae.wroc.pl/

Wrocław    ul. Powstańców Śląskich 22

Wałbrzych   ul. Zamkowa 4         http://www.pwsz.com.pl

Wrocław    ul. Komandorska 118/120    http://www.ae.wroc.pl/

       ul.
Ząbkowice ŚląskieWrocławska 17        http://www.ae.wroc.pl/

Jelenia Góra  ul. Nowowiejska 3       http://www.ae.wroc.pl/

Wałbrzych   ul. Skargi 14a         http://www.ae.wroc.pl/

Głogów     ul. Jedności Robotniczej 11a

Bolesławiec  ul. Bankowa 10         http://www.ae.wroc.pl/

Wrocław    ul. Wybrzeże Pasteura 1    http://www.am.wroc.pl/

Wrocław    ul. pl. 1 Maja 2        http://www.amuz.wroc.pl

Wrocław    ul. Norwida 25/27       http://www.up.wroc.pl

Wrocław    ul. pl. Polski 3/4

Wrocław    ul. Banacha 11         http://www.awf.wroc.pl

Polkowice   ul. Skalników 6

Jelenia Góra  ul. Lwówecka 18        http://www.kk.jgora.pl/

Wrocław    ul. Trzebnicka 42

Legnica    ul. pl. Zamkowy 1

Wrocław    ul. Skarbowców 8a       http://www.ae.poznan.pl/

Wrocław    ul. Skarbowców 8a

Legnica    ul. Sejmowa 5a         http://www.pwsz.legnica.edu.pl/

Wrocław    ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 http://www.pwr.wroc.pl

Wałbrzych   ul. Armii Krajowej 78     http://www.pwr.wroc.pl/

Jelenia Góra  ul. pl. Piastowski 27     http://www.pwr.wroc.pl/

Legnica    ul. Stefana Batorego 8     http://www.pwr.wroc.pl/

Wrocław    ul. pl. Uniwersytecki 1    http://www.uni.wroc.pl/

Zgorzelec   ul. Powstańców Śląskich 1   http://www.uni.wroc.pl/

Kłodzko    ul. Wyspiańskiego 2

Wrocław    ul. Powstańców Śląskich 22   http://info.pwst.krakow.pl

Głogów     ul. Piotra Skargi 5      http://www.pwsz.glogow.pl
Toruń     ul. Młodzieżowa 29      http://www.tsw.edu.pl

Bydgoszcz   ul. Fordońska 120      http://www.wss.edu.pl

Bydgoszcz   ul. Unii L ubelskiej 4c   http://www.bsw.edu.pl

Bydgoszcz   ul. Fordońska 246      http://www.bydgoszcz.wsinf.edu.pl

Bydgoszcz   ul. Fordońska 74       http://www.wsb.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz   ul. M. Piotrowskiego 12-14  http://www.kpsw.edu.pl

Toruń     ul. Młodzieżowa 31a     http://www.wsb.torun.pl/

Toruń     ul. Plac Św. Katarzyny 9   http://www.twsp.pl

Bydgoszcz   ul. Świętej Trójcy 37    http://www.ae.poznan.pl/

Bydgoszcz   ul. Chodkiewicza 30     http://www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz   ul. Słowackiego 7      http://www.amuz.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz   ul. ks. Kordeckiego 20

Bydgoszcz   ul. Jagiellońska 13-15    http://www.cm.umk.pl/

Toruń     ul. Gagarina 11       http://www.umk.pl/

Włocławek   ul. Piwna 3

Włocławek   ul. 3 Maja 17        http://www.pwsz.wloclawek.pl

Lublin    ul. Aleje Racławickie 14   http://www.kul.pl/dlakandydatow

Zamość    ul. Akademicka 4       http://www.wszia.edu.pl

Lublin    ul. Mełgiewska 7/9      http://www.wsei.lublin.pl

Ryki     ul. Warszawska 3 B      http://www.lswryki.pl

Zamość    ul. Akademicka 8       http://www.pwszzamosc.pl

       ul.
Kazimierz Dolny Nadwiślańska 9       http://kolegiumkazimierz.pl

Lublin    ul. Al. Racławickie 1

Łuków     ul. Kryńskiego 12

Lublin    ul. Akademicka 13      http://www.ar.lublin.pl

Zamość    ul. Szczebrzeska 102

Krasnystaw  ul. Marka Sobieskiego 5

       ul.
Opole Lubelskie Podzamcze 53

Biała Podlaska ul. Akademicka 2      http://www.awf.edu.pl/

Chełm     ul. Mickiewicza 37
Puławy     ul. Kołłątaja 64        http://www.um.pulawy.pl/college

Chełm     ul. Wojsławicka 8b       http://www.pwsz.chelm.pl

Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97       http://www.pwsz.bialapodlaska.pl/

Chełm     ul. Pocztowa 54        http://www.pwsz.chelm.pl

Chełm     ul. Pocztowa 54        http://www.pwsz.chelm.pl

Chełm     ul. Wojsławicka 8b       http://www.pwsz.chelm.pl

Lublin     ul. Nadbystrzycka 38d     http://www.pollub.pl/

       ul.
Leśna Podlaska Bialska 7

Biała Podlaska ul. marsz. Piłsudskiego 24   http://www.pfwt.com.pl

Lublin     ul. pl. Curie-Skłodowskiej 5  http://www.pfwt.com.pl

Biłgoraj    ul. Bartoszewskiego Wira 10  http://www.pfwt.com.pl

Zamość     ul. Sienkiewicza 5

Chełm     ul. Pocztowa 54        http://www.pwsz.chelm.pl

Żary      ul. Żagańska 11        http://www.lwsh.pl

       ul. Myśliborska 30
Gorzów Wielkopolski              http://www.wsb.gorzow.pl

       ul. Estkowskiego 13
Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra  ul. Szosa Kisielińska 18    http://www.ae.poznan.pl/

        ul. al.
Strzelce Krajeńskie Wolności 7

       ul. Estkowskieg 13
Gorzów Wielkopolski

Słubice    ul. Kościuszki 1

       ul. Teatralna 25
Gorzów Wielkopolski              http://www.pwsz.pl/

Sulechów    ul. Armii Krajowej 51     http://www.pwsz.sulechow.pl

Drezdenko   ul. Konopnickiej 2

       ul. Okrzei 42
Gorzów Wielkopolski              http://www.ps.pl/

       ul. Żeromskiego 21
Gorzów Wielkopolski              http://www.amu.edu.pl

       ul. Władysława Łokietka 23
Gorzów Wielkopolski              http://www.us.szc.pl/

       ul. Okrzei 42
Gorzów Wielkopolski              http://www.us.szc.pl/

Zielona Góra  ul. Podgórna 50        http://www.uz.zgora.pl/

Kamień Mały

Łódź      ul. Rewolucji 1905 r. 44    http://www.wschodzachod.edu.pl
Zgierz     ul. 3-go Maja 46       http://www.kn.zgierz.pl

Łódź      ul. Rzgowska 17A       http://www.wsinf.edu.pl

       ul. Sienkiewicza 9
Piotrków Trybunalski             http://www.wsh.net.pl

Łódź      ul. Targowa 65        http://www.wssip.edu.pl

Łódź      ul. Sienkiewicza 9      http://www.swspiz.pl

Skierniewice  ul. Batorego 64 C       http://www.pwsz.skierniewice.pl

Łódź      ul. Rewolucji 1905r 52 i 64  http://www.ahe.lodz.pl

Skierniewice  ul. Mazowiecka 1B       http://www.wsehsk.home.pl

Sieradz    ul. Mickiewicza 6       http://www.wshe.sieradz.pl

Pabianice   ul. św. Jana 33        http://www.wshtwp.pl

Łódź      ul. Brzozowa 3        http://www.wssm.edu.pl

       ul. Leonarda 12/14
Piotrków Trybunalski             http://www.ahe.lodz.pl/piotrkow

Radomsko    ul. Brzeźnicka 22       http://www.ahe.lodz.pl/radomsko

Bełchatów   ul. Słowackiego 8       http://www.ahe.lodz.pl/belchatow

Łódź      ul. Gdańska 32

Lututów    ul. Klonowska 3

Łódź      ul. Wojska Polskiego 121

       ul. Słowackiego 114 lok.118
Piotrków Trybunalski

Łódź      ul. Kopcińskiego 20

Łowicz     ul. Stanisławskiego 31

Wieluń     ul. Piłsudskiego 6

Łowicz     ul. Stanisławskiego 31

Łódź      ul. Targowa 61/63       http://www.filmschool.lodz.pl

Łódź      ul. Żeromskiego 116      http://www.p.lodz.pl/

Bełchatów   ul. Czapliniecka 96      http://www.p.lodz.pl/

Sieradz    ul. pl. Wojewódzki 3     http://www.p.lodz.pl/

Łowicz     ul. Blich 10

Skierniewice  ul. Jana III Sobieskiego 10

Widzew     ul. Szkolna 12

Rogów     ul. Akademicka 20
Łódź      ul. Narutowicza 65      http://www.uni.lodz.pl

Tomaszów Mazowiecki             http://www.uni.lodz.pl

Sieradz    ul. al. Grunwaldzka 10    http://www.uni.lodz.pl

Skierniewice  ul. al. Niepodległości 4   http://www.uni.lodz.pl

Łódź      ul. al. Kościuszki 4     http://www.umed.lodz.pl

Skierniewice  ul. Mickiewicza 34

Sieradz    ul. Krakowskie Przedmieście 123a

Łódź      ul. Św. Jerzego 10/12     http://www.wsfi.edu.pl

Chrzanów    ul. Janiny Woynarowskiej 1  http://wspim.edu.pl

Kraków     ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
                       http://www.ka.edu.pl

Kraków     ul. Krowoderska 73      http://www.kwspz.pl

       ul.
Sucha Beskidzka Zamkowa 1          http://www.wste.edu.pl

Kraków     ul. Św. Filipa 17       http://www.wsei.edu.pl

Kraków     ul. Witosa 9         http://www.krakow.janski.edu.pl

Kraków     ul. Karmelicka 32       http://www.wsu.pl

Kraków     ul. Gołębia 24        http://www.uj.edu.pl

Kraków     ul. Warszawska 24       http://www.wis.pk.edu.pl

Kraków     ul. Krupnicza 3        http://www.apeiron.edu.pl

Kraków     ul. Wincentego Pola 4     http://www.mwsz.edu.pl

Nowy Sącz   ul. Jagiellońska 32      http://www.wschodzachod.edu.pl/nowysacz

Kraków     ul. Rakowicka 27 paw. E

Nowy Sącz   ul. Staszica 1        http://www.pwsz-ns.edu.pl/

Kraków     ul. Rakowicka 27       http://www.ae.krakow.pl/

Nowy Targ   ul. Krasińskiego 1      http://www.ae.krakow.pl/

Tarnów     ul. Kwiatkowskiego 17     http://www.ae.krakow.pl/

Kraków     ul. al. Mickiewicza 30    http://www.agh.edu.pl

Oświęcim    ul. Leszczyńskiej 7      http://www.agh.edu.pl/

Kraków     ul. św. Tomasza 43

Kraków     ul. Podchorążych 2

Limanowa    ul. Zygmunta Augusta 8
Kraków   ul. al. Mickiewicza 21

Radocza

Kraków   ul. pl. Matejki 13

Oświęcim  ul. Leszczyńskiej 7

Kraków   ul. al. Jana Pawła II 78    http://www.awf.krakow.pl/

Kraków   ul. al. Jana Pawła II 37

Kraków   ul. Szewska 20 lok.3

Kraków   ul. Wybickiego 3A

Kraków   ul. Straszewskiego 21-22

Tarnów   ul. Mickiewicza 8       http://www.wsz.tarnow.pl/

Nowy Targ  ul. Kokoszków 71        http://ppwsz.edu.pl

Kraków   ul. Warszawska 24

Kraków   ul. Rakowicka 27 paw. E

Kraków   ul. Gołębia 24         http://www.uj.edu.pl

Warszawa  ul. Al. Jerozolimskie 200   http://www.chodkowska.edu.pl

Warszawa  ul.al. Prymasa Tysiąclecia 38 A http://www.wstijo.edu.pl

Warszawa  ul. Koszykowa 86        http://www.pjwstk.edu.pl

Warszawa  ul. Łabiszyńska 25       http://www.uczelniawarszawska.pl

Płock    ul. Kilińskiego 12       http://www.wlodkowic.pl

Warszawa  ul. Al. Jerozolimskie 65/79  http://www.wshifm.edu.pl

Warszawa  ul. Newelska 6         http://www.wit.edu.pl

Warszawa  ul. Dereniowa 52/54      http://www.wszp.edu.pl

Warszawa  ul. Karowa 31         http://www.wsgn.pl

Warszawa  ul. Startowa 9         http://www.avans.edu.pl

Warszawa  ul. Marszałkowska 115     http://pedagogium.pl

Warszawa  ul. Stokłosy 3         http://www.wsei.pl

Warszawa  ul. Siedmiogrodzka 3A     http://www.wsz-sw.edu.pl

Warszawa  ul. Koszykowa 79        http://www.biznes.edu.pl

Warszawa  ul. Dembowskiego 1       http://www.wstijo.edu.pl/

Warszawa  ul. Plac Defilad 1       http://www.civitas.edu.pl
Sochaczew  ul. Stadionowa 4        http://www.wszim-sochaczew.edu.pl

Warszawa  ul. Marymoncka 34        http://www.wstir.edu.pl

Pułtusk   ul. Daszyńskiego 17       http://www.ah.edu.pl

Warszawa  ul. Wawelska 14         http://wseiz.pl

Warszawa  ul. Kawęczyńska 36       http://www.wsm.warszawa.pl

Warszawa  ul. gen. J. Zajączka 7     http://www.wsbio.waw.pl

Warszawa  ul. Jagiellońska 82       http://www.wscil.edu.pl

Warszawa  ul. M.Grzegorzewskiej 10    http://www.swpr.edu.pl

Warszawa  ul. Wolska 43          http://www.almamer.pl

Otwock   ul. Armii Krajowej 13      http://www.wspins.edu.pl

Warszawa  ul. Smulikowskiego 6/8     http://www.wsp.edu.pl

Warszawa  ul. 17 Stycznia 32       http://www.wsotih.edu.pl

Warszawa  ul. Meksykańska 6        http://www.dobrauczelnia.pl

Warszawa  ul. pl. Defilad 1        http://www.wszechnicapolska.edu.pl

Warszawa  ul. Świeradowska 43       http://faceart-academy.com

Płock    ul. gen. Dąbrowskiego 2     http://www.pwsz.plock.org.pl

Warszawa  ul. Żwirki i Wigury 61     http://www.amwaw.edu.pl/

Siedlce   ul. Młynarska 17

Warszawa  ul. Okólnik 2

Warszawa  ul. Szczęśliwicka 40      http://www.aps.edu.pl

Siedlce   ul. 3 Maja 54

Warszawa  ul. Krakowskie Przedmieście 5

Warszawa  ul. Miodowa 24

Warszawa  ul. Marymoncka 34        http://www.awf.edu.pl/

Warszawa  ul. Marymoncka 99

Ciechanów  ul. Płocka 100

Radom    ul. Pułaskiego 9

Warszawa  ul. Czerniakowska 128

Warszawa  ul. Wawelska 56

Ciechanów  ul. Kopernika 7
Radom     ul. Stare Miasto 10

Siedlce    ul. Asłanowicza 2

Mława     ul. Kopernika 38       http://www.pwsz.ciechanow.pl

Radom     ul. Malczewskiego 29     http://www.pr.radom.pl/

Warszawa   ul. pl. Politechniki 1    http://www.pw.edu.pl

Płock     ul. Łukasiewicza 17      http://www.pw.edu.pl/

Warszawa   ul. Koszykowa 79

Warszawa   ul. Nowoursynowska 166

Radom     ul. Wośnicka 125

Warszawa   ul. al. Niepodległości 162  http://www.sgh.waw.pl/

Warszawa   ul. Słowackiego 52/54     http://www.sgsp.edu.pl

Radom     ul. Przytycka 4        http://www.umcs.lublin.pl/

Radom     ul. Bolesława Chrobrego 31  http://www.umcs.lublin.pl/

Warszawa   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
                       http://www.uw.edu.pl/

Płock     ul. al. Kobylińskiego 25   http://www.uw.edu.pl/

Ostrołęka   ul. Kołobrzeska 15

Warszawa   ul. Smulikowskiego 6 lok.8

Opole     ul. Katowicka 55       http://www.opole.janski.edu.pl

Opole     ul. Augustyna Kośnego 72   http://www.wsb.opole.pl/

Nysa     ul. Armii Krajowej 7 19    http://www.pwsz.nysa.pl/

Opole     ul. Mikołajczyka 5      http://www.po.opole.pl/

Opole     ul. pl. Kopernika 11a     http://www.uni.opole.pl/

Opole     ul. Katowicka 68       http://www.wsm.opole.pl

Rzeszów    ul. Wincentego Pola 2     http://www.prz.rzeszow.pl/

Stalowa Wola ul. Hutnicza 12        http://www.prz.rzeszow.pl/

Rzeszów    ul. al. Rejtana 16c      http://www.univ.rzeszow.pl

Krasne                   http://www.univ.rzeszow.pl

Przemyśl   ul. Stawowa 27

Rzeszów    ul. Cegielniana 14      http://www.wspia.eu

Przemyśl   ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 2
                      http://www.wspia.eu
Bukowsko   ul. Wola Sękowa 37       http://www.uniwlud.republika.pl

Rzeszów   ul. Sucharskiego 2       http://www.wsiz.rzeszow.pl

Rzeszów   ul. Miłocińska 40        http://www.wsie.edu.pl

Krosno    ul. Bohaterów Westerplatte 20 http://www.agh.edu.pl/

Przemyśl   ul. Łukasińskiego 12

Przemyśl   ul. Kościuszki 2

Krosno    ul. Rynek 1           http://www.pwsz.krosno.edu.pl/

Przemyśl   ul. Żołnierzy I Armii WP 2   http://pwszprzemysl.edu.pl

Sanok    ul. Mickiewicza 21       http://www.pwsz.wsanok.pl

Jarosław   ul. Czarnieckiego 16      http://www.pwste.edu.pl

Jasło    ul. Wincentego Pola 41     http://www.pwsz.krosno.edu.pl

Rzeszów   ul. Mickiewicza 1

Tarnobrzeg  ul. H. Sienkiewicza 50     http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl

Białystok  ul. Krakowska 9         http://www.wskioz.edu.pl

Białystok  ul. Choroszczańska 31      http://www.wse.edu.pl

Białystok  ul. Ciepła 40          http://wsfiz.edu.pl

Białystok  ul. Skłodowskiej-Curie 14    http://www.uwb.edu.pl/

Białystok  ul. Kilińskiego 1

Białystok  ul. Kawaleryjska 5

Białystok  ul. Sienkiewicza 14

Suwałki   ul. Noniewicza 83

Białystok  ul. Wiejska 45a         http://www.pb.bialystok.pl/

Suwałki   ul. Sejneńska 35        http://www.pb.bialystok.pl/

Augustów   ul. al. kard. Wyszyńskiego 3b  http://www.pb.bialystok.pl/

Suwałki   ul. Kościuszki 6

Łomża    ul. Akademicka 14        http://www.pwsip.edu.pl

Sopot    ul. Jana z Kolna 35       http://www.wsfia.pl

Gdańsk    ul. Wydmy 3           http://www.gwsa.pl/

Gdańsk    ul. Łagiewniki 3        http://www.wsse.edu.pl

Słupsk    ul. Kozietulskiego 6-7     http://www.whsz.slupsk.pl
Gdańsk    ul. Brzegi 55         http://www.gdansk.pjwstk.edu.pl

Gdańsk    ul. Miszewskiego 12/13     http://www.wstih.pl

Gdańsk    ul. Biskupia 24 b       http://www.gwsh.gda.pl

Sopot     ul. Kościuszki 47       http://www.ssw.sopot.pl

Gdynia    ul. Śląska 35/37        http://www.swpd.edu.pl

Gdańsk    ul. Dolna Brama 8       http://www.wsb.gda.pl/

Gdynia    ul. Kielecka 7         http://www.wsaib.pl

Gdynia    ul. Armii Krajowej 46     http://www.wsks.pl

Gdynia    ul. Kołłątaja 1        http://www.wsb.gdynia.pl

Gdynia    ul. Morska 81-87

Gdańsk    ul. Łąkowa 1/2

Gdańsk    ul. Targ Węglowy 6

Gdańsk    ul. Wiejska 1         http://www.awf.gda.pl/

Gdańsk    ul. Polanki 62         http://www.univ.gda.pl/

Gdańsk    ul. Narutowicza 11/12     http://www.pg.gda.pl/

Chojnice   ul. Świętopełka 10

Redzikowo

Słupsk    ul. Arciszewskiego 22a

Sopot     ul. Armii Krajowej 119/121   http://www.univ.gda.pl

Gdańsk    ul. Sienkiewicza 5a      http://www.univ.gda.pl

Gdańsk    ul. Pomorska 68        http://www.univ.gda.pl

Hel      ul. Morska 2          http://www.univ.gda.pl

Borucino                   http://www.univ.gda.pl

Gdynia    ul. al. Piłsudskiego 46    http://www.univ.gda.pl

Katowice   ul. ks. bpa St. Adamskiego 7  http://www.wsbif.pl

Zabrze    ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40 http://www.janski.edu.pl

Ruda Śląska  ul. Królowej Jadwigi 18    http://www.wshrs.edu.pl

Katowice   ul. Mickiewicza 29       http://www.wsti.pl

Częstochowa ul. Pułaskiego 4/6        http://www.ap.edu.pl

Bytom     ul. Aleja Legionów 2      http://www.bytom.pjwstk.edu.pl
Katowice    ul. Bankowa 8         http://www.wszop.edu.pl

Bielsko-Biała  ul. Sikorskiego 4       http://www.wseh.pl

Katowice    ul. Krasińskiego 2       http://www.swsz.pl

Katowice    ul. Rolna 43          http://wst.com.pl

Bielsko-Biała  ul. A. Frycza Modrzewskiego 12 http://wsa.bielsko.pl

       ul.
Dąbrowa GórniczaCieplaka 1c          http://www.wsb.edu.pl

Katowice    ul. Gallusa 12         http://www.gallus.pl

       ul.
Dąbrowa GórniczaKościelna 6          http://www.wsps.pl

Chorzów     ul. Wandy 66          http://www.chorzow.wsb.pl

Katowice    ul. Mickiewicza 29       http://www.swsm.pl

Gliwice     ul. Hutnicza 9

Katowice    ul. Bogucicka 3

Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8        http://www.ajd.czest.pl

Bielsko-Biała  ul. Dworkowa 5         http://www.ae.katowice.pl/

Katowice    ul. 1 Maja 50         http://www.ae.katowice.pl/

Rybnik     ul. Rudzka 13c         http://www.ae.katowice.pl/betapl/kategoria/494/

       ul.
Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1

Katowice    ul. Zacisze 3

Katowice    ul. Raciborska 37

Bielsko-Biała  ul. Willowa 2

Katowice    ul. Mikołowska 72a       http://www.awf.katowice.pl/

Częstochowa ul. al. Jana Pawła II 126/130

Bielsko-Biała  ul. Krakowska 30

Bytom      ul. Chorzowska 22

Gliwice     ul. Hutnicza 9

Racibórz    ul. Słowackiego 55

Cieszyn     ul. Frysztacka 44

Racibórz    ul. Słowackiego 55       http://www.pwsz.raciborz.edu.pl

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69        http://www.pcz.pl/

Będzin     ul. Promyka 26         http://www.pcz.pl/
Katowice    ul. Krasińskiego 8       http://www.polsl.pl/

Gliwice     ul. Akademicka 2a        http://www.polsl.gliwice.pl/

Żory      ul. Rybnicka 5         http://www.polsl.pl/

Rybnik     ul. Kościuszki 54        http://www.polsl.pl/

Sosnowiec    ul. Franciszkańska 5a      http://www.polsl.pl/

Tychy      ul. al. Piłsudskiego 10     http://www.polsl.gliwice.pl/

       ul.
Dąbrowa Górniczaks. Augustynika 1

Zabrze     ul. Roosevelta 26/28      http://www.polsl.pl/

Tychy      ul. al. Piłsudskiego 10     http://www.polsl.pl/

Katowice    ul. Poniatowskiego 15

Zabrze     ul. pl. Traugutta 2

Sosnowiec    ul. Jagiellońska 4

Katowice    ul. Bogucicka 3

Sosnowiec    ul. Żytnia 8          http://www.us.edu.pl/

Sosnowiec    ul. Będzińska 39        http://www.us.edu.pl/

Katowice    ul. Bankowa 12         http://www.us.edu.pl/

Cieszyn     ul. Bielska 62         http://www.us.edu.pl/

        ul.
Jastrzębie-Zdrój 1 Maja 61           http://www.us.edu.pl/

Chorzów     ul. 75 Pułku Piechoty 1     http://www.us.edu.pl/

Sosnowiec    ul. Śnieżna 2          http://www.us.edu.pl/

Bielsko-Biała  ul. Willowa 2          http://www.ath.bielsko.pl/

Kielce     ul. Peryferyjna 15       http://www.wsh-kielce.edu.pl

Kielce     ul. Staffa 7          http://www.wsap-kielce.edu.pl

       ul. Akademicka 12
Ostrowiec Świętokrzyski             http://www.wsbip.edu.pl

Pińczów     ul. 3 Maja 17          http://www.wsuz.pl

Sandomierz   ul. Krakowska 26        http://www.wshp.sandomierz.pl

Starachowice ul. Szkolna 10           http://ahe.lodz.pl

Kielce     ul. Żeromskiego 5

Sandomierz   ul. Mariacka 1

Kielce     ul. al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
                         http://www.tu.kielce.pl/
Sandomierz  ul. Krakowska 26

Kielce    ul. Helenówek 2

Olsztyn   ul. Barczewskiego 11     http://wsiie.olsztyn.pl

Olsztyn   ul. Bydgoska 33       http://www.osw.olsztyn.pl

Elbląg    ul. Lotnicza 2        http://www.euh-e.edu.pl

Elbląg    ul. Stoczniowa 10      http://www.janski.pl

Olsztyn   ul. Prawocheńskiego 19

Braniewo   ul. Botaniczna 11      http://www.uwm.edu.pl/

Ostróda   ul. Pieniężnego 6      http://www.uwm.edu.pl/

Elbląg    ul. Wojska Polskiego 1    http://www.pwsz.elblag.pl

Olsztyn   ul. Oczapowskiego 2     http://www.uwm.edu.pl/

Ełk     ul. Kościuszki 23      http://www.uwm.edu.pl/

Łężany                  http://www.uwm.edu.pl/

Szczytno   ul. Kasprowicza 1

Poznań    ul. Nieszawska 19      http://www.wshig.poznan.pl

Poznań    ul. Brzeźnicka 3       http://www.uczelniakosmetyczna.pl

Poznań    ul. Głogowska 26       http://www.wsus.pl

Poznań    ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 http://www.wsnhid.pl

Gniezno   ul. Pstrowskiego 3a     http://www.milenium.edu.pl

Leszno    ul. Królowej Jadwigi 10   http://www.wsh-leszno.pl

Jarocin   ul. Al. Niepodległości 34a  http://www.wwshe.edu.pl

Poznań    ul. Św. Marcin 40      http://www.wwstiz.pl

Poznań    ul. Al. Niepodległości 2   http://www.wsb.poznan.pl

Poznań    ul. Petera Mansfelda 4    http://www.kde.edu.pl

Piła     ul. Aleja Niepodległości 2  http://www.wsb.pila.pl

Poznań    ul. Niedziałkowskiego 18   http://www.pwsb.pl

Poznań    ul. Robocza 4        http://www.wszib.poznan.pl

Poznań    ul. Grabowa 22        http://wseit.edu.pl

Poznań    ul. Estkowskiego 6      http://www.wsl.com.pl

Poznań    ul. Prądzyńskiego 53     http://www.wseiii.pl
Konin     ul. Przyjaźni 1         http://www.pwsz.konin.edu.pl/

Leszno    ul. pl. Kościuszki 5

Poznań    ul. al. Niepodległości 10    http://www.ue.poznan.pl

Kalisz    ul. Rzemieślnicza 6       http://www.ae.poznan.pl/

Konin     ul. ks. Popiełuszki 4      http://www.ae.poznan.pl/

Piła     ul. gen. Sikorskiego 19     http://www.ae.poznan.pl/

Poznań    ul. Fredry 10

Poznań    ul. św. Marcin 87

Poznań    ul. Wojska Polskiego 28

Konin     ul. Przemysłowa 120

Poznań    ul. al. Marcinkowskiego 29

Poznań    ul. Królowej Jadwigi 27/39   http://www.awf.poznan.pl/

Gniezno    ul. Kostrzewskiego 5-7     http://www.ceg.amu.edu.pl

Leszno    ul. pl. Kościuszki 5

Kalisz    ul. Nowy Świat 4        http://www.pwsz.kalisz.pl/

Piła     ul. Podchorążych 10       http://www.pwsz.pila.pl

Leszno    ul. Mickiewicza 5        http://www.pwsz.edu.pl/

Poznań     ul. pl. Skłodowskiej-Curie 5  http://www.put.poznan.pl/

Piła     ul. Podchorążych 10       http://www.put.poznan.pl/

Gniezno    ul. Jana III Sobieskiego 18b  http://www.put.poznan.pl/

Kalisz    ul. Rzemieślnicza 6       http://www.put.poznan.pl/

Konin     ul. Wrzosowa 6         http://www.put.poznan.pl/

Pleszew    ul. Poznańska 38        http://www.amu.edu.pl

       ul. Wolności 12
Ostrów Wielkopolski              http://www.amu.edu.pl

Kościan    ul. Bernardyńska 2       http://www.amu.edu.pl

Wągrowiec   ul. Kościuszki 49        http://www.amu.edu.pl

Jarocin    ul. Park 3           http://www.amu.edu.pl

Krotoszyn   ul. Mickiewicza 11       http://www.amu.edu.pl

Kalisz    ul. Nowy Świat 28-30      http://www.amu.edu.pl

Śrem     ul. Grunwaldzka 10       http://www.amu.edu.pl
Poznań    ul. Wieniawskiego 1      http://www.amu.edu.pl

Konin     ul. Wyszyńskiego 3       http://www.umk.pl/

Gniezno    ul. Stefana Wyszyńskiego 38  http://www.pwsz-gniezno.edu.pl

Szczecin   ul. Żołnierska 53       http://www.zpsb.szczecin.pl

Szczecin   ul. al. Wojska Polskiego 128  http://www.wsb.szczecin.pl

Szczecin   ul. Broniewskiego 9      http://www.wseit.pl

Szczecin   ul. al. 3 Maja 1a       http://www.wset.pl

Szczecin   ul. Pl. Kilińskiego 3     http://www.pte.szczecin.pl

Szczecin   ul.Waryńskiego 6        http://www.wskipz

Szczecin   ul. Mieszka I 61 c       http://www.cb.szczecin.pl

        ul. Kazimierza Wielkiego 17
Stargard Szczeciński             http://www.stargardinum.pl

Szczecin   ul. Wały Chrobrego 1-2

Darłowo    ul. Szpitalna 1

Szczecin   ul. Grodzka 50

Szczecin   ul. Janosika 8

Wałcz     ul. Bydgoska 50

Koszalin   ul. Racławicka 15-17      http://www.tu.koszalin.pl/

Szczecinek  ul. Armii Krajowej 29

Szczecin   ul. al. Piastów 17       http://www.ps.pl

Szczecin   ul. Rybacka 1

Szczecin   ul. al. Jedności Narodowej 22a http://www.us.szc.pl/

Rewal     ul. Szkolna 1         http://www.us.szc.pl/

Dębno     ul. Mickiewicza 36       http://www.us.szc.pl/

Świnoujście  ul. Niedziałkowskiego 2    http://www.us.szc.pl/

Koszalin   ul. Zwycięstwa 137-139

Koszalin   ul. Leśna 1

Wałcz     ul. Bydgoska 50        http://www.pwszwalcz.org.pl/
Tel / Fax
tel. 052 3312703 fax: 052 3330270

tel. 82/ 563-18-00; 563-24-97 fax: 82/ 563-24-96

tel. 0 42 674 52 74 fax: 0 42 632 42 23

tel. 042 683 44 18 fax: 042 683 44 22

tel. (0 12) 683 24 02 fax: (0 12) 683 24 14

tel. 018 442 16 67

tel. (22) 676 94 85

tel. 015/844 65 43 fax: 015/844 54 88

tel. 089 534 32 03 fax: 089 534 33 20

tel. (091) 48 38 169 fax: (091) 48 38 176

tel. 091 422-04-22 fax: 091 424-14-94

tel. 71 358 27 00 do 04 fax: 71 358 27 14

tel. (71) 79-50-393 fax: (71) 79-50-388

tel. 74 6400340 fax: 74 6400341

tel. +48 71 325 15 14 fax: +48 71 325 15 61

tel. (71) 36-46-222 fax: (71)36-46-003

tel. /71/ 342 35 03 fax: +48 /71/ 342 05 07

tel. 0-71 / 328-14-14

tel. 071/799-19-36 fax: 071/799-19-37

tel. 071 333 11 07, (-08) fax: 071 333 11 08

tel. (71) 718 81 11

tel. 76/ 749-89-29 fax: 76/ 749-89-28

tel. 071 791 77 22, 791 77 33 fax: 071 322 33 03

tel. 071/ 37 72 101 fax: 071/ 37 72 107

tel. 071 344 49 24 fax: 071 344 89 82

tel. 71 356 16 46

tel. 076 746 53 53 fax: 076 746 53 52
tel. (0-75) 753 82 07

tel. (0-71) 367 40 15

tel. (0-74) 641 92 00 fax: (0-74) 641-92-00

tel. (0-71) 368 01 00

tel. (0-74) 815 23 29

tel. (0-75) 753 82 07

tel. (0-74) 848 46 99

tel. (0-76) 831 49 81

tel. (0-75) 734 15 51

tel. (071) 784-10-01, (071) 784-00-01 fax: 784-01-09

tel. (0-71) 355 55 43

tel. 071 320 50 20

tel. (0-71) 343 80 31

tel. (0-71) 347 32 00

tel. (0-76) 845 05 05

tel. (075) 645 33 25 fax: (075) 645 33 10

tel. (0-71) 329 27 67

tel. (0-76) 862 48 64

tel. (0-71) 339 84 22

tel. (0-71) 339 84 22

tel. (0-76) 723 29 10 fax: 723-29-05

tel. (0-71) 320 26 00

tel. (0-74) 847 86 56

tel. (0-75) 755 15 99

tel. (0-76) 862 23 79

tel. 0-71 343 68 47

tel. (0-75) 771 75 00

tel. (0-74) 867 40 09

tel. (071) 367-40-15 fax: (071) 367-16-27

tel. (0-76) 835-35-66
tel. 056 66 10 712 fax: jw

tel. 052 345 24 40 fax: 052 345 24 40

tel. (52) 584 10 01 fax: (52) 584 10 02

tel. (052) 348 52 95 fax: (052) 348 52 95

tel. 52 58 29 100

tel. 0-52/ 322-03-22, 500 149 149 fax: 052/ 339 30 22

tel. 56 66 09 211

tel. 056-65-220-83 fax: 056-65-220-83

tel. (0-52) 373 16 51

tel. (0-52) 341 91 00

tel. (0-52) 321 05 82

tel. Rektor 0-52 373 14 50

tel. (0-52) 585 33 00 fax: (0-52) 585 33 08

tel. (0-56) 611 40 10 fax: (0-56) 611 47 97

tel. (0-54) 231 32 92

tel. 054 231 60 80 fax: 054 231 43 52

tel. 081 445 41 37 fax: 081 445 41 93

tel. 084 677 67 09 fax: 084 677 67 10 (15)

tel. 081 749 17 77 fax: 081 749 17 77

tel. (81) 865 43 54 fax: (81) 865 43 54

tel. 084/ 638 34 44 fax: 084/ 638 35 00

tel. (81) 8810323

tel. 0-81 532 09 10

tel. (0-25) 798 35 98

tel. (0-81) 445 50 00

tel. (0-84) 639 60 31

tel. (0-82) 576 54 73

tel. (0-81) 827 21 27

tel. (0-83) 342 87 00

tel. (0-82) 564 01 78
tel. (0-81) 888 87 90

tel. (0-82) 564 21 04

tel. (0-83) 342-65-30 fax: (0-83) 342-65-31

tel. (0-82) 565 88 95

tel. (0-82) 565 88 95

tel. (0-82) 564 20 98

tel. (0-81) 532 73 64

tel. (0-83) 345 04 40

tel. (0-83) 342 69 66

tel. (0-81) 537 51 00

tel. (0-84) 686 70 68

tel. (0-84) 638 66 01

tel. (0-82) 565-88-95 fax: (0-82) 565-88-94

tel. (068) 363-00-55 fax: (068) 374-20-40

tel. (095) 733 66 60 fax: (095) 733 66 61

tel. (0-95) 727 91 00

tel. (0-68) 320 63 48

tel. (0-95) 763 11 45

tel. (0-95) 727 91 00

tel. (0-95) 759 24 00

tel. (0-95) 721-60-10 fax: 721-60-11

tel. (0-68) 352 83 00 fax: (0-68) 352-83-03

tel. (0-95) 763 82 88

tel. (0-95) 720 17 38

tel. (0-95) 722 38 04

tel. (0-95) 721 61 14

tel. (0-95) 720 17 39

tel. (0-68) 328 20 00

tel. (0-95) 751 58 26

tel. 0-42 632 29 29 fax: 0-42 632 23 51
tel. 0-42 716 24 71 fax: 0 42 716 24 72

tel. (042) 27 50 100

tel. 44/645 21 00 fax: 44/645 21 00

tel. 042 6780550 fax: 042 6782589

tel. (42) 630 76 70

tel. 046 8344002; 046 8344009 fax: 046 8344007

tel. 42 63 15 800-806 fax: 42 63 15 827

tel. (0-46) 832-51-40 fax: (0-46)834-90-91

tel. 043 828 63 02

tel. 091 422-04-22 fax: 091 424-14-94

tel. 061 8330 530 fax: 61 8331 543

tel. 44 648 60 81 fax: 44 648 64 96

tel. 44 682 86 95 fax: 44 682 86 95

tel. 44 733 01 11 fax: 44 733 01 11

tel. (0-42) 633 92 39

tel. (0-43) 871 40 47

tel. 42 25 47 598

tel. (0-44) 732 74 00

tel. (0-42) 678 60 41

tel. (0-46) 837 55 99

tel. (0-43) 843 34 40

tel. (0-46) 837 54 12

tel. (0-42) 634 58 00

tel. (0-42) 636 55 22

tel. (0-44) 733 00 03

tel. (0-43) 822 72 66

tel. 0-46 837 99 56, 0-46 837 99 56

tel. (0-46) 833 33 11

tel. (0-42) 215 82 09

tel. (0-46) 874 83 74
tel. 635 40 02, 635 41 77

tel. (0-44) 724 97 20

tel. (0-43) 822 04 61

tel. (0-46) 832 59 16

tel. 042 639 39 76

tel. (0-46) 832 50 60

tel. (0-43) 822 80 03

tel. 042/639-91-10 fax: 042/631-04-60

tel. (032) 623 24 26 fax: (032) 632 51 80

tel. 12 25 24 400

tel. (012)423-38-40 fax: (012)292-50-04

tel. 338745425, 338742080 fax: 338744605

tel. 012-431-18-90 wew.110 fax: 012-431-18-82

tel. (0-12) 654 54 69,( 0-12) 654 48 62 fax: (0-12) 654 54 69

tel. (12) 633 09 21 fax: (12) 633 09 21

tel. 012 422 10 33

tel. (12) 628-28-01 fax: (12) 628-20-40

tel. (12) 422-30-68 fax: (12) 421-67-25

tel. 0124262065 wew. 39 fax: 0124262066

tel. 0-18 443 50 59 fax: 0-18 444 46 92

tel. (0-12) 293 50 29

tel. (0-18) 443 45 45 fax: 443-46-08

tel. 0-12 293 58 41

tel. (0-18) 266 29 55

tel. (0-14) 633 24 90

tel. (0-12) 617 22 22

tel. (0-33) 843 09 89

tel. (0-12) 421 66 36

tel. (12) 662 60 14 fax: (12) 637 22 43

tel. 018 337-54-74
tel. (0-12) 662 42 51

tel. (0-33) 823 40 89

tel. (0-12) 299 20 14

tel. (0-33) 843 24 48

tel. (0-12) 683 10 00

tel. (0-12) 628 34 47

tel. (0-12) 421 76 68

tel. (0-12) 631 86 11

tel. (0-12) 422 57 01

tel. (0-14) 631 66 20 fax: 631-66-00

tel. (0-18) 261-07-00

tel. (0-12) 628 20 00

tel. (0-12) 293 50 29

tel. (0-12) 422 10 33

tel. (22) 53 91 919 fax: (22) 53 91 989

tel. (022) 624-95-58 fax: (022) 624-95-60

tel. (22) 58 44 500 fax: (22) 58 44 501

tel. (0 22) 675 88 65/67 fax: (0-22) 675 88 66

tel. (0 24) 366 41 00, 366 41 50 fax: (0 24) 366 41 48

tel. (22) 622-01-09 fax: (22) 629-44-13

tel. (22) 837-38-72 fax: (22) 837 71 90

tel. 022 855-49-16; 0-801-080-380 fax: 022 855 49 16 w. 113

tel. (22) 828-97-34 fax: (22) 828-97-36

tel. 022-886-50-12/13/15 fax: 022-886-50-14

tel. 22 3389898 fax: 22 8264817

tel. (022) 457 23 00 fax: (022) 457 23 03

tel. 0 22 862 32 24 fax: 0 22 862 32 47

tel. (22) 234 70 89, (22) 234 70 85 fax: 22) 234 70 16

tel. (022) 855-47-59 fax: (022) 855-47-58

tel. (22) 656 71 87-89 fax: (022) 656 71 75
tel. 046 862 50 80 fax: 046 862 50 80

tel. 022 8345714

tel. 23 692 98 13 do 16 fax: 23 692 53 98

tel. 022 8258035 fax: 022 8258031

tel. (22) 59 00 700 fax: (22) 818 00 52

tel. 0-22 848 28 22 fax: 0-22 856 52 06

tel. (22) 26 28 888 fax: (22) 26 28 801

tel. 022 - 644 07 97

tel. 022 321 85 55 fax: 022 321 85 84

tel. 022 719-52-15 fax: 022 719-52-15

tel. 22 330 57 23 do 27

tel. (022) 576 47 36 fax: (022) 576 47 37

tel. (22) 616.15.66 fax: (22) 672 59 63

tel. 22 656 62 56 fax: 22 827 76 71

tel. 606 577 421

tel. (0-24) 366 54 20 fax: (0-24) 366-54-21

tel. (0-22) 572 00 00

tel. (0-25) 633 64 10

tel. (0-22) 827 72 41

tel. (0-22) 658 00 69

tel. (0-25) 644 20 95

tel. (0-22) 320 02 00

tel. (0-22) 831 02 16

tel. (0-22) 834 04 31

tel. (0-22) 834 04 71

tel. (0-23) 672 46 29

tel. (0-48) 360 81 30

tel. (0-22) 841 42 06

tel. (0-22) 825 12 81

tel. (0-23) 672 36 49
tel. (0-48) 340 09 80

tel. (0-25) 644 84 34

tel. (0-23) 654 98 34

tel. (0-48) 361 70 00

tel. Dział ds. studiów 0-22 660 53 30

tel. (0-24) 367 21 00

tel. (0-22) 628 26 34

tel. (0-22) 593 10 00

tel. (0-48) 384 60 23

tel. (0-22) 337 90 00

tel. (0-22) 833 19 83

tel. (0-48) 331 28 23

tel. (0-48) 361 74 43

tel. 022 5524041

tel. (0-24) 365 86 51

tel. (0-29) 769 10 34

tel. (0-22) 330 57 35

tel. 0-77 4427650-52 fax: 0-77 4427650

tel. 77 544 31 65

tel. (077) 409 08 67 fax: (077) 435 29 89

tel. (0-77) 400 60 00

tel. (0-77) 541 60 63

tel. (0-77) 44 10 882

tel. 0-17 865 11 00

tel. (0-15) 844 89 12

tel. 0-17 872 10 00

tel. (0-17) 855 50 27

tel. (0-16) 672 02 31

tel. (017) 86 70 400 fax: (017) 86 70 499

tel. (016) 679 13 30 fax: (016) 677 90 50
tel. 013 46 66 391, 668 507 730 fax: -

tel. (0-17) 866-11-11 fax: (0-17) 866-12-22

tel. 17 866 04 30 fax: 17 866 04 30

tel. (0-13) 432 17 77

tel. (0-16) 678 55 02

tel. (0-16) 678 91 57

tel. (0-13) 437 55 00 fax: (013) 437 55 11

tel. (0-16) 678 94 59

tel. (0-13) 465 59 52 fax: (0-13) 465-59-59

tel. (0-16) 624-46-20 fax: 624-46-50

tel. (0-13) 446 34 04

tel. (0-17) 852 61 53

tel. (0-15) 822-90-15 fax: (0-15) 823-57-88

tel. 85 7499430 fax: 85 7499431

tel. . 085 652 09 25 fax: 085 652 50 62

tel. 085 67 85 956 fax: 085 67 85 918

tel. (0-85) 745 70 00

tel. (0-85) 748 54 00

tel. (0-85) 742 15 07

tel. (0-85) 743 53 98

tel. (0-87) 566 29 78

tel. (0-85) 746 90 00

tel. (0-87) 563 02 58

tel. (0-87) 643 62 59

tel. (0-87) 566 20 07

tel. 86 215 59 50 fax: 86 215 66 00

tel. 058 524 13 00 fax: 058 524 13 01

tel. (58) 305 08 12, 305 08 89

tel. (058) 301 31 79 fax: (058) 305 65 18

tel. (0-59) 8482863 fax: (0-59) 8482867
tel. 058 555 02 67

tel. 058/341 94 52 fax: 058/348 82 20

tel. 058 306 54 78 fax: 058 303 20 00

tel. (0-58) 550-78-80 fax: (0-58) 550-78-80

tel. 58 661 83 91 fax: 58 661 83 93

tel. 58 346 38 89 fax: 58 323 89 25

tel. (058) 660 74 10 fax: (058) 621 12 70

tel. 058 661 88 71 fax: 058 661 89 55

tel. (58) 305 47 43, tel. kom. 795 430 864 fax: (58) 323 89 25

tel. (0-58) 690 12 92

tel. (0-58) 300 92 00

tel. (0-58) 301 28 01

tel. (0-58) 554 74 00

tel. (0-58) 341 05 58tel. (0-52) 397 92 83

tel. (0-59) 811 83 85

tel. (0-59) 840 53 28

tel. (0-58) 550 90 00

tel. 0-58 552 93 26

tel. (0-58) 557 05 31

tel. (0-58) 675 08 36

tel. (0-58) 684 60 50

tel. (0-58) 660 16 00

tel. (032) 251 96 50 fax: (032) 257 23 54

tel. 032 273 31 94, 032 797 97 24 fax: 032 273 31 94

tel. 0(prefiks)32 2481 292 fax: 0(prefiks)32 2481 29

tel. (032) 207-30-70; 207-30-80 fax: (032) 207-30-74

tel. 34 3684226 fax: 34 3684245

tel. (32) 387 16 60 fax: (32) 389 01 31
tel. (32) 355 97 71 fax: 258 92 64

tel. 033 816 51 69/70

tel. 032/ 255 34 17; 252 40 84 fax: 032/ 209 02 99

tel. (32) 202 50 34 fax: (32) 252 28 75

tel. 033 810 01 89, 033 815 11 07 fax: 033 810 01 89 w. 143

tel. 032 262 28 05, 295 93 10 fax: 032 295 93 44

tel. +48 32 20 79 211 do 212 fax: +48 32 20 79 213

tel. 32 264 74 75 fax: 32 264 74 75

tel. 032 24 105 24 fax: 032 3498 485

tel. 032 207 27 00 fax: 032 207 30 74

tel. (0-32) 231 35 15

tel. (0-32) 257 73 37

tel. (0-34) 378 41 00

tel. (0-33) 812 32 65

tel. (0-32) 257 70 00

tel. (0-32) 432 98 50

tel. (0-32) 455 35 93 w. 102

tel. (0-32) 255 40 17

tel. (0-32) 205 50 22

tel. (0-33) 827 93 49

tel. (0-32) 251 40 66

tel. (0-34) 365 11 28

tel. (0-33) 496 50 63

tel. (0-32) 282 07 94

tel. (0-32) 231 35 15

tel. (0-32) 415 50 20 w. 129

tel. (0-33) 852 53 72

tel. (0-32) 415-50-20 fax: (0-32) 415-50-02

tel. (0-34) 325 52 11

tel. (0-32) 267 45 66
tel. 0-32 603 41 09

tel. (0-32) 237 11 00

tel. (0-32) 434 26 26

tel. (0-32) 422 62 46

tel. (0-32) 297 92 87

tel. (0-32) 219 02 65

tel. (0-32) 262 74 60

tel. (0-32) 277 73 05

tel. (0-32) 219 02 66

tel. (0-32) 208 36 00

tel. (0-32) 271 72 10

tel. (0-32) 292 55 41

tel. (0-32) 257 73 37

tel. 0-32 291 34 94

tel. (0-32) 291 83 81

tel. (0-32) 359 24 00

tel. (0-33) 854 61 00

tel. (0-32) 476 20 66

tel. (0-32) 247 95 00

tel. (0-32) 368 93 63

tel. (33) 8279 349 lub 350

tel. (41) 3317410 fax: (41) 3685129

tel. 041 368 60 77 fax: 041 368 66 61

tel. 041 260-40-40 fax: 041 263-21-10

tel. 041 357 67 50 fax: 041 357 77 44

tel. (015)8326081 fax: (015)8326081 wew.300

tel. (041)274 99 03

tel. (0-41) 344 20 11

tel. (0-15) 832 37 39

tel. (0-41) 342 44 44
tel. (0-15) 832 22 84

tel. (0-41) 346 08 00

tel. 89-5275545 fax: 5275545

tel. (0-89) 526 04 00 fax: (0-89) 526 04 00

tel. (055)239 38 10 fax: (055)239 38 01

tel. (55) 230 40 50 fax: (55) 230 40 55 w. 20

tel. (0-89) 523 49 28

tel. (0-55) 243 09 20

tel. (0-89) 646 95 96

tel. (0-55) 239 88 55 fax: 239-88-52

tel. (0-89) 523 49 13

tel. (0-87) 621 60 76

tel. (0-89) 755 41 99

tel. (0-89) 624 35 81

tel. 061/871 15 30, 871 15 50 fax: 061/871 15 33

tel. 61 655 85 85 fax: 61 655 85 70

tel. 061 886 28 00 fax: 061 886 28 19

tel. 61 85 84 370 fax: 061 85 84 362

tel. 061 425 75 70 fax: 061 425 53 54

tel. 065/ 529-47-77 fax: 065/ 529-35-20

tel. 62 505 20 60 fax: 62 747 85 90

tel. 061 851 69 71 fax: 061 855 14 68

tel. 0616553333 fax: 0613553227

tel. (061) 658 24 00 fax: (061) 663 20 64

tel. 067 211 73 10 fax: 067 212 49 72

tel. 61 670 55 70, 61 833 14 65 fax: 061 833 14 33

tel. 061 835 15 11 fax: 061 835 19 27

tel. 061832 77 76 fax: 061832 77 76

tel. (061) 850 47 63 fax: (061) 850 47 89

tel. 061 8330 530 fax: 61 8331 543
tel. (0-63) 242-72-00 fax: (0-63) 249-72-31

tel. (0-65) 529 94 26

tel. +48 61 856 90 00 fax: +48 61 866 89 24

tel. (0-62) 766 27 93

tel. (0-63) 249 71 55

tel. (0-67) 212 34 32

tel. (0-61) 854 60 00

tel. (0-61) 856 89 00

tel. (0-61) 848 72 00

tel. (0-63) 242 31 52

tel. (0-61) 855 25 21

tel. (0-61) 835 50 00

tel. (0-61) 423 70 00

tel. (0-65) 529 94 26

tel. (0-62) 757-26-18 fax: (0-62) 767-95-06

tel. (0-67) 352 26 00

tel. (0-65) 529-60-60 fax: (0-65) 529-60-76

tel. 0-61 665 36 40

tel. (0-67) 213 75 05

tel. (0-61) 426 31 34

tel. (0-62) 766 72 02

tel. (0-63) 242 08 96

tel. (0-62) 508 00 44

tel. 0 502 22 89 90

tel. (0-65) 511 09 87

tel. (0-67) 262 79 80

tel. (0-62) 747 22 50

tel. (0-62) 725 32 75

tel. (0-62) 757 58 63

tel. (0-61) 282 89 30
tel. (0-61) 829 40 00

tel. (0-63) 242 66 55

tel. (0-61) 42-42-942

tel. (+48 91) 814 94 10 fax: (+48 91) 814 94 40

tel. 091 422 58 58

tel. +4891 420 13 33

tel. (0-91) 489 12 05 fax: (0-91) 812 03 97

tel. 091-455-34-55 fax: 091-455-34-71

tel. 914883117 fax: 914883117

tel. 91 48 38 164 fax: 91 48 30 581

tel. 91 577 83 60 fax: 91 577 83 65

tel. (0-91) 480 94 00

tel. (0-94) 314 24 26

tel. (0-91) 488 02 43

tel. 0-91 422 08 51

tel. (0-67) 387 19 31

tel. (0-94) 347 86 20

tel. (0-94) 372 13 80

tel. (0-91) 449 41 11

tel. (0-91) 480 07 00

tel. 0-91 444 10 00

tel. (0-91) 386 24 78

tel. (0-95) 760 30 78

tel. (0-91) 321 18 67

tel. (0-94) 342 76 66

tel. (0-94) 343 01 93

tel. (0-67) 250-01-87
email
wsjo@wsjo.edu.pl

dziekanat@chelm.janski.edu.pl

wsth@wsth.edu.pl

uczelnia@medyk.edu.pl

wse@wse.krakow.pl

kwestura@swsz.edu.plwse@wse.stalowawola.pl

owsiiz@owsiiz.edu.pl

rekrutacja@sce.com.pl

wshtwp@wshtwp.pl

rekrutacja@dswe.pl

dziekanat@wsiz.wroc.pl

wstt@wstt.edu.pl

uczelnia@msl.com.pl

sekretariat@wszif.edu.pl

sekretariat@asesor.pl

wsf@wsf.edu.pl

dziekanat@horyzont.eu

wst@wst.com.pl

wroclaw@chodkowska.edu.pl

uzzm@uzzm.pl

sekretariat@swraiz.pl

edukacja@edukacja.wroc.pl

rekrutacja@wszib.wroc.pl

informacja@wsb.wroclaw.pl

sekretariat@dwspit.pl
rektor@am.wroc.pl
dziekanat@tsw.home.pl

rekrutacja@wss.edu.pl

rekrutacja@bsw.edu.pl

sekretariat@bydgoszcz.wsinf.edu.pl

rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl ; dsp@wsb.bydgoszcz.pl

rekrutacja@kpsw.edu.pl

rekrutacja@wsb.torun.pl

dziekanat@twsp.pl
kontakt@umk.pl
dts@kul.pl

poczta@wszia.edu.pl

sekretariat@wsei.lublin.plrektorat@pwszzamosc.pl

kazimierz@umcs.pl
wsb@wsb.gorzow.pl
rekrutacja@wschodzachod.edu.pl
wsinf@wsinf.edu.pl

rekrutacja@wsh.net.pl

info@wssip.edu.pl

office@swspiz.pl

dziekanat@pwsz.skierniewice.pl

uczelnia@ahe.lodz.pl

informacja@wsehsk.home.pl

sieradz@wshe.lodz.pl

sekretariat@wshe.pabianice.pl

dziekanat@wssm.edu.pl

piotrkow@ahe.lodz.pl

radomsko@ahe.lodz.pl

belchatow@ahe.lodz.pl
rektorat@filmschool.lodz.pl
wspim@wspim.edu.pl

rekrutacja@afm.edu.pl

info@kwspz.pl

szkola@wste.edu.pl

ichudzik@wsei.edu.pl

rekrutacja@krakow.janski.edu.pl

wsu@wsu.pl

http://www.uj.edu.pl

s-0@wis.pk.edu.pl

rektorat@apeiron.edu.pl

biuro@mwsz.edu.pl

nowysacz@wschodzachod.edu.pl
rekrutacja@chodkowska.edu.pl ; www.chodkowska.edu.pl

dziekanat@wstijo.edu.pl

pjwstk@pjwstk.edu.pl

informacja@uczelniawarszawska.pl

rekrutacja@wlodkowic.pl

rekrutacja@wshifm.edu.pl

wit@wit.edu.pl

rekrutacja@wszp.edu.plavans@avans.com.pl

informacja@pedagogium.pl

rekrutacja@wsei.pl

manage@wsz-sw.edu.pl

mba@biznes.edu.plrekrutacja@collegium.edu.pl
info@wszim-sochaczew.edu.pl

rekrutacja@wstir.edu.pl

rektorat@ah.edu.pl

rektorat@wseiz.pl

rekrutacja@mac.edu.pl

rekrutacja@wsbio.waw.pl

sekretariat@wscil.edu.plalmamer@almamer.pl

dziekanat@wspins.edu.pl

wsp@wsp.edu.pl

dziekanat@wsotih.edu.pl

rekrutacja@dobrauczelnia.pl

rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

sekretariat@faceart-academy.com
sgsp@sgsp.edu.pl
rekrutacja@adm.uw.edu.pl
dziekanat@opole.janski.edu.pl

opole@wsb.wroclaw.pl

biurorektora@pwsz.nysa.pl
mul2000@poczta.onet.pl

wsiz@wsiz.rzeszow.pl

info@wsie.edu.pl
biuro@wskosm.pl

wse@wse.edu.pl

wsfiz@wsfiz.edu.pl
rektorat@wsfia.pl

rekrutacja@gwsa.pl

info@wsse.edu.pl

rektorat@whsz.slupsk.pl
gdansk@pjwstk.edu.pl

wstih@wstih.edu.pl

rekrutacja@gwsh.gda.pl

office@ssw.sopot.pl

rekrutacja@swpd.edu.pl

rekrut@wsb.gda.pl

rekrutacja@wsaib.pl

sekretariat@wsks.pl

rekrutacja@wsb.gdynia.pl
info@wsbif.pl

dziekanat@zabrze.janski.edu.pl

http://www.wshrs.edu.pl

info@wsti.pl

info@ap.edu.pl

informatyka.bytom@pjwstk.edu.pl
rekrutacja@wszop.edu.pl

wseh@wseh.pl

admin@swsz.katowice.pl

wst@wst.com.pl

wsa@wsa.bielsko.pl

info@wsb.edu.pl

info@gallus.pl

dziekanat@wsps.pl

rekrutacja@chorzow.wsb.pl

info@swsm.pl
promocja@wsh-kielce.edu.plinfo@wsbip.edu.pl

administracja@wsuz.pl

http://www.wshp.sandomierz.pl

starachowice@ahe.lodz.pl
twp@twp.olsztyn.pl

osw@osw.olsztyn.pl

rekrutacja@euh-e.edu.pl

rekrutacja@janski.pl
wshig@wshig.poznan.pl

dziekanat@uczelniakosmetyczna.pl

wsus@wsus.poznan.pl

info@wsnhid.pl

gniezno@milenium.edu.pl

dziekanat@wsh-lesznp.pl

rekrutacja@wwshe.edu.pl

szkola@wwstiz.pl

wsb@wsb.poznan.pl

rekrutacja@kde.edu.pl

wsb@wsb.pila.pl

rekrutacja@pwsb.pl

rekrutacja@wszib.poznan.pl

rekrutacja@wseit.edu.pl

dziekanat@wsl.com.pl

rekrutacja@wseiii.pl
zpsb@zpsb.szczecin.pl

rekrutacja@wsb.szczecin.pl

szczeci@wseit.edu.pl

rektorat@wset.plpsk@data.pl

dziekanat@cb.szczecin.pl

dziekanat@stargardinum.pl
   BACK                  Patent attorneys

Reg. number    First name  Surname
        58 Alina    Domańska-Baer

        76 Henryk    Przedcieczeński

        87 Kazimierz  Skrzypczak

       104 Jerzy    Chrzanowski

       117 Zbigniew   Bałczewski

       154 Hanna    Fuszara

       161 Andrzej   Jaeszke

       163 Brunon    Jankowski

       165 Danuta    Jeleniewicz

       183 Benedykt   Walkowski

       192 Anna     Bartosz

       199 Henryk    Frąk

       215 Krystyna   Dębowska-Lisowska

       218 Stanisław  Magiełka

       222 Ryszard   Mocarski

       231 Ryszard   Próchniak

       235 Lucjan    Ruta

       241 Danuta    Wydrzyńska

       262 Mieczysław  Durka

       271 Roman    Bułka

       289 Waldemar   Zajączkowski

       304 Zygmunt   Chrzanowski

       314 Andrzej   Grabowski

       322 Zbigniew   Kamiński

       338 Zenon    Mucharski

       346 Jan     Prościński

       378 Henryk    Warda
382 Tadeusz   Szczepanik

416 Aleksander  Grzybowski

418 Hanna    Dreszer-Lichańska

443 Tadeusz   Golisz

458 Wanda    Kulikowska

461 Piotr    Gałecki

463 Jerzy    Wojcieszko

474 Karol    Cendlak

476 Jerzy    Kamiński

492 Walerian   Rogala

495 Janusz    Chojnacki

507 Maria    Kłonowska

513 Antoni    Piechota

530 Karol    Nowak

535 Lech     Han

576 Władysław  Twardowski

587 Stanisława  Zając

591 Wit     Flis

599 Tadeusz   Kruszyński

626 Zbigniew   Momot

649 Bronisław  Buła

658 Mirosław   Biruk

667 Witold    Biskup

673 Jan     Zieliński

675 Małgorzata  Gomólińska

677 Witold    Żółkowski

682 Marian    Bruski

700 Wiesław   Pałkiewicz

721 Maciej    Krawczyk

743 Andrzej   Marasek
 745 Andrzej   Wysocki

 757 Jeremi    Marszałek

 767 Stanisław  Jop

 770 Zdzisław   Binek

 779 Romuald   Misiewicz

 793 Bronisław  Trala

 796 Eliza    Wójtowicz

 811 Antoni    Cieszkowski

 813 Józef    Gubała

 835 Tadeusz   Warzybok

 837 Zbigniew   Turczyński

 840 Aleksander  Tyński

 842 Józef    Soliński

 845 Stefan    Kawecki

 854 Lidia    Paszkowska

 866 Janusz    Mączewski

 906 Elżbieta   Leszczyńska-Widera

 908 Wiesław   Raszkiewicz

 909 Heliodor   Stypułkowski

 933 Stanisław  Kwiatkowski

 951 Bolesław   Szurek

 956 Jan     Podhorski

 962 Wiesława   Kosińska-Nowicka

 977 Tadeusz   Dowgiało

 978 Stanisław  Lis

 981 Barbara   Kotlicka

 992 Konrad    Wowro

1003 Jan     Piątek

1005 Anna     Żebruń

1021 Andrzej   Górnikiewicz
1027 Teresa   Tyszka

1028 Bolesław  Kula

1034 Iwona    Błaszczyńska

1035 Edward   Buczyński

1038 Władysław  Kowalkiewicz

1045 Janusz   Żurek

1051 Andrzej   Przykorski

1058 Irena    Wiecierzyńska

1059 Romuald   Suszczewicz

1060 Andrzej   Ponikiewski

1068 Henryk   Wróbel

1080 Józef    Zasada

1089 Zygmunt   Kwiatkowski

1096 Irena    Czarnecka

1105 Danuta   Jankowska

1108 Piotr    Kowalski

1121 Jerzy    Tarnicki

1124 Cecylia   Zarówna

1127 Bogusław  Barczyk

1130 Tadeusz   Tarko

1132 Anna    Burakowska

1139 Jerzy    Bonecki

1147 Karol    Dziadosz

1151 Jerzy    Pasich

1153 Urszula   Ziółkowska

1154 Walter   Caputa

1168 Alicja   Jelonek

1175 Marian   Saładziak

1195 Andrzej   Gołębniak

1197 Krystyna  Galas
1200 Leonard   Skarbek

1205 Krystyna  Szczepańska

1220 Kazimiera  Poprawska

1224 Jerzy    Teodorowicz

1231 Kazimierz  Dubicki

1249 Jerzy    Wróblewski

1252 Elżbieta  Andrzejak

1265 Marian   Pietrucha

1267 Halina   Przybysiak

1283 Henryk   Filipow

1299 Urszula   Trawińska

1305 Zbigniew  Czekalski

1318 Jan     Wierzchoń

1321 Kazimierz  Łapiński

1323 Agnieszka  Jakobsche

1331 Janusz   Woszczek

1335 Michał   Bartula

1338 Karyna   Kuciak-Próchniak

1340 Izabella  Ludwicka

1344 Tadeusz   Rejman

1347 Bogdan   Pietrzak

1349 Tadeusz   Siwek

1363 Wojciech  Wieluński

1374 Czesław   Klimczuk

1383 Stanisław  Pająk

1388 Kazimierz  Zabłocki

1390 Stanisław  Koryl

1391 Józef    Szydło

1401 Wiesław   Wosik

1407 Maciej   Chmielnik
1410 Bogumiła  Ratajczak

1411 Elżbieta  Pietrzak

1415 Stanisław  Vasina

1420 Eugeniusz  Garbacz

1424 Piotr    Starbała

1427 Janusz   Nowakowski

1434 Henryk   Zawadzki

1444 Żaneta   Romer

1463 Maria    Płanik-Tomczak

1464 Elżbieta  Wilamowska-Maracewicz

1478 Jan     Kunicki

1480 Andrzej   Ciemniecki

1483 Paweł    Rozdeiczer-Kryszkowski

1490 Kazimierz  Woźniak

1493 Zofia    Kiewlicz

1496 Alicja   Adamczak

1501 Janusz   Jaśkiewicz

1502 Jerzy    Guziński

1516 Henryk   Szafulera

1517 Janusz   Gołda

1518 Marek    Passowicz

1527 Bogusław  Bachorz

1537 Karol    Bocionek

1546 Lech    Foremski

1554 Janina   Dobber

1558 Monika   Wnuczyńska-Porzonny

1560 Aranka   Biegun

1562 Roman    Wołowczyk

1566 Anna    Kamińska

1571 Marek    Besler
1574 Ewa     Nizińska-Matysiak

1576 Małgorzata  Rawa

1581 Henryk    Adamowicz

1585 Ryszard   Tarczyński

1604 Małgorzata  Brzeska-Kozioł

1624 Romana    Leszczyńska

1629 Jan     Durski

1630 Czesław   Popławski

1631 Elżbieta   Olbrzymek

1634 Bogdan    Janicki

1637 Andrzej   Markiewicz

1641 Leokadia   Korga

1652 Stanisław  Smreczyński

1660 Zenon    Wdowiak

1675 Barbara   Kośnik

1681 Ewa     Malewska

1682 Józefa    Winohradnik

1683 Grażyna   Bartczak

1689 Grażyna   Palka

1692 Renata    Wojtas-Słodownik

1693 Janina    Marzencka

1699 Marek    Kramarz

1701 Zofia    Pardon

1711 Janina    Gołębniak

1715 Anna     Więcek

1716 Roman    Gąsiorowski

1717 Lidia    Bańkowska

1724 Jerzy    Magdziarek

1730 Andrzej   Kuzniecow

1736 Eleonora   Razik
1737 Bożydar    Piotrowski

1755 Halina    Głogowska

1763 Jerzy     Skoczek

1766 Andrzej    Kacperski

1770 Janina    Bielak-Tarko

1774 Sławomira   Łazewska

1791 Krystyna   Lewińska

1798 Dobrosława  Kosicka

1799 Jolanta    Froehlich

1801 Krystyna   Kozłowska

1802 Wanda     Matyjasik

1803 Jadwiga    Woszczalska

1805 Zbigniew   Kęsy

1806 Włodzimierz  Caban

1808 Jacek     Czabajski

1809 Maria     Kosek

1812 Barbara    Bogdan

1815 Zbigniew   Liszkowski

1818 Urszula    Sierpińska

1821 Barbara    Pracz

1825 Edward    Kozłowski

1827 Waldemar   Nawrot

1829 Ireneusz   Marzec

1833 Anna     Drozd

1834 Gabriela   Przybylska

1843 Józef     Pęcina

1849 Monika    Dziarnowska

1853 Bonifacy   Krzykała

1856 Hanna     Matuszczyk

1857 Alicja    Indeka-Chromik
1861 Ewa     Błaszak

1864 Jan     Szuta

1877 Ryszard   Rosół

1885 Ewa     Kaczur-Kaczyńska

1887 Iwona    Sierzputowska

1888 Barbara   Adamowicz

1890 Elżbieta   Słomczyńska

1891 Tomasz    Bućko

1894 Ewa     Grecka-Adamiec

1896 Helena    Pieniążek

1898 Maria    Kobek

1908 Ewa     Grenda

1919 Jan     Bucyk

1921 Alicja    Łebska

1930 Alicja    Drozd-Bajda

1932 Małgorzata  Janicka

1935 Barbara   Kopta

1937 Izabella   Raniszewska

1940 Lucjan    Kalita

1942 Adela    Struska

1944 Henryk    Kukliński

1947 Wanda    Wierzbicka-Dobrzyńska

1949 Krzysztof  Filip

1954 Andrzej   Markiewicz

1962 Marek    Zakrzewski

1964 Antoni    Garstka

1969 Urszula   Skrzypczak

1972 Urszula   Walas

1976 Andrzej   Buczek

1977 Jan     Klar
1981 Zofia    Gałajda

1986 Janina    Kossowska

1990 Stanisław  Nowak

1991 Stanisław  Satoła

1997 Tadeusz   Ostrzychowski

1999 Bogusława  Rzepecka-Reder

2008 Paweł    Zawadzki

2021 Polikarp   Majewski

2022 Dorota    Czepiel

2033 Barbara   Kehl

2035 Zofia    Radoman

2037 Elżbieta   Cukierman

2039 Anna     Zwolińska-Mytko

2041 Janusz    Dziuk

2045 Maria    Adamowicz

2046 Janina    Majchrzak

2047 Tadeusz   Dziedzic

2048 Leszek    Więckowski

2058 Bronisław  Sawicki

2060 Alina    Magońska

2061 Anna     Wachowiak

2062 Aleksandra  Samolczyk

2064 Mirosław   Boruc

2065 Anna     Kalita

2068 Jerzy    Ostrowski

2071 Mirosława  Wiśniewska

2075 Maria    Zalewska

2077 Marek    Mazur

2079 Stanisław  Budner

2084 Bogusław   Wojanowski
2085 Julian    Zięba

2096 Jerzy    Potocki

2097 Ryszard   Rożek

2099 Alina    Budner

2100 Zofia    Zatorska

2104 Zofia    Sulima

2107 Joanna    Bocheńska

2113 Jolanta   Walczak

2114 Genowefa   Borczykowska

2116 Danuta    Wojtynek

2124 Małgorzata  Geissler

2125 Przemysław  Sajewski

2126 Antoni    Gubernat

2131 Ireneusz   Nosiadek

2140 Jan     Kaczmarczyk

2142 Andrzej   Rygiel

2143 Maria    Trela

2144 Anna     Ciborowska

2147 Teresa    Czub

2149 Wojciech   Lasota

2152 Ryszard   Chmielewski

2154 Barbara   Urbańska-Łuczak

2155 Zdzisław   Zachwyc

2157 Jolanta   Dziubińska

2161 Wiesław   Bieniak

2163 Ryszard   Wołoszyński

2165 Danuta    Niburska

2170 Jan     Michalak

2171 Ewa     Turzyniecka

2180 Marek    Wielgosz
2184 Danuta    Hryszkiewicz

2186 Ryszard    Janczak

2187 Halina    Bernat-Koszarska

2190 Janina    Wierzbicka

2193 Tadeusz    Kachnic

2194 Magdalena   Jung

2196 Adam     Bogacz

2199 Krystyna   Giertler-Kuminek

2203 Przemysław  Groszkowski

2211 Danuta    Dopierała-Bachora

2215 Zbigniew   Letner

2217 Teresa    Pruska-Jabłońska

2221 Jerzy     Radecki

2223 Stanisław   Mączka

2225 Jadwiga    Tomicka-Widuch

2229 Ewa      Apanasewicz

2232 Ryszard    Woźniak

2240 Andrzej    Kałużny

2249 Włodzimierz  Słowikowski

2253 Chrystian   Przybylski

2254 Piotr     Konieczny

2256 Kazimierz   Pietras

2263 Janina    Włodarczyk

2265 Jacek     Jamrozik

2267 Dorota    Duraj

2277 Roman     Jankowski

2279 Alina     Dobrowolska-Segit

2281 Jacek     Kwapisz

2282 Wojciech   Lisiecki

2283 Maciej    Klassek
2286 Bożenna    Filipowska

2287 Alicja    Drzewiecka

2290 Maciej    Kaszubski

2292 Teresa    Konarska

2293 Mieczysław  Cisło

2295 Wiesław    Kuracki

2299 Jerzy     Cwalina

2300 Helena    Nisztuk

2305 Alicja    Pers

2307 Jerzy     Łuczak

2310 Wiesław    Famulski

2313 Jacek     Warchał

2316 Iwona     Góral

2317 Maria     Juszczak

2318 Andrzej    Chodanionek

2319 Anna     Szafruga

2322 Anna     Stopińska-Ślefarska

2332 Małgorzata  Grabowska

2333 Stanisław   Jarosiński

2334 Andrzej    Rogowski

2335 Zofia     Lipska-Trych

2336 Roman     Wichliński

2338 Marek     Ginter

2340 Włodzimierz  Aleksiński

2343 Elżbieta   Janowska

2344 Andrzej    Grząka

2352 Danuta    Nikiel

2358 Zdzisław   Maciejewicz

2366 Tadeusz    Wilczarski

2370 Maria     Brodzicka
2372 Anna     Rowińska

2373 Bogumiła   Kozak-Maszczyńska

2375 Andrzej    Dzięgielewski

2376 Roman     Wołczyk

2390 Kazimierz   Olbromski

2391 Andrzej    Stachowski

2394 Elżbieta   Ostrowska

2396 Ryszard    Hubisz

2397 Władysław   Pawłowski

2398 Ryszard    Władimirow

2404 Jan      Kuzański

2408 Ewa      Balińska

2410 Jerzy     Ziółkowski

2415 Elżbieta   Postołek

2419 Tadeusz    Ziejewski

2420 Magdalena   Pietrosiuk

2423 Marian    Małachowski

2424 Paweł     Miniuk

2429 Barbara    Wdowicka

2433 Ryszard    Watras

2435 Andrzej    Szymczyk

2440 Włodzimierz  Martyna

2449 Mieczysław  Hasiak

2453 Łucja     Ornat

2460 Zbigniew   Korzeniowski

2461 Iwona     Brodowska

2462 Edward    Wiechowski

2463 Anna     Królikowska

2465 Aleksander  Nikołajew

2466 Władysław   Bajda
2468 Zbigniew   Słysz

2471 Wiesława   Fila

2473 Marek    Jędrych

2474 Marian    Werk

2481 Grażyna   Tomaszewska

2482 Anna     Cieniuch-Kokowicz

2498 Jan     Niewieczerzał

2499 Grażyna   Pomianek

2503 Andrzej   Masłowski

2505 Henryk    Pisiński

2506 Andrzej   Adamiec

2507 Janusz    Bury

2510 Anna     Kwapich

2516 Maria    Bortnik

2517 Piotr    Dyner

2528 Andrzej   Duch

2529 Aleksandra  Skowron

2530 Andrzej   Krawczyk

2536 Małgorzata  Schnerch

2543 Zdzisław   Kozicki

2546 Irena    Rachubik

2548 Mieczysław  Nowiński

2552 Urszula   Borowska-Kryśka

2563 Janusz    Tchórz

2565 Marek    Pasternak

2572 Wiesława   Surmiak

2580 Aleksander  Kamiński

2583 Elżbieta   Czosnowska

2584 Ryszard   Surma

2587 Teresa    Wawrzyniak-Tarka
2593 Irena    Glebowicz

2596 Anna     Żmudka

2597 Jan     Matuszyk

2599 Jan     Surmiak

2600 Wojciech   Lech

2607 Michał    Wróblewski

2610 Maciej    Miszczak

2611 Zofia    Kiwała

2612 Halina    Szyszkowska

2613 Maria    Chodurek

2616 Marta    Miczkowska

2618 Katarzyna  Żeromska

2619 Adam     Zgóralski

2621 Anna     Lonc-Markowska

2627 Grażyna   Basa

2628 Małgorzata  Tobolska

2630 Marek    Pszona

2632 Lucjan    Błaszczyk

2635 Henryk    Drelichowski

2636 Roman    Szymański

2639 Zofia    Przybylska

2640 Marzena   Szyszka

2642 Piotr    Domański

2647 Jadwiga   Federowicz

2652 Mieczysław  Fronczek

2653 Irena    Janicka

2654 Andrzej   Borkowski

2655 Grzegorz   Młoczkowski

2658 Mirosław   Adamczyk

2660 Aldona    Maćkowiak-Czywczyńska
2662 Teresa   Królica

2663 Czesław   Zieniuk

2667 Grażyna   Więckowska-Lazanowicz

2671 Marian   Gancarz

2672 Piotr    Adamczyk

2674 Maria    Cichocka

2676 Zofia    Majewska

2679 Renata   Olejnik

2686 Dariusz   Szarek

2688 Jerzy    Woźnicki

2689 Krystyna  Kondracka

2690 Wiesław   Łukaszewski

2691 Krystyna  Pruchniak

2692 Andrzej   Cichy

2693 Janusz   Roykiewicz

2694 Jerzy    Dąbkowski

2695 Andrzej   Koczy

2696 Andrzej   Masiarek

2697 Halina   Rynkiewicz

2698 Maria    Toporowicz

2700 Mirosława  Chrastek

2701 Grzegorz  Ćwikliński

2702 Jerzy    Machura

2706 Anna    Doskoczyńska-Groyecka

2709 Krzysztof  Dorębski

2710 Ewa     Garstka

2713 Bożenna   Żukowska

2714 Andrzej   Fus

2717 Bogdan   Musiał

2718 Joanna   Pawlik
2720 Krzysztof  Grzegorczyk

2723 Zenon    Kołodziejczyk

2724 Jerzy    Jonak

2733 Jadwiga   Sitkowska

2734 Krystyna  Jabłonowska

2735 Krystyna  Ratajczak

2737 Krystyna  Chochorowska-Winiarska

2740 Zenon    Michalczuk

2741 Grażyna   Padee

2744 Józefa   Kędzierska

2746 Anna    Wojtkiewicz

2748 Krystyna  Hyżewicz

2752 Anna    Miga

2753 Elżbieta  Golisz

2755 Igor    Sawicki

2757 Regina   Kozłowska

2759 Mirosław  Paczuski

2762 Elżbieta  Majcherczak

2763 Grzegorz  Psiorz

2764 Teresa   Witkowska

2765 Adam    Narbutt

2770 Zbigniew  Ramus

2771 Halina   Zarębska

2777 Benedykt  Kozakiewicz

2778 Gerard   Kuźnik

2781 Barbara   Szubryt

2784 Wojciech  Sójka

2785 Julita   Ucińska

2787 Elżbieta  Piątkowska

2789 Eleonora  Rozbicka
2795 Włodzimierz  Kujanek

2796 Tomasz    Milczek

2797 Dariusz    Zabrowarny

2798 Paweł     Górnicki

2799 Andrzej    Czerpak

2805 Renata    Dziurzyńska-Butryn

2809 Bronisław   Kijowski

2811 Danuta    Grodzicka-Kozak

2813 Andrzej    Sobina

2816 Jolanta    Woźniak

2818 Józef     Hładyniuk

2819 Zbigniew   Matuszczak

2820 Ireneusz   Taterka

2822 Zbigniew   Gieleciak

2824 Anna     Karwińska

2825 Karol     Matusiak

2826 Halina    Szuster

2830 Ryszard    Bartczak

2834 Wojciech   Zajączkowski

2835 Wojciech   Jarosz

2836 Anna     Słomińska-Dziubek

2837 Hanna     Borawska

2840 Mirosław   Swat

2841 Aleksandra  Konklewska

2844 Sławomir   Budziński

2845 Teresa    Mełgieś-Domańska

2846 Grzegorz   Bogacki

2849 Krystyna   Nastaj

2851 Edward    Wąsik

2852 Maria     Cieślak
2853 Wanda    Klajs-Biernacka

2857 Jolanta   Strączyńska

2858 Zenon    Woźniak

2860 Andrzej   Wlazło

2863 Piotr    Szulga

2864 Jerzy    Gruszecki

2865 Krzysztof  Tyczyński

2867 Paweł    Kuciński

2868 Krzysztof  Piasecki

2869 Sławomira  Piotrowska

2870 Tadeusz   Szalkiewicz

2872 Jan     Duda

2873 Anna     Żuk

2874 Maria    Czerwińska

2875 Roman    Walenczak

2876 Krystyna   Delewicz

2879 Wojciech   Tabor

2881 Ryszard   Delinowski

2882 Bożenna   Lubacz

2885 Aleksander  Suszek

2886 Sławomir   Wodecki

2887 Bogusława  Borecka-Napiórkowska

2890 Leokadia   Misiak

2893 Marian    Brzoza

2895 Marian    Lasek

2896 Jan     Kuczkowski

2899 Czesław   Żurawicki

2902 Zdzisława  Miarczyńska

2903 Anna     Bełz

2904 Wiktoria   Czerwińska-Czerniak
2905 Krystyna  Kozak

2907 Zbigniew  Truszel

2908 Jan     Żygłowicz

2910 Wacław   Malej

2911 Bożenna   Kalewska

2912 Danuta   Dobkowska

2915 Andrzej   Pyrża

2916 Krystyna  Jankiewicz

2917 Wiesław   Kosiński

2920 Anna    Sobczyk

2921 Bogdan   Rokicki

2922 Michał   Świechowski

2924 Stanisław  Hołodyn

2925 Halina   Święcicka

2926 Danuta   Witkowska

2928 Teresa   Orzeszak

2929 Stanisław  Lipka

2931 Irena    Misztak

2932 Jolanta   Górczak

2935 Zofia    Szczepańska

2936 Ewa     Gromek

2937 Longina   Chomicka

2938 Barbara   Gugała

2940 Marianna  Zaremba

2942 Sławomir  Bogdan

2943 Leokadia  Płotczyk

2946 Monika   Więckowska

2947 Grażyna   Szafran

2948 Ewa     Cieślik

2949 Jadwiga   Witusowska
2951 Emilia    Stankiewicz

2952 Jarosław   Kulikowski

2954 Małgorzata  Kańtoch

2955 Iwona     Skulimowska-Makówka

2960 Bogdan    Niesiobędzki

2962 Alicja    Piotrowicz

2963 Henryk    Bartodziej

2964 Zbigniew   Bukowski

2965 Włodzimierz  Różycki

2967 Małgorzata  Ochab-Kowalska

2968 Czesław    Cebula

2971 Janina    Biernat

2975 Jerzy     Rajgrodzki

2976 Renata    Fiszer

2977 Irena     Tylińska

2980 Ryszard    Skubisz

2985 Teresa    Kuczyńska

2986 Jan      Urbanek

2987 Marek     Gonera

2988 Zbigniew   Gronek

2989 Joachim    Górecki

2990 Andrzej    Góźdź

2992 Danuta    Kieljan

2995 Józef     Paczkowski

2996 Iwona     Schimmelpfennig

2998 Zdzisław   Borowiec

3001 Jerzy     Koszarski

3005 Rafał     Danowski

3006 Krzysztof   Dynia

3009 Jacek     Kowalski
3010 Andrzej    Lipiński

3011 Jan      Psuj

3012 Zbigniew   Skrzyński

3013 Teresa    Szlagowska-Kiszko

3014 Henryk    Szwarc

3015 Anna     Korzeniewska

3018 Krystyna   Krajewska

3023 Andrzej    Kurzętkowski

3024 Stanisław   Janik

3032 Mirosław   Klar

3033 Bogusław   Kler

3034 Błażej    Rózga

3035 Jerzy     Lampart

3036 Renata    Zawadzka

3037 Grażyna    Furman

3038 Marta     Bartula-Toch

3039 Paweł     Waszak

3040 Anna     Korbela

3041 Jerzy     Kulpiński

3042 Janusz    Fiołka

3043 Piotr     Jankowski

3044 Małgorzata  Gizińska-Schohe

3045 Włodzimierz  Januszkiewicz

3046 Janusz    Rybiński

3047 Elżbieta   Kowal

3048 Urszula    Bartnik

3049 Lech     Bury

3050 Krzysztof   Abramowski

3051 Agnieszka   Pabijan-Zawadzka

3052 Ewa      Wojasińska
3053 Janina   Ochendal

3054 Ewa     Krzywdzińska

3055 Andrzej   Chrząstek

3056 Lilianna  Krawczyk

3057 Grzegorz  Kubisiak

3058 Marek    Nowicki

3059 Aneta    Balwierz-Michalska

3060 Krystyna  Bednarczyk

3062 Anna    Cybulka

3063 Zbigniew  Ciupiński

3064 Zbigniew  Czyż

3065 Bogdan   Duda

3066 Jolanta   Hawrylak

3067 Anna    Hołyst

3068 Lidia    Jabłońska

3069 Paweł    Jędrysiak

3070 Katarzyna  Karcz

3071 Teresa   Karczmitowicz

3072 Halina   Kozłowska

3073 Magdalena  Krekora

3074 Adam    Kruszewski

3075 Marek    Łazewski

3076 Zygmunt   Łątka

3077 Ewa     Maj-Skoludek

3078 Piotr    Malcherek

3079 Kazimierz  Oleszko

3081 Andrzej   Potempa

3083 Jakub    Radłowski

3084 Alicja   Rogozińska

3086 Manfred   Syma
3087 Jadwiga    Szewczyk

3088 Teresa    Sztandke

3089 Agnieszka   Śnieżko

3090 Olga     Welcer-Hrycaj

3091 Rafał     Witek

3092 Józef     Własienko

3093 Jolanta    Wróbel

3094 Anna     Zakrocka

3095 Paweł     Ziencik

3096 Maria     Kalińska

3097 Mirosława   Ważyńska

3098 Ludwik    Hudy

3099 Ryszard    Stachurski

3100 Danuta    Stefani-Iwanow

3101 Ryszard    Adamowicz

3102 Maria     Bujakowska

3103 Radosław   Chmura

3104 Łukasz    Czernicki

3105 Krzysztof   Czub

3106 Jarosław   Danelski

3107 Jolanta    Dąbrowska

3108 Magdalena   Drozd-Rudnicka

3109 Joanna    Dziubińska

3110 Sylwia    Fietko-Basa

3111 Ewa      Gał

3112 Zbigniew   Gałązka

3113 Włodzimierz  Gałązkiewicz

3114 Alicja    Kicińska-Fujawa

3115 Anna     Kisała

3116 Grażyna    Kocój
3117 Barbara   Kosińska

3118 Joanna    Kostrzewa

3119 Damian    Kubera

3120 Marek    Kułacz

3121 Elżbieta   Mackiewicz

3122 Małgorzata  Matyka

3123 Joanna    Piotrowska

3124 Wojciech   Włodarczyk

3125 Izabella   Dudek-Urbanowicz

3126 Maciej    Krawczak

3127 Marek    Kurek

3128 Szymon    Łukaszyk

3129 Aleksandra  Marcińska-Porzuc

3130 Joanna    Marek

3131 Agnieszka  Marszałek

3132 Bożena    Plucińska

3133 Zbigniew   Misiak

3134 Ewa     Mituś

3135 Jacek    Pańczyk

3136 Elżbieta   Pietruszyńska-Dajewska

3137 Ludwika   Przybyło

3138 Agnieszka  Radzymińska

3139 Jarosław   Rawa

3140 Alicja    Rumpel

3141 Dorota    Rzążewska

3142 Izabela   Sikora

3143 Lidia    Żochowska-Walczak

3144 Monika    Chimiak

3145 Agnieszka  Skrzypczak

3146 Renata    Sobajda
3147 Katarzyna   Sobczyńska

3148 Piotr     Stasiewski

3149 Joanna    Ślęczka

3150 Krzysztof   Święcicki

3151 Katarzyna   Tabor-Kmiecik

3152 Aleksandra  Twardowska

3153 Monika    Zielińska

3154 Wojciech   Zieliński

3155 Monika    Błaszczyk

3156 Piotr     Gaweł

3157 Włodzimierz  Kycia

3158 Ilona     Gruszka

3159 Katarzyna   Skarbek

3160 Marcin    Zarówny

3161 Sławomir   Wachowicz

3162 Magdalena   Cybulska

3164 Joanna    Janoszek

3165 Robert    Jarzynka

3166 Michał    Jędrzejewski

3167 Piotr     Kamiński

3168 Krzysztof   Kiciak

3169 Joanna    Kluczewska-Strojny

3170 Maciej    Komornik

3171 Mariusz    Kondrat

3172 Katarzyna   Lewicka

3173 Dorota    Maślanka

3174 Jacek     Pankowski

3175 Katarzyna   Tobiasz-Dumania

3176 Wojciech   Tykarski

3177 Agnieszka   Woszczak-Kamińska
3178 Piotr    Wydrzyński

3179 Aneta    Chmura

3180 Marcin   Fijałkowski

3181 Robert   Rozbicki

3182 Anna    Włodarczyk

3183 Monika   Wieczorkowska

3184 Piotr    Bożyk

3185 Lidia    Chlebicka

3186 Bartosz   Krakowiak

3187 Magdalena  Ślifirczyk

3188 Paweł    Kulikowski

3189 Jolanta   Mitura

3190 Iwona    Muda

3191 Dorota   Orlińska

3192 Izabela   Szychulska-Hawranek

3193 Agnieszka  Włodarczyk

3194 Beata    Wojtkowska

3195 Mirosław  Zduńczuk

3196 Edyta    Demby

3197 Anna    Górska

3198 Tomasz   Osiej

3199 Katarzyna  Czabajska

3200 Monika   Romalska

3201 Michał   Maracewicz

3202 Alicja   Iżykowska

3203 Romuald   Sawicki

3204 Paweł    Lenarczyk

3205 Monika   Kowalczyk

3206 Cezary   Radecki

3207 Agnieszka  Staniszewska
3208 Ewa     Pawińska

3209 Maciej    Lerman

3210 Edward    Słupek

3211 Klaudia   Błach-Morysińska

3212 Maciej    Bugalski

3213 Krzysztof  Dobieżyński

3214 Jan     Dobrzański

3215 Justyna   Duda

3216 Tomasz    Gawrylczyk

3217 Mariusz   Grzesiczak

3218 Agnieszka  Iwaniuk

3219 Marta    Kawczyńska

3220 Katarzyna  Komala-Wójcik

3221 Łukasz    Korga

3222 Arkadiusz  Michalak

3223 Marek    Mikosza

3224 Magdalena  Muzalewska

3225 Aleksandra  Nowak-Gruca

3226 Anna     Pasiut

3227 Agnieszka  Przyborska-Bojanowska

3228 Ewa     Sater

3229 Jakub    Sielewiesiuk

3230 Bartłomiej  Tomaszewski

3231 Paweł    Wac

3232 Sebastian  Walkiewicz

3233 Adrianna   Zięcik

3234 Joanna    Grząka

3235 Paweł    Kurcman

3236 Karol    Gajek

3237 Helena    Gajek
3238 Paweł    Wrześniewski

3239 Małgorzata  Zielińska-Łazarowicz

3240 Jarosław   Markieta

3241 Karolina   Marciniszyn

3242 Monika    Witkowska

3243 Tomasz    Słowikowski

3244 Agnieszka  Żebrowska-Kucharzyk

3245 Anna     Grzelak

3246 Beata    Suwała

3247 Agnieszka  Raczyńska

3248 Michał    Sosnowski

3249 Sylwia    Oleksiewicz

3250 Anna     Żebrowska

3251 Aleksandra  Kacperska

3252 Dorota    Grzyb

3253 Anna     Szczurek

3254 Monika    Dąbrowska

3255 Monika    Wielecka

3256 Anna     Gdula

3257 Katarzyna  Kręźlewicz

3258 Agnieszka  Kozłowska-Mościbroda

3259 Agnieszka  Gąsiorowska

3260 Paweł    Bryda

3261 Marek    Bury

3262 Joanna    Kulińska

3263 Marcin    Momot

3264 Wiesław   Piotrowski

3265 Małgorzata  Rejman

3266 Agnieszka  Suskiewicz

3267 Tomasz    Szelwiga
3268 Magdalena  Tarała

3269 Robert    Teofilak

3270 Mariusz   Tomaszewski

3271 Andrzej   Witek

3272 Łukasz    Sommer

3273 Aleksandra  Kryśka

3274 Marcin    Barycki

3275 Krystian   Maciaszek

3276 Danuta    Lasek

3277 Anna     Rożkowicz

3278 Katarzyna  Targosińska

3279 Danuta    Jóźwiak

3280 Patrycja   Czubkowska

3281 Katarzyna  Paprzycka

3282 Ksawery   Czubkowski

3283 Joanna    Sitko

3284 Roman    Bieda

3285 Magdalena  Filipek-Marzec

3286 Jolanta   Justyńska

3287 Anna     Meissner

3288 Bogusława  Piątkowska

3289 Anna     Sowa-Jadczyk

3290 Krzysztof  Sych

3291 Magdalena  Tagowska
              Source:
Patent attorneys      http://www.rzecznikpate
              ntowy.org.pl/
    City        www
    Poznań       details

    Warszawa

    Poznań

    Poznań       details

    Łódź

    Warszawa

    Gdańsk

    Gdynia

    Zielona Góra    details

    Warszawa

    Łódź

    Warszawa

    Kraków

    Starogard Gdański

    Włocławek

    Lublin       details

    Tarnów

    Warszawa

    Warszawa

    Bielsko-Biała    details

    Warszawa

    Warszawa

    Warszawa

    Warszawa

    Warszawa

    Gdynia

    Warszawa
Katowice

Warszawa

Warszawa

Bytom

Warszawa

Warszawa

Trzciniec

Poznań

Poznań

Wrocław

Warszawa

Warszawa

Rybnik

Gliwice

Wrocław   details

Katowice

Krosno

Bilcza

Łódź

Warszawa  details

Łódź

Gniezno

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Lublin

Toruń

Wrocław

Warszawa

Warszawa
Nysa

Gliwice  details

Warszawa

Gdańsk   details

Katowice

Rzeszów

Warszawa

Poznań

Kraków   details

Rzeszów  details

Katowice

Sanok

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Warszawa

Katowice

Świdnica  details

Warszawa

Komorów  details

Krosno   details

Poznań

Łódź    details

Otwock

Sieradz

Warszawa

Katowice

Koszalin  details

Warszawa

Kraków
Warszawa

Piotrków Trybunalski  details

Kielce

Warszawa

Poznań         details

Lublin

Warszawa

Wrocław

Poznań         details

Warszawa

Ostrów Wlkp      details

Wodzisław

Pruszków        details

Łódź          details

Warszawa

Toruń

Warszawa

Gdynia

Częstochowa

Kraków

Łomianki

Warszawa

Legionowo

Kraków

Gliwice

Bielsko-Biała

Bytom

Opole

Poznań         details

Warszawa
Warszawa      details

Bytom

Olsztyn      details

Bytom

Pruszków

Warszawa

Piła

Warszawa

Warszawa

Wasilków

Rybnik       details

Warszawa      details

Warszawa

Giżycko

Warszawa

Kraków

Kraków

Warszawa

Warszawa      details

Święta Katarzyna  details

Poznań

Warszawa

Lublin       details

Białystok

Trzebinia

Nowy Sącz

Rzeszów      details

Krosno

Wrocław

Poznań
Poznań

Swarzędz

Kraków

Kraków

Legionowo

Warszawa

Warszawa      details

Gdańsk

Warszawa

Warszawa      details

Kraków

Poznań

Warszawa

Katowice      details

Warszawa

Kielce

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Andrychów     details

Biskupice     details

Wrocław

Katowice      details

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Kielce

Bielsko-Biała

Opole

Karczew

Poznań
Dziekanów Polski

Toruń         details

Rybnik        details

Suchy Las, Złotniki  details

Włocławek

Warszawa

Warszawa

Gdańsk-Wrzeszcz

Gliwice

Konin         details

Świdnica Śl.     details

Gliwice        details

Kraków

Szczecin       details

Warszawa       details

Warszawa

Wrocław        details

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Kraków

Wrocław

Łódź

Poznań        details

Kraków

Łódź         details

Warszawa

Poznań

Warszawa

Swiętochłowice
Łódź          details

Kutno         details

Lublin         details

Kraków         details

Kraków

Warszawa

Warszawa

Łódź

Nowy Sącz

Wrocław        details

Wrocław

Łódź

Poznań

Tychy         details

Gdańsk         details

Warszawa

Warszawa

Poznań         details

Józefów

Warszawa

Otwock

Leszno

Sosnowiec       details

Wrocław        details

Ząbkowice Śl.     details

Elbląg         details

Warszawa

Konin

Kraków         details

Czechowice-Dziedzice  details
Warszawa    details

Łódź      details

Kielce

Łódź

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Głogów     details

Warszawa

Gliwice     details

Poznań

Warszawa

Warszawa

Legnica

Warszawa

Bielsko-Biała  details

Kraków

Olsztyn     details

Lublin

Kraków     details

Koszalin    details

Warszawa    details

Kraków

Koszalin

Warszawa

Zagnańsk

Poznań

Poznań     details

Lublin

Ostrowiec Św.
Warszawa

Warszawa

Łódź

Zgierz      details

Rzeszów      details

Wrocław      details

Katowice

Szczecin

Kraków

Warszawa

Sopot       details

Świdnik

Gliwice      details

Jelenia Góra

Gdynia

Poznań

Katowice

Pleszew      details

Świdnica Śląska

Kraków

Poznań      details

Poznań

Warszawa

Radom       details

Warszawa

Wieluń      details

Warszawa

Warszawa

Łódź

Tarnowskie Góry
Wrocław

Gdańsk     details

Warszawa    details

Łódź

Warszawa

Warszawa

Warszawa    details

Świdnik

Toruń

Katowice

Kraków

Kościan

Rzeszów     details

Będzin

Warszawa

Bielsko-Biała  details

Poznań

Warszawa

Gdańsk

Łódź

Poznań

Poznań     details

Wrocław

Łódź      details

Warszawa    details

Opole      details

Słupsk     details

Toruń

Warszawa

Katowice    details
Koszalin       details

Koszalin

Skarżysko-Kamienna

Luboń

Szczecin       details

Warszawa       details

Świdnik

Bielsko-Biała    details

Warszawa

Gdynia

Katowice

Łódź

Częstochowa

Wrocław       details

Lubin        details

Szczecin       details

Kamienna Góra

Gdynia        details

Zgorzelec

Łódź         details

Gorlice

Jarocin

Lublin

Przemyśl       details

Łódź

Bydgoszcz

Warszawa

Gdańsk        details

Poznań        details

Katowice       details
Lublin

Gdańsk         details

Piaseczno

Warszawa

Legnica

Warszawa

Siemianowice Śląskie  details

Zielona Góra

Warszawa

Poznań         details

Piotrków Tryb.

Wrocław

Katowice

Swarzędz

Warszawa

Warszawa        details

Warszawa

Warszawa

Ciechanów

Kraków

Warszawa

Świecie

Warszawa

Warszawa

Kraków

Kraków         details

Rybnik-Radziejów

Warszawa

Tczew         details

Lublin
Warszawa    details

Gliwice

Warszawa

Gliwice

Olsztyn

Kraków     details

Warszawa

Kraków     details

Lubrza

Bydgoszcz

Lubliniec   details

Warszawa

Warszawa    details

Kraków

Sochaczew

Warszawa    details

Bytom

Białystok   details

Katowice

Warszawa

Wrocław

Lublin

Lublin

Gorzów Wlkp.

Kraków     details

Warszawa    details

Warszawa    details

Warszawa

Zabrze

Warszawa
Mysłowice

Płock

Piotrków Tryb.

Piotrków Tryb.

Warszawa

Lublin         details

Warszawa

Gdańsk         details

Gliwice         details

Rzeszów         details

Sosnowiec

Rzeszów

Gdańsk         details

Bydgoszcz

Częstochowa

Katowice

Warszawa

Warszawa

Kraków

Lubin          details

Ząbki          details

Olszówka

Warszawa

Orzesze-Zawiść

Kielce         details

Opole

Bartoszyce

Nowe Miasto nad Wartą

Wrocław         details

Poznań         details
Białystok      details

Zawiercie

Orzesze-Jaśkowice

Warszawa      details

Bydgoszcz      details

Łódź        details

Warszawa

Skierniewice

Piastów       details

Kraków

Gliwice       details

Warszawa

Bielsko-Biała

Warszawa

Ćmińsk       details

Warszawa

Zielona Góra

Sosnowiec      details

Kraków       details

Poznań

Łódź

Warszawa

Tarnowskie Góry

Łódź

Łomża        details

Warszawa      details

Warszawa

Łódź        details

Katowice

Poznań       details
Częstochowa   details

Malbork

Józefów

Opoczno

Warszawa    details

Kraków

Tarnobrzeg

Ząbki

Chorzów     details

Warszawa

Zdzieszowice

Turek

Poznań

Wodzisław Śl.

Bytom

Warszawa    details

Chorzów

Łęczyca     details

Warszawa

Puławy

Zielona Góra

Bydgoszcz    details

Łęczna     details

Kraków     details

Sosnowiec    details

Płock

Białystok    details

Wieliczka

Kraków

Katowice    details
Radom      details

Bydgoszcz

Chełm      details

Warszawa    details

Płock      details

Zielona Góra

Kraków     details

Sanok

Józefosław   details

Stalowa Wola

Jelenia Góra  details

Łódź

Włocławek

Warszawa

Warszawa    details

Wrocław     details

Siedlce

Piła

Szczecin    details

Warszawa    details

Mikołów

Opole

Lublin

Warszawa

Rybnik

Chrzanów

Zgierz     details

Tomaszów Maz.  details

Poznań     details

Warszawa
Zielona Góra  details

Lublin

Gdańsk     details

Poznań     details

Płock

Gliwice

Warszawa

Gdańsk

Racibórz

Rybnik     details

Lublin

Pleszew

Szczecin    details

Tychy

Jaworzno

Kutno     details

Koszalin

Wrocław    details

Łódź      details

Warszawa    details

Warszawa    details

Milanówek

Łódź

Toruń     details

Warszawa

Poniatowa

Katowice

Puławy

Chrzanów

Warszawa    details
Gorlice

Dąbrowa Górnicza   details

Warszawa

Rzeszów       details

Białystok      details

Opole

Warszawa

Warszawa

Bełchatów

Warszawa       details

Warszawa

Pszczyna

Warszawa

Inowrocław

Gdynia        details

Kędzierzyn - Koźle

Kraków

Wrocław       details

Warszawa

Puławy

Puławy

Warszawa       details

Gorzów Wlkp     details

Jastrzębie Zdrój

Rybnik

Wieluń

Rybnik

Pabianice      details

Lublin        details

Łódź         details
Gdańsk

Bielsko-Biała

Kołaczyce

Wrocław

Warszawa

Białystok    details

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Gocław

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Piastów

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Piaseczno

Warszawa

Warszawa
Warszawa      details

Warszawa

Bytom       details

Warszawa

Elbląg

Warszawa

Mysłowice     details

Warszawa

Warszawa      details

Słaboszów

Skawina

Kraków

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Warszawa      details

Lublin       details

Warszawa

Kraśnik      details

Warszawa      details

Tarnobrzeg     details

Brodnica

Warszawa

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

Warszawa      details

Kraków

Bełchatów

Rzeszów      details

Rudna Mała     details

Warszawa
Poznań

Dąbrowa Górnicza

Wrocław

Warszawa

Skarszewy        details

Serock

Warszawa

Gdańsk         details

Warszawa

Mielec         details

Rytro          details

Łódź          details

OSSY          details

Szczecin        details

Nowa Sarzyna      details

Iwanowice

Gruszczyn        details

Częstochowa       details

Rzeszów         details

Kraków

Bożenkowo/gm.Osielsko  details

Wołomin         details

Warszawa        details

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Wołomin

Wołomin         details
Warszawa

Warszawa   details

Tarnobrzeg

Tarnów

Bydgoszcz

Katowice

Koszalin   details

Warszawa

Poznań    details

Poznań    details

Warszawa   details

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Puławy

Tłuszcz

Warszawa

Trzebina   details

Radom

Michałowice  details

Warszawa

Warszawa   details

Bogatynia

Katowice

Tychy     details

Opole

Łódź     details

Kraków    details

Warszawa

Racibórz
Wola Rasztowska

Warszawa

Warszawa

Opole

Wrocław      details

Wołomin

Kraków

Warszawa

Warszawa     details

Warszawa

Warszawa     details

Czernichów

Radom

Warszawa

Warszawa

Kraków

Warszawa     details

Wrocław      details

Gdańsk      details

Skierniewice   details

Warszawa     details

Wrocław      details

Łódź       details

Kielce      details

Poznań

Berlin

Radonie      details

Wadowice

Kraków

Rzeszów
Łódź

Warszawa

Mikołów

Chorzów            details

Warszawa

Gdańsk

Warszawa

Lublin

Warszawa

Czosnów

Szczecin

Katowice

Warszawa

Rybnik            details

Warszawa

Lubin             details

Wrocław

Oświęcim           details

Mysłowice

Warszawa

Warszawa

K/ Płocka gmina Stara Biała

Toruń             details

Łódź             details

Warszawa           details

Kraków            details

Pruszków

Warszawa

Warszawa           details

Warszawa
Warszawa

Coventry CV3 5QB, United Kingdom

Wrocław           details

Warszawa

Kraków           details

Kiekrz           details

Warszawa          details

Gorzów Wlkp.        details

Sosnowiec          details

Trzebownisko        details

Warszawa-Wesoła       details

Lubliniec          details

Warszawa          details

Gdynia

Warszawa

Konstancin-Jeziorna     details

Wrocław

Lidzbark          details

Garwolin          details

Piaseczno

Warszawa

Warszawa          details

Warszawa

Warszawa          details

Warszawa          details

26006 Logrono, Hiszpania  details

Łomianki          details

Józefów           details

Warszawa

Piaseczno          details
Piaseczno

Warszawa     details

Warszawa     details

Kalisz Pomorski  details

Lublin      details

Warszawa     details

Warszawa     details

Warszawa     details

Warszawa     details

Warszawa     details

Piaseczno     details

Warszawa

Lublin      details

Łomianki     details

Przemyśl     details

Lublin

Majdan

Nowa Iwiczna

Warszawa

Kraków      details

Warszawa     details

Gdańsk      details

Żyrardów

Warszawa     details

Wrocław      details

Legionowo     details

Warszawa     details

Nowa Iwiczna   details

Częstochowa

Kraków
Warszawa      details

Legionowo

Rzeszów      details

Warszawa      details

Wilga       details

Lublin       details

Warszawa      details

Tarnowskie Góry  details

Sochaczew

Dąbrowa Górnicza  details

Białystok     details

Józefosław     details

Kraków       details

Chorzów

Kraków       details

Wieliczka     details

Gdańsk       details

Kraków       details

Chełmiec      details

Gdańsk       details

Kraków       details

Warszawa      details

Warszawa      details

Chełm       details

Warszawa      details

Warszawa      details

Kraków       details

Warszawa      details

Warszawa      details

Warszawa
Warszawa      details

Warszawa      details

Warszawa      details

Warszawa

Warszawa      details

Zgorzelec     details

Warszawa

Warszawa      details

Kielce

Sulejówek

Błonie

Biała k. Płocka  details

Warszawa      details

Kraków       details

Radom

Mikołów

Radzymin

Szczecin      details

Wrocław

Warszawa      details

Lublin       details

Zielona Góra    details

Warszawa

Warszawa      details

Rudzica      details

Szczecin      details

Polkowice     details

Święta Katarzyna  details

Częstochowa    details

Wrocław      details
Lublin         details

Warszawa Wesoła

Tarnowskie Góry    details

Wrocław        details

Warszawa

Warszawa

Warszawa        details

Sulejówek

Warszawa

Cieszyn

Warszawa

Poznań         details

Rynia

Wrocław        details

Warszawa        details

Lublin         details

Liszki powiat Kraków  details

Sosnowiec       details

Kalisz         details

Wrocław        details

Poznań         details

Kraków

Gniezno        details

Warszawa
      BACK                Technological parks in Polan

Name                     City
Bydgoski Park Przemysłowy           Bydgoszcz

Bytomski Park Przemysłowy           Katowice

Częstochowski Park Przemysłowy        Częstochowa

Górnośląski Park Przemysłowy         Katowice

Grudziądzki Park Przemysłowy         Grudziądz

Jaworznicki Park Przemysłowy         Jaworzno

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy   Kędzierzyn Koźle

Mielecki Park Przemysłowy           Mielec

Noworudzki Park Przemysłowy          Nowa Ruda

Park Przemysłowy "Euro Centrum"        Katowice

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny   Katowice

Park Przemysłowy "Sokołów Park Przemysłowy"  Sokołów Podlaski

Park Przemysłowy "Stare Miasto-Park"     Leżajsk

Park Przemysłowy INFRAPARK w Policach     Police

Park Przemysłowy w Paterku          Nakło nad Notecią

Park Przemysłowy w Radomiu          Radom

Park Przemysłowy Ziemi Pszczyńskiej      Wola

Piastowski Park Przemysłowy          Bieruń

Podlaski Park Przemysłowy           Czarna Białostocka

Stargardzki Park Przemysłowy         Stargard Szczeciński

Strzeliński Park Przemysłowy         Wrocław

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny    Ruda Śląska

Świdnicki Park Przemysłowy          Wałbrzych

Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy     Tarnów

Wrocławski Park Przemysłowy          Wrocław

Zambrowski Park Przemysłowy          Zambrów

Żorski Park Przemysłowy            Katowice
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny       Bełchatów

                                   Szczawno-Zdrój
Dolnośląski Park Technologiczny T-Park w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu

Jaworzyński Intermodalny Park Przemysłowo-Technologiczny       Jaworzyna Śląska

Krakowski Park Technologiczny                     Kraków

Poznański Park Naukowo-Technologiczny                 Poznań

Park Naukowo-Technologiczny "Technopark" w Gliwicach         Gliwice

Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach        Suwałki

Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego          Lublin

Park Naukowo-Technologiczny - Nickel Technology Park Poznań      Suchy Las

Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego w Bielsku Białej       Kaniów

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny                Płock

Aeropolis Podkarpacki Park Naukowowo-Technologiczny w Rzeszowie    Rzeszów

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny                Szczecin

Toruński Park Technologiczny                     Toruń

Wrocławski Park Technologiczny                    Wrocław

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp.       Gorzów Wlkp.

Beskidzki Inkubator Technologiczny w Bielsku-Białej          Bielsko-Biała

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości                  Ruda Śląska

                                   Ruda Śląska
Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych "Architektura i Budownictwo" na terenie Śląskiego PP Ruda Śląska

                                   Gdańsk
Inkubator Firm Technologicznych na terenie Gdańskiego Parku N-T Pomorska SSE

Inkubator Technologiczny dla Bełchatowa                Bełchatów

Inkubator Technologiczny na terenie Krakowskiego PT          Kraków

Inkubator Technologiczny na terenie Poznańskiego PNT         Poznań

Inkubator Technologiczny w Białogardzie                Białogard

Inkubator Technologiczny w Kaliszu                  Kalisz

Inkubator Technologiczny we Wrocławskim PT              Wrocław

                                   Wrocław
Inkubator Technologiczny na terenie Wrocławskiego Medycznego Parku N-T

Inkubator Technologiczny WSHE Łódź                  Łódź

Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych -inkubator w organizacji

Jagielloński Inkubator Technologii (Park LifeScience)         Kraków
Krośnieński Inkubator Technologiczny  Krosno

Łódzki Inkubator Technologiczny    Łódź

Poznański Inkubator Przedsiębiorców  Poznań

Rybnicki Inkubator Technologiczny   Katowice
Technological parks in Poland

    Adress            www
    ul. Wojska Polskiego 65    www.bpp.bydgoszcz.pl

    ul. Astrów 10

    ul. Nowowiejskiego 26

    ul. Konduktorska 39A

    Ul. Budowlanych 7       www.gpp.grudziadz.pl

    Ul. Grunwaldzka 275

    ul. Szkolna 15

    Ul. Chopina 18        www.marr.com.pl

    ul. Kłodzka 27        www.agroreg.com.pl www.npp.agroreg.com.pl

    ul. Ligocka 103        www.euro-centrum.com.pl

    ul. Ligocka 103        www.euro-centrum.com.pl

    ul. Kosowska 75

    Wierzawice 874

    ul. Kuźnicka         www.infrapark.pl

    ul. Dąbrowskiego 18      www.nadm.pl

    ul. Kosciuszki 1       www.srcp.radom.pl

    ul. Przemysłowa 6       www.cpsa.com.pl

    ul. Turystyczna 1

    ul. Traugutta 2        www.wrotapodlasia.pl

    ul. Pierwszej Brygady 35   www.sarl.pl

    ul. Karmelkowa 29

    ul. Szyb Walenty 26      www.sppt.pl

    ul. Uczniowska 21

    ul. Słowackiego 33-37,

    ul. Fabryczna 10

    Aleja Wojska Polskiego 27 A  www.zpp.info.pl

    ul. Astrów 10
ul. Ciepłownicza 5

ul. Szczawieńska 2

ul. Wolności 9         www.jippt.eu

Al. Jana Pawła II 41 L

                 http://www.ppnt.poznan.pl/
ul. Rubież 46, wejście A2, I piętro, pokój 131

ul. Konarskiego 18C

ul. Noniewicza 10 lok. 426   www.park.suwalki.pl

ul. Dobrzańskiego 3,

ul. Krzemowa 1, Złotniki    www.ntpp.pl

ul. Stefana Kóski 43

ul. Zglenickiego 42       www.pppt.pl

ul. Szopena 51         www.aeropolis.com.pl

ul. Kolumba 86-89

ul. Włocławska 167

ul. Muchoborska 18

ul. Nowa 5

ul.I Dywizji Pancernej 45    www.arrsa.pl

ul. Karola Goduli 36      www.inkubatorrudzki.pl

ul. Szyb Walenty 26

ul. Trzy Lipy 3

ul. Przemysłowa 5

Al. Jana Pawła II 41 L     www.technoinkubator.com

ul. Rubież 46, budynek C4

ul. Kołobrzeska 58,       www.sisg.pl

ul. Częstochowska 25      http://www.kip.kalisz.pl

ul. Muchoborska 18       www.technologpark.pl

ul. Kutnowska 1-3        www.parkmedyczny.pl

ul. Rewolucji 1905 roku nr 82  www.arterion.plul. Bobrzyńskiego 14,      www.jci.pl
ul. Żwirki i Wigury 6 C  http://www.krintech.pl

ul. Dubois 114/116

ul. Składowa 4      www.incentro.pl

ul. Astrów 10       www.gapp.pl
Tel / Fax
tel. 052-365-33-10 / fax 052-365-33-17

tel: (32) 730 48 90/ fax: (32) 251 58 31

tel. (34) 360 56 88/ fax (34) 360 57 47

tel: (032) 781 20 00/ fax: (032) 781 20 32

tel. +48 56 45 06 113/ fax +48 56 46 21 629

tel. 32 614 21 00, tel. kom. 660 106 224

tel.: (+48 77) 488 62 15/ fax: (+48 77) 488 69 28

Tel.: (+48 17) 788 18 50/ Fax: (+48 17) 788 18 64

tel./fax 074 872 85 60, 074 872 97 46

tel. (32) 251 74 78 /fax. (32) 250 47 85

tel. (32) 205 00 92 /fax. (32) 250 47 85tel.: 017 242 60 94

tel.: 091 3172200

tel. (52) 386-08-46/ fax (52) 386-08-59tel. 032-211 91 77/ fax. 032-2119177 w.11Tel.: (+48 85) 740 86 78 /Fax: (+48 85) 740 86 85

Tel.: (+48 0 91) 834 90 88/ Fax: (+48 0 91) 834 90 98

tel./fax 0 (prefiks) 71 364 38 10

Tel.: (+48 32) 78 95 100/ Fax: (+48 32) 78 95 114

tel. (+48) 74 646 25 70/ faks (+48) 74 646 25 74

tel.: +48 14 627 75 94/ fax.: +48 14 627 75 93

tel. +48 71 35 65 701/ fax +48 71 35 51 218

tel. (086) 271-36-54 / fax (086) 276-12-40

tel. (032) 251 64 21/3
tel.: 044/733 11 65/ fax.: 044/733 11 65

tel. (+48) (74) 648 04 50/ fax. (+48) (74) 648 04 51

tel.: 0 501 530 477

tel. 12 640 19 40/ fax 12 640 19 45

tel. (061) 8279 742, fax (061) 8279 741

Tel./fax.: 032 335 85 00

tel.: + 48 (0-87) 562 84 77/ fax: + 48 (0-87) 562 84 78

tel. 0-81-534-61-00,

tel. 061 65 85 499/ fax: 061 65 85 498

Tel: 032/750 82 32/ Fax: 032/750 82 33

tel: (+ 48 24) 364 03 50/60/ fax: (+ 48 24) 364 03 52

tel.: +48 17 86-76-206/ fax.: +48 17 85-20-611

tel./fax.: +48 91 489 20 50 / +48 91 433 60 53

tel.: (56) 621-04-21/ fax: (56) 654-88-24

tel. +48 71 798 58 00/ fax. +48 71 780 40 34

tel. 095 739 03 03/ fax. 095 739 03 05

tel.(033) 470 83 00/ fax (033) 470 83 03

tel. (+48)32 342 22 30

tel.: 032 78 95 101/ fax: 032 78 95 114

tel.: 58 739 61 17/ fax: 58 739 61 18

tel.: 044/733 11 65/ fax: 044/733 11 65

Tel. 012 640 19 40/ Fax. 012 640 19 45

tel. 061 622 69 00/ fax 061 622 69 01

tel. 94 311 86 88,

tel.: 0-62/764-12-42; faks: 0-62/764-50-16
tel./faks (48 42) 631 50 20+48 12 297 46 00 / +48 12 297 46 46
tel./fax: (013) 436 21 06

Tel. 042 684 44 44

tel.: 061 85 36 519/ fax: 061 85 36 519
email
biuro@bpp.bydgoszcz.pl

sekretariat@gapp.pl

arr@arr.czestochowa.pl

gpp@gppkatowice.pl

gpp@gpp.grudziadz.pl

jpp@jpp.jaworzno.pl

mggl@poczta.onet.pl

marr@ptc.pl

npp@agroreg.com.pl

sekretariat@euro-centrum.com.pl

kontakt@euro-centrum.com.plsm-park@sm-park.pl

zarzad@zchpolice.com

sekretariat@nadm.plwww.cpsa.com.plkaminski@pfrr.bialystok.pl

wojciech.abramik@sarl.pl

gml@warr.pl

sekretariat@sppt.plsekretariat@tkp.com.pl

wpp@wpp.wroc.pl

znwzambrowie@interia.pl
bkppt@ppt.belchatow.pl

info@t-park.pl

biuro@jippt.eu

biuro@sse.krakow.pl

ppnt@ppnt.poznan.pl

info@technopark.gliwice.pl

pntwl@pntwl.lublin.plbiuro@ntpp.pl

parklotniczy@parklotniczy.eu

sekretariat@pppt.pl

coi@rarr.rzeszow.pl

biuro@spnt.pl

tpt@tarr.org.pl

wpt@technologpark.pl

aip@inkubator-gorzow.pl

bit@bit.arrsa.pl

info@inkubatorrudzki.pl

sekretariat@sppt.pl

office[at]gpnt.pl

bkppt@ppt.belchatow.plinqbator@ppnt.poznan.pl

biuro@sisg.pl

fundacja@kip.kalisz.pl
biuro@arterion.pljci@jci.pl
inkubator@krintech.plincentro@incentro.pl
      BACK


Name
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Transferu Technologii

Pomorskie Centrum Technologii

Ośrodek Przekazu Innowacji Politechniki Krakowskiej

Centrum Transferu Technologii Fundacji "Progress and Business"

Centrum Doradztwa i Transferu Technologii Ochrony Środowiska Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Katedry Automatyzacji Politechniki Lubelskiej

Centrum Transferu Technologii Fundacji Inkubator

Centrum Transferu Technologii Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych

Centrum Transferu Technologii Ośrodka Badawczo Rozwojowego Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych

Instytut Logistyki i Magazynowania

Instytut Technologii Drewna

Europejskie Centrum Transferu Innowacji

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ośrodek Wspierania Zastosowań Mikroelektroniki Instytutu Technologii Elektronowej

Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej IINTE

Instytut Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny

Centrum Transferu Technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT
Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uczelniane Centum Transferu Technologii UAM

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Morskich

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Innowacji i Transferu Technologi

Centrum Innowacji i Transferu Technologi

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii

Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Technology transfer centers in Poland

Part of..                           City
Uniwersytet Jagielloński                    Kraków

                                Gdańsk

                                Gdynia

Politechnika Krakowska                     Kraków

Fundacja "Progress and Business"                Kraków

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska              Kraków

Katedra Automatyzacji Politechniki Lubelskiej         Lublin

Fundacja Inkubator                       Łódź

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.             Mielec

                                Pleszew

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych  Poznań

                                Poznań

                                Poznań

                                Tczew

Uniwersytet Warszawski                     Warszawa

Instytut Technologii Elektronowej               Warszawa

                                Warszawa

Politechnika Warszawska                    Warszawa

Politechnika Wrocławska                    Wrocław

Uniwersytet Zielonogórski                   Zielona Góra

Politechnika Łódzka                      Łódź

Akademia Górniczo-Hutnicza                   Kraków

Politechnika Łódzka                      Łódź

                                Kraków

Uniwersytet Łódzki                       Łódź

                                Kielce

                                Lublin
                 Białystok

Uniwersytet Adama Mickiewicza  Poznań

                 Gdańsk

                 Szczecin

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  Olsztyn

Uniwersytet Zielonogórski    Nowy Kisielin

Politechnika Śląska       Zabrze

                 Leszno

Uniwerstet w Białymstoku     Białystok

                 Wrocław
Adress            www
ul. Straszewskiego 25/3    http://www.uj.edu.pl/cittru/

ul. Grunwaldzka 529      http://www.ctt.gda.pl/

Al. Zwycięstwa 96/98     http://www.ppnt.org.pl/

ul. Warszawska 24       www.transfer.edu.pl/ircpk/

ul. Miechowska 5b       www.pbf.pl/ctt/pl/tt.php

ul. Bracka 6/6        www.epce.org.pl

ul. Nadbystrzycka 36     http://automat.pol.lublin.pl/LCTT/

ul. Piotrkowska 143      www.inkubator.org.pl

ul. Wojska Polskiego 9    www.mielec.pl/marr/inkubator.html

ul. Słowackiego 19 a     www.orgmasz.waw.pl/w/jbr/d8.htm

ul. Nieszawska 11       www.obroius.poznan.pl

ul. Estkowskiego 6      http://www.ilim.poznan.pl/

ul. Winiarska 1        www.itd.poznan.pl

ul. 30 Stycznia 1       www.ced.tczew.com.pl/ectix.html

ul. Pasteura 7        www.uott.uw.edu.pl

Al. Lotników 32/46      www.ite.waw.pl

ul. Żurawia 4a        www.iinte.edu.pl

ul. Narbutta 85/309      http://imik.wip.pw.edu.pl

ul. Łukasiewicza 3/5     www.wctt.wroc.pl

ul. Podgórna 50        www.cptt.uz.zgora.pl

ul. Skorupki 6/8       www.p.lodz.pl/dtt

               http://www.ctt.agh.edu.pl/

ul. Skorupki 10/12      http://www.ctt.p.lodz.pl/

ul. Prądnicka 80       http://www.ctt.krakow.pl/

ul. J. Matejki 22/26     http://www.ctt.uni.lodz.pl/

ul. Zagnańska 84       http://www.it.kielce.pl

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3  http://www.citt.lublin.pl
ul. Wiejska 45A        http://citt.pb.edu.pl/

ul. Zwierzyniecka 7C      http://www.ucitt.pl/

ul. Dyrekcyjna 7        http://www.bctt.eu/

ul. Wały Chrobrego 1-2     http://bop.am.szczecin.pl/

ul. R. Prawocheńskiego 4    www.uwm.edu.pl/ciitt

ul. Syrkiewicza 6       http://www.cptt.uz.zgora.pl/

ul. Jagiellońska 38A      www.oks.polsl.pl

ul. A. Mickiewicza 5      http://www.citt.pl/

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14  http://wott.uwb.edu.pl/

ul. Krakowska 26        http://www.aps.wroclaw.pl

                http://www.zpsb.szczecin.pl/pl/o-uczelni/wspolpraca-doradztwo/
Tel / Fax
Tel./fax +48 421 83 04
telefon : +48 12 6360100 wewn. 26/ Fax : +48 12 636 8787,

tel./fax 12-430-24-43, 430-24-65

Telefon i faks: +48 81 5384267

tel. (42) 633 16 55/ fax. (42) 633 87 13
tel: 061 85 049 34, 061 850 49 00, 061 850 48 90

tel.: (+48 61) 849 24 00, fax: (+48 61) 822 43 72

tel. (058) 531 69 50, 532 13 97/ fax (058) 531 40 04

tel./ fax. (22) 55 40 730tel. +22 847 10 82

tel./fax (+48) 22 849 42 80

tel.: +48 71 320 3318

tel. (48) 504 070 243

tel. +48 42 631 20 41; fax. +48 42 631 21 41

tel. 012 617 32 85

tel. 513-155-176

tel. 12 614 35 58

tel. +48 42 635 4811

tel. 041 34 32 910

tel. 81 479 09 17
         tel. (085) 746 97 33

         tel. +48 61 829 24 22

         tel. 58 305 23 25

         tel. 091 48 09 480/696/345/322

         tel. 089 523 39 00

         tel. (48) 504 070 243

         tel.: 032/278-75-55, 278-75-11

         tel/fax/ 0 ( 65 ) 528 78 62

         tel. +48 85 745-77-83zecin.pl/pl/o-uczelni/wspolpraca-doradztwo/
email
cittru@uj.edu.pl
e-mail :pbf@agh.edu.pl

biuro@fpds.pl

automat@pollub.pl

sekretariat@inkubator.org.pl
office@ilim.poznan.pl

office@itd.poznan.plkancelaria@uott.uw.edu.pl
wctt@wctt.pl

CPTT@uz.zgora.pltomasz.pyrc@agh.edu.pl

centrum.transferu.technologii@gmail.com lub ctt@info.p.lodz.pl

centrum@ctt.krakow.pl

msstc@uni.lodz.pl

biuro@it.kielce.pl

biuro@citt.lublin.pl
centrum.innowacji@pb.edu.pl

ucitt@amu.edu.pl

info@bctt.pl

w.czyzewski@am.szczecin.pl

ciitt@uwm.edu.pl

Dyrektor@cptt.uz.zgora.pl

oks@polsl.pl

info@citt.pl
innowacje@zut.edu.pl
      BACK                              Small and medium en

Base


http://www.pf.pl/serwis/-%C5%82%C3%B3dzkie-V1_YP.html

http://www.odi.pl/szukaj_firmy.php?q=&d=&w=5&m=

http://www.nfirmy.pl/woj,5,1,lodzkie.html

http://www.pkt.pl/mapsearch.ds?what=&where=%C5%82%C3%B3dzkie&newSearch=true&mapWidth=906&mapHeigh

http://szukaj-firmy.pl/szukaj?title=&address=%C5%82%C3%B3dzkie&cat=

http://www.firmy.org.pl/index.php?symbol=szukaj&action=szukaj&ile=12&nazwa=&branza1=0&branza2=0&branza=&bra

http://www.bazafirm.org/wojewodztwo/%C5%82%C3%B3dzkie/lodzkie.html

http://szukam-firmy.pl/index?catid=708
mall and medium enterprises in region łódzkie

      Search by..

      Keyword, product, service

      Kayword, city, branch

      Branch

      Keyword, city

      Branch, name

      Branch, city, name      Branch, name

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:551
posted:9/4/2011
language:Uzbek
pages:300