Kertas Kerja KBJ ... - UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAERAH KLUANG by yaofenji

VIEWS: 161 PAGES: 43

									 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
      Kertas Kerja
    KEM BINA JUARA
SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 PERINGKAT NEGERI JOHOR 2011
      Disediakan oleh :
    SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
    JABATAN PELAJARAN JOHOR
                 1
1.  PENDAHULUAN
   Kertas Kerja ini disediakan bertujuan memberi penjelasan
   mengenai pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. Ia merangkumi
   konsep, objektif, kumpulan sasaran, tempoh pelaksanaan, modul,
   cara  pemilihan   peserta,  syarat-syarat  pemilihan,   strategi
   pelaksanaan, agihan tugas, jawatankuasa pelaksana, kewangan
   dan fasilitator.


2.  KONSEP
   Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap
   bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek al-Quran,
   jawi dan Bahasa Arab. Kem ini akan menjadi asas melahirkan
   juara di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
   Dalam masa yang sama kem ini juga dapat membentuk Murid
   Turus yang akan membantu guru di kelas untuk membimbing
   rakan sebaya. Kem ini dijalankan mengikut modul atau bidang
   yang tertentu dan dilaksanakan di peringkat daerah dan sekolah.
   Kem tersebut akan memberi tumpuan kepada modul yang
   dikendalikan oleh fasilitator atau guru-guru yang mempunyai
   kemahiran tinggi dalam bidang berkenaan.


3.  OBJEKTIF
   3.1.   Memberi    peluang     kepada    murid      untuk
       memperkembangkan     bakat  melalui   modul     yang
       diperkenalkan.
   3.2.   Melahirkan  murid   yang  mempunyai   jati  diri  dan
       berketrampilan yang tinggi.
   3.3.   Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di kalangan
       murid.

                                        2
   3.4   Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang
       diketengahkan.
   3.5   Melatih  murid-murid   yang  cemerlang   mendalami
       pengetahuan   dalam  bidang  yang  tertentu  sebagai
       persediaan untuk menjadi juara.


4.  KUMPULAN SASARAN
   Kem ini dijalankan kepada 50 orang murid program j-QAF Tahap
   2 Sekolah Kebangsaan, KPM yang telah mencapai objektif
   model-model j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh pihak
   sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah.5.  TEMPOH PELAKSANAAN
   Dilaksanakan dalam bentuk kem. Program ini dijalankan
   sekurang-kurang 4 kali setahun pada hari hari Sabtu yang telah
   ditetapkan oleh Jawatankuasa dari pukul 8.00 pagi hingga 4.00
   petang.


6.  MODUL
   Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh pihak
   BPI, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu :
   6.1.  KBJ al-Quran (Modul Taranum )
   6.2.  KBJ Jawi (Modul Khat)
   6.3.  KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam)
                                    3
7.  KAEDAH PEMILIHAN PESERTA


        Mengenal pasti murid yang layak oleh
               Sekolah       Saringan penentuan murid oleh PPD
      berdasarkan borang pengesanan peserta       Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF8.  SYARAT PEMILIHAN PESERTA
   Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut:

            BIDANG AL-QURAN
   -  Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid.
   -  Mempunyai potensi dalam bidang tarannum.
   -  Mempunyai suara yang elok.

              BIDANG JAWI
   -  Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi.
   -  Mempunyai bakat penulisan yang cantik, kemas dan
     menarik.
           BIDANG BAHASA ARAB
   - Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab.
   - Mampu berkomunikasi dengan baik.
   - Mempunyai bakat dalam pengucapan awam.
                                4
9.  STRATEGI PELAKSANAAN


   9.1  Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara j-
      QAF Peringkat Daerah:
      a)  Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana.
      b)  Melaksanakan mesyuarat.


   9.2  Pelaksanaan Kem Bina Juara:
      a)  Mengenal pasti murid yang berbakat melalui borang
         pengesanan peserta oleh guru.
      b)  Pemilihan peserta oleh PPD berdasarkan borang
         pengesanan peserta.
      c)  Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul
         yang telah disediakan
      d)  Menentukan senarai fasilitator yang akan terlibat.
      e)  Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk
         pelaksanaan kem.
      f)  Pemilihan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan
         kem seperti dewan besar, surau sekolah atau
         tempat yang bersesuaian.
      g)  Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa
         menjalankan kem.
      h)  Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan dan
         pendapatan)
      i)  Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem.
      j)  Manual prosedur kerja.
                                   5
9.3.  Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem:

    a)  Kem Bina Juara Peringkat Negeri dilaksanakan oleh
       10 Pejabat Pelajaran Daerah bagi melaksanakan
       dasar penjimatan dan penyertaan murid yang lebih
       ramai.
    b)  Menurunkan peruntukan kem kepada semua PPD.
    c)  Kem dilaksanakan selama 1 hari selama 4 kali
       setahun.
    d)  Jawatankuasa Pelaksana Kem akan menentukan
       peserta-peserta yang layak menyertai kem Bina
       Juara.
    e)  Setiap modul dibimbing oleh sekurang-kurangnya
       seorang fasilitator.


9.4  Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem:

    a)  PPD menyediakan dan menyiapkan laporan dan
       penilaian pelaksanaan kem dalam tempoh 2 minggu
       selepas kem selesai dilaksanakan.
    b)  PPD    menghantar  laporan   dan  penilaian
       pelaksanaan Kem kepada Unit Pendidikan Islam,
       JPN   Johor  mengikut  format  laporan  yang
       disediakan.
    c)  Unit Pendidikan Islam, JPN Johor menghantar
       laporan pelaksanaan Kem Peringkat Negeri yang
       dikelolakan oleh setiap PPD ke BPI. KPM.
                                6
10.  AGIHAN TUGAS

   10.1. PPD Bertanggungjawab:

       10.1.1.  Melantik      Jawatankuasa       dan

            mempengerusikan mesyuarat      pelaksanaan

            Kem Bina Juara j-QAF Peringkat Daerah.

       10.1.2.  Memantau pelaksanaan kem:-

            a)  Memastikan      program     dapat
               dilaksanakan dengan sempurna.
            b)  Meneliti,      mengesah     dan
               mengemukakan laporan pelaksanaan
               kem kepada Sektor Pendidikan Islam
               (SPI), Jabatan Pelajaran Johor.


    10.2. Pengerusi KBJ Bertanggungjawab:
        10.2.1. Mengadakan     mesyuarat   penyelarasan
            pelaksanaan kem.
        10.2.2. Bertindak sebagai setiausaha merangkap
            penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem.
        10.2.3. Memberi taklimat pelaksanaan kem.
        10.2.4. Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah
            untuk mejayakan pelaksanaan kem.
        10.2.5. Menyedia   dan   menyerahkan    laporan
            pelaksanaan kem kepada SPI.
        10.2.6. Mengadakan     post   mortem    selepas
            pelaksanaan kem.
                                    7
   10.3  Guru j-QAF/GPI Bertanggungjawab:

         10.3.1. Mengenal pasti murid yang layak menyertai

             kem.

         10.3.2. Menjadi fasilitator kem.

         10.3.3. Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat

             sekolah melalui aktiviti persatuan.

         10.3.4. Menentukan fasilitator kepada semua murid

             yang terlibat dengan kem ini.

         10.3.5. Membuat laporan dan penilaian selepas kem

             dilaksanakan.   10.4  Fasilitator Yang Dilantik Bertanggungjawab:

         10.4.1 Membantu dan membimbing murid.
         10.4.2 Membuat pengukuhan dan pengayaan.
         10.4.3 Membuat    penilaian   pencapaian  dan
             perkembangan peserta kem dari masa ke
             semasa.
         10.4.4 Memaklumkan     kepada  penyelaras  kem
             sebarang masalah yang timbul.


11.  JAWATANKUASA PELAKSANA:
   11.1. Pengerusi.
   11.2. Setiausaha.
   11.3. Bendahari.
   11.4. AJK Pendaftaran.


                                   8
   11.5. AJK Seranta.
   11.6. AJK Jamuan.
`   11.7. AJK Keselamatan, Kebajikan Dan Disiplin.
   11.8. AJK Dokumentasi.
   11.9. AJK Siaraya dan Publisiti.
   11.10. AJK Persiapan Tempat dan Peralatan.
   11.11. AJK Cenderahati dan persijilan


12.  KEWANGAN:

   1.1.  Peruntukan BPI. KPM
   1.2.  Lain-lain Sumber:
       1.2.1.    Sumbangan daripada PIBG sekolah.
       1.2.2.    Derma daripada jabatan, organisasi atau
              tokoh-tokoh korporat.
       1.2.3.    Peruntukan wang kokurikulum sekolah.
       1.2.4.    Peruntukan wang suwa sekolah.


2.  Perbelanjaan

   2.1.  Pembayaran sewa PA sistem (jika perlu).

   2.2.  Penyediaan bahan (kertas kerja, bahan edaran, fail dan

       lain- lain).

   2.3.  Perbelanjaan cenderahati, bayaran penceramah, sijil dan

       lain-lain.

   2.4.  Perbelanjaan jamuan makan dan minum peserta, AJK dan

       Fasilitator.                                  9
3.  Anggaran Perbelanjaan

       ( Rujuk lampiran A )
4.  FASILITATOR:

   4.1.  Guru j-QAF.

   4.2.  Guru-guru Pendidikan Islam.

   4.3.  Guru-guru lain yang berkebolehan.

   4.4.  Guru-guru KAFA.

   4.5.  Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak

       sekolah (Imam, penceramah jemputan).5.  TENTATIF KEM BINA JUARA

       ( Rujuk lampiran A )


17.  PENUTUP

   Diharapkan pelaksanaan kem ini akan mendapat kerjasama,
   sokongan, idea dan sumbangan kewangan serta tenaga bagi
   mencapai objektif yang dirancang. Semoga kem ini nanti dapat
   melahirkan juara dalam bidang tilawah al-Quran, jawi, perbualan
   bahasa Arab akan tercapai dengan jayanya.
                                 10
       PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA
           KEM BINA JUARA j-QAF


1.  PENGERUSI

   1.1  Membentuk jawatankuasa pelaksana.
   1.2  Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksana.


2.  SETIAUSAHA

   2.1  Mengurus surat-menyurat.
   2.2  Menyelaras    dan   menyelia  persiapan  jawatankuasa
      program.
   2.3  Membentuk    jawatankuasa    kecil,  mencatat  dan
      menyediakan minit
      mesyuarat.
   2.4  Memastikan surat kebenaran ibu bapa dikeluarkan oleh
      pihak sekolah.
   2.5  Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program.


3.  BENDAHARI

   3.1  Menyediakan anggaran perbelanjaan.
   3.2  Mendapatkan      anggaran   perbelanjaan  daripada
      jawatankuasa.
   3.3  Mengurus dan menyelia pendapatan dan perbelanjaan
      kewangan.
   3.4  Menyediakan laporan kewangan.
                                   11
4.  AJK SERANTA

   4.1  Membentuk jawatankuasa kecil
   4.2  Menentukan perkataan ‘backdrop’
   4.3  Menentukan pengerusi majlis.
   4.4  Mengagihkan kumpulan peserta.

5.  AJK PENDAFTARAN
   5.1  Menyediakan keperluan pendaftaran.
   5.2  Mengedarkan buku program.

6.  AJK JAMUAN
   6.1  Membentuk jawatankuasa kecil.
   6.2  Menyediakan menu kepada peserta, fasilitator dan tetamu.
   6.3  Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan minum.
   6.4  Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
   6.5  Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi
      sepanjang program.
   6.6  Mengurus  bil pembayaran   tempahan makanan   dan
      minuman melalui bendahari.

7.  FASILITATOR
   7.1  Menyediakan bahan untuk aktiviti dan latihan dalam
      bengkel.
   7.2  Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan
      aktiviti dan latihan dalam bengkel.


8.  AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN
   8.1  Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula.
   8.2  Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan.
   8.3  Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.


                                 12
9.    AJK DOKUMENTASI
     9.1   Menguruskan fotografi dan rakaman audio-video.
     9.2   Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti.
     9.3   Menyelaras agenda post mortem program.


10.   AJK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN
     10.1  Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
     10.2  Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.
     10.3  Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika ada
         gangguan.
11.   AJK SIARAYA DAN PUBLISITI
     11.1  Menyediakan keperluan dan alat siaraya untuk semua slot.
     11.2  Memastikan alat siaraya boleh digunakan semasa program
         dijalankan.
     11.3  Menyediakan banner, back drop dan sepanduk publisiti.
     11.4  Menentukan isi kandungan , bentuk dan saiz buku program
     11.5  Mendapatkan senarai nama jawatankuasa kerja.
     11.6  Mendapatkan senarai nama fasilitator.


12.   Jumlah Peserta:


BIL               MODUL          *Jum. Peserta


   1  TAHSIN AL-QURAN                    20

   2  MODUL (JAWI / KHAT)                  20

   3  MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB           10

              JUMLAH               50
     *Ikut kemampuan daerah dan peruntukan.

                                     13
    ‫مودول تحسين دان ترنم القرءان‬
   MODUL TAHSIN DAN TARANUM AL-QURAN
1.  Pendahuluan
   Modul ini merangkumi aspek kemahiran pembacaan al-Quran
   secara bertajwid dan pendedahan kepada kaedah bertaranum
   dalam pembacaan al-Quran.

2.  Objektif
   2.1  Peserta dapat membaca al-Quran dengan lancar dan fasih
      mengikut makhraj huruf yang betul dan sempurna.
   2.2  Peserta dapat mengenal asas-asas hukum tajwid dan
      lagu-lagu al-Quran serta kaedah membaca secara
      bertajwid.
   2.3  Peserta dapat membaca al-Quran secara bertaranum
      dengan baik.
   2.4 Membaca dan menyebut ayat-ayat al-Quran dengan
      makhraj huruf yang betul, fasih dan mengikut lahjah Arab.

3.  Kumpulan Sasaran:
     -  Murid turus tahap dua.

4.  Tentatif Program:
      Sila lihat Lampiran A:1

5.  Anggaran Perbelanjaw:
      Sila lihat Lampiran B

6.  Aspek Latihan
      - Membaca Surah al-Baqarah ayat 1-12 dengan bacaan
        Bayati, Hijaz dan Nahwan.

7.  Peruntukan Masa:
   8 Jam (mengandungi 3 LDK).                                 14
8.  Langkah-langkah Pelaksanaan:
         Peserta mendengar bacaan ayat al-
    Langkah Quran yang dibaca secara bertaranum
      1   dari guru, pita rakaman atau cakera
         padat.
         Fasilitator memperkenalkan jenis-jenis
    Langkah
         lagu yang biasa digunakan dalam
      2
         pembacaan al-Quran
         Fasilitator menerangkan cara bacaan
    Langkah
         Bayati, Hijaz dan Nahwan serta
      3
         memperdengarkan contoh bacaan.
         Peserta membaca ayat 1-12 dari surah
    Langkah
         al-Baqarah secara bertaranum mengikut
      4
         fasilitator dalam kumpulan dan individu.
         Fasilitator membimbing peserta membaca
    Langkah ayat 1-12 dari surah al-Baqarah dengan
      5   taranum Bayati, Hijaz dan Nahwan
         secara individu.
         Peserta membaca ayat 1-12 dari surah
    Langkah
         al-Baqarah dengan taranum Bayati, Hijaz
      6
         dan Nahwan secara individu.

9.  Peralatan
   6.1  Al-Quran
   6.2  Kaset
   6.3  Pita rakaman
   6.4  Komputer
   6.5  LCD
   6.6  Kertas mahjong
   6.7  Marker pen
                               15
                              Lampiran B

          ANGGARAN PERBELANJAAN
           KEM BINA JUARA j-QAF
           (TAHSIN AL-QURAN)


BIL            PERKARA              KOS
                               (RM)
    Jamuan ( RM 10.00 x 60 peserta dan fasilitator x 1
1
    hari x 4 kali)
2   Sijil Penyertaan ( RM 1.50 x 50 peserta )
3   Sijil Penghargaan ( RM 1.50 x 20 fasilitator )
4   50 Batang Pensil Khat dan pemadam
5   10 Set Buku Kerts Lukisan
6   2 Rim Kertas 800 Gram Putih Bergaris
7   50 Fail
8   PA Sistem
9   Banner

          Jumlah keseluruhan   * Contoh Anggaran Perbelanjaan Pelaksanaan Kem Peringkat
   Negeri Pelaksanaan Pejabat pelajaran Daerah. Perbelanjaan
   perlu merujuk peruntukan yang diturunkan.
                                   16
                    BORANG PENGESANAN PESERTA
                      Kem Bina Juara j-QAF

                         TAHSIN AL-QURAN

Sekolah        : ____________________________________
Nama Guru       : ____________________________________
         Skala : 5 – Sangat Baik  4 – Baik  3- Memuaskan   2- Kurang Memuaskan    1- Lemah
                                                      TARANNUM
                                                 FASAHAH
                                             TAJWID
 BIL                   NAMA MURID                                      JUMLAH
                                                            SUARA
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10


Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat
PD/PPG/JPN
           Teks Al-Quran
      Kem Bina Juara( Tahsin Al-Quran )
 Program j-Qaf Sekolah-sekolah Kebangsaan Negeri Kedah

    
     
   
          
  
      
     
      
     
     
     
  
    
    
       
    
       
       
     
   
   
          
  
      
     
      
     
     
     
  
     
    
        
     
        
        
     
   
   
   
     
   
   
          
    
      
  
  
        
   
   
      
  
               
   
   
     
     


   
        
    
     
  
  
       
   
   
       
  
    
      
      
   
   
          

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang
1. Alif laam miin[10].
2. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa[12],
3.  (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang
mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami
anugerahkan kepada mereka.
4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah
diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17],
serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18].
5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan
merekalah orang-orang yang beruntung[19].
6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri
peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.
7. Allah Telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka[20], dan
penglihatan mereka ditutup[21]. dan bagi mereka siksa yang amat berat.
8. Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah
dan hari kemudian[22]," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-
orang yang beriman.
9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal
mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.
10. Dalam hati mereka ada penyakit[23], lalu ditambah Allah penyakitnya;
dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
11. Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan
di muka bumi[24]". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang
yang mengadakan perbaikan."
12. Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat
kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.
        ‫مــــودول جــــاوي / خط‬
          MODUL (JAWI / KHAT)

1.  Pendahuluan
   Modul ini mendedahkan murid dengan kaedah-kaedah seni
   penulisan khat nasakh, raqa’ah serta kaedah penulisan kaligrafi
   yang betul.

2.  Objektif
   2.1  Melahirkan generasi yang mahir jawi /khat dan kaligrafi.
   2.2  Membina keyakinan untuk menguasai jawi.
   2.3  Mendedahkan peserta pada jenis-jenis tulisan khat
   2.4  Membolehkan peserta menulis tulisan khat dalam pelbagai
       bentuk.

3.  Peruntukan Masa
   08.00 pagi- 4.30 petang

4.  Tajuk
   4.1  Khat Nasakh
   4.2  Khat Raqa`ah

5.  Tempat
   Semua Daerah

6.  Langkah-langkah
         Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan
    Langkah
         menggunakan peralatan berkaitan penulisan khat
     1
         .
    Langkah Fasilitator    menerangkan   kaedah-kaedah
     2    penulisan khat yang betul.
    Langkah Peserta menulis semula mengikut kaedah yang
     3    ditunjukkan oleh fasilitator.
    Langkah Peserta latih tubi menulis khat dengan kaedah
     4    yang betul.
    Langkah Fasilitator membuat penilaian dan komentar hasil
     5    kerja peserta.7.  Peralatan
   7.1   Kertas Lukisan
   7.2   Pen Khat
   7.3   Pensel
   7.4   Pemadam
   7.5   Buku panduan kaedah penulisan jawi KBSR edisi 2007
       (beserta CD)
   7.6   Modul penulisan khat Nasakh Raqa’ah
   7.7   Papan putih
   7.8   Papan layer
   7.9   LCD
   7.10  Komputer
Kaedah Penulisan Khat Nasakh
- Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan menggunakan
 peralatan yang berkaitan di dalam penulisan khat .
- Peserta juga didedahkan dengan pelbagai bentuk khat-khat yang
 sering diguna pakai.
- Fasilitator menunjukkan kepada peserta kaedah penulisan khat
 yang betul.
- Peserta perlu menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan
 oleh fasilitator.
- ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 4-42 )


  ‫ص ع غ ج خ ق ف‬
   ‫طد ب ثي ل‬
   ‫ماكن برسام ايبو باف‬
Kaedah Penulisan Khat Raqa’ah

-  Menulis latihan khat raka’ah secara individu
-  ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 53-90 )
-  Latihan dan bimbingan seni penulisan khat Raqa’ah secara
  individu .  ‫ا ب ت س ش ه ص ض رزم ن‬
                             PANDUAN KEM BINA JUAR A j-QAF: JAWI / KHAT               Borang Penilaian Kem Bina Juara
                  ( Seni Khat Individu )


   Tahun  : __________________________
   Nama Guru : __________________________

    Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan  1 – Lemah

                                Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah
Bil    Nama Murid         Nama Sekolah     Menepati           Cantik /  Jumlah
                                     Kekemasan
                              Kaedah            Menarik
                      24
                             PANDUAN KEM BINA JUAR A j-QAF: JAWI / KHAT               Borang Penilaian Kem Bina Juara
                 (Seni Khat Berkumpulan )

   Tahun  : __________________________
   Nama Guru : __________________________

    Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan  1 – Lemah

                                Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah
Bil         Nama Kumpulan              Menepati           Cantik /  Jumlah
                                     Kekemasan
                              Kaedah            Menarik
                      25
                             PANDUAN KEM BINA JUAR A j-QAF: JAWI / KHAT

               Borang Penilaian Kem Bina Juara
                   ( Explorasi Jawi )

   Tahun  : __________________________
   Nama Guru : __________________________

    Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan  1 – Lemah

                                Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah
Bil         Nama Kumpulan              Menepati           Cantik /  Jumlah
                                     Kekemasan
                              Kaedah            Menarik
                      26
SENARAI CADANGAN PENCERAMAH.

 1) Ustaz
 2) Ustaz
 3) Ustaz
 4) Ustaz
 5) Ustaz
 6) Ustaz
 7) Ustazah
 8) Ustazah
 9) Ustazah
   MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB

1.  Pendahuluan
   Modul ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan latihan
   pengucapan awam Bahasa Arab di kalangan murid yang terpilih
   menyertai Kem Bina Juara.

2.  Objektif
   2.1  Melahirkan generasi yang cintakan Bahasa Arab.
   2.2  Memantapkan kemahiran bertutur murid.
   2.3  Membina keyakinan diri murid untuk berucap di khalayak
      ramai.
   2.4  Meningkatkan kefasihan murid menyebut kalimah Bahasa
      Arab.
   2.5  Melatih murid menyebut    huruf-huruf dan perkataan-
      perkataan Bahasa Arab dengan betul.

3.  Peruntukan masa
   8 jam (mengandungi 3 LDK).

4.  Peralatan

   3.1  Petikan.
   3.2  CD/VCD.
   3.3  Komputer.
   3.4  LCD.
   3.5  Kertas mahjong.
   3.6  Marker pen.
                          Lampiran 1E


STRATEGI PELAKSANAAN:


1.  (Taaruf). Boleh menceritakan hal berkaitan dengan dirinya
   kepada rakan-rakan dalam Bahasa Arab.
   1.1 Guru mengedarkan teks yang disediakan kepada murid.
   1.2 Murid perlu melengkapkan teks yang disediakan.
   1.3 Guru memastikan jawapan yang diisi oleh murid adalah
     benar dan betul.
   1.4 Murid membaca teks yang lengkap secara individu.
   1.5 Murid mempersembahkan    bacaan  kepada   rakan
     dengan yakin.


2.  (Hiwar). Buat satu dialog ringkas yang membolehkan murid
   ‘berhiwar’ dengan pasangan berkaitan kelakuan harian.
   Murid akan mempraktikkan dialog bersama rakan dengan
   lebih yakin.
   2.1 Guru mengedarkan teks yang disediakan kepada murid.
   2.2 Murid perlu melengkapkan teks yang disediakan.
   2.3 Guru memastikan jawapan yang diisi oleh murid adalah
     benar dan betul.
   2.4 Murid membaca teks yang lengkap secara individu.
   2.5 Murid diminta mencari pasangan masing-masing.
   2.6 Murid membaca teks secara berpasangan.
   2.7 Murid mempersembahkan bacaan     kepada   rakan
     dengan yakin secara berpasangan.
3.   (Pengukuhan dan Penilaian). Buat pertandingan dalam
    aktiviti Ta’aruf dan Hiwar.
    3.1 Setiap kumpulan perlu menghantar seorang peserta
      Taaruf dan sepasang peserta Hiwar.
    3.2 Peserta perlu membuat persembahan dengan yakin.
    3.3 Setiap persembahan akan diadili oleh Hakim yang
      dilantik dikalangan Fasilitator.
    3.4 Hakim membuat ulasan untuk setiap persembahan.
    CONTOH TEKS TAARUF (LATIHAN)


           ّ‫َ ح‬       ‫انس َو ُ َ ِ ت‬
           ُ ُ‫- َّال ُ عَهٍَِكىِ وسَدًَ ُ اهللِ وَبَشكَا‬
                       ِ
               .__________ ًًِِ‫- ِاس‬
 ‫ت‬         ‫َ ٍ ِى‬        ‫ِى‬
 .ُ َ‫- ِاس ُ _______دسَ ُ وَِاس ُ _______ نَطٍِف‬
          ‫ُي‬
   . __________ ًِِّ ‫- أَبًِ _________ , وَأ‬
                    ُ‫ك‬
           .____________ ًِِ‫- أَسِ ٍُ ف‬
                      ِ ُ
         . ٍ‫- عًِشيِ ___________ سََُىَاث‬
                 ُ ‫ِس‬
    . ___________________ ًِِ‫- أَد ُس ف‬
              ِ َّ    ‫ِظ‬
.‫- أَسِخٍَِق ُ يٍِ انُىِو فِى _____________ صَبَادّا‬
         ‫ُ ل فُِ‬             ‫ى‬     ‫ُى‬
        ‫- ث َّ َأسَِخذِ ُ وَ_________ وَأَحََاوَ ُ ان ُطىسَ.‬
        ‫َّس َ ِ ِ‬
‫- ______________ بِانذ َّاجَتِ يعَ َأصذقَائًِ صَبَادّا.‬
                   ‫أد ُّ ُ َ ٍِ ُب َ ذ‬     ‫ه‬
                  ‫- ُ ِب انُّغَت انعَشَبَّتَ دِّا شذٌِِ ّا.‬
                       ‫َّى‬
              ‫- أََحعَه ُ _______________ .‬
                      ‫ْ ُ‬
              ‫- َأيَهًِِ أٌَ َأكىٌَِ ___________.‬
   ‫ُ َ ُى َّ ِِ َانس َو ُ َ ِ ت‬                 ‫ش‬
‫- وَأَخٍِِ ّا , أَدِعىِ اهلل نَك ُ انخىفٍِقَ, و َّال ُ عَهٍَِكىِ وسَدًَ ُ اهللِ‬
                                  ‫َ حّ‬
                                 ‫وَبَشكَاُ ُ .‬
     ‫)‪CONTOH TEKS TAARUF (SKEMA/LELAKI‬‬


               ‫َ حّ‬       ‫انس َو ُ َ ِ ت‬
               ‫- َّال ُ عَهٍَِكىِ وسَدًَ ُ اهللِ وَبَشكَاُ ُ‬
                             ‫ِ ي ًَ ِ‬
                             ‫- ِاسًًِِ ُذ َّذ.‬
                 ‫َ ٍ ِى ُي ِ ط ت‬           ‫ِى‬
                 ‫- ِاس ُ أَبًِِ دسَ ُ وَِاس ُ أ ًِّ نَ ٍِفَ ُ.‬
             ‫ُ َسس ط ُي ُ ِّ ٌ ت‬
            ‫- أَبًِ يذ ِّ ْ َشٍِِ ٌ , وَأ ًِِّ يىَظفَت َأيٍَُِِ ٌ .‬
                              ‫كُ‬
                  ‫- أَسِ ٍُ فًِِ شاِ عامل ,سهُجىس.‬
                           ‫َ َ‬      ‫ُ ِ‬
                      ‫- عًِشيِ اثُخا عشَشَة سََُتً .‬
                          ‫ِس ُ‬
       ‫- أَد ُس فًِِ سكىنّ كبغساءن شاِ عامل سهُجىس .‬
               ‫ِ‬        ‫َّ ِ ف انس‬    ‫ِظ‬
          ‫- أَسِخٍَِق ُ يٍِ انُىِو ِى َّاعَتِ انسَادِسَت صَبَادّا.‬
              ‫ُ ل فُِ‬         ‫ُى ِ ى َه انص‬
            ‫- ث َّ أَسَخذِ ُ وَُأصِّى ُّبِخَ وَأَحََاوَ ُ ان ُطىسَ.‬
               ‫َّس َ ِ ِ‬          ‫َِ‬     ‫َب‬
       ‫- أَرْْ ُ ِإنَى ادلذسَسَتِ بِانذ َّاجَتِ يعَ َأصذقَائًِ صَبَادّا.‬
                      ‫أد ُّ ُ َ ٍِ ُب َ ذ‬
                     ‫- ُ ِب انهغَت انعَشَبَّتَ دِّا شذٌِِ ّا.‬
                        ‫َّ ُ ُّ َ ٍِ َ َ ِ‬
                   ‫- أََحعَهى انهغَت انعَشَبَّت فًِِ يذسَسَخًِِ .‬
         ‫ُ‬    ‫ذ‬       ‫ِ‬     ‫ب ع‬        ‫ْ ُ‬
  ‫- َأيَهًِِ أٌَ أَكىٌَِ طَبٍِِّا ألِ َانِجَ ادلَشضَى. /ُأسٌِِ ُ أٌَْ َأكىٌَِ طَبٍِِبّا‬
                                    ‫ِ‬     ‫ُع‬
                                  ‫ِنأ َانِجَ ادلَشضَى‬
   ‫َانس َو ُ َ ِ ت‬          ‫ُ َ ُ ِانخ ِ‬        ‫ش‬
‫- وَأَخٍِِ ّا , أَدِعىِ اهلل نَكىِ ب َّىفٍِِقِ, و َّال ُ عَهٍَِكىِ وسَدًَ ُ اهللِ‬
                                      ‫َ حّ‬
                                     ‫وَبَشكَاُ ُ .‬
   ‫)‪CONTOH TEKS TAARUF (SKEMA/PEREMPUAN‬‬                 ‫َ حّ‬       ‫انس و ُ َ ِ ت‬
                 ‫- َّالَ ُ عَهٍَِكىِ وسَدًَ ُ اهللِ وَبَشكَاُ ُ‬
                                      ‫ِ‬
                                ‫- ِاسًًِِ فاطًت.‬
                   ‫َ ٍ ِى ُي ِ ط ت‬           ‫ِى‬
                   ‫- ِاس ُ أَبًِِ دسَ ُ وَِاس ُ أ ًِّ نَ ٍِفَ ُ.‬
               ‫ُ َسس ط ُي ُ ِّ ٌ ت‬
              ‫- أَبًِ يذ ِّ ْ َشٍِِ ٌ , وَأ ًِِّ يىَظفَت َأيٍَُِِ ٌ .‬
                                ‫كُ‬
                     ‫- أَسِ ٍُ فًِِ شاِ عامل ,سهُجىس.‬
                             ‫َ َ‬      ‫ُ ِ‬
                         ‫- عًِشيِ اثُخا عشَشة سُتً .‬
                           ‫ِسس‬
        ‫- أَد ُ ُ فًِِ سكىنّ كبغساءٌ شاِ عامل سهُجىس .‬
               ‫ِ‬        ‫َّ ِ ف انس‬    ‫ِظ‬
          ‫- أَسِخٍَِق ُ يٍِ انُىِو ِى َّاعَتِ انسَادِسَت صَبَادّا.‬
              ‫ُ ل فُِ‬         ‫ى َه انص‬        ‫ُى‬
            ‫- ث َّ أَسَِخذِ ُ وَُأصِّى ُّبِخَ وَأَحََاوَ ُ ان ُطىسَ.‬
                 ‫َّس َ َ‬          ‫ِ‬      ‫َب‬
       ‫- أَرْْ ُ ِإنَى ادلَذسَسَتِ بِانذ َّاجَتِ يعَ صذٌِِقَاحًِ صَبَادّا.‬
                      ‫أ ِب ُ َ ٍِ ُب َ ذ‬
                     ‫- ُد ُّ انهغَت انعَشَبَّتَ دِّا شذٌِِ ّا.‬
                        ‫َّ ُ ُّ َ ٍِ َ َ ِ‬
                   ‫- أََحعَهى انهغَت انعَشَبَّت فًِِ يذسَسَخًِِ .‬
 ‫ً‬       ‫ُ‬    ‫ذ‬       ‫ِ‬     ‫ً ع‬         ‫ْ ُ‬
 ‫- َأيَهًِِ أٌَ َأكىٌَِ طَبٍِِبَت ألِ َانِجَ ادلَشضَى. /ُأسٌِِ ُ أٌَْ َأكىٌَِ طَبٍِِبَت‬
                                    ‫ِ‬     ‫ُع‬
                                  ‫ِنأ َانِجَ ادلَشضَى‬
   ‫َانس َو ُ َ ِ ت‬          ‫ُ َ ُ ِانخ ِ‬        ‫ش‬
‫- وَأَخٍِِ ّا , أَدِعىِ اهلل نَكىِ ب َّىفٍِِقِ, و َّال ُ عَهٍَِكىِ وسَدًَ ُ اهللِ‬
                                      ‫َ حّ‬
                                     ‫وَبَشكَاُ ُ .‬
       ‫)‪CONTOH HIWAR (LATIHAN‬‬                    ‫انس َو ُ‬
                  ‫: َّال ُ عَهٍَِكىِ ؟‬     ‫حمًذ‬
      ‫َ حّ‬       ‫ُ ُ انس َو َ ِ ت‬
     ‫: وَعَهٍَِكى َّال ُ وسَدًَ ُ اهللِ وَبَشكَاُ ُ .‬   ‫سف‬
                                ‫ٌُىِ ُ ُ‬
                           ‫ب‬
                    ‫: صََاحَ اخلٍَِشِ .‬    ‫حمًذ‬
              ‫: ____________‬           ‫سف‬
                                ‫ٌُىِ ُ ُ‬
                      ‫دن‬
               ‫: كٍَِفَ َاُكَ ٌَا أَخًِِ؟‬     ‫حمًذ‬
         ‫َ‬
  ‫: _________, أَََا ِبخٍَِشٍ , وكٍَِفَ أََِجَ؟‬       ‫سف‬
                                ‫ٌُىِ ُ ُ‬
                   ‫َ ِذ‬
         ‫: احلً ُ نِهِّ , _________؟‬          ‫حمًذ‬
                    ‫ِ ٌ سف‬
              ‫: اِسًًِِ ُى ُ ُ , وَأََِجَ؟‬    ‫سف‬
                                ‫ٌُىِ ُ ُ‬
   ‫طب َ ذ ٰ‬                 ‫ِ ِ‬
 ‫: اِسًًِ حمًذ . َْمْ أََِجَ َاِن ْ جذٌِِ ْ فًِِ ْزِ ِ‬     ‫حمًذ‬
                                  ‫َِ‬
                               ‫ادلذسَسَتِ؟‬
    ‫ط ب َ ْ ٰ َِ‬
‫: _____ , أَََا َاِن ْ جذٌِِذ فًِِ ْزِ ِ ادلذسَسَتِ .‬     ‫سف‬
                                ‫ٌُىِ ُ ُ‬
                 ‫َ‬
         ‫: أَْالً وَ سهِالً , _______؟‬         ‫حمًذ‬
                    ‫كُ‬
       ‫: أَسِ ٍُ فًِِ _______ , وَأََِجَ ؟‬        ‫سف‬
                                ‫ٌُىِ ُ ُ‬
   ‫َ‬        ‫إ‬         ‫كُ‬
 ‫: أَسِ ٍُ فًِِ ________ . ِىل أٌٍََِ سََخزْْبُ ؟‬                ‫حمًذ‬
                               ‫َ ُ‬
               ‫: أَرْْب إِىل ادلَكْخَبَتِ , وَأََِجَ ؟‬     ‫ٌُىِ ُ ُ‬
                                        ‫سف‬
               ‫ِ‬        ‫َ ُ‬
     ‫: أَرْْب إِىل ادلَكْخَبَت أٌَِضّا. ________ .‬              ‫حمًذ‬
                 ‫.‬          ‫ش‬     ‫ٍَ‬
                   ‫: َّْا بَُِا . ُكْشّا ٌَا أَخًِِ‬     ‫سف‬
                                        ‫ٌُىِ ُ ُ‬


      ‫)‪CONTOH HIWAR (SKEMA/PEREMPUAN‬‬


                            ‫انس َ ُ ك‬
                          ‫: َّالو عَهٍَِ ُىِ ؟‬        ‫ُ‬
                                         ‫صْنفَى‬
              ‫ح‬           ‫َ ك انس َو َ‬           ‫ُ‬
            ‫صونٍَِخَا : وَعهٍَِ ُىُ َّال ُ وَسدًَِتُ اهللِ وَبَشَكَاُُّ .‬
                            ‫: صَبَاحَ اخلٍَِشِ .‬      ‫ُ‬
                                         ‫صْنفَى‬
                               ‫ُّ‬          ‫ُ‬
                            ‫صونٍَِخَا : صَبَاحَ انُىِسِ .‬
                       ‫أِ ِ‬    ‫ن‬
                      ‫: كٍَِفَ دَاُكِ ٌَا ُخخًِ ؟‬        ‫ُ‬
                                         ‫صْنفَى‬
                                           ‫ُ‬
             ‫صونٍَِخَا : احلًَِذُنِهِّ , أَََا بِخٍَِشٍ , وَكٍَِفَ أََِجِ ؟‬
                    ‫أ‬    ‫ُ‬
                ‫: احلًَِذُنِهِّ , يَا اسًِكِ ٌَا ُخِخًِِ ؟‬       ‫ُ‬
                                         ‫صْنفَى‬
                               ‫ِ ُِ‬        ‫ُ‬
                     ‫صونٍَِخَا : اِسًًِ صونٍَِخَا , وَأَِجِ ؟‬
         ‫ِ‬    ‫ة‬     ‫ت‬              ‫ِ ِص‬
‫: اِسًًِ ُْنفَى . َْمْ أََِجِ طَانِبَ ٌ جَذٌِِذَ ٌ فًِِ ْٰز ِ ادلَذِسَسَتِ .‬     ‫ُ‬
                                         ‫صْنفَى‬
          ‫ة ِ ِ‬       ‫ت‬                 ‫ُ‬
  ‫صونٍَِخَا : َعَىِ , أَََا طَانِبَ ٌ جَذٌِِذَ ٌ فًِ ْٰز ِ ادلَذِسَسَتِ .‬
             ‫ُِ‬         ‫أ َ َ‬
         ‫: َْالً و سهِالً , أٌٍََِ حَسكٍٍَُِِ ؟‬         ‫ُ‬
                                  ‫صْنفَى‬
                   ‫ف‬    ‫ك‬        ‫ُ‬
       ‫صونٍَِخَا : أَسِ ٍُُ فًِِ ُىحِشَا جَايَ , وَأَِجِ ؟‬
     ‫ْ‬             ‫ِ‬       ‫كٍ‬
‫: أَسِ ُ ُ فًِِ سَاٌِبَش جَايَ . إِىل أٌٍََِ سَخَزَْبٍٍَِِ ؟‬      ‫ُ‬
                                  ‫صْنفَى‬
           ‫ِ‬               ‫َب‬        ‫ُ‬
          ‫صونٍَِخَا : َأرْْ ُ إِنَى انًَْكْخَبَتِ , وَأََِج ؟‬
    ‫ٍَ َب َ‬                  ‫َب‬
 ‫: َأرْْ ُ إِىل انًَْكْخَبَتِ أٌَِضّا. َّْا َزْْ ُ يعّا .‬       ‫ُ‬
                                  ‫صْنفَى‬
            ‫.‬          ‫شْ‬     ‫ٍ‬       ‫ُ‬
              ‫صونٍَِخَا : ََّْا بَُِا . ُكشّا ٌَا ُأخِخًِِ‬


  ‫)‪CONTOH HIWAR (SKEMA/LELAKI‬‬


                     ‫انس َو ك‬
                   ‫: َّال ُ عَهٍَِ ُىِ ؟‬     ‫حمًذ‬
      ‫ح‬           ‫َ ك انس َو َ‬        ‫س‬
    ‫ٌُىِ ُفُ : وَعهٍَِ ُىُ َّال ُ وَسدًَِتُ اهللِ وَبَشَكَاُُّ .‬
                     ‫: صَبَاحَ اخلٍَِشِ .‬   ‫حمًذ‬
                        ‫َ ُّ‬      ‫س‬
                     ‫ٌُىِ ُفُ : صَبَاح انُىِسِ .‬
                ‫ِ‬      ‫دن‬
               ‫: كٍَِفَ َاُكَ ٌَا َأخًِ ؟‬      ‫حمًذ‬
                                ‫س‬
    ‫ٌُىِ ُفُ : احلًَِذُنِهِّ , أَََا بِخٍَِشٍ , وَكٍَِفَ أََِجَ ؟‬
         ‫ً ٌ ِ‬
        ‫: احلًَِذُنِهِّ , يَا اسِ ُكَ َا َأخًِ ؟‬      ‫حمًذ‬
                          ‫ٌس‬        ‫س‬
                   ‫ٌُىِ ُفُ : اِسًًِِِ ُى ُفُ , وَأََِجَ ؟‬
         ‫ِ‬    ‫ب ذ‬                 ‫ِ‬
‫: اِسًًِِ حمًذ . َْمْ أََِجَ طَاِن ْ جَذٌِِ ْ فًِِ ْٰز ِ ادلَذِسَسَتِ .‬    ‫حمًذ‬
                       ‫ب ْ‬                ‫س‬
         ‫ٌُىِ ُفُ : َعَىِ , أَََا طَاِن ْ جَذٌِِذ فًِِ ْٰزِ ِ ادلَذِسَسَتِ .‬
                  ‫كُ‬          ‫َ َ‬
                 ‫: أَْالً و سهِالً , أٌٍََِ حَسِ ٍُ ؟‬     ‫حمًذ‬
                            ‫كٍ‬     ‫سف‬
              ‫ٌُىِ ُ ُ : أَسِ ُ ُ فًِِ فىحشا جاي , وَأََِجَ ؟‬
         ‫َ ُ‬        ‫إ‬         ‫كٍ‬
        ‫: أَسِ ُ ُ فًِِ ساٌّّ جاي . ِىل أٌٍََِ سَخَزْْب ؟‬       ‫حمًذ‬
                   ‫َ‬              ‫َب‬     ‫س‬
                  ‫ٌُىِ ُفُ : َأرْْ ُ إِىل ادلَكْخَبَتِ , وَأََِج ؟‬
            ‫ٍَ َب َ‬                 ‫َب‬
         ‫: َأرْْ ُ إِىل ادلَكْخَبَتِ أٌَِضّا. َّْا َزْْ ُ يعّا .‬   ‫حمًذ‬
                   ‫.‬         ‫شْ‬     ‫ٍَ‬   ‫س‬
                     ‫ٌُىِ ُفُ : َّْأ بَُِا . ُكشّا ٌَا َأخًِِ‬
                   BORANG PENGESANAN PESERTA
                     Kem Bina Juara j-QAF
                       Bahasa Arab
   Tahun           : ____________________________________
   Nama Guru         : ____________________________________

       Skala : 5 – Sangat Baik   4 – Baik  3- Memuaskan            2- Kurang Memuaskan        1- Lemah

                                           BAHASA ARAB
                             Sebutan/ bacaan                                      komunikasi asas
                                                      dan minat yang
                                                      Berkeyakinan
                                      Bahasa Arab                                               Bahasa Arab
Bil         Nama Murid
                                      Kemahiran
                                               perkataan
                                                              JUMLAH
                                               Menulis
                                                      tinggi.
 Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke
   peringkat saringan Kem Bina Juara
                                  Lampiran A:1

          TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF
             (TAHSIN AL-QURAN)

     MASA                  PERKARA

08.00 – 08.30 am    Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 – 9.00 am    Taklimat peserta

9.00 – 10.00 am    LDK 1 (Tajwid / Tahsin)

10.00 – 10.15 am    Rehat dan kudapan

10.15 – 11.15 am    LDK 2 (Tarannum – Bayati, Sobaa & Nahwan)

11.15 – 11.30 am    Rehat

11.30 – 12.30 pm    LDK 3 ( Tarannum Pengukuhan)

12.30 – 2.00 pm    Makan Tengahari & Solat Zohor

2.00 – 4.00 pm     Pembentangan / Pertandingan

4.00 – 4.30 pm     Majlis Penutup & Penyampaian Hadiah

4.30 pm        Bersurai


 * Tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian
                                                        Lampiran A:2

                   Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara
                        (JAWI / KHAT)

               HASIL                                      CADANGAN
LDK    TAJUK                      CADANGAN PELAKSANAAN
             PEMBELAJARAN                                     PERALATAN

    1. Kaedah   1. Peserta dapat menulis   (08.30 - 08.45)                      Pensil khat
      Penulisan   seni khat nasakh dengan     Fasilitator  mendedahkan      kaedah
 1    khat :     betul.              memegang dan menggunakan peralatan         Pen khat
08-30
                              berkaitan penulisan khat nasakh .
 -   - Nasakh   2. Peserta      dapat  ( 08.45 – 09.45 )                     Kertas garis
10.30           menghasilkan   tulisan    Fasilitator menerangkan kaedah penulisan       tiga
             seni khat yang baik dan     khat nasakh yang betul.
             bermutu.            Fasilitator menunjukkan contoh khat          Pisau/ pemadam
                             nasakh yang betul
                             Peserta menulis semula mengikut kaedah        Lembaran kerja
                             yang ditunjukkan oleh fasilitator. (titik, huruf
                             tunggal dan bentuk )                 White board
                                                        gulung/ flash kad
                           ( 08.45 – 09.45 )
                             latih tubi menulis khat dengan kaedah yang      pemadam
                             betul. ( huruf bersambung )
                             Fasilitator membuat penilaian dan komentar
                             hasil kerja peserta.
                 HASIL                                    CADANGAN
LDK     TAJUK                       CADANGAN PELAKSANAAN
               PEMBELAJARAN                                  PERALATAN

    2.        1. Peserta dapat menulis    (11.00 - 11.15)                   Pensil khat
       Kaedah   seni khat raqa’ah dengan      Fasilitator   mendedahkan    kaedah
       Penulisan  betul.               memegang dan menggunakan peralatan       Pen khat
       khat :                     berkaitan penulisan khat raqa’ah .
             2.Peserta       dapat                            Kertas garis tiga
     - Raqa’ah    menghasilkan tulisan seni
             khat yang baik dan bermutu.  ( 11.15 – 12.15 )                  Pisau/ pemadam
                              Fasilitator menerangkan kaedah-kaedah
 2
                               penulisan khat raqa’ah yang betul.       Lembaran kerja
11-00
                              Fasilitator menunjukkan contoh khat nasakh
 -
01.00
                               yang betul                   White board
                              Peserta menulis semula mengikut kaedah     gulung/ flash kad
                               yang ditunjukkan oleh fasilitator. ( huruf
                               tunggal dan bentuk )              pemadam
                             ( 12.15 – 01.00 )
                              Peserta latih tubi menulis khat dengan
                               kaedah yang betul. ( huruf bersambung )
                              Fasilitator membuat penilaian dan komentar
                               hasil kerja peserta.
                HASIL                 CADANGAN             CADANGAN
LDK    TAJUK
              PEMBELAJARAN               PELAKSANAAN            PERALATAN

           1. peserta dapat menulis seni  Aktiviti dijalankan mengikut check point.   Pinggan kertas
     Pengukuhan  khat dengan baik dan       1. seni kaligrafi individu
       &    bermutu.             2. seni kaligrafi berkumpulan         Cawan kertas
     penilaian  2.    peserta    dapat   3. explorasi jawi.
           membezakan khat nasakh      Peserta dibahagikan kepada 2 kumpulan     Pen khat
           dan raqa’ah.           besar.
                            02.00 -02.30 :                Pensil khat
                            Kump 1 =seni kaligrafi individu
                            Kump 2= seni kaligrafi berkumpulan      Kertas garis tiga
 3
02 -00                                                Pemadam
  -
04.00                                                Marker pen 70/90

                            02-30 – 03.00 :
                                                   Manila kad
                            Kump 1 = seni kaligrafi berkumpulan
                            Kump 2= seni kaligrafi individu

                            03.00 – 03.30
                            Semua kumpulan : explorasi jawi

                           03.30 – 04.00
                           Penilaian fasilitator dan tayangan LCD
                              Lampiran A:3
    TENTATIF KEM BINA JUARA BAHASA ARAB j-QAF    MASA              PERKARA


08.00 – 08.30 am  Pendaftaran dan pembahagian kumpulan


08.30 –10.30 am  LDK 1 ( Taaruf )


10.30 – 11.00 am  Rehat dan Kudapan


11.00 – 01.00 pm  LDK 2 ( Hiwar )


01.00 – 02.00 pm  Solat Zohor dan makan tengahari


02.00 – 04.00 pm  LDK 3 ( Pengukuhan & Penilaian )


04-00 – 04.30 pm  Majlis perasmian penutup dan bersurai

								
To top