Docstoc

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN pj

Document Sample
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN pj Powered By Docstoc
					RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Kelas          :     2 Bijak
Tarikh         :     10 Februari 2009
Waktu          :     8.00-8.40 Pagi
Bil. Pelajar      :     20 orang
Mata Pelajaran     :     Pendidikan Jasmani
Tajuk / Kemahiran    :     Pergerakan Asas Dan Kreatif (Kemahiran
                  Melompat dan Berlari)
Pengetahuan Sedia Ada  : Pelajar pernah melakukan aktiviti melompat dan berlari semasa
              Bermain ditaman.
Objektif Am       : Diakhir pelajaran nanti, pelajar akan dapat :
              i.   Psikomotor
                  Melakukan kemahiran pergerakan melompat secara statik dengan 2 kaki pada jarak
                  0.5 meter dan pergerakan dilakukan dengan postur yang betul.
              ii.   Kognitif
                  Pelajar dapat mengenalpasti kemampuan dan tahap lonjakan serta kecergasan
                  semasa melakukan aktiviti.
              iii.  Afektif
                  Bekerjasama dan mematuhi arahan serta mendapat keseronokan dalam melakukan
                  aktiviti yang dipelajari.
Kemahiran Berfikir (KKBI) :   Pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran lompatan dalam permainan berkumpulan
                dan mengenalpasti tahap lonjakan untuk keseimbangan.
Nilai-Nilai murni     :   Hormat-menghormati, keyakinan diri dan semangat
                berpasukan
Alatan          :   Bola, Kon, Gelung Rotan dan Pundi Kacang                          FOKUS
     BAHAGIAN    TAJUK/KEMAHIRAN                  ORGANISASI      CATATAN
                        PEMBELAJARAN


  1.0 Permulaan    Memanaskan badan    - Lari Setempat   1. Lari setempat dengan  Alatan : Tiada
     (5 minit)   - Kelonggaran &    - Melompat     kadar ketinggian yang
             Regangan       - Melakukan aktiviti semakin meningkat.    Nilai Murni :
                         regangan     2. Melompat sambil    Keyakinan diri
                                  melagakan kedua-dua
                                  tapak kaki sebanyak 5
                                  kali berturut-turut.
                                  3. Ketingting berbagai
                                  arah.
2.0 Perkembangan Gerakerja Kelas  Individu       1. Mengepit bola dengan  Alatan : 3 Kon,
  (10 minit)   1. Individu              lutut sambil melompat   bola
                            melalui 3 kon       Nilai Murni :
                                         Bekerjasama


         2. Berpasangan  Berpasangan     - Melantun dan      Alatan : Pundi
                  - Statik (Rendah,  menangkap pundi      kacang
                  Sederhana &     kacang berpasangan.
                  Tinggi)       - Tingkatkan ketinggian  Nilai Murni : Tolak
                            melantun bola kepada   ansur
                            pasangan.
Perkembangan   3. Gerakerja   - Pelajar      - Berbaris dalam 2    Alatan : Gelung
 (10 minit)   berkumpulan   dibahagikan     barisan bertentangan   Rotan, Bola
                  kepada 2       untuk setiap kumpulan.
                  kumpulan.      - Seorang demi seorang  Nilai Murni :
                  -letakkan 3 gelung  melompat ke dalam     Bekerjasama
                  rotan dalam setiap  gelung rotan .
                  kumpulan.      - Seterusnya bola
                   -Melompat ke     tersebut ditendang untuk  KBKK : Pelajar
                   dalam setiap     disambut oleh ahli     dapat belajar
                   gelung rotan sambil  kumpulannya yang      mengimbangi
                   membawa bola di    bertentangan dan      badan untuk
                   atas sebelah kaki.  meneruskan permainan    kestabilan.
                              sehingga tamat.
4.0 Kemuncak   4. Permainan Kecil  - Pelajar membuat   - Pelajar yang bertindak  Alatan : Bola
  ( 10 minit)            satu bulatan besar  sebagai pagar akan cuba
                   sebagai pagar.    mematikan pelajar yang   Nilai Murni :
                   - Sebahagian     berada di dalam bulatan  Semangat
                   pelajar akan masuk  dengan mengenakan     kesukanan,
                   ke dalam bulatan   bola kepadanya.      bertoleransi
                   tersebut.       - Pelajar yang terkena
                   - Pelajar yang    bola tersebut akan    KBKK : Pelajar
                   menjadi pagar akan dianggap mati dan      dapat
                   mengenakan bola   dikeluarkan menjadi    mengaplikasi
                   pada pelajar yang  pagar.          pelbagai
                   berada di dalam   - Lakukan sehingga    kemahiran seperti
                   pagar.        semua pelajar terkeluar  berlari dan
                   - Lakukan sehingga  dan ditukar peranan.   melompat untuk
                   semua pelajar                 mengelak bola.
                   terkeluar.
                   - Tukar peranan.
5.0 Penutup  Aktiviti Pemulihan :  Pelajar akan     Pelajar melakukan
 ( 3 minit)  Melonggar dan     melakukan aktiviti  aktiviti regangan dan
        regangan otot     regangan dan     kelonggaran untuk
                   kelonggaran     menyejukkan badan
                setakat 50%      dalam intensiti 50%
                sahaja.        sahaja.        Alatan : Tiada
                - Membongkokkan
                belakang sambil               Nilai Murni :
                tangan menyentuh               bekerjasama
                rumput
                - Berdiri berjengkit
                dengan kaki rapat
                dalam kiraan 5 saat
                - Duduk dan bagun
                sambil melompat
                dengan menepuk
                tangan sekali
                sahaja.
Perbincangan  Soalan / kuiz  Pelajar akan      1. Apakah anggota   Alatan : Tiada
 (2 minit)          menjawab soalan    badan yang terlibat
                yang dikemukan     semasa melompat?
                oleh guru
NAMA PELAJAR         :  TENGKU ZAIMILAH BT. TENGKU HAMZAH
ANGKA GILIRAN         :  9125
NO. KAD PENGENALAN      :  790513-03-5882
KUMPULAN / UNIT        :  KPLI (SR) SAINS 3
KOD DAN MATAPELAJARAN     :  PENDIDIKAN JASMANI (MINOR)
NAMA PENSYARAH / PEMBIMBING  :  GANANATHAN M. NADARAJAH
TARIKH SERAHAN        :  12 FEBRUARI 2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:399
posted:9/3/2011
language:Malay
pages:7