Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Asp Iphone by AkkapolzA

VIEWS: 50 PAGES: 14

Asp Iphone

More Info
									   Asp Iphone
http://iphone.asiaplus.co.th
                1
  Login : เขาสูระบบ
Welcome to Asiaplus (v1.0)
               2
 แสดงเกี่ยวกับขอมูลสถานะของ
SET INDEX ปริมาณการซื้อ-ขาย
                3
แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนีกลุมอุตสาหกรรม
                      4
แสดงราคาและปริมาณของหุนโดยละเอียด
                   5
หุนที่มีราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
                       6
หุนที่มีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง 10 อันดับ
                     7
หุนที่มีราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 10 อันดับ
                       8
หุนที่มีปริมาณ ซื้อ – ขาย มากที่สุด 10 อันดับ
                         9
หุนที่มีมูลคาการซื้อ – ขาย มากที่สุด 10 อันดับ
                          10
แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดรายการซื้อ – ขาย
                        11
วิธีการ Key Order


      เลือกคําสั่งเพื่อ ซื้อ/ขาย

      ใสชื่อหุนที่ตองการทํารายการ

      ใสจํานวนหุนที่ตองการซื้อ/ขาย

      ใสราคาที่ตองการ ซื้อ/ขาย

          ่
      สงคําสังสําหรับวันนี้ หรือวันรุงขึ้น

      ใส Pin Id และกด SEND
                           12
วิธีการ Cancel Order      1. เลือก Order ที่ตองการ Cancel
      2. ใส Pin Id
      3. กด Cancel
                      13
MANUAL http://iphone.asiaplus.co.th
 Customer Relations 02 680-1000


                   14

								
To top