คู่มือการใช้งาน VPN (Virtual Private Network) บน IPHONE by AkkapolzA

VIEWS: 556 PAGES: 8

More Info
									              คู่มือการใช้ งาน VPN (Virtual Private Network)
                       บน IPHONE
บริการ VPN กฟผ.
              ้ ั      ่               ้
    เป็ นการให้บริ การผูปฏิบติงานทีอยูภายนอกองค์กรให้สามารถเรี ยกดูขอมูลภายในองค์กร
และใช้งานระบบเครื อข่ายภายในองค์กรผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้
       ้ ั            ้
    ซึ งผูปฏิบติงานจะได้รับบัญชีชือผูใช้งานและรหัสผ่านสําหรับใช้งานกับระบบ VPN โดย
เฉพาะ

      ี
ประโยชน์ ทได้ รับ
       ้ ั                       ้
    1. ผูปฏิบติงานสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ตเพือเข้าดูขอมูลภายใน กฟผ. ได้เสมือนเชือม
ต่อกับเครื อข่ายอินทราเน็ตโดยตรง
    2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
    3. ประหยัดค่าใช้จ่าย
    4. เพือรองรับแผนภาวะฉุ กเฉิ นของ กฟผ.
                           ้ ั
วัตถุประสงค์ เพือเป็ นมาตรฐานในการใช้งาน VPN สําหรับผูปฏิบติงาน กฟผ.
        ้
ผู้ปฏิบัติงาน ผูใช้งานคือ พนักงาน กฟผ. ทีขอใช้บริ การ VPN ผ่านระบบเครื อข่ายสาธารณะ
เครืองมือทีใช้
                    ้
       1. เครื องคอมพิวเตอร์ ของผูขอใช้บริ การ
                  ้
       2. ระบบ Internet ของผูให้บริ การ เช่น TOT , 3BB , INET , SAMART ฯลฯ เป็ นต้น
       3. คู่สายโทรศัพท์
ระเบียบปฏิบัติงาน
         ้
       1. ผูขอใช้บริ การ ต้องเป็ นพนักงาน , ลูกจ้าง ของ กฟผ. เท่านัน
         ้
       2. ผูขอใช้บริ การต้องมี User Account และ Password ทีได้มาจากการสมัครการใช้
         งาน VPN
         ้
       3. ผูขอใช้บริ การต้องเก็บรหัสผ่านเป็ นความลับ
         ้                               ่
       4. ผูขอใช้บริ การต้องหลีกเลียงการเก็บกระดาษทีจดรหัสผ่านไว้ เว้นแต่วาได้มีการ
         เก็บอย่างปลอดภัย
         ้
       5. ผูขอใช้บริ การต้องทําการเปลียนรหัสผ่านทุกครังทีมีสิงบอกเหตุทีเป็ นไปได้ถึง
        อันตรายทีจะเกิดขึนกับระบบหรื อรหัสผ่าน
        ้
      6. ผูขอใช้บริ การควรเลือกรหัสผ่านทีมีคุณภาพด้วยความยาว 8-32 ตัวอักษร โดยมี
        หลักดังนี
        6.1 รหัสผ่านต้องไม่มี Username
        6.2 รหัสผ่านจะต้องให้แตกต่างจากค่าก่อนหน้านี
        6.3 รหัสผ่านต้องมีความยาวระหว่าง 8 – 32 ตัวอักษร
        6.4 รหัสผ่านต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
        6.5 กําหนดรหัสผ่านทีง่ายต่อการจดจํา แต่ตองไม่เป็ นคําทีสามารถคาดเดาได้ง่าย
                            ้
          เช่น qwerty abcde 12345 ชื อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์
          หรื อหมายเลขประจําตัว เป็ นต้น
                                     ํ
      7. เปลียนรหัสผ่านเป็ นช่วง ๆ อย่างสมําเสมอ และหลีกเลียงการใช้ซาหรื อวนกลับมาใช้
      รหัสผ่านเดิม
     8. เปลียนรหัสผ่านใหม่ทีได้รับรหัสผ่านมาครังแรก
     9. อย่าใช้รหัสผ่านร่ วมกับคนอืน
        ้          ั                         ้
     10. ผูขอใช้บริ การต้องปฏิบติตาม ข้อกําหนด กฟผ. ที 30/2549 ว่าด้วยการเผยแพร่ ขอมูล
บนเว็บไซต์ของ กฟผ.
       ้          ั
    11. ผูขอใช้บริ การต้องปฏิบติตาม ข้อกําหนด กฟผ. ที 62/2551 ว่าด้วย การรักษาความ
                     ั
มันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้ถือปฏิบติตาม “มาตรฐานความมันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ” และ “คู่มือการปฏิบติงานตามมาตรฐานความมันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ”
               ั
               การติดตังใช้ งานวีพเี อ็นบน IPHONE

วิธีการติดตัง
     1.  ทีหน้าหลักให้เลือก Settings ตามรู ปที 1
                      รู ปที 1
     2.  เลือก General ตามรู ปที 2
                      รู ปที 2
3.  เลือก Network ตามรู ปที 3
                 รู ปที 3
4.  เลือก VPN ตามรู ปที 4
                 รู ปที 4
5.  เลือก Add VPN Configuration... ตามรู ปที 5
                รู ปที 5
6.  เลือก IPSec ตามรู ปที 6
                รู ปที 6
7.  ใส่ ค่าตามรู ปที 7 แล้วเลือก Save
                  รู ปที 7

8.  ทําการเปิ ด VPN ตามรู ปที 8
                  รู ปที 8
      9.  ใส่ Password ทีได้จาก กศอ-ผ. โดยเฉพาะ แล้วคลิก OK ตามรู ปที 9 และจะได้ ดัง
รู ปที 10
                      รู ปที 9
                     รู ปที 10
      10.  จะเห็นว่าที Status จะแสดง Connected: x:xx ตามรู ปที 11 แสดงว่าระบบมีการ
เชือมต่อ Intranet กฟผ. เรี ยบร้อย
                        รู ปที 11

หมายเหตุ
      เนืองจากยังติดปั ญหาเรื อง App ของ Iphone ซึงไม่สามารถ Apply DNS ของ กฟผ.ได้ จึงไม่สามารถ
                     ้
เรี ยกชือเพือเปิ ดเว็ปภายใน กฟผ. ได้ แต่ถารู ้ IP Addrass ก็จะสามารถเรี ยกได้

หากมีข้อสงสัย ติดต่ อ Help Desk โทร. 64555 , Email : vpn@egat.co.th

								
To top